27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HA2İRAN 1996 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Express, yeniden yayın yaşamında • Haoer Merkezi - \enı dağıtım şirketı Bır-Yav 'ın dağıtım oranlannı > üzde 45'e çıkarmasmın ardından ağır ekonomık koşular nedeniyle yayınına ara vermek zorunda kalan haftalık haberdergisi E\press. yeniden yayın yaşamına dönüyor. Şırketle yapılan yeni anlaşmayla eski koşulların kabul edılmesı. derginin yeniden okurlarıyla buluşmasına olanak sağladı. 13 temmuzda yeni ve daha farklı bir anlayışla çıkmaya karar \eren Express'in dağıtılamavan son sayısı da eklenen biraçıklama metni ile bayılere venldi. Papa için resepsiyon • İstanbul Haber Servisi - Papa 2. Jean Paul'ün kutsal göreve seçilışınin 18. yıldönümü nedeni) le. Vatikan Büyükelçilıği'nde bir resepsiyon \ erildı. Büyükelçilık binasının bahçesınde dıin akşam venlen resepsiyona ABD Başkonsolosu Mark Dion. Azerbaycan Başkonsolosu Abbas Hacaloğlu, Iran Başkonsolosu Muhammed Raşit, İstanbul il Müftü Yardımcısı Dr. Vahdettin Akgün. Türkıve Gazetecıler Cemiyeti Başkanı Naıl Gürelı \e cemaat liderleri ıle davetlilıer katıldı. 17 terörist öldürüldü M Dh ARBAKIR (CumhurivetK Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda, güvenlik güçlenyle çatışan 17 terörist öldürüldü. Olağanüstü Hal Bölge Valılıği'nden yapılan açıklamaya göre bölgede sürdürülen operasyonlarda güvenlik güçlerıyle çatışmaya giren. Hakkâri'nın Yükseko\a ilçesine bağlı Penhan kö>ü Jandarma Sınır Karakolu yakınlanyla Şemdınlı ılçesinın Derecık bölgesinde 10, Dıyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Çağdaş köv ü yakınlannda 3. Şırnak'ın Sılopi ılçesi kırsalında 2, Van'ın Başkale ılçesi Budak mezrası ıle Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bırer olmak üzere toplam 17 terönst öldürüldü. Almanya ile kültür protokolü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye ıle Almanya arasındaki Kültür Anlaşması uyannca kurulan Türkiye-Almanya Daimi Karma Kültür Komısyonu'nun çahşmalannda ele alınan konulara ılişkin protokol dün Ankara'da imzalandı. İkı ülke arasında üç vıllık kültürel işbıriığının esaslannı belırleven protokolü Türkiye adına Büyükelçi Ömer Akbel, Almanva adına da Dışışleri Bakanlığı Kültür İşlen Genel Müdürü Büyükelçi Hans- Bodo Bertram imzaladı. ANAYOL'dan son görev • ANKARA (ANKA)- ANAYOL hükümetı giderayak merkez sağ polıtikaya büyük katkılarda bulunmuş sıyaset adamlannın mezarlannı bakımsızlıktan kurtarmak ıçın yasa tasansı hazırladı. TBMM'ye sunulan yasa tasansı, 27 haziranda Bayındırlık Komisvonu'nda ele alınacak. Tasan. Bakanlar Kurulu'nca mezarının de\let mezarlığı dışında bulunması kararlaştınlan Türkıye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlanyla eski başbakanlardan Adnan Menderes, eski bakanlardan Fatın Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlan ve eklerının yapımı. bakımı, onarımı. korunması yönetimi vebu yerleriçin kamulaştırmayla ilgili konulan düzenliyor. 'Talimat vermedim' • ANKARA (ANKA) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ineşı ÖzerÇiller, Şinası Altmer'e Enerji Bakanlığı dönemınde ihalelerle ılgilı yazılı talimatlar gönderdiği iddıalannın "hayal" olduğunu söyledı. Özer Çiller yaptığı yazılı açıklamada. "Böyle birolav olmamıştır. DYP'den a>nlan bir mıllervekilinin bakanlığı dönemındekı bazı ışlemlerden benı sorumlu tutmak, bu iddiayı ortaya kovarken de yalanla kafaları kanjtırmaya çalışmak, bana karşı büyük bir haksızlıktır" dedı. Çiller, söz konusu ıddıaların doğru olmadığını ve aksini ıddıa edenleri ispata davet ettiğini de kavdetti. RP ve DYP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak hareket için anlaşmaya vardığı öğrenildi Köşk de pazarhk konusuERGLN AKSOY ANKARA-REFAHYOL için sürdürülen pazarlıklarda. başbakanlık sorununu çözemeyen RP ve DYP"!i kurmaylann, bakanlıklann dağılımında da uzlaşma sağlayamadıklan bildirildı. RP'nin. Içışlen ve Sanayi bakanlıklarının yanı sıra Dıyanet İşleri Başkanlığı'nı da istemesının bunalıma neden olduğu büdınldı. "Örtülü -Mercümek hükümeti pazarlığı" olarak nıtelenen RP-DYP görüşmelerinde. ıki parti arasında koalisyon kurulması durumunda Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı seçiminde ortak hareket edilmesi konusunda anlaşmaya vanldığı öğrenildi. Pa\ laşımda sorun OlasıbırREFAHYOL koalisyon hükümetinde. ilk dönem başbakanın RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan mı, DYP Genel Başkanı Tansu Çüler mi olacağı konusunda uzlaşma sağlayamayan RP \e DYP kurmaylannın bazı bakanlıklann dağılımında da anlaşamadıklan öğrenildi. RPden, Genel Başkan Yardımcısı Fehim Adak. Grup Başkanvekıli Şevket Kazan. İstanbul Milletvekılı Gürcan Dağdaş ıle DYP'den Adalet Bakanı Mchmet Ağar. Devlet Bakanı Yalım Erez. Çorum Milletvekılı Bekir Aksov arasında sürdürülen görüşmelerde Içışlerı ıle Sanavi veTicaret bakanlıklarının yanı sıra Dıyanet İşlen Başkanlığı'nın bağlı ABD, daha radikal anlayışlarla işbirliği yaptıklarını açıkladı 'RP sistemin içinde bir partidir' DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - ABD'nin Ankara Büyükelçisi MarcGrossman'ın daveri üzerine gıttiği ABD'de çeşitii temaslarda bulunan 19. Dönem Kars Miîletvekili ve eski Dışışleri Komisyonu üyesi Atilla Hun tarafmdan hazırlanan raporda. Washington'un RP'yi korkulacak bir parti olarak görmediği belirtildi. Raporda. ABD üst düzey yetkililerinin. "Biz. Ortadoğu'da RP'den çok daha radikal anlavışlara sahip \ önetimlerle işbirliği vapfık. RP, sistemin içinde bir parti" dedıklerine dikkat çekildi. Başbakan Mesut Yılmaz ve TBMM'de temsil edilen diğer siyasi partılerin liderlerine sunulan raporda. ABD'nin Türkiye ve Kürt politikalanna ilişkin görüşleri yer aldı. Atilla Hun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Grossman'ın davetlisi olarak gittigi ABD'de yaklaşık bir ay süreyle çeşitli temaslarda bulundu. Hun". ABD Dışişleri Bakanlığı AvTupa işleri Bürosu Türkıye Masası Şefi Siartin Adams, Demokrasi. Jnsan Haklan ve ÇaJışma Dairesi Türkiye Masast görevlisi Kate Schert Washington Yakmdoğu Polıtika Enstitüsü temsilcisi Alan Macovsfcv, ABD Kongresı İnsan Hakları Grubu temsilcisi Hans Hogrefe ve çeşitli vakıf. üniversite ve eyalet yönetımleri ilgilileriyle görüştü. ABD'nin Türkiye'deki gelişmelen yakından izlediğıni belirten Hun, ''ABDvönetimi, Türki\e'yi bizden daha i>i taımor" dedi. ' 'Dine yöneliş viar' Hun'un tüm siyasi parti liderlerine sunduğu raporda, ABDIılere göre Türkiye'nin önemli birdönemden geçtiği, devletçi ve Atatürkçü kavTamların tartışıldığı vedeğişime uğradığı dile getırildı. Türkiye'de yavaş yavaş dine bir yöneliş olduğunun kaydedıldığı raporda, bunun Türkiye'nm iç ve dış politikalarını da etkilediğı belirtildi. Raporda, ABD'nin Türkiye'nin çeşitli sorunları ve Güneydoğu sorununda Islami çözüm önerilerinin öne çıkmaya başladığı görüşünde olduğu kaydedildı. Raporda, ABD'nın konuya ılişkin görüşleri şöyle dıle getırildı: "Burada ümmet temelinde Osmanlı örneğinin başarılı olarak görülmcsi janında. askeri çözüm önerilerini savunanlann da zanıan zanıan İslami önerileri öne çıkarmalan etkili oluvor. Ancak. İslami ideolojinin öne çıknıasının bir başka çelişkiyi derinleştirmesi söz konusudur. O da Sünni-Alevi çelişkisidir. Diğer bir konu da bir devletin oluşmasında >a da devamında kültür bo\ utunun ne ölçiide etkili olduğudur. İslanı kültürii >a da şeriat, bugün diima İslam devleti kurulması için \eterii olnıamaktadır. Tarihte de, Osmanlıda da devieti bir arada tutan tek öğe hiçbir zanıan olmanııştır." 'ABD, kaygı taşımıyor5 Eski CHP Miîletvekili Hun, ABD'nin en yetkililerinin dahi Türkiye'deki siyasal îslamın yükselışı ve iktıdara geimesi konusunda hiçbir kaygı taşımadığını belirterek şöyle dedi: "Bölgede RP'den çok radikai yönetimk-rie işbiriiği vapOklannı belirterek, bu durumu Türkive'nin bir iç somnu olarak gördükierini açıklamaktadırtar. ABD için önemli olan Türkne'deki rejimin böluedeki dengeleri etkile>ip etkileme\eceği ve kendileri ile olan ilişkilerin dü/eyidir. Doiayısi} la en köklü çözüm, ekonomik Öniemlerte de destekienecek. demokratik ve sivil güçlerin belirleveceği çözümdür." bulunduğu dev let bakanlığının paylaşımında da sorun çıktı Alınan bılgiye göre taraflann hazırladığı taslak protokol metninde. RP. Başbakanlığın yanı sıra Bavındırlık ve îskân, Enerji ve Tabn Ka>naklar. Tarım ve Köyişlen. Orman. Çevre. Sanayi veTicaret. içışlen. Kültür. Malıve bakanlıkları ıle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olacağı dev let bakanlığını wedı. D\'P"(ıler ise "SanaviveTicaret. İçişleri bakanlıkları ile Divanet İşleri Başkanlığı'na karşılık. llaştırma. Turiznı, Çalışma ve Sosval Güvenlik bakanlıklan arasında tercih edeceğiniz 2 bakanlığı size verelinı" önerısınde bulundular. Ancak RP'lilerbu önerıyi reddetti. Taratİar. "Önemli olan başbakanın kim ulacağıdır. Eğer bu sorun liderler arasında çözümlenirse, somnlu bakanlıUann dağılımının kime bırakılacağını da çözeriz" görüşünde bırleştıler Taraflar. Başbakan Yardımcılığı ıle Dışışleri Bakanlığf nı avnı kışınin yürütmesi konusunda uzlaşma sağlarken başbakan vardımcısının. ba^bakanın yetkilennı kullanması vönünde vasal değışıklık yapılmasında da mutabakata \ardılar. Bu durumda, atamalarda ikili kararnamelerin üç. üçlü kararnamelerin de dörtlü ımzaya açılacağı bildınldı. Taslak protokolde Hazıne. Dış Ticaret müsteşarlıkları \e Merkez Bankası D\'P'ye. Dev let İstatistik Ensîitüsü, V'akıflar Genel Müdürluğü. Köy Hizmetlerı Genel Müdürluğü. Zıraat ve Halk bankalannın RP'ye bırakılması öngörüldü. Anayasav a uyum vasalarının çıkanlması konusunda da anlaşan taraflar. \enı bir nüfus sayımı yapılması. adil bir seçim yasasının çıkanlmasında anlaştılar. Bunlar yapıldıktan sonra. taraflann uv gun gördüğü bir tanhte de seçıme gidilmesı kararlaştmldı. Çankaya pazarüğı Taratİar arasında I5gundür sürdürülen görüşmelerde. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı seçımı de tartışma konusu oldu Taraflar. bu ikı makam için. Siilevman Demirel ve Mustafa Kalemli'nın görev sürelen dolduğu zaman >apılacak seçinıde ortak adav belırleme konusunda ılke anlaşrnasına vardılar. DYP'hlerin. TBMM Başkanlığı için. RP ıle koalisyona karşı olan Avdın Miîletvekili İsmet Sezgin'ın adını ortava attıklan öğrenildi. DYP vönetimınin. Sezgın'ı parti içındekı muhalıf kanattan koparmak amacıv la, adını Meclıs Ba^kanlığı için tekrar gündeme getırdiğı savunuldu. Kahraman. Belge açıklayacağız RP 4 örtülü ayıbına' çare arıyor 'önerge verebiliriz' RP TBMM Grup Başkanvekili Kahraman. halka. belgeli açıklama yapacaklannı söyleyerek, "Parsadan cezalandırılırsa soruşturma önergesi verebiliriz" dedi. ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet pazarlığı yürüttüğü sırada DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ı örtülü ödenek soruşturmasından kurtaran RP, tabandan ve parti örgütlerinden gelen tepkiyi yatıştırmak için harekete geçti. RP TBMM Grup Başkanvekili İsmail Kahraman, örtülü ödeneğin kullanımı ile ilgili soruşturma önergesıne karşı sergılediklerı tutumun topluma yanlış anlatıldığını öne sürerek, konuyu açıklığa kavuşturmak için belgeli açıklama hazırladıklannı söyledı. Kahraman, DSP"nin soruşturma önergesının RP desteğiyle reddedılmesine karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığf nın. Cüler'ı dolandırarak örtülü ödenekten para sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dav a açtığı Celaleddin Selçuk Parsadan' ın cezalandıniması durumunda, RP'nin soruşturma önergesi verebileceğinı açıkladı. İsmail Kahraman. dün düzenlediği basın toplantısında, RP'nin hükümet kurma çalışmaları konusunda. "Netice nasip mesclesi, olmazsa biz de muhalefette kalınz" dedı Kahraman. Cıller'ı dolandıran Selçuk Parsadan'ın cezalandıniması durumunda. örtülü ödenek skandalını soruşturma önereesı v ererek TBMMve getırebileceklenni kavdetti. RP'nin örtülü ödenek konusundaki tutumunun vanlış anlatıldığını öne süren Kahraman. bu konunun halka ve örgütlere anlatılması için belgeli açıklama hazırladıklarını söyledi. Kahraman, konuşmasını şöyle tamamladr "Meclis içindeki çalışmalanmız adalet anlavışı içinde de'vam edi>or. Onerge konusundaki tavnmızı açıkça ortava koyduk. Örtülü ödenek hakkındaki soruşturma önergesi örtülü ödeneğe ait değildir. TOFAŞ adalete intikal etririldi. ona göre tavır aldık. Ecevit gibi biz de yasalara uvgun davrandık. Bizinı ne Ecevit'le ne de Çiller1e pazarlığımız >ar."* t i i L r n l ı s n l i i r l i Başbakan Mesut Vılmay,önceki akşam \NAPGiresun Vlillervekili Ra- * " » • * " • ç c u ı ı ı u simZaimoğlu-nunoğlunundüğününekarılaraknikâhşahitliği>aprı.Hil- ton Oteli Hav uzbaşındaki düğünde Başbakan V ılmaz, Abdullah Zaimoğlu'nun: işadamı Sakıp Sabancı ise gelin Ayşe Üst'ün şahitliğini yaptı. Düğüne Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir, Başbakan Yıfmaz'ın kârdeşi Turgut \ ıl- maz ile çok savıda politikacı ve işadamı katıldı. Başbakan Yılmaz. daha önceden programında olmasına karşın va/ar Alev Alatlının kızı Funda Alatlı'nın nikâh törenine karılmadı. Başbakan Yılma/'ın eşi Berna V ılmaz. Ka- İender Orduevindcki nikâh törenine katilarak Funda Alatlı'nın nikâh şahitliğini vapfı. İşadamı Ergin Aktan'm oğlu Kaan Vktanın nikâh şahitliğini ise Rona \ ırcalı vaptı. Başbakan Mesut Yümaz. Floransa'da AB Irovkası' ile akşam yemeğinde bir ara>a gelmek üzere uçakla İtalya'ya gitti. (Fotoğraf: H ATİCE TUNCER) CHP'nin ekonomi ve Kürt sorununa ilişkin çözüm önerileri 'Kürtçe eğitime olanak saglanmalı' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) -CHPGrup BaşkanvekılıNihad Mat- kap. Kürt sorununun demokratik vön- temlerle çözülebıleceğinı belirterek dev letın bugüne kadarki uv gulamala- rının halkı dev lete yabancılaştırdığı- nı vurguladı. Kürtçeyavın veeğıtıme olanak sağlanmasını öneren Matkap. CHP'nin Türkiye'nin temel sorunla- nna >aklaşımını açıklarken yaşanan ekonomik vetoplumsal sorunlannte- melınde sağ polıtıkalann bulunduğu- nu savundu. Matkap. modern ve çağdaş nitelık- lere sahip cumhıınyetin İslam cumhu- riyetıne dönüştiirülmek istendiğını vurgulavarak "Bu grupfann plan ve programlandoğrulhısunda faaliyete f?»- çirilen özel okuL dershane ve öğrenci barındırma v urtları çok ciddi deneti- nıe tabi tutulmau. bu anlamda faaliv et- leri tespit edilenler anında kapatılma- lıdır" dedı Matkap. partisinin Kürt sorununa ılişkin çözüm önenlerini de şövle sı- raladı: - Dev let. Doğu ve Güne>doğu böl- gelerımizdetican vesinaı>aşamıcan- landırmava. işsızliğıazaltmayayöne- lık hertürlügirişiminöncülüğünü vap- malı: bu amaca ulaşmak için tüm eko- nomik olanaklarını seferber etmelı- dir. - Terör ve güvenlik nedeniyle köy- lerinden göç ertirilen yurttaşlanmızın köv lerine. topraklarına dönme proje- sı uygulamaya hemen konulmalı. - Terörii önlemek. nüvenliöi saöla- mak amacıyla ıhdas edilen olağanüs- tü hal uygulamasına ve koruculuk sis- temine son verilmelidir. - -Irk, din, dil, mezhep veetnik kö- ken farklılıkları kültür mozaiğimizin zenginliğidir"' anlav ışından vola çıka- rak bölgede yaşayan Kürt yurttaşlan- mızın kimliğıni özgürce ifade etme. kimlığııle>aşamalanönündekJengel- lerkaldınlmalı, Kürt yurttaşlanmızın kendi kültürleri ile vaşamalanna. ken- dı kültürlerini gelıştırmelerinedestek verilmelidir. Bu çerçevede. özel tele- vizyon ve radvoların Kiirtçe vayın yapmalanönündekiengellerkaidınl- malıdır Kürtyurttaşlannanadılinıge- liştirmeleri için özel okul kurulması- na ızin venlmelidir. Kürt enstitüsü ku- rulmasına izin verilmelidir. SJFIgNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Bir pazar günü bu ölüm korkusu da ne- reden çıktı diyebilirsiniz. Aslında kötü şeyler yazmak niyetinde değilim. Yu- nanlı felsefeci Epikür'ün, ölüm üzerine söylediği bir sözden çok etkilendım. Şöyle diyor ünlü filozof: "Bizim olduğumuz yerde ölümyoktur. Ölümün olduğu yerde ise biz yokuz. "Yaşam, elbette bu sözlerdeki kadar ko- lay yürümüyor. insanoğlunun ölüm kar- şısındaki korkusunu, bir filozof derınii- ğiyle içselleştirmesi de çok kolay değıl. Cumhuriyet "Derg/"nin bu haftaki sa- yısında ölüm korkusuna ilişkin ilginç bir makale yer alıyor. Aşkın Elçi'nin Alman- ca bir psikoloji dergisınden çevirdiği bu makalede sosyolog ve antropologlar, insandaki ölüm korkusunun ne gıbi et- kileryaptığ/nı irdeliyorlar. Ölüm korkusu- nun en dikkat çekici sonuçlanndan bi- risinin, önyargı ve hoşgörüsüzlük oldu- ğu belirtiliyor. insanlar, kendi uygarlıklarını, kendi edinimlerini ve varlıklarını korumak ve sa- vunmakta son derece güçlü içgüdüler- le donatılıyorlar. Bu nedenle farklı düşün- Hoşgörü ve Ölüm Korkusu celer yaşam biçimleri gibi afternatifler kar- şısında koruyucu ve savunucu tepkiler veriyorlar. Korumak istedıkleri yaşam iken, koruma içgüdüsüyle saldırdıklan ve yok ettikleri yine yaşam oluyor. Ölüm korkusuyla, farklıhğı yok etme arasında ciddi bir parallellik olduğuna dik- kat çeken araştırmacılar, bu yok etme ey- leminin özellikle yabancı düşmanlığına dönüştüğünü hatırlatıyorlar. Bunca lafı ne- den ettiğımi sorabilirsiniz. Toplumumuzdaki hoyratlığın ve hoş- görüsüzlüğün nedenlerini hepimiz me- rak ederiz. Niye bu kadar acımasız dav- ranıyoruz, neden bu kadar vahşiyiz so- rusunu sorup dururuz. Ölüm korkusunun bu ruh haline cid- di biretki yaptığı anlaşılıyor. Psiko-tarih- çi RobertJay Lifton. bu evrensel olgu- ya şöyle bir yorum getiriyor: "Savaşlar, yok etme ve göçe zorlama polıtikaları, öncelikle, birbiriyle yarışan ölümsüzlük ve erk taleplerinin rekabetinin vurgusu- dur." Dün Galatasaray'da "Cumartesi An- neleri"ne destek olmak amacıyla topla- nan msanları itiş kakış gözaltına alan po- lisi acaba hangi korkular yönlendiriyor? Onlara emir veren ve Türkiye'yi giderek bir polıs devleti haline dönüştüren "Fran- kenştayn "ları böyle davranmaya iten ne gibi sosyal ve psikolojik etkenler var? ÖDP il Başkanı ve "Anahtar Yayınla- n"nın yöneticisi Mehmet Atay, savaş ve liderlık konusunda yazılmış yeni dört ki- tap yayımlamış. Çınlilerin ünlü "Lıderlik Sanatrr» ele alan Zen Derslen kitabı. günümüz açısından ilginç özelliklere dik- kat çekiyor. Usta Fuşan Yuan, liderlık için üç nı- telikten sözediyor: "Insanlık, görmenet- liği ve cesaret." Türkiye'deki liderleri bu üç noktadan ırdelemeye ne dersinız? Ne kadar "in- sanlar'"? Ne kadar uzağı "net şekılde görebilıyorlar"? Ne kadar "cesurlar"? Türkiye'de son 30 yılda üç kez askeri dar- be yaşadık. üderierimizin önemli bir kıs- mı son ıki darbe sırasında etkili konum- daydılar. O çok değer verdiklerinı söy- ledikleri parlamenter sistemi korumak amacıyla ne kadar "cesaret" gösterebil- dıier? Cesaret adına şimdiye kadar ne yaptılar? Neredeyse hepsi militarizmden şikâ- yetçi. Bir askeri darbe olsa ne kadar dı- renebiürier? Onurlarını ve üzerinde otur- dukları sistemi korumaya cesaretleri var mı? Onlara güvenebilir mıyiz? Yoksa ölüm korkusu mu onian suskun- luğa itiyor? "Görme netliği" ve "insanlık" açısın- dan da liderlerimizı irdelemekte yarar var. Şu koalisyon pazarlıklarını yapanlar, Türkiye'nin giderek bir kan ve ölüm ül- kesi haline dönüştüğünü "görebiliyorlar" mı? Her gün ölen onlarca gencimizin acısı onlara "insanlıklarını" anımsatıyor mu? Bin yıl önce Çınlilerin liderlerinde ara- dığı özellikler, bin yıl sonra bızimkılerde ne kadar bulunuyor dersiniz?.. POLTltKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Silinmiş Düşler... ikı kadehı de silme kırmızı şarapla doldurmuştuk... Nedjma'nm gözlen ırı ıri açılıyordu ağaçlar arasında. Bir ut sesı yaylalara övgüler düzuyor ve onları guneşı em- mış kan gıbı kara bahçelere donuşturuyordu. Katep Yacine, Nedjma'yla düşlere dalarken mılyon- larca yıldızın kendılerını ıziedığinın farkındaydı. Bir şaır, kenti kınp geçırıyordu... Endülus gözden kaybolmuştu... Yüreğınde fırtınalar dınmemış. yeniden âşık olmuş- tu... Kız çok açık konuşmuştu telefonda: "Senıseviyorum, sana âşığım ama bağlanmaktan kor- kuyorum..." O da korkuyordu, ama kıza bir şey soylememişti... Katep Yacıne'den vazgeçıp Eleni Fourtouni'ye dön- dü, tüm ınatçılığmı ve buyurganlığını bir kenara ıterek.. Pencereden dışarıya bakmaya başladı ve kendi ken- dine sordu: "Hangi tann, hangişeytanyolluyor seni?Ne kisuçum; günahım ne, ıstediğın ne?" iğde ağacına gülümsedi, havalanan kuşlan selamla- dı... içınden mırıldandı: "Bazen de bir yerde kuşlar vardır..." Radovan Pavlovski'nın fotoğrafını elıne aldı. Edip Cansever'le konuştu, Attilâ llhan'la Karşıyaka ıskele- sindebuluştu... Çocuklarımızın ağlayışları çınlıyordu havada. Kekık kokuları getırıyordu göğün çanları... Ya sevmek, âşık olmak, ona bağlanmak... Tutsak ustura ağzında yaşamaktan bıkmıştı... Dedı kı: "Ben gidınce huzünler bırakınm Bu belkı senın yaşadığındır Bir ev sıkılır kadınlardakı Bir adam sıkılır kadınlardakı Seni sevmek bu kadar mı O benım yaşadığımdır." Anılarda kalan zamansız bir plak anıden dönmeye başladı... Şafak parmaklarımızda söktu. Beyaz bir çıçek avuç- lanmızda büyüdü. O gece bütün zengınlıklerı yaktım, yureğımın ateşıyle kul ettim; yere uzattım kollarımı, senı bekledim... Inan kı o gece Endülüs yok olmuştu; bir şaır kenti kı- np geçırmıştı... Aşkımız ise bıtmemıştı... Ben sılınmış duşlenn sevgılısıydım, ben kızgın gülleri öperek büyumüştüm... • • • Endülüs gözden kaybolmuş, Cezayir girmişti aramı- za... Bir şaır kenti kınp geçırmekteydı... Ve camıler tek tek yıkılıyordu güneşın mızraklarıyla. Constantin ateşten çıkıyordu sankı en amansız yangtn- larla. Nedjma uyuyordu, Nedjma benı sevıyordu... Diz çökmüş göz kapaklarım ustündeydı; tüm sevda ke- lımelerı onun gözlerındeydı... Paul Eluard gıbıydim, çatırdayan alevlenn sesınde; bir gemıdeydım batan kapalı sularda, bir ölüydum tıpkı tek- lığınden başka şeyı olmayan... Nedjma'yı çılgtnca sevıyordum... Nedjma'ya, F. Garcia Lorca'dan gazellerokuyordum: "Senin karnın köklerin savaşıdır, _,'; ; ,',', SİSİİ bir şafa[kpr dudaklann >. • • ••' Sırlarını bekl'e'yen öluler mler llık gülleri altındayatağın." . . • .. • • • ikı kadehı de sılme kırmızı şarapla doldurmuştuk... Nedjma'nm sımsıcak yüreğındeki çırpınışları duyuyor- dum. Nıl'ın öteyakasındakı ağıtçı kadınlann sesleriyle ır- kiliyordum. Nedjma benim, ben Nedjma'nındım... Dedım kı: "Aç Nedjma o dıllere destan gözlerini, zaman geçi- yor öyle ınsafsız olma!" Yanıt vermıyordu... Düşlerımı doğradım, kahıoldum çöl ortasında... Üstümebaygıngölgelerortüldu.AleksandrPuşkin'le ışte o anda tanıştım. Artık Iskenderıye Sarayı'ndaydım. Şarkıcılar destan okuyorlardı, fılavta ve rubabın akışıy- le. Melıke sesı ve bakışıyle... Fıskıyelercoşuyor meşalelertutuşuyordu. Altın bıryay gıbı doğuyordu ay... Kızgın kavga günlerıne koşmaya hazırlanıyordum... Bir resım göruyordum eski zaman esvapları gıbı es- ki... Belkı bir başka hayatı hatırlıyordum. Belki bir bilmece çözüyordum. Belkı bir düş göruyordum. Rossini, Mozart, VVeber... Çok eski bir hava, ağır, hazin ve muhteşem Gerard De Nerval'a yakışan... Yalnız ben duyarım onda ne varsa füsun! Endülüs yanıyor, Endülus yok oluyordu... Nedjma uyuyor, Nedjma benı duymuyordu... Oysa benım yüreğım alev alev yanıyordu... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya n Planet.com. TR HİKMET ÇETİNKAYA J . KİTAP C I K T I Din Baronu, Kenan Evren'den Turgut Özal'a; Tansu Çiller'den Bülent Ecevife dek her kesimle ilişki kurdu 'Şeriat • Ticaret' zincirini genişletti. 250.000 TL (KDV dahıl) 1.KİTAP l l l l ü C l I I I U I I •iii KUKT 2 * . KİTAP ilıııı (ıııııtu İİAMBAK BüLA>I! 250.000 TL (KDV dahıl) 250.000 TL. (KDV dahıl) Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caddesı Saikımsoğut Sokak No: 9/B Cağalogiu İstanbul Tel:514 01 96/95 Posta çekı no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle