27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29HAZİRAN 1996 CUMARTESİ • • • • SAYFA $İBÜra96 AVRUPA FUTBOL ŞA Almanya karşısında penaltılar sonımda alman yenilgi, gerçekleri gözler önüne serdi Hooliganlar erin baş belası• Bılet skandalı, gazetecılen bıle soymaya yönelik astronomik fiyatlar, tamamen para kazanmak üzenne <urulmuş organızasyonla kötü not alan Ingılızler, FIFA'nın tepkilerine neden oldu. ZAFER ARAPKİRLİ LOİNDRA - Kadınlar?unu genelhkle pek anlamıvorlar "maço"\e "çocukça" buluvorlarama. •*takımtııtınak*\otakı- mın bavrağını sokaklarja sallamak \e maça gıdıp bağırmak. dın>anın en da> a- nılmaz kevıflerınden brı Yendığınız zaman seunç ıçındeha\urmak, yenıldı- gınız zaman bunun uzurrusunu dıgerta- raftarlarla pa\ laşmanın b le kendınce hoş \anlanvar İnanma\an ^on5-6yıldabu- nu keşfeden entellere sorsun Futbolu, taraftarlıgı. maç sevretmenm ze\ kını ta- kımtutmanınhe\ecanını. bırverlerdebır bardak bır şe\ ıçerken sporu tartışmanın guzel vanlarını, 2l'ıncı yuz\ıla bırkaç adım kala keşfedneren entel-dantellen- mız, bunu bızden çok daha valdızlı ıfa- delerleanlatıyorlar Hoşumuzadagıdı- \or ~Güna>dın" \e "hoşgeJdiniz" dıye- rek. oku>oruz arada bır Ama ışın bırde farklı \önu \ar A>nı taş fanın. bu ışın olçusunu zaman zaman kaçınpkoşedekıkarnedeaskıcı Rustem Abı'nın çok daha gerısınde bır uslupla. gozu kara bır "Aslanlar. Eee\oooo. Koç- far beeeAalla helal olsun" uslubuna ka- vnermesı. guiünç de olmanın otesınde. parmak ısırtı\or okuvanlara ingıltere'de de ajnı ekolun takıpçıle- n, son 20 gundür tam teçhızat gore\ ba- şindalar A\rupa "% ıle futbolu \enıden keşfedenler. oteMnı bensını bılmeden ha- nkalar \aratan vorumlarıvla. bu spora "katkıda"*bulunma>ı ıhma! etmedıler Hedefe adım adım Once Tern \enables'ı hedet aldılar "Bu adanıdan teknik direktor mü olur" du' Lzakdoğu'da kamp vapılmabinı eleş- tınp nı\e doğru durust takımlarla o\ nan- madığını \e sikı bırhazırlık devresı ge- çınlmedığını sorguladılar Ardından. mıl- lı takımın kampında ıçkt ıcılmesinı. fut- bolculann e\ lerıne \e dışan eğlcıimeve çıkmalarına ızın verılmesını kıydsna eleştırdıler llk maçta Isuçre karşısında ahnan beraberlık \e ha\al kırıklığı \ara- tan o\un. \enables'ın. nerede\se ıpının ogun çekılmesı çığlıklannı beraberınde aetırdı Derken Iskoçva maçını kazanıp Ingıltere'nın kuzev komşusuna "tarihi bir ders" \erılınce. venıden bavraklar sandıklardan. çekmecelerden çıktı. cam- lara asıldı Hollanda galıbıvetı. ~Artık bizi kimsetutamaz" mutalaasını verdır- dı bu •*çokbilir"lere İspanjagalıbıjetı ıle "Tamam,bu işbitti,$ıradakigelsin"e do- nu^turduçığlıkları ve\\emble\"e ıstebu ruhla gelındı çarşamba gecesı Herke^ be>az uzenne kırmızı haçtan oluşan lngılız bayrağına ->annmiş. sura- tınaaynı renktekı savaşbovalannı surmuş. Almanlara ~tarihibiracıfatfınnak''ıçın harekeie geçmiştı Çarşamba gecesı olan- larmalum NeAlmanlarnedelngılızler. ortay a ON le "ahım şahım" bır o> un ko\ a- bıldıler Ama futbolda bır \a da ıkı maç- lık başanlar \ a da başarısizlıklarla olçum vapılama>aeağı da orta\a çıktı Alman- v a, son > ıllann kadro j apmakta en vok zor- landığı bırdonemdengeçmesıne. hır\ JI- lar \ e İtaK anlar karşısında bocalamaMiıa karşın. VVemblev "dekı "0 bın kişilıl- lngı- lız korobunun \e turnu\a bo\unca ha- kemlerın etkisine rağmen. Ingılteıe \c acı\ı \e husranr ya^atmasinı bıldı 'Biz en bü>üğüz' 30 >ıldır Alman\a'\ı \eneme\en \e en za\ıfgunundebılealtetme\ı ba^ara- mavan. 14 vıldır Hollanda'\ı bu kez>e- nebılen. hoolıganızme hâla çare bulamu- dığı ıçın uluslarara^ı organızasvonlarda \ıllardır ılk kez bır şans vakalayan \e bunuda 10 uzermden ancak 6aLKak bır düzeydegerçekleştırebılen bır Ingıltere "Bizenbu\ıığuz" çığlıklannı atma\ahak kazanmadı Bılet skandalı. gazetecılen bı- le •sONinav a \onelikastronornik tıvatlar la. tamamen para kazanmak uzerıne ku- ııılmuşorgjnıza>\on. hıçdebundanson- IJ talıp olaeaklara ornek teşkıl etmedı Geneldedıgertakımlanndaolaganus- tu bır pertormans go^teremedığı \e fut- bolun genel bu aravıij ıçınde gorunduğu A\ıupa Şaınpı\onası nın Dunvakupa- sı ndan her zaman "2 gomlek" gende ol- duğu bır kez ılahd orta\a <,ıktı Ama en çok orta\a çıkan gerçeklerden bın evsahıbı \e tutbolun "patentine sa- hip" Ingılızlenn ozellıkle -.por baMiıının ıçınde bulunduğu ıçler acısı durumdu Hanı. bızım spor baMnına herkes -.ıtenı edeı \ehorgorur\a lngılız gazetelerı- ııı bır oku\un da gorun daha neler var- ıııış dumada Bu hasret Aytac'la biîer.Vücudun istediği besin Etteh değerlı proteınler ve mıneraller ozellıkle çocukların buyumesınde ve zıhınsel gelışımınde gereklıdır. Damağın aradığı lezzet Aytaç ürünlennde yer alan tüm besın maddelen özenle seçılır, bahorat kıvamı uzmanlarca belırlenır. Kaliteli et 8u sucukta kullanılan etler, Anadolu'da yeüştınlen, doğal yemlerle beslenen ve soy kütüğü bılınen sağlıklı hayvanlardan elde edılır Sağlıklı üretim Dunyanın en büyuk entegre et ışleme tesıslennden bın olan Aytaç'ta üretim, bılgısayar denetımınde ve uzman vetenner hekımlenn kontrolünde İslami kurallara uygun olarak gerçekleştınlır. Şeffaf üretim Tesıslen'nde üretımın heraşaması Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü'nun denetımındedır Aynca, tüketıoler tes/s/ere gelıp üretımle ılgılı bılgı alabıhrler. Aylardır, belkı de yıllardır aradığınız lezzetı Aytaç'ta bulacaksınız. Lezzet ve sağlık ıçın, sucukta olduğu gıbı sosıs, salam, kavurma, pastırma gıbı dığer şarküten ürünlennde de tercıhınız Aytaç olsun. aytaç v> I tngili/ Alan Shearer, transfer borsasım altust ctti. Manchester'dan rekor öneri Shearer'a 2.3 trilyon LO1VDRA ıCunıhu- ri>er) - ingıltere Mıllı Futbol Takımı nın gol- cusu Alan Shearer. transfer rekorlarını al- tust etmek uzere Blackburn Rovers toınıası altında super lıgın gelmış geçmiş en bu\uk golculerı araMtıa gıren She- drer'ın 19 mıhon -.tcrlınlık (2 tııKon3^5 mıhanbıı anlaşnıa ıle Manchester L nıted'ageçe- ceğı haberlen \oğunlaşırken ıkı kulup de şimdılık bu haber- len dogrulamamakta iManehester Unıted'ın ge- çen sezondan berı Sheareı ın peşinde olduğu bılınıiordu Ancak gerek Blackbuın yo- netımı gerekse Shearer" ın ken- disı. bo\le bır şe\ın ımkansiz olduğu volundakı açıklamalar- la. bııtraıisterco->\asinıkapat- mişlardı Blackbum Ro\ers\ o- netım Kuıulu. bundan once >aptığı açıklatuda "Dıima- nın hiçbirparası.Shearer'ı biz- den aiamaz" \olunda bıldııı vavımlamış İtaKa'nınunlukıı- luplerınden gelen ara- cılarbıle. unlugolcuvu kulubunden koparaına- mıştı Ancak. Ingıltere Super L ıgı nın en zengın takımı Mandıesterlnıted takımı. işin peşını bıraknıadı \e Amıpa Şampnonası "nda 5 maçta 6 gol atan Shearer. Manchester L nı- ted'ın transfer lısteMnın en ba- şına \erleştı Dunku gazeteler. Blackbum ıle Manchester Lnıted'ın tam 19 mıl\on sterlıne anlaştığını. unlu tutbolcunun maç başina 2i) bın sterhn alaeağını. Black- burn takımınaavrıcageçen vıl Manchesteı L nıted fonnası al- tında çok başarisizolan ıkı se- zononcesı \e\\castle ınençok gu\endığı golcu And> Cole'un \erıleceğmı vazdılar Gerçekleştığı takdırde In- gıltere tjrıhındebıı transteı re- koru anlamına gelecek olan Sheaıer'ın satışı konusunda henuz ıkı kulup de kesin bır açıklama vapmnor Eurosport'a göre - ^ (Almanya) Reiziger {HoftarKİa; Desaily fransa} Djorkaeff (Almanya) (Fransa) Blanc Sammer fransa) (Almanya) (Htmttstan) Poborsky Nedved (Çek Cum.j {Çek Cum.) f^ Shearer (Ingıltere} Finale kadar eniyi '11' SporSenisi-I"- gılteıe'de du- zenleneıı A\ıu- pa Futbol Şanı- pışoıusi vaıın Alman>a-(,ekCumhuıı\etı fı- nalıvle tamamlanacak Dun- vanın 1 numaralı spor kanalı olan Eurosport gıup ınaçlan dahıl şampnonanın en ı\ı I I 'ını seçtı Kaleve Alırjnlaıın başaııiı fılebekçisı Kııpkc';. ı alan Eü- losport. detan^ı Hollandalı Re- iziger. Fransiz tX-sail> \e Blanc. Almar Sammer'den oluştıır- dıı Orta sahada ıse şu isimler- \ar Alman Eilts. Fıansa nın \enı Platini'M dı>e adındaıı soz ettıren Djorkaeff, Porte- kız'ı çe\rek tınalde ele\en go- \u atan Çek Poborskj \e u- kım arkadaşı Ned\ed.İlen ıkı- lıde ıse şu anda tuınmada en fazla goi atan futbolcu konu- nnında bulunan 5 gollu ingı- lız Alan Shearer ıle Hırvatıs- taıı ın golcu tutbolcusu. Al- maına _\a turnınada ılk golu atan Da\orSukerbulunu\or Kadlece "penaltı at" ısrarı Çek ""^a^V Çumhurıyetı Mıllı Takımı sa\unmiMnın temel dıreğı \1ırosla\ Kadlec onemlı bır maçta penaltı kaçırınca. ıkı \ıldır penaltı jtmama\a \emınlıvdı Fakat Manchester"dakı Çek Cumhurışetı - Fransa arasindakı uzatıııalı 0-0"lık maçta teknik dırektorunun rıı.ası \e arkadaşlarının istegını kırmavarak 11 metrelık ceza \ uruştınu vaptı Sımdı o ulkesinde ulusal bır kahranıan \e A\rupa takımlaıı da peşinde Kuntz kıymete bindi Ingıltere- Alman\a maçında sıne başarılı bır tutbol sergıleşen \e Almdiıları bdşarıva gotuıen beıaberlık golunun kahranıanı olan Stetan Kuntz 34"unde kı\ mete bındı Leeds dahıl olnıak uzere lngılız kuluplerı Mnijıı şıldızın peşineduştuleı Dramatık Almanşa - Ingıltere maçmı >a\ımla>an ARD>t '\ın kuruluşiı Beşiktaşİı vıldıza tam not \ erdı İngiliz basınına kınama , Ingıltere , ' ~ f ^ Parlamenıosu lngılız basınmı kınadı Oncekı gun varı fıııal mucadelesinde Almanva \a karşi alınan venılgının ardından gazetelerde çıkan manşetleıın tamamı\la halkı koruklemeve \onelik olduğunu açıkla>an parlamento konııtesi. maçtan sonra 66 kışının Naralanmasına \e 200 kışının de tutuklanmasiş la sonuçlanan ola\ ları da bu }a\ınlara bagladı ingiltere seygisi ölüme götürdü Ingıltere de Alman\a >enılgısının \ankılan de\aın ederken Leeds kentınde bu bar sahıbı hd\dtını kavbettı Gorgu tanıklarının ıtadesıne gore. Almanşa - Ingıltere maçı sonraM işletmesınde çıkan ka\ga\ı ayırmak îsteyen 49 şaşindakı Ro> Breedon aldığı ağır darbeler sonucu oldu Sacchi'ye ölüm tehdidi Italya'nın * i ifcV ıllv tur sonunda vampıvonava \eda etmesının faturası teknik direktor Arrıgo Sacchı've çıkarılırken. unlu futbol adarnının kızı Federıea. babasının unlu maf>a lıderı Toto Rıına'dan daha çok olum tehdıdı aldığını ıddıa ettı Kart rekoru İngıltere'de bu \ıl 10 uncusu duzenlenen A\ rupa Futbol ^dmpı>ondsi'nda kırnıi7i \e saıı kart rekoru kırıidı Bugune kadar \apılan 9 şampı\onada toplam " kırnıızı kart çıkarken. Ingılteıede hakenıleı t'ınalc gelene kadaı ellerını " kez kırmızı kaıta goturduler 156 da ^arı kart çıktı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle