03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kabine'de REFAHYOL'un güvenoylamasında DYP'li muhaliflerin oylan belirleyici olacak 3 kadın bakan var AMvARA (Cumhurnet Bürosu) - Mılli Selame! Partısı'nın (MSPıde\amı olan Refah Panısı'nı (RP) 18 > ıl aradan sonra ıktıdara. Necmettin Erbakan'ı da ılk kez başbakanlığa taşıvan DYPGenel Başkanı Tansu Çiller. hakkında soruşturma önergeleri veren RP'lilerle aynı kabınede veraldı. Çiller. TEDAŞveTOFAŞ'la ılgılı yolsuzluk ıddıalan konusunda önerge \eren ve örtiilu ödenek skandalını ılk kez ortav a atan Şe> ket Ka/an \e kuşkuiu servetını TBMM gündemıne getıren Lütfîi Esengün ıle bundan sonra birlıkte çalışacak. Bakanlarını. partısinın güçlü olduğu verlerden seçmeye özen gösteren 54. hükumetin Başbakanı Erbakan'ın. kamuovunda görijntülerıvle de tepki çekmeyecek ısimlerı tercıh etmesı dıkkat çektı. Polis- mafva-sıyaset üçgenınde yer aldığı ılen sürülen ve hakkında pekçok iddıa bulunan 53. hükumetin Adalet Bakanı. eskı Emnıvet Genel Müdürü .Mehmet Ağar'ın. Içışlen Bakanı olması da tepkılere yol açtı. Yüce Dıvan'a gitmemek ıçın RP ıle koalisyon kuran Çiller. REFAHYOL"a gü\enoyu vermeveceklerı \e ANAP'a geçeceklen sövlenen Bahattin Yüceİ. Avfer Yılmaz \e Işıla> Sa>gın°ı bakan yaprı. Necmettin Cevheri \e Nahit Menteşe v e Mehmet Cölhan başta olmak iizere hıçbır DYP kurucusuna\e "jeminliler'" grubundan hıçbır ısme kabinede yer \ermeyen Çiller. bakanlarını ağırlıklı olarak. "A takımrndan >eçtı 53. hiikümertegöre\ alan DYP'li 10 bakan" REFAHYOL kabınesinde de ver aldılar. Nafiz Kurt. bır iüre önce kardeşınin ataması nedenıvle ıstıfa ettığı DYP'vegeri dönüşünün karşılığını kabıneye gırerek aldı. Mesut Yılmaz başbakanlığındakı ANAYOL hükümetine girmeven Çiller. bu kez ortağı olduğu hükumetin ieinde Başbakan Yardımcısı \e Dışışlerı Bakanı olarak görev yapacak Agar'la birlikte polis kökenlı Bekir Akso>. Bahattin Şeker \e Bahattın Yüeel ılk kez bakan oldu. 54. kabinede 3 kadın bakan veraldı. 24 Aralık mıilet\ekılı genel seçimlerinden bırmcı partı olarak çıkan. ancak bugüne kadar DYP dı^ında hiçbir partıvı hükümet ortaklıgına ıkna edemeven Erbakan. bakanlarını genelde lıberal isimlerden >eçmeye özen gösterdi. DYP ile vürütülen koalısyon görüşmelerine karşı çıkan Oguzhan Asiltürk'ü kabıneve almavan Erbakan. Bakanlar Kurulu'nda. lıberal eğılımli 3 sakallı millervekilıne yer verdı. Sakallı mıllenekıllerinden Fehim Adak. Ce^at Avhan \e Teoman Rıza Giiner bakan olurken görev bekley.cn Sıvas Mıllenekılı Temel Karamollaoğlu. Rıze Mılletvekıli Şoki Yılmaz. Ali Oğuz hükümette görevlendırılmedı. Erbakan. Asiltürk'ün yanı sıra en yakın çalışma arkadaşlan Rıza Lİucak \ e Ahmet Tekdal. Süle>man Arif Emre gıbı îsimlere de kabinede yer vermedi. Erbakan'ın 5 grup başkamekilinden 3"ü bakan oldu. 37 kışının katledilmesınden sorumlu Sıvas davası sanıklannın avukatlığını üstlenen Kazan'ın Adalet Bakanlığı'na getinlmesınin. başta Ale\ ıler olmak üzere çeşitlı kesimlerin tepkilerine yol açabileceğine işaret edildi. Çiller'in. Kuşadası'nda aıle dostları Suna Pelister'den aldığı çıftlikle ılgılı 53. hükumetin Başbakanı Mesut Yılmaz'a soru soran \e DYP lıdenni bu alım satımla ilgili olarak vergı kaçırmakla suçlayan Ahmet Cemil Tunç da De\ let Bakanı oldu. RP'nın Doğu ve Güneydoğu kökenli milletvekilleri kabinede ıstedıkleri isımlerin yer almamasından rihatsızlık duydu. Özellikle Diyarbakır milletvekillen Ferit Bora. Ömer Vehbi Hatipoğlundan bınnm kabinede >er almaması düş kınklığı yarartı. Iktısatçı Çiller \e mühendıs Erbakan dışında Bakanlar Kurulu. 8 hukukçu. 6 ıktısatçı. 6 mühendis. 5 sftsyal bilimci. 3 hekım ve l njimar ıle 4 lise \e l cfrtaokul mezunundan cguşru. Bakanlar Kuruiu"nda bjr de Yüksek İslam Enstıtüsü mezunu ver aldı. Menzir DYP'den aynhyor Deniz Baykal 'RP'den hesabı CHP soracak' SAMİH AZMİ EZER ADA.NA - CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal. CHPdı^ındakı tümsıyasal partılenn yolsuzluk. Çe- kıç Güç. ekonomı, sıyaset gıbı konularda tutarsız dav - randığını söyledi. RP'li hu- kümete karşı CHP'nin mü- cadele sereceğını belırten Bavkal. "Türkhe adına RP'den hesabı CHP sora- caktır" dedi. Bavkal. ANAP'ın DYP've birle>- me çağrısı ıçın "Çokgeç. çok güç" değerlendirme- sinde bulundu Adana'ya dün sabah uçakla gelen Deniz Baykal. CHP ıl bınasında partiîıler- le sohbet toplantısı yaptı ve basın mensuplarıyla söy- leşti. 24 Aralık seçımleriyle başlayan yenı dönemın bir türlü şekıllenemedtğini. DYP-RP hükümetınin gündeme gelmesinın yeni bır aşama oluşturduğunu kaydeden Baykal şöyle ko- nuştu: "Bü\ük sorunlar oldu- ğu açık. Seçinıden bu \a- na geçen 6 a\ ı aşkin süre ka\dedüdi. Onemli hiçbir soruna el atıfamadı. Türk ekononıtsiAnkara'dan >ar- dım görmenıektedir. ter- sineengeüenmektedir. Top- lumun biitün dü/eni çok tehlikeli biçimdeçözülme- >e başlamıştır. 2-3 > ıl önce 'devlet kuşatma" altında demiştim. Bugiin de\lete sızmadan. hatta ver yer devletin işgalinden söz ede- biliriz. Türki>e'nin ne >a- pacağını bilen bir vönetime ihtivacı vardır." ANK.\RA (Cumhuri>et Bürosu) - RP'lı bır hükümete karşı çıkan DYP'lı muhalıfler. mılleuekıllennı o>lamada "hajTr" ov u kullanmav a çağırmak ıçın dekiarasvon hazırlarken DYP. koalıs- vonun kurulmasının ardından ılk fire- yı verdı. Gü\eno> lamasında hayıroyu verecefiını açıklavanlardan Jstanbul MılletCekılı Necdet Menzir REFAH- YOL koalı^vonunun kurulmasinın he- men ardından partısınden ıstıfa kara- n aldı. D\'P > önetınunın >enı "firele- ri" önlemek ıçın çabalan sürerken ts- met Sezgin. Rıfat Serdaroğlu. Csnit Çağlar, Mehmet Batallı. v e Refaiddin Şahin hazırladıklan deklarasvonu sa- lı günü kamuoyuna açıklamav ı karar- laştırdılar BBP'nın "hayır" oyu kul- lanması durumundagüvenoyu tehlıke- ye gırerken RP'lıler de ANAP'tan ken- dılenne vakın bazı mılletvekıllerının güvenoylamasına katılmamasını sağ- Fama çabasına gırıijtıler. DYP'den ıstıfa eden. YasarDedelek \e Te\fikDiker'in dearalannda >eral- dıgı mıllenekılı grubu tarafından ha- zırlanan dekiarasvon. Ismet Sezgin ta- rafından yeniden kaleme ahndı. RE- FAHYOL koalısşonunun güvenovla- masının >apılmasından önce salı gü- nü açıklanmJSI benımsenen deklaras- vonda. DYP mılletvekıllerıne "Laik- lik ilkesiaçısından tehlikeler\aratacak RP'li bir hükümete i/in \erilmemesi'" çağrısında bulunulduğu belırtıldı İm- za atan mılletvekıllerının "nedengü- \eno\u vermediklerini"* açıkladıkları deklerasvonda, koalıs>onun DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller hakkıııdakı TOFAŞ. TEDAŞ ve malvarlıgı ıle RP hakkındakı ıddıalann kapatılması ama- cıvlakurulduğugörüşü ıjlendı D't'P"!] miiletvekıllerınden ımza toplamaya başlavan RP kar^ıtlanndan Sezgin. "ha\ır" ovu kullanaeaklarını belırte- rek "Bu hükûmetkola> güveno> u ala- nıa/. Sayımız küçümsedikleri gibi 3-5 değil" dıve konuştu RP'lı bır koalıs- yonagüvenoyuvermeyeceğınıaçıkla- yan Mehmet Batallı. "Gerekirse ha> ır o>u kullanacağım" derken Serdaroğ- lu ve Şahın de hükümete güvensizlık ovu vereceklerını bıldırdıler. Muhalıf milletvekillen. "Bu şaibeli bir hükü- nıettir. Çiller kendisiniaklamak için Er- bakan'a başbakanlık ruhsatı \erdi. DN P nıınun altından kalkamaz. Bunun vebaüağuTÜr" dıve konuştular. Dün ge- ee ıstıfa edeceğını bıldıren dekleras- vonun hazırlayıcılanndan Menzir. ıs- tıfa dılekçesını bugün verecek. Süreç ıçınde. Çıller'ın ıkna çabala- rı ve ıktıdar olanaklan dıkkate alına- ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART rak, DYP içinde RP'lı hükümete kar- şı çıkan mılletvekıh sayısının düşebı- leceğı debelınıldı. Çıller'ın. güveno>- laması konusunda gruptan bağlav ıcı ka- rar çıkaracağı belirtılırken ihraç et- mek ıstemedigı DoğanGüreş,Genca\ Güriin v e Ayseli Göksoj' u oylama gü- nü "irinir savacağı bıl'dırıldı. Doğan Güreş'ın. koalısvonun kurulmasından !,onra Marmaris'e gıttıgı öğrenıldı. REFAHYOL koalısyonunungüvenov- lamasına katılmaması >a da "hajır" oyu vermesı beklenen DYP'lı mıllet- vekıllerının adları >öyle' "IsmetSez- gin. Necdet Menzir. Ca\it Çağlar. De- ıııir Berberoğlu. Refaiddin Şahin. Em- reGönensa). RıfatSerdaroğlu.Gencaj Gürün. Doğan Güreş. Cefi Kamhi. Mehmet Köstepen. Vlehmet Batallı. Sedat Aloglu.Tekin Enerem.,\li l >ar" BBP lıden Muhsin Yaacıoğlu. ga- zetecılenn. kurulan RP-DYP hükümetine güvenovu verıp vermeyeeeklennı sorması üze- nneşunlan sövledı: "Siyasetin kiıienmişliğinede\amedüecek- se. biz oııun ne içinde ne de va- nındaveralırız. Eğer hükümet kurulacaksa. bize hangi ilkeler üzerine oluşturulduğu konu- sunda bilgi \erilmesi gerekir. Biz de parti olarak bu ilkeleri >etkili kurullanmı/da tartışır, u\gungörürsek.ülkeninhükü- meteiz kalmaması için gü\eno- >ıı veririz. Şu anda Meclis'in tümü. partilerin hepsi şaibeli." DYP ıle RP'nın toplam san- dalve sayısının 286 olduğu dık- kat'e alı'ndığında. DYPVie RP karşıtlarının "hajır" ovu kul- lanması durumunda güv enov u tehlıkeye gınvor. Anavasa ge- regı. güveno> lamasında hükü- metın. TBMM ü>e tamsavısı- nın salt çoğunluğu olan 276 o>ubulması zorunludegıl. Hü- kümetın güv enoyu almasını en- gellenıek ıçın muhalefetın bu savı>ı bulması gerekıvor ANAP-DSP-CHP'nın toplam 255 sandalyesı bulunuvor. TBMM Başkanı Mustafaka- lemli'nın o> kullanamadığı dık- kate alındığında. muhaliflerin 276'ys ulaşmaları ıçın 12 oya gereksınımı olacak. Oylamaya katılmavacaklarını ıfade eden DYP'dekı RP karşıtlarının oy- lamava katılarak "hajır" o\u kullanmalan durumunda hü- kümetın güv enoyu alamayaca- ğı bıldınlıvor. DYP'den îstıfalarla degışen TB.M.Vfdekı sandalye dağılımı. son olarak şö>le: RP'-158. DYP- 129, ANAP-I3I. DSP-75. CHP-49. BBP-7. BTP: I. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP-DYP koalisyonunu değerlendirdi ^Yolsuzlıık pazarhğı yapıldı'A.NKARA (Cumhuri\et Bürosu)-DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. RP- DYP koalısyonu ıçın yapılan pazarlıkların. >olsuzluklann örtbas edılmesı üzerine kurulduğunu söyledi. Olası bir hükümette laiklik ılkesini korumanın halkın ve basının görev ı olduğunu v urgulavan Ecevit. RP'nın. başbakanlığı. öngörüldüğü gibi 2 \ıl sonra DYP Genel Başkanı Tansu Çiüer'e vermeyecegini ileri sürdü. Ecevit. partısinın Ankara il başkanlıSı binasının açılışında yaptığı konuşmada. DSP'nın seçimlerde yükselen bırçizgı yakaladığını. ılk genel seçımde 'RP SÖZÜnde durmayacak' DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP'nin başbakanlığı öngörüldüğü gibi iki yıl sonra Çiller'e devretmeyeceğini ileri sürerek pazarlıkların, yolsuzluklann örtbas edilmesi üzerine kurulduğunu söyledi. Ecevit, "Kendilerini yolsuzluk soruşturmalarından korumak için pazarlığa oturdular. Millet 'adil düzen'in ne olduğunu da böylece görmüş oldu" dedi. de binnci partı olacagını savundu. DSP'nın yolsuzluklan önlemede \e sıyasi tıkanıklığın aşılmasında önemli bır görev ustlenecegini anlatan Ecevit. "DSP. çamur dervasından bir temizlik anıtı gibi yükseliyor" dedi. 'Ulkeni vepartini karanlığa gdmnıe' Ecev ıt. RP-DYP ışbırlığım değerlendınrken şunlan söyledi: "Bundan 4 a\ önce Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'aseslenivor: "RP ile koalisvon kurma. ülkeni ve partini karanlığa gömme. Türkiye'nın geleceğine kıvma." Ben de Çiller'e şöyle sesleniyorum: 'RP ile koalisyon kurma, ülkeni ve partini karanlığa gömme." Kendilerini yolsuzluk soruşturmalarından korumak için pazarlığa oturdular. Milİet "adil düzen'in ne olduğunu da bövlece görmüş oldu. RP'li bir koalisvona muhtaç kalnıavalını di>e ANAP- D\ P hükümetine elimizden gelen katkıvı vaptık. Kendimiz. partimiz, üvelcrimiz için hiçbir şe> istemedik." Partisinin TBMM gündemıni belirler bir duruma geldigını v urgulavan Ecev it. RP-DYP koalisvon hükümetı görüşmelerinde önemli çıkmazlardan birisınin de KtT'lerin pavlaşımında >aşandığmı ileri sürerek "Yılmaz, bize KİT'lerden kontenjan önermişti. Reddettik. Şimdi bu partiler. özelleştireceğiz dedikleri KİT'leri paylaşmaya çaüşıyorlar" dedi. 24 Aralık seçimlen öncesinde RP'nin yayın organı Milli Gazete'de yayımlanan bir makalede. "Birkadının vönetimi altında yaşamaktansa ölmek e\Iadır" görüşünün sav unulduğunu anımsatan Ecevit, olası RP-DYP hükümetinde ılk 2 \ıhn RP Genel Başkanı Erbakan tarafından kullanılmasının ardından Çiller'in başbakan olmasına ızin verilmeyeceğıni ılen sürdü. Ecevit, Erbakan'ın baMna düşmanlığının temelinde laikliğın sa\unulması olduğunu vurgulayarak "De\1etin temel niteliklerinden \e özeüikJe laikükten tavi/ verilmemesini önleme konusunda millete ve basına göre> düşmektedir" dedi. POLİTtKA GUNLÜGÜ HtKJVlET ÇETİIVKAYA Adi-I-Yol... insanı karamsarlığa iten bır hava... Sabah yola çıktığımızda yağmur atıştırıyordu. Ga- zeteye geldiğimizde ıse güneş çıkmıştı... Yazıişlerindeçaylanmızı içerken Mehmet Sucu'ya sordum: "Ne yazayım bugun ?" Mehmet. "Adiyol'u yaz" deyip ekledi: "Yani Adi-I- Yol yaz yarına..." Her sabah yazıışlerinde gazetelerı okurken başta Orhan Erinç, İbrahim Yıldız ve Dinç Tayanç'a so- ranm: "Yarına ne yazayım?.." Haber Merkezi Müdürümüz Hakan Kara. Ankara'yla konuştuğu saatlerde Mustafa Balbay ile Doğan Akın'a "Başkent nasıl" sorusunu yöneltinm. Balbay ve Akın yanıt verirler: "Değışen bir şey yok..." Gerçekten de değişen bır şey yok mu? Politika bildığinız gibi. Tansu Bacı ile Necmettin Hacı, ortaklığı kurdu kuracaklar. Adalet Bakanı Meh- met Ağar ve bir grup arkadaşı kesin tavır koymuş- lar: "Içişlen Bakanlığı'nı Refah'a bırakırsanız güveno- yuna 'hayır' deriz.." Necmettin Hacı, Tansu Bacı'yı telefonla aramış bu tepkiyi duyunca... Demiş ki: "içişlen Bakanhğt'nı sıze bırakıyoruz..." Dün sabah yazıışlerinde arkadaşlarla 'Adi-I-Yol' üzerine yazmaya karar verdikten sonra gazetelere şöyle bırgözattım... Sabah gazetesı. V dönüşü mü yapıyordu? Sabah'ın manşeti 'Erbakan Başbakan'd\. Hemen altındaysa ılgınç bır başıık yer alıyordu: 'Koltuk uğru- na ülkeyı karanlığa gomme..." Ve bır spot: "Çiller verdiği bûtun sözleri unuttu..." Hasan Cemal ise köşesini Çiller'in daha önce RP ıle ılgıli konuşmalarına ayırmıştı. Gazetenın on birin- ci sayfası ıse Çiller'in seçim öncesı sözleriydi... Okuyalım: "RP, PKK gibi. Elinde harita Türkıye'yı bölmüşler. Ülkemızi ıleriye götürmeye hazır mısınız, göğsünüzü bölücülüğe siper etmeye hazır mısınız?" • • • Refahyol yola çıktı .Ve Çiller yapıyor Adi-I-Yol iktidan vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah! Şımdi bu konuyu bırakıp Yenı Yüzyıl ve Zaman ga- zetelerine bir bakalım... Hayret, bu kadar benzerlik olmaz, olamaz... Artık bu ikı gazete birbırlerıne çok benzıyor. Elbet Yeni Yüzyıl ve Sabah gazetelennin kımı yazarları Za- man'a sıkça konuk olsalar bıle bu benzerlik bızi hıç şaşırtmıyor... Bacı'yla Hacı işbırliğı yapar da Ceyar'la Fetuş ka- fa kafaya verip yenı numaralar peşınde olamazlar mı? Şımdı soracaksınız Ceyar kım, Fetuş kim diye. Yağ- ma yok, söylemem. Zaten bılen. bılır... Ege'de bır deyım vardır: Bizim oğlan... Bızım oğlan Fehmı, Yenı Yüzyıl gazetesinde ara sı- ra yazmalı. Daha önce Yenı Asır'da 'takma ad'\a yaz- mıştı. Eğer Yeni Yüzyıl gazetesinde yazmaya başlar- sa promosyona karşın 7ü binlere düşen tırajını 300 bınlere çıkarabilir... • • • Adı-I-Yol ülkemize barışı, sevgıyi ve kardeşliği ge- tireceğine yürekten ınanıyor(!). Bacı'yla Hacı'yı kut- luyoruz... Içişleri Bakanlığı DYP r ye verildiğıne göre Milli Sa- vunma Bakanlığı RP'nın olmalı, Rize eskı Beledıye Baş- kanı Şevki Yılmaz bu göreve getırilmelidır. . Hocamız, canımız. cığerimiz ve bır tanemız Fethul- lah Gülen Beyefendımiz Meclis dışından Mıllı Eğıtim Bakanlığı koltuğuna oturmalıdır. Hocamızın geçmışı ve geleceğı tertemızdir. Sayın Adalet Bakanı Mehmet Ağar üe Ozer Uçuran Çiller de Gülen'e kefil olacaklardır... Adi-I-Yol hayırlı uğurlu olsun. Necip milletimiz Adi- I-Yol'u doya doya yaşasın... Yaşasın ki Hanya'yı Konya'yı iyice öğrensin.. Amin!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hıkmet .Cetinkaya uı Planet.com. TR IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Refah'la Doğruyol arasında- kı koalisyon pazarlığı, bu satır- lar yazıldığında sürüyordu. Siz bu 'Tırmık'\ okurken ola kı pa- zarlık artık bağlanmıştır. Nedir bir koalisyon pazarh- ğı? Nasıl yapılır? Neler söylenir ya da neler söylenmeden anla- şılır. kabul ya da reddedilir? Bu sorunun yanıtını pazarlık bağlandıktan sonraki açıklama- larda öğrenemeyeceğiz. Bizci- leyin sıradan yurttaşlara yansı- yan bakanlıkların dağılımı ola- cak. Tartışmalar da o çerçeve- nin sınırlan içinde sürecek: - Vay, şu işe bakın; Maliye, Re- fah 'ta kalmış. - Evet, ama Hazine de DYP'de. - Peki ya Içişleri Bakanlığı? Baksana Refah kapmış. - Olsun. Milli Eğitim, DYP'de kalmış ya... Falan filan... Sanki DYP'li bir Milii Eğrtım ba- kanı okulları çağdaş eğitim yu- vaları olarak korurdu: sanki İçiş- leri Bakanlığı DYP'de kalaydı, polis halkın polısine dönüşür, yurttaşlann demokratık haklan güvenceye alınırdı... Aradakı fark sanıldığı kadar büyük değil. Sonuç olarak bi- ze Veöa' ile 'kolera' arasında bir tercihte bulunmak düşüyor. O yüzden pazarhğın görünen yüzünü fazla önemsememek Kanıtsız Tanıklıklar... gerekir. Peki görünmeyen yüzü? • • • Seçim gezilerinde, önemli toplantılar. konferanslar sırasın- da otel lobilerinde ilginç sohbet- lere tanık oluruz. Kimileri gaze- teci olduğumuzu bilmeden. ki- mileri bile bile bir şeyler anlatır- lar. Atak ve atik davranıp cebi- nizdeki teybi çalıştırdıysanız sohbetin tümünü banda alırsı- nız. zamanlama yanlışı yaptıy- sanız akhnızda kalanlarla ace- le notlar çırpıştırırsınız.Haber değillerdir. Kanıtsızdırlar. Ama sıstemın işleyişine, örneğin bir 'koalisyon pazahığının' nasıl yü- rütüldüğüne ilişkin ilginç ipuç- ları taşırlar.Buyurun size bir iki 'kanıtsız tanıklık': Demirel'ın Güney Amerika gezisine katılmış, partizanlıkla işadamlığı arasında bir yerler- de konumlanmış bır DYP'li (üs- telik Çiller muhalıfi) Brezilya'da lüks bir otelin minik terasında an- latıyor, sizin de cebinizdeki teyp çalışıyor: - Parti kan ağlıyorbeyim. Ar- kadaşlar kadından randevu is- tıyorlar, yanıt yok. Özer'/e ko- nuşsalar avanta vermelerı la- zım. - Nedir. nıye kan ağlıyorlar? - Bakın şeker kardeşim, şim- di bu CHP ile ortağız, değil mi? Ama şey bakanlığını kaptı ya herifler, iş bittı abıcim. O kıl ib. e varya. o kıl ib.e. Şey bakanı... CHP'li olmayan müteahhite iş yokabicim... Eee, bu partiayak- ta kalırmı o zaman? Diyeceğim, o bakanlık verilir miydi komü- nistlere! Ne kadar Kürt müte- ahhit varsa şimdi yağda balda. Licelioldun mu tamamsın... Ni- ye bizimkilerne dese, CHPey- vallah diyor? Çünkü o iki bakan- lığı kaptırmamak ıçın herşeyiya- par o şerefsiz ıb.eler... Adamcağızın düzeyı bu. Ama söyledikleri de derslerle dolu. Bir başka 'kanıtsız tanıklık': istanbul'da Çırağan Oteli'nin lobisınde iki genç ışadamı ko- nuşuyor. Bizi de işadamı mı san- dılar ne, dinlememe de, soru sormama da itiraz yok. - ANAYOL'da neyı şart koş- tu DYP?Ziraat Bankası bir, Halk Bankası ikı, Emlak Bankası üç. Bunlan verdimi Mesut Bey git- ti demektır. - Niye? O bankaları ANAP alırsa DYP mı biter? - Hayır. Bak biz şehıriinin par- tısıyiz. DYP köye dayanır. Re- fah oyuyor altlannı, ama gene de DYP köye dayanır. Ziraat'la köylüye, Halk Bankası ile es- nafa bir yüklendiler mı haydı bakalım artık sen seçim kaza- nacağım diye bekle. - Peki Emlak Bankası?.. - Haaa, o partilileriçindir. Ba- kın şimdi, adam partinin yükü- nü taşıyor. Miting diyorsun köy- lüsünü, memleketlisini kapıp geliyor, parti yemeği diyorsun, tek başına elli davetiye satıyor. Bu adama bakacak parti. Baş- ka yolu yok. Sen bakmazsan gider öteki partinin... Rastgele iki örnek seçtim. Bil- gisayarın hafızasındayatıp du- ran kanıtsız tanıklıklar'Û3X\ rast- gele ikisini. Tek başlanna pek bir anlamlan yok. Sıradan lafazan- lıklar; birkaç ikinci, üçüncü sı- nıf pohtikacı-işadamı kırması- nın gevezeliklerı. Ama koalisyon pazarlığının özünün bir 'talan pazarlığı'ol- duğuna tanıklık ediyor bu geve- zelıkler. Örnekleri büyütün, çap- larını genişletin. Teşvik kredile- rinin dağılımına karar verecek devlet organlarının, Hazine bo- nosu ihracının esaslarını belır- leyen devlet kuruluşlarının, dev boyutlu ıstıhdam olanaklan su- nan bakanlıkların dağılımına doğru genişletin pazarlığı. Ankara'da bir şeyler bağla- nıyorsa bunu Çiller'in Yüce Di- van korkusu. Erbakan'ın baş- bakan olma tutkusu gibi 'öz- nel' nedenlere dayandırmanın pek biranlamı yok.Pazarlık, ta- lan pazarlığıdır. Biranlaşmaol- duysa talan kaynaklarının bölü- şülmesi anlaşmasıdır. O yüzden 'ANAYOL, REFAH- YOL, ANAREFAH'form\J\\er\r\- den biri, sonucu çok değiştir- meyecek. Hani Nasrettin Hoca'ya bü- yük kızı gelmış: - Saöa demiş, kocam tuğla, kiremit döktü. Yağmur yağmaz- sa işler iyi. Ama bır yağarsa anamı ağlatır. Ardından küçük kız uğramış babasına: - Baba demiş, kocam pamuk ekti. Yağmur yağarsa işimiziş. Ama yağmazsa anamı ağlatır benim. Akşam kızlarını soran kansı- na, Hoca bıyık altından gülüp ya- nıt vermış: - Valla avrat, kızlariyihoş da- demiş, benim anladiğım, yağ- mur yağsa da yağmasa da sen ağlayacaksın... ANAP - REFAH - DYP pazar- lık trafiğine kafanızı takmayın. İyi- sı mı, siz mendıllennizi hazır edın!.. HİKMET ÇETİNKAYA J . KİTAP C I K T I r . BARONÜMN Din Baronu, Kenan Evren'den Turgut Özal'a; Tansu Çiller'den Bülent Ecevit'e dek her kesimle ilişki kurdu 'Şeriat - Ticaret' zincirini genişletti. 250.000 TL(KDVdahıl) 1.KİTAP dllltl (ETtlllTI / ı»zu .t)sr KUKT 250.000 TL (KDV dahıll 250.000 TL. IKDV dahıH Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesı Saiktmsoğut Sokak No: 9/B Cağatoğlu Istanbul Tel:514 01 96/95 Posta çekı no.: 66632.?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle