25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Emlak Bankası insanı zorla ev sahîbi yapar!" mhu 300-500 milyon evrum jubelerimız ve yurcdıjı temsılcilıkltrimiz satı; ıçin hızmetinizdedir. EMLAK BANKASI 73. n. SAYI 25814 / 40000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU' YUMJS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MDİR NADİ (1945-1991) IIIMZfcMNIDKPKMTBİ KONSER Yedikule'de buyulu bir gece MArka Sayfada • TV'DESİNEMA Cezaevi kaçağı rahipler • 17. Sayfada BÜYÜK SINAV DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ 15. Sayfada ÖYS için önlemler arttırıldı • 6. Sayfada Petrol fiyatları uçurumun kıyısında ! 9. Sayfada firkateyn pazarhğı • Irak Kürtlerini korumaya yönelik Çekiç Güç'ün görev süresi ay sonunda doluyor. Türkiye, uzatma konusunda üç firkateyni ABD ile yaptığı pazarlıkta öne sürdü. Firkateynlerin, Rum ve Ermeni lobisinin engellemesi nedeniyle Türkiye'ye verilmesi ertelenmişti. ANKARA (Cumhuriyef Bürostı) - Görev süresi bu ay sonunda bıtecek olan uluslararası Çekıç Güç'ün varlıgını sürdürebilmesi ıçin Türkıye \e ABD arasındakı görüşmelerde, Washington'un An- kara'ya \eımeyı öngördüğu firkateynlenn pazarlık konusu oldu- gubıldirildi. Türkıye'nın ABD've "Firkateynlerivermezseniz, Çe- kiç Güç'ün uzatılmasını halka anlatamavız" görüşünü ılettiği ög- renıldı Fırkateynler konusunda. Turkıye karşıtı lobilenn girişimi nedeniyle ABD Kongresı'nden karar çıkmayınca. Türkiye, Fırka- teynlen getırmek ıçin ABD'de bulunan askerlennı gen çekme ka- ran aldı. Geçen hafta açıklanan kararın ardından ABD'li yetkilıle- nn de\reye girerek Türk askerlenn geri Ordu arastırması çekılmemesinı iste- diklerı bildirildi. ABD, Türkiye. Ingil- tere ıle Fransa'nın oluşturduğu ve Irak yönetıminın Kuzey I- rak'taki Kürtlere yö- nelik saldınlannı en- gellemek amacıyla tn- cırlık Üssü'nde ko- nuşlanan Çekıç Güç'ün görev süresi»'* nin bitmesıne az bir süre kala, uluslararası güç konusunda Türki- ye-ABD arasındakı görüşmeler sürüyor. ABD, uluslararası gü- cün görev süresinin uzatılması ıçin Türki- ye'nin öngördügu de- ğışiklikleri kabul et- meye yanaşmazken, i- ki ülke arasında ger- ginlığe neden olan fir- kateynlerin pazarlıkta kilit noktaya ulaştığı vurgulandı. Türk yet- kililenn. "Firkateyn- leri Türkiye'ye ver- mezseniz, Çekiç Güç'- ün uzatılmasını halka anlatamayız" görüçünü belırterek, TBMM'de yapılacak oylamada, gücün Türkive'dekı varlığı konusunda olumsuz bir sonuç çıkaca- ğı yolunda Washıngton'u üstü kapalı uyardıklan öğrenıldı. ABD ıle Türkiye arasında çeşıtlı duzevlerde yapılan göruşmelerde. Per- ry sınıfı 3 firkateynın ağırlıklı olarak ele alındığı kaydedildı. ABD'nın, firkateynler uzerinde eğıtım yapmak ve daha sonra bu MArkasıSa. 6, Sü. 9'da ' Suriye ile ilişkiler iyi olmalı' • Genelkurmay Başkanlığı Asken Tarih ve Stratejik Araştırmalar Başkanlığı (ATASE) tarafından yayımlanan "Stratejik Etütler Bülteni" başlıklı çalışmada Suriye'ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, bu ülkeyle iyi ilişkiler kurulması önerildı. • Çalışmada, bu girişimlerin sonuçsuz kalması durumunda, aralarında Suriye'yi "ıç karışıklığa itebilecek" önenlerın de yeraldığı bir dizi sert yaptınma gıdılmesi istendi. Bu yıl ıçınde bu önerilerin çoğunun gerçekleşmesı dikkat çekiyor. B 6. Sayfada . Murat'm gözdesi Drakula' NE\V VORK (AA) - 15 yüz- yılda Transilvan\a'yı kasıp ka- vuran ve Kont Drakula adı>la da bılınen Kazıklı Voyvoda'nın. küçüklüğünde Osmanlı Sara- yı'na satıldığı ve Sultan IV. Mu- rat'ın "gözdeleri" arasında yer aldığı öne sürüldü "VVorld Nev»s \Veekly" adlı dergıde yer alan iddiaya göre. gerçek adı Vlad olan Drakula ıle kardeşı Radu. uzunca bir süre Osmanlı Sarayı'nda yaşadı. • Arkası Sa. 6, Sü. 2 'de Hak arama eyleminde polisin sertliğe başvurmasma büyük tepki r tstanbul'un orta yerinde olan bitenin açıklaması yok. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) 'Polisler taraf tutuyorKayıp ailelerini ve hak arayan memurlan coplayıp gözaltına alan, sonra da basına yüklenen emniyet güçleri kınandı. Olaylardan Adalet Bakanı, Içişleri Bakanı ile İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü sorumlu tutuluyor. İSTANBUL/ANKARA (Cumhuri- yet) - Istanbul'daki hak arama eylem- İerinde polisin yaptığı sert müdahale ve binlerce kışinin gözaltına alınması- na demokratık kitle örgütlen. sendıka- lar ve partılerden tepkı yağıyor. Tep- kilerde, gözaltına alınanlann bir an ön- ce serbest bırakılması ıstenırken çıkan olaylardan Adalet Bakanı Mehmet Ağâr. tçişleri Bakanı ÜlküGüney. is- tanbul Valisi Rıdvan Yenişen ve İstan- bul Emnıvet Müdüru Kenıal Yazıcıoğ- lu sorumlu tutuldu. Cumartesı günü kayıp ailelerinın, Kamu Emekçıleri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) üyelennın gerçekleştirmek ıstedıği ey- lemlerin engellenmesine, yurt çapında yaklaşık 1500 kışinin gözaltına alın- masına ve gazetecılenn dövülmesıne tepkiler sürüyor. Kamu Emekçileri Sendikalan Ankara Şubeler Platfbrmu tarafından yapılan açıklamada, Türki- ye'nin içınde bulunduğu ekonomik, sosyal ve sıyasal kaos ortamında, fa- turanın emekçıleri çıkartıldıgı bıldıril- dı. Siyasal iktidann hak arayan tüm emekçi kesimlere saldınlannınperva- sızca sürdüğü kaydedilen açıklamada, M Arkası Sa. 6, Sü. 3 te STK: Haldaraözsüıüik• Emniyet güçlennin Taksıra'deli tutumu, . „ HABHAT 11 için Türkiye'de bulunan sivil toplum kuruluşlan temsilcılerinin de tepkisine yol açtı. • Olaylar sırasında tstiklal Caddesi'nde olduklan için gözaltına alınan çok sayıda STK temsilcisi, polisin banş içinde gösteri yapmak isteyen ınsanlara saldırdığını söyledi. tstanbul Haber Servisi - HABITAT II ıçin Türkiye'ye gelen sıvil toplum kuruluşla- nnın (STK) temsılcileri, Tak- sim'de öncekı gün gösteri yap- mak isteyen Kamu Emekçıle- ri Sendikalan Konfederasyo- nu'na (KESK) bağlı memur- lar, kayıp yakınlan, sıyasi par- ti temsilcileri ile kendilerinın gözaltına alınmasını kınadılar. "Pblis dışan, insan haklan içeri" > azılı pankartlar tas,ıv an İSTANBUL 30 kişiye daha gözaltı• Polis bir yandan serbest bırakırken diğer yandan gözaltına almaya devam ediyor. Polisin döverek öldürdüğü Metin Göktepe'nin ağabeyi Ibrahim Göktepe'nin gözaltında çok kötü dövüldüğü bildirildi. İstanbul Haber Servisi - Ka- mu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) ve u kayıp aileleri" tarafından dü- zenlenmek ıstenen eylemlere müdahale ederek yaklaşık 1500 kişiyi gözaltına alan polis. Arkası Sa. 6,Sü. 7'de STK temsilcileri, "Polisdışaru insan haklan içeri"\azüıdövizlertaşı>arakağızlannasiyahkurdelelerbağladılar. (HÜLYATOPCU) ^ArkasıSa. 6,Sü. 3"te ANAYOL'un dağılmasınm ardından yeniden başlayan hükümet arayışlannda herkes kendi havasında RP, dörtlü sağ koalisyondan yanaErbakan: Ordu da RP'den yana Refah'ın bu kez deneneceğini söyleyen Necmettin Erbakan, "solsuz" dörtlü ko- alisyondan yana olduğunu belirterek "RP, ANAP, DYP ve BBP 430'u bulu- yor" dedi. Hükümet kurma çalışmalanna bugün BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile görüşerek baş- layacağını açıklayan RP lideri, her gün bir liderle gö- rüşmek kaydıyla liderlerle temasını cuma günü ta- mamlayacak. Erbakan, Yılmaz'ın yaptığı icraatlann geçersız olduğunu ilen sürdü. • 5. Sayfada Çiller, 'dörtlii'de ısrarlı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, dörtlü koalisyon önerisini yinelerken. "Başbakanm kim olacağı program hazırlandıktan sonra belirlenmelidir" dedi. Bu arada muhaliflerin, DYP'den kopmalan durumunda seçime girebilecekleri bir partinin çatısı altında nasıl toplanal)ileceklerinın hesabını yaptıklan belirtildi. Kararlaştınlacak partinin adının, "Büyük Türkiye Partisi" olarak değiştirilebileceği bildirildi. • 5. Sayfada Hesaplar erken seçim üstüne Yılmaz'ın, DSP ve GHP ile blok oluştur- mak için başlattığı ilk girişim sonuçsuz kalırken RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın hükümet kurmakla görev- lendirilmesi üzerine ANAP beklemeye geçti. Bu dö- nemde, örgütünün nabzını tutmaya çalışan ANAP'tan erken seçim mesajlan verılmeye başlandı. ANAPyö- netiminin erken seçim konusunda örgütten de olum- lu mesajlaraldığı öğrenildi. ANAP, Ecevit'in başba- kanlığına ise sıcak bakmıyor. B 5. Sayfada 'Seçim ittifakı' arayışı Son yerei seçimde CHP ve DSP'nin oy kaybetme- si üzerine, her iki partide de olası bir er- ken seçimde bütünleşme ve en azindan 'bir seçim ittifakı' yapılması arayışları gündeme geldi. DSP'Ii Ertuğrul Günay, iki partinin birlikte seçime girebileceklerini ve bu yapının oluş- turulması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da hükümet arayışlan sürecinde parla- mentoda sol blok oluşturulması zorunluluğuna dikkat çekti. • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Çekiç Güç Pazarlığu.. Ülkemizin çevresi sorunlar yutnağı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "lerörii desteklevenler " listesine koy- duğıı ülkelerden üçüyle kom- şuyuz. Yunanistan 'la aramız- daki sorunlar sık sık krize dö- nüşüyor. Bu sorunlara Körfez sava- sının ardından bir de Çekiç Güç eklendi. Çekiç Güç, Ku- zeylrak'a "insanıyandım "u- laştırümasını sağlamak ama- cıyla oluşturulmuştu. Za- manla kalıcılaştı. Görev süresinin uzatılması süreklisorun olan Çekiç Güç için bu kez dahafarklı birdu- rıım söz konusu. A.\AYOL hükümeti, süre- yi,31 martta "son kez"üçay- lığına uzatmıştu Süre haziran sonunda doluyor. Ogünedek yeni hükümet kurulamazsa, istifa etmiş Mesıtt Yılnıa: hü- kümeti, konuyu TBMM'ye getirecek. Çekiç Güç'ün "venı dıtru- ımı " Türkiye ile ABD arasın- da pazarlık konusu olmaya devam ederken, ABD Türki- ye 'ye daha önce vermeyi vaat ettiği firkateynler konusunu gündeme getirmekten vazgeç- tt Şimdi Türkiye, firkateyn verilmezse Çekiç Güç 'ün gö- rev süresinin uzatılmasını kimseye anlatamayacağına dikkat çekerek durumu pa- zarlık konusu halinegetiriyor. Bu pazarlık bir yana, Tür- kiye'nin içinde bulunduğu hükümet krizinin her alanı etkilediği dikkat çekiyor. Dış politikamn kendine özgü ya- ptsı, içgelişmelerle doğrudan bağlantılı değildir. Ancak, sürekli kriz ortamı da adım adım izlenmesigere- ken konularda, "masa bası kayıplara " neden oluyor. Çekiç Güç 'ün görev süresi • • • MArkasıSa. 6, Sü. 9'da Dönar Sermaye €>- VakıfBanlc Business Card, Visa ya da " .. MasterCard EuroCard ile nakit çekebilir, _ nakifciz alışvcri? yapahüiraniz. VafcıfBank Kredi Kartlan, dünyanın her yerinde büytik kolaylıid n 8 U f D Q I U ( Bir Üniversite Bir Yaşam • Yıllarca Eskişehir-Ankara arasında seyahat ederken devletin beni yetiştirmek için yaptığı fedakârlık ve masraflan bana borç verilmiş gibi düşünüp faizlendirmek gibi bir eğlence bulmuşrum kendime. Tartışmalı bir Danıştay karanyla, seçimle geldığim rektörlük görevime son verilişini, devletin kendisine olan borçlanmı affettiği şeklinde algıladım ve sevindım. Eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Pıvf. Dr. Yılnıa: Bü\üker$en ile röporhtj MflHET CSVUL'İI yazi IÜZİSİ lCumhurıyet'te GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Çok Kişilikli Erbakan... Hükümet turlanna bugün başlayacak olan RP lideri Nec- mettin Erbakan ı, "kişiliği" açısından değerlendirmek ge- rekirse şöyle dıyebiliriz: "Çok kişilikli bir lider..." Bu, Erbakan'ın özel biryeteneği... Erbakan, daha bir hafta önce Rize mitinginde, Mesut Yılmaz için, "Ermeniye oy vermeyin" demişti... Dün de "Ben onun abisiyim" dedi... Yaş farkı bakımından abi biraz fazla. Örneğin "amcası- yım" dese... "Gel canım, ben senin amcanım..." Erbakan'a yeniden hükümeti kurma görevi verilmesinin ardından, RP yorumlan yeniden gündeme geldi. Yaklaşımlara genel olarak baktığımızda, "denenmeli" ile m Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle