05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Efsanevi tersane iflasta • VARŞOVÂ(AA)- Polonya'da Komünist Parti döneminde askeri rejime karşı rnuhalefet hareketi başlatan \e rejımın >ıkılmasını sağlayan Dayanışma Hareketı'nın Ağustos 1980'de doğduğu yer olan dünyaca ünlü Gdansk Tersanesı. ıflasla karşı karşıya bulunuyor. Gdansk Tersanesı'nin hissedarlarGenel Kurulu, borçlan ıyıce artan Gdansk Tersanesi'nin önceki gün kapatılıp. konkordato sürecıne başlanması karan aldı. Eski De\let Başkanı Walesa. parlamentodan emeklılık maaşı bağlanması karan çıkmaması üzerine. geçiminı sağlayabilmek için elektnk teknısyenliği yaptıgı eskı ışyerı Gdansk Tersanesı'nde >enıden görev ıne başlamıştı. Böyle falcı düşman başına • NE\VVORK(AA)- ABD'de. Christchurch kasabasında oturan bir genç kız. başvurduğu falcının tavsiyesi üzerine bir hafta süreyle her gece gittıği barda tanıştığı bir yabancı tarafından, teca\üz edildikten sonra öldürüldü. Genç kızı öldüren yabancının polıs tarafından da aranan bir sabıkalı olduğu orta>a çıkarken. kızın annesi tarafından mahkemeye \erilen falcı. savunmasında. genç kıza "hayatına gırecek genç adamın yas.amında köklü ve kalıcı degışıkliklere yol açacağını" söyledığını ifade etti. Falcı. "tahmıninde yanılmadığını" da öne sürdü. PKK yandaşları kilise işgal etti • STRASBOLRG (AA)- Yasadışı terör örgütü yandaşlan. Paris'teki Saınt Laurent Kılisesi'nı hafta sonu bir siire ı^gal ettiler. Türkiye deki kendi örgütlerıne üye mahkûmlann serbest bırakılmasını talep eden işgalciler. polisin müdahalesiyle kilise dışına çıkartıldılar. Kilise iîjgal eylemi ıle ılgıli olarak. 81 kışınin gözaltma alındığı bıldınldı. Fransız 2. televızyon kanalının habenne göre. kilise işgal eylemi ile ilgili olarak aynca 72 kişi. kimlik tespiti ıçın polis karakoluna götürüldü. Keşmip'de durum gergin • SRİNAGAR(AA)- Hindistan"ın Jammu- Keşmir Eyaleti'nde küçük bir köye saldıran bağımsızlık yanlısı Müslüman militanlann 10 sivıl Hinduyu öldürdükleri bildirildi. Askeri kaynaklar. yaklaşık 20 silahlı milıtanın önceki gece Keşmir"in güneyinde düzenledıklen saldında 10 sivili öldürdüklennı belirttiler. İsrail seçimlerinin galibi Netanyahu susarken lideri olduğu Likud Partisi, Arap zirvesini değerlendirdi 'HeyecanJaııacak bir şey yok'• Gergınliği tırmandırmak istemeyen Netanyahu, görüşlerini hükümeti kurduktan sonra açıklayacağını bildırdı. Şam'dan yapılan Arap zirvesi çağnsı, Suriye yönetimini memnun etti. Dış Haberler Servisi - Su- riye. Mısırve Suriye"nin ka- tılımıyla Şam'da gerçekleş- tirilen mini Arap zirvesi. Ha- fizEsad>önetimini memnun ederken israil seçimlerinin galibi Likud Partisi, zirveden çıkan büyük Arap zırvesi çağnsında "hevecanlanacak bir şe>' olmadığını" savundu. Likud Partisi'nin ağırtop- larından Kudüs Belediye Başkanı EhudOlmert,"Da- ha hükümetimiz kurulma- dan \e politikasını resmen açıklamadan düzenlenen zir- \e. karşı tarafın, bir önceki tsrail hükümeti zamanında- ki rahatbğı kaybedeceklerini anlamalanndan kaynakla- nan bir sinirliliği gösteriyor. Bu da do- ğal \ e anlaşılabilir bir durum, heyecan- lanacak bir şe> >uk" dedi. Likud lideri Benyamin Netanyahu ise zineye bir tepki gösteımekten ka- çındı. Netanyahu'nun bürosundan ya- pılan açıklamada. zirveye tepkının, ye- ni hükümetin kurulmasındah sonra ve- rileceğı kaydedildi. Şam toplantısından Arap zirvesı çağrısı çıkması, Suriye yönetimini tsrail seçimlerinde 23 sandalve ka/anan radikal köktendinci Yahudiler, haftanın kutsal Sebt gününde iş yasağının genişletümesi için gösteride. Askeri eğitim anlaşması Türk pilotlanna İsrail'de eğitim KUDÜS (AA) -Türkiye ile İsrail arasında bir siire önce varılan anlaşma gereğince. Türk Ha\a Kuvvetleri'nde görevlı pılotlann. Israıl'de kısa bir süre önce egıtım aldıkları bıldınldi. Israıl de\ let radyosunun haberıne göre. Türk pılotlann aldığı ııçıi'j eğitimi, Israil'in Lavi sa\aş uçağı prototıpınde bulunan \e Elta firmasınca üretilen radar sıstemini deneme>ı amaçlıyor. La\i sa\aş uçağında bulunan ve Israıl'ın Elta firmasınca üretilen bu radar sıstemının Türk Hava Kuvvetleri'nde bulunan 54 Phantom F-4 uçağına takılabıleceği belırtildı İsrail Uçak Sanayi'nin (IA1) Türkiye ile Türk Ha\a Kuvvetlerı filolarındaki Phantom uçaklarının modernızasyonu için anlaşmanın yapılması amacıyla. İsrail bankalanna garantı vedüşük faizlı kredı süğlaına.sı konusunda baskı yaptıgıni belırten radyo. israil Cumhurbaşkanı Ezer Vveızman'm salı günü Türkiye'ye yapacağı ıki güıılük ziyaretın de bu anlaşmanın sağlanmasını hızlandıracağını kaydertı memnun etti. Ülkenin resmı yayın or- ganlanndan El Tavra gazetesi. Şam'da alınan kararların İsraile \e dünyaya sert \e açık bir mesaj \erdiğıni \e Araplar'ın kendılenni \e haklannı ko- ruyabileceğini gösterdığıııi yazdı. Bir başka resmi yayın organı El Ba- as gazetesi de zirvenin. aralanndaki tüm sorunlara rağmen Araplar'ın knz- lerin üstesindengelebileceğını veyeni sorunlarla baş edebileceğıni kanıtladı- ğını öne sürdü. Son olarak Irak'ın Kuveyt'i işgal et- mesınden birkaç gün sonra toplanan Arap ülkcleri. 6 yıl sonra yenıden top- lanmaya hazırlanıyor. Zirvenin Kahi- re'de 21 -23 hazıranda yapılacağı bildi- rildi. Mısır. Suudi Arabistan \e Suri- ye'nın çağrısına ilk olumlu yanıt veren de\letler Filıstin. Ürdün. Yemen ve Bahre>n olurken bir Ürdün gazetesi. 11 Arap ülkesinin zineye katılmak is- tediğinı >azdı. Şam zinesınde yalnızca Irak. büyük zirveye davet edilmemişti. Mısır lide- ri Hüsnü Mübarek. mevcutduyarlılık- lar nedeniyle Irak'ın bir süre daha yal- nız bırakılacağını söylemişti. Zır\enine\ sahıpliğiniyapacakolan Mübarek'in tüm Arap liderlerine tele- fon ederek davet etmeye başladığı bil- dirildi. Şam zirvesinde Netanyahu, banş sü- recini sürdürmesi için sert bırdille uya- nlmıştı. Zırveden sonra yayımlanan or- tak bildinde. Israil'in banş sürecinın aksi bir siyaset izlemesi durumunda bölgede gerginligin yeniden tırmana- cağı ve şıddetın geri geleceği v urgulan- mıştı. Türkiye-lsrail askeri ışbirliği anlaş- masının da eleştirildiği bildinde. an- laşmadan kaygı duyulduğu belirtilerek Ankara'nın Arap komşularıyla iyı komşuluk ılışkılerını korunıası \e iş- bırlığı anlaşnıa.sını yenıden gözden ge- çırmesı ıstenmışti. Bu arada Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber \ela\eti. Şam'a ani bir ziyaret- te bulunarak Suriye Dışişleri Uakanı Faruk El Şara'y la görüştü. Iki bakanın Ortadoğu'da son geliş- melerı \e ikı ülke arasındakı işbırliği- ni geli^tırmenın yollannı görüştüğü bildirildi. KUZEY KORE 4 nükleer fiize ABD'yi şaşırth • Kuzey Kore'nin nisan ayında ABD'>e. elinde 4 adet nükleer başlıklı füze bulunduğu ve yiyecek yardımı yapılmaması durumunda Güney Kore'yle Japonya'yı vuracağını bildirdiği öne sürüldü. Dış Haberler Servisi - Kuzey Kore'nin elinde Güney Kore ve Japonya'da büyük hasar yaratabilecek ölçüde 4 adet nükleer başlıklı füze olduğu bildirildi. Biraya yakın süren araştırmalar sonunda iddianın doğrulanması ABD'yi oldukça şaşırttı. Japonya'daki Sankei Shimbun gazetesinin haben. Kuzey Kore Dış Ekonomı Komisyonu Başkanı Kim Jong-L nun ilk kez bu açıklamayı 26 nisanda NVashıngton'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Hubbard a yaptığı bildinldi. Haberde, VVashington'daki toplantıda, Kuzey Kore'de baş gösteren yiyecek krizini önleyebilmek ve hafif su reaktörlerine teknolojik yardım sağlayabilmek için komisyon başkanı Kım'in ABD önderliğinde kurulan uluslararası konsorsiyumdan yardım talep ettiği \e isteği yerine getirilmezse Güney Kore ve Japonya'da birçok insanın nükleer füzelerin kurbanı olacağı uyansında bulunduğu iddia ediliyor. Kim'in ileri sürdüğü iddianın gerçek olduğunun anlaşılması ise ancak mayıs ayı sonlarında kanıtlanabilmiş. Gazete. ABD Sa\unma Bamanlığı uzmanlannın uydu aracılığı ve gizli haber alma örgütleri yardımıyla iddianın doğruluğunu araştırdıklannı kaydediyor. Kuzey Kore delegesi olarak nisan ayında NVashington'daki ekonomi seminerine katılan \e Kuzey Kore lideri Kim Jong-H'nin de yakın akrabası olan Kim Jong-U. ABD yetkilileri ile Kore'deki gergınliği dindirmenin yollarını aramışlardi. Ekim 1994'te ABD ve K. Kore arasında yapılan anlaşma ıle modası geçmiş reaktörlerin 2 adet hafif su reaktörü ile değiştirilmesi karşılığında Kuzey Kore. nükleer silah programını dondurma sözü vermişti. Daha önce orta menzilli balistık füzeler yapan Kuzey Kore'nin nükleer başlıklı füze yapabılme kapasitesine ulaşmış olmasının ABD'yi oldukça şaşırttığı ifade ediliyor. T f l l l t t a ^ O Vll r a j l a n d K r a İ 1 B h u m i b o 1 Adulyadej. tahtta SU'nci >ılını kutluyor. Dünyada en uzun süre tahtta kalma rekorunu elinde J tutan Kral Aduhadej, tarım üİkesi olan ülkesinin Âs>akaplanlanndanbirihalinegelmesi için gösterdiği bü>ükçabay- la tanınıyor. Adı Toprağın Kuv\eti. soyadı da KarşılaştırmasızGüçanlamına gelen la>land Kralı. tahta geçtiginden bu >ana 21 başbakan \e 17 as- keri darbe gördü. Kral Adulyadej. ilk yıllannda güçlü Tavland ordusuna boyun eğmiş, \ıllar içindeki icraatıyla askerierin güvenini kazanmıştı. KKTC Gavdos NATO üssü mü olacak?ATİNA(A.\) -Yunanıstan'da yayımlanan Elefterotipia gazetesi. "NATO'nun kuruluş halindeki gü>enlik şemsiyesi çerçe\esinde, Gavdos adacağını. Lib\a. İran, Irak \e Pakistan gibi ülkelerden gelmesi muhtemel nükleer, biyolojik \e kimyasal saldınlara karşı üs olarak kullanmayı amaçladığınr iddia etti. Bu iddiasının bir NATO tatbikat senaryosu olup olmadığını belirtmeyen gazete, Atina'nın 6 ay önce Ga\dos adacığını. NATO'da kurulmakta olan yeni güvenlık şemsıyesı ıle ilgili doktrinin hızmetıne sunduğunu ve bu yolla, Girit'tekı Sııda Amerikan ve NATO Üssü'nün. küçük çaplı nükleer. biyolojik ve kimyevi silahlardan korunması amacıyla hazırlanan bir senaryoya dahil edılmesıne nza gösterdiğıni de öne sürdü. Gazete, Atına'da Gavdos ile ilgili olarak kurmaylar toplantısı düzenlendiğinı ve bu toplantıya katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Yunanlı yetkilinin. Amerikalılann Gavdos'a muhtemelen bir radar tesisi kurmayı arzuladıklannı söylediğine dıkkat çekti. Elefterotipia, Gavdos adacığının NATO'nun bu planları doğrultusunda bir üs olarak kullanılmak üzere işleme alınması halinde. Doğu Akdeniz'de ve NATO'nun güney kanadında Yunanistan'ın yerinin güçleneceğini ileri sürdü. Haberde. Türkiye'nin de bu nedenle endişelenip Gavdos'u Egedeki "ihtilaflı bölgeler" listesine dahil ettiöi savunuldu Akar başkan seçildiLEFKOŞA (Cumlıurivet) - Kıbrıs Türk Gazetecıler Bırlığı'nın dün Lefkoşa'da gerçekleştınlen olağan genel kurulunda. büyük bir krız ıçensinde bulunan yerel basının yaşatılmasi ıçın yoğun çaba sarf edilmesı kararlaştırıldı. Genel kurulda basının sorunlan. düşünce ve anlatım özgürlüğü gibi hususları ıçeren bir karar tasansı oybirliğı ıle kabul edildikten sonra yeni yönetim kurulu seçildi. Görev bölümü Tüzük gereğince belırlenen 7 kişilık yönetim kurulu kendı arasında görev bölümü yaparak CumhuriŞet temsilcisi Reşat Akar'ı başkanlığa getırdi Geçmiş y ıllarda da birlik başkanlığı yapan Rcşat Akar. yerel basının sorunlarının çözümü yönünde etkıli girişimlerde bulunulacağını söyledi. Kıbrıs Türk Gazetecıler Bırliğı'nın asbaşkanlığına Özcan Özcanhan, genel sekreterlığıne Eftal Keser, saymanlığına Burhan Eraslan, faal üyelıklcre de Şülevman Ergüçlü, Levent Özadam ile Emir Ersoy üetınldi. 4 mevsim boyunca en iyi hizmeti veren Hotel Myndos'ta huzuıiu ve sıcak bir ortamda misafir olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme havuzu, 4 bar, tenis kortu, toplantı salonu, merkezi ısıtma, 4 mevsim çiçekletie bezenmiş geniş iç bahçe ve aynca klimalı ve çok özel Villa Myndos odalan mevcuttur. Otelimiz Bodrum'un içindedir ve yat limanına 800 m. uzaklıktadır. Hotel Myndos Myndos Caddesi 1 48400 Bodnım Tel: (252) 316 30 80-81 Fax:(252)316 52 52 # TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS Rez.: Özel plaj, yarı olimpik ha\aız, restaurant, market, barlar Möbleli, deniz manzaralı, mutfak ve mini barlı 4 kişilik APARTLAR Gruplara özel indirim. 0.212 587 42 31 - 587 44 39 MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Deniz-Sessizlik Yazlık-Kışlık havuz-sauna Y.P. 2.5O0.000 Rez.: 0374 611 44 36-611 36 78 TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS I Özel plaj, yarı olimpik havuz, restaurant, market, barlar 2 Rez.: 0.212 Türk mutrağından seçme yemekler. kişi Y.P. 3.000.000.- 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 587 42 31-587 44 39 VEFAT Cemiyetimiz üyesi Basın Şeref Kartı sahibi Gazeteci ÖZDEMtR GÜRSOY tedav ı edildiği hastanede dün sabalı vefat etmiştır. 1939 yılında Safranbolu'da doğan Özdemır Gürsoy. 1957 yılında Mıllıyet gazetesınde foto muhabin olarak mesleğe başladı. aralıksız olarak bu gazetede çalı^tıktan sonra emeklı oldu. I.C. lletıı,ım Fakültesı ve Mımar Sınan LJnıversitesı'nde öğretım görevlisı olarak hızmetlerı bulunan, basın yanşmalarında fotoğraf ve serı röportaj dallarında çeşıtlı ödiiller kazanan Özdemir Gürsoy. evlı ve bir kız. bir erkek çocuğu babasıydı. 10 Hazıran 1996 Pazartesı günü saat 10.30'da Türkiye Gazetecıler Cemiyeti'nde yapılacak törenı takiben Gürsoy'un cenazesı. oturduğu Basınköy'e götürülecek ve Basınköy Camiı'nden öğle namazından sonra Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta topraga verilecek Merhuma rahmet. kederli ailesıne ve nıeslektaşlanmıza başsağhğı dılenz TÜRKtYE GAZETECtLER CEMt\ ETİ Meslek eğitimi, ancak zorunlu \e yeterli bir temel eğitimin sonrasında gerçekleştirilebilir. ÇYDD GÜLŞEHİR ASLİ\T HUKUK HÂKİMLİĞPNDEN Dosya No. 1994 466 E. 1996 152 K. Davacı Gül^ehır Gümüşkent kababa>ından Hamıyet Ya\uz tarafından davalı Mehmet Yavuzaleyhıne açılan terk nedeniyle bo^anma davasının yapılan yargılaması sonunda; Mahkememızın 18.4.19%taııh \e [994 466 E 1996 152 kararsayıîı karan ıleGülşehır ılçesı Günuişkent kasaba^ı nüfusunakayıtlı \1aıl ve Esmaoglu 1940 D.lu Mehmet Yavuz ıle Alı ve Hava kızı 1942 D.lu Hamıyet Yavuz'un boşanmalanna karar verılmi^ olup işbu hüküm özetı gazetede yayın tarıhınden ıtibaren 15 gün sonra davalıya teblığ edılmi^ sayılacağı ılanen teblığ olunur. Basın: S8699 SAMANDAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEıN Dosya No: 199628 Davacılar Serap Aslan ve arkada^ları tarafından mahkememize açılan gaıplığe karar verılmesı davası ne- deniyle, Samandağ ılçesı Deniz Mah. kütük: 221"de nü- fusa kayıtlı Hılal oğlu 1947 D.lu babaları Abdülvahıt Aslan'ın 1994 yılında Samı Berrak adlı şahısla teknede balıkçılık y aparlarken fırtınada denızde kaybolduklannı. arkada^ı Samı Berrak'ın 13.3.1995 tarıhınde bulun- duğunu. ancak babalarının cesedının bulunmadığını ve teknenın olaydan 24 gün sonra sahıl güvenlık tarafından bulunduğunu. ölümüne muhakkak nazarı ıle bakılması nedeniyle. Abdülvahıt Aslan'ı tanıyan vebılenlenn ı^bu ılan tarıhınden ıtibaren bir yıl ıçensinde mahkememızın 1996 28 sayılı dosyasına müracaatları M.K.'nın 31 ve 32 2. maddelerı gereğince ılan olunur Basın: 88750 Sevgili yavrumuz HAKAN ŞENYUVA AÜ Sıyasal Bılgıler Fakültesi Öğrencı Derneğı Başkanı iken 10 Hazıran 1979 günü pusiıda haıncc vuruluşunun 1"'. yılında senı. savunduğun haklı ıdeallen. ülkemızın \e ınsanlarıniızın güzel geleceğıne ınancını se\uı\le anıvoruz. Ankara 2. AğırCeza Mahkemesı'nın 1986 96 sayılı dosyasındaki belgelere göre. katıl zanlısı. gıyabı tutuklu. 1956. K. Maraş doğumlu Ali oğlu ülkücü Fehnıi Söylemez 17 vıldır vakalanmamakta. ARVMNOR Katil zanlısı Fehmi SöMemez Bu durumda. adalet. zamanaşımının dolmasını ve davanın düşmeiinı bekleyen gereksiz bir formalıte. tozlu. sararmış tutanaklar ve yazışmalardan ıbaret bir duruma düşürülmektedır. Fazıletlı cesur ınsanlara seslenıyoruz: Adalet belkı sızın vereceğınız bılgılerle tecellı edecektır. Em. General ve Bavan İ. Hakkı Şen\u\a PK. 331-06042 Llus-Ankara ' Katil zanlısının bilinen son adresi: İsadivanlı Mahallesi. Vişnelı Sokak No 7 Kahramanmara';
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle