03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 8 EKONOMI Düşük kurla ucuzlayan yurtdışı tatilleri, 4 yılda 3.4 milyar dolarlık döviz çıkışına neden oldu Sıcak para, döviz kaçınyorNLRTEN^ALÇIN Sıcak para polıtıkalan. bır \an- dan ıthalau kolav lajtınrken bırvan- dan da Tıırkıve'den turızm >oluvla doMzçıkı^ını korukluvor 1992de 776 mırvon dolar olan Nurtdısına çıkan turıst sayiMna bağlı olarak gerçekle^en do\ız çıkı^ı. 1993"te 934mılsondolara. I994'te866mıl- vondolara. I995'teıse911 mıKon dolara ulaştı 1996 ıçın tunzm vo- luvlaçıkacağı tahmın edıleıı döuz mıktannınıse 1 mılvardolana^ma- sı beklermor Baskı altına alınan kurlaı la do\ ız. UCLIZ hale gelırken vurtdı^ına gı- denler Turkıve'de aldıkları "ucuz dmtde" tatıl yapma ımkânı buluyor- lar Sıcak para polıtıkalam la do\ ı- Son 5 yılın ilk dört ayında Türkıye'den yurtdışına giden turist sayısı 1992 1993 1994 1995 1996 Ocak 227.516 250.256 258601 288.928 313.544 Şubat 154.322 164851 168.792 177 408 212.144 Mart 150.883 ,_ 167.884 171 410 220 349 226.819 Ntsan 157227 188.456 313.519 368.620 317 406 ftk4ay ^ = ^ ^ toptenı j £ l < f T \ 771 4ı\\ 1 1912322 \ U \ * 1 1055305 \\ \\ ] 1069.913 \\ J J - ^ * * ' zın ucuz hale gelmesi yurtdışına çıkı^ları cazıp hale getırdı Son 5 \ılın ılk 4 avında Tuıkı- \e'den çıkı$ \apan verlı turistlerın toplamsayılarınabakıldığındaozel- lıkle ! 994 \ ılmdan sonra belırgın bır artı$ olduğu gozlenıvor 1992yılıbo- > unca y urtdı^ına çıkan turıst sa\ IM 2 997 318 ıken bu rakam. 1993 > ı- hnda 3 311 313"e. 1994"te 3 446 6!8"e ve I995"te de 3 mil- von 981 bın ^85'e uld^tı Bu raka- ının 1996'da ı->e 4 5 mılvonu j$ma- M beklenıvor Turkıve'de dov ız ne kadar ueuza alınnorsj vurtdı^ındakı tatılıııdeo kadar ucuza mal olduğuııu belırten turızm çevrelerı. çıkan turıst vi\ı- Mndakı artisı azaian ula^ım malı- \etlen\le bırlıkte tarıfe dı^ı sefer- lerınyavgınlasmaMvlaaçıkliNorlar Turkıve Seyahat At.entelen Bıı- lıği Ba^kanı talha Çamaş "Turü- mi esasularak \ urtdtşındangeien in- sanlar çerçe\esinde duşunmek ge- rekhor. Bu anlanıda reel kıır poli- tikasının u\»ulanması gereklidir. Kurun gerçek değerinin altında ol- nıasındandttov L son uç senedir Tur- ki\e"deki se\ahat acentek'ri ongor- dukleri kârı >apamı>orlar" dedı lurızm Gelı^tırme \e Eğıtım Vak- tı Ba^kanı Dr Ozen Dallı da sıcak paıa polıtıkalanyla kurların duşuk tutulmasının y urtdı>ına tunzm amaç- lı çıkiijlan tes.\ık ettığını soyiedı Dallı. genel ekonomık kosullar çerçe\esınde Turkıye'dealınan ucuz dovız oranında yurtdı^ında kolay \e ucuz tatıl yapıldığını ıfade ettı Dallı s.o\ le konuştu "AncakTur- khe'dençıktığıso\ lenen dovizrutar- ları\ la ilgili olarakverilen rakamla- nn gerçekJeri tam olarakyansıtma- dığını duşunuyomm. Turkhe'den herhangi bir turla400 dolara A» ru- pa'\a giden bir kışi, \aninda harca- mak uzere en az bu kadar daha pa- ra gofuruyor OzeliikJesıcaK para po- litikasıvla artan \ urtdışı gezileri için Turkhe'den çıkan do\ u sadece tur tutamla sınırlı kalmı\or" dedı Borsa Analizi Sektör Endeksi 07.06.96 Haftalık Yıllık 31.05.96 Fark% Fark % Bankalar 192 53 178 87 7 64 92 53 Aracı Kurumlar 82 74 80 90 2 27 -17 26 Leasıng&Factorıng 145 47 132 72 9 61 45 47 Holdıng 164 90 149 10 10 60 64 90 Yatınm 123 94 123 53 0 33 23 94 Sıgorta 18110 185 95 2 61 8110 Gıda. Içkı Tutun Sanayıı 14131 13179 7 22 4131 Mobılya ve Doşeme Sanayıı 227 34 206 36 10 16 127 34 Dokuma Sanayıı 146 16 137 42 6 36 46 16 Bıracılık 170 08 157 46 8 02 70 08 Kâğıt ve Kagıt Urunlen 120 47 116 32 3 56 20 47 Basım Yayın Sanayıı 213 91 195 59 9 37 113 91 Gubre Tanm llaçtarı Sanayıı 10155 96 05 5 72 155 llaç Sanayıı 165 06 148 94 1150 66 06 Boya Sanayıı 137 78 124 74 10 45 37 78 Petrol ve Petrol Urunlen Sanayıı 140 99 13917 131 4099 Lastık Urunler Sanayıı 195 58 18132 7 87 95 58 Plastık Urunler Sanayıı 166 44 156 41 5 77 65 44 Seramık ve Porselen Sanayıı 114 17 11130 2 58 14 17 Cam ve Cam Urunlen Sanayıı 16315 15422 579 6315 Çımento Sanayıı 176 53 152 87 15 48 76 53 Demtr Çelık Metal Ana Sanayıı 166 20 16154 2 88 66 20 O Ç Dışında Metal Ana San 12822 11611 1043 28 22 Dayanıklı Tuketım Malzemelen 206 83 180 32 14 70 106 83 Elektrık Mak ve Aygıtlan San 129 06 122 20 5 62 29 06 Otomotıv ve Yan Sanayıı 143 77 140 99 197 43 77 Metal Eşya Makıne ve Gefeç San 167 78 160 08 4 81 67 78 Enenı 158 82 136 55 16 31 58 82 Yapı Matzemeten 149 43 153 33 2 54 49 43 Perakende Tıcaret 172 03 162 79 5 67 72 03 Buyuk Mağazalar 187 25 178 83 4 71 87 25 Dıger 185 51 16173 14 70 85 51 Turızm 313 88 290 66 7 99 213 88 Hava Taşımacılığı ve Yan Hızm 217 87 182 52 19 37 117 87 Sektortor 3012.1995 gunü 100 e endeksfenmıştr flya r*Mrf im. m f K Nakıi Ozkaynak Ver Oa Ser Oran AXımı % ^ % Bankalar Akbanh Allematrfbank Demtrbank Dışbank Esbank Fınansbank r) Garantj Bankası T Kalkınma Bankası T Iş Baok (B) I j TlşBank (C) f) Tekstılbank TSKB Tutunbank o Yap> Kredı B ) Otalarrıa 10 250 3100 2 750 1 475 ' 000 1 600 4 100 O 4 200 103 000 7 100 1 400 2850 1010 2000 184 500 000 2 790 00 15 125 000 5 162 500 6000 000 8000 000 73 800 000 8400 000 2 987 000 66 640 600 2 277 512 6 156 467 5 049 798 51 559 20 4 16 12 55 1 4« 303 017 331 1 36 2 44 0 74 5 62 1 03 2 66 2 73 8 17 - 26 96 0 64 21 74 1 67 5 64 2 56 4 42 101 211 086 388 3 181 25 6 50 804 2 42 2 48 1 42 744 149 5 93 12 83 333 2 78 3 24 5 24 2 78 460 3 28 051 0 8 8 083 0 52 0 6 4 4 3? 410 1 27 1 13 2 93 0 24 1 61 18? 41004 739 32 260 20 32 56 10 21 82 609 24 965 86 371 42 625 25 84 67 846 65 633 37 911 93 1467 16 648 66 483 79 25 08 14 92 28 00 9 02 ooo 111 14 55 34 84 23 49 000 26 79 4 9 6 30 54 70 86 462 57 5 50 122 83 27 53 1663 1782 3 23 6 31 2 82 12 22 109 OOO 24 32 Aracı Kurumlar Global Men Degar Ortalama 2 700 4 725 000 1 04 1 04 617 6 17 2 95 10 25 2 95 10 25 32 49 11 41 32 49 11 41 300 300 Sigorta Anadolu Stgorta Commercıal Unıoo Emek Sıgota Guneş Sgorta Halk Sıgorta Ortalama 18 500 11562 500 4 54 23 98 7 62 24 16 143 75 173 14137 2 650 3 975 000 2 89 5 25 2 38 9 46 331 73 13 21 0 00 12000 870 3 200 4 800 1 800 000 722 681 2400 000 7 679 520 4 97 068 2 47 4 59 353 5 76 4 97 340 8 93 8 62 2 78 11 10 9 56 12 85 157 5 15 6 00 19 95 4 19 1430 255 85 14 56 5 15 56 13 9 54 0 23 398 73 18 75 20 34 454 96 5 60 0 00 265 74 6 88 19 71 Leasing&factoping Aktıf Fırans 2 25C 744 188 186 3 80 2 84 9 82 '47 16 19 62 2=6 FaetoFrans 7 200 864 000 3 47 74 96 313 1174 109932 0 69 1697 FınansLeasng 1675 1005 000 148 3 49 176 0 74 289 10 24 88 10 37 Iktısat Leas.ng 2 125 531250 122 5 34 2 12 0 37 1972 08 9 41 18 66 Ozfınans Fact 4 200 315000 2 54 622 154 5 02 29148 1286 9 63 Rant Leasıng 7 000 700 000 4 75 711 332 057 545 27 00015314 Vakıf Leasıng ( 2 700 2 700 000 5 35 12 96 2 64 106 407 27 5 63 29 47 Yap< Kredı Leas 3 800 2 622 000 4 20 12 92 18 78 178 2079 90 7 02 105 Ortaama 2 32 8 21 3 06 115 835 77 8 74 18 95 Holding AJarko DoğanHold Eczacıbaşı Yat Enka Holdıng Ihlas Holdıng Koç Holdıng Koç Yatınm Meöya H d Hei Holdıng Transturtc Hold TŞıse Cam Ortalama 15 500 3 650 10500 25 000 12 750 19 250 11 250 1 750 3 250 1010 56O0 15 440 678 13 760 500 2 540 160 7500 000 23 869 417 115500 000 9 213 750 3 594 500 5 687 500 1 207 047 31 360 000 9 53 38 60 3 20 148 80 2 94 19 16 21 57 60 02 7 53 50 90 8 28 3120 5 78 34 41 1 01 6 80 0 85 26 55 1 00 3 56 23 88 4 98 32 01 31 06 27 94 26 49 40 25 13 92 1863 17 70 5 10 4 91 10 85 11 39 •5«1 118 74 147 52 105 94 128 18 25 89 54 97 26 70 6 97 19 07 35 23 41 16 43 46 23 63 91 19 244 69 51 526 31 14 86 1330 69 41 1 71 26 67 1088 59 42 7 69 114 62 3 18 170 99 0 00 148 19 1 40 16 94 1 84 27 97 0 78 46 88 190 14 19 000 3090 3 08 223 73 000 1 86 3 67 18 40 1 37 40 80 Yatınm Atlantıs t at Ort Atlas Yattnm Bumeranç Yat Ort DemırYat Ort E/ren Yatınm Fınans Yatınm Ort Gfoba! Yattnm Iş Yatınm Ort M Yılrnaz Yat Ort Vak/f Yatınm YKB Yatınm Ort Oriaiama 780 1 075 7 30 640 970 900 930 • 575 710 1 000 860 '8 000 0 41 209 625 0 43 73 000 0 52 64 000 0 61 242 500 0 48 225 000 0 57 186 000 0 43 787 50 1 04 71 000 048 100 000 0 74 129 000 0 54 0 61 4 24 0 60 1 56 090 9 23 0 77 0 79 1 78 0 95 1 65 0 63 1 13 068 3 36 0 84 696 064 3 25 1 32 7 06 0 47 2 46 0 77 2 39 3 62 306 3 16 3 81 2 51 2 67 3 36 2 55 5 17 306 4 23 0 00 1 02 29 77 0 73 0 00 2 21 0 00 0 29 24 74 30 71 26 67 0 60 48 39 1348 000 7 29 0 00 1721 1890 5 46 0 00 8 24 13 45 0 23 000 010 000 000 000 0 27 000 0 13 0 88 000 0 09 Gıda, Içki Ba-. t Dardanel Fngo Pak Kent Gıda Kere.ttaş Maret Merko Gıda Mudumu Tav uk PınarEt Pınar Su Pınar Sut Pınar Un Tat Konserve Tukaş Konserve Ortafama 63 000 2 400 23 750 125 000 4 200 8 000 3 700 9000 9 300 3 200 7 300 7600 36 000 6 300 7 628 895 2 380 800 950 000 16 875 000 1 961 022 1 680 000 1 509 600 2 700 000 1 395 000 316 800 1 596 510 342 000 16 200 000 2 786 380 11 71 163 282 22 1 T 2 24 1 76 1 15 3 31 0 85 2 53 2 18 2 99 10 03 8 01 4 97 I95«31058 1043 1797 16 18 16 85 53 98 17 46 7 79 9 21 9 64 5 02 5 86 3 54 1048 1000 1017107 18 1522 2344 9 05 5 69 13 21 33 34 9 71 21 75 15 67 19 75 12 67 1340 863 20 57 13 28 5 91 9 50 13 92 2 15 7 85 1 78 508 31 02 30 54 12 25 111 91 227 31 248 77 51996 263 05 71 48 92 24 60 10 79 09 276 22 268 83 161 15 165 66 232 64 177 47 0 00 88 22 000 17 19 4 21 263 57 1 60 393 78 10 71 25 59 6 25 313 03 8 92 128 61 499 461 8 28 960 98 0 00 110 09 5 48 198 83 9 21 96 18 1 83 44 94 9 06 16 98 2 88 111 22 Bipacılık Anadolu Bıracılık Ege Bıracılık Ercıyas Bıracılık Guney Bıracılık T Tuborg Onaıama 5 600 3 332 000 2 44 15 73 7 52 18 20 62 81 5 36 1016a 36 000 56 754 432 12 97 46 63 355 66 25 40 74 05 0 00 60 50 44 500 33 375 000 8 83 18 41 8 38 15 15 115 65 4 27 66 72 18 250 8 805 486 7 55 20 26 28 66 11 76 194 94 3 29 7132 44 OOO 4 402 200 2 67 14454 3 46 11303 136 1442 15 865 28 78 2197 1606 102 19 183 10976 Dokuma Sanayii Akal Tekstıl Aktn TekstıJ Aksa Aksu IpJık Altınyıldız Bossa Edıp Iplık Gedız Iplık Karsu Tekstıl Komteks Koyaş Luks Kadıfe Nergıs Holdıng Okan Tekstıl Polylen Soksa Soktaş( ı Sönmez Fıl ( ı Sonmez Pamuklu P Sıfaş Tumteks Uk Konfeksıyon Yunsa Ortalama 4 300 5 050 16 750 4 150 18000 7800 8 500 13 750 18000 42 500 7 300 4 250 3 700 2 350 2 250 2 275 24 250 13000 4 350 2 175 13 500 20 000 3 150 3 864 963 3 535 000 55 916 521 3 595 560 5 437 746 14 040 OOO 2 167 500 921 250 2 340 000 382 500 1 008 670 467 462 3 700 000 705 000 1 080 000 1 105 650 1 940 000 3 120 000 3 153 750 1 531 250 1 485 000 2400 000 2 520 000 1 62 1 85 8 32 1 52 3 37 3 32 2 32 1 27 2 14 2 92 400 3 31 1 46 0 43 098 4 20 1 62 2 15 0 92 0 97 1 50 360 1 77 299 7 56 8 87 19 67 7 65 10 32 10 19 7 81 7 18 6 12 20 27 32 90 11 69 688 9 17 866 7 58 ' 3 7 5 31 8 42 1786 7 19 12 12 4 69 544 11 24 5 10 432 810 1527 621 9 41 11 44 2 92 4 48 7 27 12 43 606 696 2 75 563 4 81 4 24 7 69 3 16 686 1751 2 87 5 05 564 2 23 284 4 07 7 25 9 28 19 33 11 46 1 37 4 18 596 390 3 52 1 43 3 12 863 9 58 4 24 6 40 137 54 52 29 92 06 57 57 188 92 179 34 94 02 42 74 59 94 272 71 240 43 193 60 328 75 23 79 293 90 232 28 139 73 65 13 19 90 263 87 208 07 67 82 203 22 131 78 6 98 000 2 67 6 43 116 85 1044 848 65 96 4 72 256 83 3 21 68 77 0 00 124 77 8 21 716 98 2 78 177 94 2 35 1061 71 1 51 45 20 7 37 5 79 7 57 85 22 0 00 477 65 7 41 11159 0 00 11 49 6 19 1049 35 000 21506 0 00 286 85 90 70 211 41 141 01 69 23 95 83 15 33 5 45 000 794 3 36 Mobrlya ve Döşeme Sanayii Ge-naş Kelebek Uobılya Ortalama 27 000 6 400 2 J21 ToO 1 280 000 3 15 466 360 7 66 13 20 915 6 07 11 27 7 59 7 06 6 58 9 15 45 26 10 1921743 237 32 5 47 4 29 102 79 8 36 62 36 Kâğıt veKâğrtürünteri Çumra KagıT Kaplamın Kartonsan Kav Olmuksa Tıre Kutsan Vıkıng Kagıt Ortalama 10500 11 OOO 6 800 33 000 11000 3 750 11 000 1 625 715 1 650 000 11 016000 5148 000 2 795 100 3 629 291 1 320 000 4 69 10 10 20 33 2 80 5 32 7 44 2 19 5 42 3 24 1 88 33 92 5 47 2 18 4 76 12 71 2 36 3 59 5 73 360 513 325 2 28 03 4 61 10 67 349 36 7 62 59 19 426 11662 1527 20841 4 16 4427 637 12900 180 24 32 83 197 39 25 3 21 80 90 10 00 319 64 6 53 81 29 1309 31 06 a 52 122 75 16 55 74 05 5 63 65 25 7 92 109 76 Basım Yayın Sanayii Bugun rayıncılık ÇBS Pnntaş Duran Ofset Hurnyet Gaz Uıllıyet Gaz Sabah Yayınolık Ortalama 1/ "50 10 750 7900 3400 2 700 2 375 1773 000 3 25 25 34 4 06 8 99 154 78 3 57 324 70 1021250 4 93 15 69 7 21 1153 230 39 5 21 75 14 790000 357 3124 6 54 17963 000 93 95 6713980 132 5 15 3 23 4 45 13034 824 13232 4050000 108 1924 3 29 3 40 17017 44410237 7 101250 114 10 09 4 39 4 48 63 69 8 82 84 58 9 02 4 06 4 5' 116 54 688 111871 34 fiübre Tarım llaçları Sanayii Bagfaş L DOI. -'OOOOO 3 30 1368 1231 7 03 203 79 4 88 400 00 Ege Gubre 4 300 928 800 2 52 9 53 11 73 4 44 67 92 8 60 74 35 GubreFab 4800 2 764 800 196 2406 1303 6 77 21910 20810189 Hektaş 4000 2 611998 2 85 5 23 3 23 948 15439 1547 5722 Ortalama 2 64 10 29 7 27 7 05 185 10 7 13 116 79 İlaç Sanayii De a HoJdma Eczacıbaşı llaç OiaJama 2 350 3 525 000 1 16 13 85 7 02 8 78 47 39 4 13 2196 3 200 9 745 920 1 89 18 55 20 11 9 98 54 37 3 91 34 52 162 17 02 13 45 9 63 5179 3 96 30 37 Boya Sanayii ÇBS Boya Marshall Yasas Ortaiama 2 6DO 1 378 000 1 68 9 63 11 30 5 94 "200 5 195 520 2 97 15 83 1088 4 66 6 600 2 138 400 2 32 32 77 8 19 4 66 2 49 16 24 10 13 4 82 336 5' 4 64 16 13 68 81 4 17 126 22 147 55 2 58 142'2 152 50 3 85 93 07 Çimento Sanayii Adana C A Adana Ç B) Adana Ç (C) Afyon Ç Akçımento Aslan Çımento Batıçım Bursa Çımento Bolu Çımento Çanakkale Ç Çımentaş Çımsa Goltas Konya Çım Mardın Çım Nığde Çım Unye Çım Ortaa-na 4 '00 3200 1 125 84 000 7100 10 300 9 700 13 000 3 400 11 250 19000 44 500 20 500 12 250 4 450 3 750 3 008 293 1 920 191 1 350 131 1 260 000 14 425 439 3 309 225 11 931 000 9 552 816 5 067 812 19 950 840 13 300 000 12 495 600 5 209 050 4 974 9-0 2 883 600 1 685 770 1 252 6'6 5 3' 7 63 0 79 7 30 0 86 18 48 25 83 3 77 50 09 11 19 140 66 494 1271 4 86 11 70 1 48 914 4 71 654 86 5'2 14 04 1864 1008 41 19 6 94 13 70 6 24 4 81 520 4 35 4 19 1 53 3 92 4 10 17 56 933 8 93 22 62 1053 8 18 15 58 10 03 11 28 6 19 39 56 5 62 87'4 9 28 1 95 286 10 70 18 46 29 72 7 57 12 28 3 23 1077 1405 8 36 706 6 17 10 43 4 20 3 27 834 5! 54 25 36 45 42 37 25 34 23 1031 726 41 0 00 47 98 1 57 1167 46 OOO 72 69 3 95 43 78 5 38 3721 925 125 78 0 00 85 11 3 22 147 22 2 58 820O 488 47 78 1 10 11339 12 54 11317 680 95 29 20 63 85 56 4 41 157 46 603 29 295 27 808 56 000 135 66 61 21 72 99 109 17 157 11 11530 543 46 103 10 28 91 33 31 13 74 61 87 87 79 Denriı* Çelik Dışında Metal Ana Sanayii Borjsa^ I - C U L tj X J*X ~ *-J J ^ ^ > 1127 22 Erbosan Fenış AJumınyum Sarkuysan Ortaiama l-GOL 90O0 26 500 12 750 1 305 000 2 52 8 89 1 297 440 0 55 23 22 7 229 250 3 24 8 17 2 35 7 82 11 27 225 60 11 74 80 69 7 23 7 08 75 24 9 00 54 99 12 62 10 31 55 51 3 42 4658 66 4 48 5 54 89 84 7 84 102 93 5 52 7 42 111 26 9 10 273 12 Metal Eşya, Makine ve Gereç Sanayii 12 750 7650000 4 48 8 55 841 1665 128 07 3 92 3 84 Makıne Takım Tezsan Ortalama 1 225 914 774 1 37 a0 2 062 500 101 18 29 566 9 89 ^89 24 90 21 73 25 91 3 70 1034 9 12 16 82 88 14 4 90 6 72 126 21 0 00 3101 1 5 53 3 24 8 00 Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Ardem 9 800 9 408 000 4 27 17 28 5 33 Arçelık 6 900 38 812 500 3 60 12 80 8 19 Emsan Beşyıtaız 17 000 323 000 18 35 Emsan PasÇetık 10 500 451500 3 61 Pea Profılo 10 250 16 605 000 6 84 25 39 19 41 RaksE.al 43 000 2 150 000 3 16 22 06 12 52 Vestel 14 750 8 257 714 4 88 27 05 7 58 Ortalarra 4 31 18 09 8 26 5 13 136 32 3 40 15 66 5 63 191 03 4 06 55 52 -12 91 -5181 95 0 00 281 38 8 35 -456 69 0 00 176 6ı 10 84 34' 05 1 78 9 92 15 53 234 84 0 00 487 27 13 81 472 00 108 10159 6% 243 39 3 00 49 30 Bektrik Makineleri ve Aygıtian Sanayii Acana Aselsan Bekoteknık Netaş Te)eta5 T Sıemens Ortalama 2600 3 400 4 500 16 750 20 893 950 4 97 6 29 5 21 5 300 5 300 000 2 86 631800 2 37 4 936 800 1 25 8 099 998 2 75 8 51 5 37 4 81 9 85 3043 550 917 0 00 000 8 47 5 22 3 83 169 35 7 84 157 51 18' 75 5 93 13 02 126 33 6 75 61 85 9 59 5 48 5 95 127 36 2 83 0 00 25 500 12 852 000 6 28 46 53 1163 14 90 125 52 3 92 8175 3 46 9 29 6 16 7 57 145 10 5 56 59 31 Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Petktm Petrol Ofısı Turcas Tı>praş Ortalama 13 "50 20 625 000 34 500 103 300 000 15 C1 4 55 5 12 3 55 5 53 142 31 4 87 100 43 3 4? 70 84 19 39 1638 64 21 500 25 000 54180000 821 1345 1025 3057 24010 6 71 58 26 13 013 000 3 43 12 58 8 01 10 26 38 64 4 00 357 07 14 750 68 912 000 3*0 2 73 10 77 3 38 351 79 0 00 516 88 4 57 139 00 9 69 639 84 Lastik Ürünleri Sanayii Bnsa Good Year Ortalama 30 000 29 000 31 893 750 3 73 12 92 15 489 632 6 05 8 35 4 26 10 96 558 456 5 20 910 8 45 8 87 77 20 3 67 419 97 280 51 10 34 94 53 124 03 5 85 311 14 Plastik Ürünleri Sanayi Egeplas! 15000 125û 000 3 57 8 36 3 59 7 77 19829 7 75 6739 EgeProfıl 19 250 1155 000 4 61 10 60 4 84 6 77 264 27 6 28 130 41 Pımaş 1C250 1537 500 2 84 18 49 30 63 3 02 422 07 3 90 222 63 Râks Elektron* 22 OOO 5 702 400 169 6 41 3 38 5 91 17170 0 00 394 91 Oralama 2 22 ' 8 8 4 09 5 30 208 28 2 88 248 2Q Otomotıv ve Yan SanayııOtaş Dogin Ege Endustn IMP Kordsa Mutlu Aku Otokar Otosan Parsan 0 Totaş Otom Fab T'ansturk Fren Ortalama Enerji Axtaş EfeKtnk Çukurova Elekînfc Kepez Elefctnk Otaiatıa 3 übO 4 450 10 750 24 500 4 950 7 500 26 500 9 200 3 950 49 500 275 000 60 OOO 75 000 53_ -^ 1557 500 2 224 283 _10 418 625 4 455 000 1 800 000 34 980 000 1 JO4O0O 23 700 000 1 183 050 3 500 000 30 000 000 9000 000 Yapı Malzemeleri Bcro 3 "rap Dogusan Haznedar Tugla In fema T Demır Dokum --00 28 500 9 100 2500 1 "00 693 000 1 681 500 1 137 500 1 215 000 7 650 000 Perakende licaret Mılpo Sabai Pazar'ama Tofaş Otu Tıc Ortalarr-s 2600 8 000 2 021 760 260 000 1 920 000 2 89 4 65 3 35 3 97 3 52 2 8 5 8 9 6 2 16 132 364 2 89 838 8 13 9 68 8 43 8 0 0 7 37 2 83 2 41 315 3.19 1 11 1 40 6 17 1 82 8 01 702 6 62 8 27 10 57 5 22 13 42 14 56 7 35 24 00 9 52 5 92 55 72 16 58 22 13 19 83 135 82 7 82 19 60 20 57 19.75 8 97 5 92 7" 71 14 29 6 11 6 47 4 70 4 23 7 95 5 36 7 59 11 99 6 39 6 57 4 79 7 42 4 58 6 22 28 54 51 06 8 23 31 52 56 19 3.1.45 2 36 4 16 50 53 4 32 6 78 3 13 7 69 21 93 4 81 10 26 2 61 2 23 4 99 4 63 18 39 26 46 16 72 22 58 27 55 23 57 . 7 98 52 15 2 16 .T?S 591 1340 182 63 11 30 94 99 205 98 70 94 138 59 154^3 345 22 154 60 109 50 77 98 97 30 105 76 572 97 491 07 390 20 483 48 665 89 67 33 80 05 124 67 158 08 151 ?7 196 89 63 38 2076 98 439 05 0 49 124 3 77 5 71 4 49 1 11 3 77 000 506 963 941 141 71 277 39 9 97 41 96 84 90 372 91 59 01 0 00 1073 46 494 909 2 17 400 3 39 3 25 72 52 50 73 0 8 8 0 62 2 39 0 0 0 0 00 286 51 000 2 67 3 27 ?46 26 63 7 28 59 77 =0 19 9 49 121 66 000 0 75 4 91 2 32 81 12 96 42 Büyiik Mağazalar Gma Mıgros Ortalama 190UC 3610000 1958 12671 62 000 33 480 000 18 76 46 75 32 11 3141 18 84 80 23 6- 07 35 76 976 56 0 00 64 36 319 54 0 43 31 02 381 "7 0 39 39 70 j Kğer Denmod Esem Spof Emınrş Ambaa Otaiama 16 250 406 250 2 76 8 33 229 26 58 17 384 38 4 30 353 92 17 250 4 312 500 3 70 9 98 6 45 19 80 210 47 8 12 24 60 20 500 820 000 3 45 9 42 8 50 3 71 99.23 7 32 177 93 3 57 9^5 ~22 12 43 209 95 7 75 70 21 Seramik ve Porselen Sanayii Eg- S-ran.; ^ Zu - 9oO uOu ^ 04 11 41 3 91 3 63 136 49 0 61 9 7b Eyap 7 200 7 200 000 2 20 10 26 7 03 5 67 95 49 0 00 124 64 Gorfcon Işıl 29000 522000 1572 5751 2180 3528 32624 121 2127 Kutahya Porselen 2 325 5 008 800 1 40 14 94 15 21 2 21 63 66 0 00 5118 Uşak Serannk 7 000 1071000 315 1764 9428 1085 94 26 2 63 6182 Ortalama 2 10 11T 6 2 37 4 31 103 60 0 41 5118 Turizm Çeş Altın^unus Marmarıs Alt Marm Martı Net Tanzm Petrckent Tur Ortalama 13 000 1 014 000 3 05 67 26 3 300 1 137 500 2 40 61 16 4 060 1 620 000 2 37 23 21 31500 8 687 700 9 18 15 17 69 41 3 950 4C9 336 0 78 4 34 19 31 12 37 22 39 62 90 1 23 398 64 5 14 56 57 0 00 56 56 3164 06 104 86 3 95 87 51 7641 471 60 4 76 155 65 12 08 28 66 000 465 88 31 03 19602 381 148 59 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Anadoıu Cam 2175 1 62'212 ı 28 1056 5 32 J 15 874? ' 0 8 10 18 DenızlıCam 3 900 1 131 OOO t 48 7 7o 7 24 6 91 94 53 9 90 13 46 Izocam 6 300 2 268 003 2 40 10 26 14 51 2 89 200 14 5 29 119 47 TrakyaCam 10500 30 777 768 3 07 8 26 1354 8 91 5666 1057 8838 Ortalaro 2 82 8 43 12 38 7 47 7178 10 06 72 47 Demtav Çelik, Metal Ana Sanayii Burçehk Çelık Haial Çemtaş Doktaş Ereg» D Ç Izmtr D Ç Metaş Ortalama 11250 607500 3 96 1062 7 27 4 33 3 400 1 832 600 2 12 16 86 5 82 5 85 30 500 1 756 800 2 02 6 57 6 28 3 55 6 400 3 072 OOO 2 59 11 25 7 22 3 89 8 700 55 123.200 184 6 27 8 05 3 95 1550 5 710 767 0 72 104 88 44 38 2 24 3 050 2 150 250 1 10 1 92 164 7 40 9 10 3 63 160 44 67 23 75 80 150 87 195 51 3181 59 26 152 69 5 33 150 8' 5 21 38 95 0 00 586 52 4 88 112 45 7 50 171 80 000 11060 0 00 182 84 6 28 146 92 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetler THYı 18 000 180 000 000 9 29 49155 49155 16 06 97 96 0 00 137 65 USAŞ 112 000 5 62SOO0 9 93 5 7' 4 01 11 74 364 64 17 25 104 36 IMKBOrt 9 30 5 "1 4 01 15 88 105 52 0 52 137 49 Oemir, Çelik Metal Ana Sanayii Burçelık Cetık Halat Çemtaş Doktaş Eregllı D C Izrmr D Ç Ortalama 523 SOO 3 45 4 900 1 715 000 1 99 26 000 1 497 60 1 72 11 500 2 760 000 2 27 8 200 D! 955 200 1 73 915 627 373 160 44 6 19 130 87 15 78 5 44 5 48 6??3 5 57 86 98 5 60 5 36 3 03 75 80 0 00 586 52 10 10 6 49 3 49 147 14 5 43 224 91 591 759 373 19551 796 17180 1 500 5526549 0 70 10149 4295 2 1 7 3181 0 0 0 11060 153 694 854 341 152 58 569 153 26 IMKB ortalaması 2 74 1125 7 84 4 56 137 23 4 96 129 40 Bu sa\fada ver alan fablolar. ESBANK Sermaye Phasası Bölüm Başkanlığfnca hazırlanmıştır. ESBANK GOZUCUYLA TÜRKEL MİMBAŞ 'Koyunlar Çobana Gelsin'ü! Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'ın, erken se- çım sonrası ortaya çıkan tablo karşısındakı tavnnı açıklayan "Hukumet kaval gıbı olacak Bın ufleyecek, otekı, parmakiannı delıkler uzennde oynatacak kı uyumlu bırses çıksın, koyunlar çobana doğnj gelsın" deme- cını bılmem hatırlıyor musunuz 9 O gunlerın uslupsuz pazarlık ortamında cıddıye alınmayan bu sozler, sıyası yaşamdakı unvanı "ço- ban"ofan Cumhurbaşkanımızın yurttaşları hakkında- kı tanısını ılk kez açık ve net bır şekılde ortaya koy- ması açısından ılgınçtı Boyle bır benzetmeye kımsenın tepkı gostermedı- ğıne bakılırsa, herkes ustlendığı rolden memnun go- zukuyor • Sıyası partıler futbol kulubune benzer, mılletve- kıllerı bır partıden dığerıne transfer olur Ama neden- se kımse "Ben oyumu sana değıl, partıye verdım" de- meyı akıl edemez •Partı lıderlerının maivarlığıyla ılgılı gensoru oyla- malarının yapılması ve bır dızı yasa onergesı yasalaş- mak ıçın beklerken ara yerel seçım var dıye Meclıs tatıle gırer Kımse bu mını tatılın hesabını sorma ge- reğını duymaz •Adalet ve sıyaset bırbırınden ayrı şeylermış gıbı Ecevii sol gosterıp, sağ vurur Bırakın seçmenlerını. partılılerı bıle bu davranışının hesabını sormaz •Kaybolan çocuklarının ızını suren "Cumartesı An- A7e/en"gozaltınaalınır Meclıs basan kadınlanmızın bı- le sesı çıkmaz •Yıllık enflasyon oranı 5'ıncı ayın sonunda yuzde 83'u bulur Ne ışçıler greve gıder ne de pahalılıktan dolayı sokaklara dokulen olur Sayın Cumhurbaşkanı tum bu tepkısızlık ornekle- nnden mı hareket ederek yurttaşlarım koyuna ben- zetmıştı bılemem Ama. gunluk kuçuk çıkarların sı- yasetı belırledığı bır toplumun cumhurbaşkanı oldu- ğunun bılıncınde olduğu bır gerçek • • • Cumhurbaşkanı'nın demecınden bu yana tamı ta- mına 5 ay geçtı Kavalı ufleyen ıle parmakiannı delık- ler uzennde oynatacak olan yıne bellı değıl Kısaca- sı, sıyaset çayırı toz duman 1 Hal boyle olunca Ufak tefek ıpuçlarını saymaz- sak ekonomımn kısa donemdekı geleceğıyle ılgılı on- gorude bulunmak olanaksız denecek kadar zor Bılebıldıklerımızın başında ıse hangı partının baş- kanlıgında hukumet kurulursa kurulsun ekonomı çark- larının donmesının ancak kısa vadelı borçlanmayla mumkun olacağı gelıyor Her ne kadar Hazıne fınansman programını revıze ettıyse Yanı, ıç borçlanmayı bonodan tahvıle kay- dırmaya çalıştıysa da yılın ılk 4 aymdakı borçlanma rakamları bunun gerçekçı olmadığını gostermekte Ocak-nısan donemındekı 431 6 trılyon lıralık nakıt açığını finanse edebılmek ıçın 1 2 katrılyon lıralık bo- no çıkarıldı Boylelıkle 1996 ıçın hedeflenen 2 2 kat- rılyon lıralık borçlanmanın yarısından fazlası gerçek- leşmış oldu Bunun 593 6 trılyon l/rası gerı odendı Aynı donemde devlet tahvıllerıyle bunun dortte bı- rı kadar yanı 30 7 trılyon lıralık borç alındı bunun 5 katından fazlası gerı odendı. Yanı, tahvılde de gerı ode- me hedeflendı Revıze edılen fınansman programına baktığımızda ıse Hazıne'nın bonoyla borçlanmada hedefı aşağı çektığı, bundan boyle tahvılle borçlanmaya ağırlık vereceğı ızlenımı doğmakta Yapılan değışıklığın te- melınde ıç borçlanmada uzun vadeye donme çaba- larından zıyade altmdan kalkılamayacak boyutlara varan faız yukunun etkısı var Ne var kı gerek son 1 yılda, gerekse mayıs ayında en yuksek getırıyı Hazıne bonosunun sağlamış olma- sı tahvılm cazıp bır yatırım aracı olmayacağını gos- termekte Cumhurbaşkanı'nın uslubuyla soyleyecek olursak En azından 2 ay daha kavalı kımın çalacağı bellı ol- madığmdan koyunları tahvıl karşılığı borç vermeye ık- na etmek mumkun değıl MERKEZ BANKASI KURLAR110 HAZIRAN 19% CİNSİ DOVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Avıısturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 11spanyol Pezetası 11sveç Kronu 11svıçre Frangı 100 Italvan Lırets 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 11ngılız Stertını 1 S Arabıstan Rı>alı 78256 51242 61626 7 281 2 491 13 271 16 687 15111 45 790 600 11641 62167 5 066 716 57364 261 376 11982 121 140 20 868 78 649 51499 61936 7 318 2 504 13 338 16 771 15187 46 020 609 11699 62 479 5 091 723 57 652 262 689 12 042 121 749 20 973 78 021 51088 60 702 7 245 2 479 13 205 16 520 15 066 45 332 585 11583 61980 5 015 700 56 790 256 148 11922 120 777 20 555 78 885 51653 62122 7 340 2 512 13 378 16 821 15 233 46158 619 11 734 62 666 5106 733 57 825 263 477 12 078 122114 21036 ÇAYIRALAN KADASTRO \1AHKE\IESFNDE\ Dob\a\o 1994 135 Durıışma Gunu 10 7 1996 Da\acı Ça\ıralan Orman l^letme \ludurlugu terribilciM. Muzaffer\e>ıl tarafındanda\alı A Tekkekovunden Mustafa Parlakaleyhıne A Tekkeko>u Angıtdelı me\kn hudutlan dahılındekı 114ada ^50 parseleılı>kın olarak açılantespıte itıraz davasınm vapılan açık vargılamaiı siraMnda \enlen ara kararı gereğınce. Tum aramalara rağmen açık ıkamet adreslen tespıtedılemeyen Mustafa Parlak mırabçisı Şemsı. Ismet. Hamdı Parlak \e Abdı Parlak mırasçılan olan Mustafa Şukruve \e Mehmet Parlak mırasçılan Şenf\e Sa\aş Parlak adına duru^ma gunu ıle dahılı da\a dılekçelerının teblıg edılememışolduğundanda\anınduruşması 10 7 1996 gunu saat 10 00'a bırakılmışolupadı geçenlenn bellı gun \esaatte delıllerı ıle bırlıkte bızzat veşa bır \ekille mahkememız duruşma salonunda hazır bulunmaları. aksi halde vokluklannda karar \erıleceğı hususu teblıgat kanunun ılgılı maddelen gereâınce ılanen teblıs olunur Basın 89513 ~ TAŞOVÂ KADASTRO MAHKE\IESİ'NDE\ Savı 1994 47 Kara>ollannın. Taso\a Otegece me\kıınde bulunan 184 ada 54 parsel nolu taşınmaz hakkında kadastro tes- pıtıne açmı> olduğu da\ada, Da\a dılekçesı butun aramalara rağmen davalılar Na- ıme Kose \e Mustata Kose'\e teblığ edılemedığınden da- \a dılekçesınm teblığı \ennde olmak uzeıe da\alılann 25 6 1996 gunu duru^mava gelmemesı, \an>a deiıllerını sunmaması \e kendısme bıı \ekıl ıle temMİ ettırmeınesi halınde taşınmaz uzennde vapılan şargılamanın vokluk- lannda de\am edeceğı \e karar venlebıleceğı hususu- nun. I> bu ılan metnının gazetede >a>ımı tanhı da\a)ı>a teblığ tanhı olacak şekılde. 7201 vı>ılı Teblıgat Kanunu'nun 28 \e de\amı maddelen uvarınca ılanen teblığ olunur 26 03 ! 996 84070
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle