25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıı Şu Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yaparl" Cumhuriyel]300-500 milyon önoeşfnatla ev * *TuVı^uüelerımız vç yurtdışı temsıkılıklerımız satış -içjf hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 73. Y l SAYI 25833 / 50000 TL (KDVlç ,nde) KURUCUSU YUNUSNADI(1924-1945)BAŞYAZARI HUfoîUtö(1945-1991) 29 HA2KAN1996 CUMARTESI BUGÜN CUMHURİYET'LE EURO '96 Evfenın yaşı uzenne uzlaşma Manchester'dan Shearer'a 2.3 trilyon • 19. Sayfada MUZİK 20 yıl sonra 'Efsane... Yeniden' • 4rka Sayfada • TELEVIZYON Fransa'dan iki film birden • 17. Sayfada GELIŞMEKTE OU\N ÜLKELERE DESTEK Dünya Bankası güven arıyor • 9. Sayfada BORSA ÛDun70.489 23 Oncek 6821988 DOLAR ODun81550 Oncek 81600 MARK oDun53 550 Oncek 53 600 ALTIN Dı.n 7 1004 000 Orcek 1008 000 Demirel yeni hükümeti onayladı. REFAHYOL protokolü bugün imzalanacak Erbakan'lı günler Nereye?.. Bugun Sa\ın Erbakan'ıbaş- bakaniık koltuğuna taşnan bir hukumet ortaklığı karşısında telaşa kapılan kimi çe* releri hayretleizlhoruz. Refah liderinin kurulan bır hukumetin başına geçmesi, doğaldır ki ka>gılara >ol aça- büir; "Turkı\e'nın\ennı Ba- tı'dadegıl Doğu'daaravanbır polıtıkacı de\let gemiMnın dumenını ele geçınrse sonuç ne olur' dive tasalananlara hak \ermek gerekir. \ncak bu iş bir gunde nıi ol- du?.. 1950'den beri bu koşede so- rumluları ınarmak ıçin dili- mizde tu> bitmiştir. Tum u>a- rılara karşı. koltuk çıkariarı ugnına laiklik ilkesını hiçe sa\- makta sakınca gormeven ço- ğu politikacının, bugunku so- nuç karşısında ne >apacağını bilemez durutna duşmesi ise hazindir. Nasrertın Hoci'nınunluov- kusundeki gibi bu avmazlar yıllardan beri bindikleri daü keshoriardı. Şimdi duştukleri \erde goz- leri açıJdı mı?.. • D^ P desteğinde \ a da ortak- lıgında. Refah Partisi hukume- tinüı iki >ıizü oluşu\or. Birinci > u/u. bu hukumetin erdemsiz bir pa/arlığın sonu- cunda orta>a çıkmasıdır. Hal- kın bu ortaklığa Omılu Mer- cumek Hııkumetı adını şim- diden takması. boşuna değil- dir. \olsuzlukdos\alannın > u- ku altında ezilen Sa\ın Tansu Çıller kendisinı kurtarmak için Refah Partist'\le zoraki bir hukumet kurnıak, daha doğrusu Sa\ın Necmettin Er- bakan'a sığınmak durumun- da kalı\or. Vlaj asında volsuzluk dos\a- tannı ortbas etmek pazarlığı >atan birhukumetin daha işin başlangıcında '-şaıbe altında kalacağı açıktır. • Ola\ın ikinci \uzu daha da ilgınçtir. Refah, Sa>ın Çiller'in >ol- suzluk dos\alarını şantaj sila- hı gibi kullanmış; ancak Sa\ ın Erbakan'ın kuşkulu malvar- Iığını gozden kaçırmak fırsatı- nı da bu kapsamda > akalamış- tır Ne \ar ki " dıncı partı "nin sandıktan birinci olarak çıktı- ğı da unutulmasın!.. Bu sonuca nasıl ulaşüdı?.. Dinci politika, uzun \ıllar- dan beri merkez sağ partilerin şemsıvesi altında palazlanmış. delet olanaklarını da bol ke- seden kullanabilmiştir. Ancak iktdar çıkarlarını kullanmak için dıncilerle ışbirliği vapan merkez sağ partiler için artık iş t>ten geçmiş sa> ılabilir. sayın ÇUler, Refah'la işbir- liğı \aparak kendisinı kurta- rabdeceğini sannor: o\sa Re- fah. belli amaçlan için D\ PŞi kullanacaktır: Çiller'in kişili- ği ie bu potada erijecek, \ ol- suzluk dos>alannı içeren sici- line bır de irticava hizmet bö- liinu eklenecektir. Merkez sağ, şemshesi altın- da bu\uttuğu dinci politikacı- lara şımdi de hukumeti bir ta- bav içmde sunmaktadır. • \ncak bu oiav merkez sağ- dabelki bir aynşma> ı da gün- denegetirebilir. Merkez sağda laiklik Ukesi- net>ağlı politikacüar cumhuri- yeıçı \e Batıcı kışılıklennı or- tau ko\abilirlerse, >eni bir oltşumun kapıları açılabilir. iavıl bir umut; ama, bu olu- şıanu rejimin işlerliği surecin- d«vaşa\abilirsek, shasal >a- şanda ne\in ne olduğu daha b«irgın biçimde orta>a çıka- bilr. belirsizlik Ne kargaşa d«ıeminden ulke kurtulabilir. Cumhuriyet l l ı d o r d u n c u h u k u m e t Başbakan Basb.Yrd. DisisJeri Bk.l Devlet Devlet Devlet Necmettin hrbakan Tansu Çiller lşı!a>Sa\gın(D\P) Ne\zatErcan(D\P) Abdullah Gül (RP) Çiller Koşk'e çıkmadı Turkıve Cumhurıyetrnın, laık rejım karşitlığıyla suçlanan bır sıyasal partı lıderlığındekı ılk hukumeti. D\P lıderı Çiller'in. hakkındakı Meclıs soru^turmalanndan kurtulmak amacıvla RP'\e verdığı destekle kuruldu D\ P lıden Tansu Çıller. Cumhurbaşkanlığı'na bıldırmesıne kar^ın, ba^bakanlığını kabul etmek zorunda kaldığı RP lıderı Erbakan ıle bırlıkte Ko^k'e çıkmaktan son anda vazgeçtı 19-18 Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet Devlet K.ABI\EDE3KADI\ BAK.AV \ \R ANAP'IN IDDİASI Musa Demıreı (RP) Cumhurba^kanı Demirel, Genelkurmav Ba^kanı Karadavı ıle dunku olağan goru>mesını. •^pekulasvonlara neden olacağı" gerekçesıvle ıptal ettı Bakanlık savisinın 37'ye çıkanldığı koahsvonda. RP'\e Başbakanlık dahıl 11 devlet. 8 ıcracı bakanlık, DYP've de 9 ıcracı 9 devlet bakanlığı bırakıldı BBP koalısvona alınmadı Frbakan, başbakan olarak yaptıgı ılk basın toplantısını "esselamunalevkum" sozleryle noktaladı • 6. Sayfada DYP'den ilk fire RP ıle koalısvon hukumetıne karşı çıkan DV P'lı muhalıfler, guven ovlamasında mılletvekıllerını ha\ır" ovu kullanmava çağırmak ıçın deklarasvon hazırlıyor Necdet Menzır, REFAHYOL'un kurulmasinın hemen ardından ıstıfasını bugun verecek Ismet Sezgın ıse. "'Bu hukumet kolav guvenoyu alamaz ' dıye konuştu • 5. Sayfada REFAHYOL protokolü DV P ıle RP arasında bugun imzalanacak olan koalısyon protokolunde, Ataturk ılkelerı ve "laık devlet" prensıbı "temel uzlaşma" zemını olarak vurgulanırken, hem Batılı ulkelerle hem de Islam ulkelen, Orta Asva ve Turk cumhunvetlerıyle ışbırlığı gelı^tırıleceğı açıklanıvor • 6. Sayfada KIZ KAÇIRM A • 6. Sayfada • KA\ ALAR'IN MEMURA ZAM OYUNU M 6. Sayfada 'REFAHYOL guvenoyu alamaz' • A\ AP Genel Baskan Vardımcısı Ibrahım Çebı RP- DYP koalısvonunun bedelının hem Turkıve hem de M3z konusu partiler ıçın çok ağır olacağını sav undu Çıller ın kendı hesaplannı ortbas etmek ıçın RP ıle koalısyon kurduğunu ılerı suren Çebı Bu hukumet guvenovu alamaz D\ P ıçınde bızım çağrımıza olumlu bakan en az 50 arkada>ımız var" dedı • 4. Sayfada BÜLENT ECEVİT 'İki parti yolsuzluk pazarlığı yaptı' • DSP lıden Ecev ıt. RP-D\ P koalısvonu ıçın v apılan pazarlıklann volsuzlukların ortbas edılme^ı uzerıne kurulduğunu sovledı Laiklik ilkesını korumanın halkın v e basmın gorev ı olduğunu v urgulav an Ecev ıt, RP'nın, başbakanhğı. ongorulduğu gıbı 2 vıl sonra Çılfer'e vermeveceğmı ılen surdu • 5. Sayfada VakıfBankta Kambiyo Uzman Yardımcısı, Mali Analist Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı olma fırsatı! Gelın, 19-20 Temmuz 1996 tarıhlerınde Ankara ve Istanbul da yapılacak sınava sız de katılın \akıfBank Genel Müdürlük birımlerı ve şube- lennde görevınize hemen başlayın \ynn-/Kj tılı bılgı Bolge Mudurluklerı nde 1 Gazetemizinkurucusu\unusNadi,oluınunun51.>TÜndaEdirnekapıŞe- hitliği'ndeki mezan başındaanudı.Cumhuri>etGazetesi İmti\azSahibi Berin Nadi. Cumhurhet \akfi V onetim KuruJu mesi \e \unus Nadi'nin torunu Lale Tokuş, Genel ^a\ın \ onet- meni Orhan Erinç, Müessese Mıiduru Erol Erkut'un da katıldığı anma töreninde Vunus Nadi'nin anısma sa\gı duruşunda bulunuldu \emezannaçiçekbırakıJdı.(Fotoğraf HATICE TLNCER) Demirel 'in hazuiaitığı volsuzlukla mücadele raponı 'Götürü vergi kalksın'• Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, Turkı>e"de volsuzluklarla mucadele\e yardımcı olmak amacıv la bır rapor hazırlattı Yolsuzluk geleneğının Osmanlı Imparatorluğu'ndan mırab kaldığı belırtılen raporda, bankalardakı sırdaş hesap u\gulamalarının sınırlandmlması, sıyası partı ıl ve ılçe vonetıcılennın de mal bıldırımınde bulunmaları. gotunı usulde vergılendtrmeye son venlmesı, devlet ahlak vasası çıkarılması gıbı onenler yer aldı ANKARA (CumhurivetBurosu)-Cumhurbaş- kanı Sulevman Demirel taratından Cumhurba^- kanlığı Devlet Denetleme kurulu na (DDk) ha- zırlatılan 230 savfalık "\olsuzlukla mucadeleve \ardımcı olmak amacıvla alınması gereken on- İemlere ilişkin inceleme raporu"nda \olsuzluk olavının Turkıve'de "uzerinde ozenle durulması gereken bo\ut kazandıgı"" belırtıldı Basta ru>\et olmak uzere Turk kamu vonetınımdekı volsuz- luklann.yalnızcavasal vadaahlakı bırsorunol- mayıp bır "sistem sorunu" olduğu kavdedılen ra- porda. "Bu tur bozuk da\ ranış. tarih içinde >e gıi- numuzde geçerli >oğun etkiler sonucu bugunku vavgınlık diizevine ulaşmıştır. Turk kamu \o- I Arkası Sa. 7 , Su. 2 'de Cezaevleri 'Koşuflar insanca ohııah' Topluma kazandırılmalı' Eskı Adalet Bakanlığı Mustesan Yusuf Kenan Doğan, son avlarda sık sık gundeme' gelen cezaevleri ıle buradakı tutuklu ve hukumlulenn devletın koruması altında olması gerektığıne dıkkat çektı Dev letın hıma>esı altındakı tutuklu ve hukumlulere hâkımın verdığı cezava ek bır ceza çektırmeye kımsenm hakkı olmadığını soyleyen Doğan. bu ınsanlann ıslah edılmek suretıyle topluma kazandınlmaları gerektığını vurauladı HÜUM TOPCU'nun haberi • ' Sayfada 'Eskişehir cezaevi kapatılsın' Cezaevlerının bına. eğıtılmış personel ve vetkı sorunu olmak uzere 3 ana sorunu bulunduğuna dıkkat çeken Eskı Adalet Bakanı Seyfı Oktav, cezaevi vonetımınden kaynaklanan sorunlara ılı^kın tutuklulann taleplerme kulak nkamanın vanliş olduğunu vurguladı B ". Sayfada 'Koğuş ve hücre sistemi yanlış' CHP tarafından hazırlanan raporda. koğus. sıstemının bırçok soruna vol açtığı. hucre sıstemının de ılkel olduğu vurgulanarak doğru çozumun, "bırevsel odaları " bulunan cezaev ı bınaları olduğu belırtıldı Raporda. "ıslah amacf'na yonelık aı,ık. varıaçık cezaevi savı^ının azlığının vanı sıra buvuk cezaev lennde voğunluk nedenıv İe personehn yetersız kalmasi ve tehhkelı suçlular ıçın guvenlık standardı vuk>ek cezaevlerının kurulmamabi gıbı -.orunlara d<t dıkkat çekıldı H Z Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mercedes Davası Sanığı... Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı... Hukumet kurma çalışmalan gızlı-açık baş başa-heyet halınde, gunduz-gece goruşmelerıyle tamamlandı Hacı- mızla bacımızı yann kutlayalım Bazen bırolay, genel gıdışı tek başına yansıtmaya yete- bılır Bugun gundemı boyle bır konuya ayıralım Kahramanımız, Recep Özcan 7 4 1952 Ayancsk do- ğumlu Avukat Mercedes kaçakçılığı suçundan yargılanıyor Devlet ka- tında hıç hızmetı yok Başbakanlık Musteşar Yardımcısı Ozcan'ın dosyası dun bu koşede vurguladığımız gıbı, yukselmeye uygun Özcan suçlann en onuriusundan, yanı toplu kaçakçılıkda- • Arkası Sa. 6, Su. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle