25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAMI Istanbul B 27 Edirne B 29 Çanakkale B 24 Kocaelı B 26 izmır A 31 Manisa A 32 Aydın A 34 Denizli A 33 Zonguldak B 24 Antalya Sınop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskişehır Sıvas B B B B A A A A 23 23 25 24 31 29 30 26 A 31 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanhurfa Mardin Sıirt Hakkâri Van A A A A A A A A 33 28 34 36 38 35 22 26 A 26 Yurdun kuzey ke- simleri parçalı bu- lutlu. Karadeniz sağanak yağışlı, öteki yerler az bu- lutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklı- ğı azalacak. Rüz- gâr, kuzey yönler- den hafif, ara sıra orta kuvvette ese- cek. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel Y Y B Y Y A B Y 22 22 26 22 16 31 24 16 Budapeşte Y 25 Münih Atina Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn HB Y Y B B B Y Y 29 27 19 19 18 25 23 15 20 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire Şam Y A Y Y B Y Y A A 15 35 29 29 28 27 30 36 35 i GoK guruttulu0Açık Parçah buluttu Sıslı BuUlu k Çok bulutlu G Ü N D E M MISTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada vasından yargılanıyor. Dava henüz sonuçlanmadığı için Özcan'a doğrudan "suç/u"demeyehakkımızyok. Ancak. Cumhuriyet Savcılığı'nm iddianamesinde, "ek- li" belgeler yer alıyor. 1994/51517 hazırlık numaralı, 23.6.1994 tarihli iddianameye eklenen Özcan'la ilgili bötümü özetleyelim: "Olay tarihinde, daha önce hakkında dava açılan Şaban Karaduman tarafından yurda sokulan HN- VP-60 plakalı Mercedes marka aracın, yukanda kim- liği yazıh sanığa (Recep Özcan) teslim edildiği, aracın sanıkta bulunduğu sırada sahte olarak gümrük işlem- lerinin yapılıp sahte plaka takıldığı, bu şekilde aracın kaçak eşya haline dönüştüğü, sanığın vekâletname gereği vekil olarak aracı bulundurduğu savı mevcutise de avukat olarak herhangi bir görev üstlenmediği an- laşılmakla, haklannda daha önce dava açılan sanıklar- la birlıkte kaçak olarak elinde bulunan aracın yasallaş- tınlmasını teminen sahte işlemleri birlikte yaptıkları ev- rak kapsamı diğer sanıkların beyanı gibi delillerle an- laşılmaktadır. 1918 sayılı kanunun 27/2-4 maddesi gereğince ce- zalandınlması talep olunur." Iddianame böyle diyor. Once makam... Yetki arkadan gelsin... Dava, Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de- vam edıyor. Önümüzdeki ilk duruşma, 2 temmuz salı günu. Bakalım duruşma kaç saniye sürecek! Gelelım Özcan'ın Başbakanlık katına çıkan yükseli- şine... Recep Bey'in bir özelliği daha var. DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller'in eski avukatlarından. Recep Bey, ANAYOL hükümetinın kurulmasından hemen sonra gönlünde yatan aslanı bir yeriere fısılda- dı: - Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı... Bu makam için en az 12 yıl devlet memurluğu hiz- meti yapmış olmak gerekıyor. Özcan'ın böyle bir hiz- meti yok. Sadece 7.5 yıl avukatlığı var. 657 sayılı dev- let mahkûmları yasasına gore bu memuriyete sayıla- biliyor. Yine de yetmiyor. ama Özcan'ın karamamesi Köşk'e gönderıliyor. Köşk'te hesap yapılıyor. 12 yıl tamam de- ğil. Geri dönüyor. Pes edilir mi? Tabii kı edilmez. Öz- can için bu kez, "Bari Başbakanlık Müşaviri olsun" bastırmaları başlıyor. Ve başarılıyor. Hele bir Başba- kanlığa kapak atılsın, sonra yükselmek kolay... Recep Bey müşavir. ama kendisine "müsteşar yar- dımcılarına" verilen tipten bir oda hazırlanıyor. Kaçakçılık davasına selam. basamaklan tırmanma- ya devam... Başbakan Mesut Ytlmaz'ın ilk yurtdışı gezisinde kendisine vekâlet eden Nahit Mehteşe, Re- cep Özcan'ın, müsteşar yardımcılığı görevinı yapaca- ğını belırten bir kararname imzalayıp Başbakanlık Müs- teşarlığı"na gönderiyor... Kapısına da siyah zemin üzerine kocaman harflerle yazılıyor: "Recep Özcan - Müsteşar Yardımcısı" Koltuk tamam... Sıra nerede? Recep Bey'in hangi alanlara bakacağında... Önce. alan verilmiyor. Yılmaz'ın yurtdışına gidip Na- hit Bey'e "vekâlet" bıraktığı ikinci gezide. Özcan'a so- rumluluk sahası da veriliyor. Recep Özcan'la dün konuştum. Yargılandığını, ama benim eksik bilgilendirilmiş olabileceğimi söyledi. Baş- bakanlık Müsteşarlığı'na gelmesiyle ilgili herhangi bir yasadışı durum olmadığını vurguladı. Çok yoğun ol- duğu için "ayrıntı" görüşemeyeceğimizi, önümüzdeki hafta başı bana zaman ayırabileceğıni söyledi. Özcan'ın başka söyleyeceği olursa onu da yayım- lanz... Yazının başında vurguladık, Özcan'la ilgiti dava bit- mediği için doğrudan "suçludur" demiyoruz ama; bu aşamada, yeri geldiğinde başbakan adına hareket et- me yetkisine sahip bir kurumda görevlendırilmesı... Üstelik bu görevi hak edecek özelliklerinin de eksik ol- ması... Burokrası çarkının ne kadar çürütülmek isten- diğıni ortaya koymuyor mu? Bir durumu daha aktaralım... Özcan'a önce makam otosu verilmemişti. "Kendi otomu ben bulurum" de- di ve bir Mercedes getırdi. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı kadrosunun ma- aşı 47 milyon lira. Mercedes'i olan bir kişinin bu ma- kam için yanıp tutuşması... Özverinin böylesi devlet başına... Ne diyelim? Yolun açık olsun Recep... Buna ne cüzdan dayanır ne cep... Yağmuriu Kartı Erbakan'lı günlerANKARA(CumhuriyetBürosu)-TürkıyeÇum- hunyeti'nm. laik rejımkarşıtlığıylasuçlanan bir si- yasal parti lıderliğındeki ilkhükümeti. DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler'in. hakkındaki Meclıs soruş- tumıalanndan kurtulmak amacıyla RP'ye \erdiği destekle kuruldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel. RP-DYP koalisyonuyla kurulan 54. hiikümeti onayladı. Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Baka- nı olan Çiller, Cumhurbaşkanlığı'na bıldırmesine karşın. başbakanlığmı kabul etmek zorunda kaldı- ğı RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ıle bir- lıkte Köşk'e çıkmaktan son anda vazgeçtı. Erbakan'ı. uzun sıyasal yaşamında ilk kez baş- bakanhğa getıren RP-DYP'(REFAHYOL) koalıs- yonuna ılışkın protokolün. bugün ıkı lıder tarafın- dan imzalanacağı bıldınldı. Erbakan'ın, güvenoyu- nu garantilemek için 7milletvekili bulunan BBP'yi de koalısyona dahıl etmek ıstedığı. ancak Çiller'in. seçimde ittifak yapmayı planladığı MHP'nin Ge- nel Başkanı AlparslanTürkeş'in karşı çıkması üze- rine bu ısteği geri çevırdiği bıldinldi. REFAHYOL koalisyonuna son rötuşların yapıl- ması amacıyla dün DYP ıle RP arasında yoğun bir temas trafiği yaşandı. Çiller \e Erbakan. sabah bir telefon konuşması y aptı lar. Erbakan' ın. önceki ge- ce Çiller'e. yanıtını dün bıldirmesi yönünde haber göndermesı üzerine. dün akşam üzeri iki lıder bir araya geldı. Çiller. Erbakan'la yaptığı telefon gö- rüşmesınin ardından. Bilkent'teki konutunda Kılis Mılletvekıh Doğan Güreş ıle 25 dakika süren bir görüşme yaptı. Çiller \e Erbakan. öğleden sonra sa- at 16.15'te TBMM'de kurmavlan ile birlikte bir araya geldiler. Erbakan'ın parlamentodaki çalışma odasında gerçekleşen görüşme iki saat sürdü. Pro- tokol ve Bakanlar Kurulu listesinin yazımı için RP grubuna. DYP grubundan bilgısayar getinldi. Sa- at 16.15'te başlayan görüşmenin bazı bölümleri he- yetlerhalınde. bazı bölümleri de iki lıder arasında baş başa gerçekleşti. Anlaşmada DYP'ye verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı RP'li Ne- cati Çelik'in ısran üzerine. L'laştırma Bakanlığı karşılığmda RP'de kaldı. içişleri Bakanlığı ve bu göreve getirilen Mehmet Ağar hakkında çıkan tar- tışma da Çiller'in geri adım atmaması nedeniyle DYP'de kaldı. lkı lider. son rötuşlan yaptıktan son- ra aralarındaki protokolü ımzalayarak bugün tö- renle protokolü açıklamayı kararlaştırdılar. RP li- deri. saat 18.15'te tamamİanan görüşmenin ardın- dan, açıklama yapmadan Köşk'e çıktı. " Esselamünaleyküm " ERBAKAVIN GÖLGESİ - Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Başbakanı Necmettin Erbakan, Cumhurbaşka- nı'nın kabineyi onayjadığını Çankaya Köşkü'nde açıkladı. Atatürk ve laiklik karşıtlığıyla suçlanan ve son zaman- lardaki olumlu ta\ n'iktidar yolunda takıye' olarak yorumlanan RP lideri basın toplantısından önce Atatürk port- resine özel ilgi gösterdi. Ancak her şeye karşın Erbakan'ın Atatürk portresinin üzerine düşen gölgesi, laiklik sa>iınucu- ları için tatsız bir görüntü oluşturdu. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) Koalisyon arayışı sürecindeki pazarlıklara kulislerde takılan ad 'Yüce Divan'dan kız kaçırma' OSMAN A\ DOĞAN ANKAR.A - DYP Genel Başkanı TansuÇUJer'in. hakkındaki Meclisso- ruşturmalarından kurtulmak için RP'\e yanaşmasının ardından iki par- ti arasındaki pazarlık süreci: kulisler- de. \Volfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasına benzetilerek "Yüce Dhan'dan kız ka- çırma" diye adlandırıldı. Kulislerde dile getirilen yorumlara göre Çiller. hakkında açılan 3 Meclis soruşturmasının ardından Yüce Di- \an'a gönderilmemesi karşılığmda. RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kana. uzun sivasal yaşamında ulaşa- madığı başbakanlık makamım altın tepsi ıçinde sundu. iki partınin. liderlerin kuşkulu »er- \etleri ve işlemleri üzerine birbirleri- ne karşı açtıkları "soruşturma-araştır- ma" savaşının ardından olgunlaştırı- lan koalisvon pazarlığı. "zoraki ni- kâh" olarak adlandınldı. Çiller. seçımden önce açtığı savaşı hükümet arayışlannda da sürdürdü ve RP ıle kesınlikle koalisyon yapmaya- cağını öne sürdü. Seçim öncesi söylediklerini tama- meıı rafa kaldıran Erbakan. "Bizimle hükümet kuran sütten çıkmış ak kaşık olur" diyerek tüm yolsuzluk iddialan- na göz yumacağı işaretini \erdi. An- cak. ANAP'ın. RP ile koalisyondan vazgeçmesi üzerine kurulan ANAYOL azınlık hükümeti. Çiller hakkındaki Meclis soruşturma önergelerine ANAP'ın da destek vermesi üzerine dağıldı. Başbakan olduktan sonra "Çamu- run üstünde oturmam" diyen Mesut Yılmaz. RP'ye destek vererek Çiller hakkında 3 Meclis soruşturması açıl- masını sağladı. Yüce Divan'a giderek başbakan olamayacağını gören Çiller, Erbakan'ın. "Bizinıle anlaşmazsan ANAP'la bir olur. seni Yüce Divan'a göndeririz" tehdidi karşısında boyun eğmek ve ANAYOL'u bozmaktan baş- ka çıkış yolu bulamadı. RP de Çiller hakkındaki örrülü ödenek harcamala- rına ilişkin Meclis soruşturmasını red- dederek Çiller'e. diğer soruşturmalar- dan da aklanmasını sağlayacağı garan- tisini verdi. Tüm hesaplannı. hakkındaki soruş- turma komisyonlarındaki çoğunluğa göre \apan Çiller, RP ile pazarlıklan sürdürürken Mesut Yılmaz"dan. "Mec- lis somşturmalannı hasır altı etme \e yeni yolsuzluk önergelerini gündeme getirmeme" garantısı istedi. Yılmaz. buna olumlu yanıt vermeyince. yüzü- nü yeniden RP'ye dönen Çiller. RP'nin iktidara gelmek, Erbakan'ın da başba- kan olmak arzusunu kullanarak baş- bakanlıkta önceliği almak istedi. An- cak, Çiller'in. Meclis soruşturmalann- dan kurtulmak için iktidara gelmeye \e kendilerine muhtaç olduğunu gören RP, pazarlıkta ödün vermedi. Çiller. mücadele ettiği parti içi muhaliflerle karşı karşıya geleceği DYP kongresi- ne başbakan olarak girebilmek ama- cıyla 2 aya kadar indiği öncelikli baş- bakanlık isteminde, RP'nin yedekte ANAP'ı da tutarak "Önce Erbakan ol- mazsa kurmayız" tehdidi karşısında fazla direnemedi. Partisinin tüm yö- netim organlarının koalisyon kurma yetkisini elinde toplayan Çiller, kur- maylannadanışmadan önce I 'eryıllık, ardından 2"şeryıllık dönüşümde Erba- kan'ın önceliğini kabul etti. En yakın adamlan tarafından bile eleştirilen ve istifalarla karşılaşan Çiller, kararlannı uzun bir ikna operasyonuyla grubu- nun büyük bölümüne kabul ettirdi. Yüce Divan'a gitmekten kurtulmak için RP ile koalisyonu. Erbakan'ın baş- bakanlığını \e partisinden çok sayıda istifa olmasını göze alan Çiller. RP- DYP koalisyonu konusunda karannı verdi. Erbakan. uzun siyasal yaşamın- da ilk kez başbakanlığa, Çiller de 5 yıl- lık siyasal yaşamını noktalayabilecek Yüce Divan'dan kurtulmak için umu- da kavuştu. Çiller'in ilk hedefinin. Erbakan'ın başbakanlığında kurulacak RP-DYP koalisyonuyla Mesut Yılmaz'ı "Ci- \ r angate'* dosyasını gerekçe göstererek Yüce Divan'a göndermek olduğuna dikkatçekilivor. Cumhuriyet, REFAHYOL protokolünü yayımlıyor 'İslam ülkeleriyle işbirliği geliştirilecek' . ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - RP ıle DYP (REFAHYOL) arasında bugün ımzala- nacak olan koalısvon protokolünde Atatürk ıl- keleri \e "laik devlet" prensıbı "temel uzlaş- ma" zemıni olarak \urgulamrken. RP'nin. Türkive'nm uluslararası anlaşmalarına karşı tutumunun törpülenmesine özen gösterıldı. Çumhuriyet'in ele geçırdığı. 11 sav fa ıle 2 ekten olu>an "İki Parti Arasında İmzalanan Ortak Hükümet Protokolü \eEkleri"adlı R£- FAHYOl protokolünde >u hedefler benım- sendr GİRİŞ: Demokrası bir ıızlaşma rejımıdır. Ilkeler\eprogramlaretrafındasağlaınbiruz- laşnia. Türkıve'nın ıstıkrarının ön şartıdır. 24 aralık seçımlennden sonra vücut bulan ANA- YOL azınlık hükümeti. bu uzlaşmanın sağlam esaslara dayanmaM gereğını bir tecrübe ola- rak gösternııştir. Bu tecrübenın ışığında. ıkı parti. Türki- ye'nin ıhtıyacı olan istikran saglayacak. iç \e dış sorunlara kar^ı ıhtıvaç duyulan sıyası ıra- de\ e sahıp olacak bir koalisyon hükümeti kur- maya karar \ermışlerdir. Her iki parti prog- ramlarının. hedeflerinın farklı olduğunun bı- lincındedır. Tiırkı\e Cumhuriyetı'nın demokratık. laik \e so^val bir hukuk de\ letı olması. Atütürk ıl- keleri. iki parti arasında vazgeçılmez ortak uzlaşma zemınıni teşkil ermektedir. Bu ze- mm üzerınde millı \e mane\ ı değerlere bağ- lı olma\ı. dın \e \ıcdan hürrı\etı. teşebbüs hürnyetı \e düşünce hürmetinin demokrası- mızin vazgeçılmez ıınsurları olduğunu her i- ki parti de temel bir kabul olarak ortaya ko- \arlar." - De\letı yeniden yapılandırmak temel he- deflerdendır. Ortak hükümet. anayasa değı- şıklığınin zorunlu kıldığı uyum yasalannı çı- karmak. nüfus sayımı \e seçmen yazımını \apmak. hızla bozulan ekonomık >apıyı dü- zeltıcı ıstıkrar tedbırlerıni almak üzere anlaş- mışlardır. - Üniter mıllı de\let \apısı muhafaza edı- lerek terörle içte \e dışta kararlılıkla mücade- le edilecektir. Olağanüstü hal. gereklı tedbir- ler alınarak kaldınlacaktır. Gerçekçi kur, üretime az vergi -Enfla^yonlaciddi bir mücadele vapılacak \e ıstıkrarlı büyüme sağlanacaktır. Gerçekçi kur polıtikası ızlenecektir. Adaletli bir \ergi düzeni sağlanacaktır. Cretım faktörlen üzerindeki vergi yükü ha- fifletilecek. sermaye pıyasası daha şeffaf ola- caktır. Bankacıhk \e sigortacılıktayenı \asal düzenlemelere gıdılecektir. Yabancı sermaye konusunda liberal politıkalar ızlenecek, AR- GE faali\etlerıdesteklenecektir. Turızmınge- lışmesıne azami özen ve gayret gösterılecek- tır. - Ozelleştırnıeye hızla de\am edılecek. "özelleştirilmesi zaman alacak olan KİT'lerin özel sektör ilkelerine uygıın olarak verimli ça- lışmalannı sağla>acalî münasip düzenleme- ler^vjpılacaktır. Hastanelerözelleştırılecek- tir. - Yerel yönetimlerle işbirliği içine girilerek çöp santralları kurulacak. böylece temizliğin yanında eneıjı de üretılecektır. - Yurtiçi \e dışında petrol arama faalıyet- lenne hız \erilecektir. GB'de çıkarlar korunacak - Gümrük bırliğınde nihaı hedeflere ulaşa- bilmek için. yasal düzenlemelerdahil. gerek- li çalışmalar vapılacak. ancak bu meyanda ül- kemizin hak \e menfaatlerınin korunması tçın gereklı tedbırler ahnacaktır. - Devlette israf önlenecektir. Devletın \e- niden yapılanmasında hizmetin gerekli kıldı- ğı büyüklükte \enmli bir devlet yapısına ge- çilecektir. Yeni bir kamu personel rejimi ge- tırılecektir. Yürürlükteki yasaların. eskimiş \e günün şartlarına cevap vermeyen yönleri taranacak \e bu alanda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 8 villık eğitime geçilecek - Eğıtımde millı. mane\ı ve ahlakı değer- lenmizi benımsemiş. bilgilı. ilmi düşünceye sahıp. herkese karşı saygılı ve hoşgörülü. la- ik. Atatürk ilke ve inkılaplanna bağlı insan- laryetiştirmek ana hedeftir. Zorunlu eğıtim 8 yıla çıkanlacaktır. '»'ÖK yenıden düzenlene- cektır. N'akıf üniversiteleri teş\ık edılecek. özel üniversıteierın kuruiması ıçın gereklı \a- sal düzenlemeler yapılacaktır. Meclis denetimi ölçfltü; şeref - TBMM'nın denetleme görevını gereğin- ce sürdürebilmesını teminen bu denetlemele- rin partizanca. politik maksatlarla ve kişile- rin haysiyet ve şereflerinı rencide edici ama- ca vönelik olması enıjellenecektır. Ancak e- sas amaç olan yasalara aykırı davranışlan or- taya koymak için işbirliği ve gerekli yasal dü- zenlemeler vapılacaktır. İslam ülkeleriyle işbiriiği - Hem Batılı ülkelerle hem de manevı ve ta- rihi değerlerle bağlı olduğumuz tslam ülke- leri. Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve Bal- kan ülkeleriyle işbirliği geliştirilecektir. - Türkiye'nin taraf olduğu bütün uluslara- rası anlaşmalara ve stratejik antlaşmalara bağ- lı kalınacaktır. Ancak bu anlaşmalann milli güvenlik \emilli menfaatleraleyhinetatbıki- ne meydan verilmeyecektir. - Ifadeve fikirhürriyeti.din.ve vicdanhür- riyeti ve teşebbüs hürriyetinin daha da kök- leşmesi için gerekli tedbirler ahnacaktır. Atamalara Çiller imzası - Atama ve görevlendirmelere ilişkin ış- lemlerde Başbakan Yardımcısı'nın da imza- sını gercktirccck kanuni değişiklik yapılacak- tır. Söz konusu kanuni değişiklik yapılıncaya kadar Başbakan'ın imzasını gerektıren atama ve görev lendirmeler, Başbakan Yardımcı- sı'nın da imzası alınmak suretıyle; Başbakan onayı ıle yapılanlar ikili; halen ikilı kararna- meyle yapılan atamalar üçlü: halen üçlü ka- rarnameyle yapılan atamalar da 4'lü kararna- meyle yapılacaktır. (Yasal düzenlemeler ya- pılıncaya kadar protokoldeki bu hükümlerin Cumhurbaşkanlığı'nı bağlamayacağma. ör- neğin Başbakan'ın, Çiller'inonayınıalmadan atama karamamesi göndermesi durumunda Köşk'ün onaylayacağına dikkat çekildı). Çiller ve Erbakan. görüş- menin ardından bir açıklama yapmazken Erbakan. Çıller'le yaptığı görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'ne çıkarak Bakanlar Kurulu listesini De- mırel'e sundu. Erbakan. Ba- kanlar Kurulu listesinin onay- lanmasının ardından Çanka- ya Köşkü'nde başbakan sıfa- tıyla düzcnlediği ilk basın toplantısında konuşmasına. " Esselamünaleyküm" diye başlavarak. "Hepinize sevin- dirici bir haber \eri\orunı. Bütün milletimize hayıriı ol- sun, müjdeler olsun: yeni hü- kümetimiz kurulmuştur" dc- di. DYP'den prensip yanıtını dün aldıklarını ıfade eden Er- bakan. hemen sonuca gıttikle- rinı, böv lece mılletin beklen- tılerine hıç \akıt kaybetmeden cevap verme olanağı yarattık- lannı kaydettı. Çiller \earka- daşlanna da teşekkür eden Er- bakan. koalisyon hükümeti- nın mılletin sorunlarını çöze- cek. halkı kucaklayacak bir hükümet olmasını diledikle- nni belırttı. Erbakan. Türkı- ye'nin anayasa çerçevesınde bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı ve bundan sonrakı işlenn bu çerçevede yürütüle- ceğini belirtti. Erbakan. yarın saat 11.00'de eski Başbakan- lık binasında hükümet proto- kolünün imzalanacağını. ar- dından da saat 12.00'de ba- kanlıkların devır teslımının gerçekleştırıleceğini. saat 13.30'da da Bakanlar Kuru- lu'nun ilk toplantısını yapa- cağını kaydettı. Erbakan. bu toplantıda ye- ni bakanların hükümet prog- ramına ilişkin görüş ve önerı- lerinın alınacağını. bir hafta içmde programın hazırlana- rak TBMM'ye sunulacağını kaydettı. Erbakan. daha sonra da TBMM'nın güveno\una başvurulacağını belırterek -İnşallah. sağlam bir çoğunlu- ğa sahip olarak hiçbir güve- no> u problemi olmadan. istik- rarlı bir şekilde. inançla. şe\ k- le göre%imizi >erine getirece- ğiz" diye konuştu. Erbakan. konuşmasını şu duayla nokta- ladı: "Cenabı haktan gerek bizlere, gerekse bu hükümet çalışmalan esnasında hizmeti dokunacak. katkısı olacak tüm insanlarımızın hepsine çalışmalarda başanlarverme- sini ve > üz aklığı vermesini di- li>orum. Allah'aemanetolun. Essalamünale> künt." Erbakan'ın Köşk'e çıkma- sı üzerine. Çumhurbaşkanı Demırel'in. Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı ıle yapacağı haftalık olağan görüşme. •*spekülas>onîara" yol açabı- leceği gerekçesiyle ıptal edil- dı. lptal ıstemının Demı- rel'den geldiğı ösrenıldı. DYP've 9"icracı. 9 devlet bakanlığı. RP'ye de Başba- kanlık dahil 11 de\ let. 8 ıcra- cı bakanlık verıldı. Bugün imzalanacak koalis- yon protokolüne göre. kuru- luşların dağılımı da şöyle ol- du: DYP: Hazine Müsteşarlığı. DışTicaret Müsteşarlığı. Ser- maye Pıyasası Kurulu. Köy Hızmetleri Genel Müdürlüğü. Özelleştirme ldaresi Başkan- lığı. Dıyanet lşlen Başkanlığı. Tekel Genel Müdürlüğü. Em- lak Bankası, Exımbank. Halk Bankası. Merkez Bankası. Milli Piyango Genel Müdür- lüğü, Anadolu Ajansı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü- ğü, Gençlık ve Spor Genel Müdürlüğü. Dev let Planlama Teşkılatı. Basın \'ayın ve En- formasyon Müdürlüğü. Kadı- nın Statüsü Genel Müdürlü- ğü. Gümrük Müsteşarlığı. RP: Vakıfbank. Ziraat Ban- kası, Kalkınma Bankası. De- nizcihk Müsteşarlığı. GAP tdaresi Başkanlığı. Toplu Ko- nut Idaresı Başkanlığı. TRT. Meteoroloji Genel Müdürlü- ğü. Vakıflar Genel Müdürlü- ğü. Sosyal Hızmetler ve Ço- cuk Esiraeme Kurumu. TÜ- BtTAK, Devlet Personel Baş- kanlığı. Yüksek Denetleme Kurulu. Çay -Kur. Etibaıık. Zı- raat Bankası. Kalkınma Ban- kası. Kıbrıs ve Türkı Devlet- lerle iiışkiler. PORTRE NECMETTİN ERBAKAN Siyasal yaşamm 6 ilginç' politikacısı Haber Merkezi - TB- MM'ye 1969 seçımleri>le bağımsız milletvekili olarak airen Necmettin Erbakan. Î929'da Sinop'tadoğdu. Pek çok açıdan "ilginç" bir politi- kacı olan Erbakan. ilköğre- nimını Kayseri \e Trab- zon 'da. ortaöğrenımını Istan- bul Erkek Lisesi'nde ta- mamladı. istanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makıne Fakültesı'ni 1948'de bitiren Erbakan. av nı fakültede asis- tan oldu: Âlmanya'da Aac- hen Teknik Oni\ersitesi'nde doktora yaptı. 1954'te İTC'de doçent oldu. Erbakan. 1956-63 vılları arasında Gümüş Motor Di- zel Motorları Fabnkası Ge- nel Müdürlüğü'nde bukın- du. 1965'te de profesörlüğe yükseldi. Erbakan 1966'da Odalar Birliği Sanayı Daire- si BaşkanUğı'na. 1967'de de Odalar Birliği Genel Sekre- terliği'neseçildı. Budönem- de büyük sana> ıcı \ e tüccar- lara karşı Anadolu tüccar \e küçük sanavicilerini sa\un- masıv la dikkati çekti. 1969'da Odalar Birliği Genel Başkanlığı'naseçildi. ama Adalet Partisi hüküme- tinin seçımleri iptal etmesiv - le başkanlıktan uzaklaştırıl- dı. Erbakan'ın politik ya$a- mının kilıt adlarından bırı Nakşibendı şevhı Mehmet Zahid Kotku oldu. Kotku. •artık ayaklan üzerinde du- rabilecek' Islamı bir partinın kuruiması gerektığıne karar \erdi. adını da kendisinın koyduğu Millı Nizam Partı- si'nin kurulmasını teş\ ık et- ti. Meclis'teki milletvekılle- rı ve senatörlerle Nakşiben- di tarıkatının mürıtleri yan yana gelip birlikte parti kur- maya karar verdiler. Bu bir- liktelik Nakşibendı-Nurcu- Kadiri koalisyonuydu a\nı zamanda. Ama parti kurma çalışmalan 1969 seçimleri- ne vetişemedı. "Tarikat ko- alisyonu' ada\ larını bağım- sız olarak seçime soknıa ka- rarı aldı. Adaylardan sadece Erbakan. «.onya'dan seçile- bildi. Türk parlamenter va- şamı bu 'renkli' politikacıy- la böv lece tanıştı. Erbakan. günlük yaşamın Islami kurallara göre bıçim- lendirilmesinı isteyen Mıllı Nizam Partisi'nin kurucula- rını. "Sizden niçin sakla\a- yım, partimizin kunıculannı açıkça zikrede\im; Sultan Farth Hazretleri, Sultan V d- dırını Hazretleri Sultan Mu- rat, Sultan Melikşah, llubat- lı Hasan. Orhan Gazi. Ni- zam-i Mülk, Akşemsettin, Sultan Ya\u/ Han. Kılıç Arasları. Alparslan. Gelenbe- vi Hazretleri, Sultan Abdül- hamit'tir" di\e tanıtıvordu. Milli Nizam Partisi Ana- yasa Mahkemesi kararıyla kapatılınca genei başkanı Necmettin Erbakan da İs\ iç- re'ye 'hicret'ertı. Erbakan" ın tsviçre'ye gidişinden çok dönüşü bugün bile tartışma konusudur. 12 Mart askeri darbesinin Hava Ku\\etlerı Komutanı Orgeneral Muhsın Batur'la Orgeneral Turgut Sunalp'in Isviçre've gittiği. Erbakan'ın Türkiye've dö- nüp parti kurması için her türlü güvencevi \erdıklerı 'riva>et' edilir. Mıllı Selamet Partisi (M- SP). Milli Nizam Partisi (M- NP) kapatıldıktan 17 ay son- ra 11 Ekiml9 7 2'de kuruldu. MSP Genel Başkanlığı'na Süle\man Arif Emre getiril- mişti. Erbakan 1973 seçim- lerine bir hafta kala seçimle- re genel başkan olarak gir- mek istediğinı söv ledi. arka- daşlarınca zor ikna edildi. Bu gıbi Uurumlarda çok iyi Ticat' eden Erbakan. yine aynı $evi \ aptı. uygun zaman için geri çekıldi. Erbakan'ın buözellığini MalatvaMillet- \ ekıli Turhan Akyol şöy le ta- nımlı_\ordu: "Hocalastikgi- bidir. Bası>orsun \anı\assı olu\or: ezdim sanı\orsun.bı- raktığın /anıan eski haline gelherhor." Erbakan'ın hayal gücünün çokku\\etlioluşupartili ar- kadaşları arasında hep sorun olmuştur. Bunıı. MSP Gii- mu^hane Millet\ekıli Orhan Akkov unlu "Hoca'nın haya- line kurşun sıksan yetişmez" diyerek '\eciz" bir şekilde dı- le getırdi. Erbakan asıl şöh- retını attığı temellerle >aka- ladı. Kırşehır'dekı birkonuş- masinda "100'den fazla fab- rikanın temelini attiğım" söylemişti. Attığı tcmcller- den bırını. üzerınden üç \ıl geçtikten sonra CHP Erzin- can Senatörü Nivazi Cnsal arabasının bagajına koyup Meclis'e getırdı. Erbakan. 1974- 7 K döncmindc üç ayrı koalisyon hükümetınde baş- bakan yardımcısı olarak gö- rev aldı. Erbakan. 18 Ekım 19 7 K giinü Almanva'nın Du- ısburg kentinde 3 kilo 399 szram eroinle yakalanan eski NlSPMİlletvekılıHalitKah- raman'ın. •'Eroinleri MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'dan aldım" şeklin- deki ifade>ı \ iizünden Fehim Adak'la birlikte 'teşekkül halinde kaçak eroin imal ve ihraç etmek'ten yargılandı. Mahkeme inandıncı \e ikna edıcı bir delil olmadığı ge- rekçesiyle beraat kararı ver- di. Erbakan. 12 Eylül 1980 askeri darbeMnden sonra bir süre İzmır Uzunada'da göze- tım altındatutuldu. 15 Ekım 198O'de21 MSPyönetıcısıv-• le birlikte tutuklandı. "M- SP'_\i illegal bir cemi\ete dö- nüşrürmek ve laikiiğe aykın davranmak" iddıasıyla yar- gılanan Erbakan. 24 Tem- muz 1981 "de serbest bırakıl- dı. 1983'te hakkında \erilen hüküm Askeri Yargttav tara- fından bozuldıı \e beraat et- tı. 1982 Anavasası gereğin- ce 10 yıl siyaset vapmama vasağı getirilen Erbakan. I987'de yapılan halkoylama- sıyla sivasi hayata tekrar döndü. Erbakan. 19 Temmuz 1983'te kuruluş dilekçesini verdiği Refah Partısi'nın 11 Ekim 1987'den bu vana ge- nel başkanlığını yapıyor. Politik yaşamında laik. de- mokratık. Türkıye Gumhuri- yeti'ne karşı düşüncelerivle tanınan Erbakan. uzun yıllar çeşıtli gerekçelerle bazı ulu- sal bayramlara \e Anıtka- bır'dek'i törenlere katılma- masıyla dıkkatlerı çekti. Er- bakan Nisaıı 1994'te de par- tısinın Meclis grubundayap- tığı konuşmada ~RP iktida- ra gelecek. Geçiş dönemi sert mi olacak.yumuşak mr. kan- lı mı olacak kansız mı" şck- lindeki sözleriyle çok sert tepkilerin odağı oldu. Erbakan. hava! gücüyle. attığı temellerle. "takiye'siy- le. çızdıği politik grafiğiyle politik yaşamımızın ilginç tıplcrinden bin olacak hep. Yüzde 10 prim verdi Lütfullah Kayalar'm 'memura zam' oyunu ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Bütçe olanakları dikkate alındığında memıır- lara yüzde 3Ö'un üzerinde zam verilemeyeceğini sö\- leyen 53. hükümetın Malive Bakanı Lütfullah Kayalar. REFAHYOL hükümetinin kurulmasının kesinleşmesı- nin ardındanjet hızıyla. me- mur maaşlarına >üzde 40 oranında zam önerdiklerini bildirdi. Başbakan Mesut Yıl- maz'la görüşmek üzere dün akşam Nenehatun'daki ko- nuta giden Kayalar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıkla- mada. meımır maaşlarının yüzde 40 arttmlması için Başbakanlığa görüş bildir- diklerini sö>le"dı. RP-D>P koalisyonunun kurulacağı- nın kesinleşmesi üzerine. bir hafta önce bütçe olanaklan dikkate alındığında memur- lara yüzde 30'un üzerinde zam yapılmasının olanaksız olduğunu beürten Kayalar, memura v üzde 40 oranında zamla ilgili Bakanlar Kuru- lu kararının hazır olduğunu. ancak imzaya açılmadığını kaydetti. Çumhurbaşkanı Sülevman Demirel'ın 54. hükümeti onaylamasiyla dün sonaeren ANAYOL hü- kümetinin Maliye Bakanı. maaşartışlarının l temmuz- dan itibaren geçerli olacağı- nı \e zamlı nıaa^lann 15 temmuzdan itibaren öden- mesi için hazırlık yaptıklan- nı söyledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle