27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER IHL/ııiıı gözü harp okıdundaMilli Eğitim Bakanlığı, harp okullarına girebilmek içinfen bilimleri alanı isteyen imam-hatip liselerine, "seçmeli dersler" arasında yer alanfen bilimleri derslerinin îamamını alabilmeleri için ders saati sayısım 8'den 12 'ye çıkardı. EMtNE KAPLAN ANKARA - Milli Eğitim Bakanlı- gı'nın. sınıf geçme sistemine göre belir- ledigi alan dersleriyle kendılerine tanı- nan "Türkçe-matematik ve sosyal bilim- ler" alanıvla yetinme>en imam-hatip li- seleri, harp okullannın kapısını zorluyor. Bakanlık, harp okullanna girebilmek için fen bilimleri alanının da venlmesini iste- yen imam-hatip liselennde, fen derslerı- nin tamamının alınabilmesi için seçmeli ders saati sayısını 8"den 12'ye çıkardı. Harp okullannın. liselerin sadece "fen" kollarından ögrenci aldıklarına dikkat çe- kildi. Milli Eğitim Bakanlığf nın sınıf geçme sistemine göre belirlediği alan dersleriy- le kendilerine tanınan "'Türkçe-matema- tik ve sosyal bilimler" alanıyla yetinme- yen imam-hatip liseleri, harp okullanna girebilmek için fen bilimleri alanını da istiyor. Genel ve mesleki lıseler için be- lirlenen alan-bölüm derslerinde imam- hatip liselerine "Türkçe-matematik ve sosyal bilimler" dışındakı alanlann veril- memesi köktendinci çevrelerce. "İmam- hatip Usesi öğrencileri üniversiteye geçişte engellenmek ve yalnızca ilahiyat fakülte- lerine gönderilmek isteniyor" biçiminde vorumlandı. Bu çevrelerin yoğun baskısı iizerine, son bir değişiklik yapan Milli Eğitim Bakanlığı, bütün ortaögretim ku- rumlanyla birlikte imam-hatip lisesi öğ- rencilerine de -alan-bölüm seçmeli ders- kri" arasından daha fazla ders seçebilme olanağı getirdi. Buna göre. imam-hatip lisesi öğrencileri, fizik, kimya ve biyolo- ji derslerinın yer aldığı "alan-bölüm seç- melidersleri"nden 12 saatlik ders seçebi- lecekler. Öğrenciler. önceki kararda. lise 2'de ver alan 9 saatlik fen derslerinin ta- mammı. 8 saat sınırlandırılmasi nedeniy- lealamıyorlardı. fmam-hatıp liselerinden farklı olarak diğer meslek liselerinde branş derslerinin dışında fen bilimleri dersi bulunmuyor. IHL, harp okulunu istiyor Köktendinci çe\ reler. imam-hatip lise- si öğrencilerinin fen derslerinin tamamı- nı alabilmeleri için bakanlığın ders çizel- gelerinde değişiklik yapmasının ardın- dan. lise 2.3 ve 4. sınıflarda fen dersleri- nin arttırılarak bu okullara "fen bilimle- ri" alanının verilmesi için baskı yapma- ya başladılar. Bakanlığın böyle bir dü- zenlemeye gitmesi \e imam-hatip lisele- rine fen bilimleri alanını vermesi duru- munda. harp okullannın kapısı imam-ha- tip liselerine açılmış olacak. Bakanlık yetkilileri, imam-hatip lisesi öğrencilerinin alan-bölüm seçmeli ders- lerı arasında yer alan fen derslerinin ta- mamını alsalar bile fen bilimleri alanına hak kazanamayacaklannı belirterek "Bu dersler fen bilimleri alanına denk değil. Daha önce de olduğu gibi bu okullara yal- nızca Türkçe-matematik ve sosyal bilim- leri alanı verilecek" dediler. Temel eğitime karşı imam-hatip örgütlenmesi • Türkiye çapındaki 83 kuruluş, ortak bir açıklama yaparak 8 yıllık temel eğitime karşı imam-hatip öğretimini savundular. Ortak bir 'komite' jcurduklannı açıklayan örgütler, konuya ilişkin çalışmalar yapacaklannı bildirdiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eği- tim Bakanlığf nın imam-hatip lisesi mezunlarına üniversiteyegirişte sınırlamagetirdiğini ileri süren 83 örgüt. imam-hatip öğretiminin 8 yıllık temel eğitim içinde korunması amacını da içeren hedef- ler dogrultusunda ortak bir "komite" oluşturuldu- ğunu açıkladı. Komite, genel liselerdeki eğitim alanlannın imam-hatip liselerine de verilmesini is- tedi. Aralarında Hak-lş Konfederasyonu \e Türki- ye Diyanet V'akfı yöneticilerinin de bulunduğu ör- gütlenmenin Ankara kanadı. bu doğrultuda çalış- ma başlatıldıgını bildirdi. 14"ü Ankara'da bulunan Türkiye çapındaki 83 gönüllü kurulusun oluşturdugu komite. 8 yıllık te- mel eğitime karşı imam-hatip öğretimini savun- mak üzere çalışma başlattığını açıkladı. Komite, 15. Milli Egıtim Şûrası'nın, imam-hatip ortaokulları- nın ortadan kalkmasına yol açacak 8 yıllık temel eğitimin bölünmezligine ilişkin tavsiye karannın uygulamaya konmamasını ıstedi. Milli Eğitim Ba- kanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun. imam-hatip mezunlarını ilahiyat fakültelerine yönlendiren or- taöğretımdeki ders alanlannın üniversiteye girişte belirleyici olmasını öngören kararını da "imam- hatiplilere sınırlama" diye nıteleyen örgütler. ba- kanlığın imam-hatip liselerine karşı olduğunu sa- vundu. Ortak bir açıklama yapan gönüllü kuruluşlar, bu yöndekı bütün kararlann ortadan kaldınlmasını is- tediler. c Ankara'da konuya ilişkin çalışmalar yapacakla- nnı belirtenlerarasında Türkiye Diyanet Vakfı De- "Vıetim Kurulu Başkanı Vakup Cstün. Hak-lş Kon- federasyonu Başkanı Salim L'slu. Türk Esnaf ve Sanatkârlar Vakfı Başkanı Fehmi Genç. Türkiye llahivat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Fede- rasyonu Başkanı Abdullah Ozbey. Türkiye Diya- net Vakfı Ikinci Başkanı Kemal Güran. Vakıf ve Sosyal Kuruluş Yönetıcileri Derneği Başkanı Fik- retÇulhaoğlu. Ensar Vakfı Iç Anadolu Bölge Baş- kanı HamitTaşçı. Anadolu lmam-Hatip Lisesi Vak- fı Başkanı Prof. Dr. Aii lyarel ve bazı imam-hatip "kökenli örgüt yönetıcileri yer aldı. Yapılan ortak açıklamada şöyle dendi: "Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nın yankşta ısrannı iyi niyede yorumlamak müm- kün değildir. İmam-hatip liseierinin okul ve ögren- ci sav ısından rahatsızlık duvan malunı zihniyete ta- viz vermek demek olan bu tutum, bu okullann lü- zum ve meşruiyetine karşı girişümiş bir saldından ve bu okullan tabandan ve tavandan budayarak kendi kendine >ok olmaya mahkûm etme planından başka bir şey değildir." Ortak açıklamada, alınan kararlann Kuran kurs- lannı da yok etmeyı amaçladığı savunularak "Mil- li Eğitim Bakanlığı'ndaki bu olumsuz gelişmelerde hükümetin \e hükümete üve veren partilerin onayı var mıdır? Eğeryoksa bu gidişata ne zaman durde- necektir? Tedbir mevkiinde olanlann bu konuda tedbûieri \oksa, imam-hatip liseleri ve Kuran kurs- lannın gerçek sahibi ve bekçisi olan yüce milletimi- zin bu durumu gereken titizlikle değerlendireceğin- den kimsenin şüphesi olmamalıdır." dendi. S o y l e m e z k a r d e ş l e r i n e y l e m p l a n ı Hedefleri Çetinsayalar'dıİstanbul Haber Servisi - Ankara ve Adana'da yapılan operasyonlarda Soylemez kardeşlerle birlikte yakalanan 3'ü polis, 6'sı asker 23 kişinin yakalanmaması halinde 2 milletvekilinin yanı sıra Çetinsaya ailesinin fertlenni öldürmevi ve helikoptere monte edilen kızaklı Lancaster marka silahla ve roketatarlarla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bucak aşiretine ait olan binalan havaya uçurmayı planladıkları açıklandı. Yakalanan 23 kışiden Mehmef Sena Soylemez, İVtehmet Faysal Soylemez, Mustafa Soylemez. Can Köksal ve Komiser Yardımcısı MehmetSıddık Bakır'a dün Erenköy, Kızıltoprak ve Atakö> 'de Hakan Çetinsaya ve dedesi Halît Pişkinbaş'ın öldürülmesi, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'ya suikast girişimi ve Ömer Çetinsaya'nın kaçınlması ile ilgili tatbikat yaptınldı. Mehmet Sena Soylemez, Erenköy'de kamyon plakası taktıklan Mercedes marka otoyla beklediklerini, Hakan Çetinsaya ve dedesi gelince de ateş ettiklerini söyledi. Ataköy 5. Kısım Sahil Yolu üst geçit altındaki yer göstermeye katılan Soylemez kardeşler ve Mehmet Sıddık Bakır, 4 Nisan 1996 tarihinde MİT ve askeri lojmanlann tam karşısındaki bölgede Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya'yı beklediklerini söylediler. Çete üyeleri, "Lav silahıyla kurşun geçirmez Mercedes'e saldıracakhk. Ancak 34 EL'B 12 plakalı arabamız polisler tarafından şüpheti görününce kaçmak zorunda kaldık. Ancak lav silahının kavışını bölgede unutmusuz" dediler Bıri kadın 23 kışılik çetenın basına göstenlmesi sırasında yüzlerinı kapattıkları görüldü. Ancak Mehmet Sena Soylemez ve Mehmet Favsal Soylemez gülerek objektiflere poz verdiler. fstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yaztcıoğlu. İçişleri Bakanlığı. askeri vetkıliler. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla sorgulamantn sürdüğünü söyleyerek. "PKK, El Muhaberat ve vabancı gizli serv islerle bir bağlannın olduğunu sanmıvnrum. Ancak soruşturma sürüvor. Bu sivasi bir çete değil, sadece menfaat çetesi. Mafva bozuntulan. Pazartesi veva salı günü İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkartılacaklar" dcdı. Yetkililerden alınan bilgive göre çetenın yakalanmaması durunuında gerçekleştirmevj planladıkları evlemler şöyle: Bucak aşiretinden Osman Bucak'ın Mersın'de bombalı cep telefonuvla öldürülmesi. Nfu^ millervekili !\ecmettin Dede'nin öldürülmesi. Ankara'da Şanhurfa millervekili Sedat Bucak'ın öldürülmesi. Çetinsaya ailesinden Ahmet, Nuh ve Süleyman Çerinsaya'nın öldürülmesi. Bucak Üsteğmen Can Köksal, Mustafa Soylemez, örgütün bevni Mehmet Sena Soylemez, Mehmet Favsal Söylemez önce basın mensuplanna gösterildi. Daha sonra ise Erenkö), Kıaltoprak ve Ataköy'de\ergösterme\ekatıldılar. (ALPERTURGUT) aşiretine ait Siverek'teki bölgelere. kiralanan helikoptere takılacak olan Lanchester ve roketatarlarla saldınlması. Çetenin 3 silahlı çatışma. 6 adam öldürme, 8 alıkoyma ve çek- senet imzalattırma olaylanna kanştığının ortaya çıktığı bildirildi. Kemal Yazıcıoglu, Çetinsaya ve dedesi Halit Pişkinbaş'ın öldürülmesinden sonra iki özel tinı kurduklannı belirterek. "11 haziranda Pozanh'da bu çetevle silahlı çatişmaya girildi. Çatışma sonucu, örgütün beyni doktor Mehmet Sena Söylenıez ve Fevzi Şahin varaİL Mehmet Favsal SÖvlemez >e İ steğmen Can Köksal sağ olarak vakalandı. Adana Asaviş Şube Müdürü Fatıh Özkan'ın da katıldığı sorgu sonucunda, çetenin Ankara'da evi olduğu ve htanbııl'da da çete üyelerinin bulunduğu anlaşıldı" dedi. Yazıcıoğlu. operasvonun İstanbul ayağmda. Çerkez Gebeloğlu. Şevki Anlar. Mehmet Şükrü Ergin. Metin Savcı. Fehmi L zal. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüöü'nde görevli Başkomiser Halim Apavdın. îstanbul 1. Ordu Komutanlığı Kara Hava Alav Komutanlı|ı"nda görev lı astsubaylar Oktav Sağlam. Muhsin Çayan ve Nutnan -\kman"ın Ankara operas^onunda ise Süleyman Şahin. Serdar Doğan. Abdullah Alaca. eskı Başkomiser Mustafa Sövlemez. halen asteğmen olarak askerlik görev ini yapan Komiser Yardımcısı Mehmet Sıddık Bakır. Komiser Yardımcısı Nazif Yavuz, Ankara Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli astsubav lar Cevdef Koçak'îa Kamil Türk. Mehmet Favsal Sövlemez'in dostu Nazlı Akgün ve Cafer Ergin'in yakalandıaını söyledı. Yakalanan sanıklann üzerlerinde. evlerinde. işyerlerinde ve arabalannda yapılan aramalarda 11 adet tabanca. 8 adet otomatik tüfek. 4 adet lav silahı, çift namlulu kızaklı Lancaster silah. bu silaha ait 4 adet roketatar motoru ve4 roket. 2 uçaksavar mermisı. 41 elektrikli fünyeT birer adet Ç-3 ve Ç-4 plastik patlayıcı. 10 el bombası. 8 metre saniyeli fitiK I pompalı av tüfeğı, 264 bin mark. 88 milyon lira, I telsız. 2 sahte plaka. çok sayıda asker ve polis ünüforması. çok sayıda sahte polis. asker kimliği. nüfus cüzdanı. ehliyet \e basın kartı, çok sayıda şarjör ve mermi. suikastta kullanılan gece görüş dürbünlü Kanas marka otomatik silah. Bucak ailesine yönelik bombalı eylemde kullanılacak olan iki cep telefonu. 3'ü Mercedes marka 8 otomobil ele geçirildi. Çalışma Bakanı Emin Kul'dan gec emeklilik savunması 'Mezarda emeklilik iddiası geçersiz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanı Emin Kul. işçi sendıkalanndan tepki gören "mezarda emeklilik" yasa tasla- ğını gecıkmeli olarak savundu. Kadın- lann 54. erkeklerin 59 yaşında emekli olmalannı öngören taslağı sosyal taraf- lann görüşüne sunmadan Başbakanlıga [gönderen Kul, Türk-lş'ın bu konudaki ı eleştirilenni. "Mezarda emeklilik iddi- •jteı, geçersizdir" dıye yanıtladı. » Türk-lş'in. kazanılmış haklann yok ^dildiği yolundaki suçlamalannı, "isa- Jbetsiz. tutarsız ve geçersiz" olarak nite- jlendiren Kul. "Tasaru yalnızca acil ted- •birieri kapsamaktadır. Bu düzenleme. •>oğun kanaması olan bir hastanın v ara- •şına tampon vapılması olarak değerien- ^dirilmelidir. Varanın tedavisinden önce, £acüen kanamanın durdurulması gerek- 'imektedir. Kaldı ki TBNfM komisyonla- ^ruıdaki müzakereler sırasında tasan.ya- ^>ılacak katkılara açık olacaktır" dedi. ^ Emin Kul. Türk-lş Başkanlar Kuru- îju'nun olağanüstü yapılan toplantısın- da. Başbakanhğa sunulan Sosyal Sigor- talar Kurumu (SSK) yasa taslağının tep- kîyle karşılanmasının ardından, dün ya- zılı açıklama yaparak öngörülen düzen- Iemeleri savundu. Taslakta öngörülen yaş artışlannın "ülke gerçeklerine uy- gun" olduğunu vurgulayan Kul. "Yak- Jaşık 30 yü sonrasını ügilendiren yeni dü- zenlemede yaş bakımından getirilen emeklilik şartlan. dünva standartlan- nın altında kalan ve fakat avnı zaman- da ülkemiz gerçeklerini de dikkate alan bir sınırda oluşturulmuştur. LIkemizde • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul, Türk-lş'in, kadınlann 54, erkeklerin 59 yaşında emekli olmasını öngören yasa tasansına tepkilerini, gecikmeli olarak yanıtladı. daha 1949 yüında, yani yaklaştk 50 yü önce yaşlılık sigortası uvgulamasına ilk kez başlandığı dönemde emeklilik >aşı- nın kadın ve erkek avnmı vapılmadan 60 olduğu unutulmamalıdır" dedi. Kul, taslakta. halen sigortalı olarak çalışanların emeklilik yönünden kaza- nılmış haklarının korunduğunu. emek- lilik hakkı kazanmamış olanlar için de "esnerildiğini" belirterek. "Mevcut si- gortalılan mağdur etmeyen, kademeli. yumuşak bir geçiş öngörülmüştür" de- di. Taslak yasalaşana kadar ve halen bir günlük sigortalılık süresi olanlann en fazla 50-55 yaşını aşmadan emekli olabileceklerini kaydeden Kul'un açık- lamasına göre, taslak yasalaştığında emeklilik hakkını kazanamamış olan- lar için öngörülen kademeli geçiş şöy- le gerçekleşecek: - Emekliligine 2 yıl ve daha az süre kalan kadınlar 45. - Emekliligine 5 yıl ve daha az süre kalan erkekler 47. - Emekliligine 5 yıldan az. 2 vıldan fazla süre kaTan kadınlar48, - Emekliligine 10 yıldan az. 5 yıldan fazla süre kalan erkekler 50, - Emekliligine 5 yıldan fazla süre ka- lan kadınlar 53, - Emekliligine 10 vıldan fazla süre kalan erkekler 55 yaşında emekli ola- caklar. Kul. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'in. yılda ortalama 4 ay çalışan bir işçinin 83 yaşında emekliliğe hak kazanabileceğine ilişkin açıklamasına, "83 yaşında emeklilik ve mezarda emeklilik gibi yanlış değerlendirmeye dav alı beyanlann tutarsız ve geçersiz ol- duğu" yanıtınt \erdi. Türk-Iş''in tepkisi yersiz Işçi ve işveren kuruluşlan ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin ba- kanlık tarafından değerlendirildiğini de kaydeden Kul'un açıklamasında. Türk- İş'in tepkisine. şöyle karşılık verildi: "Yılda ortalama 4 ay çalışan geçici işçi- lerin. prim ödeme gün sayısının 7200'e vükseltilmesi nedenhle emekli olabil- mek için 60 yıl çalışması gerekriği, bu- na göre 23 yaşında işe giren bir işçinin ancak 83 yaşında emekliliğe hak kaza- nabileceği iddiası, kesinlikle vanhştır. Bu nedenle veni düzenlemenin mezar- da emeklilik vasası olarak nitelendiril- mesi,tamamıv la isabetsizdir. Çünkü ta- sanda, emekİilik için sürekli çalışma- yanlardüşünülerek 15 yıllık sigortalılık süresi içinde sadece3600 gün prim öde- verek kadın ise 55. erkek ise 60 vaşında emekli olabilme imkânı sağlanmıştır. Buna göre, yılda sadece 4 ay çalışan bir işçi, ilk defa 30 v aşında sigortalı oisa bile 60 yaşında emekli olabilecektir." 15. yy - 20. yy ARASIANTİKA ELMAS NİŞAN/NÖCÂH YÜZÜKLERMN YER ALDIĞI EŞSİZ KOLEKSlYON Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi (Feriye Karakolu) Çırağan Caddesi - Ortaköy 27-30 Haziran 1996 11.00 - 19.00 Girif ücretsizdir. De Beers Pırlanta Bılgı Hızmetleri HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI ABD Atatünk'e Niçin Karşı? Geçen yazımda bazı somut bilgiler vardı. ABD'li bazı "servis"lerin, Türkiye'ye yönelik çaba- ları ile ilgili bilgilerdi bunlar. Atatürk ü ve Kemalizmi yıkmak için gösterilen çabalar, yan yana geldiğinde, ortaya yadsınamayacak bir tablo çıkıyordu. Ama bu tabloya eklenecek, birkaç fırça darbesi daha kalmıştı. • • • Varan bir: "CIA Istasyon Şefi" Paul Henze, 1993 yılında bir rapor hazırlıyor: "21. Yüzyıla Doğru Türkiye"... Ve şu "savlan savunuyor: Atatürk ilkeleri soğuk savaş döneminde görevini yapmıştır; ama "yeni dünya düzeni" ile birlikte gerek- liligi de kalmamıştır. "KlasikAtatürkçülük"ölmüştür... Aydınların imam-hatip okullan konusundaki endişe- leri yersizdir. Iran ve Arap parası ile desteklenen kök- tendincilik, Türkiye için ciddi bir tehlike değildir... Atatürk'e "deccal" diyen Said-i Nursi ve Nurcular ilericidir... Nakşibendilergeriyedönükdeğillerdir; Or- ta Asya Türk cumhuriyetleri ile bağlantıyı sağlayabi- lirler... Varan iki: Samuel Huntington gibi "bazı" ABD'li yazarlar, Kemalizme karşı "ılımlı lslam"a sahıp çıkıyorlar. Tür- kiye'nin Batı ile bütünleşmesini istemiyorlar. Türki- ye'nin "yeni dünya düzeni" içindeki yerinin "ılımlı Is- lam" olması gerektiğini düşünüyorlar. Batı'nın çıka- nnın bunu gerektirdiğini savunuyorlar... Varan üç: CIA Türkiye ve Ortadoğu masa şeflerinden Gra- ham Fuller de, üç yıl önce bir Türkiye raporu hazır- lıyor... Ve özellikle "Kürt sorunu"na el atıyor: Irak'ın "üniter" yapısını koruması ABD çıkarlarına uygun değildir. Türkiye Kürtlere özerklık verirse, Ku- zey Irak'taki Kürtlerle bir bütünleşme gerçekleşebi- lir. En kötü şey, Türkiye'nin Irak'la yakınlaşmasıdır. • • • Şimdi gelelim sorunun yanıtına: ABD "servis "leri Atatürk'e niçin düşman? Bunun dört temel nedeni var. Birincisi... Laik-demokratik Kemalist model, "ihraç" etmeye elverişli değildir. Türkiye'nin toplumsal kültürel altya- pısına sahip bulunmayan islam ülkeleri bu modeli uygulayamazlar. "Ilımlı İslam" ile bütünleşmiş, yan çağdaş bir Türkiye. ABD çıkarlarına daha uygundur! Ustelik, petrol zengini Ortadoğu ülkelerindeki çağ- dışı rejimlerin varlığını koruması açısından. Kemalist model tehlikeli birörnektir. Bu rejimlenn varlığı, Ame- rikan çıkarlarının güvencesidir! Ikincisi... Kemalizmin temelinde ulusal birlik ve tam bağım- sızlık ilkeleri vardır. Bu ise, ABD'nın ve genel olarak Batı'nın çıkarlarına terstir. Türkiye ne yıkılmalı, ama ne de bağımsız hareket edebilecek kadar güçlenme- lidir. Türkiye Ortadoğu'da büyük bir güç olmamalıdır! Üçüncüsü... Türkiye'nin Kürtlereözerklik vermesi. giderek fede- rasyonu peşinden getirir. Bir adım sonrası ise, kom- şu devletlerin de parçalanması ile, "bağımsız" bir Kürt devletinin oluşturulmasıdır. Her zaman ABD'ye rnuhtaç böyle bir devlet... Amerikan çıkarlan için en iyi çözümdür. Ama bu formülün uygulanabilmesi için ilk koşul, Türkiye'de Atatürk'ün ve ilkelerinin yıkılma- sıdır! Dördüncüsü... Yeni dünya düzeninde, uluslararası sermayenin karşısında kalan tek engel "ulusal devlef't'ır. Türki- ye'de Atatürk yıkılmadan ulusal devletin yıkılamaya- cağı ise bir gerçektir! • • • 1994 Aralık ayında, YDH kurulurken çıkan bir ya- zımşöyle noktalanıyordu: "Özal -12 Eylül sayesinde- boşaltılmış birmeydan- da işe başlamıştı... 'Dört eğilimi' birleştirip, ABD'nın çızdiğı yolda kararlılıkla yürüdü. Ama bugün artık ne dünya o günün dünyası, ne de Türkiye o günün Tür- kiyesi... Ozal öldü, yaşasın Boyner/.. Doğru ısim, yanlış zaman... Ve tarihi, isimler değil 'zaman'lar be- liher!.." Suç, bir buçuk yılda tükenen Boyner'de değil, "za- man "da! Ve zamanlar hep Atatürk'ü haklı çıkarıyor! Petrol-Iş Mobfl, Shefl ve BP'ye karşı GÜ\EŞGÜRSON ANKARA - Türkiye'de ilk kez. sendikasızlaştırma- ya karşı "üretimden" değil. "tüketimden gelen gücün" kullantmı gündeme geldi. Petrol-lş Sendikası. örsütlü olduğu Mobil. Shell ve BP petrol şirketlerindeki tekel- leşmenin ardından başlatı- lan sendikasızlaştırma gıri- şimlerine karşı harekete geçti. Av rupa Kim> a ve Ge- nel İşçilerSendikalan Fede- rasyonu (ICEM). Petrol- Iş'in başvuruiu üzerine, sendikasızlaştırma vönün- deki baskılann sürmesı du- rumunda. petrol tekellerinin ürünlerini Avrupa düzeyin- de boykot karan aldı. Sendika ile şirketler ara- sında sürdürülen görüşme- lerden sonuç alınamaması durumunda. yurtiçinde ve uluslararası düzeyde sendi- kalar v e demokratik kitle ör- gütlerinin desteğiyle başla- tılması planlanan tüketme- me kampanyasında; ba^ın açıklamaları. işletme mer- kezlerine sivah çelenk bı- rakma. medyaya ilan verme. arabalara tüketim özgürlü- ğünü kullanma konusunda sendikanın tav nnı açıklav an çıkartmalar yapıştırma gibi bir dizi etkinlik gerçekleşti- nlecek. Shell. Mobil veBP işyer- lerinde çalışanlara "işten çı- karma tehdidi" ve "sendi- kadan istifa edildiğinde. üc- ret artışı vaadi" biçiminde baskılaryapılmasının ardın- dan, bu şirketlerde örgütlü olan Petrol-lş Sendika- sı'nın. toplusözleşıne bağıt- lama yetkisi düştü. Bu şir- ketlerde \ üksek Hakem Kurulu tarafından bağıtla- nan toplusözleşmelerde. kapsam dışındaki personel sayısının "işverenlerin istek- leri dogrultusunda genişle- tildiğine" dikkat çeken Pet- rol-lş Sendikası, bu duru- nıu. Av rupa Kimya ve Genel İşçıler Sendikaları Federas- yonu'na (ICEM) bildirdi. Uluslararası dayanışmav ı sağlamak üzere yapılan bu başvuru üzerine. ICEM, sendikasızlaştırma yönün- deki baskılann sürmesi du- rumunda. petrol tekellerinin ürünlerini Av rupa düzseyin- de boykot karan aldı. Mart 1993 tarihinde Sheirde 243. Mobıl"de70.BP'del85olan üye sayisi. Mart I995 tari- hinde Sheirde ILVe. Mo- bil'de 27'ye. BP'de de 99'a düşen Petrol-lş Sendikası yöneticilerinin. işverenlere tüketmeme kampanyası ko- nusunda yaptıklan uvanlara vanıt alamamaları duru- munda. tenımuz av ından iti- baren nıeslek odaları. tüke- tici dernekleri. tüm sendika- lar ve demokratik kitle ör- gütlerinin katılımıyla kam- panyanın başlatılacaeı belir- tildi'.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle