03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HA2İRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Altı yıl aradan sonra düzenlenen tarihi zirve için Kahire'de buluşan Arap liderleri ortak zemin arıyor Suriye'den Türldye kıskırtması • Arap liderler, zirvenin ilk gününde tsraü'i banş sürecine uymaya çağırırken, Suriye lideri Esad Türkiye'ye karşı Ürdün ve Fılistin'in desteğini kazanmaya çalıştı. Dış Haberler Servisi - Mısır'ın baş- kentı Kahire'de ıkı günlük bir zır\e ıçın dün bır araya gelen 21 Arap ülkesının temsılcısı. hem Israil'dekı veni sagcı hü- kümete karşı ortak bır tavır belirlemek hem de aralarındakı anlaşmazltkları gi- derebilmek ıçın çahşıyorlar. Zırvede. Türkive alevhinde bır karar çıkarılması için bastıran Suriye Dev let Başkanı Ha- fiz Esad'ın. dün aralarındakı anlaşmaz- lıklara bır nokta koyarak ıkıli görüşme- lerde bulunduğu Fıhstın lıderı Arafat\e Ürdün Kralı Hüseun'in desteklerini ara- dığı bildirildi. Altı yıldan bu yana ılk defa düzenle- nen \e 14ü lıderdüzeyındeolmak üze- re 21 Arap ülkesinın katıldığı zınede, Is- raıl'ın banş sürecine uyarak ışgal ettıgı topraklardan çekılmesi istendi \ e "banş için toprak" koşulu bır kez daha \ urgu- landı. Zırveve başkanlık vapan Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnii Mübarek. açılış- ta vaptığı konuşmada, Araplar arasında işbırliğıni vedayanişmavı arttırmak için gerçekleştırilen zırvevı. "'birlik. enteg- rasyon ve banş arvesi" olarak tanımla- dı. Kendı aralannda köklü sorunlan bu- lunan ülkelere ev sahıplığı v aptığı zırv e- de birçe^ıtarabulucurolü üstlenen Mü- barek'in, oldukça ılımlı bir tutum be- nımsediğı \e Arap millivetçilığıni ön plana çıkardığı gözlendı. "İsrail hükümetini. banş için bizimk işbirliği \apma\a çağımoruz" dıve ko- nuşan Mübarek. "Bizsavaş kışkırtıcılan değiliz \e şiddeti reddedivoruz. Tanıam- lantncava kadar banş yölunda gitmeye kararlnız"dcdı. L i b y a l i d e r i n d e n K a h i r e ' y e s ü r p r i z z i y a r e t Kaddafi zirve için ambargoyu deldi Dış Haberler Servisi - Lıbya lıden Muammer Kaddafi, Birleşmış Mılletler'in uyguladığı hava ambargosunu çığneverek Arap Zir\esi"ne katılmak üzere dün Lıbva Ha\ayollarına ait bir Boeıng 727 uçağıvla Mtsır'ın başkentı Kahire've geldı. \rap Zırvesı'ne katılan 21 ulke İıderinin sonuncusu olarak Kalııre'ye gelen Kaddafi. Mısır De\let Bjşkanı Hiisnü Mübarek tarafından karşılandı. Ha\aalanı güvenlık yetkılıleri Kaddafi'nin Kahire'ye doğrudan Trablusüarp üzerınden tzeldiöini bildirdi. Kaddafi bö>lece. BM'nin I W vılından beri Lıbya'va karşı uvguladığı ha\a ambargosunu üçüncü kez çiğnemiş oldu. BM. 1988 > ılınıia İskoçva'nın Loekerbıe kenti üzerinde ıki Lıbvah terörıstın yerle^tırdıgı bir bombanın patlanıası sonucu düşen Anıenkan uçagı olayının ardından Lıbva'va ha\a ambargosu u)gulma\abaşlamiştı. Lıbva. ıkı şüphelının yargılanmaları için lngıltere>e ya da Amerıka'va gönderilmesinı reddetmıştı Sl RtYE-İ RDÜN-BAHREYN Kahire'de farklı cepheler bir araya geldi • • Esad kendisine yandaş anyor lsrail ile yaptıkları banş anlaşmalan nedenıyle Fılistın \e Ürdün'ü kara lıst- eye alan Surıve. zırvede bu ülkelerle de arasındakı buzları erıtme fırsatı buldu Zırvede. lsrail ile yapılan askeri ışbırlı- gı anlaşması nedenıyle Türkıye ale> hin- de bır ortak kınama kararı çıkarılması için ba>tırmaM beklenen Sıırıye Cum- hurbaşkanı E^ad'ın. Kahire'de ıkı eskı duşmanı Fılistın lıderı Arafat \e Ürdün Kralı Hüseym ile ıkılı görüşmelerde bu- Mısır lideri Mübarek'in evsahipliği yaptığı zirveye Ürdün Kralı'nın da aralannda bulunduğu 14 lider katıhyor. lunduğu bıldırıldı. Arap Bırlığındenüstdüzey birdıplo- mat AFP've yaptığı açıklamada. "Şam, kuze\ dcn Türkh e'nin, güne> den dc Isra- tl'in neden olduğu kuşatılmışlık duvgu- suvla başa çıkabilmek için Arap Birli- ği'nin desteğini istivor" dedı. Dıplomat. Esadın Hu>evın \e Arafat'ı kendı va- nına çcknıek ıçın ıhşkilerınt düzeltme yolunu seçtığını ıfade etti. Ancak Kahı- re'dekı dıplomatlar. Sunve'nın çabaları- nın Arap liderler tarafından pçk destek görmediğını ıfade edıyorlar. L st düzev bır Ürdünlü vetkılı. Kahire'de. "Türki- >e, Arap dünvasının önemli bir ınüttufi- kidir" dıye konu!)tu. Türkıve'u destek- le>en Ürdün. zırveden Ankara aleyhıne çıkabılecek herhangı bır kararı reddede- ceğinı açıkça bclırtmıştı. Bu arada. ABD Bas.kanı Bill Clinton. Ortadoğu baritinın tesısınin kendisının öncelıklı konusu olduğunu söyledı. Arap liderleri zınesı öncesınde El-Şark El-Avsat gazetesıne bır demeç veren Clinton. Amerıkan yönetımı \e kendısı- nin barı^ın tesısi ıçın çalıştığını belirtti. Clinton. barıs, anla^malarının tanıam- lanınasınınv *gerçekçi\etop>ekün"bır barı>a ula^ılabilmesi için gereklı olduğunu ka\dettı. Bagdat Irak-BM arasında anlaşma Dış Haberler Servisi - lrak'ın bü- tün askeri tesıslennın uluslararası denetıme açılması ıçın. Bağdat >et- kılıleri ile Irak'ın kıtle imha silahla- rını denetlemekle göre\lı BM Özel Komisyonu arasında anlaşmaya \a- nldı. Resmı kaynaklardan edinılen bıl- gilere göre. BM Özel Komisyonu Başkanı Rolf Ekeus ile Irak Dışışle- ri Bakanlığı Müsteşarı Riyad El- Kassi arasında dün yapılan görüşme- de anlaşma sağlandı. Ekeus. görüş- meden sonra düzenledıği basın top- lantısında, Bağdat'taki tenıaslan ile ilgıli olarak hazırladığı bırraporu Pa- zanesi günü BM Gü\enhk Konse- yi'ne sunacağını belirtti. Basın toplantısında. "Irak hiikü- tneti, BM Ozel Komis>onu'nun araş- tırmak istediği her yere önkoşulsuz \e anında giriş i/ni verecegini garanti etti. Bu görüşmelerden sonra her- hangi bir engelleme olma>acağına inanıyorum'"dıye konuşan Ekeus ay- nca * BM Gü> enlik Konseyi'nden de olumlu bir tepki geleceği konusunda mmserirn'' dedı. BM Özel Komisyonu ise Bağ- dat' ıntümaskentesislerinidenetime açmasına karşılık. "Irak'mjasalgü- \enlik ka>gılanna \e egemenlik hak- lanna sa\gı gösterme" \e temınatı \erdı lrak ile BM arasinda yaşanan son kriz üzerine. Ekeus geçen Çarşamba günü Bağdat'agelmiştı. lrak. Bağdat yakınlanndaki 5 tesiste. gü\enlık ne- denleri ile 54 uzmanın inceleme yap- rnasını engellemişti. Suriye: Su, lsrail ile ilişkıler ve kendisine yönelik tehditler konusunda Türkiye aleyhine karar çıkması için çabalıyor. Suriye Dış İs,İeri Bakanı Faruk El-Şara, Türkiye'yi, Suriye'nin kuzeyinde «erçekleşen olaylardan sorumlu tutuyor ve Türk askerinin sınırda yaptığı yığınak ve Türkiye'nin ülkenin kuzeyinde yarattığı gerginliği gündeme getireceklerini söylüyor. Ürdün: Lsrail ile ilişkilerinin bozulmasını istemeyen Ürdün, Türk-lsrail askeri işbirliği anlaşmasını kınayan bir karar çıkmasinı engellemeye çalışıyor. Amman, Ankara'nın sert bir dille eleijtirilmesini kabul etmeycceğini ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik şikâyetlerinin yasal olduğunu sövleyerek Suriye"yi. PKK"yi topraklarında barındırarak f ürkiye'ye saldırmasına izin vermekie suçluyor. ABD Başkanı Bill Clinton'ın da Ürdün Kralı Hüseyin'den, Arap Zirvesi'nde. yeni lsrail hükümeti ve Türkiye aleyhinde sert bir karar çıkmaması için çaba gösterniesini istediği belirtiliyor. Bahreyn: Iran'ı. ülkesindeki rejim karşıtlarını destekleyerek bir Islami hükümet kurmaya çahşinakla suçlayan Bahreyn, Suriye'nin kar^ı yöndeki çabalarına karşın Tahran'a yönelik sert bir karar çıkmasinı istiyor. Başbakan, AB liderleriyle yaptığı görüşmenin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti k katıldı diği" volundaki soruvu ise asık bır yüz ıfadesi>le. "nayır* diye yanıtladı. Prodi. çalışma yemeği- ııın çok olumlu ve iyi geçmesini ümit ettığıni sözlerine ekledi. Mesut Yılmaz'ı. yemek salo- nu gırışınde karşılayan Prodi. Dı- şışlerı Bakanı Emre Gönensay ile de ayakta kısa bır görüşme vaptı. Prodi. "TürkiyeCumhuri- vefi'nin en üst düzev de vönetici- leriv le karşılaşmaktan ve onları burada ağırlamaktan son derece memnunum" dedi. AB ile Türkiye arasında. hü- kümet başkanları düzeyinde boy le yemekli bir toplantının dü- zenlenmiş olmasının bile, ılişki- lcrin gelışmesi açısından fevka- Lıde olumlu bır işaret olduğunu belırten Yılnıaz. şöyle konuşru: "2.5 saat süren bu toplantıda. başta T ürki>e ile Yunanistan ara- sındaki ihtilaflar olmak üzere. muhataplanmız açısından me- rak konusu olan, bizetevdi editen sorularla ilgili, Türk Hüküme- ri'nin görüşlerini ifade etmc im- kanı buldum. Bi/im açımızdan son derece yararlı bir görüşme ol- muştur" AB zjrvesinin bildirisi Bu arada. AB zırvesınin so- nunda yayınlanan bildiride. 6 Mart 1995 tarihlı Türkiye-AB Ortaklık Konseyı karanna bağlı olarak, Türkiye ile AB arasında- ki ilışkılerin güçlendirilmesi ve derinleştırilmesine öncelik tanın- ması vurgulandı. Bildiride. Or- taklık Konseyi"nin gelecekte ba- şanlışekıldetoplanmasıiçin.uy- gun koşullann yaratılmasının ön- aörüldüâü de kavdedildi. Dış Haberler Sen isi - Başba- kan Mesut Vılmaz. AB zirvesi- nin yapıldığı ItaKa'nın Floransa kentinde AB Dönem Ba.şkanlığı tarafından verılen çalısma yeme- ğine katıldı. Mesut 'Sılmaz. AB ile Türkıve arasında. hükümet başkanları düzeyınde \emeklı birtoplantıdüzenlenmışolması- nın. ılı^kılerın gelişınesi açısın- dan çok olumlu bır ışaret olduğu- nu söyledı. Fortezza Da Basso Kale- sı'ndeki yenıeğe. Başbakan "^'i 1- maz ile Dışışlerı Bakanı Emre Görnensay'ın vanısıra Fransa Dev let Başkanı Jacques Chirae. ttal>a Başbakanı Romaııo Prodi. tspanva Başbakanı Cose Maria Aznar. Irlanda Başbakanı John Bruton. İtaKa Dışişlerı Bakanı Lamberto Dİni. Av ustury a Dışi;;- len Başkanı VVolfang Schüssel. Almanya De\let Bakanı \uhler Hoyer. \unanıstan'ın A\rupa Birliği ile ilişkilerınden sorumlu Bakanı \orgos Romeos ve Yılmaz'ın da katılacağı AB Troikası'pın diğer AB ülkelerine açık çalışma >emeği başladı. (AA) AB'nın dış ilişkilerden sorumlu Yemekten oncc gazetecılerın RomanoProdi. "AB'nin Floran- sa Zir\esi"nde, Türk-Vunan an- laşmazlığının çö/ülüp çöziilme- üyesi Hans Van Der Broek katıl- di. şorulannı \anitlavan AB Dönem Başkanı ftalva'nın Başbakanı Aliyev, 'Azerbaycan Kültür Derneği düşmanca davranışlar içinde' dedi Azerbaycan liderinden suçlama BAKÜ (AA)- Azerbaycan Cumhurbaşka- nı Haydar ,\li\e>. .\zerba\can Kültür Der- neği'nin. ülkesıne karşı düşmanca da\ ranış- lar içınde olduğunu söy ledi. Aliyev jn Ba- kü'de gözaltına alınan TRT çalışanı İsa ^a- şarTezel" ın serbest bırakılması için gelen Iğ- dır Beledıye Başkanı Ali Asker Aşınm \e beraberındekı heveti kabulü. televizyonda yayımlandı. Ali>ev. kabulde vaptığı konuşmada. eskı Savyetter Birliği dönemınde. 1920lerde Tür- kiye"de kurulan Azerbaycan Kültür Derne- ği "nın bü>ük hizmetleri olduğunu söy ledi Azerba>can"ın artık bağımsız bır de\let ol- duğunu. Türkive ile doğrudan ve vakın ılış- kılerkurabildiğınibelırten Alıvev. Azerbav- can Kültür Derneğf nı. bağımsız Azerbaşcan aleyhıne etkinlikîerde bulunmakla suçladı. Konuşmasında bölgesel sorunlara da değı- nen Alı\e\. Azerbaycan \e Türkive'nin önündeki sorunlann çözümlenemedığını vursuladı. Ermenistan'ın askerı ıttıfaklar kurma çabasmda olduğunu. \unanistan ile stratejık anlaşma iınzaladığını belırten Aliyev. aynı anlaşmanm Suriye ve Rusya ile de imzalandığına dıkkat çektı. Iğdır'da bazı çevrelerın. Ermenistan'a kapı açılmasını ıs- tedığiııi anlatan Alıvev. şunları söyledi. "O sınırla Ermenistan'dan size casus gönderi- >oıiar, PKK'v i desteklivuriar. Siz kapıv ı açın- ca ticaret vapılacak. Ama ülkeniz zarar gö- recek. Büvük politikavı. kiiçiik duvgulara. küçiik çıkarlara bağlamak olma/." ACIKAYBIMIZ Adana eşrafından merhum Bedrettin ve Nafile Baykam'ın oğlu. Tevfik - Nazıniye Baykam, Şadiye Özelsancak. Müyesser - Yahya Görgün. Ferit - Engin Baykam'ın can kardeşi. Saliha Yalçın. Şükran Yalçın, Ahmet - Hilâl Yalçın. Mehrnet - Günay \alçın, Mahmut - Sevgı Yalçının kıymetli enişteleri. Mustafa - Mübeccel Aslantaş'ın dünürü. Cem Aslantaş ve Sibel Yağcı'nın kayınpederi. Hülya Aslantaş ve Bedri Baykam'ın kıymetli babaları. Mutahhar Baykam "ın sevgili havat arkadaşı. bü\ük insan CHP Eski Grup Başkan Vekili, Adana ve İstanbul Milletvekili Dr. SLPHt BAMKAMgeçirdiği kalp krizi netıcesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Azız naaşı 24 Haziran 1996 Pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakiben Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Acımız çok büyüktür. Allah rahmet eylesin. AİLESİ NUR İÇİNDE YAT , SEVGİLİ Dr. SUPHİ BAYKAM Sevgili Babacığım, Senden dürüstlüğü, Atatürk sevgisini, Kemalizm'i, sosyal demokrasiyi. CHP'li olmanın eşsiz onurunu ve inandığım her ideal için dünyayı değiştirene kadar çalışma azmini öğrendim. Sana müteşekkirim. Ömür boyu öğretilerini ve bana verdiklerini unutmayacağım. BEDRİ BAYKAM POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI TSK, Kuzey lrak ve Çekiç Güç 19 haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde. Harp Akademileri Komutanlığı'nca bastırılan "Petrost- rateji" adlı kitaptan alıntılar çıktı. Türk Süahiı Kuv- vetleri'nin (TSh<) Kuzey lrak, petrol ve Batılı ülkeler hakkındaki görüşlerini yansıtan bu alıntılar çok il- ginç. TSK'ye göre ABD ve Batılı ülkeler Çekiç Güç'ü, Kuzey lrak petrolünü denetim altında tutmak için kullanmakta olup, bölgede bir Kürt devleti oluştu- rulmasına yönelik çalışmalar da bu amaçtan kay- naklanmaktadır. "Petrostratejı" adlı kitapta. ABD ve Batı Avru- pa'nın Ortadoğu petrolünün dost ellerde bulunma- sını sağtayacak bır düzenin kurulmastnı ısteciıkten. ancak bu düzeni kurmak uğruna "Ortadoğu 'yu dü- zensizliğe ve bölünmüşlüğe ıttıkleri" belirtiliyor. Kitapta, Kürt devleti konusunda ise şöyle deni- yor: "Petrolün dost ellerde olmasını isteyen Batı Avrupa ve ABD, Kuzey Irak'ı Çekiç Güç (Operati- on Provide Comfort) denetimıne alarak Kuzey lrak Kürtlerini bir yol ayrımına getlrdıler. Petrolün ve 2000'li yıllarda bölgede çok değerli hale gelecek olan suyun, kendi himayelehndekı bir Kürt devle- tinın kontrolünde bulunmasından, Batılı ülkeler ve ABD oldukça hoşnut kalacaktır." TSK'ye göre Kuzey Irak'takı ınsan hakları görü- nümü altında yatan kavganın asıl nedenı petrole sa- hip olmak, Musul ve çevresindekı petrolü pazarla- maktır. Yoksa kimsenin ne Kuzey Irak'takı Kürdu ne de Kuveyt'teki Arabı düşündüğü vardır • • • TSK'nin strateji raporlannda, petrol bölgesını de- netim altında tutmak için ABD'nin kendi himayesın- de bir Kürt devleti kurulmasından hoşnut kalacağı, petrolün dost ellerde olmasını isteyen ABD ve Ba- tı Avrupa'nın Kuzey Irak'ı Çekiç Güç'le denetim al- tına aldığı vurgulanıyor. Bu görüşlerTürk basınında bazı yazarlar tarafın- dan sık sık belirtildı, Sayın Bülent Ecevit, Mec- lis'te ve dışarıda aynı savlan dile getırdı. Çekiç Güç'ün kanatları altında Kuzey Irak'ta bır Kürt devletinin çekırdeği oluşuyordu. Çekiç Güç, amacını aşmıştı. Batı'da Internatıonal Heral Trıbu- ne, The Economist gibi yayın organları Çekiç Güç'e güvenen Kürt lıderlerinın Saddam Hüseyin'le özerklik görüşmelerıni yokuşa sürdüklerını bildırı- yordu. Ama Türk basınında bu uyarıları yapan yazarlar, kendilerine "liberal" diyen çevreler tarafından bom- bardımana tutuldular. Ne dinozorlukları kaldı. ne Saddam hayranlıklan. Batı'dan kuşkulanmak mo- dası geçmiş solculuktu. Çekiç Güç. bölgeyı terk ederse, Saddam Kürtlere tekrar saldırırdı. • • • Oysa Mehmet Ali Birand'ın geçen hafta Kuzey Irak'ta görüştüğü Kürdistan Yurtsever Bırlığı lıderı Celal Talabani şöyle diyor: "Çekiç Güç giîse da- hi Saddam Kuzey lrak Kürtlehne saldıramaz. Hem çok güçsüz hem de Batı 'yı tekrar ayaklandırmak istemez." Doçent Dr. Baskın Oran, Kalkık Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti adlı kitabında, "Çekiç Güç, Hu- zurOperasyonu-2 ile temmuz 1991'de Türkiye'ye gelmiştir. HuzurOperasyonu-2'nın amacı, Kürtle- ri kurtarmaktan çıkarak Saddam 'ı devırmeye yö- nelmiştir. Yani amaç yozlaşmıştır" dıyor. Çekiç Güç'ü eleştırenler, Türkiye'dekı "Neo libe- ral koro" tarafından "modası geçmiş solculuk, dı- nozorlukla" suçlandı. "Çekiç Guç'un kanatları al- tında bır Kürt devleti oluşuyor" diyenler, "Saddam hayran/"diye nıtelendi. "Saddam tekrar Kürtlere saldırmaya cesaret edemez" dıyenlere dudak bü- küldü. Oysa bugün bizzat Talabani. Saddam'ın Kürtle- re saldırmaya cesaret edemeyeceğını söylüyor. Bı- lim adamı Doç. Baskın Oran. "Çekiç Guç'un ama- cı yozlaşmıştır" diyor. TSK "Kuzey Irak'ta asıl kav- ga petrol için yapılıyor" diyor. Şimdi bunların hepsi, "Saddam hayranı dinozor- lar, modası geçmiş solcular"m\ oluyor? Çekiç Güç'ün bu noktadan sonra ülkemızden ay- rılmasını istemenin bir yararı yok. Güney Kıbrıs ya da Ürdün'e konuşlanabilir. Türkiye. bu ışten daha zararlı çıkabilir. Ama zamanında Çekiç Güç'e karşı sağlıklı. akıl- cı bir tavır takınılabılseydi, alternatıf formüller öne sürülebilseydi ve Çekiç Güç konusunda kuşkuları olanların üzerine şimşekler yağdınlmasaydı. konu böylesıne içinden çıkılamaz nitelığe bürünmezdı. Kendilerinden farklı düşünen herkesi, "dinozor" ve "modası geçmiş solcu" olarak nıteleyen "neo liberallerin" dikkatine sunulur. Lebed'den demec 'Çeçenistan özerk olmalı' Dış Haberler Senisi- Rus- ya Dev let Başkanı Boris Yeltsin'ın jeni ulusal güv en- lik danışmanı Aleksander Lebed. Çeçenistan'ın özerk olmasını ıstediğinı vebunun için de referanduma gıdil- mesinden yana olduğunu açıkladı. AFP'den alınan bilgıye göre Almanya'nın haftalık Der Spıegel dergisinde önü- müzdeki pazartesi yavımla- nacak olan röportajında Le- bed. "Eğer Çeçen toplumu bağımsız olmak istivorsa. ba- ğımsız olmalıdır" dedı. Rus- ya'da geçen pazar günü ger- çekleştırilen dev let başkanlı- ğı seçımlenni üçüncü sırada bitıren Lebed, Çeçenistan da 18 aydan beri süregelen an- laşmazlıklann kısa bır süre içinde çözümlenebıleceğin- den emın olduğunu kaydet- ti. " S a ^ ı n sorumlusu Mos- kova'da aranmalıdır" diyen Lebed bunun da en kısa za- manda ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan. Rus haber ajansı İnterfaksdünbiraçık- lamayaparak Lebed'in vann Çeçenistan "ı zıvaret edebi- leceğini bildirdi. İnterfaks, askeri bir kavnaktan aktar- dığı haberinde Lebedın. Rusya vanlısı Çeçen liderler veburadaki Rus Komutanlı- ğı ile görüşmelerde buluna- cağını belirtti. Görüşmelerde geçen a> Çeçen direni^çıler ile Mos- ko\a hükümeti arasında im- zalanan banş anlaşmasının uv gulanmasının ele alınaca- ğı kavdedildi. Yarın yapıl- ması planlanan görüşmeler- de, İnguş Cumhuriyetinde 10 haziranda imzalanan an- laşmada öngöriildüğü gibı Rus askerlerinın bölgeden çekilmesi ve savaş bölgesi- nın silahsızlandırılmasi ko- nuları üzerinde durulacağı bildirildi. Lebed. Rıısva'nın güven- liğı konusundakı en üst dü- zej sorunıkıkığun kendisiııe verilmesının ardından bır açıklama vaparak. Çeçenıs- tan konusuvla bızzat ken- disinın ılgıleneceğını kav- detnııştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle