03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 29 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER 'Halkçı Sol' Ulusal Bütünlüğümüzdür BAHİR M. ERURETEN Hukukçu A tatürkdevrımlennın Altı bırolgudur Oncelıkle halkadonukolmavan okıleMTiaelenenılkelenn- hıı, bırde\nmsel evlenı Atatuık<,u olamaz den b rı 'olarak konulan B u nedenle -\taturk kurdugu de\ lete "Bu Halkçılık, laıklık dı^ında bır halk de\letıdır" demıştır Bu onemle aslııuL butun obur ılkele halkçılık ılkesının anlam \e n,engının av- rın ozunu \e ana kavnagı rm"1 1 ^ekılde ıncelenmesi buaun gelınen toplumsal a^amada \e devnmcılık ılkesinın tatürkde\rım!ennın Altı ok ıle v mgelenen ılkelenn- den b rı olarak konulan Halkçılık. laıklık dbinda d^ butun obur ılkele . rın ozunu \e ana ka\nagı nı oluşturan incak anla ımında n,erıgı tam anlamı ıle belınıleme\cn ozgun bır dun\a goru^udur Buılke TurkneCumhurıvetı nde halklar \e bırevler arası eşıtlıgın ozgurluklenn go nenı, retah toplumunun kulturel ve ekono- mık alanda vukselışm smıflararası hos.goru \e bırlıktelıgm ozetle rejımın au\enı_esını oluşturan ana ılkesıdır Çunku butun dev- •"îmlerımız halkçılık ortamı ı^ınde \e onsuz olmazbıı bıçımdeortavakonulmuşolup bu- yuk Ataturk un henuz ılk anavasadan onte Turkıve Buvuk Mıllet Medisi ne sundugu \eona\ını aldığı "programı" ıleva^amage- <,ınlmis,tır Bu program b r sonrakı donemde ıkınu donenı mıllet\ekılı se(,ımlen oncesin de ^Nısan 1^23 tanhınde Dokuz l mde baş- lıgı altında vavımlanan avnntılı Bevanname ılehalka aı,ıkiandı Bubıldırge (bevanname) eok sonraki \ılhrda 1%1 A.nava->ası nda açıkt,a anlatımını bula^ak olan sos\alhukuk detletıkavramının ılk anlatımını olu^turmak- tadır Tum de\ ıımlerımız bırbınnden avrılmaz bır butun olu^turmasına kar^ılık (I) tek tek ele alındıklaıında nepsimn \arlıklarının ı n,ınde \.c>erdığı \adsinamaz ısjgında yenntn ve degerının olabıldunue ı\ı bır s.ekılde tanımlanmaM gerektıgı goru şundev ız kanımıZLa halkçılık ılkesinın buı sıvasal \onden oburu M>vo-ekonoınık a<,ıdan ol- mak uzere ıkı ogeMnın a\n a\ rı tanımlanma- sı gerekmektedır Sıvasal gorus. agMndan halkçılık halkın butunu ıle de\ lete egemen ol- dugu halk ıı,ın halk\aranna halkla butun me:>mıs, bır yas,am bivımıdır Toplumun bı- re>lerı arasında vasalar onunde haklaı ve odevleragsındanavncalıksızvurtta^v ıtın das.) kımlıgı degismez ogedıı Sos\o-ekonomıkaı,ıdaniNehalkt,ılık top- lunıda mev<.ut sınıflar aıaiinda bır sinıtın obursinıta ustunluğu^eklınde sosvalist top- lumlaTdaorta>a vıkan sımflararası avncalık- ları vadsimasıdır Toplumda \ar olması ge- reklı bulunan vesıtlı sınıflar arasında ımtı- vazlı bır sinıt kabut etmeden herbırını ı\nı s.ekılde \e ortamda ku<.aklavıp ka\na^tıran bır Mstem olarak orta\a konulmustur Bu ba- kıından Halkçılık kemahtt DL*. rımın kendı neozgubırkuramıdır Ornegm Fransızdev- rımı burjuv a sınıtının egemenlıgı adına ger- çekleş.mış. Sovjetdevnmı ı$«,ı sinıtınındık- taM Neklınde gen.ekle5.1n1? ıken Turk de\rı- ını bırev ler arasında lıivbır aı,ıdan tjrk gor mekMzın her sinıftan vatandaş.ını es.it bırev- ler olarak algılavan bır sıstem olarak orta\a konulmuitur Ozetle halkçılık ılkesı MvaNal \onden bıre\leraraMeşıtlıgın so>.vo-ekono mık\onden sınıflararaM eşıtlıgın u>gulama alanı olaıak de\nmler arasindakı degışmez \ennı almıstır Bu bıglamdı "ımtıvazsızsımflar" de\ı^ı uzunsure hattabıuunbıle kımılerınce van lı\ Norumlanmakta bu devı> bıle^ık bır^oz cukgıbıalgılanma\ıp sankı ımtı\azbizsoz <.ugu ıle >ınıtsız boz».ugu ara^ında bır "\e" \ada vırgul \amiiH3Mnd aıjklamavakalkı- şilmakta bundar da çok vanlıij olarak sankı Turkıvede de\rıınsuıecı Miııtla^ınaolgusu- na ver \ermı\ormusı,a'ina so»\al \a^aınm gereklerıne ters bır anlam vıkarılmaktadıı O \ M bubıle^ık sozi.uk ıle \anı ımtı\azsızsı- nıfsız sozi-ugu ıl<_ anlatılmak ıstenen bırev ler \s. sınıflaı ınsindabıı a\ın.alık \anı 1111 tıvaz kabul edılemeduı anlamındadır E> ın latımla Mnıtl ıraıasinda ımtı\azlı bırsinıtın kabui edılemevı.ei!i ımtıvazsız sınıflar ola ma\acagı anlamıııdadegıl tamtersıne sınıt ların \arlıgı ancak ııntı\azlannın leddı an- lamındadır HalkglıgıneNavamau topluıııdakı ->ınıt larııa>ı olaMı,ıkıı vUı^malaıınuııaltduze ve ındırmek ulusal bırliiin \e \uı.elınenın sureklılıgını bu bı^ınıde saglamaktıı Bunun volıı da elbeıte kı gore^e guı,suz halk ke>ım lerının Ğe\\e\ elı\le de^eklenmebidır De\ nmlerın de\letçılık ılkesi ıle amavlanan da budur Bu\ukonder -\taturk 1 Aralık 1921 tanhınde I Buvuk Mıllet Meclıti ndevaptı gı tarıhsel konu^masıııda "Halkçılık, top- lumsaldu/enı.emeğ«da\amakı$te\enbıruğ- raştır"deıkenı,alişanke^ımın 'Nurdunger- ei'ksahıbı ko\ ludur' derken tarım keMmının ekonomık aı,ıdan de^eklenmesi geregını or- tava ko\u\or\uz Bu goıoı^ler vukarıdade- gındıgımız Doktız L mdc ıçınde \e daha son- rakı partı bıldırgelennde ornegın 20 \ısan ll )^l bıldırgelennde daha avnntılı bır bıçım- de anlatılıııiştır(2) Bu aı,ıdan bakıldıgında Halkçılık ılkesı- nın -IO^VO- ekonomık dınamıgı sosval ada- letçi bırdunvagoru^unun anlatımı olan sos- val hukuk devletı kımlıgıdır Halkın gonen ı.ıne vonelerek oztllıkle voksul vedargelır- lı Mnıtın v îjam duzevının vukseltılmeiine devletınonculuketmebi vontemı>le uretken \e \onetime etkın bıre\ler \etıştınlmesı. ulu- sun tumıiNİe (topvekunı ekonomık kalkın- ınası ıçın ozel kesıme saglanan olanaklarva- nında ozel keMinın etkın olmavacagı >atı- ıımhrı de\letın ustlennıesını ongoren ve en onemliM hakça pa\laşımı ongoren ve anıaç edıneıı bu ılke kanımız^a halkçı- sol olarak nıtelendırılnıehdır Bu kapsamı ıle halkçılık ılkesı Marksistbırsololınadıgı gıbıdevnm- lerımızın ulusal bagımsizlıga verdıgı bınncı oncelıkbakıınından uluslararabi sermavenın eu.men olıbılecem mudahalecı bır global- leşme VL dc kar^ıdıı Bu açıdan halkçı-sol şimdılerde kullinılan nıoda devişi ıle ulusal- sol olaı îk da tanımlanabılır Şımdı dunvanın geldıgı bugunku aşama da bır vandan sinıt egemenlıgıne davalı Markbibt sıstemlenn çoktugu buna karsılık zengın ulkelerın hegemonvasinın gelı^me mı> va da az gehsmıs ulkeler uzenne bır ka- rabasan gıbı çoktugu bır ortamda ulusal bır lık \e ulusal egemenlıgı korumakla bırlıkte toplumsal gonencı sagla>acak tek seçenek Ataturkçu Devnmın halkçı-sol ılkesıdır Bu ılke buvuk Ataturk un du^untesınde şekıl lenmıs, O nun uzagı goren devlet ve du^un adamı kımlıgının onemlı bır gostergesını oluşturmustur Solun her çeşıdının bır uma cı gıbı gorulup algılandıgı ulkemızde halk- vilıgtnılenı.ı toplunuuvepavlaşımubırsos yal devlet vapisinı olu^turdugu o zaman açıkça sovlenemezdı Nasıl kı 23 Nısan 1920de kurulan devlet bır cumhurı>et olup da bu sovlem 1923 vılının 29 Ekım tanhıne kadar açıkça sovlenılememis, îse devletımı zın demokratık sol kımlığı de uvgulamada bulunmasına karsılık 1961 Anavasasi nı oluşturan evleme kadar agızlara alınmamı^ hatta bu ana> a<-ada açıkça ver almabina kar sın surupgıdenurkeklıknedenı>le •ortanın solu' gıbı anlamsız devıijlerle açıklanma>a çalışılmntır Ovsa devnmlenmızın halkçı iol ılkesı dun oldugu gıbı bugun de Turkı- ve nıntekçıkıs vekurtulu^voludur Buılke- ve bas,ka adlaria başka ba^kaanlamlar ver me>e çah^manın hiç kımseve varan voktur 11) Ataturk de\nmı tektır Devrımler denmesı vagda>la^mdnınhcralana>ansımasınınıtadeMdır {2) \>nntılı bıljı ıvın bakınız Sınıflaşma Su- recı \e Halkçı Sol iMnılı kıtabımız TARTIŞMA Ülkemizin 1996 Haziranı'ndan Görünüm G azetede bır resim Coplar altında kanlar ıçındebırgenç havkırıvor "Oğrenım hakkımız engellenemez." Oazetede bır resim Davamlmaz acıların tarlası olmu^ bır vuz ve ortasinda hala parla\an umut vuklu ıkı goz vureklere saplanıp \alvan\or "Oğlumu \enn bana." Oğul. bılınmeyen oluler mezarlıgında Bır resim daha Saçları polısın elıne dolanık bır genç kız bır bas,ka polısın tekmesi altında suruklenıvor Saç dıbı acıları tekme acıları bırlesıp patlasa da vureğınde damla agu olup vaksa da goz pınarlarını "bir dış sıkımlık acı" oluverır anılarda Anıa va v urektekı patlavan ınsan' \e ıste bır resim daha Ortada bılgelığın tedırgınlığı Vınlarda polis cop \ umruk ev leme donu^tu donuşecek Zaruret yuzunden bosaltılan kovler olen havvancılık can çekışen tannı ıssizlık vavılan ıçlık kent varo^ları matva uvusturucuva çekılen gcnçlık hukuksiız hukuk hızmctsız saglık ezbertı oöretıın taklıtçı ve s.artlandırıcı egıtım kıskırtılmıs. nıakro vc mıkro mıllıvetçi bagnazlas.tırılmis. dın ve mezlıep kımlıklerı bırbınnden ayrıstııılıp du>m ınla^tınlmis Doga vağmalanıvor Ulkemızın çevresındekı bıze vonelık du^nıanlıklar saldırganla^ıvor Karanlık kovulasıvor ve medya nınnı sovluvor Aular ıçındeyım Bılgelıkle guzellıklerle vogrulmus \ureklen avuçlarmda kotugıdı^e "Dur"demek ıçn çırpınaıı "ınsan"lar sokakta coplar altında ıçerıde ı^kencede "bılınme\en oluler mezariığı"nın uguldavan ağıtlannda vcçirkınler çirkınlıkler alabıldıgıne pervasız Ulkem baskı ve zulmun hovratlıgında porselenırken grı renklı sabahlarbıle karanlığa donusurken kendılerıne sosval demokrat demokratık sol dıven vekıller saglıklı çozumler uretıp uzun ınce bırvolda hem kendı kendılerıvle hem gıderek \abancılaştıklan halkımızla venıden ve daha saglıklı sekılde kucaklaşıp ka>nas,acakları verde çırkınlıklerı varatanları ıç kavgalarına ~hukumet-\ıkma-kurma" ovunlarına alet olmaktan kurtulamıyorlar Onlar da çırkınle^ıvorlar \azık çok vazık Muhammet Çekiç Emekh tarıh oğretmenı Karabük Zaman Su Gibi Akı TRT 1 Yayma BojJodı. 12 Yıl Önce 2 Koprv AÇML S Yıl önce kmd-ffaon Banp Gerçekiepı 3 Yıl Önce Mandelo Bojkon Otdu 2 Yıl Önce Adem Bilgiç (Iş Adamı): Nisanl985'te Geleceğm Sigortası yaptırdı. Nısan 1996'da sıgorta süresi doldu, ozel emeklı oldu. Geleceğin Sigortası'nı sanki dlin yaptırmıj gibiyim. Tahminlerimin çok iizerinde toplu para aldım. Çok memnunum...|| Geleceğin Sigortası Anadolu Hayat'ın guvencesı kanıtlanmıj, bınlerce kı§ıye ozel emeklıhgı ya|atmıj hayat sigortası Geleceğin Sigortası hem kuçuk tasarruflarınızı buyuk bırıkıme ulajtırıyor, hem de yajamın doğal rısklerıne karjı guvence sağlıyor 18 yajını dolduran herkes Geleceğin Sigortası yaptırabılıyor. Anadolu Hayat'tan Geleceğin Sigortası yaptıranlar bugun, ayda sadece bır-ıkı mılyon prım odeyerek, su gıbı akıp geçecek 11-30 yıl arasındakı surelerde geleceklenne buyuk destek sağlıyor Zaman su gıbı akıp geçıyor Gelecek de bır gun gelecek Gelecek gelmeden gelın, sız de Geleceğin Sigortası yaptırın, Anadolu Hayat guvencesını değerlendınn ANADOLU HAYAT AHADOLU HAYAT SİOORTA A^. Buyukde e Cad N»o 63/A Maslak 8O670 STANBUL Te (0212)286 u 86 Faks (0212)276 76 99 ANADOLU HAVAT B r TORKİVE •* «AHK A»l PENCERE Sağm Duvar!.. ibrahım lyı bır çocuktu yakışıklıydı kafası çalı- şıyordu okuyordu Ikı elı yoktu 12 Mart donemınde dınamıtçılık yaparken bom- ba elınde patlamıştı İbrahım le tanışınca sankı yuregımden vurulmuş- tum hemençalışmayabaşladık gecelerduzenlen- dı, paralar toplandı İbrahım e protez ıçın gereklı kaynak bulundu ama gerçekelın yerını netutabı- hr? İbrahım ı o gunlerden bu yana gormuyorum Kım bılır nerede? Ikı kolundan olmuştu ama Ibrahım'ın ayaklan vardı yolunda yurumek ıçın • Mesut la 12 Eylul den sonra tanıştık Bır gun çıkageldı İbrahım gıbı dınamıtçılık yapan Mesut un da elın- de bomba patlamıştı Ikı kolu yoktu Ama arkasında orgutu vardı, gereklı desteğı alı- yordu ınatçıydı Konuşuyorduk - Bak Mesut dıyorum vazgeçın bu ışlerden1 Şımdı sen boyle soyledıgımı senınkılere anlatsan kızarlar benı edılgınlıkle suçlarlar senı etkıleyıp kandırma^a çalıştıgımı sanırlar ama bu ış bıldıgı- nız gıbı degıl Mesut dıkılıyordu - Abı 12 Eylul karşısmda herkes boyun eğdı, bız teslım olmadık ayakta kaldık • 12 Martta İbrahım 12 Eylul de Mesut ikı kolu dırseklerınden kopuk ıkı genç ıkı pırıl pı- rıl genç Ama artık genç degıller 12 Mart ınustunden25 12Eylul'unustunden16 yıl geçtıgıne gore varın sız kestırın şımdı kaç yaşın- da olabıleceklerını Bugun ıkısını de bulup konuş- mak ısterdım ıkısını de bırbırıyle tanıştırmak ıster- dım Devrımcılıgın yontemlerını ırdelemede sonu- na dek tartışma kapısı açıktır devrımcılıgın doğru- larıyla yontemlerı arasındakı ayrıma ozen gostenl- mesı de bır zorunluluk' Halkı alın terı ıdeolojısınde kıtlesel bır orgutlen- meye baglayamayan devrımcılık başarılı olamıyor bu gerçek demokrasıyle devnmın devrımle de- mokrasının gelgıtlennı ve alışverışlerını tyı hesapla- makla yakından bagıntılı Yaşam bu yolda en ıyı ogretmen • Cezaevlerınden mektuplar alıyorum açlık grev- lerı surdukçe ıçım gıdıyor yuregım erıyor Çunku her açlık grevı bır gencın gelecegınde bır kurşun yarası açıyor Başıma geldıgı ıçın bılıyorum ışkence ya da açlık grevı sureçlerınden geçenlerın yaşamlarında agır saglık sorunları geleceğin takvı- mıne yazılıyor bedendekı kımı organı saatlı bom- baya çevırıyor ılerde ınsanın başına ış açacak bır yumurtayı vucutta tohumluyor Çocuklar açlık grevını olumune surdurdukçe, ge- lecektennı sonduruyorlar "" ' " " ' Toplum sağır duvar Genış kıtleler elmalarla armutları bırbınnden ayır- makta yetersız kalıyorlar partıler vurdumduymaz polıtıkacılar kos dınlemış Pekı genış kıtlelere ulaşmak ıçın bır devnmcının yontemı ne olmalıdır 9 Bomba mı? Hayır Bombaların gurultusu halkın kulaklarını busbutun sagır edıyor Aydınlanma Bilgesi i n a r ÇınarYayınlan Rıfat llgaz Kultur Merkea KuçukparmakkapısokakNo 23 80060 Beyoglu/lstanbul Tel 212 293 2398-99 Fax 212 2932896 ÇIKTI , BÜTUN KITAPÇILARDA P ıpıı ıs ^ nın D ı_ıtıııı Tel 52S 56 15 2" Ol 5ı j ı ISI \\BL1 »k> 526 85 07
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle