27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönetmenı Orhan Erinı; # Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Ç e t i n k a > a # Yazıışlen Müdürlerı Ibrahim Yıidız (Sorumlu). Dinç Ta>anç # Haber Merkezı MüdCınJ. Hakan kara 9Görsel Yönetmen. Fikret Eser D15 Haberler Şinasi Damşoclu • Istıhbaıat Cengi/ \ ıldırım • Ekonomı Bülent kııanlık 9 Kultur Handan Şenköken # Spor: Abdölkadir \iicelman • Makalclcr Sami Karaören # Dıızeltnıc Abdullah v azıcı • Foto>2rat Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge- Edibe Buğra 9 ^ ur; Habcrlerı Mehmet Fafaç Yj\ m Kunılu Ühan Vk,uk ı BajkJn ı. Orhan Erinç, Okta\ Kurtböke. H iknıct Çetmka> a. Şükran Soner. Ergun BakL Dinç Ta> anç. İbrahim V. ıldu. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan Kara. J \nkardTemsılcı>ı Mustafa Balba\ • Haber Mudurü Doğan \kınAuturkBul\arıNo 125. Kat 4. Bakjnhklar-AnkaraTel. 419502ü C hat). Faks. 419502" • Izmır Temsılcısı. Serdar Kızık. H Zı>a Bl\. 1352 S. 2 3 Tel 4411220. Faks- 441911" • Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, InönuCd 114 S No 1 K.at l.Tel 3522550. Faks 3522570 Miıesse^ Muduru Erol Erkut 9 Koordmatör Ahtnet Korulsan 9 Muhasebe Bülent Vener 9 Idare- Hüseyin Gûrer 9 t:;Ietme Önder Çelik 9 Bılgı-tşlenr N'ail tnal 9 Bılgısayar Sistem. Mürü\et Çiler MEDVA C: • Yonetını Kurulu Ba^kanı - Genel Mudur Gülbin Erduran 9 Koordınatör Reha Işltman 9 Gene! Mudür Yarchmcısı Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faki 5118466 \ımla\an ve Basan: ^ enı <_mn Haber Vansı Basm \e YaMncıhk A S rkAdiı t JJ ~v -II tjC'iloilı. Î4334 Kt PK ;46 IstanM fe\ ı U 21; ı 5 [ Z 05 05 120 haı I 29 HAZİRAN 1996 İmsak: 3.28 Güneş: 5.28 Öğle: 13.15 tkindi: 17.13 Akşam: 20.48 Yatsı: 22.38 Prof. Ergin, TAB( Başkanı • VNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Atom Enerjısi Kurumu (TAEK) Başkanlığı'na Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi fizikokimya profesörü Mehmet Ergin atandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı kararla TAEK Başkan Yardımcılığı'na da Marmara Universitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Özbaş getirildi. Bebeklerimiz standarda uygun • ANKARA(AA)-Türk bebeklerinin doğumlannda boy. küo ve baş çevresi ölçüleri bakımından dünya standartlannda olduğu belirlendi. Hacettepe Cniversitesı tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Türkiye'deki üni\ersitelerin kadın hastalıklan ve doğum anabilim dallannda yapilan 21 bin 907 doğum değerlendirildi. Araştırma sonunda, normal süresinde \e sağlıklı doğan bebeklerin ortalama boylan 49.9 cm. ağırlıklan 3.35 kg. baş çev releri de 34.8 cm olarak bulundu. Karadeniz'de yeşil tur • ANKARA (AA) - Turizm Bakanlığı. geçen yıl ilkini düzenlediği Karadeniz Yeşil Tur'un büyük ilgi görmesi \e olumlu sonuçlar alınması üzerine. bu yıl ikinci bir tur düzenleyecek. Turizm Bakanı Işılav Saygın. yaptığı yazıîı açıklamada. "Yeşil Tur 96"nın. Karadeniz'in dogal, kültürel ve folklorik özellikleriyle dünyaya tanıtılması için yeni bir fırsat olduğunu belirtti. Tur. bu yıl 15-24 ağustos tarıhleri arasında Sinop. Samsun. Ordu. Giresun. Trabzon, Rize güzergâhında gerçekleştirilecek. Otokuşer seferleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türkiye Cumhuriveti Devlet DermryoîlarUTCDD), yurtdışında vaşayan vatandaşlann Türkiye'ye gelişlerinde özel araçlannı trenle beraberlerinde getirmelenne olanak sağlayacak 'otokuşet' seferlerinı yann başlatacak. Otokuşet tren seferleri Lebeny (Macaristan) - Edırne arasında her gün karşılıklı olarak yapılacak. Buna göre trejı Lebeny'den saat 06.40'da kalkacak. 12.28'deEdirne"ye ulaşacak. Edime"den 16.30'da kalkacak tren ise Lebeny'ye 21.21 'de \aracak. Senirkenfte çalışmalar • ANKARA (AA) - Orman Bakanı Nevzat Ercan. Senirkent'te bulunan Doğrudere ve Suvolu havzalan ile bitişık sahalarda erozyon kontrolü, ağaçlandırma ve mera ıslahı çalışmalannın yapılması için Toplu Konut tdaresi ile birlikte bir süre önce protokol imzalandığını bildirdi. Ercan. "Protokol çerçevesinde 1996-1998 yılları arasında 2 bin 300 hektar erozvon kontrolü, 500 hektar mera ıslahı ve 100 hektar galen ağaçlandınlması olmak üzere toplam 2 bin 900 hektar sahada çalışma yapılması hedefleniyor" dedı. Seçimlerde yeniden aday olan 16 rektörden 13'ü en yüksek oyu alarak şanslarmı arttırdı ITİPde en fazla oy kacbn adayaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye çapında 23 üniversıtede gerçekleşti- rilen rektörlûk seçımlerinı ağırlıklı olarak eski rektörler kazandı. 6 rektörün ikı dö- nem görev vapmalan nedenıvle adav ola- madığı seçimlerde. aday olan 16 rektörden 13'ü ögretım üyelerinden daha fazla o> alarak birinci sırada >er aldı. 23 üniversıtede öğretim üyelen arasın- da 24 haziran günü başlayan rektör seçım- leri. dün Karadeniz Teknık Ünıversik si"ndeyapılanseçimletamamlandı.57ünı- versitede kadın rektör bulunmazken. Is- tanbulTeknik Cnıversıtesi'nde Prof. Gül- sün Sağlamer en fazla oyu alarak bınncı sırada yer aldı. Rektör olarak atanması du- rumunda Sağlamer. Türkân Akjol'dan son- ra "ikinci kadın rektör" unvanını kazana- cak. YÖK Genel Kurulu. 17 temmuzda ş apacagı toplantıda her ünıversite için adav sav ısını 3'e indırerek atanmak üzere Cum- hurbaşkanı Sülevman Demirel sunacak. Seçım yapılan üniversıtelerde adaylar \e o> dağılımı şövle: Ankara Ü'nhersitesi: Prof. Günal Akba> (rektör) 730. Prof.Semih Baskan 260. Prof Ömiir Sezgin 12"1 . Prof Zeki Korkusuz 113. Prof. Sabit Ağaoğlu 81 ve Prof Fuat Ba>rakdiken5. Ğazil'nhersitesi: Prof Emer Hasanoğ- lu(rektör|455.Prof. RrzaAvhan311. Prof Ö\se\ Dörtlemez:i6. Prof.*YalçınErol42. Prof. Yahşi Yazıcıoğlu 19. Prof. NejatTen- ker 1. Prof. Sülevman Panpel 1. ODTl: Prof'SühaSe\ük(rektör) 329. Prof EkremSelçuk 114. Prof Bilgin Kaf- tanoğlu 32. Prof. MelihErso> 2. Prof \>- ber Ertepınar 2. Prof. İlhan lekeli 2 Galatasaray l nhersitesi: Prof V üdızhan Ya>la(rektörı 14, Prof. NKaaÖktem 1. Prof İzzertin Doğan 1. Prof Ahmet Abdik 1. Prof. Erdoğan Teziç 1. Prof Barlas Tolon 1. \ ıldız Teknik L nKersitesi: Prof Avhan • 23 üniversitedeki rektörlûk seçimleri dün tamamlandı. 6 rektör iki dönem üst üste göre\r yaptığı için aday olamazken. kadın adaylar arasında Istanbul Teknik Üniversitesi'nde Prof. Gülsün Sağlamer en fazla ovu alarak birinci sırada ver aldı. Alkış 148. Prof Turgut Lzel (rektör) 137. Prof. Ferruh Ertürk 52. Prof. İsmet Ağar N ümaz2. Prof. Ahmet Yaşavan 1. Prof Ok- ta> A\bar 1 Inönü L nhmitesi: Prof. Mustafa Paç "'9. Prof. Ömer Şariak 68. Prof Evüp Aktepe 21. Prof Mehmet Yüceso> (rektör) 15. Prof. Gürsel Ortuğ 11. Prof Osman Ka- zancı 3 BoğaziçiLînhersitesi: Prof. LsrünErgü- der ırektör) 130. Prof Sabih Tansal 95. Prof Güla> AJta> 4. Prof. O>aBaşak4. Prof Faruk Biriek 2. Akdeniz Üniversitesi: Prof. YaşarLçar 134. Prof. Sunar Birsöz 36. Prof Iffet Bir- can 35. Prof Te>fik Akso>. Prof Erol Içel 2. Prol. Önal Ergenekon 2. Atatürk L niversitesi: Prof. Erol Oral (rektör) 261. Prof. Hüseyin Ak\üz 138, Prof. MuammerYîftlalı"^. Prof. L'ğurGül- lülü 42. Prof Seyfettin Baytaş 40, Prof. Ze- kiBakır23 Cumhuriyet tlıuv«rsitesi:PTof. AsımGül- tekin (rektör) 166. Prof. Tansel Ünsaldı 12. Prof. Ferit Koşoğlu 98. Çukurma L niversitesi:Prof. Can Özşa-. hin (rektör) 301, Prof. Lrai Diırç 184. Prof. Tunca> Ozgünen 31. Prof Işık Olcay 1. Fırattnrversitesi: Prof. Eyüpİspirı rek- tör) 188. Prof. Mustafa N ıl'maz 96. Prof. Emer Ozan 16. Prof İbrahim Pirinççi 9. Prof. Tekin Mengi 4. Prof. Öznür Ptyraz 3. MimarSinan L niversitesi: Prof. Tamer Başoğlu 112. Prof MuratEriç48. Prof. Esat Süher 44. Prof. Özer Sezgin 27. Prof. Bü- lent Özer 1. Prof. Kemal Iskender 1 İstanbulTeknik Üniversitesi: Prof. Gül- sün Sağlamerl91. Prof. Duran Leblebici 130. Prof. CengizDöknıeci70. Prof. \alçın Aköz 70. Prof. Talha Dinibütün 64, Prof. GüvenÖnalöO. Ege L nhersitesi: Prof. RefetSa\gıh(rek- tör) 398. Prof. KutsiTufan 300. Prof. Alp- han Cula 251, Prof. Gönül Öne> 1, Prof. Benian Eser 1. Prof. Mustafa Ka> makcı 1. DokuzE>lülLnhersitesi: Prof Fethildi- man 237. Prof Arilla Sezgin 98. Prof. Ih- san Erdamar 78, Prof. Dr. Eran Nakoman 73. Prof. Aytaç Eker 52. Prof. AydınZe\k- Iiler29. " Dicle Üniversitesi: Prof. Mehmet Oza\- dm 105. Prof Halil Değertekin V. ProY. Fikri Canoruç. Prof. Ömer Mete 1. Prof. İsmet Aydın 1. Prof. Mehmet Demirel 1 Erci>es Lnrversitesi: Prof. Mehmet Şa- hin (rektör) 115. Prof. Eyüp Karakaş88. Prof. ,AkifÖzdemir46. Prof Servet Çetin 37. Prof. Mustafa Küçüka>dın 19. Prof. Mustafa Saatçi 4. Prof. Mehmet Çınar 2. Trakya Üniversitesi: Prof. Pojraz Ülger (rektör)"lO9, Prof.Osmanİnci89.Prof Os- man Şengönüj 66. Prof. Bilge Göker 4 GaziantepÜnhersitesi:Prof Hiise>inFı- liz 50. Prof. Murat Öz Eryiğit 41." Prof. Tuncav Ege 11, Prof. İbrahim Bavdar 4. Prof. fbrahim Sanal 1. Prof. Osman Lça- rerl. Ondokuz Ma>ıs Lniversitesi: Prof Os- man Çakırl 37. Prof. Naci Gürses(rektör) 124. Prof. Fahrettin ÇeUk 70. Prof. Ka- muran Erk 5, Prof İ*>mail Gümrükçüoğ- lu I. Prof. İhsan Öge I. LludağLniversitesi: Prof. Ayhan Kızıl (rektör) 247. Prof İbrahim lldınm 216. Prof. Osman Çetin 1. Prof. Şahin Sırma- lı 1. Prof. Abdurrahim Korukçu 1, Prof. Erhan Oğul 1 Şarkı sözlerinde genellikle aşk acısı. aynlıkf ölüm gibi hüzünlü temalar işleyen 3 Hürel'ler^O yıl ara verdikleri müziğe yeniden dönüyoriar. Kasetleri tutarsa devam etme>i düşünüyorlar. (Fotoğraf. SAADET USLU) 3 Hürel'ler, 'Yeni şarkılarımız sevilmezse işlerimize geri döneriz' diyorlar 20 yıl aradan sonra ^Efsane... Yeniden' • Siyah-beyaz yayın yapan TRT'den başka televizyon kanahmn olmadığı dönemlerde müzik yapan 3 Hüreller, "En çok satılan şarkımız 'Ağlarsa Anam Ağlar'dı. Karamsar olduğu için denetimden geçemedi" diyerek karşılaştıkları sansürü anlatıyorlar. SERPİL GLNDÜZ 1970'li >ıllar... Longplay \e 45"lik plak- lar dönemi. Cem Karaca ortalığı kasıp ka- vuruyor. Zülfii Lhaneli'nin yurtdışından yaptığı türküleri dinliyor devrimciler. As- keri darbelerve MC hükümetleri dönemi... NiliiferveSezen Aksuyeni yeni ünlenıyor... Işte o günlerde Onur, Haldun v e Feridun Hürel kardeşler. bir pop grubu kurarlar. 3 Hürel olur adı. Siyah-beyaz şayın yapan TRT'den başka televizyon kanalı bile yok- tur ortada. Hürerier türkü motıflerinı kul- lanarak "Anadolu rock" denilen bir tarz oluştururlar ve ünlenirler. Sonra bırdenbi- re müziği bırakırlar. 20 yıl geçer aradan. Yi- ne birdenbire müziğe başlamaya karar ve- rirler. Uzun saçlan ile üçünün birarada ol- duğu resimlervardır. belleklerde ver etmiş. Oysa şimdi o resımlere bakıp hangisinin Fe- ndun. hangisinin Onur olduğunu bilmek biraz çaba gerektiriyor. Hürellerin şarkı sözlerinde genellikle aşk acısı, a\ rüık. ölüm gibi hüzünlü tema- lar işleniyor. Anadolu ritminden yola çıka- rak değişik sentezlere ulaşırlar. Haldun Hü- rel, değişik tonlarda. büyük ölçekli darbu- kalar yaptırır. Bunları b'ateriy le birleştirıp yeni bir v urmalı sazlar grubu üretir. Feri- dun Hürel. Doğu kültürünün bir enstrüma- nı olan bağlama ile Batı kültürünün enst- rümanı elektro gitarı aynı göv dede birleş- tirerek çift saplı elektro-saz-gitarı üretir. Böylece konserlerde hem saz hem de gita- rı kullanmış olur. 3 Hürel, 1970-1976\ıl- lan arasında 2 LP ve birçok 45"ik plak ya- par. Batı müziği dalındaverilen ilkaltın LP ödülü de dahil. birçok ödül kazanırlar. Üst üste yılın topluluğu seçilirler. 3 Hürel'in eski şarkılan 1993 vılında orıjinal kayıtla- nndan 2 kaset halinde "Hürel Antolojisi" adıyla yeniden piyasaya sürülür. 20 yıllık şarkılan. örneğın ""Se- venler AğJarmış"* çok genç bir pop şarkıcı- sı. Haluk Levent ta- rafından söylenir ve tekrarünlenir... Şim- di O Hürel ler. 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip "Efsane... \eni- den"adını verdikleri kasetlerivlepivasava çıkmay a hazır\anı\or- lar. Tutarsa müziğe devam edecekler... Ya tutmazsa... "Venişar- kılanmızı seviyoruz. Bu duygu bizimlepa>- laşılmazsa küseriz. ye- niden kendi işimize döneriz. Belki 80 > a- şında filan tekrar ka- set yapanz" div or Fe- ndıın Hürel. - 20 yıl önceyapıl- mış bir şarkının tek- rar bu denli sevilme- sini neye bağhyorsu- nuz. En akılda kalan hâlâ eski şarkılar nıı? - Şarkılarımız çok ıstendi bizden. ama vermedıkonları. Çok seviyoruz biz şarkı- lanımzı. Bizim şar- kılarımız. bir başka yorumla sö\ lensin is- temedik. Arkadaşı- mız Haluk Levent. "Se\enler Ağlarmış" şarkısını istedi. Bız \\\ 1975... Arkada Feridun Hürel,ortada Onur Hürel. oturan Haldun Hürel. de "Bu şarkıyı sana \eriyoruz. \ap"dedık. Bilgisayar destekli. içeriği. ruhu olmayan birbirine çok benzeyen. üstündeki solistin ses rengini kaldır^anız hemen hemen aynı müzikie binlerce şarkı üretildi. Artık genç- ler dovdu. Bilgisav ar desteği olmav an can- lı kaydedilmiş parçalara duyulan bir öz- lemle bıınu açıklıvoruz. - Neden bunca yıl sonra dönmeye karar verdiniz? - Zor bir karardı bu. Kendi kendimize çalıp söylüyorduk. Baktık ki güzel şev ler çıktı ortaya. Beğen- dik ve albüme dönüş- türmeye karar verdik. Biz birdenbire sahne- yi bıraktık. Meslek- lerimiz vardı. Hepi- miz Güzel Sanatlar Akademisi mezunu- yuz. Feridun ingilte- re'ye gitmeye karar verdi. 1 yıl sonra vaz- geçti. döndü. Içe ka- panık. hassas insan- lanz biz. Plak şirket- leri de kapanmıştı. Ama bazı kelimeler insanın hav atının bü- tün akışını değiştirir. Biz 22 yıl hiç ilgîlen- medik müzikie. Çok teklifleraldık. Eskiye rağbet olsa bitpazan- na nur yağar örneği. Bir arkadaş "Siz"" de- di. "haksızlıkyaDiyor- sunuz sizi seven insan zümresine. Şu ölüm- lü dünyada ne olurye- ni şarkılar yapsanız." Bizi herkes tanımaz. ama tanıyan kesim- ler de iyi tanır. Çok sev erler. Bu cümle et- kiledi beni. Güzel şar- kılarımız da var. Bü- tün hadiseo şarkılan pişirecek bir yer la- zım. Orada hafta son- lan toplanmaya başla- dık. 9 yeni şarkı bizi tatmın edecek sevıyeye geldi. Bilgisayar destekli olmadan canlı kayıtlarla kayıtlan- nı yaptık. Bizim içimize de çok sindi. Biz öv le çok eleştiriden de hoşlanmıyoruz. Bi- zi dinleyen dinler. dinlemeyen de dinlemez. Biz bu şarkıları sevdik ve çıkarmaya karar verdik. - Ne gibi yenilik getirdiniz? - Türkiye"deönemli gördüğümüzbirye- rimiz var. Dışarıdaki gruplarabakın. birta- kım sentezleryaparlar. kendi müziklerini üre- tırler. Türkiye "de o anlamda hiç grup oluş- madı. MFÖ var. Çok kuvvetli grup. Baktı- ğıniz zaman MFO sentezi diyebileceğiniz bir şey yok. Bir gün bakıyorsunuz rock ya- pıyorlar, bir gün reggae oluyor. Bir çizgisi olur grup müzığinın. Türkiye"de bunu ger- çekanlamdaoluşturan 3 Hürel'dir. Tarihi bo- ) unca bürün plaklann da belli bir "sound'u vardır. Bız hiç yabancı şarkı kullanmadık. Türküleri derleme yapmadık. Yaptığımız müziğe en yakışan Anadolu rock dev imi ola- bilır. Carios Santana bence 3. sınıf birgi- tarcı. ama dünyada bir ekol. Çünkü Latini rockayedirmişyegane insan. CMraHazaçı- kıyor. tsrail ruhunu pop müziği kalıpları içine yediriyor. - Rock camiası sizi yanında gördü mü? - Görmedi. Rock camiası yoktu zaten. Koyu ve sert rock. dar çe\re içinde kalma- \a mahkûmdur. - O dönemlerde bir tek TRT \^rdı? Bir- çok grup sansürlendi. Siz hiç sansürlenme- yen gruplandan mısınız? - Biz de sansür gördük. En çok satılan şar- kımız "Ağlarsa Anam Ağlar'dı. Karamsar olduğu için denetimden geçemedi. Böy le bir kurumun standartlannın olması belki ilk bakışta doğru. ama bu standartlar şimdi DJ'lerde de oluşmalı. Bir şarkımız 4 Kadı- nım" lafı var diye geçmedi. Bir şarkımız da ritm v e yorum biteviye olduöu için geçme- di. O dönemlerde Cem Karaca ve Banş Man- ço. Istanbul'dan çıkıp Anadolu müziğini büyük kentlere getirdiler. Daha sonra Ana- dolu'dan çıkan arabesk geldi \ e gitmek bil- medi... Müzikte türleri suçlamak pek doğru de- ğil. tyi yapılmış. kötü yapılmış şey ler var. Eskiden beri kendimizi sevmey iz. 'kıro-köy- lü" deriz. Boğaziçi Üniversitesi'nde kolay kolay türkü dınlenmezdı. Biz Güzel Sanat- lar Âkademisı'nde okuduk. Türkü dinlen- mezdi... 68 kuşağının söylemleri ile türkü sevdirildi. Batılı görüntü \eren insanlar Anadolu'ya gelip türküleri aldı. Zorakisev- dirme oluştu. Bütün mesele kendimizi sev - meyi ve değerlerimizi sevmeyi öğrenmek. Kendi değerlerimizin farkına varmak. Her müziği dinlesin insanlar. Öğrendikçe se- versin. En büyük korkumuz. iki yabancının gelip bizim müziğimizi Türkish rock deyip bıze satması. Van kedileri de tüpten çıkacak • Ağustostan itibaren pul koleksiyonculannın ilgisine sunulacak olan Van kedileri. ""Tüp kedi" uygulaması yapılacak tek tür özelliği taşıyor. EBRLTOKTAR ANKARA - Bıri turku- az mavisi, diğeri san göz- leri, yumuşak kadife bey az tüyleriyle dünya kedi ırk- ları arasında yüzmeyi se- ven tek tür olan "Van kedi- leri"ağustos ay ından itiba- ren pul koleksiyonculan- nın ilgisine sunulacak. Van kedileri, aynı zamanda ko- ruyucu aileleri olan ve "*tiip kedi" uygulaması yapıla- cak tek tür olma özelliği ta- şıyor. Yüzüncü Yıl Üniversite- si Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zahît Ağaoğlu, Van kedile- rinin dogurganlık oranının çok düşük olduğuna dikkat çekerek Türkiye çapında yalnızca 130 saf Van kedi- si belirlendiğini kaydetti. Van kedisi neslınin tüken- mesıni önlemek için ""tüp kedi" uygulamasına geçi- leceğini bildiren Ağaoğlu. projenin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürü- tüleceğini belirtti. Van Kedisi Araştırma Merkezi'nin, Van kedisi neslinin tükenmesini önle- mek amacıyla 1992 yılında kurulduğunu belirten Ağa- oğlu. burada ıslah. envanter ve çiftleştinne çalışmalan yapıldığını kaydetti. Turizm ve Kültür Bakan- lığı'nın Türkive"nın ulusal kültür varlığı olan Yan ke- dilerine ilgisiz kalmasını eleştiren Ağaoğlu. "Bizsa- dece parasal destek istemi- yoruz. Laboratuvanmıza mikroskop. ultrason gibi araç-gereçler de sağlavabi- lirier. Işadamlanna da sayt- sız mektupgönderdik. \ar- dıın şöyle dursun, y anıt bi- le almadık" dedi. Pullan süslevecek Ağaoğlu. 1000-1500 mark üzerinden satılan Van kedilerinin, Türk Standart- lan Enstitüsü'nün çalışma- lan kapsamına alındığını bildirirken ağustos a\ ından itibaren de pullan süsleye- ceğini sö>ledi. Van kedileri için 1.5 yıl- dır gerçekleştirilen nüfus cüzdânı uygulamalarında kedinin kendisinin. annesi- nin, babasının. dedesinin. dedesinin dedesinin ve sa- hibinin ismiyle. kedi sahi- binin adresinin yazdığını belirten Zuhal Ağaoğlu. w Böy lece kedileri sıkı dene- tim altında turuyoruz"dıve konuştu. Ağaoğlu. Van kedileri- nin koruyucu ailelere veril- diğinı belirtırken bunlann periyodik olarak denetlen- diğini de söyledi. MESELA DEDİK ERDALATABEK 7 aza girerken saçlar biraz daha fazla kesilir ki baş ha\a alsın. Bu vaz havalann daha da sı- cak olduğu görülüyor. bu da tıraşla- ra dikkatleri çekiyor. Ne ki her tıra- şın her başa uygun olmadığı gibi her berber de istenen tıraşı yapamaz. Ber- berlerın de kendi tıraş stilleri vardır. siz ne isterseniz isteyin o bıldıği tıra- şı yapar. Tıraş bittiktan sonra ayna ensenize tutulunca durumu görürsü- nüz ya.. iş işten geçmiştir. Bir de önü- nüze düşen saçlann ak mı kara mı ol- duğunu görme şansınız doğmuştur. Bu hafta yaz tıraşlannın öyküsüne kısa bırbakışatalım mı? Cici berber... ,ocukluk tıraşları "Ciei Ber- ber"lerde geçer. Berber koltu- ğu bir yastıkla yükseltiltr. ço- torayatatlı sözlerle oturtulur. Ma- kine gıdıklayarak dolaşırken saçlar da kesilmiş olur. Saçlann ön tarafın- da birkaç makas şıkırtısıy la çocuk tı- raşı biter. Elbette bunlareski tıraşlar- dır. Yeni modalar gelip de berberler "kuaför" olunca çocuk tıraşları da kıymete bindiğinden artık cici berber tıraşlan bitmiş. cici bev tıraşları baş- lamıştır. Cici bey lerle küçük hanıme- fendilerin saç bakımlan da anne ba- Yaz tıraşları... balan kadar o\ azalı. bir o kadar da pa- halıdır. O da normaldir. zıra tıraşlar da başlara (doğrusu ceplere) göredir. Devlet tıraşı... T~X evlet tıraşı ücret^izdir. Daha I I doğrusu butıraşlannparasıda A-^r cebinizden çıkar ama. siz far- kında olnıazsınız. Askerlık hızmetı- niz sırasında sıfır numara. üç nııma- ra ve hafifletilmış saçlar olarak du- rııma göre tıraşınız yapılır. Eğer ha- pishanede devlet bakımına alınmiş- sanız gene tıraşlannız devlet elıyle yapılır. Sivilhapishanelerdedummbi- raz farklıdır. Orada genellikle eli us- turaya vatkın hükümlüler devlet ne- zaretinde tıraşınızı yaparlar. Bir de yetkililerin her gün verdik- leri demeçlerle icra eyledikleri gün- lük tıraşlar vardır ki ona alışmış du- rumdasınız ve fazla tıraşın cildi boz- duğunu bilırsiniz ama. vapacak bir şeyinızyoktur. Eşek tıraşı... ahşiş vermediğinız berberler tarafından yapıîır. Başınızın ikı yanındaki saçlarda nafile ma- kas şıkırtılarıylaoynanır. Ense makas ve tıraş makinesiyle iyice açılır. Tı- raşınız bitıp de tutulan aynaya çare- sız bakışlarla baktığınız zaman duru- mu anlarsınız ama. artık vapacak bir şey kalmamıştır. Tek umudunuz saç- larınız iyice uzadığı zaman başka bir berbere gitmektir. Berberin yüzün- deki ifadey i gördüğünüzde intikamı- nı aimtş bir berberin nasıl olduğunu anlama fırsatını da kazanmış olursu- nuz. "Eşek tıraşı" öğretici birders nite- liğı taşır. Uygun bahşişleri, gerekli armağanlan vermediğiniz zaman ba- şinıza neler geleceğini bu dersle öğ- renebilirsiniz. Gene de uyanmayıp "bahşiş, armağan, özendirme primL desteklemefonu" türünden çok önem- li işbitiricileridikkatealmazsanızar- tık başınıza gelenleri hak etmiş olur- sunuz. Amerikan tıraşı... ı u da başın her yanındaki saç- lann iyice budanıp tepede bir tutamlık saçın bırakıldığı tı- raştırki.. bırzamanlarpek moda>dı. Şimdilerde genç erkeklerin kimileri- nin saçlan böyle tıraşlanmaktadır. Ama Amerikan tıraşının en gözde ol- duğu yerler ticaret ve politika yapı- lan verlerdir. Ticaret ve politika med- yayla iç ıçe yapıldığı için de Ameri- kan tıraşı haylice yaygındır. Yalnız bu tıraşı sadece kafa dışında değil, asıl kafanın içinde aramak gerekir. Kafanın içinde icra edilen Amerikan tıraşı lazerusturalar, LSA patentlı tı- raş makineleriyle her veri kendi biçimine getirir. Şaşmamalı, böyle başlara böyle tıraş...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle