05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT2 21.25 'Cumhuriyete Kanat Gerenler' TV Servisi - Yönetmenliğini Hüsamettin Cnlüoğlu'nun vaptığı ve Mengü Ertel"in sunduğu '••Cumhuriyete Kanat Gerenler"de tüm yaşamını eserler üretmeye adamış bir tarihçi Örd. Prof. Dr. 1. Hakkı Uzunçarşıirnın hayatı anlatılıyor. 1931 yılında f ürk Tanh Kurumu'na •'kurueu üve" olarak seçilen ve ardından ordinaryüs profesör un\anını alan Uzunçarşılı, Ankara Dil Tarıh Coğrafya Fakültesi"nin açılmasıyla burada ders vermeye başlar. tnterstar OO.35İ 'Dr. Stress' T\" Servisi - Nedim Saban'ın hazırlayıp sunduğu canlı olarak yayımlanan tartışma programı "Dr. Stress", "Padişahlarımız ve Biz" başlığıyla ekranlara geliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı İmparatorluğu"nun benzerlik ve farklılıklannın tanışılacağı programda "Fatih Sultan Mehmet bi/im atamız da, Deli İbrahim değil mi"", "Abdülhamit. sövlendiği kadar gaddar mıydı", "Istanbul Kanatlarımın Altında fılmindeki Murat ile tarihteki Murat arasında ne gibi farklar var" gibi sorulann vanıtlan aranacak. Gerilim ustasından aşk, tutku ve çifte kimlik üzerine kurulu bir yapım ekranda Eütchcock'un gizemli filmiTV Servisi - Atilla Dor- say'ın "Sinema 100 Va- şında" kuşağında birinci sınıf bir Hitchcock klasiği ekrana geliyor. "Ölüm Korkusu"nun kaynağı. Fransız yazarlar Boile- au/Narcejac ikilisinin "Ölülerin Arasından" ad- lı romanıdır. Büyük aşk ve tutku filmi "Ölüm Korku- su". Hitchcock sineması- nın genel çizgilerinin dışın- da. Yine de bu film ustaya. filmlerinin arasında en yo- ğun. karmaşık \e karanlık olanlanndan birini yapma olanağını verdi. Aşk, tutku. ölüm ve çıfte kimlik üzeri- ne kurulu gizemli filmin ko- nusu. hiçbir alaya ve tebes- süme yer vermeyecek dere- cede de karanlık. "Ölüın Korkusu", Hitchcock'un gerilim ustası olarak bilinen yönüne bir de "tutkular yönetmeni" niteligini ka- tan en iyi ömek. Sürprizlerle dolu entrika- lann da yer aldığı "Ölüm Korkusu". düzenli aralık- TRT 2 22.55 Ölüm Korkusu - Vertigo / Yönetmen: Alfred Hitchcock / Oynayanlar. James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore /1958 ABD, 126dakıka. larla gelen görsel sürprizler. şoklarla dolu. Filmin kahramanı ">ük- seklik korkusu" gibi bü- yük bir zaafı olan eski polis memuru John Ferguson'dır. En büyük korkusu da yük- sek bir yerden düşüp ölmek- tir tabiı. Tanıştığı Madele- ine'in gözlerinde ise gizli bir korku saklıdır: Ölüm. Ve bu gerçekleşir. Madele- ine ölür. Hem de Fergu- son'ın gözlerinin önünde. Ancak. birgün'Ferguson'ın karşısına Madeleine'ın tıpa- tıp benzeri çıkar. Fergu- son'ın bu kez onu bırakma- ya hiç niyeti yoktur. Hatta "Ölüm Korkusu'nda James Ste'»art ile engizemli roliinü oynayan Kim \o\ak var. "yükseklik korkusu"nu yenmekpahasınabileolsa... Anlatım ustası \e bir mi- zansen büyücüsü olan Hitchcock, anlatılam en ivi \ermek için sayısız küçük hile oyun. teknik buluşlar ortaya koyuyor. Filmin ba- şarısında James Stevvartile en gizemli rolüy le Kim No- vak ve yönetmenin filmle- rinin bir bölümünün aynl- maz işbirlikçisi Bernard Herrmann'ın müziğinin katkısı da büyük. Gere-Basinger arasındaki çekim Kanal D 22.00 atv 1.45 'ALa Luna' TV Servisi - Gülriz Sururi'nin sunduğu " A La Luna"ya konuk olarak gazeteci Mehmet Ali Birand katılıyor. Programda Birand. Babiâli'den ve TV gazeteciliğınden söz ', edivor. Gerçeği Arayış - Final Analysis / Yönetmen: Phil Joanu / Oyuncular: Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman, Eric Roberts, Paul Guilfoyle /1992 ABD yapımı, 124 dakika. T\' Servisi - Güçlü v e gü- zel yıldızlarıyla dikkat çeken "Gerçeği Ârayış". ruhbi- limsel bir gerilim filmi. Biz- de de 1992'de sinemalarda gösterilen fılmde Richard Gere ve Kim Basinger ara- sındaki elektriksel çekim kendinden söz ettirmiş- ti.Genç ve güzel bir kadın. geçmişi hakkında anlattığı inanılmaz şeylerle. yakışıklı ve mesleginde başarılı bir psikolog olan Isaac'ı etkisi altına almavı başarır. Genç kadın, daha sonra. kendisin- den daha çekicı ve kışkırtıcı ama bir o kadar da sorunlu olan kardeşi Diana'yı Isa- ac'la tanıştınr. Mutsuzlugu- nun başlıca nedeni otoriter \ e karanlık kişilikli Yunan asıl- lı kocası gibi gözüken ve sü- rekli korkunç rüyalar gören Diana. tüm bunlann etkisiy- le esrarengiz olaylara kanşır. Zamanla doktorla Diana ara- sında bir ilişki başlayınca olaylar bütünüyle deği^ir. Bu dörtlü arasında yaşananlar giderek gerginleşecek ve bir cinayet sonunda işler tümüy - le kanşacaktır. Joanu'nun gerilim filmle- ri ustası Hitchcock'un etki- sinde kaldığı ve onun filmle- rine benzer bir yapı oluştur- maya çalıştığı f'ark ediliyor. Bununla bırlikte Joanu. se- naryodaki boşluklan sinema- sıvla dolduramıvor. TRT 212.10I 19. yüzyıl Rusyası'ndan portreler Geç Gelen Aşk - Yönetmen: L. Pehyolkin / Oyuncular: I. Smaktünovsky, A. Kamankova, T. Tkaneyava/ 1968, SSCB yapımı. TV Servisi-TRT 2'nin "Sinema ve Edebiyat" kuşağı' nda bu hafta Rekin Teksoy, bir Ostrovski uyarlaması gösteriyor: "Geç Gelen Aşk". Yaza- nn ayın adlı oyunundan si- nemaya uyarlanan fılmin gösteriminden önce Tek- soy. Devlet Tiyatrosu sa- natçısı Esen Özman ile Ostrov ski üzerine bir söy- leşi yapacak. Rus tiyatrosunun kuru- cuları arasında yer alan Ostrovski (1823-1896), Gogol'ün açtığı yoldan gi- derek. dramatik yapısı güçlü oyunlannda, toplu- mun aşağıladığı katmanla- ra eğilir. Bu insanlann de- ğerleri üzerinde durur, haklarına kavuşmalannı savunur. Yoksullan, dış- lanmışlan ve çoğu kez de savunmasız kadınları ele alarak içtenliğe ve dürüst- Ortak tema 'ikiyüzlülük' lüğedayananyeni birahlak modeli önerir Yoksulluğun bir kusur olmadığını özel- likle vurgulayan Ostrov s- ki'ninoyunlanndan. liberal bir hoşgörü için hiçbir çaba harcamayan. işle\ inin bilin- cinde olmayan 19. yüzyıl Rus burjuvazisinin ilgınç birportresi çıkar ortaya. Bu arada ticaret âlemine özgü ikiyüzlülük başta yazarın başyapıtı sayılan "Fırtı- na" olmak üzere. hemen bütün ovunlarında yer alan değişmez bir temadır. Aristokrasinin v önlendır- dıği geçen yüzvıl Rusya- sı'ndan ınsan portreleri ge- tiren "Geç Gelen Aşk"ın kahramanı genç ve masum Ludmilla. kumarbaz bir av ukat. şaşktn bir âşık, fet- tan bir dul kadın ve sahte senet düzenleyen tüccarlar arasinda yaşamak zorunda kalır. Ama dürüstlük müca- delesinin gücünü kendi er- demlerınde bulur. Küçük ınsanlann dünyasını çarpıcı bir biçımde vurgulayan "Geç Gelen Aşk". tiyatro- dan. olduğu gibi sinemaya aktanlmış. 'Kazablanka'yı görmeyen var mı? T\' 13.20 Richard Gere ve Kim Basinger 'Gerçeği Aravış'ta. Kazablanka - Casablanca / Yönetmen: Michael Curtiz / Oynayanlar: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, PaulHenreid /1942 ABD, 102dk/Siyah- Beyaz. T\' Servisi - Michael Curtiz'in üç Oscarlı filmi (En Ivi Yönetmen. En İyi Senaryo, En İyi Film). "Kazablanka" bir kez da- ha ekranda. Daha önce çe- sitli TV kanallannda yayım- lanan film. bu kez erîcen bir saatte. Kimılerıne göre en romantik film, kimilerine göre de bir Hollyvvood stüd- yosunda çekilmi^ en iyi film olan "Kazablanka" için, sinema tarihinin en ıvi bili- nen filmlerinden dersek vanlış olnıaz herhalde. Hikâyesi malûm: Kazab- lanka'da Rick'in Cafe'si. Amerika vizesi bekleyen sa- v aş mültecilerinin toplandı- ğı yerdir. Şüpheci ve alaycı Rıck, kendinden beklenme- yecek şekilde, eski sevgili- si llse ile kocası Victor'ın Nazilerden kaçmasına yar- dım eder. Stüdyoda çekilmiş Holly- vvood melodramlannın ba- şarılı örneklerinden "Ka- zablanka"nın insanın ıçını ürperten. yüregini burkan bir de senaryosu var. Mur- ra> Burnett ile Joan Ali- son'ın oyunu. "Everybody Comes to RickVten. Ju- lius J. Epstein. Philip G. Epstein ve Howard Koch kaleme aldı. Mizah. duygu ve hayıflanmanın gevşek- likten uzak bir melodram ol- masında onlann da payı bü- yük elbette. Zamanda don- muş kalmış bir film "Ka- zablanka". TRT3 20.30İ 'Genç Ekonomist' 'Promosyonlar' T\' Servisi - Yönetmen- lığini Demet Haselçin'in. sunuculuğunu ise Talip Aktaş'ın üstlendiği "Genç Ekonomist"te bu hafta "basında promos\on" konusu tartışılacak. Gazeteler tarafından v ü- rütülen ve giderek artan promosyon yanşının ele alınacağı programa. Cum- huriy et Gazetesi Genel Ya- yın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya. Dünya Gaze- tesi Sahıbı ve Başvazarı Nezih Demirkent ile Mil- liyet Gazetesi lcra Kurulu Üyesi Dinç Üner katıla- cak. "Genç Ekono- mist"te. Çetinkava. pro- mosyonu destekleyen fak- törlerın üzerinde dururken. Üner. promosyondan vaz- geçılmesi halinde ıneyda- na gelebilecek olasılıklan ele alıvor: Demirkent ise. promosyonun bedelinin 1 gazete parasıvla ödendiği- ne dikkat çekivor. Yapımda ayrıca. çeşitli ülkelerde basında promos- yon ve getirilen sınırlama- İardan da örnekler verile- cek. Manço'yla 8 yıl TV Servisi - TRT l'de sekiz v ıldır her pazar yay ım- lanan "Barış Manço ile 7'den 77'ye" programı. bu- gün 3U0. bölümüyle ekran- Fara geliyor. üenel koordinatörlüğünü Tamer Şahin'in üstlendiği ve Barış Manço'nun sun- duğu prograının dört hafta sonra TRT ile sözleşmesi sona erıyor. Yapımın TRT'de mi kalacağı yoksa özel bir TV kanalına mı ge- 'Barış Manço ile 7'den çeceöi henüz belli d 77'\e\300.programında. (TRT /, 12.15). KENT HABERLERI Uyuşturucu, toplumsal bozukluk • İstanbul (LBA)- Çocuklann ve gençlerin toplum yapısındaki bozukluklar ve yasaklayıcı eğitim sistemi nedeniyle uyuşturucuya itildiğı belirtildi. Psikolog Aylin Çevik. uyuşturucunun toplumsal bozukluklann ifadesi olduğunu kaydederek. tıp alanındaki yanlış uygulamalann da uyuşturucuya ıttiğini anlattı. Üziiplü çocuklara tekerlekli sandalye • İstanbul Haber Servisi -Bedensel Engellilerk Dayanışma Demeği. ülke çapında sürdürdüğü kampanya nedeniyle dün demek merkezinde özürlü çocuklar için tekerlekli sandalye dagıttı. Ataköy Rotary Kulübü'nün katkılanyla gerçekleştirilen "İhtiyaç Sahibi Her Özürlüye Tekerlekli Sandalye K.ampanyası"nda birçok sandalye verildiği belirtildi. Aktuna'dan Aliye Rona'ya ziyaret • İstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna. Pendik Şifa Hastanesi'nin açılı^ töreninde vaptığı konuşmada. dev letin özel girişimleri sağlık hizmetlerine yatınm için teşvik ettiğini söyledi. Sağlık alanında Cumhuriyetin ilk yıllanndan bu yana köklü bir değişiklik yapılmadığını anlatan Aktuna. "Sadece geçici ufak tefek ilavelerle bugüne gelmiş sağlık hizmetini kökünden değiştirecek bir reform kolay iş değildir" dedi. Aktuna daha sonra felç geçiren sinema sanatçısı Aliye Rona'yı evinde ziyaret etti. 'Açlık grevlepi son bulsun' • İstanbul Haber Servisi - SİDAD. Divriği. Tunceli Kültür ve Dayanışma Dernekleri ile Zara. Tokat ve L'laş Yöre Demekleri Platformları. yaptıkları ortak açıklamada. cezaevlerinde süren açlık grevlerinin son bulmasını istediklerini. ancak mücadelelerini desteklediklerini açıkladılar. Açıklamada. Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanlığı'na getirilmesiyle, insan hak ve özgürlükleri savunucularına karşı artan baskılan kmadıkları belirtildi. ADD'den piknik • İstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bakırköy Şube Başkanı Ertuğrul ICaracibioğlu. demeklerinin şubeleri arasındaki iletişım ve birlikteliği arttırmak için üyelennin bir araya geltne amacıyla Bolu'da bir piknik yapılacağını bildirdi. ADD Bolu Şubesi'nin girişimiyle ve İstanbul Sakarya. Zonguldak. Karabük, Kastamonu. Bursa. Bilecik, Eskişehir. Balıkesir il ve ilçelerinin katılımıyla planlanan piknik 30 haziran günü yapılacak. Amasya Genelgesi'nin yayımlanışının 77. yıldönümü nedeniyle iki panel düzenlendi Yeni devletin temetini atan ilk belgeİstanbul Haber Servisi - Amasya Genelgesi'nin ya- yımlanışının 77. yıldönümü nedeniyle dün İstanbul'da iki panel düzenlendi. Ata- türkçü Düşünce Derneği. Mustafa Kemal Demeği ve Amasya Vakfı'nca ortakla- şa düzenlenen panellerde. genelgenin. "veni bir dev- letin temelini atan ilk bel- ge" olduğu vurgulandı. "Atatürk ve Amasya" ko- nulu panele konuşmacı ola- rak katılan emekti orgene- ral Necdet Öztorun. "Ata- türk, Amasva Genelge- si'nden sonra "milli lider. milli komutan" olmuştur" dedi. Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzen- lenen panel. Atatürk ve arkadaşları adına saygı duruşu. lstiklal Marşı ve "Gençlik Marşı"nın okunmasıyla başladı. Çok sayıda dinleyicinin katıl- dığı panelde konuşan emekli orgeneral Necdet Öztorun. Amasya Genelge- si'yle ordunun. padişahın hâkimiyetin- den çıkarak milletin emrine girdiğini kavdetti. "Atatürk Samsun'a çıktı- ğında tek başınaydı. Amasya halkı ondan desteğini esirgemedi. Ordu- nun adı var, cismi yoktu" diyekonu- şan Öztorun. şöyle devanı etti: •"Amasva. Anadolu ihtilalinde çok önemli bir v er tutar. Kurtuluştan ya- na olan pek çok insan kurtuluşun an- cak padişaha ve halifeliğe bağlı kala- Panelde, Atatürk ve arkadaşları adına savgı duruşunda bulunuldu. (FİLtZ GÜMÜŞ) rak gerçekleşebileceği düşüncesin- deydi. Atatürk tüm bu insanlann dı- şındavdı ve en doğrusunu düşünü- yordu. Amasva Genelgesi'vle milli komutan ve milli lider konumuna ulaştı. Bütün ordulara gört-vlerini terk etmemelerini belirtivor, veni kurtuluşsavaşının başla>acağını ha- ber verivordu.O hem bir askeri lider hem de bir politik liderin taşıması ge- reken bütün v asıflara sahipti. Zama- nın İngiliz Başbakanı onun için, Bu dünyaya vüz vıldıı birdâhi gelir. Ingil- tere'nin şanssızlığı onunla karşı karşı- ya kalınasıdır' divordu. Türkive O'nun ilkelerine ve esaslarına daya- lı kararları uv'gulamak zarureti için- dedir" Paneli yöneten Mustafa Kemal Der- neği Ikinci Başkanı Prof. Dr. Erol Ci- han da. Atatürk'ün Samsun'da görme- diği ılgiyi Amasva'dagördüğünübelir- terek. "Amasva O'nun umudu ol- muştur" dedi. Doç. Dr. Sühevl Batum ise Amasva Genelgesinın anayaşal önemini anlata- rak şöyle konuştu: "Türkive için havati önemi olan Kurtuluş Savaşı sürecinin en önemli halkası olan bu genelge. Türk mille- tinin tarih sahnesinden silinip gitme- sinin önündeki ilk engel olmuştur." Genelgenin, milli egemenlik anlayı- şının ilkbelgesi ve bir demokratik dev- let anlayışının ilk ifadesi ol- duğunu vurgulayan Batum. bunların. "Milli bağımsız- lık yine milletin azmi v e ka- rarı ile kurtarılacaktır" maddesinde var olduğunu anlattı. "Amasya Tamimi"nin. içeriğini ve hazırlanışını an- latan Prof. Dr. Vural Savaş da genelgenin "\ atanın bü- tünlüğü ve milletin bağım- sızlığı tehlikededir" ifade- sindeki. ilk cümlesine dikkat çekti. Amasya Vakfı üyesi Do- ğan Sofracıoğlu da Amas- ya'nın Atatürk'ü sıcak karşı- İaması ve desteklemesinın tarihi nedenlerini anlattı. Kültür Bakanı Agâh Ok- tay Güner. Amasya Genel- gesi'nin yayımlanmasının 77. yıldönü- mü nedeniyle. Amasya Valisi Kemal Nehrazoğlu'na bir mesaj gönderdi. Amasya Genelgesi'nin. ulusaî kurtuluş tarihinin bir havkırış belgesı olduğunu belirten Güner. "Amasya Genelgesi, Büvük Önder Mustafa Kemal Pa- şa'nın deha sevivesindeki kararlılı- ğının, sevk ve idare kuvvetinin çok önemli bir delilidir. Aziz vatan top- rakları. bu genelgenin açık ve gizli olarak vatan evlatlarına verdiği me- saj ile aydınlanmış, ümit ve irade onun ışığı ile bereketlenmiştir. Onun içindir ki Amasv a Genelgesi av nı za- manda Türkün namus belgesidir" dedi. Eminönü 6 binin üzerinde işyeri taşınıyor İstanbul Haber Serv isi- Eminönü'ndeki 6 binin üze- rinde atöKe ve imalathane- nin I temmuztarıhinden ıtı- baren organize sanavı böl- gelerine nakledılıneve ba^- lanacağı bıldırildı. Eminönü Belediv esi tara- fından dün vapılan vazılı açıklamada. mahalle arala- rında. hanlarda. tarihi alan- larda bulunan çesitli imalat- hane ve atöhelerin sağlık- sız koşullarda ve yetersiz alanlarda çalıştıkları belir- tilerek bu işyerlennin çev re ve gürültü kırliliğine neden olduklan, turızmi olumsuz etkilediklerı kaydedildi. Eminönünün doğal yapısı. tabiat ve kültür varlıkları. kendine özgü yapısal doku- su ile küçük ve orta ölçeklı sanavının gırmemesı gere- ken en önemli bölgelerden bın olduğu belirtilen açıkla- mada. "ArtıkTürkive'de, özellikle İstanbul'da, kü- çük v e orta ölçekli sanav i- leri şehrin dışına çıkar- mak, inıalat sanayii işver- lerini sağlıklı bir vapıva kavuşturmak zamanı gel- miştir" denildı. Nakledılme kararına uy- mayan işyerlerinin mühür- leneceği. su ve elektrikleri- nin kesileceği de vurgula- nan açıklamada. toptancı esnafının da kendileri için vapılan çarşıya (İSTOÇ) gitmek ısteınedikleri hatır- latılarak bu konuvla ilgili gerekli çalışmanın da ya- kında başlayacaâı ifade edildi. c o u k mh url u a r r iY a e d t u t Y e u n ru Kent haberleri savfamızda, okurlarımızın kentteki vaşamla ilgili sorunlarını. sorularını ve isteklerini dile getiren mektuplarını beklivoruz. Mektuplannızın, ver sıkıntımız nedeniyle varım daktilo sayfasını geçmemesini istivor. saygılar sunuyoruz. Adresimiz: Veni Gün Haber Ajansı. Basın ve Vavıncılık A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu /istanbul. Faks: 513 85 95 / 513 90 98 DHM'ye khiilik suçlaması Ataköv Çevre Dostlan Derneği, Devlet Hava Mevdanları'nın (DHM) Avanıama \ adisi'ne atık yağlarını akıtarak çev re kirliliği yarattığını savundu. \ adinin ulusal park ve botanik bahçesi olarak değerlendirileceğini belirten Dernek Başkan Vardımcısı Ülker Salma. " D H M , zama- nında yağmur sularının toplanarak zetnine akıtılması için vapılan kanala. uçaklardan gelen yanıkyağ, petrol, zift, atıksu ve foseptik bosaltıvor. Buradaki bitki vetistirmeve elverisli top- rağın doğal dokusu bu zift ve vağlarla bozulacağından bu pisliğin derhal temizlenmesini isti- yoruz" diye konuştu. (Fotoğraf: SAADET LSLU) istanbul Lisesi Skandal görüşülemedi İstanbul Haber Servisi - İstanbul Erkek Li- seliler Eğitim Vakfı Özel Anaokulu ve İlkoku- lu"na öğrenci alımı nedeniyle düzenlenen kura- da yaşanan "çift torba skandah"nı görüşmek amacıyla olağanüstü toplantıya çağrılan vakıf mütevelli heyeti. dün yeterli çoğunluk sağlana- madığı için toplanamadı. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel Anaokulu vetlkokulu'nun 1. sınıfınagireceköğ- rencileri belirlemek için 25 mayısta yapılan ku- rada. "İzmir işi" olarak bilinen çift gözlü torba kullamlmış ve kuraya katılan öğrencilerden ba- zılan kaymlmak istenmişti. Öğrenci velilerinin durumu fark etmesi üzerine kura iptal edilerek. Vakıf Başkanı Ender Ciner ile Beyoğlu 8. No- ter Başkâtibi Adnan Gündoğan hakkında gıya- bi tutuklama karan ahnmıştı. Bu olaylar üzerine İstanbul Lisesi'ndedün ya- pı Imak istenen olağanüstü heyettoplantısına 133 mütevelli heyet üyesinden yalnızca63'ünün gel- diği belirtilerek çoğunluğun sağlanamaması ne- deniyle toplantı tarihinin 30 hazirana ertelendiği açıklandı. OKURMLEKTUBU Yahudi düşmanlığı yapılıyop Kocamustafapaşa İlkokulu ile Sümbül Efendi Camii'nin duvarları. iki haftadır İBDA-C imzalı, ""Masum Yahudi ^^ oktur". "Laık Devlet Elbet Yıkılacaktır" gıbı vazılamalarla dolu. Içerideki cami yönetıcılerınin ınisivatifıvle mı. voksa başka güç odaklarının zorlamasıvla mı aıılaşılmaz. bu yazılara iki haftadır kimse müdahale etnıedı. Bız Kocamustafapaşa sakinleri olarak. yargıda cezaı vaptırımı olan"halkı kin ve düşmanlığa itmek" suçunun Yahudi vurttaşlarınııza karşı. ışte burada işlendiğini düşünüvoruz. Museviieri. din farkı gözeterek. daha doğuştan "günahkâr" savan. hatta "kin ve düşmanlığın" ilerı safhalarında . "katli vacip"liğini ılan eden "masum Vahudi yoktur" anlayışından. bütün insancıllığımızla. ^ıddetle rahatsizhk duyuyoruz. Devletımizın temel unsurlarından birini olu^turan "laiklik" kavramına karşı vapılan "laik devlet elbet yıkılacaktır" ıfadesinin de aynı biçimde suç teşkil ettiğini düşünerek. "sol" yazılamaların yetkilılerce silinmesinde olduğu gibi. bu yazıların da üzerinin örtülmesini istıyoruz. "Henüz laik olan" devletimizin yetkililerini. 'göreve' çağırıvoruz. Kocamustafapaşa sakinleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle