01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 HAZİRAN 1996 PAZAR 14 İSARET FİŞECİ A 1 KULTUR • • •• i o I7iır7iınrı r^n ZEKİ COŞKUN L- KÖŞEBENT ENtS BATLR ivynaaa yuzune DaıMakvavel ınmırasıvlaovlebırkalem- de hal leşmek ne mumkun' Ne haddımı- ze Bana ulaşan değerlendırmelerden an- laşılıyor kı geçen haftakı "\ok olsun Ases, yaşasın Makyavel" vazısi yarım. eksık kalmı^ En azından derdını vetenn- ce anlatamamı> Ovazıvı ~kusurunu,eksığinibümekM "zamanımı/ın kahranıanlanna. popule- nn ıktidarına karşı gereklı \e zorunlu ga- lıba" dıye bıtırdığımıze gore eksığımı- zın ustune cıdelım * • • Sorun bıraz da "Işaret Fişeği"ndekı \ontemden soylemden gelıyor anlaşı- lan Bunu tartı^mayı başka bır vazıva bı- rakıp -zaten Handan Şenkoken e sozum \ar- "Yok olsun Ases,\asasın\lak>a>el" yazisinadonelım Kımı ışın tutboîyanı- na baktı kımı sivasete - \1ak>a\elızme kımı de populer kultur yanına baktı Evet vazıda bunlann hepsınden soz edı- lıyordu Ama galıba temel sorunu vazı- nın asıl yazılış nedenını ıskalamışız Orada "yuksek kultur" olarak nıtele- nen duşunce vazı sanat\b etkınlıkle- nn bunlan \urutenlenn "populer kul- tur" kaı>isindakı teslımı>etı ıdı asıl ışa- retedılmek ıstenen sorun Mak\a\el de Ase-. de v a da Ali Şen - Erbakan, Oğuz - Aykutsorununfıguranları gorunur "ak- torler"ıvdı sadece Ama ı>re Makyavel bır kez daha haklı ~Halk gorunene \e olana kapılır." Onun ardındakı tartişma çabası bıle ancak "ıneram" olarak ka- lı>or Şımdı bır kez daha anlatmav ı deneye- lım meramımızı İyüerie kötülerin sa\aşı Ise vıne kultur eksenınden bakalını Bır grup "\uksek" otekı "populer" (ucuz) olarak nıtelendığıne gore, bır "iyi- kotu" avrımı \ar Neve gore 1 Lzun tartışma Şu kadan soylenebılır Sadececumhunvetdonemı degıl Selçuklu \e Osmanlılardan berı tanh bovunca Anadolu dakı butun vone- tımler buradakı ınsanlan yaşavişbıçım- lennı kulturlennı hep "başka bir şey "e donuşturme\e çalıştı \onetım <,evresı- nın -nıuhalıflerı de dahıl- topluma da- yattıgı "ıthal degerler" yukannın -as- lında "dışarı"nın- urunu olduğu ıçın ">uksek"tı "iyi"\dı Sıvasal duşunsel kulturel ıktıdarı oluşturanlar a^ağı\ı ">anlış-kotu" ola- rak gorduklen ıçın "başka bir şe\"len dayatıyorlardı Aşağıdakıler ıçınseoda- yatılan kendılerıne epev uzak epe\ ya- bancı haldekı durumlanna gore epev zorlayıcıydı Bır ~kotuluk"le kar:?ı kar- şıva hıssedıyorlarkendılennı Zorakı ka- bullenme, baş eğmev le bırlıktealrtan al- ta kendı bıldıklerını yaşıyorlardı Muzık.dıl-\eurunlen- gıyımkuşam. yeme ıçme ınançlar butun "kulturel oğeler"de bu ıy ı kotu gel-gıtı hep var ol- du tarıh boyunca Şımdı geldığımız noktada dunım fark- lı Bınncısı oncekı yazıda da belırtıldı- ğı gıbı artık "yuksek kultur" vukieklı- ğınden "iyi"lığınden ustunluğunden geçmıştekı kadar emın değıl Daha açı- gı, "ustun-ustte" degıl tkıncısı de "po- puler" dı>enıtelenen kultur "aşağı"nın aşağıdakılenn kendı urunu degıl Tam tersı yukandakı çozulmuş kulturun en- dustrıyel bazda yenıden, > ığınlar ıçın uretılen fenomenlen oluşturuyor "popu- ler kultur"u Dolayısıyla artık ne ">uksek kul- tür"den soz edılebılır ne de gerçek an- lamda "populer kultur"den yanı halka ozgu kulturden Sorun yazı-duşunce-sanatdünyasının "populer" karşısında kendı bayraklannı ındınrken onun nıtelığı uzennde yete- nnce durmamasıdır Geçen yazıda, populer kulturun de so- nuçta egemen konumun-durumun >enı bıçımı ya da yenı adaylannı sergıledığı- ne ışaret etmıştık Ornek olarak gunu- muz kultur duşunce dunyasınm populer ıkı olgu, sıyaset \e futbol eksenınde do- laştığını anmıştık Her ıkı alandakı "şampiyon'"un (Re- fah ve Fener) aynı kımlıktekı aktörlerce (Erbakan \e Alı Şen) yonetılıyordu Şampıyonluk bıraz da aktorlerın aıt ol- du&uzıhntyetın(Makyavelızm)urunüy- du~ Uzun soze gerek yok Umberto Eco, B,ır soru: TV, radyo ve basın, kısaca 'medya' üretimı dışında, Türkiye'de hiç 'populer edebiyat' var mı? Tarantino'nun filmıyle gündeme gelen 'pulp fictıon', 'ucuz roman', eskilerin deyımıyîe 'halk romanı' yazılıyor mu bu memlekette? Hayatımız roman, hayatımız 'pulp fiction' olduğu için mi yazılmıyor? gunumuzde sıyasetı futbolun temsıl et- tığını yazdı Her ıkı alandakı "galip-şam- pnon" takım yonetıcısının aynı aılenın aynı tannnın çocuklan olmasında da şa- şılacak bır şe> yok Sorun, soylenenın - beklenenın- tersıne kotunun ıyıyı kov- masında Kim kötü, kiın iyi, niye? Geldık Makyavel'ın mırasına Mak- yavel, klasık sıyaset-yonetım bılımının temelını oluşturan "guç" kavramını en açık formule eden yazar Ona \e ızleyı- cılenne gore "iktidar" guçten geçı>or "Çunku ınsanlar >aradılıştan kotu ol- dukları ıçın bir çıkar karşısında se>gi bağlan yok olur. O\sa korku ile bağlan- mış -guç karşısında boy un eğdırilmiş/ZC- insanlar ceza tehdidi altında oldukları için bu bağlar hiçbir zaman onlann ya- kasını bırakmaz." Bugoru>egore"iktidar"dakıler "ko- tu"yu(ınsanındoğasındakını)bastırmak ıçın aşagıya karşı kotuluk şıddet uygu- lamak zorunda kotulerle çe\ nlı dunya- da başka yol yok 1 Yıne geçen yazıda lı- derlenn(A Şen - N Erbakan) kendılen ve takımlannı sık sık "duşmanlık"la kar- şı karşıya hıssettıklennı kamuya açıkla- dıklan. sonuçta da gerçekten "duşman- lar" topluluğu urettıklen anımsatılmış- tı Şımdı bır an durup geçmışten bugune uzanan surecebakılabılır Vukandasoy- lendı tanh boyunca sıyasal - duşunsel - kulturel "iktidar"lar ıçın toplum "kö- tü", o anlamıyla da "düşman"dı Top- lum çoğunluğu ıçın de "iktidar''lar ov- le Vecız ıfade İsmet İnonu'veaıt Hanı. cepheden kaçan askerlere "Bilin ki vedi duvtH size duşman. İstanbul'da padişah size duşman, laf aramızda arkanızdaki ahali desı/e duşman" der> a durumov- le Şımdı bır adım daha atıp yuksek kul- turun. populer karşısında teslımıyetıne gelelım Bır soru TV. radyo ve basın, kı- saca "medja" uretımı dışında. Turkı- ye'de hıç "populeredebiyat~ varmı 0 Ta- rantino'nun filmıyle gundeme gelen "pulp fiction", "ucuz roman", eskılenn deyımıyîe "halk romanı" yazılıyor mu bu memlekette0 Hayatımız roman, hayatımız "pulpfic- tion" olduğu ıçın mı yazılmıyor0 Belkı Sureklı deprem bolgelennde kuçuksarsıntılarfarkedılmış Onun ıçın kurguya yazıya gerek ve yer yok belkı de bızım gerçeklığımızde Kabul An- cak. roman başta olmak uzere "yüksek kultur" urunlenmızde neden hıç "kötü- luk"tartışmaM yoktur7 Edebiyat ve sınemanın "doğuştan ko- tü" karakterlen yapav kahkahalarla bo- ğulan haınlıklerın otesıne gıtmez Ne Dostoye\ski'dekı gıbı "Suç^Ceza" mu- hakemesıne, Raskolınovlar'a rastlarsı- nız Turk romanında ne Turgenve\'ın "BabalarveÇocuk)ar"ındakı Basarov 'a, ne de Lermontov un "Zamanımızuı Bir Kahramanı" olarak çızdığı Peçorın'e Onlar kendılerıyle hayatla. dunyayla muhasebeleşırler ıçlennde hıssettıklen, cumleye sergıledıklerı "kotuluk"lerle kıvranıp kaynağa ınmeye çalışır kendı- lerıyle yuzleşırler Bızdeyse Selim tleri'nın geçenlerde "Türk Romanını Ne Durdurdu?" başlık- lı yazisindadeğındığı gıbı yazar(Peya- mi Safa) bu konulara yonelecekse once kendı adından vazgeçer (Sener Bedii olur) Sona gelındığınde de kahramanı- nı "polis"yapar Yanı, ıktıdann sultası, kotuluğun anlatımını ırdelenmesını de bıçımlendınr Oy sa, pek fark edılmemiştır ama. Turk ve Rus romanlan doğuşlanndan ben çok buyuk ko^utluklargosterır Orada butun "otokrasi"ye karşın "kotu karakter"ın benlığıne ınılıyor burada ış "de\letgo- re\lisi"ne bağlanıyorsa sorun açık Bız kendımıze bakarken de devlet ıktıdar golgesı ustumuzde. guce teslımız Yazı-duşunce alanında da "iktidar" her zaman "populer" Server Bedu ım- zalı bızde ender rastlanan o pulp fıctı- on'ınılkyayını 1922 Ortada de\ let yok -cozulmuş. dağılmış-ama, olusu bıle ye- tıyor yazıyı, duşunceyı yonlendırmeye' ••'• kulturel bırerozyon varsa. kaynakla- ra gıtmek gerekıyor Romanı ornekle- dık oradan devam edelım Tanpınar, "Muslûman edebKatlannın ortaçağ hi- kâycsınden romana geçemeyişi'"nın baş nedenı olarak "insanın reel bayata inana- rak sahip olmamasr'nı gostenr "psiko- lojık tecessusun yokluğunu" v urgular ve "Dindegunah çıkarmanın bulunmama- sı. ferdin kendı icine eğilmesini daima men eder" der Bırakın gunah çıkarmayı, aynada yu- zunuze bakın yeter Hayata, "inanarak sahip olmak" ıçın Mavvavel -ve ızleyı- cılennı- bır kez daha duşunun îskoç Oda Orkestrası, Studer'in sihirli sesine eşlikediyor kultur Servısi- Iskoç Oda Orkestrasi Uuslararası \1uzik Festıvalı kapîamındakı ılk konserını bu ak^am uaat 19 OO'da Ava Jnnı de gerçekle^tırecek Şef Rıchard Hıckox'un vone- tımındekı koiserde orkestrava Cher\l Studere^lık edecek Kralıvet Muzık \kademısı mezunu olan Rıchard Hıckox, şeflık karıvenne 16 va^ında başladı ve 1971 vılında da ha- len muzık dırektorlugunu surdurmekte olduğu Cırv of Lon- don Sıntonıa v ı kurdu 1982-1990 v ıllan arasında Northern Sınfonıa nın muzık dırektoruoldu fngıltere nın dunv aca un- lu şeflennden oian Hıcko\ 198^ \ ılında Londra Senfonı Or- kestrası Şef\ardımcıhğı naatandı GramofonOdulu Alman Plak Odulu ve Altın Dıvapazon odullennın sahıbı olan Hıc- kox Ingılız muzıgıne vaptıgı katkılan nedenıyle 'SirChar- les Grove Odulu'nu de aldı Dunvanın en unlu sopranolarından bın olan Chervl Stun- der şan egıtımıne 12yaşında Amenkada başladı Interloc- hen Sanatlar \kedemisi nden mezun olduktan sonra eğıtı- mını Leonard Bernsteın dan aldıgı bursla Tanglevvood Berks- hıre Muzık Merke- zı nde surdurdu 1979 vılında şefSe- iji Ozowa'nın dıkka- tını çekmesı sonu- cunda Boston Senfo- nı Orkestrası yla konserler verdı Da~ ha sonra Avrupa'va verleşerek egıtımıne \ıvana'da devam et- tı 1980 de Bavyera Dev let Operasina ka- tıldı Multi. Abbado. Le>ine ve Solto gıbı şeflerle La Scala ln- gılızKralıyetOpera- sı Metropolıtan ve \ıvana Devlet Ope- rasi nda çeşıtlı eser- lerde sahneve çıktı Doldurduğu başanlı albumlenn vanı sıra bırçok odulun de sa- hıbı olan Studer 1996 Salzburg Festı- valı nde Soltı yonetı- mındekı Fıdelıo operasında Leonere rolunu canlandıracak Dunvanın onemlı orkestralanndan bın olarak kabul edı- len 22 vılhk lbkoç Oda Orkestrası barok ve klasık eserlenn yanı sıra çağdaş eserlenn başanlı vorumlanyla da adından sıkça soz ettınvor Orkestrav ı bınncı şef Ivor Bolton ba^ta ol- mak uzere Sır Charles Mackerras, Rymond Leppard, Juk- ka-Pekka Saraste,JaimeLaredo, MarkWîgglesworth.Gıbert \argagıbışeflerdevonetmekte Bırçokulkedekonserlerve- renorkestra Jngıltere'nınozeliıkleEdınburgh BathveChel- tenham gıbı festıvallennde onemli bır rol ustlenıyor Içınde Jame^ MacMıllan ın lskoç Oda Orkestrası veEvelvnGlen- nıe ıçın besteledığı 'Venı Senı Enımanuel" başlıklı vurma çalgılar konçertosunun da olduğu çaeda:, eserlenn ılk seslen- dınlı^ını de gerçekleştıren orkestra fngıltere nınsanatdalın- da venlen en onemlı odulu Prudentıal Sanatlar Odulu'nun de sahıbı Konserde Mendelson'un 17 vaşındavken Shakespeare'ın oyunu uzenne vazdığı 'BirYazGecesiRüyası' ıle Wagner'ın Konoxv ılle 191^ Yazı soprano Studer'ın yorumuvla dınlene- bılecek Konserde son olarak unlu Amenkan bestecı Aaron Coplan'ın bır bale muzığı olan "Apalaş,lar'daBahar"adhya pıtı da sunulacak 9.ULUSLARARASI YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVAÜ G.E.H.C YAPI K R E D İ G E N C L E R A R A S I FOP M U Z I K Y A R İ S M A S I Chenl Studer ALKIŞLIYORUZ. EN BAŞARILI BESTE Eser: Bestecinin Ardından Beste: Tuğçe Alper Takbak EN BAŞARILI YORUM Eser: Bestecinin Ardından Yorum: Tuğçe Alper Takbak EN BAŞARILI DÜZENLEME Eser: Bıtsm Artık Düzenleme: Cem Saıt Arslantunaiı EN BAŞARILI SÖZ Eser: Bestecinin Ardından Söz: Tuğçe Alper Takbak JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Eser: Bıtsın Artık Yorum: Savaş Bıner Yapı Kredı'nm, Turk pop muzıgıne daha bılınçlı genç muzısyenlerın kazan- dırılması, daha nıtelıklı eserlenn yaratılması amacıyla duzenledığı GENÇ POP Yapı Kredı Gençlerarası Pop Muzık Yarışması sonuçlandı. Yanşmaya beste. yorum. düzenleme ve soz dalında 99 genç muzısyen. toplam 144 eserle katıldı. Turk pop müzığının unlu ısımlerınden oluşan jurı, bu eserlen değerlendırdı ve ıçlerınden 8 eser finalde yanşmaya hak kazandı. 16 Hazıran 1996 Pazar gunu yapılan final gecesınde oduller sahıplerını buldu. Yapı Kredı, yanşmaya katılan tum genç muzısyenlere, Düzenleme ve Değerlendırme Kurulu'na, Jurı uyelerıne ve sanatseverlere teşekkur eder. * I C w Edebıyatta "buluş ' onemlı mıdır'? Onemlı değıldır demek kolay onemsızdır demek zor Edebiyat, bıhm ıle bır tutulamaz bu açıdan ba- kıldığında Bılımde buluş yorungeyı guzergâhı, kısa- cası parametrelerı hepten değıştırır, Arkimedes, Ko- pernıcus, Newton ya da Eınstein'dan sonra ış de- ğışmıştır Edebıyatta buluş boylesı değışmelere yol açmamıştır elbette Hem ne demektır' edebıyatta buluş", ne turden bır buluştan soz edebılırız bu baglamda"7 Daha once hıçbır yazann edıbın kullanmamfş olduğu bır yonte- me, bır ımgeye bır usluba, bır "fıkre" bıhmdekı an- lamsal vurgusuyla "buluş" dıyebılır mıyız9 Dıyemeyız sanıyorum Bınncısı bır "ılk"ın tarıhını yazmak guçtur edebıyatta Onca dıl, onca metın en- geller bunu Ikıncısı "ılk olmak" her zaman onemlı bır olçut sayılamaz Romanda "ıç monolog"u Edo- uard Dujardin kullanmıştır ılk kez ama Joyce ona hakını vermıştır once 'ıç monolog" daha çok Joy- ce'un adıyla bırlıkte anılır edebiyat tarıhınde Uçun- cusu, belkı de en bağlayıcısı 'buluş" bır yazara ya da metne atfen anılır genelde "takıpçıler ozgurluk açısından sorgulanırlar llerlemek ıçın edebıyatta bazı "buluş "lar uzennde durmak, orneklerie konunun sınırlarını aramaya ça- lışmak en lyısı galıba Perec ıle ılgılı kıtabımda bır harfı hıç kullanmadan yazılmış metınlerden soz etmıştım Perec'ten once Wright, ondan once Lope de Vega, daha once La- randalı Nestor bu ışe soyunmuşlardı Ondan da on- cesı yok muydu acaba1 ? Ne onemı olabıhr seslı bır harfı hıç kullanmadan yazmanın'? Bunu ılk yapan kı- şı olmanın'7 Cınayet romanının buyuk ustası Agatha Chnstıe, "Roger Ackroyd Cınayetı" başlıklı kıtabını katılın ağ- zından yazmıştı Okur romanın sonuna kadar delı da- na gıbı katılı arıyor aklına anlatıcının katıl olabılece- ğı doğal olarak gelmıyordu Kım cınayet romanında "buluş "un onemsız olduğunu ılerı surebılır? Beckett'ın "Godot'yu Beklerken"oyununun unu bıraz da dayandıgı duğumden kaynaklanmıştı Ikı saat suren oyunun ana kahramanı Godot sahneye hıç gelmıyordu Var mıydı Godot dıye bırı, yoksa bı- rı değıl de bır "şey" mıydı Godot Beckett, varlığı, va- roluşu bır "yok "un ıçınden sorgulamanın yolunu bul- muştu Seçmek, seçım yapmak, seçmeye zorlanmak hem felsefenın hem de edebıyatın kılıt ızleklerınden bırı sayılagelmıştır kımse VVıllıam Styron'dan on- ce "Sophıe 'nın Seçımı "ndekı kadar oldurucu bır or- nek bulamamıştı Bır kadının gerı donuşsuz bıçım- de bırkaç sanıye ıçınde ıkı çocugundan bırını seç- mek zorunda kalışı dehşet verıcı bır durum ortaya ko- yuyordu Bu "buluş" Styron'a mı aıttı, bır Nazı suba- yına mı orası ayrı Verecegım son ornek bır "buluş"un son en yenı uygulayıcısına aıt Umberto Eco "Gulun Adı"nöa, uçlarına zehır surulmuş bır kıtabın sayfalarını du- daklarıyla her seferınde ıslattığı parmaklarıyla çevı- ren meraklı keşışlerın olumlerıne 'gız'h bıryuklem ve- rıyordu Bu "buluş"un eskı olduğunu bılıyoruz oysa "BınbırGece Masallan "nın ıkıncı hıkâyesındekı ıç ıçe hıkâyelerden bırı olan Kral ıle Hekım'\n seruvenınde de aynı yontemle karşılaşmaz mıyız" 7 Ister teknık boyutta bır yontemın kullanılışında ya da bır uslup denemesınde (Celine'ın unlemlı anlatı- mı orneğın) ortaya çıksın ıster bır ımgenın ızleğın fikrın ılk kez akıl edılmış olmasında edebıyatın coğ- rafyası-tarıhı ıçınde busbutun onemsız değıldır bu- luşlar Bır yazan bır kıtabı ozgun kılmaya yetmez bu- luş, yazınsal bır olçu olduğunu soylemek de elde de- ğıldır Hıçbır şey -bu anlamda- bulmamış bır dolu bu- yuk yazar vardır edebiyat tarıhınde Yapıtları buluş kaynayan -Shakespeare- yazarlara da rastlanabılır ote yandan Yazar bır şey bulduğunu duşunerek koyulur yaz- maya Genellıkle bunun bır buluş olduğunu sanmaz gene de Edebıyatın kâşıflıkle, mucıtlıkle ılgısı yoktur boylesı bır olçute bel bağlamasını, saplanmasını ge- rektıren bır tozu de Ne demeye bu denemeyı yazdıgım sorulabılır oy- leyse Denemek kımı zaman bırduşuncenın, bırgo- ruşun etrafında ılle de bır sonuca varma ereğı gut- meksızın alıştırma yapmak değıl mıdır 9 Hâmiş: En guzel sorular yanıta ulaşma suresını uzatmaktan guçlu hazlar çekıp çıkardıklanmız American'dan Haluk Gerger'e destek Kultur Ser\isı-PEN -\men^dn 30 Hazıran 1995 tanhlı Evrensel gazetesınde yavımlanan makalesı yuzunden 8 mayısta hakkında mahkumıvet karan alınan yazar edıtor Haluk Gerger e destek verdığını açıkladı 2800 u aşkın yazar uvesı olan PEN Amencan ın başkanlığını yuruten Anne Hollander Turk Ceza kanunu nun 312 2 sayılı yasasına gore 'halkı boluculuğe teşvık etmek ve etnık aynmcılığı desteklemek sav ıy la hapis Lezasına çarptırılan Gerger'ın hukumet karşıtı duşunı.elen yuzunden baskı gorduğunu belırterek gazetecı ve yazarlara yonelık bu tur uygulamalan kmadığını surguladı BUGUN 24. LLLSL\R\R.\S1 IST\NBLL MLZİK FESTİ\ ALİ kapsamında saat 19 OO'da \\a Innı Muzesı nde İskoj Oda Orkestrası ver alıyor EV RENSEL KULTUR MERKEZI etkıniıklen kapsamında saat 14 00 te ^eni Bir Sınıf Mucadele Biçimi Olarak Esnek Lretün" adlı semıner ızlenebılır Saat 17 00 de ıse A. Omer Erdoğan, A.sım Gonen, Muslum \ ucel ve Timuçın Ozyureklı'nın katılatagı 4 Dort Kitap Dort Şair' adlı Soyleşı/tmza etkınlığı yer alıyor SAHAFC\FE KLLTLR MERKEZİ etkınlıklen kapsamında saat 16 00da Hakan AJpin ve Kemal Kulaoğlu'nun hazırladığı •Turki\e"de Bilim Kurgu \e \nlgan Dergisi' adlı soy leşı ızlenebılır ESENVLRTBELEDİYESİ KULTUR ETKİNLİKLERJ III.AMATOR TİYATROHR ŞENLIĞİ kapsamında saat 15 00 te Kultur Mudurluğu Salonu nda Esenvurt Beledıye^ı Çocuk Tıyatrosu'nun 'Banşuı Çocuklan'adlı ovunu saat 18 00 de Kultur Mudurluğu Salonu'nda Esenyurt Beledıye Tıyatrosu nun "E\ler Evler adlı oyunu vc saat 21 00 de de Bağlar Çe^me Amfı Tıy atro da Çağdaş Oyuncular'ın 'Deli Deli adlı ovunu ızlenebılır GENÇ EKİN SAN\T MERKEZI etkınlıklerı kapsamında saat 14 00 te Şahmaran muzık dınletısı yer alıyor TLRK TARİH VAKFI tarafından duzenlenen kultur ve sanat etkınlıklen kapsamında saat 15 OO'te Cengiz Ozbek ın Karagoz Gostensı veralıvor Bugostenyı Darphane Bınalan nda açılan 'Tarihten gunumuze Anadolu'da Konut vc Verleşme' ve 'Dunya Kenti İstantouP -.ergılennı gormeye gelenler ucretsız olarak ızlejebılırler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle