25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel > a\ın ^ onetmenı Orhan Erınç 0 Genel \a\ın K.oordınjtorıj Hıkmet Çetınkava 9 \ azıı^len Mudurlen Ibrahım ^ ıldı/ ISorumluı. Dmç Ta\ anç • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara # Gor\el > onetmen Fikret Eser Dı> Haberler Ergun Balcı# Ktıhbarat Cengız ^ ıldırım • Fkonomı Bulent Kı/anlık 9 kultur Handan Şenkoken # Spor \bdulkadır N ucelman • Makaleltr Samı Karaoren 9 Duztltme Abdullah ^ a/ıcı 9 Fotosraf Erdoğan Koseoğlu #Bı!gı-Bı_lgc Edıbe Suğra 9 > urt Haberlerı Mehtnet Fafaç 'ı aıın kunılu HhanSelçukı Bijkanı Orhan Erınç. OktaN Kurtböke HıkmetÇetınka\a ŞukranSoner Ergun Balcı.Dın<;Ta>an<;. lbrahun Vıldız. Orhan Bursalı. Mustafa lialbd\ llakjn Kara AnkaraTeniMİciM Mustafa Balba\ 9 Haber Muduru Doğan \kın AtaturkBuKanNo \Z> kat 4 Bakanlıklar AnkaraTel 4l9>020 1" hat) Fak-, 4]9^l)2" 1 9 Iznıır TemsıkiM Serdar Kızık. H Zı\a Bh P ö 2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 44191 r 9 \dam TemiılciM Çetın ^ ığenoğlu. InonuCd I W S \ o l kat 1 Tel 3^:-»U Faki ^ 2 2 ^ 0 Mue^ese Muduru Erol Erkut • koordınator Ahmet kurulsan 0 Muha>ebe Bulent \ ener 0 Idare HüstMn Gurer 9 İiletme Onder Çebk • BıUı-^lem Naıl Inal • BıljısavarSıstem Mürü»et Çiler \ C • Vınetım kurulu Baskaıı Oenel Mudur Gulbin Erduran • koordınaıor Reha Işıtmjn # Genel Mudur "V ardımusı Mıne \kdag Td ->14 W ^ Fal^ \dn \t Basan "i e i 1 Oıın Haber \ıansi Ba^ın \e *1 a u r ^ h k \ Ş C d " 41 Cajalagiu -4î~4 Ul PK 246 Uunbul Tel tfl 212» ->12 • 0> ı2u haî Fjk> U 2 1 2 ı Imsak 3 25 Guneş 5 26 Oğle 13 13 Ikmdı 17 Akşam 20 4" Yatsı 22 Denizde angaryaya son • -VNKARA (ANKA) - Uluslararası Çalışma OrgunfnunULO) 1957 yılında kabul ettığı "Gemı kaptanlan, denızde bulunduğu sirada gemıdekı yolculan zorla çalıştıramazlar" yolundakı ılkesı Turk Tıcaret Yasa^ı'na monte edıldı TBMM Sağlık \e Sos>al I>ler Komısvonu'nda İcabul edıjen yasa tasansiyla gemı kaptanlan "durum gereöı ıtaatMzlık edenlen uygun bıryere kapatmaya gemıden uzaklaştırmaya, uzerlennı \e eşyalarını aranuya. eemının gu\enlığını \e yolculann hayatını tehhkeye atacak şekılde gore\ını bırakıp sahıle çıkanlan zorla gemıye getırmese" yetkılı bulunuyor Ancak yetkıler arasında zorla ış yaptırma artık bulunmuvor Kuşcenneti'nin diploması uzatıldı • STRASBOURG(AA)- Avrupa kon;>eyı yetkılılen aldıklan bır kararla, Manyas Kuşcennetı Ulusal Parkı ıçın verılen. \ kategonsı \vrupa dıplomaMiım 2001 yılına kadar uzatılmasını kararlaştırdı ^\rupa K.on".evf nden yapılan yazılı açıklanıada Kuşcennetı \ kategonsı Avrupa dıplomaMiıın bu parkın bıyolojık \e çevre mıman butunluğunun devam ettınlmeM koşulu ıle verıldığı hatırlatıldı Ylanyas golunde ekolojık duzenın bozulmasına yonelık faalı>etlere kesınlıkle ızın \erılmemesı gerektığıııı kavdeden Avrupa konsevı gol ıle ılgılı su kullanımı programlarına da dıkkat edılmesını ıstedı Yüpüyenek dünya turu Hındistan'ın Bombav kentınden ıkı \ıl once \uru\erek Dun\a turuna çıkan 25 vaşındakı Alman Bert Simon Isparta'nın YaKaı, llçe^ıne geldı Sımon Fılıpınler'e vaptığı bır gezı sırasında. 7 şa^ındakı bırçocuğun balık zehırlenmesınden olduğunu gorduğunde dun\adakı fakır (.ocuklar ıçın yardım toplama\a karar verdığını, topladığı paraları Almanşa'da bulunan Frıendansdort Internatıonal" adlı kunıma yolladığını sovledı Ilçenın tarıhı \e tunstık \erlerını gezen Sımon.' Turkı\e"de 3 bın kılometre şurumeyı hedetlı\orum dedı 70. Gazi Koşusu bugün Veliefendi'deyapılacak 1927yıhndanbu vana du/enknen Gazi Koşusu'nda üç \aşlı safkan İngili/ ta>lar >anşı\or. lavlar koşu>a \anş >aşamlannda \alnızca bir kez katılabili\or. IngOiz tayların onur yarışı• Jstanbul Velıefendı Hıpodromu'nda saat 17 00'de başlayacak 70 Gazi Koşusu"nu kazanan safVan. sahıbıne 11 mılyar 600 mıl\on lıra kazandıracak Koşuda ılk dort dereceye gırecek olan safkanlara toplam 13 mılyar 600 mılyon lıra ıkramı>e dağıtılacak FİKRET DAĞLIOGLU Turk yarı^çılığının derbısı olan Gazi Koşusu. bugun Istanbul Ve- lıefendı Hıpodromu'nda saat 17 00'de kosulacak Rekor duzev - de>ansseserın ızleveceğı kosuda bınncı gelen safkan sahıbıne 11 mılvar 600 mıKon lıra kazandıra- cak Otonteler, şanşı BoldPilot'ın kazanacağı goru^unde bırleşıvor ljlu onder Matiırk'un adına 1927 yılından bu vana duzenle- nen Gazi Kosusu'nun en onemlı ozellığı. uç >aşh safkan İngılız tavlannın \ans ha\atlannda valnız bır kez kosabılmelen Çım pıstte kosulan \arısın mesateM 2 400 metre İlködül2binlira>dı Gazi kosusu nun ılkı 192" >ı- lındaduzenlendı Ikramı>esı2bın lıra olan bu ko^uNu \li Muhittin Haeıbekir'ın "Neriman"adlı kıs- rağı kazandı Bır \ıl sonra koşu- nun ikramıvesı 2 500 lırayı çıka- rıldı llerle\envıllardabaşta Ataturk olmak uzere İsmet înonü, Celal Ba>ar gıbı de\let buvuklen de at sahıbıolarakkoşu\aılaı sosterdı- ler 1929 yılında Celal Ba\ar"ın CapGrizHe/'ı 1930'daıse'lsmet Inonu'nun Olga ısımlı safkanları Gazi K.oşusu'nu kazandılar Bu N ıl Gazi ko^usu'nda ılk dort dereceve gırecek olan safkanlara toplam 1 ^ mılvar 600 mıKon lıra ıkramıve dağıtılacak Gazi koşu- su'nun bırıncılık ıkramıvesı ıse 8 mılyarlıra \\rıca varı^ı kazana- cak safkan sahıbıne \adeka\dı- velerınden 2 mılvar lıra ve vetış- tıncısıne I mılyar 600 mıKon ol- mak uzere toplam 11 mılyar 600 mılyon lıra ıkramıye kazandıra- cak" Nelıefendı Hıdopromu bugun tanhı gunlennden bınnı vaşayacak Bınlcrce vanşsevenn bu onemlı koşuyu ızlemesı ıçın Velıefendı'ye akın etmesı beklenıyor Turkıye Jokey K.ulubuyetkılılen.yanşse- verlenn lyı bıryanş ızlemelen ıçın gereklı onlemlerın alındığını bıl- dırdıler Gazi Koşusu rekorlan Otonteler Gazi «.oşusu'nu Bolt Pılofın kazanacağı goruşunde bır- lesıyorlar Bolt Pılot'ınjokeyı Ha- lis Karataş. Geçen yılkı Gazi Ko- >usu nu A\sel Birol'un \Vell Do- ne ısımlı safl<anıjokey Ahmet \t- çı ıle 2 28 69'luk bır derece y apa- rak kazanmıştı Gazi Koşusu'nu en fazla kaza- nan eküri: EIKeşil: Darlıng (1950). Kusun(l9^3) Atlıhan(1961).Me- hkşah (1963 l.kayarİK 1964). Mı- nımo(197l). Akkor(l972). Ka- rayel (1973). Buğra (1976). Tora- man (1982). Cartegena (1984), Hatız (1986). bu ekun tarafından 12 kez kazanılırken, ay nca bu eku- n Mınımo \kkorvekarayel ısım- lı safkanlarla ust uste 3 kez kazan- ma basansı gosterdı En fazla kazanan jokey: Ylümin Çılgın, Helene de Troe (1960). Apaçı (1965). Nadas (1974). Dr Seferoî (1979) Dersım (1981). Uöurtay(1985) Hafız(1986).Top image (1988) ve \bbas (1991) ta- nhlennde 9 kez bu onemlı klasık yanşı kazanmı^tır En i>i bitiriş derecesi: George Thomas. Muammer kitapçı'y a aıt bu safkan 1990 yılındajokev Er- tul Cankılıç ıle 2 26 96"lık bır de- rece yaparak kazandı 69 yıl ıçe- risindekı en ıvı derece Bugün kosulacak 70. Gazi Koşusu'nun favorisi olarak gösterilen Bold Pilot, dahaonce yapılan deneme vanşı sırasında (sağda) ve Bold Pilot'unjokeyı Halis Karataş (üstte). BlTl N TAYLAR TABELADA YER ARIYOR Favori Bold Püot ERDİNÇ OZSl Gazi Koşusu'nun favonsı olarak Bold Pılot gostenlırken. dığer taylar da surpnz vetabeladayerbulmakıçın\anşacak Ga- zi Koşusu na katılacak bazı atların sahıp- len ıle antrenorlenn bugunku varışa ılışkın değerlendırmelerı şoyle Edip Çizmeci (Bruce Lee"nın sahıbı) Bold Pılot ve Ramadan arasında kıyasıya mucadele olacak \tımız Bruce Lee de ta- belada yennı alacaktır EnverMutlu(Cahıll"ın antrenoru) Ha- zırlıklanmızı surduruyoruz Favonlennko- tu koşması halınde Cahıll devreye gıre- cektır Surpnz şansımız var Kemalettin Ezgi (Dynamıte ın antreno- ru) son H-\BITAT koşusunda Gazfnın provasını yaptık \arışı onlerde kabulle- nmce başanlı olamadık Şansımız var dı- yebılırım Davut Nıldınm (Gentleman ın menaje- n) lyıbırhazırlıkdonemıgeçırdık Songun- lerde Gentleman. pertormans olarak ıv ı bır grafık çızıyor Tabela şansımız \ar Tank \>dın (Golden Mane'ın sahıbı) Jokev Yemen Tunç'un ceza alması planla- nmızı altust ettı Gucumuz oranında tab«- lada yer almaya çalışacağız Mahir \ ıklırım (Black Pearly'ın antre- noru) Kısrağımızkum çım uzun.kısaay- nmı yapmıyor Dışarıdan getırttığımız jokeyle surpnz yapabılırız Orhan Bekmezi (Prıncess Sera'nın menajen) Hatta ıçi ağır sahada yaptığı galop bızı umıtlendırdı Sabırlı bır bek- leme ıle sonuca gıdeceğımız\ varsay ıyorum AT\ARlŞLARITAHMI\t • 18. Sayfada Tıpta çok az rastlanıyor Kalbi sağda, ama sağlığıyetinde S\.\DETLSLL Normal bırınsangıbı ya^ayan.çalişan EşrefBaşturk un kalbı sağda Budurumu2 yıl onceoğrendıgını soy leyen 17 yaşındakı Başturk w Oğrendiğimdeçokşaşırdun. \ma kalbimin sağda olması bende hiçbir değişiklik varatmı- yor"dedı Kalp ve DamarHastalıkları Kraştırma ve Ly- gulama Merkezı Muduru Prof Ferruh Korkut da kaip- le ılgılı başka hastalıklar olmadıktan sonra kalbın sağda oluşunun sakınca yaratmayacağını vurgulayarak "Bu, solak olmak gibi bir şe\ " değerlendırmesmı y aptı Bır ınsanın kalbının normal koşullarda solda olması gerekırken Eşref Başturk'un kalbı sağda kalbının sağ- da olduğunu 15 y aşınday ken tesaduten oğrendığmı soy - leyen Eşret, bu anı şoy le an- lattı **\azlıgımızda guneş- lenirken, elim sol tarafıma gitti. Kalbimin atmadığını farkettim. Kalbim sağ tara- fınıda atıyordu. Durumu da- > ıma ve \engeme so> ley ince hemen doktora gitmemi is- tediler. Once bir mikronim çektirdim. Onda kalbimin sağda olduğu ortava çıktı. Daha sonra Gemlik SSK Hastanesi'nde fılm çektir- dinı. Orada da a\nı sonuç çıktı." Durumunu ılk fark ettığın- de çok şaşırdığını soy leyen Eşref'ın şımdıkı sakınlığı ıse oldukça şaşırtıcı Eşref Başturk, bugune kadar bırçok kez doktora gıttığını de ekleyerek. doktorlann. durumu- nu şımdıye kadar anlamamış olmasına şaşırdığını belırt- tı Kalbınsağdaolmasınısolakolmayabenzeten Prof Fer- ruh Korkut, bunun on bınde bır rastlanan bır durum ol- duğunu soy ledı 30 y ıldan berı bu tur 5 v aka gorduğunu kaydeden Prof Korkut şu bılgılerı verdı "Kalbin sağ- da olması hastava hiçbir dezavantaj varatnıa/. Kalpteki damarcıklann vanlış karıncıklardan çıkması, kalpte sep- rum deliği olması gibi dığer unsurlar voksa. hastanın di- ğer insanlardan farkı olmaz. Zaten onemli olan da kal- bin sağda olnıasının diğer unsurlaria birlikte olmasıdır." 17 yaşındaki Eşref Baş- tiı rk. kalbinin sağda oldu- ğunu iki > ıl once fark etti. FutbolTurkıye nın son yıllardakı en buyuk başarısı Avrupa Futbol Şampıyonası fınallenne katılma hakkını yakalaması oldu Ulke uzunca bır sure futbolla yattt futbolla kalktı Oyle zaman oldu kı hukumetın kurulup kurulamaması bıle Portekız maçmdan one geçemedı Sonunda ılk ıkı maçını kaybeden takımımız elendı ve gerı dondu Oysa aynı kupaya katılan Almanya'yı yakından ızleme olanağı buldum O sırada bır TV programı ıçın oradaydım ve bu kupa Alman halkının umurunda bıle değıldı Bızım gıbı başarıya alışmamış toplumlar, bır sure de olsa boyle şeylerle moral arıyor Tabn bu da ulkeyı yonetenlerın ışıne gelıyor Hıç olmazsa mıllet, o arada pahalıliğı hukumetsızlığı falan duşunmuyor Bız acaba bu tumuvada hangı takımdan daha lyıydık? Kuçucuk başarılarla mutlu olmaya çalışmak gerçek başarıları golgeler Geçen hafta sıze Ayhan Kırdar'ın LO adlı şıırınden bır ıkı mısra vermıştım Kırdar'ın sevenlerı, bır ıkı şıır daha ıstıyorlar Işte A dan Z'ye kadarmış yaşamak Bız A dedık durduk Saatın akrebı zamanı ısınyordu Zaman oluyordu Aynalar yalan soylemez Aynalar Ayna olmaktan sakın çocugum Kırarlar Tolga Aşkıner SAK ÜSTÜNDE MÜJDATGEZEN Dinci gazete 1959 yılında Daruşşafaka Lısesı. Goldoni'nın "Yalancı" adlı komedısını oynuyor Tolga başrollerden bırınde Onu, ılk kez boyle bır okul pıyesınde tanıdım Duyarlı. ıçten, tertemız bır ınsandı Geldı oynadı ve erkenden çektı gıttı Dayanamadı Nisa'sının acısına Tolga, senı her zaman lyı anacağız Çunku lyı adamdın lyı tıyatrocuydun da Rahat uyu kardeşım Refah yanlısıymış bu gazete Geyık soyadlı koşeyazarı -kı bazıları buna Bozgeyık de dıyorlarmış- buyuk gunahları sıralamış - Tuysuz parlak bır çocuğun suratına şehvetle bakmak - Elıyle kazay-ı şehvet etmek - Kuçuk aptestını yaparken uzerıne sıçramasına aldırış etmemek - Ikı hanımı olan kımsenın. evınde adaletsızlık yapması - Dını konularda tartışmak - Hayvanlarla cınsel munasebet. Kırk yıl duşunsem aklıma gelmez Tuysuz paıiak çocuğa şehvetle bakacağım veya hayvanlarla cınsı munasebette bulunacağım Bır ınsan bunlan neden yazar? Bence çok basıt Bunlan duşunuyor Bunlar dındar olsa ne olur, olmasa ne olur... Piri Reis haritası Uzun yıllar once Denız Kuvvetlerı Komutanı, bana bu harıtayı armağan ettığınde ılk kez goruyordum Pırı Reıs harıtasını. Ama o gun bu gun hep ılgımı çekmıştı Nasıl oluyordu da Amenka'nın keşfınden sadece bırkaç yıl sonra bır Turk denızcısı bu hantayı çızebılıyordu7 Bır de harıta Guney Amenka'yı uzaydan gosterıyordu Bu hafta Cumhuriyet Dergı'de, kuşkularım doğrulandı Bılım adamları araştırıyorlar Harıta, uzaydan gorunumu verıyor Sevdiğim fıkralar Okur mektuplarıYuzbaşı, askerler arasında bır kuçuk anket yapmış ve "Tufek gorduğunuz zaman aklınıza ılk gelen şey nedır" dıye sormuş Kırk ellı kışı "mermı", atmış kışı kadar "savaş". yetmış kışı "savunma" gıbı yanıtlar vermış Sadece Temel "Aklıma karı gelır komıtanım" demış Yuzbaşı şaşırmış' "Oğlum, tufek gonjnce aklına karı mı gelıyor?" Temel. "Komıtanım, ben ne gorsem aklıma o gelıyor." 'Pazar'lık ve duvarlık sözler: Bu hafta bu koşeyı sadece bır okuruma ayınyorum O benım ta "Azmı" dızısı zamanından mektup ve telefon arkadaşım Aslı. Aslı, İzmır'de oturur Bana arada telefon açar veya mektup yazar Ben de ona telefon açarım Aslı spastık ozurludur Ama gencecık Korkak. karanlıkta da \umruk sallarmış \NW\SA-INSAN H\KLARI\S HEPS! AN^ \A S1GAR\° Mahalle arkadaşlığı Hanı. meslek arkadaşlığı. askerlık arkadaşlığı, takım arkadaşlığı gıbı bır suru arkadaşlıklar vardır ya Ben bunların ıçınde en çok "mahalle arkadaşlığı"n\ severım Ellı yıllık arkadaşlarımla ayda bır de olsa buluşmak, goruşmek, yemek yemek, bana buyuk haz venr Bır başkadır mahalle arkadaşlığı yaşına karşın sorunlarının ustesınden gelmeyı başarabılmıştır Ash'nın uzun mektubunu nasıl yazdığını da kısaca anlatayım Doktorlar, onun ıçın hemen hıçbır şey yapamacağmı soylemışler, ama Aslı. bılgısayar oğrenmış ve mektuplannı onunla yazıyor Sıze, bana gonderdığı bır şıırını aktarıyorum. Sen gelınce, bahar mı gelır kalbıme? Çıçekler açar. Sen gelınce, mutlu mu olurum nedır? Işık ışık guneşler doğar Sen gelınce, ben bana gelırım belkı, Senın de kendıne geldığın gıbı HABITAT neydi?.. Işın çocuk gosterılerı bolumunden sorumlu ingılız hanım. Turkıye'den çocuklarla ılgılenen sanatçıları UNICEF'e sormuş Onlar da benım adımı vermışler Kadın geldı, benı buldu. Bır muzıkal gosterının sunuculuğunu ustlendık AKM'de son gun yapılan gosterının sonunda dunyanın dort bır yanından gelenler ıkı gozu ıkı çeşme ağladılar Bu bırkaç gun ıçınde birlikte olmuşlar ve Aynı gunun buyukler bolumunde ıse buyukler kavga ettıler Fidel OKUYUN: Unıversıte Gençlığının Sorunlan ve Çozum Onerılerı / Asım Aslan İZLEYIN: Alkışlar / TV programı SEVIN: Orhan Kemal Komunızmın buyuk duşmanı Sayın Demirel ıle Fidel Castro, birlikte yemek yedıler Polıtıka, ınsana neler yaptırıyor Tabn kı bu guzel bır şey Hoşgoru. Bız ABD'nın dostuyuz Kuba ıse duşmanı Fidel son yuzyıla damgasını vurmuş bır adam Bu konuya o kadar ustaca degınıyor kı "Turkıye ABD'nın dostu, ama bağımsız bır ulke " Tozgibi dostluklar... Otuz altı yıldır sahne ve perdedeyım Bır şey oğrendım Bu meslektekı dostluklar toz gıbı Ufledınız mı uçuvenyor Bır fılmde bıriıkte oluyorsunuz meslektaşınızla, o fılm brtıyor bırbınnı arayıp soran yok Bır tıyatroda çalışıyorsunuz aynı sahne tozunu yutuyorsunuz yıllarca, sonra unutuluyor o yıllar ve goruşulmuyor bır daha Ta kı bır dost cenazesınde karşılaşıncaya dek Orada her şey tıpkı eskı gunlerdeymış gıbı yenıden başlıyor Sonra gene bıtıverıyor Ne ganp bır mesleğımız var Oysa dostluklar sağlam taşlarla oluşur Yıllar alır dost olmak Çok şukur benım oyle dostlanm var Hem de bu meslekten Ne guzel Ne guzel Beni güldürenler Ertem Eğılmez e çok gulerdım Bır olayı oylesıne guzel abartırdı kı. ağzının ıçıne bakardınız Bır gun tanıdık bırınden laf açıldı Ertem Ağabey 'Aaaa ben onu çok severım, bız ona Kavun Seven Bey denz" dedı Anlamını sordum Anlattı Kavun Seven Bey, bır gun manavın onunden geçerken sarışın bır topatan kavunu goruyor ve hoşuna gıdıyor Manava 'Şu kavunu benım eVe gonder" dıyor Manav çapkınca bakarak ' tamam dıyor ve kavun az sonra eve gonderılıyor Ertesı gun manavla Kavun Seven Bey arasında geçen konuşmayı Ertem Agabey oyle tatlı bır anlamla anlatırdı kı, gulmekten kırılırdık Manav Dun gece bır kelek çıkmadı ya^ Kavun Seven Bey Yok yok lyıydı sağ ol Manav Tatsız değıldı yanı'' Kavun Seven Bey Tatlıydı tatlıydı Manav Sızı mutlu ertıysek bıze de ne mutlu Ertem Ağabey sankı sarışın bır kadını, Kavun Seven Bey e pazarlayan bır kadın tacırının konuşması gıbı yapardı Onu rahmette anıyorum
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle