25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1996 PA2AR • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 ıstanouı Edirne Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denizli Hb PB PB PB A A A A 2i 31 27 28 31 32 34 32 Zonguldak PB 25 Antalya Sinop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskişehır Sıvas PB PB PB PB B B B B 23 23 22 22 28 29 28 27 Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A A A A A A B B 31 28 32 37 30 31 18 23 29 Kars B 21 Yurdun kuzey ke- simlerı parçalı bu- lutlu. öteki yerler az bulutlu ve açık ge- çecek. Hava sıcak- lığı batıda artacak. doğuda önemlı bir değışiklik olmaya- cak. Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire HB A B B PB B B A 19 38 30 33 25 29 23 25 Budapeşte Y 17 Şam 34 Parçalı bulutlu : Ss ? ~Ş B J UtİLJ ^Çokbulutiu ı Yağmurlu G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada yönelik saldırıları beraberinde getirecektir. Ama, as- lolan bu değildir. Aslolan, çağdaş. laik insanların öz- güvenidir... Toplum kazanımlarını korumaya hazırsa. hiç sorun yok. Değilse, bunun için değil Erbakan'ın başbakan- lık koltuğunda oturması, Meclis sıralarında oturma- sı da yeter. Bir rüzgârın, ağacın dallarını kırması, salt rüzgârın gücüyle açıklanarnaz. Dalın da güçsüzlüğünü orta- yakoyar... Refah rüzgârı cumhuriyet çınarında ne kadar tah- ribat yapar? Bu salt Refah'ın gücüne bağlı bir durum değil. Cumhuriyet çınarının gövdesiyle, kökleriyle, dalla- nyla ilgili bir durum. Gövdede ciddi çürümeler var. Yer yer dalları taşı- makta zorlanabiliyor. Ama bu çınar yine de böyle bir ters rüzgâra teslim olacak kadar güçsüz değildir. Tam tersine çınar, rüzgârı dalları arasında kesip, etkisiz- leştirebilir. Hatta o rüzgârdan yararlanıp kendi dalla- rı arasında yuvalanmış kenelerin yere düşmesini sağ- layabilir. 'Kahraman ordumuzun kıymetli komutanları' Hacı-bacı hükümetinin protokolü dün kamuoyuna okundu. Erbakan'ın ağzından şu tümceleri döküldü: - Gümrük birliğine uyum yasalarının bir an önce çıkması sağlanacaktır. - Özelleştirmeye hız verilecektir. - Gerçekçi kur uygulamasına geçilecektir. - Türkiye, Atatürk'ün kurduğu, demokratik-laik bir hukuk devletidir. Erbakan'a soruldu: - Çekiç Güç konusundaki tavnnız ne oiacak? Hoca ağzında kaymak varmış gibi yalanıp. karşı- lık verdi: - Kahraman ordumuzun kıymetli komutanlanna soracağız. Ve bir karara varacağız. Hoca basın toplantısında, "takıyye" makamından yeni besteler okurken, Çiller, altında "raptiye" var- mış gibi oturuyordu. Iktidar tatlısı, iki partinin içindeki muhalefet kana- dını yumuşatabilir. DYP'de dün sadece Necdet Menzir istifa etti. O- nun da menzilinin ne kadar olduğu ortada... Anlaşılan, öteki istifacılar, istifadeci olup çıktılar... Ya da başka bir "harekete" hazırlanıyodar. 11. Gelekm önümüzdeki rinnemin renklikojuılanndarv. , hacı-bacı ilişkileri... yamanlar medya Çiller'in tacıydı, şimdi topa- iırdukça vuruyorlar... iağı yiyince Çiller'in aklı başına geldi: \nlar tekel olmuş. Hadlerini bildirmek lazım... \ da bacı gibi medyanın gazabına uğrayınca, ı gelirse çektireceği azabı müjdeledi: .imosyon falan yok haai. Upona seccade, takke bedava... ndi ne olur? Başlangıçta karşılıklı germeler olacak. llk günkü rünüm böyle. Eğer hükümet güvenoyu alıp yolu- ıdevam ederse, medyanın bu koalisyonu "teşvik" ;mesi sağlanabilir. "Teşvik" güzel bir duygudur. Genellikle iyi anlam- da kullanılır. Bir arkadaşımızı bir işi yapmaya teşvik ederiz. Biraz heyecanlı ve çekingen bir kişiyi rahat- latıp türkü söylemeye teşvik ederiz... Türlü türlü teşvik var... Medyaya da bir "teşvik" tü- rü düşebilir... O zaman, germeler yerini süngerlemelere bırakır... Promosyon sorunu da kolay aşılır... Biz medyamıza önümüzdeki dönemde küçük bir rötuş yapıp. verdik- leri mallar dizisine şunları da eklemelerini önerelim: - 30 kupona tespih... - 50 kupona seccade... Yanında takke bedava... - 200 kupona umre... Yanında termos, zemzem suyu bedava... Biz burada keselim, medyamız yenilerini bulur... Shakespeare bugün yaşıyor olsaydı, acaba şu sözünü değiştirir miydi: "Hırsızlar bile artık birbirine güvenemiyorsa, lanet olsun bu dünyaya..." Yeni hükümet deyim dağarcığımıza da katkıda bulundu. Bundan böyle, birbirine zıt kişilerin çıkara dayalı birlikteliğini kolay olacak anlatması: -Hacı-bacı sarması... Kanı > Sulu kar > Gök gurultulu İNDİRİM KUPONU • Baştarafi 1. Sayfada nı ikna çabasına giriştiler. DYP'liler. başta Emre Gö- nensay ve Ayseli Göksoy ol- mak üzere çok say ıda mıllet- vekiliyle görüşerek hüküme- te güv enoy u vermelerini ıste- diler. DYP'den beklenen fireyı ANAP'lı bazı milletvekilleri- nin destegıyie kapatmayı planlayan RP'lilerin, bu mıl- letvekillenne, "Evetoyu ver- meyecekseniz, en aztndan oy- lamaya katılmaym" mesajı gönderdıler. Ekınci. Cumhuriyet'e yap- tığı açıklamada, güvenoyu- nun sorun olmayacagım sa- vunarak. "Bizden girmeyen- ler olabilir. ama başka parti- lerden de girmeyenler olacak. RP'liler konuşmuş. ANAP'- tan katılmavacaklar ve güve- noyu verecekler var. Güveno- yu alınz" dedi. Erbakan da, "Hükümeti- miz, açık bir farkla TBMM'- nin güvenoyuna mazhar ola- caktır inşallah. Sorun yok" açıklamasinı yaptı. 'Hayıreılar' Menzir'ın ıstifasıyla TBMM'dekı sandalye sayısı 128'e düşen DYP'de bu hafta içinde de yeni istıfaların ola- bıleceği bıldırıldı. Yarın "önemli bir açıklama yapaca- ğını" söyleyen KlT Komısyo- nu Başkan'ı. DYP Bitlis NÎıl- lenekili Edip Safter Gayda- lı'nın istifa ederek ANAP'a geçmesi beklenıyor. DYP'nın etkın isımlennden Aydın Mil- letvekili İsmet Sezgin ve lz- mir Mılletvekıli Rıfat Serda- roglu tarafından yürütülen deklarasyon çalışmasının da hafta içinde sonuçlanacağı bıldınldı. DYP milletvekille- rine güvenoyu vermemelerı çağrısında bulunulan dekla- rasyonun. Çıller'e ıletıleceği ve kamuoyuna açıklanacağı ifade edildı. Sezgin, hüküme- tin güv enoyu almasının kolay olmayacagım belırtti. DYP içinde. güvenoylama- sında "hayir" oyu kullanma- ..sı. .bgkienen milletvekilleri şunlar: "İsmet Sezgin. Cavit Çağlar. Rıfat Serdaroğlu. De- mir Berberoğlu. Refaiddin Şahin. Mehmet Batallı. Emre Gönensay. MehmetKöstepen. Ali L'yar" Oylamaya katılmamaları- na kesin gözüyle bakılan DYP'h milletvekilleri de şöy- le: "Köksal Toptan. Tekin Enerem. İlhan Akiizüm. Edip Safter Gaydalı. Gencay Gü- rün, Doğan Güreş. Cefi Kam- hi. Muzaffer Ankan". Yılmaz'ı konutunda ziyaret eden Gönensay. güvenoyu vermeyeceğini kesın dille açıkladı. Gönensay'ın. ANAP'a geç- me eğılımınde olduğuna dik- kat çekildı. Meclis aritmetiği Güv enoy lamasında TB- MM Başkanı ANAP'lı Mus- tafa Kalemli ıle ABD'de te- davı gören RP Istanbul \lıl- lenekili Aydın Menderes oy kullanamayacak. Tutumunu henüz netleştirmeyen BBP dışında, muhalefet partilerı ANAP. DSP ve CHP'nın blok halinde güvensizlık oyu kul- lanmalan durumunda sayıla- n 254'e ulaşıyor. BTP'ye ge- çen Çanakkale Milletvekılı Hamdi Üçpınariar ıle istifa e- den Necdet Menzir'in de bu blokla hareket etmesı bekle- niyor. 9 DYP'lının "hayır" oyu kullanması. 8 milletvekılının de oy lamaya katılmaması du- rumunda, REFAHYOL'un güvenoyu içın desteği 268'e düşüyor. karşısındakı "ret cephesi"nin sayısı ise 272'ye yükselıyor. Muhalefetin ek- siksiz katılması göz önünde bulundurularak yapılan bu hesapla hükümet güvenoyu alamıyor. Anayasaya göre, oylamaya katılacak milletve- kili sayısının yarısından bir fazlasının "evet" oyuyla gü- venoyu alacak olan REFAH- YOL koalisyonu, yeni istifa- lar olmaması durumunda şu sandalye dağıhmıyla karşı karşıya: RP-158 (Aydın Menderes yok). DYP-128. ANAP-131 (Mustafa Kalemli oy kul- lanamıyor). DSP-75."CHP- 49. BB'P-7. BTP-1. BaSım- sız-1. Güvenoyu 8 temmuzda Kanal 7 telev izyonunda dün gece canlı yayma çıkan Erbakan. güvenoylamasınm 8 temmuz pazanesı günü yapı- lacagını bıldirdı. Buna göre. 54. hükümetin programı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın Bakanlar kuru- lu'nu onayiamasının ardından tanınan I hafta sürenin so- nunda. 5 temmuz cuma günü TBMM'de okunacak v e 2 tam gün geçtikten sonra da gü- venoylamasına gıdilecek. Erbakan, YAS'a başkanlık edecek • Jandanna Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman'ın birliklere gönderdiği "ibadet genelgesi"nin ardından orduyu "din düşmanı" olmakla suçlayan RP ile bu partiyi "din ticareti" yapmakla suçlayan TSK. ağustos ayı başında toplahacak YAŞ*ta ilk kez yan yana gelecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin (TSK.) "din düşmanlığı" yaptığını savunan RP'rin Genel Başkanı Başba- kan Necmettin Erbakan, ağustos ayı başında top- lanacak \ükbek Askeri Şûra'ya (\'AŞ) başkan- lık edecek. Askeri kaynaklar, ordunun ~laik re- jim ve Atatürkçülük karşıtı" olduğu gerekçesiy - te sıcak bakmadığı Erbakan'ın YAŞ'a başkanlık etmesinın. teamüllere ters gelişmeler olmazsa, birsıkıntıyaratmayacağını bildirdiler. Jandarma Genel Komutanı Oraeneral Teoman Koman'ın birliklere gönderdiği "ibadet genelgesPnin ar- dından orduyu "din düşmanı" olmakla suçlay an RP ile bu partiyi "din ticareti" yapmakla suçla- yan TSK, ağustos ayı bas,ında toplanacak YAŞ'ta ilk kez yan yana gelecekler. RP lideri Erbakan. "başbakan" sıfatıyla YAŞ'a başkanlık edecek. "REFAHV'OLT hükümetinin kurulmasından önce. "Ordunun tavn RP'ye bağlı. Atatürk ilke ve devrimleriv le. laik cumhuriyete yönelik olunı- suz bir girişimi olursa, karşısında TSK'yi bulur" uyarısında bulunan askeri yetkililer. Erbakan'ın YAŞ'a başkanlık etmesinin "şimdilik" bir sıkın- tı yaratmayacağını bildirdiler. Cumhuriyefe bilgi veren Genelkurmay Baş- kanlığı'ndan üstdüzey bir askeri yetkili. Başba- kan'ın YAŞ'a katılmasının "formalitegereği" ol- duğunu belirterek "Bugüne kadarki teanıül, T- SK'nin içişlerine karışmamak istikametinde te- ceüi etti" dedi. Bugüne kadar hiçbır başbakanın YAŞ toplantılanna müdahale etmediğini sav unan yetkili. "En azından belirli bir süre daha, ordu- nun politize olmaması için kiımenin buna vönel- meveceğini düşünüyoruz. \'AŞ toplantıları hep karşılıklı saygı içinde gerçekleşti. Kimsonin. TSK'nin içişlerine karışmayacağını düşünüyo- ruz"diye konuştu. Askeri çevreler. \AŞ"ta terfi ve atamalar ko- nusunda komuta kademesi ile Erbakan arasında bir sıkıntı olmayacağını. ancak şeriatçı faalıyet- lere karıştıklan gerekçesiyle ordudan atılmaları gündeme gelen TSK mensuplarının dosyaları- n\n görüşülmesi sırasında bir gerginlik yaşana- bileceğini belirttiler. RP. önceki YAŞ toplantıla- rında. şeriatçı faaliyetlere kanştıkları gerekçe- siyle subay, astsubay ve askeri öğrencilerin atıl- masma sert tepki göstermişti. RP. 24 Aralık se- çimleri öncesinde hazırladığı "alternatif anaya- sa" taslağında da. ^u anda yargı yoluna kapalı olan YAŞ kararlarının dava edilebilmesini öner- mişti. Erbakan, Bulgar gazetesine demeç verdi 'Laildiğin standardını yükselteceğiz' SOFYA(AA)-RPileDYP arasında kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı Necmettin Erbakan. RP'nın Avrupa Birliği'ne karşı olmadığını. tam tersine AB ile Islam ülkeleri arasında dengeli bir politika izleyeceklerini söyledi. Erbakan, Bulgaristan'da iktıdardaki Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin yayın organı "Duma" gazetesine verdiği özel demeçte. Türkiye'de laikliğin gerçek temsileisinin RPolduğunu kaydetti. RP'nın amacının dev letin laik karakterini yok etmek değil. Avrupa standartİarına ulaştırmak olduğunu belirten Erbakan. "Refah Partisi dünyanın bütün medeni dev letlerinde olduğu gibi temel insan haklannın, din ve inanç özgürlüklerinin garantisi olacaktır" diye konuştu. Erbakan, Duma gazetesı muhabirinin "Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak mı istivor" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Türkiye'nin bölgede önemli güçlerden biri oiduğu gerçektir. .\ncak bizim imparatorluk hayalimiz yok. Biz tüm komşulanmızla ve diğer dünva ülkeleri ile dostluk atmosferi içinde ilişkilerimizin geliştirilmesinden yanayız. Hiçbir ülkeye karşı aynmcı politika izlemek istemiyoruz. Müslüman bir dev let olarak diğer Müslüman ülkelerle siyasi kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken aynı zamanda karşılıklı menİaatlara dayalı olarak Avrupa ile de ilişkilerimizi geliştireceğiz." Erbakan'dan laildiğe çahm • Baştarafi 1. Sayfada alınz" uyarısında bulundu. Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri. koalisyon protokolünün açıklanmasından önce Anıtkabir'i ziy aret ederek mozoloye çelenk koydular v e Ata- türk'ün manevı huzurunda saygı duruşunda bu- lundular. Saygı duruşununardından Misak-ı Mil- li Kulesi'ne geçen kabıne üyeleri adına Anıtka- bir Özel Defteri'ni imzalayan Erbakan şunları yazdı: "Aziz milletimizin, İstiklal Savaşı'nın Başko- mutanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ga- zi Mustafa Kemal \tatürk. Bu anda, kurduğuın Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. hükümeti olarak huzurundayız. Bu ulvi göre\e başlarken. senin bagumızlık. nıilli iradeye say gı. kendi gücüyle kal- kınma. sanayileşme. şahsiyetli dış politika. mu- asır medeniyetlerin önüne geçnıe, ilim ve akıl yo- luna bağlılık ilkelerinin takipcisi olarak kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek. yücelt- mek ve halkımua hizmet aşkı. inancı \e azmiyle doluyum. kurduğun cumhuriyeti daha ileri gö- türeceğimi/den emin olun. Bugün de \e her za- man seni ve İstiklal S-avaşı'nı yapan cumhuriyeti kuran arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Yeni hü- kümetimize y üz aklığı ve muvaffakivetler nasip et- mesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." Koalisyon proiokolünde "iki partinin anlaş- nıasının vazgeçilmez zemini"olarak adlandınlan "laik rejim" ilkesini, Erbakan'ın Anıtkabir Özel Defteri'nc yazmamaya özen göstermesi. "Laik- liğe ilk çahm. RP takı»e yapmaya başladı" yo- rumlarına neden oldu. Erbakan. daha sonra Başbakan Yardımcısi ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile birlikte açıkla- ma yaptı. Eski Başbakanlık binasında düzenle- nen törendeki konuşmasına "Bir kere daha Ce- nab-ı Allah'tan hükümetimize yardımcı olması- nı diliyoruz" dıye başlayan Erbakan. "Ortülü ödeneğin kullanımı ile ilgili Sav ın Yılmaz'dan bil- gi isteyecekmisiniz?" sorusuna. "Hükümetsüre- leri ve başbakanhk süreleri, esas itibanyla 2'şer yılhk dönüşüm olarak tespit edilmiştir. Şimdi Sa- yın \ ılnıaz'la biraz sonra dev ir teslim görüşmesi yapacağız. Bu görüşme esnasında. kendilerinin vereceği her türlü bilgileri dinleyeceğiz" yanıtını \ erdi. "Yılmaz'la daha önce yaptığını/ görüşme- de. 'Anlaşsak da anlaşmasak da size geleceğiz. Sizi de ortak olarak görmek istiyoruz' demiştiniz. Yılmaz'a ortaklık teklif edecek misiniz" sorusu üzerine Erbakan. "Sonunda.gördüğünüzgibibu hükümetin kurulması. milk'timiz ve halkımız için en uygun çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Biz ge- lip çalışmak isteyen herkesten memnun oluruz. Ancak şimdi bir ortaklık teşekkül etmiştir.Taraf- lann arzusu ile her türlü değişiklik y apılabilir"de- di. Erbakan. Çekiç Güç konusuna protokolde ne- den yer verilmediği sorusuna yanıt verirken, her >eydenevvel hükümet olduklannı belirterek. "İlk vazifemiz, Çekiç Güç'le ilgili olarak kahraman ordumuzun kıymetli komutanlarının fıkirierini dinleveceğiz. Bir hükümet olarak, bütün bu bil- gilerin ışığı altında ne yapılması lazım gelirse onu yapacağız" diye konuştu. Erbakan. Türkiye ıle İsrail arasında yapılan as- keri eğitim işbirliğı anlaşması ve Suriye ile iliş- kilere yönelik soruva ise ^u yanıtı verdi: " Bunlan protokolde belirttik. Önce. bir defa bu anlaşmaların içinde ne var. bilnıiyoruz. Buna ba- kacağız. Protokolde de belirtildiği gibi, bunların hiçbirisinin takbikatında nıilli menfaatlere ay kı- n bir duruma müsaade etmeyeceğiz." Çiller''den sa\ unma Başbakan Yardımcısı se Dışişleri Bakanı Çil- ler de. " İçiniz rahat mı? 3-4 bakanı göremiyoruz, acaba bir problem mi var?" sorusuna :>u y anıtı verdi: "Ülkenin bir an önce istikrara kavuşması ge- rekliydi. İstikrar, hükümetin kurulması. bu hükü- metin gerekirse seçimegerekirse icraatı gündeme getirmesi esas olmuştur. Çok uzun bir arayış geç- miştir. Bu aray ışta bütün diğer partilere u/anıl- mıştır. Bu partilere 4'lü koalisyon. 3. kişinin baş- bakanlığında 3'lü koalisyon önerilmiştir. Meclis bunu çıkaramamıştır. Oy sa ülkenin sorunlan bü- yümüştür. ülkeyi istikrar içerisinde hizmete ka- vuşturmak gerekli olmuştur. Hizmet götüreme- yen, ülkenin yurtiçinde ve yurtdışında meselele- rini karşılayamayacak şekiİde bırakılması ıııüm- kün değildi. Bu açıdan gereken yapılmıştır." Bakanlar Kurulu, dev ir-teslim törenlerinin ar- dından dün ilk toplantısını yaptı. Kabine toplan- tısına.yalnızca yurtdışında bulunan Milli Savun- ma Bakanı Turhan Tayan katılmadı. Erbakan ve Çiller'in büyük bölümü ilk kez bakan olan yeni kabine üyelerıne hıtaben birer açış konuşması yaptıklan öğrenildi. Alınan bilgilere göre. koalisyonlann uzlaşma zemini olduğunu belirten Erbakan, 3 temmuz cu- ma günü TBMM'de okunmasını istediği hükü- met programı için. "İki parti de seçim vaatlerini değil. uzlaşma sağlanabilecek konulan programa kovmalıdır" dedi. Bakanlardan önerilenni iste- yen Erbakan. başanlı olmaya zorunlu olduklan- nı belirterek. "Başanlı olacağımıza eminim. ,\z konuşup çok iş yapacağız. Başanlı olamayanı ba- şımızın üstüne koyanz, ama koltuğunu da altın- dan alınz" dedi. Tansu Çiller de. popülist politikalar izlenme- mesi gerektiğinı bildirdi. Mesut Yılmaz'ın hükü- metin son günü menıurzammı açıklamasinı eleş- tiren Çiller. kaynak sıkıntısının en büyük sorun olduğunu söyledi. DYP'li bakanlar da. ANAP'ın memur zammını açıklamasinı eliştirince. Erba- kan. Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'i konuyu incelemekle görevlendırdi. Erbakan. "Yapılan zam ne kadar y ük getiriyor. bakalım. Bunu göz- den geçirip, memuru sevindirecek bir oran belir- leyeceğiz" dedi. Koalisyonu kuran ekıpte yer alan bakanlar. Mehmet Ağar. Bekir Aksoy ve Yalım Erez ile Gürcan Dağdaş. Abdullah Gül ve Şevket Ka- zan'ın program hazırlama komitesinde görev len- dirildıkleri toplantının soııunda. Yılmaz'la sık sık tartısan Yalım Erez'in. Erbakan'ın yanına giderek "4 ay dır katıldığım en ciddi Bakanlar Kurulu top- lantısı.Tebrikederim" dediğı öğrenildi. Toplan- tıda. hükümet programının hemen ardından. Çil- ler'e tüm kararnamelerde eşit imza yetkisi tanıyan yasa tasarısının TBMM'ye sıınulması kararlaş- tınldı. ANAP Genel Başkanı Mesut Ytlmaz. dün ak- şam saat 19.30'da Çankaya Köşkü'ne çıkarak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüştü. Yaklaşik 45 dakika süren görüşmeden sonra her- hangi bir açıklama y apılmadı. ŞIRKETLERDEN HABERLER • 27UlkedelOO'eyakın oteli bulunan dünya çapında oteller zinciri Marriot Marriot'ın Türkiye satış zinciri faaliyete geçti. • Bilgisayar sektöründe veritabanı ve yazılım alanlannda dünya çapında faalivet aösteren Oracle Corporation'ın Genel Müdürlüğü'ne Nüge Gülhan'ın yenne Atilla Kıral getirildi. • Milka'nın Türkiye genelinde başlattığı serin yaz kampanyasına katılan bir kişi. 2 eylülde yapılacak çekilişte Rover 216 Cabriolet marka otomobil kazanırken lOOOkişivedeşişme çocuk havuzu hediye edilecek. PENCERE B Baştarafi 2. Sayfada Halka bu coşkuyu aşılayacak gerçek bir muhale- fet karşısında dinci partinin kısa sürede boyası dö- külecek, foyası ortaya çıkacaktır. Merkez sağın iflası, Türkiye'nin iflası değil... "Rantiyeci düzen"in iflası... "Liboşizm"\r\ iflası... Laik Cumhunyet'in demokratik değerleri. aşağı- dan yukarıya doğru yükselen muhalefet bayrağını dalgalandırdığı gün, Türkiye yeniden soluklanma- ya başlayacak. Cumhuriyet devrimi, halkın eliyle ikinci kez gerçekleşip anlamını kazanacak, hayata bir kez daha kavuşacak... Yeter ki ağlayıp dövünmeyi ve tembelleşip mis- kinleşmeyi bir yana koyalım: çağdaş değerlerimi- ze ve insanlık onurumuza sahip çıkmanın seferber- liğini sürekli bir yaşam biçimine dönüştürme gücü- nü gösterelim. • Divan Pub'ın tstanbul Festivali boyunca gece geç saatlere kadar açık olacağı bildirildi. • Sundae'ler yaz ayları boyunca Burger King'in tüm restoranlarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. • Ma\i Jeans mağazalarından yapılacak alışverişlerde büyük kolaylık sağlayacak olan "Ma\i Jeans Card' kullanıma sunuldu. • Hızu yıkama programı ile zamandan tasarruf sağlayan Electroluv'ün ESF 662 bulaşık makinesi piy asay a çıktı. • Grendis lletişim Halkla llişkiler Ltd. Şti'nin adı Akademik Tanıtım Eğitim ve tletişim Hizmetleri Ltd. Şti. olarak değışti. (WHO) Dünya Saâlık Teşkilatı kalp ve damar hastalıklann. "Dünyanın 1 S'umaralı İnsanlık Düşmanı" ılan ettı TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks: (0212) 212 68 35 Ferda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı Kültür Servisi - Sinema ve tiyatro sanatçısı Ferda Ferdağ önceki gün yaşama veda etti. Sanatçının yakınlan. dostları ve sinema ile tiyatro dünyasından kişilerin katıldığı cenaze töreni dün Hadi Çaman Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Gül Akelli. Güldal Çeliköz, Hadi Çaman. Çolpan İlhan'ın birer konuşma yaptığı törende Yaşar Kurt da sanatçı için bir şarkı >öyledi. Törenin ardından kıhnacak ikindi namazı için Teşvikiye Camii'ne geçen kalabalık. oradan da defın ıçın Kuruçeşme Mezarhgı'na gitti. Asıl adı FikriyeDumrulolan sanatçı 1952'de çevirdiği "Sarı Zeybek" ile sinema dünyasına girdi. "Posbıyıklılar" oyTinuyla da ilk kez sahneye çıkan Ferdağ. be^ yıldır Zübeyde Hanım Huzure\i'nde kalıyordu. 59 yaşında yaşama veda eden Ferda Ferdağ "Bu Genç Kız Artist Olmak İstivor" ve "Zübeyde Hanım Huzurevi'nden Mektup" adlı iki kitap yazmıştı. (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) OLA\XARIN ARDINDAKİ GERÇEK • Baştarafi l. Sayfada bir yapıdadır. Amacına u- laşmak için her türlü sab- rıgösterecektir; ödiin vere- cektir, takıyye yapacaktır. Dinci politikayı benimse- miş olanların bu konııda bir sorunlan ya da rahut- srjıklan yoktur. Onlar kendilerini Allalı 'ın hiz- metinde gördüklerinden, buyoldayapılacak herşey, kullanılacak her araç meş- rudur. DYP Genel Başkanı Sa- yın Çillcr'in de kısa siya- sal yaşamında kişiliği çar- pıcı bicimde ortaya çıktı. Kimliğiikinoktada vıırgu- lanabilir: Güvenilmez ve doğru söylemez, Şu sırada panik havasında yuşayan Tansu Çiller'in önümüz- deki kısa dönemde neler yapacağını göreceğiz. Ama bu ikili, kurdukla- r» hükünıetle nereye gide- bilecekler'.'.. Denebilir ki: Sayın Er- bakan, Refah 'ın hükümet, kendisinin başbakan ola- bilmesi için her seye katla- nacak, önce iilke içindeki kamuoyunu, sonra Batı 'yı ürkütmemek için gerekli tutıımu benimseyecektir. Bu doğrudur. Ancak bu doğru,yine iç- ten pazarlıklı bir ortaklı- ğın iç yüzünün dışavuru- mundan başka bir unlanıı vurgulamıyor. Önümüzdeki günler, gü- venoyu alsa da almasa da bir süre Erbakan 'ın baş- bakanlığında yaşanacak. Başlangıçta bu olguyadır- gansa da kıyamet kopma- dığı hemen görülecek. Ye- ni hükümete kamuoyunda alışkanhğı yaratmak, Re- fah liderinin en yakııı he- defî olacak. Karşımızda yumuşak bir başbakan görmek olasütğı büyüktür. Tansu Çiller 'egelince, her adıın atışmda biraz daha ülkenin ve kendisinin gele- ceğini karartan bu sayın bayanın ayakları ne za- man sııya erecek?.. Hiçbir zaman.. Tansu Çiller, Tansu Çil- ler 'e karşıpolitikayapıyor ki bu kişilikte bir polîtika- cıdan umar yok... • • • Sıvas'ta B Baştarafi I. Sayfada dolu Kültür Derneği Sı\as Şubesi. olaylann yaşandığı Madımak Oteli'nin önüne karanfil koymak için vaüli- ğe izin için başvurdu. Der- nek Başkanı Hasan Hüseyin Ş«nel, valilikten olumlu ya da olumsuz herhangi bir y a- nıt alamadıklarını söyledi. CHP Sıvas İl Başkanı Av. Metin Karadeniz. 2 temmuz olaylannın y ıldönümü dola- yısıyla herhangi bir anma tö- reni düzenlemeyeceklerini açıkladı. Bu arada aydınlann şeriat- çılar tarafından diri din ya- kıldığı Madımak Oteli'nin yeniden açılması içın çalış- malar sürdürülüyor. Otelin ıç dekorasyonunun devam ettiği, tamarnlandıktan son- ra yeniden hizmete sokula- cağı açıklandı. CHP Istanbul İl Örgütüde katliamda yaşamını yitiren AsımBezirci'nin Zıncirliku- yu'daki mezarı başında bir anma töreni düzenleyecek. Tören. saat 10.30'da başla- yacak. Geleneksel PirSultan Ab- dal Kültür Şenlikleri. Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı yer olan Yıldızeli'nin Banaz Köyü'nde dün başladı. Şen- liklere Sıva> il merkezınden ve diğer illerden çok say ıda kişi katılıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle