30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2S3HAZİRAN 1996 PAZAR • • • • SAYFA FUTBOL PIYONASİ İspanya'yı penaltı atışlan sonunda 4-2 yenerek sonuca gitti Lıgfltere yarı fîııalcle Imgiltere: 4 - Ispanya: 2 STAT: Hemble\ FL-^KEMLER: \larcBatta (3) Pıenelfrası (3) Jacques \las (3) (Fransa) İN<GtLTERE: Seaman (7) \e\ ılle (4) 4dams (5) Southgate (4) Peane (4), \tc\lunaman (6)(Bannb\ 4) Platt (4), Gastoıgne (5) An*i«rton (5)(Fo\\let 5) Shearer (4) Sheııngham (4)(Sione 5) İSPANYA:Zııbızaneta (5) Belsue (4) 4lkotta (5)(Lope: 5) 4be- lat~*Jo (4) Seıgı (5) Hıeno 14S \adal 14) 4moı (4) Manjaıın (4/ (Cammero 5) Salınas (4)(Alfonso 6) Kıko (6) PELy\UlLAR:Shearrer (attı) Hıerro (ka<,ırdi) Platt (attı) Atnoı (atlı) Pearce (attı) Belsue (attı), Gascoıgne (attı/ \adal (kaçıı- dı) S\B\ KARTLAR: ibelaıdo Belsue 4lfonso \e\ılle LONDRA (Cumhurivet) - Ingıltere yarı fınalde kpan_\a'_vı penaltılarla 4- 2 yenen Adalılar. kupaya tutunurken Kpanya da kaçırdığı gollerın kurbanı oldu Ingıltere-tspan>d maçını 74 bın bı- letlı sevırcı ızledı E\ sahıbı olmanın avantajını kullanan Ingıltere. İspan- >a"\a oranla ılk de\ rede daha etkılı go- zuktu Anı ataklarla gol aravan Ispan>a ıseozellıkle ıkıncı varıda sık sık pozıs- >on bulup lngılız vandaşlaraecel terle- n dokturdü Ilk varıda Ispanvolların at- tıklan bır gol, \an hakemın kaldırdığı ofsayt bavrağı nedenıyle orta hakem Batta tarafından ıptal edıldı Ingıltere'nın gol ayakları Sharrer \e Sheringham Hollanda maçındakı per- formanslanndan uzak gozuktuler 73 dakıkada Sharrer, Gascoigne'ın pasını ı- kı adımdan avuta atarken trıbunlerdekı bınlerce Ingılız seyırcı^ı çıleden çıkar- dı Son 10 dakıkada lspanya etkındı Sa> ısız fırsat bulup bır ıkı metreden go- lu atamayan Boğalar normal surede ka- zanacaklan maçın uzatmaya gıtmesıne engel olamadılar bzatmalarda da beklenen gol gelme- v ınce penaltılara gıdıldı \ e Ingıltere pe- nalf'arla 4-2 sahadan galıp avnldı WEMBLEY ST4DTNDAN NOTLAR / Z\FER \R\PK1RL1 Ispanya'yı hakem yaktı Pearce. attığı penaltı sonrası büyük se\ inç içinde. Kaleci Seaman. se\incini arkadaşlarıv la pay laştı. LONDRA- ispanva. Fransız hakem Barta">a ateş puskuru>or Turnuvanın favorısı ev sahıbı Ingıltere karşısında bırgollennın'ofsayt'gerekçesıylesayıl- madığını \e bır penaltılannın da verıl- medığını one suren Ispanva Mıllı Takım Teknık Dırektoru Ja>ier Clemente, "Hakemler ne vazık ki e\ sahibi ülkele- ri korınor. İngiltere bize karşı 1 kişi faz- laoynadı~açıklamdsını vaptı karşılaş- ma> ı ızleven futbol otontelen de Fran- MZ hakem Batta'nın kotu bır vonetım gosterdığı goru^unde bırleşırlerken a\antaj kurallannı e\ sahıbı ulke ıçın kullandığını vurguladılar Futbolculannın da ozellıkle ıkıncı yan ıle uzatma de\relennın sonlannda ellerıne geçırdıklen tırsatları degerlen- dıremedıklerını belırten Clemente "İn- giltere'\e karşı bu kadar i\i o\na\aca- ğımıza kirrm 1 inanrrmordu. İngiltere pe- naltılarta ka/anmış olabilir, ancak biz ustun olan taraftık" dı\e konuştu Ingılız teknık dırektor Ter> \enables ıse ı^ı penaltılara bırakmakla kendıle- rını nske attıklarını. ancak zox da olsa maçı kazandıklarını açıkladı 74 bın kı^ının ızledığı İspan>a ma- çında ev sahıbı takım taraftarlan sa>ı- sal olarak ustundu Kpanvollar ıse maç bo\unca yan trıbune sıkı^ıp kaldılar FIFA'nm altın gol kuralı dun ı^leme- >e ba^ladı üzatma>a gıden maçta eger Ingılte- re > a da Ispan\a bır gol atsavdı karşı- fS^rrîa o ğol dakıkasındf so^a er?ceTîtı *\ncak gol olmadı ve penaltılara gıdıl- dı Fransa-Hollanda mücadelesinde zaman zaman güzei hareketler izlendi. Hollanda'yı 5-4 yenerek yan finale yükseldi Fransa penaltılarla Fraıısa: 5 Hollanda: 4 ST\T: 4n/ıtld HAKEMLER: \ıeto (6) Cuıuuasco (6) Feınamlez (6) FR.\IsS\: Lama (S) - Thıırum (6) Blanc 16) De\aıh 16) Lızaıazu (4) - Kuıanıbeuıı 1^) Deschamps 16ı Gııenın 15) Ztdane <6) Luko(4)(Dııgan 3)(Pedıo\5) D/oıka- ef (5) HOLL\ND\: \un Dn Saaı (") - Rtızegeı n> Dtkoık(6) Blınd(4) Bogaıde (6ı- De Boeı (6ı Btixkunıp (4) (Seedoı / 5) ttıtsdı- ge(4)(Mııhk'i V Cnnf) 14) iHınteı V Co- ctı (4) klııneıt (>) S\R1 K.VRT: Kaıambeau PE\ALTIL\R: De Kotk (attı) Ztdane (attı) De Boeı (attı) Djoıkae/ (attı) klıı- neıt (attı) Lızaıazu (attı) Seedoıf (kaçıı- ılı) Gtıeıııne (attıl Blıııd tattı) Blanc (at- m Ll\ ERPOOL - Penaltılar. Fransa vı da varı tınjlotaıjidı Normal suresiNİebırlıkte ' uzatnS devfelerı de golsuftorRl eîfn ıfl*;- ta Hollanda'vı penaltı atı^larnla 5-4 yenen Fransa. Ineıltere'den sonra ılk 4 arasına kal- dı Avrupafutbolununıkıdev takımınınAn- tıe!d Stddi'ndakı mucadelesı gerçekten go- rulme\edegerdı Yarı fınal ıçınmucadelee- den ıkı takım arasındakı karşıla^manın ozel- lıkle son 45 dakıkası ıle uzatma dakıkala- rındakı çekı^me trıbunlerı dolduran Hollan- dalı \e Fransız futbolseverlere ke>ıflı dakı- kalar vaşattı Ancak oncekı maçlarda attıkları gollerle takımlannı sırtlavan Jordi Cnıyft, Dugarv gıbı ısımler dun gecekı kar>ılai}mada ken- dılerını gosteremedıler 4-1 lık tngıltere bozgunundan sonra to- parlanmıs gıbı gozuken Hollanda. normal surenın son dakıkasında SeedorTla ınanıl- mazbırgol kaçırdı Genç ovuncu Fransa ka- lecısı Lamaılekar^ıkarşıvakalmasınakar- şın golu atamadı A>nı Seedorf kaçırdığı penaltı ıle de takımının yarı fınal şansını >okettı Lzatmalarda da her ıkı ekıp gol ıçın o\- nadı Ancak yakalanan pozısyonlarda bece- n eksıklıgı. beklenen golun gelmesıne en- gel oldu Penaltılarda ıse Fransa'nın ustun- luğuvardı 5 atışın tamamını gole çe\ıren Fraflsa, HöllaRdalı^effirTurrkâçırâîğı^-' naltı ıle 5-4'luk ustunluğe ula^tı ve varı fı- nalıstoldu ~1 Festival'de 3. hafta: İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASt 24 Hazıran 1996, AKM Buyuk Salon, 19.00 SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 24 Hazıran 1996, Topkapı Sarayı Muzesı, 21 30 İ.Ü.^EVLETTKONSERVATUARI ÖĞRENCİ ORKESTRASI 25 Hazıran 1996, AKM Konser Salonu, 19.00 İSKO^OD/ToRKESTRASI 25 Hazıran 1996, Aya Irını Muzesı, 19.00 İZMİR D E V L E Y S E N F O N İ ORKESTRASİ ~ 26 Hazıran 1996, AKM Buyuk Salon, 19 00 ^ E N K ATÂSOYTkeman / İRİS ŞENTÜRK, piyaho 26 HazırarTl996^ AKM~Konser Salonu, 19.00 BERNA SAĞDIÇ, trombon / 9 VİYOLONSEL İLE ODA MÜZİĞİ 27 Hazıran7996T^KMİConser Salonu, 19.00 I V C T P O G O R E U C H , piyano 27 Hazıran 1996, AKM Buyuk Salon, 21.30 28 Hazıran 1996, AKM Buyuk Salon, 19 00 CEREN NECİPOĞLU, arp / BORA KORKMAZ, flüt 28 Hazıran 1996, AKM Konser Salonu, 19.00 REMBETİKO 29 HazıranT996, AKM Buyuk Salon, 19 00 SILA ESERTviyola / SENEM ERCANTpiyano 29 Hazıran 1996, AKM Konser Salonu, 19.00 LA SCALA YAYLI^ÇALGILAR TOPLULUĞU 29, 30 Hazıran 1996, Aya Irını Muzesı, 19.00 NİLÜFER ALKAYA, piyano / İSTANBUL TROMBON DÖRTLÜSÜ 30 Hazıran 1996, AKM Konser Salonu, 19.00 Biletler AKM fuayesindeki müzik festivali gişelerinde! Türk asıllı ftıtbolcu Almanlann umudu oldu Mehmet Scholl ilk ll'de \lANCHESTER(Cum- hurijet)- Alman>a, Hır\a- tıstan maçı oncesı ke> ıfsız Avrupa Futbol Şampıvona- sı fınallerınde ıkı as ovun- cusu Jurgen Kohler'le Ma- riJoBassler'ın anı sakatlık- lanyla bunalıma gıren Al- manva. turnuvanın surprız ekıbı Hırvatıstan karşısına kırmızı kart cezalısı Strun- z'tan da voksun olarak çı- kacak Italva maçında sa- katlanan Helmer'ın duru- mu ıse maç saatınde bellı olacak Teknık dırektor Berti \ogts, kadro^unda Boban, Mehmet Scholl Boksiç, Suker v e Prosineç- kigıbı vıldızları bulunduran Hınatıstan'a kar^ı 'saMinma' ağırlıklı bırtakımı sahava surme>ıdu>unurken BodeveFreund'a'ilk lTdegorev verebıleceğını bıldırdı 1992 Avrupa Şampıyona- sı'nın vıldızı Thomas Hassler'le Teknık Dırek- tor Bertı Vogts'un arası açıldı V'ogts'un Hassler'ı Hırva- tıstan maçında vedek bek- leteceğı ve onun venne Bavern Munıh'ın venı vıl- dızı Turk asıllı Mehmet Scholl'e *ans tanıyacağı oğrenıldı Alman mıllı ta- kımına >akın kavnaklann haberıne gore Fİassler'ın \ogts"la tartı^tığı da bıldı- nldı Şampıyonadaılkkez ovnama >ansı vakala>an Mehmet Scholl ıse "3 haf- tadır turnu\a\a hazırlanı- vordunı. Biraz hevecanüvım anıa, başanlı olacağım™ dedı Mehmet Scholl buv uk olasılıkla orta sa- hanın sağ kanadında gorev yapacak Kurunsal Sponsorlar EMLAK &ANKAS RENAUU ılan CumhtirryCt gazetesıntn katkıianyla yaywlanmîştı\ EN ÇOK İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER SiRKETLERiN KARNESi YATIRIMCILARA ALTIN ÖĞÜTLEB ARACI K U R U M SiGORTASI BEKLEMEDE FACTORİNG HASAN EROL: "HiSSE SENETSİZ YAŞANMAT' BORSADAKİ REHBERİNİZ Yan finale iki bilet • A\ rupa Futbol Şampıyonasf nda Almanya- Hınatıstan, Çek Cumhunyetı- Portekız karşı karşıya gelıyor. Spor Servisi - Avrupa Futbol Şampıvonasfnın son ıkı varı fınalıstı de bu- gun ovnanacak karşılaş- malarla bellı oluvor Gunun ılk karşılaşması Almanva vla Hırvatütan arasında Manchester'ın Old Trafford Stadı ndakı kar- şıla$manın başlama saatı 17 00 Almanva s,ampı- yonluk ıçın en buyuk favo- n olarak gostenlıvor Pan- zerler turnuvadakı ılk maçlanndan bugune kadar i> ı bırperformans sergıle- yerek taraftarlanna guven venyor Yıldızlartopluluğu Hır- vatıstan ıse Almanya'yla çeyrek fınalde karşılaş- maktan çok da memnun değıl D Grubu ndakı son ma- çına 8 yıldız futbolcusun- dan eksık bır kadrovla çı- kan ve Portekız e farklı yenılerek lıderlığı kaybe- den Hırvatlar. bu hataları- nın sonucu turnuvanın fa- vorı takımıvla eşleşmek durumunda kaldılar ÇekCumhuriveti Portekiz Gunun ıkıncı karşılaş- ması saat 20 30'da Bır- mıngham ın \ılla Park Stadı'nda Çek Cumhurı- vetfvle Portekız arasında Çek Çumhurıvetı turnu- vanın kapalı kutusu olarak gosterılıvor Italva'nın elendığı grupta Alman- va'nın ardından 2 olan Çekler favon gosterılme- menınavantajıvlaoynava- caklarını sovluvorlar Şampıyonada en canlı en atak futbolu oynadığı be- lırtılen Portekız"de ıse he- def fınal ovnamak olarak belırtılıvor Djoarkaeff'le Stoichkov ilk turun iyileri _ ' Italya'da bazı / »*•? gazeteler arasında yapılan araştırmada. Youn Djoarkaeff'le Hnsto Stoichkov ılk turun en başanlı futbolculan seçıldıler Aynıorandaoy alan her ıkı futbolcuv u Çasıraghı, Mıhaılov ve Pascolo takıp ettı Danimarka Türkîye beğenilmedi Av rupa Futbol Şampıyonası'na Turkıye"yı 3-0 yenerek veda eden Danimarka"da bu galıbıvet gorevı bırakan teknık dırektor Moeller Nıehen e armağan edılmıştı O gunden berı ulkede yayımlanan gazetelerde bu galıbıset tessellı olarak değerlendınlırken Turkıye nın futbolu beğenilmedi ve 'Rakıbımız bu turnuvalann takımı değıl Golu duşunmuyorlar Bız de zorlanmadık denıldı BBC'nin seyirci rekoru mf Unlu Ingılız televızyon kuruluşu BBÇ. ingiltere - İskoçya karşılaşmasında 13 mılyon kışıyı ekran başına çekerek yeni h ıTîekbra ı mzâ atmıştı BBÇ vetkıhlen bu sayıdan çok memnun kalmış okalar gerek. şımdı de yenı bır rekor peşıne dustuler Yapılan açıklamalarda, en kotu ıhtımalle fınal karşılaşmasında yenı bır rekor elde edıleceğı soylendı venables kalacak mı? Mu:,terek bahısçıler ıddıa ıçın konu bulmakta zorlanmıyorlar Londra'dakı bahıslerde şımdı Ingıltere teknık dırektoruTeryy Venables'ın kalıp kalmayacağı tartışılıyor Bahısçıler, Venables ın kalacağına daır 1 'e 20 ıhtımal venvorlar Çılgınca kutlama . A\ rupa Futbol , ~Hfc)~ Şampıvonasrnın ev sahıbı ve ılk van fınalıstı Ingıltere. 4- lık lspan>a galıbıvetını çılgınca kutladı Maç sonrası Londra sokaklarına dokulen bınlerce Ingılız futbolseverTrafalgar Meydanı'nında bayrak->ov vaparken futbolculara da 1 gecelık ızın verıldı Aimanlar primzengini Avrupa Futbol Şampıvonasi nın fa\on ısmı Almanva. eger şampıyon olursa kadroda bulunan 22 futbolcu ıle teknık adamlara 160 ar bın dolar paraodulu verılecek Bu ödulden sakatlanarak Ingıtere'\ı terk eden kaptan Kohler ıle Morıo Bassler de vararlanacak Buparaodulu futbolcular arasında sevmç varattı Desailly kırgın değil Fransız ~~HS) futbolı-u MaiLel y Desailly, Bulganstan maçı sonrası Stoıckhov 'dan kastı dırsek ve tekme attığı ıçın ş.ıkâyette bulunmuştu Fransa kampında basin mensuplarıyla sohbet eden Fransız tutbolcu bu konunun hatırlatılması uzenne. "O konu geçmışte kaldı Artık geleceğı konuşalım" dedı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle