26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 'Suriye teror yayma merkezi' • KLDIS(AA)-Israil Başbakanı Benjamın Netanyahu. Suriye'yi bir kezdaha >uçlayarak, •'Suriye. bugün terörist bir de\let gibı hareket etmekte \ e terörizmı yaynıa merkezi olarak işlev görmektedir" dedi. tran \e Suriye'nin ülkesine karşı olan terörızmın arkasında olduğunu yıneleyen Netanyahu. bu ülkelere karşi uluslararası baskının artması tçın çalışacağını söyledi. Tiipkiye'ye uyarı ziyareti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Birleşmiş Vlilfet- ler (BM) Özel Komısjon Başkanı Rolf Ekeu*'un An- kara'ya yaptığı ziyaretin, son zamanlarda gündemde olan olası bir Türk-lrak yakınlaş- masını engellemeye vönelik oiduğu yorumları >apıldı. Dışışleri Bakanı Emre Gö- nensay ilegörüşen Ekeus'un. "gıda için petrol' anlaşması- nin ardından ortaya çıkan it- halat-ihracat sorunlannı ele aldığı kaydedildi. 'Balkanları izliyopuz' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- MakedonyaCum- hurbaşkanı Kiro Gligorov Cumhurbaşkanı Demırel'in resmı konuğu olarak geldiği Türkiyedeki temaslanna diin başlaıiı. Demırel. Glıgoro\ "u karşılama törenınde "Türkı- ve. Balkanlarda >er alan ge- İişmeleri dıkkatle izlemekte ve Balkan ülkelerinin her biri ile ikılı ilı>kılerını heralanda geliştırmeye çalı>maktadır' dedı. Demirel ile Gligorov'un düzenledikleri ortak basın toplantısından önce. Ziraat Bankası'nın Makedonya'nın Komcrcıjdlna Bank ile ortak olarak Makedonya"da kuracağı bankanın ön anlaşmasının imzalanması sırasında, Makedon dili yerine Bulgarca konuşan tercümanın kullanılması. Makedon gazetecilenn protestosuna neden oldu. Makedon gazetecıler. Protokol İşleri Müdürlüğü'ne yazılı bir protesto mektubu sundular. İskeçe Müftıisü'ne ceza • GIMİLCİNE(AA)- İskeçe'nin seçilmi* Müftüsü Mehnıet Enıin Aga. dün Agrinion MahkemeM tarafından 20 ay hapis cezaMna çarptinldı. Mahkeme. Aga alevhıne "geçen yıl bayram mifnasebetıyle İskeçe Müftüsü sıfatını kullanıp resmi nıakamları taklıt ettifii" iddiasıyla açılan ıki ayn kamu davasını birleştirerek. herdava için 10'aray olmak iizere. toplam 20 ay hapis cezasina hükmetti. Türk dışişlerınden dün yapılan yazılı açıklamada. mahkeme karannın iki ülke arasindaki ilişkileri olumsuz etkileyecegi belirtıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind, yeni İsrail hükümetinin tutumunu değiştirmesi gerektiğini söyledi îsraflL, barışa meydan okuyor'DışHaberterServisi- İngiltere Dı- şışleri Bakanı Malcolm Rifkind. Benjamin Netanyahu yönetiminde- ki yeni İsrail hükümetinin politika- larının. Ortadoğu banş sürecine kar- şı bir meydan okuma olduğunu be- lirtti. Rifkınd. Ingiliz 'Guardian' ga- zetesine yazdığı bir makalede. yeni hüküınetin üslubunun sert olduğu- nu. Golan Tepeleri ya da Kudüs üze- rine anlaşmaya yanaşmadığını, Fi- listin de\ letini tartışmadığını ve Ya- hudi yerleşim bölgelerini genişlet- mek istediğini yazdı. Önümüzdekı hafta Suudi Arabis- tan \e Ürdün'ü ziyaret edecek olan Rifkind İsrail'in bu konumunu sür- dürmesi durumunda görüşmelerin çok zor olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı, banş sürecinin kesintiye uğ- ramasına izın verilmemesi gerektiği- ni \e israil hükümetinin buna önem \ereceğini umduğunu ekledi. İsra- il'in güvenliğini, Filistin. Suriye ve Lübnan'ın çıkarlarına saygı göste- rerek sağlayabileceğini söyleyen Rifkind. bu çıkarların gözardı edil- mesinin gelecekte ciddi tehlikeler oluşturacağını belırtti. Malcolm Rifkind Suudi Arabistan'da Prens Suud El Faysal ile, Ürdünde de Kral Hüşeyin ile görüşecek. Öte yandan. Filistin Kurtuluş Ör gütü (FKÖ) -Dışişleri Bakanı" Fa- ruk Kaddumi, İsrail'ın, Şam'da üs- lenen radikal Filistinlilerin eylemle- ri nedeniyle 'Suriye've karşı ulusla- rarast yaptınm çağnsında bulunarak banş kapısını kapattığını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netan- yahu. Filistinli bir grubun. Ürdün sınırında pııs-u kurarak üç İsrail as- kerini öldürmesinin ardından. ulus- lararası camianın Suriye'ye karşı ge- rekli önlemleri alması gerektiğini söylemişti. İsrail Başbakanı'nınbuaçıklama- sının. barışa hazır olmadığını gös- terdiğini sa\unan Kaddumi. Netan- yahu'nun banş süreci için çaba har- cayacağına şiddet ve gerılimi kö- rüklediğini. Arap ülkelerinin banş çağrılarına karşı telıdit mesajları gönderdiğini belırtti. FKÖ'nün siyasal işlerşefi Kaddu- mi. Netanyahu"nun mülteciler. su ve toprak gibi konuları görüşmeyi red- dederek banş sürecini engellediğini söyledi \e israil'in Batı Şeria ile Gazze şeridine kapılannı kapatma- sını da kınadı. Kudûs geri verilmeli Kaddumi. Kudüs'ün konumuna ilişkin bir soruya. "Doğu Kudüs 1967'de işgal edilen topraklann bir bölümüdür \e Filistinlilere geri ve- rilmelidir'yanıtını verdi. Kaddumi, uluslararası camiaya. özellikle de Amerika"ya. banş sürecini uygula- ması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu. Bu arada. Başbakan Netanya- hu'nun iki üst düzey danışmanının, Gazze'de Filistin lideri YaserArafat ile görüştüğü, ancak Netanyahu'nun yine Arafat ile yüz yüze görüşme sö- zü \ermediği ve İsrail - Filistin gö- rüşmelerinin tarihini belirlemekten kaçındığı bildirildi. Hükümet sekre- teri Danm Na\eh tarafından doğru- lanan görüşme. sağcı hükümet işbaşına gefdiğinden beri gerçekleşen ilk İs- rail - Filistin görüşmesi oldu. Naveh. hükümetin Filistin ile diyalog kur- makta kararlı olduğunu. ancak artık görüşmelerin ana hedefinirı İsrail' in gü\ enliğini güvence altına almak ol- duğunu belimi. Yaptınm kapıda Sırplara son uyan• Bosnalı Sırplar'ın lideri Radovan Karadziç'in 1 temmuza kadar istifa etmemesi durumunda hem Bosnalı Sırplara, hem de Sırbistan'a yaptırımlar gündeme gelecek. Dış Haberier Servisi - Uluslararası toplum. Bos- nalı Sırpların lideri Rado- van Karadziç'e istifa etme- sı için 1 temmuza kadar sü- re tanıdı. Uluslararası arabulucu Carl Biktt'in iLst düzey söz- cüsii Colum Murphy. Ra- do\an Karadziç'in pazarte- si gününe kadar istifa et- memesi durumunda, Bos- na Sırp Cumhurıyeti'ne ya da Yugosla\ ya Federal Cumhuriyeti'ne ya da her ıkısine karşı yaptırımlar uygulanacağını bildirdı. Murphy. 1 temmuzdan sonra ellerındeki her türlü sılahı kullanacaklannı ek- ledi. Böylece Belgrad \e Sırp başkenti Pale'ye karşı yaptınm uygulanacağı ilk kez açıkça dile getiriîdı. Bosnalı Sırpların Başba- kanı Govko Kliçkoviç ge- çen çarşamba. Lahey Ulus- lararası Suç Mahkemesi ta- rafından sa\aş suçlusu ilan edilen Rado\an Karad- ziç'in 14 Eylül Bosna se- çimlerine katılmayacağını. ancak seçimlere kadar gö- revinde kalacağını açıkla- mıştı. Karadziç ise geçen perşembe günü. istifa et- meden önce uluslararası camianın Sırp varlığını ay - n birde\ let olarak kabul et- mesi çağrısında bulunnuış- tu. Mladiç hastalandı Bosnalı Sırplann aske- ri lideri General Ratko Mladiç. beyin kanaması geçirdi. Belgrad'da ya- yın yapan bağımsız B-92 radyosundan verilen ha- berde. Mladıç'ın durıı- munun cıddi oldugu bclır- tildi. Ancak. Sırp askeri liderin ne zaman rahatsız- landığı belirtilmedi. Eski FBI ajanının iddiası 'Hillary Foster ile gizli aşk yaşadı' NEW YORK (AA) -Başkan Clinton ile eşi Hillary ninG-7zir\esinekatılmak üzere Fran- sa'da bulunduklan sırada piya^ay a sürülen Be- yaz Saray skandallarıyla ilgili birkitap. Ame- rikan kamuoyunda bomba etkisi yaptı. Eski FBI göre\ lilerinden Gar> Aldrich ta- rafından kalemealınan "Sonsuz Erişim" ad- \\ kitapta. "bir süre önce intihar eden beyaz saray danışmanlarından \ince Foster'in. Hillary Clinton'un aşığı oldugu \e bunun ortaya çıkacağını anladığı için canına kıy- dığı" iddiası yeraldı. 30 yılı aşkın süreyle FBİ hesabına çalıştıktan sonra emekliye ay- nlan Aldrich'in kitabında. Başkan Clinton'un da geceyansından sonra gü\enlik görevlile- rini atlatarak. gizlice Beyaz Saray clan çıktığı ve Washington'daki birotelde "ünlü bir ka- dınla buluşmaya gittiği" öne sürülüyor. Zenginler Kulübü, Clinton'ın 40 maddelik terörle mücadele paketini onayladı Teröre karşı G-7 dayanışması• Fransa'da toplanan G-7 ülkelerinin liderleri, terörle mücadeleye mutlak öncelik vereceklerini açıkladılar. Dış Haberier Servisi-Te- rörle mücadelede uluslara- rası işbirlığini güçlendir- mek amacıyla sunulan \e teröre karşı venı önlemler getirilmesini öngören 40 maddelik planın dün. Fran- sa'nın Lyon kentınde ger- çekleştirilen G-7 zirvesın- de kabul edıldiğı bildirildi. AFP'den alınan bilgiye göre ABD tarafından ha- zırlanan \ebiry ıllık birsü- rc\ı kapsa>an pakette. si- lah kaçakçılığının \e terö- rist ülkelere aktanlan kirli paranın engellenmesı \e tanık koruma programlan- nın geliştirılmesi öngörü- lüyor. Suudi Arabistan'dakı Amerikan üssüne düzenle- nen saldırının ardından te- rörle mücadele> i gündem- lerinın birincı maddesine oturtan G-7 ülkeleri. konu- yu çözümlenıekteki karar- İılıklarını açıkça ortaya G-7 liderleri. sorunlannı akşam yemeğinde de tartışma>ı sürdürdü. t h koydular. Önceki akşanı gerçekle^tirılcn akşam >e- meğınin ardından yayım- lanan ortak bıldiride. G-7 liderlerınin terörle müca- dele konu_-.una "mutlakön- celik" \ernıe karan aldık- ları açıklandı. G-7 ülkele- nnın terörle mücadele ko- nusunda ABD \e Suudi ArabiMan ile dayanışma içınde çahşacakları ifade edilen bildiride. "Nükleer. bholujik \e kirııvasal silah- lar \c /ehirli nıaddelerin te- rörist amaçlar için kullanıl- manıası konıısuııa özellik- le dikkat etmeli>iz" denıl- dıiı belırtildı. 'ABD BaşkanıBillCUn- ton'da konuy la ılgıli >aptı- ğı açıklamada. terörist sal- dınlara en çok maruz kalan ülkelerde kullanılnuk üze- re. G-7 ülkelerinin bomba- lara karşı ileri teknolojı ge- lıştirmesı gerektiğini kay- detti. G-7 ülkelerinin terör- le mücadele konusunda ABD ile dayanışmp içinde olmalanndan du\duğu memnunıvetı ifade eden Clinton. bunun uluslarara- sı camianın konuy u sonuç- landırmaktaki kararhlığı- nın bir ifadesı olduöunu ;U. REUTERS) belirtti. Clinton konuşma- sını, "Teröre karşı bir kez daha birleştik. Terörist sal- dırüar her yerdegerçekleş- tirilebilir. İster Paris metro istasyonunda. ister Düma Ticaret Merkezi'ndeolsun. herhangi birimize karşı gi- rişilen bir saldın hepimize karşı \apılmış gibi algıla- nacaktır* d\yerek sürdür- dü. ABD-ingiltere Kıbns için ışbırlığı Dış Haberier Senisi - ABD Ba^kanı Bill Clinton ile İngiltere Başbakanı John Major, Kıbns sorununun çöziimü için yaptıklan çahşmalarda koordinasyon içinde hareket etme karan aldı. Lyon'daki G-7 zinesi sırasında biraraya gelen iki liderin önümüzdekı ş \l içinde soruna çözüm bulunmasını hedetledıği bildirildi. Clinton'ın A\rupa ışleri danışmanı Alexander Vershbo». önceki gece >aptığı açıklamada. "İki lider. önümüzdeki >ıl içinde bir çözüm sağlanması için ayrı a\rı etkinliklerini kullanma\a. ancak girişimlerini koordinasyon içinde >ürütme>e karar \erdiler" dedi. Söz konusu koordina.sson ıçın yeni bir mekanizma oluşturulup oluşturulmayacağı konusundi bilgi \erme\en Vershbovv. Kıbrıs'ın Avrupa Birlıği'ne tam üyelik başvurusunun gündeme gelmesinin. kendileri için yeni bir fırsat sağladığını söyledi. Geçtiğimız hafta Ankara'yı ziyaret eden Ingiltere'nin Kıbns özel temsilcisi Sir Da\id Hannay. dışişleri yetkilileriyle yaptlğı görüşmelerde bu aşamada yalnızca bilgi toplamak için geldiğinı. ülkesinin büyük olasılıkla önümüzdeki yıl soruna bir çözüm bulmak amacıyla harekete geçeceğmı söylemişti. ONUK YAZAR/PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV Basın Kahire'deki Arap zırvesıne katılmak için uçakla gelen ve aynı biçimde geri dö- nen Kaddafi'nin bu hareketiyle Birleşmiş Milletler ambargosunu deldiğini yazdı. üb- ya'ya karşı ilk kez 1992 başında uygulanan BM ambargosu Amerika'nın gitgide zorba- laşan dış politikasınm bir sonucudur. Irak ve Kuba örneklerinde de görüldüğü gibi, Reagan, Bush ve Clinton yönetimleri Kad- dafi rejimine Amenka ile ters düştükleri için karşıdırlar. Amerikan resmi çevrelerinin bu nedenle Libya liderini 1981 'den bu yana dü- şürmek ya da ortadan kaldırmak için plan- lar yaptıklarına ilişkin kanıtlar vardır. Devlet başkanı durumundaki birini öldürme girişi- mı uluslararası hukuku çiğnemektir. Ama "demokrasi önderi" imajı inandıncı olma- yan ABD Diem (Vietnam), Lumumba (Bel- çika Kongosu) ve Allende (Şili) örneklerin- de bu hedefine ulaşmış, Castro (Kübna) ve Kaddafi, ambargo, ABD zorbalığıSandinısta (Nıkaragua) örneklerinde de bu yolda çabalar göstermiştir. Uyuşmazlıkların banşçı yollardan çözül- mesi bir BM Andlaşması hükmüyse de (M. 33), Reagan 1986'da Sidre Körfezı'ne sok- tugu uçak gemileriyle Libya'yı bombalamış, çoğu sivil 40 kişinin ölümüne ve beş katının da yaralanmasına neden olmuş, bu arada Kaddafi'nin bebek yaşındakı manevi kızının yaşamına da son vermışti. Oysa, yapılma- sı gereken bombalamak degil, şikâyeti Ulus- lararası Adalet Divanı'na (UAD) götürmektı. Bu kez de, BM ambargosu gûya 1988'de iskoçya'da Lockerbie kasabası üzerinde seyrederken patlayarak düşen bir Amerikan uçağıyla bağlantılıdır.Hava taşımacılığı kuş- kusuz güvenli olmalı ve terorizm suçluları ceza görmelidir. Ancak, Lockerbie olayında ilk iki yıl Libyalı oimayan iki namlı terörist ve o kanaldan iki başka Ortadoğu ülkesi suç- lanırken, aynı Amerika oklarını, bu kez. ye- ni bir kanıt olmaksızın iki Libya'lıya çevirmiş ve Lübnan'da rehine olan Amerıkalıların bu- lunmaları ve salıverilmeleri konusunda yar- dımcı olacak o iki Ortadoğu ülkesinin üstün- den bu kuşkuyu bilerek kaldırmıştı. Üstelık, ABD muhakeme başlamadan ve bitmeden kendi görüşü ve çıkarı doğrultu- sunda suçluları da saptamış, BM Güvenlik Konseyi'nden ambargo kararını da. hem bu konseyi, hem UAD'nı ve hem de veto kulla- nabilecek devletlen baskı altına alarak çıkar- tabilmişti. Oysa, bu konu mahkemeyi ılgilen- dirir. Nitekim, Libya, doğru ya da yanlış, sa- nık diye gösîerilen iki yurttaşını da hemen gözaltına alıp soruşturmayı başlatmış ve hu- kukun gerektirdiği her koşulu yerine getire- ceğini açıklamıştır. Ne var ki, ABD, en basıt hukuk anlayışını bile çiğneyerek davası gö- rülmemiş bu iki kişiyi peşinen suçlu ilan et- tikten başka ikisinin de kendilerine teslimi- ni şart koşmuştur. Libya'nın ABD ve ingiltere ile sanıkları ge- ri verme andlaşması yoktur ve Libya Ceza Yasası'na göre (M. 493/A) kendi yurttaşını kendi muhakeme etmek zorundadır. Hukuk yönünden önemli olan nokta, davaya şura- da ya da burada bakılması, yani sanığın (he- le suçluysa) kaçamamasıdır. Libya ("aut de- deı« aut judicare" diye bilinen) bu ilkeye uymuştur. Gene önemli olan şu ki, Amerika bir hu- kuk konusunda BM'nin iki ayrı organını bas- kı altına almış, sonucu yalnız kendi anlayı- şına uygun biçimde ilan etmekten göz gö- re göre çekinmemiş, iki kişi ile biriikte keyfi bir biçimde bir hükümeti de suçlamıştır. Am- bargonun uzatılmasını sağlamak için karar oturumunu. Amerikan temsilcisinın başkan- lıgına rastlatabilmek amacıyla. bir gün ön- cesine (1 Aralık 1994) almak gibi oyunlar Çin'e ve Rusya'ya, bu arada kuşkusuz Lib- ya'ya, yaptığı baskılar yanında hafif kahr. Lockerbie olayı bu yanıyla BM'de ve ulus- lararası politika sahnesinde tehdit. müdaha- le, savaş ve rüşvet yollarıyla diktatoryasmı pekiştirme yolunda olan Arr.erıka'nın uygu- ladığı hukuk-dışı yöntemlere bir ornektır. TEŞEKKUR Annem NEBİHE NARLI'nın rahatsızlığı sırasında yakın ilgisini \e dostluğunu esirgenıeyen Meyan Hastanesi sahiplennden Sayın MLRAT YILDIRIM'a Başhekim Gn. Cerrahi L'zmanı Op. Dr. SERHASAN BOZOKLU'ya teda\ isıni gerçekle^tıren ve kısa sürede ayağa kaldıran Ortopedı \e Tra\matolojı Uzmanı Op. Dr. ML STAFA ALTUN'a Başhemrişe HAVRİYE KÜÇÜK'e. 4. kat hemşire ve personeline teşekkür ederiz. TANER VARLI Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz savunucusu; Kuvvay-i Milliye ruhunun son temsilcilerinden Sn. Dr. Cengiz YURTOĞLU sonsuz yolculuğuna çıkmış bulunuyor... Kendisini "Ku\\r ay-i Milliye Destanfndan dizelerle uğurlamak istiyorum; " ..Kavgaılıı vııru^tu Pir aşkımı: Yanılandı bir kaç kere vesaire... Kcıvgcula ne çifilik sahibi oldu: ne han-apartman: Kavgadan önce Kartal'da hahçıvandı: Kcngadan sonra KartaVda bahçıvan..." (N.H.) Güle güle Cengiz Ağabey... Mustafa OĞVZ Ümraniye'de oturan AŞÇI ARANIYOR Tel. : 315 3192 Bu gece KristalV Elma'yı alır. •> Rekor sayıda katılım. Yaklaşık 1000 eser. Bugüne kadar görülmemiş bir Kristal Elma gecesi. .(Bir ipucu: MFÖ Unplugged.) 2 Temmuz'da tkitelli, TEM Stüdyolan'nda. Davetiyelerinizi Reklamcılar Dernegi 25" 88 73 Ash Akbayır Hanım'dan temin edebiürsiniz. Pnl „ „ „ , A w r n A p Taksim AKM otoparktndangidif-dönüş otobıts sen-isisağlanmıştır. İlk otubûs 18.45 te LJ^J KtJVLAMvJijAK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle