03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Doğal ve kültürel değerleri korumak için açılan idari davalann yasal dayanağı tehlikede Kent ve çevre dayalarmda tıkanma • Eğer TBMM 10 Temmuz 1996'ya kadar yenı bır yasal düzenleme yapamazsa, tdan Yargılama Usulü Yasasf nın 2. maddesını ıptal eden Anayasa Mahkemesı karan yurüriüğe girecek ve böylece kentı, çevreyı, demokrasıyı ve ınsan haklannı savunan kışı ve kuruluşlar, yıllardır sürdürdüklen "hukuk savaşımlannda" yasal dayanaktan yoksun kalabılecekler OKTAY EKİNCİ HABITAT-II Konferansı. ınsan yerle- şımlennde "toplum kent ve çev re haklan- na saygılT >enı bır polıtık surecın ızlene- bılmesı ıçın. hukumet dışı sıvıl toplum ku- ruiuşlanna karşı dev Ietlenn "guvenduygu- lan\la"sonuçlandı Bugüvenınkurumsal- laşmaya donuk hedefı de yme bu kuruluş- larla hukümetler arasında gelıştınlecek "ortaklıkanlayışT ıçensınde belırlendı Kent ve çevre sorunlarına karşı du>arlı sıvıl toplum kuruluşlan ıle "bu sorunlan yaratan" karar ve uygulamaların sorumlu- su olan resmı kurumlar (yerel ve merkezı yonetım) arasında "nasıl bir ortaklık" ku- rulacağı sorusu. kuşkusuz henüa tamşma- ya açık bır konu Kararlara ortak olunmadan ve sorumlu- luklan paylaşmadan kurulacak bır ortaklık, (eger amaçlanan hedef "suçaortaklık" de- ğılse) zaten yurumeyecektır Öte yandan yıne sıvıl toplum kuruluşlannın temel ış- levlen olan "demokratikdenetimyükum- lıilükkrT de guçlendınlmeden toplumun kent ve çevre haklanna >onelık "güvence verenozerk konumlarT da gelışemeyecek- tır Aslma bakılırsa HABITAT-H'nın sıv ıl toplum kuruluşlanna karşı duydugu guven duygulannınkökenınde. Türkıye'dedeyıl- lardır ozvenlı orneklerı iergılenen ışte bu "demokratik denetim geleneğT yatıyor Özellıkle hukuk alamnda "idarenin (dev- letin) kamu yaranna denetlenmesn kav ra- mı, denebılır kı en etkılı olarak hukumet dı- şı kurumlann "buanayasaJ haklannı" kent ve çevre konulannda kullanmalanyla ya- şamageçınyor Meslekodalan, çevrecı ku- ruluşlar, duyarlı yurttaş gruplan ve hatta hemşenlık bılıncı ıçensındekı "belde sa- kinleri" bıle. ıdare mahkemelennde açtık- lan davalarla, yerel ya da merkezı yonetı- mının yıne kent ve çevre haklannı "îhlale- den" karar ve uygulamalannı durdurabılı- yorlar Yuksek vargı bu tur durdurma ve ıptal kararlarında, "davaeı" konumundakı hukumet dı>ı kesımlerın "kamu varanna dava açma haklaraıı*' kabul ederken, yıne aynı davalarda durdurdugu ya da ıptal et- tığı karar ve uvgulamalann da "kamn .va- ranna, şehircilik ilkelerine ve çevre hakla- nna ay kın olduğu" sav lannı hukuken dog- rulamış oluyor Turkıye'de "sfvil toplum duyarlıhğT ıle "hukukunustunluğu'" ılkesıarasındakı ış- te buzengın "ortaJdık", (HABITAThenüz gundemde bıle yokken) demokratık dene- tim alanında y ıllardan bu yana guçlü bır bı- nkım ve gelenek yarartı Ankara'da Zafer Park ve Güven Park'ın kurtanlması. Iz- mır"de Konak Meydanı nagozdıken "Ga- leria" projesının durdurulması, Aliağa'da TermikSantralgınşımınıngen puskurtul- mesı, îstanbul'daTaşkışIa'nınoteleçevnl- mekten, Maçka kışlası nın borsa merke- zı olmaktan kurtanlması yıne Istanbul'da ParkOtel'ın durdurulması ve hatta vıkımı- nm sağlanması, Büyukçekmece su havza- sına "serbest bölge gmşimının" engellen- mesı vedahavuzlerce~snıl demokratık Anayasa Mahkemesı kararı "Denetim hakkı kısıtlanamaz..." 1dan Yargılama Usulü Yasası'nm 10 6 1994 tan- hınde4001 sayılı yasavladeğıştınlen 2 maddesınde- kı "kişisel haklan ihlal edilenler" şeklınde tanımlanan dava açma koşulunu anayasaya aykırı bularakıptal e- den \nayasa Mahkemebi kararından bazı bolumler şovle(Kararın Resmı Gazete'deyayım tanhı lONisan 1996olduğundan y ururluğe gırme^ı ıçın belırlenen3 aylık ^ure 10Temmuz 1996'da doluyor) Karardan bölümlen. Aliağa Termik Santralı girişimini durdurmak için açılan dava, duvarlı kitle örgütlerinin çevre eylemlerivle de desteklenmişti. Şimdi bu tıir davalann açılabilmesi 'vasal boşluk' engelivle karşı karşıva kalmak iizere. (EsasSavısı 1995 27 - Karar sayısı 1995 47-Ka- rar tanhı 21 Evlul 1995) -Hukuk devk-ti. ınsan hak- lanna saygı gosteren. bu haklan koruyucu adaletti bir hukuk duzeni kunıp surdurmekle kendisını yukumlu savan. butun etkınlıklennde hukuka ve anayasava uvan. işlem ve evlemlen bağımsız vargı denetımine bağlı olan dev letdemekrir. Boylebir duzenin kurulma- sı, vasama. yıırutme ve vargı alanına giren tum ışlem «e evlemlerin hukuk kurallan içinde kalması. temel hak ve ozguıiuklenn, anayasal guvencevc bağlanma- sıvlaolanaklıdır. \navasada.TurkiveCumhuriyeri"nin demokratık hukuk devletı nirelıği vurgulanırken. dev- letin runı ey lem ve işlemlennin vargı denetımine bağlı olması amaçlanmıştır. Çunku >argı denetımı, hukuk devletının "olnıazsa olmaz' koşuludur Anavasanın Hak Arama Hurnyetı baştıkh 36. maddesinde, her- kesin gerekli araç ve vollardan yaraıianarak vargı or- ganlan onundedavacı va da dav alı olarak sav ve sav un- ma hakkı bulunduğu belirtilmektedır. Ibraz konusu va- sa kuralıvla. Kİan ışlemlere karşı ıptaldav ası açabilmek ıçın. ıdare hukukunun genel esaslanna avkın biçimde ıdarıışlemin davacının °kı^ı>el halckmı ıhlal'etmişol- ması koşulu getinlerek hak arama ozguriuğu kısıtlan- mış ve bırçok ışleme karşı dava volu kapatılmıştır. 1da- n vargı denehmıni sınırlavan ıtıraz konusu kuralın hu- kuk dev leh ükesı ile bağdaştığı sov lenemez. Bu neden- le, anavasanjn 2. \«36. maddelerine a> kındır. İptali ge- rekir. (-) İdan işlemlere karşı dava açılabilmesi için 'kışısel hakkın ıhlal edılmesi' koşulunungetirilmesiylesoyut. genelvegavrişahsiolan duzenleyıcıtasarruflar akar- şı vargı volu daraltılmıştır. Bovlece, idarenin duzenle- vıcı işlemlenne karşı uvgulanmalannı beklemeden da- va açılması guçleştinlmekle, anavasanın 125. madde- sının bırınci fıkrasına aykınlık oluşturulmaktadır. \çıklanan nedenlerin. anavasanın 125. maddesine av- kın olan ıtıraz konusu vasa kuralımn iptali gerekir. (...) Itira7 konusu 2. maddenin binnci bendinin (a) alt bendindeiptal karan verilmesivk doğan hukuksal bo^- luk kamu yarannı olumsuz yonde etkileyeceğınden, gerekli duzenlemeleri vapması için vasama organına sure tanımuk amacıv la iptal karannın ResmiGazete'de vavımlanmasından başlavarak uç ay sonra vürurtuğe girmesi uvgun bulunmuştur." hukuk mucadelesi" orneklerı ışte bu ge- lenegı yaratan toplumsal kazanımlardan sadece bır kaçı Nıtekım son zamanlarda da ayiiı gelenek Gokova Tarmik Santrah ıçm açılan davadakı bılırkışı raporuyla Koruma V uksek Kurulu nun "vagmava açıkkapıbırakan"son ılkekararlannın >ı- ne vargı karanyla durdurulmasıyla. kımı beledıjelenn burün kente "kat ilavesi"ge- tıren ımarplanı değışıklığı kararlannın ıp- tal ettırmesıyle ve vıne sayısız ornekle su- ruyor Orman alanına göz dıken Koç Üni- versitesi ve su havzalanna goz dıken "İS- Kİ yonetmeliği" >a da kaçak yapılaşma alanlannda u yeni belediye ilanı" gıbı gın- şımlere karşı açılan davalarda sıvıl toplum duyarlılıkla hukukun ustunluğu arasında- kı "tarihsel dayanışmanın" son ornekle- nnden sadece bazılan Işte. HABITAT surecındetum ınsanlıgın "evrensel gûvence" olarak gördugu bu de- mokratık sıvıl toplum denetımımn Turkı- >e dekı hukuksal day anağı. şu gunlerde akıl almaz bır "tehlikeyle'" karşı karşıya Eger TBMM asil yukumlulügu olan u yasamagorevini"anımsamaz ve lOTem- muz 1996 tanhıne kadar İdari Vargılama Usulu Vasasrnm (İYUK) butun bu davala- ra olanak sağlavan 2 maddesını "yeniden duzenlemez" ıse "sivil duyarlılık" artık Tesmı duyarsızlığı" kolay kolav denetle- yemeyecek Çunku h LJK bu konudakı dava açma hakkını artık "tanımlamamış" olacak Boyle olunca da kent ve çevre tahrıbarnı durdurmak ıçın hukumet dışi demokratık guçlerın hukukun ustunluğu ılkesıy le kur- dukları duyarlı ortaklık yaşama geçemeve- cek Konuyla ılgılenenler anımsayacaktır 2577 sayılı' İV L'K'de bazı değışıklıklerya- pan4001 sayılı kanun, ıdarı ısjemlerhakın- da dava açabılme yetkısinı "kişisel hakla- nn ihlali" kojuluvla Mnırlamıştı Ancak "çevre, tarihivekultureldeğetie- rin konınması, ımar uygulamalan gibi ka- mu varannı vakındaniigiltndiren hususlar- da" bu sınırlamayı "hariç" tutarak bu ko- nularda toplumsal haklara duvarlı kışı ve kurumlann "'devleti ve yerel yonetımleri'" > argı yoluyladenetlemeolanağını yıne >a- sal guvenceye baglamıştı 18 Hazıran I994'te yayımlanarak vururluge gıren bu yenı yasal düzenlemedekı dıger konularla ılgılı kışısel hakkın ıhlalı koşulu hukuk çev relennde haklı bır tepkı yarartı Örne- gmMimarlarOdası'nca açılan tanhı Maç- ka Kışlası'nın unıversitebınasi olarak kal- masınayonelıkdavada.Tetkık Hâkımı Zu- hal Bereket, bu tur bır kisitlamanın "idare- ninyargısaldenetiminiengelleveceğınr be- îırterek anayasadakı "hukukdevleti" ılke- sıyle de bagdaşnıadıgını belırtmıştı (29 9 1994) Mahkemelerdekı bu sapta- malann yuksek yargıva da yansıması so- nucunda Anayasa Mahkemesı 2 1 9 1995 tanhınde 1995 47 no lu karany la İV LK'de 4001 sayılı yasayla yapılan değışıklığı ıp- tal ettı Soz konusu 2 maddenin anavasa- va uvsun olarak "veniden duzenlenmesi'" ıçın de ıptal karannın Resmı Gazete'de 10.4.1996 tanhındekı yavımından "3 ay sonra" vururluge gtrmesını hükme bagla- dı Işte TBMM'de tanınan bu 3 aylık sure. IOTemmuzl996gunusonaenyor Eğerşu kalangunlern;ensındeTBMM İV LK'nın 2 maddesını yenıdenduzenleyen bıryasa- yı kabul etmezse Turkıye'nın kentsel. kul- türel ve dogal çevre degerlennı hukuk yo- luyla koruyan sıvıl toplumsal guçlen da- va açma haklannı taınmlayan "yasal des- tekten"yoksun kalacaklar Boylece HABf- TAT"ın ongorduğu demokratık ışbırlıgı or- tamının "denetim sureci" de cıddı bır hu- kuksal kaosla karşılaşacak Bılmem. HABİT\T'takı organızasvon başansından oturu agzı kulaklarına varan yetkılıler. yaklaşan bu karanlık ortamın acaba farkındalar mı' Barolar. meslek oda- ları. çevrecıler ve tum demokrası guçlen. TBMVf ve görevını anımsatma yonunde bır şey ler vapacaklar mı' 22.5 yıl hapis cezası isteniyor Mercümek ikinci kez yargılanıyor Bayrak için HekbirTi protesto İstanbul Haber Servisi - Bosna ıçın toplanan yardım paralannı amaç dışı kullan- dığı gerekçesıyle, "dolandı- ncıhk" suçuy la yargılanarak 4 yıl 1 ay hapıs \e 20 tnlyon 656 mılyar agır para cezası- na çarptırılan Suleyman Merciimek'ın Yargıtay 11 Ceza Daıresf nın bozma ka- ran uzenne. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesı nde "zim- met" suçundan 22 5 yıla ka- dar ağır hapıs cezası ıste- mıyle yenıden yargılanma- sına başlandı Dosyanın venıden Fatıh I Aslıye Ceza Mahkemesı'ne gondenlmesı uzenne yapı- lan dunku duruşmaya ruruk- suz yargılanan Mercümek avukatlan FuatSağıroğlu v e Mucahit Yıkiız ıle katıldı t Sağıroğlu. dava dosyasının yardımın toplandığı Konya Ağır Ceza Mahkemesı"ne gondenlmesını ıstedı Soz verılen Mercümek bozma karanna uy ulmasını talepederek "Ben toplanan yardımlan zimmetime ge- çirmedim. Bu paralann 5 kunışuna tenezzul ermedim. ermem de. \icdanen raha- rım. adak'tin tecelli edeceği- ne inaruyorum" dedı Hesabın Fatıh şubesınde olması dolayısıyla olayın Fatıh ılçesı sınırlan ıçensın- de meydana geldığını belır- ten savcı. sanık avukatlan- nın duruşma yen hakkında- kı taleplenrun reddını ıstedı Yaklaşık 40 dakıka suren duruşma sonunda karan açıklayan Mahkeme Başka- nı Necati Aşçıoğlu, Vargı- tay"ın bozma karanna uyu- larak, gorev sızlık kararı ver- dı Ankara 'İran ile sorun yok' ANK\RA (AA) - "Türk befikopteıierijıin onceki gun lran'ın kuzey batısını bom- baladığı ve 6 kişinin oiumıi- neyolaçtığı"yonundekı Iran kaynaklı ıddıalar. Genelkur- may yetkılılennce yalanlan- dı Genelkurmay Başkanlığı yetkılılen. Turk Sılahlı Kuv- vetlen"nce Iran topraklanna yonelık herhangı bır operas- yon yapılmadıgını sınırdan sızmaya çahşan terönstlere. Turkıye topraklannda ateş açıldıömı bıldırdıler Sınırdan gruplar halınde Türkıye tarafına geçmeye çalışan bölucu terönstlere karşı bu tur operasyonlann rutın olarak Turkıye toprak- lannda yapıldığını kaydeden Genelkurmay vetkılılen. Iran ıle Turkıye aras'nda bu konuda bır sorun bulunma- dıgını ıfadeettıler Türkıye Iran'dan Urumı- ye'dekı Turk Başkonsolos- luğu ıçın güvenlık onlemle- nnın arttınlmasını ıstedı Turkıye'nın Tahran Buyu- kelçısı Mithat Balkan Iran Dışışien Bakanlığı nezdınde yaptığı gınşımlerde Tah- ran'ın Turk başkonsolosluk- lanna karsı daha duyarlı ol- masmı ıstedı Haber Merkezı - Halkın Demokrası Partısf nın(HA- DEP) 2 Olağan Kongre- sı'nde Turk bayragınin ın- dırılerek \enne PK.K lıden Abduliah Öcalan'ın posten- nın aMİmasına yonelık tek- bır seslen eşlıgındekı pro- testoiar ve gostenler suru- yor Kocatepe Carnısrnde MHP ve Nızam-ı Âlem ul- kuculen ıle dev letmemurla- nnın çoğunlukta oldugu gostende konuşan Dıyanet Işlen Başkanlığı uzmanı Hanm Zeki Sergi Turkbay- rağmın hılalının Mlah'ı.yıl- djzjnın da Hazretı Muham- med'ı temsıl ettığını savu- narak "Son kez uvanvoruz. Bir daha bayrağa ei uzatır- larsa gökkubbevi başlanna yıkanz'" dedı MHP ve Nızam-ı Âlem ulkuculerınden oluşan gruplar. dun oğle saatlenn- de Kocatepe Camısfnde toplanmaya başladılar Ca- mı çevresınde genış guven- lık onlemlen alan Ankara polısı, cuma namazı ıçın ca- mıye gırenlen aramadan ge- çırerek, açık olan bayrakla- n ındırttı Cuma namazının ardmdan camı avlusunda toplanan yaklaşık 2 bın kı- şılık grubun yuruyuş yap- masına ızm venlmedı Top- luluk. Turk bayraklarını açarak gosteny ı camı ıçınde yaptı Megafonla gosterıcılere seslenen Dıyanet fşlen Baş- kanlığı uzmanı Hazım Zekı Sergı. "Ecdadımız, bayrak yok diye namaz kılmamış. ancak bu sevgili av-vıldı/ın golgesinde namazını eda et- miştir" dedı Bayrağm ren- gını şehıtlenn kanından al- dığını soyleyen Sergı. Turk bayragınin hılalının Allah'ı. yıldızının da İslam Peygam- ben Muhammed'ı temsil et- tığını sav unarak "Onuniçin bu bay rağa uzanan eller M- lah'a, peygambere, Turk milletine uzanmıştır" dıve konuştu Sozlerı sık sık tek- bır seslerı ve "Bavrak in- mez. vatan bölunmez" "Bay rağa uzanan eller kınl- sın" "Kahrolsun PKK" "Ermeni kopeği katil \po" ve "Turk-Kurt kardeştır. avnm yapan kalleşrJr'"slo- ganlanyla kesılen Dıyanet gorev hsi. konuşmasını şoy- lesurdurdu "L'lkemizdede- mokrasi adına yanhs şeyler yapılıyor. O bayrak altinda toplananlan bir daha son kez uyanvoruz. Oy le bir şey daha yaparlarsa gökkubbe- vi başlannayıkan/.C laudıa Roth mudur, ne kann ağn- sıdır, huzurumuzu bozan her olayın başındaonugoru- yoruz. Bir daha bu memle- kete girmesin.*' Konuşmanın ardından \rif Nihat 4sya nın "Sana benim gözumle bakmaya- nın mezannı kazacağım / Seni selamlamadan uçan kuşun y uvasını bo/acağım" dızelerını de ıçeren "Bay- rak" şıırını bırağızdan ses- lendıren gostencıler fstık- lal Marşı ve Fatıha okuduk- tan sonra dağıldılar Goste- rıye katılanlann buyuk bo- lumunun. Orman Bakanlığı başta olmak uzere. çeşıtlı bakanlık bınalanna gırdık- len goruldu Bayrak gösterüeri İstanbul Otomobılcıler Esnaf Odası uvelen Tak- sım'de uçan balonlara bağla- 1996 YUNUS NADI OYKU ODULU 1996 Yunus Nadi Öykü Ödülû Mekruh Kadınlar Mezarlığı kftabıyla AYLA KUTLU ya verildi AYLA KUTLU / Bütün Eserleri • CADIAĞACI "roman 2. bs" 300ooo • TUTSAKLAR "roman" 500™ • HÜSNÜYUSUF GÜZELLEMESİ "öykü" 220o™ • BİR GÖÇMEN KUŞTU 0 350ooo "1986 Madaralı Roman ÖdüIü, 2 bs." • KAÇIŞ "roman, 2 bs" " 450m • ISLAK GÜNEŞ "roman, 2 bsn 350D« • HOŞÇA KAL UMUT "roman, 3. bs.' 350«D 1987 Mülkiyeliler Birliği Rüştü Koray Ödülü • SEN DE GİTME TRİYANDAFİLİS 350ooo "1990 Sait Faik Öykü Ödülü, 3 bs " • KADIN DESTANI "roman" 400ooo • MEKRUH KADINLAR MEZARLIĞI 400:-. "1996 Yunus Nadi Öykü Ödülü, 2 bs " SEÇKIN KITABEVtERINOE Ayla Kırtiu Mekruh Kadınlar Mezarlığı BILGI YAVIMEVI M«mtıy«C«l No 44A-Ys>şeh»,A Td (0-31J)«l«1 a - Flte (<W12)«317T5a • BILGI KITABEVI SakaryaC*M«; No a -Kıziay Man M 1312)4311106 • BILGI DAGITIM dıklan bayraklagosten yap- tılar Uzennde"Türkşofbnı asil duy gulann insanıdır. ke- nıalAtaturk"\a/ılı pankan bulunan bır kamyonetle Taksım Meydanı'na getın- len uçan balonlara bağlı bayrak "EnbüviikTürkne" sloganları arasında gokyu- zune uçuruldu Edırne'de Selımıye Camıı onunde top- lanan 3 bın kışı. çeşıtlı slo- ganlaratarak bayrak ındınl- mesı olayını protesto ettıler Edırne Belediye Baş.kanı Hamdi Sedefçi ıle CHP. ANAP, DSP MHP. DYP ıl başkanlan, çeşıtlı dernek temsılolen ıle ADD Şubesı yonetıcılen, uzennde "Edir- ne halkı" yazılı bır çelengı Ataturk anıtına bırakarak saygı duruşunda bulundular Burdur'da sıyası partılerta- rafından orgutlenen "Bav ra- ğa Savgı" mıtıngıne katılan- lar. PKK aleyhıne sloganlar attılar Gruptan aynlan bazı MHP'lılerde partı bayrakla- ny la kemte uzun sure tur at- tılar Tarsus'ta sıyası partı- lerle gonullu kuruluşların desteC verdığı "BavTağa Saygı" mıtıngıne katılan 5 bınkı^ılıkkalabalık "Türk- Kurt kardeştir, aray ı bozan kalleştir" ^eklınde slogan atarken Adana'da Turk Ka- mu-Sen tl Temsılcılığı'nın çağnsı uzerıne halk. Uğur Mumcu Alam'ndabıraraya geldı Şırnak'ta hukumet ko- nağı onunde toplanan koy koruculan ve çeşıtlı aşıretle- re mensup 2 bın kışı PKK. aleyhıne sloganlar attı Bur- sa"nınGemlık Kutahya'nın Emet ılçelerı ıle Zongul- dak ın Kozlu beldesınde de yurüyuş ve kınama mıtıng- len duzenlendı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Sahip Çıkmak... Bırkaç hafta once, Çanakkale Cezaevı'nde yatmak- ta olan eskı bır oğrencımden uzun bır mektup aldım Turkıye'nın koşullarını ve Turk aydınının ıçınde bulun- duğu nemelazımcılıgı genışlığıne ırdelıyor ve demokrat olması beklenen kımı koşe yazarlarının da bu olaylar karşısında yeterınce duyarlı davranmadığını ve dırenış ve dırenenlere sahıp çıkmadığını dıle getırıyordu Mektubu okuduktan sonra ' acaba" dıye duşundum, "Acaba bu dırenışlere sahıp çıkması beklenenler ye- terınce sahıp çıkmtyorlar mı? Aynca, sahıp ç'kması beklenenler kım acaba?' Eskı yazılanmı gozden geçırdım En azından 6-7 kez cezaevı dırenışlerını ve dırenen/en konu eden yazı yaz- mıştım Vetumunde polısı ve cezaevı sorumlularını suç- lamıştım Daha fazla yazsaydım acaba bıktırıcı olur muydum bılemıyorum Gene eskı yazılanmda polısın ve cezaevı sorumlula- rının "ç/ftestandardını"defalarca eleştırmış ve bırakın bır "hukuk devletını", bır yasa devletınde" bıle boyle uygulamalar yapılamayacagını dıle getırmıştım Acaba daha fazla sahıp çıkab/lır mıydım? Bızım gazetede koşe yazarı arkadaşlanmızın uzerın- de en çok durdukları konulann başında bu gelıyor A- ma goruyorum kı, genç arkadaşlanmız bunu yetersız goruyor Bana kalırsa Turkıye'nın temel sorunu "demokrası- nın tum kurum ve kurallarıyla yaşama geçırılememesı- dn' Yanı sorun bır demokrası sorunudur Zaten hıçbır demokratık ulkede bu tur uygulamalan goremezsınız Ve gene hıç kuşku yok kı bır demokrasıdekı ozgurluk- ler, ozguriuğu en çok kısıtlanan ınsanların ozguriuğu ka- dardır Fakat meseleyı sadece bu açı altında gormeye çalışırsak yanlış yerlere gıderız Aynca uzennde durulması gereken başka noktalar da vardır Bınlerını bıraz uzse bıle bu noktaların uzerınde durmak ıstıyorum Turkıye'dekı yasaların onemlı bır bolumunun "antı- dernokratık" olduğuna kuşku duymuyorum Fakat bu yasaların antıdemokratık olması bızlere bu yasalara "uymama hakkı "nı vermez Bu yasaları değıştırmek ıçın mucadele hakkını verır bu yasaların antıdemokratık ol- duğunu ılan hakkını verır Ihlal etme hakkını vermez Bana bu mektubu gonderen ogrencımın gozunde, ıçındeyaşadığımız duzenin "gayrımeşru", ugruna mu- cadele ettığı duzenin ıse 'meşru' olduğuna kuşku duy- muyorum Bu duzenin meşruıyetı konusunda benım de cıddı kuşkulanm var Ama bu duzeni meşru sayma- mam, bu duzenin yasalarıyla bağlı olmadığımız anlamı- na çekılemez Elbette bu yasaların tumunu değıştırmek ıçın mucadele hakkımız saklı kalmak uzere Yıllarca onceydı Bursa Unıversıtesı nde bır derste "yasallık" ve "meşruluk ' kavramlannı anlatmaya çalı- şıyordum Yasallığın nesnel ve baglayıcı bır durum ol- duğunu, buna karşılık meşrulugun bır olgu olduğunu anlat/yordum Sınıfa "Sızce meşru olan bır mucadele, yasalara aykın ıse ne olur dıye sordum Oğrencılenmden bırının bu konuda verdığı yanıtı hep anımsanm "Neolacakhocam"öedı, gırerıçerıyears- lanlar gıbı yatar çıkarız" Sanıyorum Enver Gökçe de şoyle soyler "Zaman gelır, zaman geçer /Zaman zaman ıçınde I Bız hapıs- te gurul gurul yatardık I Yılan çıyan ıçınde " Bu arada gene benı rahatsız eden bır kavram uzenn- de durmak ıstıyorum Kımı gençlerımız hapıste ınsan- lık dışı davranışlaria karşılaşan arkadaşları ıçın (tabıı kendılerı de aynı kavramı kullanıyorlar) "tutsak', yanı "e- sır" kavramını tercıh edıyorlar Tutsaklık ancak bır sa- vaş durumunda soz konusu olur Şu anda Turkıye'de bır "savaşım", yanı "mucadele" olduğuna kuşku yok- tur, ama bunu bır savaş orarak ısımlendıremezsınız Za- ten eğer bır savaş durumunu kabuf edersek hıçbır şe- ye ıtıraz hakkımız kalmaz Fransa ıle Almanya savaşa tutuşmuş Almanlar Pa- rıs'te, ya da Fransızlar Berlın de gosterı yapıyor Hıç boyle şey olur mu 9 insan olmanın onurunu taşıyan herkes kım uygular- sa uygulasın ve kıme karşı uygulanırsa uygulansın ın- sanın kışılığını ezmeye ve yok etmeye yonelık her turlu davranışa karşı çıkmak zorundadıriar Hele pek çok ba- kımdan "haklı" oldugunu duşunduğunuz ınsanların onur mucadelesıne destek olmamak ınsanlık dışı bır davranıştır Ama bu destek ve sempatımız kendı doğrulanmı- zı" dıle getırmemıze de engel olmamalıdır Bız 'herke- sın" duşuncelerını ozgurluk ıçınde dıle getırmelennın sa- vaşımını verırken eger kendı duşuncelerımızı dıle ge- tırme konusunda tereddut edersek, boşuna mucadele edıyoruz demektir Butun bır ınsanlık tanhı boyunca haklının doğrunun durustun mucadelesını yurutenler, ağır bedeller ode- mışler ve bu haklan "gaspetmış olanlann' ağır baskı- sını yaşamışlardır Bu baskılara karşı dayanma gucu ve- ren şey savundukları duşuncelerden kaynaklanan gu- ven duygusu ve ugruna mucadele ettıklerı ınsanları kar- şı olan sevgılerıdır Türk-îş'teücret tartışması sürüyor İZMİR-Turk-Ul7 Genel Kurulu nun uzennden altı ay - lık bır zaman get,mesıne kar- şın genel merkez yonetıcılerı- nın ucretlenndekı artı^la ılgı- lı tartışmalar suruyor Genel Balkan Bavram Vle- ral ınmakamodaMnı altı mıl- yar masrafla yenılemeM ha- berlennden »onra tartibinalar daha da yoğunlastı ''t onetıcı ucretlennın tuketıcı fıvatları endekiine gore arttınlmasına kar^ı çıkan delegeler genel kurulda kabu! edılen onerge nın uygulanmadıgını belırte- rek konunun ı\edılıkie denet- lenmesını fazladantahsıl edı- len paralann gerı ahnmasını ıstedıler Turk-I» Genel Kuru- lu nda delegelere dağıtılan Malı Rapor un 7 1 iavfasın- dakı '\ onetıcı Lcretve\olluk Gıderlenba^lıgında "...Lcret \e sosyal yardımlar 1.12.1995 tarihinden geçerli olmak uze- re bırincı, ıkıncı. uçuncu ve dorduncu yılda DIE'nın tuke- tici fivatları endeksme gore tespıtedılen enflasvon oranın- da arttınlır"yaklabimına ser venlıyordu tşçisıne yuzde ^0 zammı zor alan Turk-I^ ın yonetım kadrosunun. ucretlerme vuz- de yuzu a>an zam kararla^tır- ması tepkı topladı Delegeleı yakla^ık lOOınızalıkbıroner- ge vererek zamlann ^ağı vc kılıneMnı ".tedıleı Oııergc\- le ılgılı maddede yapılmasi ıstenen degı^ıklık şov le belır- tılıyordu "llcretvesosvahar- dımlar 1.12.1995 tarihinden ıtıbaren kamuda hukumetle Turk-lşarasında 1995vılında ımzalanan protokoldeveralan ucret zamlanndakı rakamla- rın vıllık kumulatıf tutarları oranlannda (Birıncı v ıl v uzde 3-J.56. ıkına v ıl \ uzde41.6)art- tınlır Içuncuve dorduncu yıl- da ıse kamu ışverleri ıçın 1997"de imzalanacak kamu toplu so^leşmelerınin ortala- ma ucret artışlan oranında arttınlır." \apılan hesaplarda Turk- !•> malı raporunagore ongoru- len anışlara gore balkan 10 11 1W^ tesosval yardım- lar dahıl ^Smılvonö^Obınlı- ra alırken 1 12 I9QS te 104 mılvon vS6bın 1 12 1996da 18"? mılvon 1 12 1987de 338 I 12 l%Xde60Smılyon lıra dlmava hjk kazanıvor Sekreterlenn de 49 mılvon lı- ra olan ucretlen dort yıj io- nunda >02 mılvon lıraya yuk- selıvor Onergevı verenlerıse ba^kanın dort v ıl sonrakı ala- cagının 244 mılvon sekreter- lenn de 206 mılvon olrnasını c-tıvor Deiegeler.zamlardakı fark- iılıgın tazmınatlan da buvuk olı,ude vukselttıgını belırterek 1" donem sonunda tazmınat- lann "" mılvar lıravı asacagını soyluvorlar Petrol-Is Demır- vol-ls TckGıda-ls TLMTİS (, ımse-ls H ırb-ls \e Nol-ls sendıkJİ.ıı ındm delegeler onerüeııın kabul edılmesıne karsın eskı utretlerın uzenne entijsyon zammı yapıldıgını konuvla ılgılı hıçbır yetkılı- den net \jni( alamadıklannı sovledıler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle