26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 HBB 16.20 'Metronom' T\ Servisi - '"Metro- nom"da muzık dunyası- nın unlu kadın sohstlerı yer alıyor 4ü plaklık Ingıltere lıstelen dünya \e Turkı- ye'de ılk uç albumun tanı- tıldığı magazın bolumunün yanı sıra programda Tina Turner(\otbuoh Cıty Lı- mıts) V anessa Mere (Toc- cata& Fugue). Janet Jack- son(Whoos Novv). Diana Rossd \\ıll Sur\ı\e). \la- nis Morissette (lronıc). Madonna (You'll See), Stevic Nicks (I Can't Wa- ıt). Paula \bdul (Crazy Cool). Jennifer Rush (Te- ars ın \ o Raın) >er ahyor Fransa'dan ilvi £3m birden ) TRT 2 22 55 atv 19.20 'Mutlu Günler' T\ Servisi - PeKcan Koşar, Goksel Kortay ın baı>rollennı pa> laştıgı "Mutlu Günler"'ın bolum ozetı^oyle Co^kunBey'ın sakarlıklarıyla unlu sekre- terı Bağdagul ı$ hanında kı- lıtlı kalınca buy uk panık y a- şıyor \e gecenın bır saatın- de Çoşkun Bey 'ı arıyor İyi llişkiler - Beau Fıxe / Yonetmen: Christian Vincent / Isabelle Carre, Estelle Larivvay, Yuaith Remy, Elsa Zylbeistein. T\ Servisi - \ecdi Sa- >ar ın hazırlayıp sunduğu •'Iki Film Birden" ku^ağı- nın ıçerığı bu hafta son dakı- kadadeğışıklığeuğradı vebu- aun gosterılmesi gereken ıkı ıspanyol filmı. yerlennı Fran- siz filmlenne bıraktı Bu ara- da ^unu da belırtelım. sayfa- nın yayına hazırlandığı saat- lerde bu ıkı Fransız fılmınden hangisinın once gosterıleceğı kesın olarak bellı olmamı^tı Christian \ incent'ın yo- nettığı lyı ilı^kıler", yıl so- nu sınavlarına hazırlanan tıp oğrencısı dort genç kızm ba- ^mdan geçenlerı anlatıyor Armelle. Fredenque. Can- ne \ e \ alerıe Parıs'te tıp eğı- tımı goren 4 genç kızdır Yıl sonusınavları vakla^ıncabır- kaç hattahğına ^ehnn gurul- tusunden uzak bır vere gıdıp ders çalı^nıava karar venrler Bu ış. ıçın \ alerıe'nın buyuk- kanesı kızlara yazhk evınm anahtannı \erır Bu ev. sadece \az ayların- da hareketlı olan bıı kasaba- dadır Kızlar ılk gunlerınde gavet ı\ı geçınırken beklen- medık bır "pürüz" çıkar ve ılışkılerının bozulmasına ne- den olur Bu puruz bır delı- kanlıdır Francıs adlı bu genç, buyukkanne tarafından e\de bırkaç tamırat vapması ıçın gonderılmıştır Kızlar. bıran- da dersı falan unuturlar llış.- kılerıdebırhayhkarma:,ıkbır hal alır TRT 2 01 20 Mahcup Kız - La Dıscrete / Yonetmen Christian Vincent / Oyuncular Fabnce Luchini, Judith Henry, MauriceGarrel/1990 Fransa 95 dakıka T\ Senisi - 1992 San Francisco Fılm Fesmalf nde gONterılen Christian V in- cent'ın \onetıp Jean-Pierre Ronssin"lc bırlıkte senar\o- sunu da yazdığı "Mahcup Kız"da kadınlan \e onlarla vaşadiğı maceralan yazmayı ^e\ en bır adamın oykusu an- latılıvor Fılmın kahramanı Antoıne, bırstıba\ Boş zamanı olduk- ça bol olan Antoıne. bu za- manlannı \a kadınlara ayırır ya da yazmaya Derken. b\r sabah tren ıstasy onuna gıder- ken yolda anıden bır karar alır Şımdılık son kızarkada- $ı olan Solange ıle ılışkısını bıtırecektır ^ncak ıstasyona geldığmde kar^ısında Solan- ge'ı yenı se\gılısının kolla- nndasarmaş. dola^gorur An- toıne oracıkta. Solange'dan nasıl ıntıkam alabıleceğını du^unur \e en lyı arkadaşına danı^ır Arkadaşı ıse. \nto~ ıne'ın ıntıkam duygularını tjtmın edebıleceğı \e de ya- zılarını bastırabıleceöı bır plan onerır Bu plana gore Antonıe rastgele bır kadın seçecek \ e onu ba^tan çıkara- caktır Yonetmen Robert Mandel'in ustahkla kotardığı eğlenceli gerilim Oyuna gelen 'özel efektçi' Sho\\TV 16 00 Çocuklar yanşacak Programın sunuculuğunu Kutlu Kant \apacak. TV Senisi - TRT ekranla- rında. temmuz ay ından ıtıbaren çocuklara y onelık yenı bır yanşma programı başlıyor "Hedef 4 " ısımlı yarışma- nın yapımcılığını. yıne TRT de yayımlanan >- Rizi- ko"nun yapımcı şırketı END Produksıyon ustlendı "He- def 4", 7-12 yaş grubundakı çocuklan hedefieyen. egı- tıcı veeğlendıncıbıryarı^maolacak Programın sunucu- luğunu ıse asıl mesleğı di!} hekımlığı olan Kutlu Kant yapacak \ anşmanınkurallan ısesoyle Sunucunun sor- dugu sorulara sırasiyla ce\ap veren sarı \e kırmızı renk- tekı takımlar. aynı zamanda ;>orulan 4 kelıme arasındakı ortak ozellığı de bulmay a çalısırlar \ erdıklen doğru ce- \ aplarla 42 bolumden oluşan Hedef 4 panosundabır ham- le yapan takımların hedefı. kendı reaklennı yatay. dıkey \e çapraz olarak 4 aynı renkte bır araya getırmektır F/X- Yonetmen Robert Mandel /Oyuncular Bryan Brovvn, Brian Dennehy, Diane Verona, Cliff DeYoung, Jerry Orbach 1985ABD yapımı TN Ser\isi - Fılm hılelerı \e ozel etekt uzmanı Ronny Tyler (Br\an Bro«n). oldukça ger- çekçı oldurmc. yaralama sahne- len duzenlcmekte. maskeler \e plastık cana\arlar \aratmakta- dır Bır gun. Adalet Bakanlıöı gorevlılerı \anına gelır. bır "'ri- ca"dabulunur \ erdığı ıfadcler- le hayatını tehlıkeye sokan maf- ya^babası Dı hranco"nun "gö- rüniışte" oldurulmesını duzen- leyecektır Boylece Dı Fran- co'ya hayatını ba^ka bırkımlık- le surdurmesı olanağı sdğlanmış olacaktır Ronny pekdeısteme- den ışı kabul edıp "suikasfı yapar. ama hemen ardından ba- kanlık gore\lılerı pesiııe du^er Adamın gerçekten olduruldu- gunden ku^kulanan ozel efekt uzmanı. oy una getınldığını anla mı^tır Hem dcvletten. lıem de matyadan kaçarken. bu durıım- dan kurtulmanın yollarını ara- maya gırışır Robert Mandel'in ustalıkla kotardığı. eğlenceli \e siınıkle- yıcı gerılım fılmı " F / \ " , turun bılınen temabinın, zekıce bır çe- i)itleme-,ını sunuyor Suçsuz bı- n. karanlık guçlerın ağına. dola- M> la karmasık \ e tehlıkelı bır or- tama du^er Ronny pe^ındekı- lerden kurtulmak ıçın film hılc- lerını sıralarken. gerçeğı \eozel efektlerı btrbırınden ayırmak guçleşıyor Izleyıcı. gerılım \e hareket sınemasının ıç\uzune bır bakı^ atma olanağını bulur- ken. bır yandan da eğlenceli seruven ya^ı\or Bryan Bnmn. karanlık guçlerin ağına duşen suçsu/ bir adamı canlandırıyor. Neil Jordan'dan zekâ ve hayal gücü dolu çalışma Ergenlik rüyaları SEVINOKVA^ "Küçuk kızlar, yolda giderken asla durmayın. Yabancı birijle dostluk kurmayın. Sonu ne olur bilinmez, kurtlar her kılı- ğa girebilir çünkiı. ^ akı- şıklı, müşfik olabilir, >a da neşeli. çelici... Aldan- ma\ın sakın. Unutmayın, basıt gerçek şundan iba- ret: Kimin dili en tatlıysa, dişi en keskin olan da odur." Neıl Jordan"ın akıl çelıcı fılmı. ergenlik donemınde- kı bınnın ruyalanndan doğ- ma. çarpıcı bır kurt masalı olarak tanımlanabılır Ma- sal ıçınde masal Yetışme çağındakı bır kız. kurtlar \e kurt adamlar üzenne ruya- lar goruyor Soluk kesıcı, bınncı sınıf gorsel efektle- re de hem para. hem zaman harcandıgı besbellı (cadı marıfetlerıyle kurtlar sofra- sına donuşen soylu şolenı, sınemadakı yemek sahnele- nnın en akıldan çıkmazla- rından) Ama burada asıl baskın olan. kendını hısset- tıren. Jordan'ın zekâsı ve hayal gucu Jordan Angela Carter'ın hıkâvelennden uyarlanan senaryoyu da Carter ıle bırlıkte yazmış Aynca da bu hıkayenın at- mosfennı, karmasık duy gu- larını \e cınsel ımajlannı gor^el olarak aktarmayı ba- sarmı^ •"Kurtların Eşli- ğinde" yenılıkçı. zekı \e gorsel olarak harıkulade bır korku tantezisi Klasık "Kırmızı Şapkalı Kız" mabalının altında \ atan ruh- sal cınsel eğılımlen ı^lı\or Fılm, sınemas.al nıtelıklerı- nın yanı -.ıra, ozel efektlerı \e makyajı ıle cınsel ımaı- TRT2 15 45! Kurtların Eşliğinde - Company of VVolves / Yonetmen Neil Jordan / Oyuncular Sarah Patterson, Angela Lansbury, Davıd Warner, Tusse Silberg, Micha Bergese, Stephen Rea, Kathryn Pogson, Georgia Stowe, Dawn Archıbald / 1984 Ingıltere yapımı, 95 dakıka lannın da sayesınde. bek- lenmedık bır tıcarı ba>arı kazanmıs.tı Bunu da. aldığı eleijtırel ovgulerı de hak edıyor Jordan daha o za- mandan. dıkkat edılmesi gereken bır vonetnıen oldu- ğunu kanıtlamı^tı Hemen hemen tumuyle 13 vas,ındakı Rosaleen'ın (Patterson) ru\ alarında ge- çen fılm. ızleyıcıyı efsane- ler ulkesının karanl.klarına çekıyor Rosaleen. anneM \ e babasıy la bırlıkte karan- lık bır onnanın kenarındakı kuçuk bır koyde oturuyor Bu\ukannesı onları zıyare- te gelıvor \e kız'n kafasinı kurtlara donu>en adamlarla ılgılı nusallarla dolduruyor \slında hepsı bırer kurt olan bu adamları nasıl tanı- \acagı yolunda oğutler \e- u\or \e \azık kı bu uyarıcı masallar kızın erkeklere olan ılgisını bastırmayayet- mıyor Bır sure sonra genç bır komşu çocuğu. ormanda çıttlık hay\anlarından bın- nın olusunu bulunca, bu- yuklen uyarıyor Cnarda kurt dolasmakta Rosaleen ı oynavan Sa- rah Patterson. kurtulamadı- ğı. onu buyıisu altına alan bır ruyanın etkısıne kapıl- mı^çocuk genç kızda. ge- letek \aat eden bır oyuncu olduğunu kanıtlıyor Fılm- dekı asınalar ıçıne "Kırmı- zı Şapkalı Kız"ın buyu- kannesi Lansbury \e talıh- MZ bır damat olarak her za- mankı bınncı sinıfoyunuy- lakarsimızaçıkan Jordan ın fa\orı oyuntustı Stephen Reada\ar Jordan ınfılmı- nı daha once \ ecdi Sa- \ar ın "İki Film Birden" kuî,ağında ızlemı^tık 6 Amaninboo Cem Ceminay' TV Servisi - Radyo Televızyon Ust Kurulu'nun \erdığı ceza yüzunden uç gun boyunca yayınını durduran İnterbtar, bu akşam saat 24 OCTte açılışını "Amaninboo Cem Ceminaj" adlı yenı bır programla yapıyor Radyoseverlerın yakından tanıdığı DJ Cem Cemınay, Povver FM'ın tu\aletınde tanı>tığı Memduh ıle gulduru ağırlıklı bır show programı hazırladı Cemınay "ın ılk konukları Farih Terim \c Ayşegül Aldinç (İnterstar, 00.01). KENT HABERLERI Eski belediye başkanı yargılanıyor • İstanbul Haber Ser\isi -Eskı Buyukçekmece Belediye Bas,kanı \lı Çebı'nın heyelanlı bolgede ınşaat yapımına ruhsat \ erdığı gerekçesıyle gore\ı ıhmal suçundan 1 y ıldan 3 y ıla kadar hapıs ıstemıyle yargılanmasına ba^landı İstanbul 12 Aslıye Ceza Mahkemesj'ndekı duru^mada ıfadesı alınan Çeb\, hakkındakı suçlamaları kabul etmedığını behrterek belediye meclısının o donemde aldığı karara uymak zorunda kaldıgını bıldırdı Eyüp'te molotol • İstanbul Haber Servisi - Eyup'te bır bakkal dukkânına atılan molotofkokteylı maddı hasara neden oldu Alıbeykoy Ç\TÇ\T Mahallesı Zuhal Sokak'ta saat 01 00 sıralannda meydana gelen olayda. Gursel Kocakaya'ya aıt bakkal dukkânına kımlığı belırsız kı>ı ya da kışılerce 2 adet molotofkokteylı atıldı Molotofkokteyllennden bırının patlaması sonucu çıkan yangın, buyumeden sonduruldu Yangın, sonucu kuçuk çapta maddı hasar meydana gelırken olayda olen ya da yaralanan olmadı Saldırganlann kaçarken olay yenne uzerınde yıldız amblemı bulunan bır bez parçası bıraktıklan bıldırıldı Yasadışı örgüte operasyon • İstanbul Haber Servisi -lstanbul"da yasadışı "Turkıye Halk Kurtuluş Partisi Cephesı - Halkın De\rım"cı Onculen" (THKP C-HDO) orgutune yonelık gerçekleştırılen bır dızı operasyonda. bın bayan 10 kı^ı vakalandı Bu kışılerle bırlıkte çok sayıda patlayıcı madde, sılah \e orgutsel dokuman ele geçırıldı istanbul Terorle Mucadele Şube Mudurluğu'nden yapılan açıklamada. yakalananlann. 1993 yılında gu\enlık kuvvetlennce gerçekleştınlen sen operasyonlar sonucu buyuk darbe yıyerek dağılan orgutu yenıden toparlamak amacıyla çalışmalarda bulundukları bıldınldı Kâğıthane'ye atıksu kolektörü • İstanbul Haber Sersisi -Kâğıthane \e Mıbeykoy derelerının ıslah çalı^malan çerçe\esinde yaptınlan Kâğıthane <\tıksu Kolektoru'nun temelı dun istanbul Buyukîjehır Belediye Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan tarafından atıldı Erdoğan burada yaptığı konuşmada yıllardır Halıç ın kurtanlması ıçın bırçok şey soylendığını. ancak yapılmadığını behrterek kendılerının ıse ozelhkle \lıbeykoy \e Kâğıthane derelennın ıslahı ıçın çalı^malar yaptıklannı soyledı Temel atma torenınden once ISKİ ıle TES-İŞ Sendıkası arasında 4 bm 517 ışçı\ı kapsayan toplu ı^ sozleşmesı ımzalandı Havalann ısınmasıyla birlikte çöplüklerdeki biyolojik reaksiyon hızlandı 6 Çöp alaıılaıi yine patlayabilir' Rahmi Koc SAADET t S L L Ha\alann ısınmasıyla bırhkte Istanbul'un du- zensız çop alanlan tehlıkeoluşturmaya ba^ladı Ka- tı Atık Turk Mıllı Komıtesi Başkanı Prof Dr Kri- ton Curi Turkıye'dekı çoplüklenn tehlıke arz et- tıklerını behrterek "KemerbuTgaz Çopliığu'nde her gun l mraniye'deki gibi bir olav yaşanabi- lir" dedı Utanbul Buyuki>ehır Beledıyesı Çe\re Koruma Daıre Başkanı Mustafa Özturk de. $u an ıçın Kemerburgaz Çopluğu'nun tehlıke yarattığı- nı. kontroKuz gazçıkan Halkalı ve Aydınlı çöpluk- lerının ı>e derhal rehabılıte edılmesı gerektığını \urguladi Hemen hemen hepsı yerle^ım bırımlerıne çok yakın olan çoplukler. Istanbul'da tehlıke yaratma- ya devam edıyor Ozelhkle \ahşı çop alanlarının her an patlavabıleceğını behrten Krıton Cun. "Ha- \aların ısınmasnla çöplüklerdeki biyolojik re- • Katı Atık Turk Mıllı Komıtesi Başkanı Prof Dr Krıton Cıın. Turkı\e'dekı çoplüklenn tehlıke arz ettıklerını belırterek. bıronlem alınmaması halınde. Kemerburgaz Çopluğu'nde Umrarme'dekı gıbı bır ola> >aşanabıleceğını sovledı aksiyon hızlandı. Bo/uşma bu donemde daha fazla olur. Çopler oksijensi/ ortamda toplandı- ğı için hem kotu koku \aratı\or hem de >angı- na neden olabiliyor" dıye konu^tu Bır alana çop dokulmeye ba^landıktan bır ay sonra gaz çıkışının başladığını ;,oyle\en C urı. ^u bılgılerı \erdı •"(, opluklcrden çıkan sızıntı sular yeraltı ta- bakalarını \e sularını kirletiyor. Bir sure sonra bu sular tarlalarda sulama amacıyla kullanılı- \or. Sızıntı suları beklenenin aksine \a/ın ku- Polis okulunda diploma töreni İstanbul Haber Servisi - Komıser yardımcılığı kursunu başanyla tamamlayan 534 ögrencıye dıp- lomaları torenle \erıldı Etıİer Polıs Okulu'nda dü- zenlenen torene. aralannda tstartbul Valısı Rıd\an Venişen Emnıyet Genel Mudurü \laattin \ üksel İstanbul tt Jandarma Alay Komutanı Baki Onur- lubaş ve Basın Konseyı Başkanı Oktav Ekşi'nın de bulunduğu kalabahİc bır topluluk katıldı Emnıyet Genel Muduru Alaattın Yuksel yaptığı konuşmada. "XI bayrağımızı bu semalardan in- dirtmey eceğiz. Hepimiz bu \ atan için ölme> e iıa- zınz" dıy e konuştu Daha sonra dereceye gıren oğ- rencılere dıplomalan \enlırken dönem bıtmcısı Fikret Metin Oztfirk yaş kütuğune plaket çaktı rumaz. gıdaların ozellikleri nedeniyle daha da artar. Ağustos ayında çoplerin içinde yuzde 70 oranında su bulunur. \ az avlarında ormanlık alanlara dokulen çoplerde orman yangınlarına neden oluyor. Çopluklerde çıkan yangın, bazı kimyasal maddelerin de yanmasına neden ol- duğu ıçin çıkan kanserojen maddeler ha>a\a karışnor. Bu gazlarçopluklerin etrafında >aşa- yan insanları olumsuz yonde etkiliyor." Çoplerin yonetmehklenn ongorduğu şekılde re- habılıte edılmesı gerektığıne dıkkat çeken Prof Cu- rı bazı onlemlen 'çopluklerin ustunu toprakla ortme, çopleri yayarak kurutma, metan gazını uzaklaştıracak ozel bacalar yerleştirme ve sı- zıntı suları engelleyecek tedbirler alma' olarak Mraladı Krıton Curı. bır çopluğun rehabılıte edıl- memesi halınde çop dokme ışının bırakılmasından 30 y ıl sonra dahı tehlıke y arattığmı. çöp alanına ke- l ın>aat \apılmaması gerektığını vurguladı Turkıy e'de çop sorununa cıd- dı onlemler alan tek yerın Iz- mır olduğunu da behrten Cu- rı İstanbul dakı çop alanlan konusunda ıse şunlan soyledı "Kemerburgaz Çöpluğü tamamen bakımsız bir şekil- de bırakıldı. Gokturk Çop- luğu. uzun sure kapalı kal- dıktan sonra tekrar hizme- te açıldı. Bilirkişi raporun- daki şartların yerine getiri- lip getirilmediği belli değil. Kiraziıdere'deki duzenli de- polama alanı orman içinde olduğu için sorun yaratabi- lir. \dalar"da çop toplan- ması ise mantıklı değildir. Tiım çopler belli alanlarda toplanırken Adalar'ın çop- lerinin yerinde bırakılması bu doğal guzelliğin kaybına neden olmaktadır." Taksim'de bulunan bürosunun kapısına Türk bayrağı astılar Yeşillerden Claudia Roth'a tepki "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR" Zıraat Bankas! Sırkecı Şb. 304420'718-5 Bedensel Eng. Da>anı;ma Der. Tel: (0216) 370 81 66 - 441 08 34 DIKKAT1 Ancak EĞİTIM'e yuksek butçe ayıran uluslar EKONOMIK KALKINMA'yı bas,armı^lardır Cahıller topluluğu. ekonomık kalkınmayı ASLA BAŞARAMAZ' ÇYDD Roth, burosunda bulunama- yınca kapısına bayrak asıldı. (Fotoğraf ALPER TLRGUT) İstanbul Haber Servisi - A\ rupu Par- lamentosu ^ e>ılleı Grubu Başkanı Cla- udia Roth sadece Kurt mıllıyetçılennı \e şıddet yanhsı orgutlerı destekledığı gerekçesıyle Türk ye^ıllerı tarafından protesto edıldı Turkı\e"dekı tum "yeşil" orgutlerm temsılcılerı Roth'un Tak- sim dekı bürosunun kapısına Turk bay- rağı asarak tepkılerını dıle getırdı Istıklal C addesı Zambak Sokak'ta bu- lunan Almanya \ e^ıller Panibi Mıllet- \-ekih Roth'un burosuna gelen \ e^ıl Par- tı Içın Gın^ım Komıte>ı adına İbrahim Eren. \ eşıl Barı> Çe\ recılerı adına \b~ dulkadir Demirozu kapatılan \ e^ıller PartiM Be^ıkta^ llçe Ba^kanı İnci Aslıer Radıkal V e^ıller adına Muhittin Frden Bağımsız Ha\\an Hakları adına l nıel Vıldız Kadıkoylu ^ e^ıller adına Meh- met Koçan. Çepeçevre dergisi adına Os- man \kkuş \ e5.1l Çe\re dergısı adına V alçın Polat \e Bağımsız Ye>ıller adı- na Mustafa Korkmaz buronun kapalı olduğunu gorunce kapıya Turk bayrağı astı \ e^ıfler adına konuşan Ibrahım Eren. Turk bayrağının bır Kurt gencı ta- rafından \1us tan getınldığını soyle\e- rek "Rolh'u edıik >id(leti köruklediği için protesto edıvoruz. Son gunlerde vaşanan provukasvon ve şiddet olay la- rı bizi derinden etkiledi. \nkara'da \na\asa Mahkemesi'ni basmaya gi- den terorist grubun ve ay yıldızlı bay- rağın çiğnendiği H \DEP kongresinde Roth'un bulunması tesaduf mudur. Roth, si/ ne kadar yeşilsiniz. ^ eşiller- den çekinen. onlardan u/ak duran. on- l.tı ın orgutlenmesini kostekleyen bıri- sınız. \c$ı\ olduğunuzu sovleverekye- şili kirlctnıekten vazgeçin" dedı Günde 8 bin ton çöp Prof Krıton Cun. çöplük- lerdeki tehlıkeye dıkkat çe- kerken Çevre Koruma Daıre Başkanı Mustafa Ozturk de tehlıkeyı kabul ederek gerek- lı çalışmaların başladığını soy ledı. İstanbul'dakı tek \ ah- >ı çop depolama alanının par- ça parça kapatıldığını behrten Ozturk. çoptuğun bırkaç ay ıçınde tamamen kapatılıp enerjı üretım tesısı hahne ge- tırıleceğını soyledı Umram- y e Çopluğu'nun yeşıl alan ha- İıne getırılmesınden sonra Ya- kacık tadagazbacalannınta- kılmaya başlardığını ka\de- derek. "Kontrolsüz gazçıkı- şı olan Halkalı ve \ydınlı çoplukleri de derhal rehabi- lite edilmeli" dedı Ozturk. istanbul halkının gunde 8 bın ton çop urettığnı, bunun 4 bın 500 tonunun Trakya'dan, 3 bın 500 tonunun ıse Anadolu yakasindan çıktığını soyledı Mezuniyet toreninde 52 oğrenci diplomasını aldı. 'Koç Üniversitesi'nde yanlış bir şey yok' İstanbul Haber Servisi - Koç Unı\ersıtesrnın mute\elh heyetı başkanı ışadamı Rahmi Koç, yenı kanıpusun temelının Cumhurba^kanı \e Ba^bakan tarafından atılma^ına kar^ın istanbul Buyuk>ehır Beledıyesı'nın soz konusu arazıde unı\ ersıte yapılmaması ıçın gınşımlerde bulunmasını ele^tırerek y anlı> bır şey yapılmadığını soyledı Koç Unıversıtesi î^letme Enstıtusu'nun mezunıvet torenı. oncekı gun Şark Sıgorta toplantı salonunda gerçekle^tırıldı Bu yıl ıkıncısı duzenlenen mezuniyet toreninde 52 oğrencıye dıplomalan \ erıldı Torende konus,an Koç. kendılerıne Hanard Lnı\ersitesı nı ornek aldıklarını belırterek unıversitelerının adını tum duny ada duy unnay 1 hedefledıklennı bıldırdı Torene \\iupa Koınısyonu Turkıye Temsılcısı Buyukelçı Michael Lake \e Hanard Unnersıtesf nın dort temsılcısı de katıldı ~OKURMIEKTUBU 'Vapurlarda otupamıyoruz' Ben Erenkoy "de oturup hemen her sabah Kadıko\'dekı Beşıktaş îskelesıne gıtmek uzere yola çtkıyorum Gune daha az yorgunlukla ba^lamak ıçın genellıkle yola crken ı,ıkı>orum Buım kar^m kımı zamanlarda yolcular ıçın ayrılan yerlere oturmayı ba^arsam da çoğu zaman ben \e benını gıbı yolcular ayakta yolculuk edıyoruz üunun en onemlı nedeııı de \apurlann gerçek kapasitelerıyle çalı^tırılmıyor olmaları A^ağıdakı oturma \erlerı gu\enlık nedeniyle açılmıyor Bomba konulmjsi tehlıkesı\le boyle bır uygulama yapılması çok saçma Çunku ıstendığı takdırde her vere bomba konabılır Olan. bızını gıbı ışe yorgun-argın gıtmek zorunda kalanlara oluyor Bu konunun uzerıne gıdılmesim ıstıyorum M. Halit Gücü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle