26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET HABE&LER SAYFA Demirel İzzetbegoviç'le göpüştü • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Bosna- Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede. Demirel'in. 19- 20 haziran günlerinde Ankara'da bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ın temaslan hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Demirel. 17-18 haziran günlerinde Bosna'ya giderek Boşnak Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti. Alınak'tan 'eyalef çağrısı • AJVKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Eskı bağımsız . milletvekili Mahmut Alınak. "eyalet meclisleri ' sistemi'nin kurulması için ' milletvekillerine çağnda bulundu. Alınak. milletvekili olduğu dönemde bu projeye ılişkın yasa önerisini TBMM'ye götürdüğünü. ancak erken • seçim nedeniyle gündeme alınmadığını belirterek şöyle konuştu: "Bu projeye '• göre. her bölgede bir "eyalet meclisi" kurulur. Eyalet . • meclisınin yetki ve sorumluluk alanındaki sorunların çözümü bu meclisin görevi olur. Güzel bir ütopya olarak da tanımlanan bu sistem kurulmadığı siirece halk ' için demokrasiden söz etmek olsa olsa koca bir ' aldatmaca olur." DTM heyeti Irak'a gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dış Ticaret Müsteşarı Nejat Eren başkanlığındaki kalabalık bir işadamı heyetinin. . Birleşmiş Milletler'in (BM) • gıda ve ilaç karşılığında 6 aylık süre için 2 milyar dolarlık petrol satma izni verdiği Irak'la ticaret - olanaklarını görüşmek için -. 7 temmuzda bu ülkeye gideceği kaydedildi. DTM'nin 27 haziranda gerçekleştirmek istediği gezi. Irak hükümelinin "Türk tarafı ile görüşecek muhatap olmadıgı gerekçesiyle"" ertelenmişti. Sığınmacılara nakil • AN KARA (Cumhuriyet Biirosu)- Rejim muhalifi olduklan gerekçesiyle tran'dan kaçan sığınmacılann oturma eylemi 330. gününe girerken güvenlik güçlerinin sığınmacılardan 6'sını gözaltına alarak. ""mecburi ikamete tabi tutuldukları kentlere gönderdiği" bildirildi. Oturma eyleminde bulunan Iranlı sığınmacılar adına dün yapılan yazılı açıklamada, güvenlik görevlilerinin Özgürlük ve Dayanışma Paıtisi (ÖDP)önünden önceki gün 6 sığınmacıyı gözaltına aldıgı kaydedildi. 'Kamu çalışamna omuz vereceğiz' • AN K\RA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Türkıye'de işçilerle ilgili tabu ve korkulann aşıldığını belirterek -CHP . olarak. kamu çalışanlanmıza omuz vermeye devam edeceğiz. Kamu çahşanlannın > sorunlannı TBMM'ye . intikal ettireceğiz" dedi. Türkiye Kamu-Sen 2. ; Olağan Genel Kurulu. Tes- İş Sendikası toplantı salonunda dün başladı. -Bugün sona erecek olan . genel kurulun açılışında konuşan Baykal. CHP'nin bütün çalışanlann haklannı almasından yana bir parti . olduğunu söyledi. Dokunulmazlıklar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHPGrup Başkanvekili Oya Araslı. milletvekili dokunulmazlıklannın bovutlannın toplumda tartışılır hale geldiğini kaydetti. Araslı. Türk Hukuk Kurumu (THK) tarafından düzenlenen "Ahlaki ve Hukuki Sonuçlan Açısından Milletvekili Dokunulmazlığı" konulu açıkoturumda yaptıgı konuşmada, "Birtakım milletvekilleri suç işlemektedirler ve bu suçlan. dokunulmazlıklan olduğu için cezarandınlmamaktadır. Bu da toplumda tepki uyandırmaktadır" dedi. Kültür Bakanlığı'nm, eski eserlerin bakım ve onanmlanyla ilgili aldığı yeni ilke kararlannın iptali istendi VBmaılardanXjüner'e yeni davaİstanbul Haber Senisi- Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi. Kültür Bakanhğı aleyhıne yeni bir dava daha açtı. Kültür Bakanlıgı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulu'nun. eski eserlerin bakım ve onanmlanyla ilgili aldığı dört yeni ilke karannın iptali için Danıştay'a başvuran Mimarlar Odası. yeni kararlann. koruma değil korumasızlık getirdiğini iddia ediyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. Kültür Bakanlığı'nm yeni düzenlemelerini yargı yoluyla iptal ettirme mücadelesi venyor. Bakan AgâhOktav Güner'in. göreve gelir gelmez uygulamalanyla kamuoyunun gündemine gelen Kültür Bakanlığrnın tartışma yajatan bir karan da. 19 Nisan 1996 tarihinde 378 sayılı ilke karannı iptal etmesiydi. Yüksek Kurul'un. 378 sayılı ilke karannı iptal ederek onun yarattığı boşluğu doldurmak için aynı tarihte aldığı 422. 424. 425 ve 427 sayılı ilke kararlannın, koruma değil korumasızlık getirdiği şeklinde özetlenebilecek olan gerekçelerle Mimarlar Odası tarafından iptali istendi. 378 sayılı "Taşınmaz Kültür \e Tabiat Variıklarının Koruma, Bakım \e Onanmlanna İlişkin İlke karan" 28 Şubat 1995 tarihinde alınmıştı. Mimarlar Odası. 378 sayılı ilke karannın iptal edilerek yerine getirilen yeni ilkelerın iptal edilmesi için Danıştay'a yapnğı başvuruda özetle şu gerekçeleri gösteriyor: "422 sayıü ilke karan için yeni düzenlemede basit onanmlar Koruma Kurulu'nun yetkisi dışına çıkartılmakta ve basit onanm izninin o yerde varsa koruma kurulu müdürü. yoksa müze müdürü tarafından \erilmesi öngörülmektedir. Böylece. taşınmaz kültür \aıiıklanndaki tüm basit onanm uygulamaları. gerek öncesi ve gerekse sonrası ile koruma kurullannın bilgilenme ve karar süreçlerinin tümüyle dışında tutulmuştur. Böylesi bir durumu koruma mev/uatı ve gerekleriyle bağdaştırmak olanaksızdır." Odanın göriişü 424 sayılı ilke karanna ilişkin olarak Oda şu görüşleri savunuyor: "İptal edilen 378 savılı ilke karannın "onanm ilkeleri' bölümünde hangi grup yapı olursa olsun, taşınmaz kültür varuklarının mekânsal, biçimsel ve yapısal özellikleri ile çe> re içindeki özgün konumlannın korunması ilkesi getirilmişti. Yineaynı kararda "yapılann yıkılmadan korunmalan esa^tır' Ukesi de görülmüştü. 424 sayılı kararda ise bu ilkeler terk edilmiştir. Eski ilke karannda yer alan 'vapıların yıkılmadan korunmalan esastır" ilkesi de 424 sayılı karar metninde >er almamış ve bövlece taşınmaz kültür varlıklannın, yıkılma tehlikesi durumu dışında da vıkılabilmesine zemin hazırlanmıştır." 425 sayılı ilke kararının iptalivle Mimarlar Odası'nca önceden denetlenerek Koruma Kurulu müdürlüklerine sunulması gerekir ilkesinin terk edildiöi vanzulandı. Sunay Akın'ın şiir cumhuriyetinde bu kez kentin geleceği var İstanbul 'NâzımPlanı'nakavuştu...OKTAY EKİNCİ Bundan böylel 996 yılry- la İstanbul yan yana yazıl- dıgında. hiç kuşkusuz ak- lahenien"HABITAT~ge- lecek. Birde elbette kı ken- tin şu bitmez tükenmez dertleri ve sorunları için yapılan "derinlemesine" tartışmalar... Bu sorunlararasında *en önemiisi hangisiydi" diye sorulacak olursa. "biüm"' ve "toplum yaran" gibi iki "eskimiş" kavrama hâlâ bağlı kalmayı elden bırak- mayan bizim gibi "dino- zorlann" yanıtını artık her- kes biliyor: "Plansızlık..." Zaten son zamanlarda bu dinozorlugatakılmak iste- yen kimi dostlann yönelt- tigi "güncel sonı" da hep aynı konu üzerinde yoğun- laşıyor. "Hani" dıyorlar; "İstanbuTun artıkeksikge- dik de olsa bir nâzım planı var diye sevinivordun; pe- ki, bu plana da av kın düşen şu orman yağmasına nasıl izin veriyorlar?.." Evet. İstanbul. sözüm ona nı- hayet bir nâzım plana yeniden ka- vuşmuş gibi görünüyorsa da yine de plansızlığın (daha doğrusu "pla- na saygısızlığuOgırdabından kur- tulamıyor. HAB1TAT günlerinde bile bu ölümcül hastahğının gerilimi içe- risındeydi. Kent zirvesinin daha "arife" gü- nünde. nâzım planda korunması öngörülen Sarıyer bölgesindeki ormanlık araziye, "ruhsatsız bir özel üniversitenin" temelini biz- zat cumhurbaşkanımız atmamış mıydı? Yine kent zirvesinin daha ilk günlerinde aynı nâzım planda ye- şil alan görünen Beykoz bölgesin- deki ormanlık araziye inşaedilmiş "görkemli konaklar",yerli ve ya- bancı üst düzey "HABITAT katı- lımcılannın" ağırlandıgı bir ye- mekli şölenle kutlanıp dünyaya da övgüyle tanıtılmamış mıydı?.. Sözün kısası. bir yandan bilim ve uzmanhk çevreleri hâlâ o "es- ki kafayla" HABITAT Yadisi'nde "plan da plan" diye çırpınıp du- rurlarken öbür yandan rant v e yağ- ma çevreleri şu yeni dünya düze- ninin "işbitirici kafasıyla" Istan- bul'un HABITAT'ınMyaşamaor- Bırakınız, İstanbtıl'u artık şairler planlasınlar. Nâzjm'ın dizelerini dünya durdukça va^aına katsınlaı... tamını) karartmaya devam ettiler. Vadide söylenenler ve yazılanlar şimdi raporlan ve deklarasyonla- n süslüyor: "Dışarda" atılan te- mellerveyenilen yemeklerle kut- lanan yatınmlar ise tstanbul'un kentsel değerlerini kirletiyor... Peki: acaba bu güzel kenti "na- Dahadogrusu vaktiyle vinebir şairin, "İstanbul, insan ve memle- ket sevgisi" ile yoğrulan onurlu yaşamı. dizeleri ve duygularyim- di genç bir şairimizin "aynj^Sel'gi- leredavah" nâzım planına da e'sin kaynağı oldu. Sunay Akın, istanbul'a ve güzel- Suna> Akın. "sabahlara kadar beynine fazla mesai \aptinp Nâzım Hikmet'in gülümscven bir fotoğ- rafına bakarak", kapağında Kız Kulesi'nin bulunduğu "İstanbuTun Nâzım Planrnı acaba neden vaz- dı?.. Bu sorunun yanıtı da aslında • îstanbul'u planlayabilmek için, önce "insan sevgisi", sonra da yine 'İstanbul sevgisi" gerekiyor. Sunay Akın, bu her iki sevginin de ateşli yüreğini taşıyan Nâzım Hikmet'le birlikte dolaşarak, tstanbul'u kurtarmak isteyenlere en gerçekçi "nâzım planı" sunuyor... sü bir plan" kurtarabilir? Tarihi, doğası, kültürü ve tüm de- gerleri bu talan düzenine karşı "ne tür bir plan anlayışıyla" korunabi- lir? İnsan sevgisi. İstanbul sevgisi ve memleket sevgisi. hangi plan- lamanın "bilimsel duygu temeli- ni" oluşturabılir?.. Bu soruların yanıtı. yine bugün- lerde "bir şair" tarafından verildi. liklerine sev dalı Nâzım Hikmet'in. yine bu alımlı kentle olan yaşam bağlarını kucaklayarak. "İstan- bul'un Nâzım Planrnı yazdı. Üstelik şu HAB1TAT günlerin- de ve üstelik kitabının kapağına da vakti> le yine Nâzım'ın anısına çık- mış posta puluyla birlikte..kent sevgisinin duygu yüklü simgesi Kız Kulesi'nı yağmacıların "ina- dına" yerleştırerek. . hem Sunay'ın duyarlı yüreginde, hem Nâzım'ın İstanbul sevgisin- de. hem de bunlann birlikte yarat- tığı "nâzım plan~ın kitaptaki bö- lümlerinde var. Birkere yine şu Kız Kulesi'nin Nâzım'la olan tarihsel dayanışmasını Sunay'ın "şiircum- huriyeti" sövlemivle de birlikte duyumsamadan. Istanbul'un bu evrensel simgesini kim planlaya- bilır'.' Elinizdeki yetkiyi yagma- dan yana kullanıp Kız Kule- si'ni 49 yıllığına özelleştir- meye kalksanız bile. "İstan- bul'un Nâzım Planı" bir gün mutlaka yakanıza yapışır. Eninde sonunda onu İstan- bul halkına ve onun sev gili şa- irlerine geri kazandmr... Benzer şekilde örneğin Haydarpaşa'\ı. Boğaziçi'nı. Galata Köprüsü'nü. Kadı- köy'dekı Fulya tarlasını. Se- limiye Kışlası'nı. Pera Palas'ı ve 1927 model Dodgemarka emektar dolmuşu yine Su- nayın rehberliğınde Nâzım'la birlikte sev ip okşamadan. Is- tanbul'un geleceğini de plan- layamazsınız. Elinizdeki yet- kiyi "modernleşmeden" (!) yana kullanıp. bu "eskimiş" degerleri gözden çıkartsanız bile "İstanbul'un Nâzım Pla- nı" yine çok geçmeden kar- şınıza dikilir. Nâzım, 61. say- fadan size şöyle seslenir: "Yapraklanm ellerimdir, tam yiiz bin elinı var. \üz bin elle dokunurum sana. İstanbul'a..." Hele birde yine İstanbul'u yalısıyla, köşküyle. apartma- nıyla. gecekondusuyla, köprüal- tıyla. köprüüstüv le. minaresiyle, kubbesiyle, kilisesiyle, çeşmesiy- le. surlarıyla \e her şeyiyle. ama önce bütün bunlan v aratan \ e ya- şatan "insan sevgisiyle" birlikte planlamak ısterseniz, yine önce Sunay Akın'ın "Nâzım Planı'm" okumadan ve bu kez 76. sayfada- ki şu dizelere göz atmadan bir ar- pa bo>u bile vol alamazsınız: "Trafik memuriarı dikilmiş du- rur el kol kımıklar kaşlar çatik sopalarının ucunda hiirriyeti- miz trafik memurlan dikilipduracak sokaktakiler birbiıierini sevme- \i öğreninceye kadar..." (Nâzım Hikmet) Evet. koca bir HAB1TAT geçti. Istanbul'un nasıl planlanacagı yi- ne de keşfedilemedi. Oysa bunun için bir tekşey gerekliydi: "İstan- bul'u ve insanlan dovasıya sev- mek..." Sunay Akın, lstanbul'un Nâzım Planı'ndaiştebunusergıliyor. Da- ha doğrusu plancılara ve herkese armağan ediyor. Zaten bu "şiir- sel" kent. başka türlü nasıl planla- nabilirdi ki?.. Adana Cumhuriyet ilkeleri sözleşme hükmü oldu UFUK TEKİN ADANA - Laıklik. de- mokratıkhk gibi cumhu- riyetın temel ilkeleri so- nunda toplu sözleşme ko- nusu da oldu. Adana'nın Pozantı ılçesınde beledi- ye işçileri adına bağıtla- nan toplu iş sözleşmesıy- le "cumhurivetin ilkeleri- neaj kın hareketedenlerin iş akitlerinin feshedilece- ği" hükme bağlandı. Sen- dikanın önensıyle gerçek- leşen hükme sahıp çıkan CHP'h Bejedive Başkanı Şemsettin Ünver. ""Atatürk çocuğuyuz. cumhuriyet U- kelerine sahip cıknıanıız gerekivordu" dedi. Geçen hafta bağıtlanan ve Pozantı Belediye Baş- kanı Şemsettin Ünver ile Türk-tş'e bağlı Beledıye- lş Sendikası Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ali Lmar'ın imza kov duğu sözleşmev - le 20 kadrolu ışçinın 1.3.1996 tarihinden itiba- ren geçerli olan haklan il- ginç hiikümler ıçenvor. En düşük işçi ücretınin çıp- lak (sosval haklar hariç) 18milyon liranetyapıldı- ğı sözleşmev le çocuk yar- dımının kapsamı genişle- tiliyor. Buna göre üvey olsun. ev latlık alınmış olsun hiç- bir ayrım yapılmadan işçi çocuğuna. hangi okutda okuduguna bakılmaksızın her yıl ekim ayında 75ü bin lira öğretım yardımı, a>rıca her ay 300 bin lıra- ya kadar destek yardımı verilecek. Türk-îş'te işkolu çaüşmasıGÜNEŞGÜRSON ANKARA - Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'in. enerji işkolundaki işçilere göz dikmesi. Türk-tş'te işkolu çatışması yarattı. Türk-lş Konfederasyonu ve \bl-lş Sendikası Genel Başkanı Bayram Meral. genel kurulda karşısına aday olarak çıkan Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Barut'un örgütlü olduğu enerji işkoluna el attı. Inşaat işkolunda örgütlü olan Yol-tş Sendikası'nın. baraj ve santral gibi enerji tesislerinin inşaatında çalışanlan örgütleme girişimi, Çalışma Bakanlığı'ndan döndü. Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Barut. Meral'in bu girişimini, "Amaç, genel kurul sonrasında. bizi biraz daha • Yol-İş Sendikası'nın. enerji tesislerinin inşaatında çalışanlann inşaat işkolunda örgütlenrnesi girişimi Çalışma Bakanlığf ndan döndü. Türk-İş Kontederasyonu ve Yol-Iş Sendikası Genel Başkanı Bayram Meral. genel kurulda karşısına aday olarak çıkan Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Barut'un işkoluna el attı. zay ıflatmak ve kendilerine üye kazanmak" diye nitelendirdi. Barut. Yol-Iş Sendikası'nın işkollan tüzüğünde "enerji r> işkolu tarifinin değişmesi ıstemiyle Çalışma Bakanlığı'na yaptığı başvurunun. bazı Türk-lş yöneticileri tarafından da desteklendiğini belirtti. 23 yıldır termik ve hidrolik santral inşaat ve montajı ile su üretimi ve dağıtımı amacıyla inşaat yapılan işyerlerinde Tes-İş Sendikası'nın öraütlü olduâunu vursulavan Barut. Türk-lş Başkanı Meral'in. kendi teşkilatının girişimini. konfederasyon yönetim kurulu üvelerinin bilgisi dışında desteklediğini ileri sürdü. Barut, baraj ınşaatlannda kendilerinin örgütlü olduğunu ve yaklaşık 25- 30 bin işçinin bu inşaatlarda çalıştığını anımsattı. Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanı Emin KuL Yol-lş'in inşaat ve enerji işkollarında değişiklik yapılması yolundaki başvurusunu reddefti. Işkollan Tüzüğü'nün 16. sırasında elektrik üretimi amacıyla kurulan termik santral inşaatlan ile su üretimi. iletimi ve dağıtımı amacıyla kurulan tünel in^aatlannın "enerji" işkolunda yeralması gerektiği volunda \argıtay'ın içtihat kararları bulunduğuna dikkat çeken Kul'un. başvuruyu ret gerekçesinde şöyle denildi: "23 yıldan bu yana yerleşik uvgulamavla yargı kararlan, tüzükte açıkça belirtilmiş olduğu gibi. bu konuda uvgulamadan doğan tartışma daha sonra verilen yargı kararları ile giderilerek istikrar kazanır şekilde belirienmiş olduğundan. bu konuda tüzük değişikliğine gerek bulunmadığı sonucuna vanlmıştır." Esenyurt Etkinlikler bugün sona eriyor İstanbul Haber Servisi- Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında 20 haziranda başlayan 3. AmatörTiyatro- lar$enligi'ndesergiler. kon- serler. özel gün kutlamalan ve tiyatro topluluklarının gösterileri yer aldı. Bu yıl üçüncüsü düzen- lenen Amatör Tiyatrolar Senliği'nde. 234öğrenci 10 ayrı tiyatro grubuyla sahne aîdı. Esenyurt Belediye Baş : kanı GürbüzÇapan. Esen- kent'te önümüzdeki ay 4 bin kişılik Rıfat llgaz Aç'ık Ha- va Tivatrosu'nun hizmete gireceğini söyledi. Bugun saat 18.00'de Üs- küdar Imar ve Kültür Der- neği Genç Oyuncular Top- luluğu'nun "Kadıncıklar" adlı oyunuyla başlayacak şenlik. saat 21,00'de Göç Ti- yatro Topluluğu'nun "Tek kupona İstanbul" adlı oyu- nuyla devam edecek. Bugün aynca saat 15.00'te. Esenyurt Belediyesi Çocuk Tivatro- su'nun 'TJanşın Çocukla- n". saat 18.00'de Esenyurt Belediye Tivatrosu'nun "Ev- lerve Evler" ve saat 21 OO'de ise Çağdaş Oyuncular'ın "Deli Defi" adlı oyunlan sah- nelemesivle sona erecek. Büyük sınav bugün ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğren- ci Seçme ve Yerleştirme Sınav ı'nın (ÖSYS) ikinci basamağı olan Öğrenci Yerleştirme Sınav ı (ÖYS). bugün saat 09.30"da başlaya- cak. 85 il ve ilçe merkezi ile Lefkoşa'da ya- pılacak sınava 949 bin 752 adayın katılması bekleniyor. Sınav sonucunda üniversitelerın açıköğretira'vejjrgün öğretim bölümlerinetop- lam 789 bfn 820 aday^yerleştirilecek. Öğrencılerarasında "büyüksınav" olarak nitelendirilen ÖYS, bugün vapılıyor. 85 il ve ilçe merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştiri- lecek sınav saat 09.30'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 3.5 saat sürecek sınav- da adaylara fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosval bilgiler ve yabancı dil olmak üzere 5 ayrı test uygulanacak. 3 bin 225 binadaki 47 bin 629 salonda gerçekleştirilecek sınavda. 110 bin sınav gözetmeni göreviendirilirken 300 öğretim üyesi de denetlemelerde bulu- nacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl. kayırmalara neden olduğu gerekçesiyle hastanelerde sınav yapılması uvgulamasmı kaldınrken, hapishanelerde ya- pılacak sınav lar için de cumhuriyet savcılık- lanndan özel güvenlik önlemleri istedi. Kop- ya girişimleri ve dershanelerin sorulan ele ge- çirme yanşının ortadan kaldırılması için ge- çen yıllardan farklı olarak "A ve B" kıtapçı- ğı yerine 10 ayrı türde soru kitapçığı uygu- fanacak. "Al, A2, A3, A4, A5, Bl, B2, B3, B4, B5"olarak adlandınlan kitapçıklar. öğrenci- lerin ayırt edebilmesi için farklı renklerde olacak. Adaylar. sınava girerken yanlannda ÖYS girış ve kimlik belgesi, ÖSYS tercih formu. banka belgesi ÖSYM kuponunu getirecek- ler. Sınava girerken bu belgeler, sınav biti- minde de soru kitapçığı ve yanıt anahtan tes- lim edilecek. Yetkililer. adaylann kimlikle- rinin belirlenebilmesi için nüfus cüzdanının dışında başka bir kimlik belgesi v e bir vesi- kalık fotoğraf getirmelerini önerdiler. HABITAT-M nin ardından STK'ler 'devam*dedi • HABITAT-irnin ardından birlikteliği sürdüren sivil toplum kuruluşları. dün bir araya gelerek konferanstan ne bekledikleri. ne buldukları ve ne yapmaları gerektiğini tartıştılar. Bazı STK temsilcileri umduklarını bulduğunu söylerken bazısı da hazırlıksız yakalanıldığını belirtti. İstanbul Haber Servisi - auladı. Turaut Reis Gönül- HABITAT-II Kent Zırve^i çalışmalan sırasında bir ara- ya gelen sivil toplum kuru- luşları (STK). zirvenin NO- na ermesinin ardından da bırlıkteliklerini sürdürüyor- lar. HABlTAT-II'ylebaşla- yan birlikteliğin sürdürül- mesini isteyen STK'ler. kon- feransta eksikliklerini gör- düklerinı. bazı konularda başarılı. bazılarında ise ba- şansız olduklannı belirtti- ler. HABITAT-ll'nin ardın- dan kurduklan birlıkteliği sürdüren STK'ler dün eski Pasteur Hastanesi'ndekı STK Ofisi'nde toplanarak. konferanstan ne bekledik- leri. ne buldukları. bundan sonra ne vapmaları gerek- tiğini tartıştılar. Toplantıda bazı STK tem- silcilerı umduklarını bul- duğunu belirtirken bazısı da hazırlıksız vakalanıldı- ğını söyledi. Esentepe ÇevTe Koruma ve Kültür Demeüi'nden Ay- dın Erel. HÂBITAT'ta STK'lerin "dekor ve akse- su\ar" yerine geçtiklerini belirterek. "ismimiz vardı. cismimiz yoktu" dedi. Bildirge yayımlamanın vakit kaybı olduğunu belir- ten Erel. "Devlete bildirge öneriliyor. Hangi devletle konuşacağız. Sizin ağzınızı açmanıza bile izin vermi- yor. Bizim bunlaria ka> be- decekvaktimizyok. İşüret- meliyiz" diye konuştu. Helsinki Yurttaşlar Der- neği'nden Emel Kurmada çalışmaların konferansön- cesinde başlatılıp ıstekleri- nin yerel yönetimlere su- nulması gerektiğini belirt- ti. "Dekor ve aksesuv ar ol- mamanın birinci şartı bu- nun aksi koşullaryaratmak" diyen Kurma. isteklerini yapmak için kendilerinin çabalamast gerektiğini v ur- 1üleri'nden Galip Baran öğ- rencilerın. kamu çahşanla- nnın ve esnaflamı bu tür çahşmalara işleri nedeniy- le fazla katılmadıklarını. emeklilerin bu çalışmalara öncülük edebileceklerini belirtirken Sağlık ve ^eşil Çevre Derneği'nden İlkin Kibar ise birlikte çalışma- nıngcrekliliğinc dikkat çek- ti. "Konferans. insan >cr- leşinıi konferansından çok enternasyonal fuar görünü- mündevdi" dıyen 6l S'lıler Bırliğı \akfı Ğençlik Ko- misyonu'ndan Ayşegül Kug- lin de gençlerin konferansa olan iîgisizliklerinden ya- kındı. Toplantı sonunda ortaya çıkan bazı eksıklikler ve ya- pılması gerekenler ise şöy- le sıralandı: "HABITAT'tan egitimle ilgili iyi bir sonuç elde edi- lemedi. -Türk STK'leryeteriicid- diyeti göstermedi. Az insan- la çalışıldı. gerekli çaha yok- tu. -STK'terin k(K>rdinasyon- lan açısından başansız. Doğ- ru dürüst bir sonuç bildir- gesi bile çıkartılnıadı. -Kurulan ortaklık bun- dan sonra da devam ettiril- meli. -Bu tür olaylarda nasıl davranacağınıızueksiklikle- rimizi gördiik. Bundan son- ra da vakaladığımız olum- lulukları sürdürmeliviz. -STK'ler sokaktaki in><a- na HABITAT'ı anlatama- dı. -Perivodik evlem planı hazırlanmalı. -Kamu vönetimleri hesap verebilir hale getirilmcli. -Kentsel hizmetlerin geliş- mesi için vatandaş süreç içi- ne sokulmah. -Somut öneriler iireten. bunları havata geçiren ko- miteler kurulmalı." ARTEMİS TATİL KÖYL ÖREN FARKLI BİR ORTAM! * Yüzme havuzu plaj (Büyükler ve küçükler için) *SporaktiviteIeri "Özel kumsal * Disko Odalar deniz-havuz manzaralı. direkt telefon. minibar. TV, uydu yayın sistemi, 3 kanal müzik yayın. GÜNLÜK 1 kişi yarım pansiyon (Açık büfe) Haziran-Eylül 2.250.000.- TL Temmuz-Âğustos 2.650.000.- TL Rezer\asyon:(0 266) 412 54 20 (8 HAT PBX) (0 266)422 13 r(Faks) BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994 72Esas 1995 287 Karar Davacı Orman Genel Müdürlüğü \ekili tarafından. davalı Mustafa Çalabin aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargıla- ması sonunda; Davanın kabulü ile. Bandırına ilçesi. Hıdır köyiin- de kain. 1157 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına devlet ormanı olarak tapuya tesciline karar verilmiş olup ışbu mahkeme karan da- valının adresi meçhul olduğundan davalıya tebliğ edi- lememiş olup işbu ilanın tebliğinden (ç) gazetede ge- reklı ılamının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün ^onra kararın davalıya tebliğ edilmiş say ılacağı husıisu ilan olunur. 8.4.1996 Basın: 83155
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle