05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLER ÖPtülü'ye tesettürlü savunma • ANKARA (UBA) - DYP Genei Başkanı Tansu Çiller aleyhine, örtiilü ödenekte usulsüzlük yaptığı iddiası ıle DSP tarafından verilen soruşturma önergesine "ret" oyu verdiği için seçmenlerinden ve vatandaşlardan sert tepkiler alan RP mılletvekillerı. ilginç savunma yöntemleri geliştırmeye başladı. Seçmenin "Tansu Çiller'i örtülü ödenek önergesinden niçin kurtardınız?". "RP, Çiller'in oyununa düştü" şeklindeki eleştirilerine daha fazla duyarsız kalamayan RP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener, "Biz bayanlann örtülerinin açılmasına karşıyız. Örtünün açılmasını istemediğımiz için bu yönde oy kullandık" yanıtını \erdi. Yılmaz'a Civan' sopuşturması • ANKARA (ANKA) - Başbakan Mesut Yılmaz hakkında eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan hakkında gerekli işlemleri yapmayarak görevini körüye kullandığı iddiasıyla Meclis soruşturması açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynca Petrol Ofısi'nde meydana gelen yolsuzluklar ile sınırlann gü\ enliği konusunda alınan önlemlenn araştınlması amaçlanyla kurulan TBMM araştırma komisyonlarının görev sürelerinin ikişer ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararlan da Resmi Gazete'de yayımlandı. Beşikçrye indiPim • A.\KAR.A(ANKA)- Türkıye'nin en kıdemli düşünce suçlusu îsmail Beşikçi'yeyeni mahkûmiyet karanyla bir de sürpriz yapıldı. Istanbul 5 No'lu DGM, Ankara DGM'nin "iflah olmaz adam" ilan ederek cezasını ertelemediği ve herhangi bir indirim yapmadığı araştırmacı-yazar Ismail Beşikçi'nin cezasında takdir hakkını kullanarak indirim yaptı. Indirime Beşikçi'nin "duruşmadaki iyi hali"ni dayanak alan DGM. Beşikçi'yi bir yazısı nedeniyle 15 ay 16 gün hapis ve 130 milyon lira para cezasına mahkûm etti. Çevre Bakanlığı Ğenelgesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çe\ re Bakanı Mustafa Taşar. yayımladığı genelge ile ağaçlandırma ve koruma alanlannda piknik yapılmasını ve piknik alanlannda gürültü kirliliği yaratılmasını yasakladı. Taşar'ın turizm mevsiminin başlaması nedeniyle yayımladığı genelgeye göre piknik. mesire \e ören yerlerinde çöpler ve diğer atıklar bidon ya da kutulara atılacak ve düzenli toplanması sağlanacak. Bu alanlardaki içme sulannın temızliği her hafta kontrol edilecek. Piknik ve mesıre radyo, teyp ve benzeri cihazlann seslerinin insanlan rahatsız edecek boyutlarda açılmasına da yasak getirilen genelgeyle. tuvaletlerin temiz ve bakımlı olması. giriş-çıkış ve iç yollann düzeltilmesi talep edildi. 'Hakaret' zengini • ANKARA (ANKA) - Başbakan Mesut Yılmaz, "hakaret" içerdifii gerekçesiyle kendisiyle ilgili bazı demeç ve yazılarla ilgili olarak açtığı tazminat davalanndan toplam üç buçuk milyar lira kazandı. Yılmaz'ın toplam 20 milyar lira tazminat istemiyle açtığı 7 da\a ise sürüyor. Başbakan Mesut Yılmaz. avukatı Erden Ansoy aracılığıyla kendisiyle ilgili demeç ve yazılan yakın takibe alıyor. llk olarak kamuoyunda "yavşak davası" olarak bilinenveDYP'liCavit Çağlar'ın 200 milyon lira tazminat ödemesiyle sonuçlanan davayı açan Yılmaz. ardından yine bir politikacı olan Halil Şıvgın ile mahkemelik oldu. Başbakan Mesut Yılmaz. zaman zaman sert eleştirilerde bulunduğu medyadan da sık sık davacı oluyor. ANAP, DYP'nin parçalanma kaygısıyla diyalog arayışma girdiğini açıkladı ANAYOUda öneri kavgasıANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - RP ile yürütülen hükümet pazarlığının başbakanlık konusunda tıkanması üzerine ANAYOL arayışlan yeniden gündeme gelirken DYP ile ANAP. teklifin kimden geldiği kavgasına girdi. DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül. ANAYOL'un sürdürülmesi teklifinin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'dan geldiğini ileri sürerek "Genel Başkanımız başka bir partiv le hükümet görüşmesi > ürüttüğü için siyasi nezaketsiziik olacağı düşüncesivle bunu reddetmiştir" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kara ise parti içi kargaşa ve parçalanma korkusuna kapıldığını savunduğu DYP'nin diyalog önerdiğinı belirterek "DYP, gardı düşmüş boksör gibi nereye dÜ$mÜ$ bOkSÖr* ANAP, DYPyi gardı düşmüş boksör olarak tanımlarken DYP, ANAYOL önerisinin Yılmaz'dan geldiğini ileri sürdü. Refah Partisi, 'arabulucu' Alparslan Türkeş'ten rahatsız saldıracağını bilemiyor. Şaşkınhk içinde her şeyi söylüyorlar" diye konuştu. DYP, Genel Başkan Tansu Çiller'in MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş aracılığıyla Başbakan Yılmaz'a "Transferleri durdur, ANAYOL için veniden görüşelim" önerisi gönderdiğine ilişkin haberleri yalanladı. DYP Grup Başkanvekili Gönül. dün düzenlediği basın toplantısında. Yılmaz ve ANAP yetkililerinın yeni hükümet kurma çahşmalanmn ciddiyeti karşısında telaş ve paniğe kapılarak Çiller'e hükümet kurma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Gönül. "Biz, ANAP'a koalisyon önermedik. Tam tersine savın genel başkanımıza, Yılmaz tarafından böyle bir teklif gelmiştir. Ancak bir başka partiyle hükümet göriişmeleri yürütürkcn başka bir parth le masaya oturmanın siyasi nezaket kurallarma aykırı olacagı gerekçesivle genel başkanımız bu öneriyi reddetmiştir"dedi. Yılmaz'ın aracılarla görüşme önensini ileniğıni belirten Gönül. "Türkeş mi aracılık etti" sorusuna, "Sayın Türkeş de olabilir, ANAP içinden biri de olabilir" karşılığını verdi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kara ise Cumhurfvet'e yaptığı açıklamada, önerinin kimden geldiği tartışmasına girmenin doğru olmadığını sövledi. Türkeş"ın arabuluculuğu DYP'nin parçalanma korkusuyla paniğe kapıldığını. bu nedenle diyalog arayışına girdiğini savunan Kara, "Arkadaşlarımız da bu öneri üzerine görüşnıüştür. Ancak DYP've "Önce RP ile divaloğunuzu bitirin. ondan sonra görüşelım' yanıtını verdik* dedi. Kara. alt düzevde temasların sürdüğünü. ancak ANAYOL olasılığının yeniden denenmesi için DYP'nin RP ile sürdürdüSü pazarlığı bıtınnesini bekleyeceklerini bildirdi. Kara. ANAP olarak tünı partılerle diyaloglarının olmasının da gayet doğal olduğunu sövledi. RP, ANAYOL'un~yenilen'erek devamı için devreye giren Türkeş'in "arabuîuculuğundan" rahatsız oldu. RP Genel Grup Başkanvekili İsnvail Kahraman. Türkeş'i üstü kapalı olarak eleştirerek "Bazıodaklann, kişilerin. sivasi tanshonu yükseltme gibi tutumlar içine girdiğini görüyorut. Yapılacak olan, demokrasinin gereğini yerine getirmek \e spekülasvonlar ile Meclis dışı odaklara kulağını tıkamaktır" dedi. RP'li hükümetten. "rantiyeci" grupların rahatsız olduğunu öne süren Kahraman. bunların " bir grup azınlık" olduğunu :>avundu. DYP lideri L. | \ m*r 4 1* ı \ u ı ı i i u ^wı\ııı ı n u v f u ı u ı ı w ^ * u • • v* ı * k ^ * 11 \JV ııvı >-'UJI\UI ı l a ı u ı ı ı ı v u ı T VİIIVIVII u ^ l l v l U l l v ^ l l ^ l l l u u i l i u ı MI •L'II jL* " r ***"••• •** »r gibi nereye ileri sürdü. Gönül. "Biz, Burhan Kara ise Cumhuriyet'e DYP'nin RP ile sürdürdüğü olduğunu :>avundu. i, ANAYOL için soaışturmalann yargıya havale edilmesi koşulunu ileri sürüyor Çfller'in koşulu sonışturmalar ANAYOL pazarllğl DYP içindeki kargaşayı önleyemeyen, dönüşümlü başbakanlıktaki ısrarından vazgeçmediği için de RP ile koalisyon pazarhğında şansı zayıflayan Tansu Çiller'in, yolsuzluk soruşrurmalannın yargıya havale edilmesi koşuluyla ANAP'la ikinci kez ANAYOL'u denemek istediği belirtildi. lım. Yolsuzluk iddialan doğ- rudan yargıya intikal etsin. Cumhurivet sa\cılıkları doğrudan harekete geçsin, Yargıtay ve Say ıştay de\ re- ye girsin dedi. Bunun ma- nası, paıiamentonun dene- tim hakkının elinden alın- masıdır. Bunu biz kabul et- sek bile diğer partilerin tu- tumu önemli. Çünkü TBMM'niı. denetim hakkı anayasal bir haktır. Dola- vasıv la bu hakkın sınırlan- dırıİnıası da ancak anava- sa değişikliği ile mümkün olur. TBMM'nin denetim hakkının elinden alınması iki partinin anlaşmasıyla olacak iş değüdir." Formüller DÜRDANE KOCAOĞLl ANKARA - RP ile yü- rüttüğü hükümet pazarlığı Başbakanlık konusunda tı- kanırken. partisindeki RE- FAH YOL hükümetine kar- şı tepkilen de önleyemen DYP Genel BaşkanıTansu Çiller'in. TBMM'nin so- ruşturma yapmaması. yol- suzluk dosyalannın yargı- ya havale edilmesi koşu- luyla ANAYOL'u tekrar eündeme aetirmek istediği bildinldi. DYP'nin. Çiller'i Yüce Divan'da yargılan- maktan kurtarmaya çalış- tığını vurgulayan ANAP ise "Bu, açıkça TBMM'nin de- netim hakkını elinden al- mak anlamına gelir ve ana- yasa değişikliği gerektirir. Bu da iki partinin anlaşma- sıyla olacak bir şey degU" di- yerek öneriyi reddetti. ANAYOL'a üçüncü ortak da isteyen DYP'nin, Mesut Yılmaz" a başbakanlığı v er- memek için üçüncü kişi for- mülünü ısrarla gündemde tuttuğuna dikkat çekildi. Örtülü ödenek harcama- larıyla ilgili soruşturma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmesi- ni sağlavan RP'den, hak- kındalurulan TEDAŞ. TO- FAŞ ve malvarlığı ile ilgi- li soruşturma komisyonla- rında işbirliği yapacağı ga- rantisini aldığı mesajı veren Çiller'in. RP'ye karşı par- tisindeki tepki üzerine ANAYOL'u yeniden can- landırmak için ANAP'tan da avnı garantivi istediği ortava çıîctı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kara. D\P Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekin- ci'nin yolsuzluk iddialany- la ilgili soruşturmaların doğrudan yargıya intikal_ etmesini önerdiğini bildir- di. Kara. Cumhuriyet'e şu açıklamayı vaptı: ~Sa> ın Ekinci, bana mil- lervekili dokunulmazlığını kürsü hakknla sımıiava- RP ile yürüttüğü hükümet pazarhğında dönüşümlü başbakanlık modeli ve ön- celiğin 6, 3 ya da 2 ay sü- reyle kendisine verilmesi- ni isteyen Çiller'in. olası ANAYOL hükümetinde de Mesut Yılmaz'a başbakan- lık vermemek için üçüncü kişi formülünü gündemde tuttuğubelirtildi. ANAP'ın ise üçüncü kişi formülüne sıcak bakmadığı bildirildi. Başbakan Mesut Yılmaz. partisinın grup toplantısın- da yaptığı bir konuşmada. "Üçüncü kişi formülünü ilk gündeme getiren lider be- nim. Ama bunun gerçekçi olmadığını 3 aylık hükümet deneyimim ortava koydu. Kurulacak bir icraat hükü- metinde liderler mutlaka görev almalı. .Ancak seçim hükümeti üçüncü kişi baş- bakanlığinda olabilir" de- di. DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Ali Rıza Cönülde dün düzenlediği basın top- lantısında, azınlık hüküme- tinin ülkeye yarar getirme- diğinin ortaya çıktığını sa- vunarak bu nedenle ANAP ile yeni bir azınlık hükü- meti kurmalannın söz ko- nusu olamayacağını söyle- dı. Eeevit. İzmir'de düzenlediği basın toplantısında hükümet kurma çalışmalanna ilişkin görüşlerini açıkladı. DSP lideri, transferlerde yadırganacak bir durum olmadığını söyledi Eeevit dörüü koalisyona karşı ASUMAN ABAC1OĞLU İZMİR-DSP Genel Başkanı Bülent Eeevit, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile İzmir'e gelmeden önce yaptığı telefon konuşmasında. ANAP-DYP çekişmesi sona ermedikçe 4'lü bir koalisyon hükümetinde yer almak istemediklerini. aynca böyle bir durumda muhalefet meydanının RP've bırakılacağı kaygısı taşıdığını söylediğini bildirdi. Eeevit. "Ankara"daki son gelişmeler RP'li bir hükümet olasılığının belki de önlenmiş olduğunu gösteriyor" dedi. Eeevit. ANAPve DYParasındaki transferleri de yadırgamadığını söyledi. Eeevit. İzmir'de düzenlediği Basın toplantısında hükümet çalışmalarına ilişkin görüşlerini açıkladı. RP'nin foyasının pazarlıklar sürecinde ortaya çıktığını kaydeden Eeevit. "RP'nin bugünkü vönetimiyle ne kadar ilkesiz ve tutarsız bir parti olduğu ve sırf iktidar olabilirim iddiasını kanıtlavabilmek için RP yöneticilerinin her ödünü verebilecekleri ortava çıkmıştır. RP'vi bir dürüstlük simgesi gibi görerek ov vermiş olan vurttaşlarımı/ da derin bir hayal kırıklığı yaşamaktadır" dedi. ANAP veya DYP'nin RP ile hükümet ortaklığı kurmalarımn laik demokratik rejime verebileceği zararlar konusunda DSP'nin yaptığı uyarıların etkili olduğunu savunan Eeevit sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümet bunalımının sürmesinden bunalan çevreler laikliğe çok bağh olduklan halde RP karşısında bir vumuşama sürecine girmişlerdir. Hele şunu da bir deneyelim gibi mazeretlerle kendi kendilerini aldatarak bu hükümet bunalımının sona erebilmesi için RP've >eşil ışık yakar hale gelmiştir bazı çevreler. Fakat dün geceden beri Ankara'da meydana gelen gelişmeler şu aşamada RP'li bir hükümet olasılığının belki de önlenmiş olduğunu gösteriyor." ANAYOL için yeni koşullar Önceki geceden beri RP ile hükümet kurma yerine ANAP ve DYP'nin yeniden kendi aralarında bir hükümet kurma arayışı içine girdiklerinin anlaşıldığını belirten Eeevit. buna her iki partinin kendi kamuovundan gelen baskılann da etken olduğunu söyledi. ANAP ve DYP hükürnetinin yeniden kurulabılmesinin bırtakım güçlükleri olduğunu kavdeden Ecev it. bu olasıiık gündeme gelir ve DSP'den dışarıdan destek olmaları istenirse. bu kez bazı koşullar ileri süreceklerıni belirrti. IRMIKIAYDIN ENGÎN e-mail: [email protected] Okuyucu oldum. Dünkü Tır- mık'ı okudum. Yazarı için "Aman ne ukala heriiiiif" diye düşün- düm. Ama "herif'e hak da ver- dim. Dünden bir paragrafçık ak- tarıyorum: "...Politikayı, Anka- ra 'nın kısır ve güdük sınırları içi- ne hapsetmek, aslında ülkenin geleceğini bir avuç niteliği tar- tışmalı adama teslim etmek de- mek." Yanlış mı? Şöyle bir anılannızı yoklayın, ya- nınıza yörenize bir göz atın. Siz de çok rastladınız. Şu sözleri siz de çok duydunuz: - Politika yalan dolan, milleti kandırmak demek; politikacı da yalancı, dolancı. Temiz kalmak istiyorsan politikaya kanşmaya- caksın oğlum! - Valla ben politikadan anla- mam. Ben dalgama bakanm abi- cim! - Ay şu henfler ne zevk alır bu politikadan bilmem ki... Ayol ne sıkıcı şey o öyle!? - Biz cahil, basit insanlanz efen- di. Politikaya bizim aklımız er- mez. O büyük adamlann işi. - Politika dedin mi uzak durar- kadaş. Tehlikeli iş. Bir bakarsın ikbaldesin, bir bakarsın yağlı ipin Çobanlar ve Koyunlar ucunda. Neyine gerek... ilk bakışta doğru görünen bu yargıların tümü de çok basit ve yalın bir cümleye indirgenebilir. - Çobanın kim olduğu beni il- gilendirmez. Ben koyun olma- ya ve koyun kalmaya karahıyım! Ben değilim! Tartışma çoban - koyun ilişki- si içine hapsedilemez. Evet, ko- yunlar varsa bir çoban gerek. Çobanın varoluşu ortada koyun- lar olmasına bağh. Ama bir de ko- yun olmamak, dolayısıyla bir güdücüye, bir çobana gereksi- nim duymamak seçeneği var. Politikayı bir yöneten-yöneti- len ilişkisine indirgemeksizin, kendi kaderini tayin etmek için etkinlik göstermek olarak kavra- yınca, tanımı dayalınlaşıveriyor: Yaşamın ta kendisi! Politika be- nim (senin. bizim) bugünüm, ya- rınım, geleceğim. Aşım ekme- ğim. Politikayı kendi dışımızda bir uğraş olarak kavradığımızda, öf- keleniyoruz. Politikacılann kamu bankalarının kaynaklarını yağ- maladıklarından, kamu kuruluş- larına yakınlannı, yandaşlannı, partililerini, fikirdaşlannı doldur- duklanndan, kadrolarını yerleş- tirdiklerinden yakınıyoruz. Ama politika o işte. Sınrfsal, zümresel. yöresel, grupsal çıkartann yanş- tığı bir arenada sonu olmayan biryanş, çekişme, uzlaşmayada uzlaşamama... Eğer politikacılar KlT'lere ken- di delegelerini dolduruyor, boş olan işlere kendi hemşerilerini yerleştiriyor, kamu kaynaklannı salt kendi köyüne, köylüsüne. çevresine, dindaşına, partilisine hizmet için kullanıyorsa, bu. po- litika sahnesinde, köpeksiz köy bulup değneksiz gezme olana- ğı kendisine tanındığı içindir. Po- litika sahnesi ona ve onun gibi- lere terk edildiği içindir. Terk eden kim? Biz! Yakınan kim? Gene biz! Burada bir yanlışlık, bizden kaynaklanan bir yanlışlık yok mu? Ülke kaynaklannın ülkenin ge- nel çıkarı için kullanılması gerek. Tamam, doğru! Ülkenin refah dü- zeyini arttırabilmek için kararlı. uzun erimli önlemlere yönelmek gerek. Çok doğru! Ülkede eği- tim, sağlık gibi temel hizmetleri toplumun tüm kesimlerine eşitöl- çütlerde yayıp, çağdaş düzeye yükseltmek gerek. Amanın ne kadar dogru! Ekonomide, bilim- de, sanatta, kültürde üst sırala- ra en iyilerin tırmanacağı bir adil ayıklama düzenı gerçekleştir- mek gerek. Pes yani, doğru olur- sa bu kadar olur! Da... Kim yapacak bunları? Kestirme bir örnekleme: Bu Tırmık'ı okuyan sosyal demok- ratlar, teraziyi ellerine alsınlar, bir kefesine de kendileri otursunlar ve tartsınlar bakalım. kaç okka çekiyorlar? Sosyal demokrat partilerin bir türlü adam olmadığından yakı- nan, ulkeyı sağ polıtıkalara terk ettiklerinden üzüntü duyan sos- yal demokratlar, mahallenızde- ki, köyünüzdekı, semtinızdeki sosyal demokrat parti kongresı- ne en son ne zaman katıldınız ya da hiç katıldınız mı? Parti prog- ramını okudunuz mu? Okuduy- sanız katıldıklarınızı ve katılma- dıklarınızı saptadınız mı? Sap- tadınızsa katıldıklarınızın pekiş- mesi, katılmadıklannızın terk edil- mesi için yerel parti örgütünde na- sıl bir etkinlik gösterdiniz? Ken- diniz kendinizi aday gösterdiniz mi? Bitmedi. Hangi derneklere üye- siniz? Üyesi olduğunuz dernek- lerde ne kadar etkınsiniz. Çalış- tığınız işkolundaki. işçiyseniz iş- çi, işverenseniz işveren sendi- kasına üye misiniz? Aidat ödü- yor musunuz? (Laf aramızda par- ti aidatı ödüyor musunuz?) Durun. daha bitmedi. Mahal- lenizde, çevrenizde bir yurttaş gırışımine katıldınız mı? Çevreyi ağaçlandırma girişiminden, yö- redeki fabrikanın zehırli kimyasal atıklannın dereye kanşmasını ön- leme girişimine kadar herhangi bir girişime yanı... Bu gırişimde edilgen (pasıf. gönulsüz) bir ka- tılımcı mısınız, yoksa bir sosyal demokrat olarak bu girişimi biz- zat siz ,ni örgütledınız. kurulma- sına siz mı önayak oldunuz? Sorular uzar. Ama bu kadan bi- le oldukça hassas bir tartı işlemi için elverir. Haydi bir tartılalım. Bakalım kaç okka çekiyoruz... MIKRO D1NÇ TAYANÇ Yıllık izninin bir bölümünü kullanan yazarımız Dinç Tayanç'ın bugünkü yazısını yayımlayamıyoruz. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 'Çıkış, sol blok önderliğindeki bir hükümette' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başkanı Deniz Bav kal. Türkıve'nın veniden bir ANAYOL hükümeti noktasına gelmesının ülke açısından büvük bir talihsizlik olduğunu sav unarak "Türkive'nin çıkış noktası, sol blok önderliğindeki bir hükümet vapısıdır" dedi. Parti genel merkezinde dün bazı Alev i derneklerinin vönetıcilerıni kabul eden CHP lideri. hükümet kurma çalışmalarıvla ilgili gelinen noktanın yeni bir ANAYOL formülü \ olduğunun anunsatılması üzerine. "Bu Türkive'nin talihsizliğidir. Türkive. RP ile **, ' ANAV'OL arasında bir tea'ih noktasına getirilmemelidir. A.NA^OL denenmiştir" dedi. • Baykal. sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkive'nin çıkış noktası sol blok önderliğindeki bir hükümet vapısıdır. Tüm gelişmeler RP dışında bir hükümet kurulması vönündedir. Ancak bunun çözümü veni bir ANAMH. hükümeti olmamalıdır. Sadece DNP ve ANAP'm vine bir azınlık hükümeti kurması vetmez. Hem paıiamentoda metamatiksel bir güç. hem de veni bir sivasal bakış açısı gereklidir. Buna da destek soldan gelecektir. L nıarım, DSP bundan sonra daha açık bir tavır sergiler. Asıl denenmesi gereken de DSP'nin içinde bulunduğu bir hükümtrrir." Bav kal. CHP'lı vöneticilerın önceki gün Adalet Bakanlığı önünde polıs tarafından dövülmesinı de eleştirerek "Güvenlik güçlerinin bu tavn artık kabul edilemez bir noktava geldi. Kamu görevlileri. güvenlik güçlerinin bu durumunu ciddi şekilde ele almalıdırlar. Bu konuda uvarılanmı/ şimdive kadar ciddive alınmadı. Olavlar sistematik bir şekilde artıvor. Sivasal sahipsizlik sonucu. bu tür vaklaşımlar artarak devam edivor. Güvenlik , r güçlerinin bu uvgulamalanndan hükümeti ; : ' '. sorumlu sayı>T>ruz" dive konuşiu. Alevı _ ^ derneklennin\öhetıcıİeri de' "53. hükümet döneminde ırk ve mezhepçiliğe davalı avrımcılığın açıktan açığa giin ışığına çıktığını ve bugüne kadar 35 Alev i bürokratın açığa aündığını" sav unarak Baykal'dan bu konuda vardım îstedıler. 53. hükümet döneminde "partizanlık hastalığının da aşılarak durumun çok tehlikeli bir noktava geldiğini" ılerı süren Baykal. salt mezhep farklılığından dolavı bazı ınsanlann görev lerinden alındığı ızlenimının doğmasının bile kabul edilemeveceğini kavdettı. Baykal. "Bövleşev olmaz. Bu anlavışın vaygınlaşması dummunda Türkive'nin ne hale geleceğini düşünebilivor musunuz? Bunlara inanmak istemivorum. Ancak sonuna kadar takip edip inceleyeceğiz. Türkive'deki iç barışı bo/mava kimsenin hakkı voktur" dıve konuştu. Murat Bozlak tek aday HADEP kurultayı bugün yapılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - HADEP. bug'ün yapacağı 2. Olağan Büv ük Kurultay için tüm hazırlıklannı tamamlarken. Genel Başkan Murat Bozlak ın liderliğe tek aday olduğu bildirildi. kurultay öncesinde Parti Meclisi (PM) üveliğine vapılan yoğun başvuru üzerine. değerlendırme vapmak üzere bir komisvon kurulduSu öûrenıldı. HADEP 2rOlağan Kurultav ı bugün saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda başlavacak. Divarbakır. Şanlıurfa. Bursa. Aydın ve Kocaeli il başkanlanndan oluşturulan komisvon. PM'ye vapılan başv urulan inceleyerek hazırladığı ön taslağı bugün kurultav a verecek. Büyük Kurultav Hazırlık Komisyonu. ıl örgütlerine gönderdiği genelgede. kongreve ilişkin tüm teknık hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Genelgede. kongre delegeleri. P\l üyelen. basın ve kongrede oluşturulacak komisvon üyelcrınin. salon zemınınde kendılerıne aynlan bölümlerde oturacakları bildirildi. Delegelerin sabah en geç saat 08.00'de salon girıs kapısında hazır bulunmalan gerektiğı. ov lamaya akşam saat '20.00'de geçıleceği belirtilen genelgede. konukların kongre salonuna konuk ve davetiye ile gelmelerı istendi. HADEP Kurultayı öncesinde vapılan tüzük değişikliği ıle PM üyesi sayısının 40'tan 50'ye çıkarıldığı bildirildi. EP'den âyaret Emek Partisi Genel Başkanı LeventTüzel. HADEP Genel Başkanı • Bozlak'ı zivaret ederek. partısinin kapatma davasına ilişkin olarak bılgi verdi. Bozlak. EP'nin kapatılma ' konıısunun HEP Kurultayı"nda gündeme • getırıleceğini sövledi. i HADEP Genel Başkanı . Bozlak şöv le konuştu: "Partinizin kapatılması • istenıine karşı başlatılan • kanıpanvada sizinle davanışma içinde olacağız. EP'nin kapatılmasına suskun kalmavacağız. Amacımız düzene muhalif ve geniş kesimlerin bir arava gelmesidir. Ezenler • nasıl davanışma içindevse biz de av nı şekilde davanışma içinde olacağız." Tüzel de, Kürt '. sorununu gündeme getiren partilenn kapatıldığını belirterek. devletin ikıvüzlü davrandığını savundu ve • şunlan sövledv "Daha önce DEP'in karşısına çıkan süreç şimdi de bizim karşımı/a çıkıvor. Devletin içinde ver alanlar Kürt realitesini tanıdıklarını açıklarken sorun olmuvor, biz çözümünü dile getirdiğimizde bölücülük oluvor. Kapatma karanna ilişkin olarak sokakta mücadele hattı kunnayı düşünüvoruz." *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle