25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 H>gVZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Exodos Çağdaş Performans Sanatı Festivali'nden izlenimler (2) Yeniye ve farkhya hflmçH destek E M R J KOYLNCUOĞLU Hayretler ıçınde ızledığım bır başka gösteri. Ispany adan gelen Bambalına Tı- telles Kukla Tıyatrosu'nun sahneledığı "The Carden of Earthh Delighftı (Dun- yevıZevkler Bahçesı) 15 yuzyıl sonla- nnda >aşamış olan Danımarkalı ressam Heironymus Bosch'un surreal. hatta fan- tastık denebılecek dunyasını, seks, dene- yım, zevk, duygusallık, sadızm. \ahşet gıbı kav ramlan kullanarak, sınırlıbıran- latım dılı olabıleceğını duşünduğum kukla/ nesnedunyasındaaktardılar Gos- ten, görsel malzemelenn metaformık bır yapıda kullanımı. kullanılan mekânın bununla bırlıkte değışımı, nesne kukla- lann. insan oyuncu ılışkısındekı sanat- sal anlatım bıçımlerının gemşlığı ve renklılığıuzennekurulmuştu Kuklaoy- natıcı 1an ya da sanatçılar sahne ustunde- kı oyunculuklanyla da dıkkat çektıler Yonetmen JaumePolicarpogosterı hak- kında şunlan so> ledı "Nesneler ya da kuklalar oyuncunun yarattığından çok daha duşsel bir mekâjn yaratabiliyorlar. Sıradan olaru büyıilu olana donuşturebi- liyor ve birçok semboiik anlamı ta$ır ha- le gelebiliyorlar. Bosch'un resimlerinin yorum unu seçmemizin nedeni ise grubu- muzun kendi duygulannı ve gorme bi- çimlerini scmboüer sistemine farklı bir al- gılama biçimiyle bakarak izleyiciye bu sistemi kendi gozumuzdenaktarmayaça- lışmak-" \ onetmen gostergebılımsel bır araştırmayı kukla tıyatrosundan yola çı- karak denedıklennı anlatıyor Zaten gos- terıden çıktıktan sonra ızleyıcıler >an şaka **Bunlar başka bir; erden geüjoriar galiba" dıyorlardı Bambalına Tıtelles başka bır yerlere daha gıtmeden Turkı- ye'ye de uğramalı bence Dogu Bloku ve eskı Sovyet sınırlan ıçınde kalan ülkelerde yaşanmakta olan sanatsal patlamalar \e farklı bıçımsel ve düşunsel tıyatral çahşmalar "Baü"tara- fından 1980'lerden sonra, yanı komu- nızmın çokmesınden sonra. "keşfedil- miş" oldu \e değerlendınlmeye başlan- dı Bunlardan bın de. Lıtvanyah yönet- men Eimuntas Nekrosius'un tıyatro an- layışıydı Maguy MariıTin gösterisi Festıvalın başlangıcından ıtıbaren eleştırmenlenn merakla bekledığı. hatta benım de donuşumu ıkı gun daha gecık- tınp ızledığım ıkı oyunu festıval kapsa- mındaydı Puşkinın, "Mozart ve Sali- eri"sıveÇehov'un'4 ÜçKızkardeş'ı Fes- tıvalde yer alan dılafiırlıklıtıyatroyayal- nızca bu ıkı oyun ornek oluşturuyordu Nekrosıus. dılın otesınde bedensel de ol- mayan, sımgesel hıç değıl, belkı ab^urd dıyebıleceğım bır anlatım bıçımı kulla- nıyor Mnouchkinegıbı. metındenbırtek kelıme bıle feda etmeden sahnede çok kendıne has bır yorum ve ıçenk oluştu- ruyor Festıvalın dığergostenlenndebul- maya alıştığımız gorsel bu>u, ıkı oyun- dadayokru Dort saate yakın suren ızle- mesı ve algılaması haylı zor olan oyun- lardı Ancak kendi yapısı ıçınde sağlam ve temız "Üç Kızkardeş'"ın yorumu "Mozart ve SalierTye gore daha ılgımı çektı Oyunun başından sonuna dek su- ren >arı ısten halıne donuşen hızı, sah- nede yanMtılan tukenmek bılmeyen ne- şe vt bıraz abartılı enerjı dolu karakter- ler bır zaman sonra ızleyıcıdehuznunve korkunun var olmasını sağlıyor. bu da Çehov'a gunumuz açısindan dogru bır yaklaşım. sanırım Geçen yıl Avıgnon Festıvah'nde bu- yukövguleralan ve ızleyemedığım Fran- sız Maguy Marin Topluluğu, ıkı farklı gös'enyle Lyubüyana'daydı "Waterzo- oi"ve "May B". "\\aterzooi", Belçı- ka'va has. buzdolabında arta kalanlar- danyapılmışbıryemek Mann'ın kore- ogrıfısı Decartes'ın ruhun tutkusu uze- nn«yazdığı metınlerden yola çıkarak ha- zırlınmış Sahneyı dortgen olarak (de- kanyenlık buradan başlıyor) belırleyen saıutçı, dansçılannı bu dortgenın dışın- 'TheGardenof Earthh Delight' (DnmeviZevkier Bahçesf) -^-spanya'dan gelen Bambalina ğ Tıtelles Kukla Tıyatrosu'nun m sahneledığı 'The Garden of JL. Earthly Delighftı (Dünyevı Zevkler Bahçesı). 15 yüzyıl sonlannda yaşamış olan Danımarkalı ressam Heıronymus Bosch'un sürreal, hatta fantastık denebılecek dunyasını, seks, deneyım, zevk, duygusallık, sadızm, vahşet gıbi kavramları kullanarak, sınırh bır anlatım dılı olabıleceğını düşündüğüm kukla/nesne dünyasında aktardılar F estıvalde yer alan genç Sloven yönetmenlenn \e koreograflann yapıtlan arasında Marco Peljıhan'ın "LADOMİR- Fourth Surface, Surface of Contact" (Dordüncü Düzlem, Temas Düzlemı) adlı göstensı diğerlen arasında en dıkkat çekıcı olanvydı. Sahnede dört tane televızyon monıtörü, 4 dıa makınesınden aktanlan görüntüler. geometrık figürler olarak sahneyı farklı dennhklerde bölen \ e hareket eden panolar ve sahnenın en gensınde yer alan ve bır yolu andıran boşlukta çok yavaş hareket eden 4 dansçı ya da aktör yer alıyordu. da muzı>yen olarak da kullanıyor Su- reklı yarattığıyla dalga da geçen bır ta- vırda duzenlenmiş koreografi boyunca salondakı ızlev ıcıler katıla katıla euldu- ler Ancak. koreografının temelındekı "hiçlik" kavramından da kopulmadı Dansvının teknığı \e sahnedekı perfor- mansınınıyılığı modem dansta yer alan koreogratıler ıçın kesınlıkle yeterlı ozel- lıkler değıl. artık Koreografının >ağlamlığı. duşuncenın onjınallığı ve aktanlma bıçımındekı malzemelenn butunluğu \e bıçeme go- re daha nıcelen bır dans eleştırmenının dıkkate alması gereken unsurlar Maguy Marın"ın eosteriM de tum bunlar dıkka- te alındıği zaman. fe^ıvaldepanltı lar sa- çan bır ornek oluşturmuş oluyor Ingıltere'den festıvale davet edılen Random Dance Company' nın "8 Legs of the Devü""ı (Şeytanın 8 Ayağı). ızleyın- ce gorduğum. siradanlıktan pek hayrete duşmedım Son vıllarda ulkemızde de bınncı sınıf Ingılız dans ya da tıyatro gruplannı goremıyoruz Bu. lngılız hu- kumetının sanat polıtıkasıyla ılgılı de- ğılse. oyle ya da boyle "tngiliz" ısmı sa- tıyorherhalde Festıval organızasyonuna "ÎNeden boyle 'klasık' bir modern dans gosterisini aldınız?" dıye sorduğumda, "BizMehmetSander idavetetmiştik,son anda iptal edince bize başvııran gruplar- dançokacelehir$eçimyaptık~dedı As- lında MehmetSander'ı yabancı bır ızle- yıcı karşısında gormev ı ben de çok ıstı- yordum Fpsmalde genç Sloven yönetmenlenn ve ' oreograflann yapıtlan da yer aldı VtrcoPeljihan ın "LADOMİR-Fourth Surface, Surface of Contact" (Dorduncu Duzlem. Temas Duzlemı) adlı göstensı diğerlen arasında en dıkkat çekıcı ola- nıydı Sahnede dort tane televızyon mo- nıtöru, 4 dıa makınesınden aktanlan go- runtu'er. geometrık fıgurler olarak sah- neyı farklı dennhklerde bolen ve hare- ket eden panolar ve sahnenın en gensın- de yer alan ve bır yolu andıran boşlukta çok y avaş hareket eden 4 dansçı y a da ak- tor yer alıvordu Ozellıkle ekranlardan ızledığım goruntulen detaylı anlatmam gerek Amenka'da şıfreyle ancak gınle- bılen bazı televızyon yayın aktarma ıs- tasyonlan var Bunlar ellenndekı çekıl- mış ham bantlann goruntulennı montaj- lanmalan ıçın başka televızyon ıstasyo- nuna yollamakla gorevlı Tabu bu go- runtulen elde etmek ıçın bılgısayarla şıf- relerıne gırmek gerekıyor Peljıhan'ın ekıbınden Brian Springer bu bılgısayar şebeke sistemine gırmış Şoyle goruntu- ler elde etmışler Başkan Clinton'a konuşmaya çıkma- dan once yapılan makyaj sahnesı, Saray- bosna dan yayın yayan CNN muhabırle- nnın test konuşmalan. prova olarak kay- dedılen sureklı tekrardan oluşan sorular Amenkan polısımn sivıl savunmayı an- latacağı programa cıkmadan önce arala- rında yaptıklan provalar ve yıne CNN yorumculannın "Sesim geliyor mu?" % *Nasılgorunüyorunı?''sorulanyla veen sonunda da o en zekı. guzel ve gulen gozlerle "iyi akşamlar" dıyerek progra- mı başlattıklan sahneler Peljıhan. bu goruntulen kendıne gore montajlamış Monıtorler sahnenın en on kısmında du- ruyordu ve en dennde de monıtordekı hıza tam olarak zıt duşen bır yavaşlıkta orakla tarialannı suren dort ınsan Sah- nede oldukçafazla teknolojı kullanılma- sına rağmen, çok sıcak bır atmosfer ya- ratılmışti Daha 27 yaşında olan Peljı- han'ın. Lyublıyana'dakı Sanat Muze- sı'nde enstellasyonlanni da gordukten sonra gunümuzun onemlı sanatçılann- dan olacağına ınandığımı soylemek ıstı- yorum Pograjc, bu kez başarth değil Rock opera turune yakın ancak sahne- de yalnızca akrobası agırhklı bır koreog- rafının yer aldığı, Matjaz Pograjc'ın u TheTownrveNev«rBeen''<Hıç Gıtme- dığım Şehır) gostensını ızleme ve Slo- venya'nın Republıca gazetesı ıçın de bır eleştın yazma olanağı buldum Oyun ne yazık kı pek başanlı değıldı Pograjc. Slovenya"nm dunya sahnelennde bılınen yonetnîenlennden, o da 28 yaşında Fes- tıval bu unlu yonetmenın her ışının bır "bif" olması nedenıyle yenı oyununun promıyennı festıvalekoymuş Ancak bu sefer tutturamamış Pograjc Aslında, rock dünyasında bellı bır yen olan De- molıtıon Grubu'na sahnede oyun ıçın muzık yaptırması dagcılıkvetırmanma malzemelenyle aktorlen sureklı salla- nan, oradan oraya zıplayan. bırbırlerının üzerlennden tırmanan. başüstu sallanan yaratıklar gıbı gostermesı bır yere kadar ızleyıcının ılgısını oyunda tutuyordu Ancak sona dogru kav ramlar kanşmaya başltyordu VTado Repnik ın "TherımeofSnaib" (Salyangozlann Zamani) göstensı ıse ız- leyıcının dayanma sınınnı olçen bır gos- tenydı Yonetmen elındekı Doğukoken- lı malzemelen (yavaşlık ve akışkanlık, sessızlık, tek seslılık. perde oy unlan, bo- yutsal derınlıkler vb ) Batı anlayışıyla ele almış, ne yazık kı Ve hıçbın bırbı- nyle butunleşememış Tabu dığer eleş- tırmenlere gore Doğu kokenlı bır ulke- den gelıdığım ıçın. benım bu oyunla ıl- gılı göruşlenm dığer eleşiınlenn bakış açısından farklı oldu Genelde eleştır- menler oyunun gerektığınden fazla uzun olduğunu ya da tam tersı daha da uzun olması gerektığını savundular Slovenyalısanatçılar, eleştırmenlerve teonsyenlerarasındaılgımıençokçeken şey çoğunun genç y a da "genç kafalı" ol- malanydı Kultur Bakanlığı'nın sanata ayırdığı desteğın dağıtımındakı kararlar gençlenn de yetennce etkın olduğu bır kurul tarafından alınıyor Imrendığım bır başka şey de sanatçılann. eleştırmenle- nn. akademısyenlenn, yayıncılann. fes- tıval organızatorlennın tumunun merak- lı. uluslararası sevıyeyle ılgılı, dınamık, sorgulayan, "yeniye","farklıya" açık ve tum bu noktalarda da "'biiinçli bir sekH- de" bırbırlennı destekleyen bır ta\ ır ser- gılemelen oldu Lyon Dans Bienali'nin konuğu Brezilya Lultur Servisi- Av rupa da duzenle- nerbıenaller arasında konusuıtıbarıy- letelkı de en renklısı Lyon Dans Bı- enaı buyılyedıncıkezduzenlenıyor Daısıngeçmışı vekulturel değen uze- na odaklanan bıenal seçtığı ulke ya oa>olgeyı geçmışten bugüne geltşen das kulturu çerçevesınde tanıtıyor 12 29 Ekım 1996 tanhlennde yâpı- laak bıenalın bu yılkı konuğu ıse koJu ve zengın kulturuyle dunya ul- kein arasında ayn bır yen olan Bre- zla 984 yılından ben gerçekleştınlen U n Dans Bıenalı konuk ertığı ulke- kn kulturunde dansın ağırlıklı ola- nletkıh olmasını goz önunde bulun- duuyor Buna bağlı olarak ta şımdı- >e<adar konuk ettığı ulkeler ya da bcgeler şoyle Dunyada Modern pâsın Doğumu ve Gelişimi (1984). Atıan Dişavurumcu Dansı' (1986). Fmsız Dansında 400yıl (1988). Ame- ritın Dansında Bir Âsır (1990), ls- payol Dansınm Tarihi (1992), Afri- , Uİ994) 'AL iunya dansları ıçınde köklu v e oz- n. geçmışe sahıp danslann ve tem- ğulennın tanıtımına yonelık duzen- fesn Lyon Dans Bıenalı, tangodan aibaya, voresel danslardan modem easa kadar zengın bır yelpazeye sa- lı Brezılya'yı Brezilya'nın Rengi Idığıyla tanıtıyor ılm gosterımlen ve çeşıtlı sergıle- nıyer alacağı bıenal programı butu- ııle Brezilya kulturune uygun ola- 13 hazırlanmış Rıo Karnavalı'nın jçışında gerçekleştınlen buyük ge- tıdefılesıne benzer bır defıle ıle açı- bikbıenalde davetlı 28grup 16ay- n ıekânda toplam 84 gösten sunacak Yaklaşık 20 gunde gerçekleştırılecek bu gostenler arabinda tango tutkunla- nnı hoş suprızlerbeklıvor Lyon Dans Bıenalı nın da\etlılen üe şoyle Dansçı. oyuncu şarkıcı mım ustası, akrobat ve muzisyen An- tonioNobrega ıik kez Lvon Bıenalı aracılığıy la bır ara\ a gelen geleneksel Brezılya dansının uç buvuk temsılcı- sı Maracatu Nacao Pernambuco, Ca- zumba \ e Escola da Imperatriz L«- opoldinense topluluklaıı Ana Marıa Stekelman'ın koregrafısıyle çağdaş tangonun temsılcısıTangokinesis. ge- çen yıl Maı^on de la Danse m orgam- ze ettığı bıenalde Bach ın muzığı eş- lığınde etkıleMcı gobterılenyle vedı bın ızlevıcıye ulaşan Grupo Corpo klasık bale ıle çagdaş dansın başanlı ıcraciM Lıa Rodngues ın koregrafı- sıyle Lia Rodrigues Companhia de Danças, yüzün uzerınde müzısyen ve dansçının katılımıyla Rıo Karnava- h'nın gozde îsimlennden 7. Grand BalSpectacledu Camaval De Rio. De- borahColker ın koregrafısıyleCiade Dança Deborah Colker samba ve reg- gaenın uyumu Bale Folclorico da Ba- hia Gısela Rocha nın koregrafısıyle ıjiddet ıçınde sıkışmış dunya gençlığı- nı canlandıran CiaTerceira Dança bı- enalın onur konuklanndan Cardoco Dance Company 'Afro - Brezılyen" (Afrıka kokenlı Brezılyalı)dansının temMİcısı Rubens and Barbot Com- panhia bın Anantııı tangosunun. dı- ğerı Fransa çagdaş dansinın ıkı unlu ıcracisi Catherıne Berbesbou \e Rod- rıguez Moreno. samba ses sanatçısı Beth Carvalho, Avrupa'da ılk gosten- MIII sunacak olan kalabalık bır kadroya sahıp Bale da Cidade de Sao Paulo son derece yalın bır anlatımla Afrıka rıtımlenyle dans Compagne \zane Fred Bendongue. dans mım ve koınedı Compagnie a fle- ur de peau barok bır fon onunde perkusyon trom- bon eşlığınde danslanyla- CiaSeraQue, samba rıtım- lerınde kadın portrelerı Helena Bastob >e \ngelica Chaves. gunumuz dansının bır panoramasını sunacak olan Joao Motti Saldanha Marcia Milhazes. Bahıa adalanndan esıntıler Gru- po Dança Permanbuco. bı- enalın onur konuklanndan Tango X2. dansta 25 yılını kutlayan BaüetStagum,ı,ıırselkoreg- rafılenyledûşmekânda dansı yaratan Castafiore. yerel Brezılv a danslany la modern dansın uy umunu yansıtan Cia Fernando Lee, Marguerıte Duras'nın Moderato Cantabıle adlı esennın yo- rumuy la tanınan Cıa Atores Bailannos DoRiodeJanerio. bıenalın ozel davet- lısı Grand Bal Spectacle Mikmga Tan- go, ve son olarak ses sanatçısı. gıtanst Caetano Veloso davetl ıler arasında yer alıyor Bu genış programın tum hazırlıkla- nnı ^ımdıden tamamlayan Lyon Dans Bıenalı organızasyonkomıteM !4yıl- danberı Lyon Beledıyesı Fransa kul- tur Bakanlığı. Rhone bolgesi Konse- yı ıle Rhone - Alpes bolgesı Konse- yı'nın katkılarıyla çalışmalarını sur- duruyor La Scala Yaylı Çalgılar'dan Vivaldi KültürSenisi-24 Uluslararası Istanbul Muzık Festı- valı kap&amında yer alan La Scala taylı Sazlar Toplulu- ğu. bugûn Aya Jnnıde ' Vıvaldr'ye Saygı' başlıklı ıkıncı konsennı venyor Mılano'dakı unlu opera kurumu La Scala'nın muzıs- yenlennden oluşan topluluk ozellıkle barok donem ıle 1800'lenn opera bestecılennın yapıtlan uzerıne yaptık- lan araştırmalar ve az tanınmış yapıtlan başanlı yorum- lamalanyla tanınıyor Uluslararası festıvallere duzenlı olarak çagnlan topluluğun tumelen arasında Çın'e yap- tıklan turne buyuk onem taşımakta Topluluk aynca 1995 y ılında yonetıcısı ve bınncı solo kemancısı FieroTosoon- derlığinde uçuncü kez gıttığı Japonya"da 20 konsen kap- sayan uzun bır tume gerçekleştırdı Onumuzdekı vıllar- da Amenka. Guney Amenka. Japonv a Avustralya K.o- re ve Guney Afn- BlüSlAMRMf İSTMIÜL MİZİR FfSTİVAll kada konserler v ere- cek topluluğun. bu- gunku konsenne Pi- eroTososolıst olarak katılacak La Scala Yaylı Çalgılar Top- luluğu'ndal keman ve solıst olarak yer alan PıeroToso, Mılano Unıversıtesı'nde Vıvaldı yorum- lanyla un kazanmış Ltıigi Ferro ıle bırlıkte eğıtım gor- dukten sonra 1962-82 yıllan arasında, şet Cladk»Scimo- ne'nın yonettığı Venedık Solıstlen ıle çalıştı Vıvaldı. Tartini ve Albinoni'nın sonatlannın y anı sıra dığer barok bestecılenn yapıtlannın kayıtlarını yapan Toso. ltalya"nın onemlı dortlulennden ll Quartetto'nun da kurucusu Ha- len Padova Konservatuvan"nda ders veren sanatçı. 1660 yılı yapımı Amatı kemanla çalmakta Bugun saat 19 00"da Aya lrını Muzesf ndekı konserde La Scala Yaylı Çalgılar Topluluğu"nun vorumlayacakla- neserler şoyle. VKakü'nın *\ayh Çalgılar veKlavseniçin Konçerto, La Majör* ,'\ avlı Çalgılar ve Klav sen İçin Kon- çerto, Re Minör', 'Sinfonia, Sol Major", '0011113 inTem- pe Operası'ndan Sinfonia', 'Mevsimler-Keman İçin 4 Konçerto, O p ^ ' . Bu kayıp ilanlarmı çalıyorlar KültürServisi-Peçete koleksıyonculuğunun modaM geç- tı1 The Independent gazetesınde y ay ımlanan bır habere gö- re, gunumuzde en popüler koleksıyon eşvalannın başında. kayıp evcıl hayvan ılanlan geliyor Amsterdam'da yayım- lanan "KediGazetesi". geçen av bır say ısını bu tur ılanlara ayırmış Turkıye'de kedıseverlenn çıkardığı Kedı dergısı- nm bır benzerı olan Kedı Gazetesf nın sahıbı gratık kasa- nmcısı Piet Schreuders genelde sokakta lamba dıreklen- ne y a da du\arlara yapı^tırılan bu tur ılanlann grafıkçılerın yoğun ılgısını çektığını soyluyor Kayıp evcıl hayvan ılanlan, A\rupa"nın vanı sıra Ame- nka da da gündemde Amerıkalı endustrı tasarımcısı Tucker Viemeister, ılk kayıp evcıl havvan ılanını Ne\\ Sork ta edın- mış "Kayıp kedi ila- nıydı. Bir ağaca \a- pıştınlmıştı. Ha>a- tımda boyle se\imli bir kedi resmi gorme- miştim. Dayanama- dım. yurûttum. Ko- leksiyonumun ilk parçası!" Vıemester, bır yıyecek fırması ıçın tasanmmı yaptı- ğı hamsı konservesı kutularını. bu ılandan esınlenerek hazırlamı^ Kayıp evcıl hayvan ılanlarını genelde çocuklar ya da grafıkle hıçbır ılgısı olmayan amatörleryapıvor Grafıkçı- lenn ılgısını çeken de bu Hollandalı grafıkçı Rick Verme- ulen, "Sevdigin bir variığı kaybetmek. itici guç oluvor. Çok özel bir deneyim yaşanıyor. Onlennde \4 bov ufunda tek bir kağıt var, ona ıcini dokuyor: Orada huznunu ifade ediyor. kaybettiği havvanın resmini çtziyor. başkalannın havvanı tanıyıp gen getirmesı için elinden gelen çabav ı sarfedivor... Bunlara tam olarak sanat divemeyiz ama. muthış bir ileri- şim aracı her bıri" dıyor Grafıkçıler sokaklardakı kayıp evcıl ha\van ılanlannı yurutûrken hayvan sahıplen de ka- yıp hay vanlannın bulunmasını beklıvorlar' Fikri Sağlar'dan Istanbul Valiliği'ne protesto KuJturServısi- Eskı Kul- tur Bakanı ve CHP tçel Mıl- letvekılı Fikri Sağlar. ba- kanlığı donemınde Istanbul Galatasaray da Kültür Ba- kanlıgı'nca yaptınlan Ka- yıplarkonulu rolyefin Istan- bul Valılığı'nceyenndenso- kulmesını protesto ettı Fıkn Sağlar. Kultur Baka- nı olarak gorev yaptığı do- nemde yakınlan bırbıçımde kay ıp olan yurftaşların acıla- rını tüm toplumun paylaştı- ğını sımgelemek ve dev letın bu konudakı duyariılıgını vurgulamak uzere, yaptın- lan rolyefin kaldınlmasını gayn msanı veantıdemokra- tık bır uy gulama olarak nıte- lendıre^ek, Istanbul Valılı- gı'nı rolyefı en kısa zaman- da yenne dıkmeye davet et- tı Yasaklan alkışlayan ya- saklara teşekkur eden bu çağdışı zıhnıyete sahıp olan bakanların tarıhte bır kara leke gıbı kalacaklannı vur- gulayan Sağlar. bunun son bırkaç aydır ulkemızde bır fıılı durum olarak kendısını gosteren.antıdemokratık\e vasakçı anlayışın en \omut gostergelennden bın oldu- ğunu belırterek bu konuda şunlan sov ledı " Kayıpolgusu. herşey den once bir ınsanlık dramıdır, birsosyalyaradır Demokra- si ile yonetildiğı ıddia edilen bir uİkede. bu insanlık dra- mı ve sosyal yarava dikkat çekmek ve yakınlannı bula- bilme umudunu canlı tut- mak ısteyen vurttaşlarıniı- zın, bu çok doğal haklarını kullannıalarının hangi ge- rekçe ile olursa olsun engel- lenmesini doğal karşılamak mumkun değıldir. Kav ıplar- la ilgili rolyef taşıdığı anla- mın \ anı sıra. a\ nı zamanda bırsanat vapıtıdır da. Bu yo- nu> le de valilıkçe vapılan ış- lem. ay nı zamanda kultur ve sanat yaşamında boy goste- ren yasakçılığın da birorne- ğinı oluşturmakladır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle