27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
" Şu Emlak Bankası insanı zorla ev sahibi yapar!" Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum şubelerımız ve yurtdışı temsılctlıkler m z sacış ıçın hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 78. Y i SAYI25827 / 50000 Tl (KDV,çmde) KUflUCUSU YUNUSNAM|1924 1945) BAŞYAZAR! NADKNAWf1945 1991; 23HAZİRAN1996PAZAR BUGUN CUMHURIYET'LE • PAZAR KONUĞU Türkiye'nin laiklik birikimi vardı' • 8. Sa\fada • GAZI KOŞUSU İngiliz taylarının onur yarışı • Arka Sayfada TV'DE SINEMA • PAffi PjYASAL^PI X Kazablanka'yı görmeyen var mı? B 77 . Sayfada 8 1 ş JDolâr; borsa ile ^arışıyor RP ile DYP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı için gizli görüşmeler yaptıklan ortaya çıktı Çaııkaya pazarlıgı Ortak aday belirleme RP ile DYP arasındakı goruşmelerde, Cumhurbaşkanlığı \e TBMM Başkanlığı seçımının de tartışma konusu olduğu ortaya çıktı Ikı partının, Suleyman Demırel \e Mustafa Kalemlf nın gore\ surelen dolduğu zaman yapılacak seçımde ortak adav belirleme konusunda ılke anlaşmasına vardıkları oğrenıldı DYP, TBMM Başkanlığı ıçın, RP'ye karşı olan Aydın Mılletvekılı Ismet Sezgın'ın adını. orta>a attı DYP yonetımının, Sezgın'ın adını partı ıçındekı muhaletetten koparmak ıçın gundeme getırdığı belırtılıyor • 5 Sa\fada Tansu Çiller'in koşulu RP ile gırdığı hukumet pazarlığında başbakanlık konusunda anlaşamavan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in, Meclıs'ın soruşturma yapmaması, yolsuzluk dosyalarının yargıya ha\ale edılmesı şartıyla ANAYOL'u yenıden gundeme getırmek ıstedığı bıldınldı ANAP'ın ıse Çiller'in bu onerısının. TBMM'nın denetım hakkının elınden alınacağı anlamına geleceğını belırterek teklıtı reddettığı ılerı suruldu DYP'nin, başbakanlığı Yılmaz'a \ermemek ıçın ısrarla uçuncu kışı formulunu gundemde tuttuğuna dıkkat çekıldı • 4 Sa\fada ANAYOL'da öneri kavgası DYP ile A.NAP, yenıden gundeme gelen ANAYOL arayışlan uzerıne. teklıfın kımden geldığı konusunda tartışma>a gırdıler DYP'lı Alı Rıza GonuK ANA\OL'un surdurulmesı teklıfının Mesut Yılmaz'dan geldığını ılerı surdu ANAP'lı Burhan Kara ıse partı ıçı kargaşa \e parçalanma korkusuna kapıldığını savunduğu DYP'nin dı>alog onerdığını belırterek "D\P, gardı duşmuş boksor gıbı nereve saldıracağını bılemı\or' dedı RP'lı Ismaıl Kahraman. •\N4YOL ıçın de\re>e gıren Alparslan Turkeş'ın tutumunu ustu kapalı olarak eleştırdı • 4 Sa\fada Suriye'den Türkiye kışkırtması21 Ulke katlldl Mısır'ın başkentı Kahıre'de 21 Arap ulkesınm temsılcısınm katıhmıyla duzenlenen zırvenın ılk gununde, Is,raıl'ın barış surecıne uvarak ışgal ettığı topraklardan çekılmesı ıstendı \e 'barış ıçın toprak' koşulu bır kez daha vurgulandı Sunye De\let Başkanı Hafız Es-ad. geçmıştekı dargınlıklara sunger çekerek Urdun Kralı Huseyın \e Fılıstın De\let Başkanı Yaser Arafat'la ıkılı goruşmelerde bulundu Zırvede. Israıl ile v apılan askerı anlaşma nedenı>le Turkıye aleyhınde bır karar çıkanlması ıçın bastıran Sunye'mn, bu konuda Urdun ve Fılıstın'ın de desteğını kazanmaya çalıştığı bıldınldı • 11. Sayfada Kaddafi zirve için ambargoyu deldi Lıbya hden Muammer Kaddafı de, Bırleşmış Mılletler'ın u>guladığı ha\a ambargosunu çığneyerek Arap Ztrvesı'ne katılmak uzere dun Lıb>a Havayollan'na aıt bır Boeıng 727 uçağıvla Mısır'ın başkentı Kahıre've geldı Kaddafı">ı ha\aalanında Mısır De\let Başkanı Husnu Mubarek karşıladı • // Sayfada Mafva ile ilgıli dc\let gorevlileri gozaltında. (Basın) M OYS SORU VE YANITLARI YARINCumhuriyet te BUYUK SINAV B U G Ü N • - Sayfada Cezae\ lenndekı a<,lık gre\ ıne destek ıçın du/enlenen gosterılere ızın \erme\en polıs dun de gözaltılannı surdurdu Bu kez copkullanmavanpolısherkesıgozaltınaaIma>aözengosterdı(')(Fotograflar ERZADE ERTEM KA<\\ SAGANAk) SrV EREKt H4V 4Y 4 l Çl RAC 4KL4RDI Söylemez kardeşlerin hedefi Çetinsayalar'dı• Yapılan operasvonlarda Söylemez kardeşlerle bırlıkte yakalananların, 2 mılletvekılının >anı sıra Çetınsav, a aılesının fertlennı oldurmeyı \e Şanlıurfa'nın Sı\erek ılçesınde Bucak aşıretıne aıt olan bınaları havaya uçurmayı planladıkları belırtıldı Istanbul Emnıvet Muduru Kemal Yazıcıoğlu. vakalananlann pazartesı \e>a salı gunu Ltanbul De\let Guvenlık Mahkemesı'ne çıkanlacaklannı sovledı • Atakoy'de, >er gostermeye*katılan Sovlemez kardeşler ve Mehmet Sıddık Bakır, 4 nısanda MIT v e asken lojmanların karşısında Emınonu Beledı>e Başkanı Ahmet Çetınsaya'yı bekledıklennı sovledıler l'ı kadın 23 kışılık çete uyelerının, basına gosterılmesı sırasında yuzlennı kapattıkları, ancak Mehmet Sena Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez ın gulerek poz verdıklen goruldu • 3 Sayfada Çiçeklere, yazarlara, çocuklara da...• kavıp aılelerının Galatasarav 'dakı oturma evlemı son ıkı haftadır engellenırken dun de karanf ıllı destek e^lemı gozaltı>la sonuçlandı \aklaşık 100 kışı gozaltına alındı Ataol Behramoğlu NevzatÇelık Şanar Yurdatapan gıbı yazar \e sanatçılann yanı sıra kavıp Hasan Gulunav'ın eşı Bırsen Gulunay \e 10 vaşındakı kızı da gozaltına alınanlar arasindavdı Haber Merkezi - Galatasarav Me\dant ka\ıp aılelerınden sonra karanfı 1lere de \asak Kavıp \akınlannın oturma evlemının iurduruldugu GalatasaraN Lısesı onunde dun de e> lemı alana karanfil ko\arak debteklemek ibte\en sanatçılar \e a\dınlar gozaltına alındı Aralannda gazetemız \azan Turkne \azarlar Sendıkası (T\ S) Başkanı \taol Behramoğlu vazar şaır Nevzat Çelık. Şanar Nurdatapan \e ÇHD u\eM avukatlann da bulundugu avdınların sanı sıra ka\ıp Hasan Güluna\ ın esı Bırsen Gulunav \e 10 \a;>mdakı kızı da gozaltına alınanlar araMnda veraldı Gozaltına alınan avdınlar akşam saatlerınde serbest bırakılma\ a ba^landı Izmır konak Mevdanı nda • ArkasıSa. 6, Su Vte Rektör seçinderi başhyor • 22 unıversıtede gorev »urelerı dolan rektorlerın verıne atanacak adavlar ıçın oğretım uvelerı arasında vapılacak seçım vann başlayacak \aklaşık İObın 700 oğretım uvesının ov kullanacağı seçımler sonıında belırlenecek adaylar 1 temmuzda \ OK un ıncelemesine sunıılacak EMINEKAPLAN ANK\R\ - Lnı\ersitelerde rektoriuk seçımlerı \ann ba^la\ac ık 22 unnerMte de \ann basla>ıp 28 hazıran gunu soııa ereı.ekbeı,ımlerde vakla^ık lübın"00og retımu\esıo\ kullanacak Herunıversıtt de t_n tazla o\ u alan 6 >ar adav 1 temmuz gunu 1 "» uksekOğretım kurulu nuıı(\Ok) ıncelemesıne sunıılacak \ O k 17tem muzda6ada\dan ^ ıınu be(,erekCuıııhur başkanı Sule\man Demırel e sunacak \ OK. un 22 unıversıteve atanacak \enı rektorlerıçın belırledıgı se(,ımtakvunı \a nn baslıvor Lnı\ersıteler 24 28 hazıran gunlerı arasında oğretım u\elerı arasında \apılacak o\ lamaN la rektor adav lannı be lırlevecekler Se(,ımlerde vakla^ık İObın 700 oğretım uvesı ov kullanaı_ak 2^4^ sa vılı ^ Ok \isası uvarınca 2 donem rek torlukvapan Akdenız Lnı\Lr>ıtesi Rekto ru Prof Dr Tuncer karpuzoglu Dıcle Unı\ersıtesı Rektoru Prot Dr Sedat \n- turk. Dokıız Evlul Lnnersıtesı Rektoıu Prof Dr NamıkÇevık. karadenızTekııık Unnersıtesı Rektoru Prot Dr \\dın Du- manoğlu MımarSınan Lnıversıtesi Rck toru Prot Dr Gunduz Gokçe \c Gazı ın- tep Unıversıtesı Rektoru Pıot Dr Igur Buget venıden adav olınııvae ık Her unıverMtede ogretım uvelerının se çımısle belırlenen 6 sar adav 1 temmuz da \ Ok taıatından ınceleme\e alınae ık \ O k Genel kurulu nun ftemmuzda^ çecegı 3 er adav atanmak uzere C umlnır başkanı Sulevman Demırel e sunuh^ık Rektor seçımı vapılacak bazı unnersıte • Arkast Sa. 6, Su. Vte OĞRETIM ELEMANLARI SEND1KAS1 ?\\ \SA\ A BAGL1 BILIM OL\\\\Z M 6 Sa\fada I\1\M HATIP LISELERININ GOZL H\RP OkLLL\D\ • 3. Sa\jadu OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Karanfil Suç ÖğesL. Ka\ıp aılelerının, bırbaşka deuşle Cıınuırresı Aıuule ıı nın oturma eylemlen ıkı haftadırpolısçe engellenn or \eden, nıçın? Ontekı guıı Ankara'du 4dalet Bakanlığı onunde CHP 7/ kadınlar da pohslerın engellenıesıyle karşılaştı, ı/s- telık tartaklandı. Polıs, CHP Kadın holları ııyesı Goknııı Ozka\ a \ı da saçlarından tu- tarak surukledı Polısın son gunlerdekı kü tı tutumunun neden ka\nak- landığı açıkça gorulu\or. Bır hukuk devletınde yaşanma- ması gereken ınsanlık dışt bu turolaylara, tum demokra- tık kıtle orgutlennın karşı çık- mast gerekı\or. Dun Istanbul'da \aşanan ola\lar, Turkne'nın polıs cltn letı fotoğrafını \ansıtmı- \ or ıııu? Şerıatçı-ırkçı gosterı- leregoz \ uman gu\enlık guç- lerının, ınsan hakları ve de- mokrası \ anlısı gııçlere aldığı taıır, bırgerçeğm altını çızmı- \or ntu 9 Evetçızı\or. Polısın \anlı ol- duğu ortaya çıknor Istanbul'da Cumartesı An- nelerı'ne karanfil \ermek ıs- teyen çoksayıda kışııun,polıs- çe gozaltına alınmaları -daha sonra serbest bırakıldılar- ol- dukça dusundurutudur.. T\S Başkanı \e Cumhurı- yet'ın koşe \azarı Ataol Beh uımoghı nun da aralannda bulundugu bır grup a\dımn • • • • Arkast Sa. 6, Su. 9'da POLİSE SALDIRI Okmeydanı'nda silahlı çatışma • Okme>danı Gırne Çaddesf ndekı DYP Ilçe Merkezi"ne saldıran yasadışı orgut uyesı 5 terorıst ile guvenlık guçlen arasında çıkan çatışmada 1 mılıtan \ e bır bekçı oldu, 3 guvenlık gorevlısı ile bır yurttaş yaralandı Çatışmada 1 teronst de ağır > aralı olarak yakalandı • 6 Sayfada DftARBAKIR Yerel TV'ye saldın: 6 ölü • Dıyarbakır'da vavın >apan Soz TV studyolan ve aynı bınada bulunan Altındağ Dınlenme Tesısı dun gece saat 21 15'te kımlığı belırleneme>en kışılerce uzun namlulu sılahlarla tarandı Olayda 6 kışı hayatını kaybettı, olenlerden ıkı kadının kımlığı tespıt edılemedı • 6. Sayfada GUNDEM >IIST4F\B\LB\\ Kal Yeşil Yeşil... Savaş acımasızdır Her şeyı kendı rengıne boyar Bugün aklımıza Bosna deyınce kan Hersek deyınce gozya- şı Saraybosna deyınce olum Mostar deyınce yıkım gelıyor Adı savaş ve etnık gergınlıkle butunleşen Balkan şehır- lerıne hep uçak ya da hehkopterle gıttım Otekı ulaşım yol larının tumu uzun sure guvensız dı Bır kente en çok trenle ulaşmayı severım Trafık kaygı- sından uzak adım adım kentı tadarak Son gıdışte bıraz daha rahatlama vardı Butun gaze- • Arkası Sa. 6, Su I 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle