01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Deniz SOM Internet: Mtp://www^>kmeUem.tr/Xjı EMttnmk posla: Deftiı[email protected]ıet.coııı.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Emipgân da tarihin kanatları altındaürk-lslam tarihınin görüp göre- ceği en büyük kültür bakanfa- rından Agâh Oktay Güner sayesinde, tarihin vaktı zama- nında bilinip de sonradan unutulmuş; unutturulmuş yönien bır bır ortaya çı- kıyor! Ne mutlu bize. Agâh Oktay Güner gi- bi bır bakanımız var: yoksa tarihin çöp- lüğüne dönüp de kim bakardı! Osmanlı padişahlarından adı Murat ve sayısı dört olanı ıle ilgili bır tarihi ger- çek var ki bu kez Istanbul değil Emır- gân. kanat altına girıyor! Balıkesir'den Aykut Akvur'un mek- tubundan ız sürünce, istanbul'un Emir- gân semtinin adının nereden geldiği anlaşılıyor. Reşat Ekrem Koçu Istanbul Ansik- lopedisi'nde (sayfa 5091) Emirgân'ıan- latıyor: "1635'de Revan kalesini fetheden Dördüncü Murat, bu kaleyi kendisine teslim eden ve kalender meşreb bir adam olan Iranlı Yusuf Han'ı Istanbui'a getirmiş. kendisine has nedim yapmış. haşmetli efendısinı yar ve ağyar gö- zünden gizli meşrebince zevklerle eğ- lendirecek muhabbet yuvaları kurmak için Boğaz'da Feridun Paşa Bahçe- si'ni Yusuf Han'a vermıştı. Boğaz'ın Rumeli yakasının bu noktası Emirgûn Bahçesi ve halk ağzında bozularak ve insana erguvan denilen latıf çiçeği ha- tırlatarak Emirgân oldu..." Evliya Çelebi'nın çağdaşı bır yazar da (a.g.e. sayfa 5092) şöyle yazıyor: Baltaoğlu Limanı ndan ılerıde Emirgûn Han'ın bahçesi ve güzel köşkleri vardır Buraya girsen güzelli- ğıne hayran olursun. Sultan Murat, Emirgûn Han'ı Iran'dan dönerken ge- tirdi ve kendisine yâran yaptı. Padişah onunla gece ve gündüz sohbet ederdı, musâhib (padışahların özel işlerinde bulunanlardan her biri) SESSİZ SEDASIZ NURİKURTCEBE edinmişti. Denize çıkarlar, mehtap sa- fası ederler, sazendelerle hanendeler karşılarında olduğu halde kayığın kı- çında otururlar mey-ı nab (halis şarap) içerlerdi." Reşat Ekrem Koçu yazıyor: "Dördüncü Sultan Murat'ın ölümün- den az sonra, onun hızmetinde çok kir- li bir şöhreti olan Yusuf Han idam edıl- dı ve Boğaziçı'ndekı bahçesi müsade- re edildi." Dördüncü Murat'ın Iran'dan getirdi- ği Yusuf Han'a, halkın neden Emirgûn dediğıne gelince... Aslında Emirgûn değil Emır-i kûn di- yor halk bu adama... Muhabbet yuvasının başı olduğu için "başkan"dan "emır" dıyorlar önce ve ardına Farsça'dan "kûn"u ekliyorlar; oluyor Emir-i kûn... Farsça'dakı "kûn" sözcüğünün an- lamına gelince; gorilın g'si. ördeğın ö'sü, tavuğun t'sı... Şok kere şok azetelerarası kupon savaşından beri şok sözcüğü, çok moda oldu... Reklamlarda şok kupondan geçilmiyor... Peki şok nedir? Herkesin bildiği gibi, ani ve şiddetli bir olay karşısında organizmanın gösterdiği tepkinin başlangıcında beliren güçten düşürücü olaylann tümüne şok deniyor... Ama vücudun gösterdiği tepkinin sonuçlart hiç de olumlu değil... Hele psikolojik yönden; sinir, dolaşım ve solunum sistemleri altüst oluyor... Başlangıçta millet şok olmuş kuponlar kapışılmıştı... Fakat bu da geçti ve artık tek şok yetmez oldu... Geçenlerde, "şok kupona şok buhaıiı ütü" reklamıyla şoklar ikiledi! G Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Eksik kalan bir ömür yaşamın bayağı kesri mi? Fransız Tatil Köyü'nün imajı zedelenmesin diye A ntalya Kemer'de... Palmiye Fransız Tatıl Köyü... 12 hazı- ran... Sabahın körü... Saat 05.00 suları... Balkon kapısı- nı zorlayan hırsız, 253 numaralı odaya girip, odada uyuyan anne ve kızın eş- yalarını çalıyor... Yan odanın balkonu- na geçıyor. kapıyı zorlarken oda saki- ni kalkıyor ve hırsız kaçıyor... Hırsızlık olayı oda sakınlerınce he- men Palmiye Fransız Tatil Köyü'nün müdüriyetine bildiriliyor... ilk söylenen: - Avazınız çıktığı kadar bağırsaydınız, belki yakalardık! Tatil köyünün güvenlik görevlisi 15 dakika, güvenlik şefi 1.5 saat sonra so- yulan odaya geliyor... Tüm ısrarlara karşın olay Kemer Ka- rakolu'na 3 saat sonra bildiriliyor. Soyulan odanın sakınleri olaydan 6 saat sonra Palmiye Fransız Tatil Kö- yü'nün "büyük yetkilisi" tarafından ka- bul ediliyor... Köyün "büyük yetkilisi" dılekçe yaz- malarını, başka bır şey yapamayacak- larını söylüyor... Üç gün sonra "büyük yetkilı" çalınan eşyaların faturalarının ibraz edilmesini ıstiyor, ibraz edilmezse tazmınat öde- yemeyeceklennı bildıriyor... Bunun üzenne. havuzlarda ve deniz- de can güvenliği sorumluluğu almadı- ğını duyuran Palmiye Fransız Tatil Kö- yü'nün "büyük yetkilisı"ne, odaların güvenliğinı de sağlayamadıklan konu- sunda müşterilerın bilgilendirilmesi öneriliyor... Yanıt: - Haklısınız ama mümkün değil; ima- jımız zedelenir... Akdeniz'in en güzel koylanndan bi- rinde 180 dönüm arazi üzerinde tril- yonluk ciro yapan Fransız Tatil Kö- yü'nde geceleri, biri girişte duran top- lam beş güvenlik görevlisiyle, müşte- rilerin güvenliği hırsızların da çok iyi bil- diği gibi sağlanıyor! 'Adil Düzen'in gerçek olan öteki yüzü L Cihan Demirci 'den jy U O R I Z M A L A K Gazetelenn \ereceği bilgisayarın nasıl çıkacağı bellı olmaz, ne de olsa LAP-TOP\uvarlıktır! K bızdıklar/ kadir cengiz ocaefı'nın eskı adıyla Yanmca, yenı adıyla Körfez ılçesine bağlı Kirazlıyalı beldesındeya- şayanlar referandum benzeri bir oylama ile bağımsız belediye olmak istediler... Nasıl olduysa Ankara bu kararı be- nimsedi ve geçen yerel ara seçımde, Kirazlıyalı'da da belediye seçimı yapıl- dı... Seçim öncesi. "Körfez'in Refahlı be- lediye başkanı Muzaffer Baştopçu. Kırazlıyalı'da Refah Wa7anmazsa, be- lediye hizmetlerini durduracakmış" yo- lundaki söylentiler boşa çıktı ve baş- kanlığı CHP adayı Cevdet Şahin ka- zandı... Ama seçim sonrası, söylentilerin boş olmadığı da ortaya çıktı... Körfez'in Refahlı belediye başkanı, 3 kilometre ötesindeki Kirazlıyalı belde- sine yapılan otobüs seferlerıni kaldır- dı. çöp toplamayı durdurdu... Yani, RP'ye oy vermeyen yurttaşla- rı cezalandırarak. "Adıl Düzen'in ger- çek yüzünü gösterdi... HAKLISINIZ, OTURAÖILlR Havuzun içine basketbol sahası a engelköy'de Havuzbaşı sem- tine adını veren üç havuz var- dı... ikisı ortadan kalktı, kaldı- rıldı; geriye bir havuz kalmış- tı... Bakımsızlıktançöplüğedönüşmek üzereydı ki son havuzu da belediye halletti... Tel örgüyle çevirip iki başına pota koydular ve kımi çevre sakinlerine gö- re tarihi havuzu basketbol sahası yap- tılar! Havuzlarını geri ısteyen ancak bele- dıyeden yanıt alamayan çevre sakinle- ri bu kez de semtin adının değiştirilme- sini istiyor: Havuzbaşı'nı Potabaşı yapın bari! Sağlık memurunun tayini | ağlık memuru Alihan Gökçe, Bayrampaşa Yıldırım Sağlık Ocağı'nda görev yapıyordu. I Geçenlerde kulağına bir haber fısıldadılar;" Senin burada suyun ısın- dı, yakında Esenler'e Kemer Sağlık Ocağı'na tayınin çıkıyor" dedıler... Inanmadı... Istanbul Sağlık Müdürlüğü'ne gitti, müdüre kadar çıktı, duyduklarını an- lattı. Sağlık müdürü. sağlık memurunu personel müdürü Ahmet Çelik e gön- derdi. Personel müdürüne. yakında ta- yininin çıkacağını hatta yerinin bile bel- li olduğunu söyledi. Personel müdürü, böylebirtayininolmadığını. olmayaca- ğını da bildirdi. Aradan 15 gün geçti ve Alihan Gökçe'nin tayini Kemer Sağlık Ocağı'na çıktı! Gökçe, Sağlık Müdürlüğü'ne dilek- çe verıp bir yandan tayininin ardında- ki gerçeğı öğrenmeye, bir yandan da Yıldırım Sağlık Ocağı'na canı istediği zaman uğrayan yobaz sakallı doktor hakkında neden işlem yapılmadığını araştırmaya çalışıyor... KİM KİME DUM DU>IA BEHIÇAK ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH PORO\ GADDAR 7MSAA/ AÎÜS İ.EO/ -YE-Dft BrTteP/AJiz BB Üt*Ş£V>.; ^- ı—^a A DAVLT V/Z ~J> '/*!*$ M Rİhl RTCEBE ev. (\\hVAAT OrS »w) BULITBEBEK ilt vaadi r^X İFTÇİ "*» ı A, MIRMIRLAR (Cı R ÜLIUK TARİHTE BUGÜN MCMTAZARIKİS 23 Haziran OL/MPirATLAR DİRİLTİÜYORL 1834- 'TE SUGÛN, FRAHSIZ S/lgOAJÜ ı°/£e/Z£ p£ cougeeriN'm GI&IŞIMLE&I SOMJCU SOR.BONN£'DA Btt? KONGg NlDEN 8AÇLATIU\AAS/NI OY BtGLİĞtYLE OSlAYLAMlÇTt MILATTAN ÖNCB ??6 'D IUİ. KfZ YUHAkStSTAH'OA Ğ B/L(i\/£M ESKİ OLIMP/YArt/l/2, DÛZENLENDıĞt YE&. OiAtJ OLYMPfA '- ALMlÇTt. MODS/e/V OLlMPlYAT OYUN lUCI ıSS, 1036 'OA, ATfA/A '£>A ' Ş 8U YILLA&DA, OLİMPİZMIN SSM8OLU OLAKAK O4r/A/C£ UÇ KEL/ME SEÇtLM/frı • "crrras, AC r'cts, FOGrfuç".,. (Daha fııxlı, daha yukan, daha guçfû ).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle