05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ UE FA eUT096AVRUPA FUTBOL SAMPIYONASI Milli takım teknik direktörü Terim, Hırvatistan maçı için iddialı konuştu: 3 yıldır bııgümi bekliyoruz• Hınatıstarfdan korkmadıklarını açıklayan mıllı takım teknik direktörü Fatıh Terım. "Türkıye düşünce olarak 3 yıldır fınallere hazırlanıyor. tşte bekledığımız gün geldı. Korkmuyoruz" dedı. NOTTİNG- HAM(Cumhu- ri\et) - Hıı vatis- tan ma(,ına l gun kaldı Av rupa Futbol Şampıyo- nasi nda yarın Balkanlar'ın •Breahası' olarak degerlendı- rılen Sukerli, Bobanlı. Bok- siç'lı Hır\atıstan'la zorlu bır puan mucadelesıne çıkacak olan (A) Mıllı Futbol Takımı- mız. artık maç saatını bekh- yor Hakan ın öncekı gece ya- pılan antıenmanda sakatlan- ması teknik kadronun nıoralı- nı bozarken Fatih Tennı. Er- tuğrul \o Hamı >e*ha/ırolun* uvaıisında bıılıındu Ancak Hakan ınhızlaı>ılc^tıgı\e>a- rınkı maça vetı^eceüı aıjklan- dı Hafta ıçı sakatlanan ıkı tut- bolcu Sergen \e Tuga\ ın ıse lyılestığı \e gore\ verılmesı halınde \arınkı Hırvatistan maçında tornıagiNebılecekle- rı açıklandı Ozellıkle o\un planını bu ıkılı uzerıne kurma- yı planlayan teknik dırektor Fatıh Tenm. sa- vunmada da B. Bulent le \edat arasında ter- cıh'yapacak Tayfun mu, Recep mi? Hıı\atıstan ın orta alanıtıı etkısız kılmak Londra"\a akın eden gurbetçüer, milli takıma bıiyük moral \eri\or. (Fotoğrat FATİH SARIBAŞ - REUTER) ıçın bu bolgede çok o\uncu bulunduımavı planlav an teknik dırektor Fatıh Tenm Tayfun \e Recep ıkılısınden hangısını ovnatacağı ko- nusunda son kararını \eımedı Tavfun un de- tansin yanı sira otansıt ozellıkler de tasıması bu ovuncuyu sanslı kıtıvor Teknik dırektor Fatıh Tenm dun \apılan antrenmanda futbolculara moral a^ılamaya ça- lıstı Hırvatıstan'ın guçlü bır takım olduğunu. ancak korkmadan sahava çıkacaklarını bıldı- renTerım, futbolculara "Sizdenyüreğimzieoy- namamzı istivorum. Daha çok iste\en. daha çok koşan bu maçı kazanır. Hınatlardan bir eksiginiz yok" dedı Ardından basın mensupla- rı\ la da sohbet eden Fatıh Te- nm "Kamp her şeydemekde- ğil. Duşunce olarak 3 yıldır bu fınallere haarlanıyorduk. Gü- nun 24 saati milli takımı duşu- nuyoruz" dedı Kubilay morali Açılış maçında Galatasa- ray'ın eskı futbolcusu Kubilav Turkyılmaz'ın Ingıltere'ye ÜOI atması mıllı takım kam- ıda sevınç yarattı Futbolcular, "Grupta 2-1 vendığimiz !s\içre Ingilte- re'den puan alabilivorsa biz de Hmatistan'ı yenebiliriz. Kubilav adına çok sevindik"" açıklamasını >aptılar Abduilah'tanjest Mıllı takımın unlu tutbol- cusu Abdullah. bır çocuk y ur- dunun yapımına gelır sağla- mak ıçın ımzalayacagı fornıa- lann satısjna katılacak Ayrıca teknik dırektor Fatıh Terım ve futbolcular da bugun faır-play ıçın ımza atacaklar Mıllı takımın akredıtasyonu ıçın çekılen fotoğraflann ka- rı^ması nedenıyle organızas- yon komıtesı bugun bır kez da- ha fotoğraf çekmek ıçm mıllı takımın kamp y aptığı otele ge- lecek İngiliz basınından övgü Ingılız basını Turk mıllı takı- mını sürpnz ekıp olarak gos- tenrken E\enıng Post gazete- sı "Hakan şampi\onanın golcusu olacak" yorumunda bulundu Danımarka teknik direktörü Nıelsen ıse grubun favon takımının Türkıye oiduğunu açıkladı Hırvatıstan takımı ıse Turk basın mensup- lannı kamp yapılan otele almadılar LONDRA MEKTUBU / Z\FER \R\PKIRL1 Wembley Stadı'nda'kabileler' savaşıLONDRA- Lluslara- rasi turnuvaların ıkı ozellıgı. bu kez de Av - rupa 96 da kendısinı gostermeve bashyor Dunva Kupası ya da Av rupa Şampı- vonası eleme grupları gıbı bıı ya da ıkı yıla yayılmıs turnuvalarda. ta- kımlar bırbırlerıyle ıkıser maç ya- parak v e bu maçlara bazen bırkaç ay surelık aralarla çıkarak daha ı> ı ha- zırlanabılıyorlar daha degisik bır anlavı>la. maratonu surdurebılıvor- lar Ama is. fınalleregelınce ıkı haf- ta ıçınde her sev ın olup bıttıgı yo- gunlastırılmis bır donem soz konu- !>u olunca isin rengı değışnerıvor Bazen uç gun ara ıle ıkı maç oy- namak zorunda olan takımlann ra- kıplerı ıle sadet-e bırer maç yapmak durumundakalmaları herşevlerını. o ıkı hattalık va da uç haftahk zaman dılımıne sikistınnaları gereklılıgını deberaberındegetırıvor Buvuzden arka arkava ıkı maçında puan ka\be- den v e bunu uç gun ara ıle _v apan bır takım. aylar yıilar suren çabalan- nın bırkaç saat ıçınde elınden uçup gıdıvermesı tehlıkesı ıle karşı karsı- ya kalıvor Avrupa 96 nın ılk maçı bugerçe- ğı bır kez daha tutbolun ıçındekı her- kese anımsatıverdı tngıltere. dığer takımlardan tarkh olarak eleme maçları oynamadan tınallere kal- mı^tı Oyuncuları lıgındegorei-eerken bıtnıebi nedenıv le. bu ı>e daha tazla konsantre olma fırsatını bulmu^lar- dl Oynadıkları hazırlık maçlannda kendılenne goreee hafı fgelen rakıp- len >eçmı^ \e "tatnün r> olmuşlardı \md \>} cıddıve bınınce. yanı fınal- ler fıılen ba>la\ınca. olayın nıtelığı de değı^ıserdı Ikı vıldır ılk resmı maçını ovnavan Ingılızler. hıt, um- madıklan bır sonuı, alarak ""E\Aah ikinci maçta da avnı şe\ olursa. ken- di e\imizde rezil olmak >ar" panığı- ne kapıldılar bıle Bu Isv ıçre ıle ge- çen yıl VVembleycle bır hazırlık ma- çı yapmı^larve 3-0 yenmışlerdı A- ma resmı maç başka seye benzemez- dı Futbolun cılvebi de buydu ı^te Buyuk rakıp kuçuk rakıp olayı. ba- zen geçeı lı bır kav ram olmaktan çı- kar. kendı kendısını bıle kuçum^e- yen bır takım gelıp MZI devınvenr- İngütere beraberiiğınden sonra İsviçreli taraftariar sokaklarda Uginç göriintüler sergiledi. dı Hem de adını ve kokenını agzı- nıza almak ıstemedıgınız bır "Türkyılmaz" gelır. çanınıza ot tıka- yıvenrdı Ingıltere. bır yandan nerede yan- lış yaptığının muhasebesını çıkarır ancak "\caba bu 4-4-2'de ısrar et- mekle aptallık mı edi\oruz? Av rupa artık bu sntemi \enu\or" ^orusunu hâla kendüine sormazken. bır yan- dan da Avrupa %da Turkıye'den sonra en az ı?ans tanınan ıkıncı takım Iskoçya'ya hazırlanıyor Ibkoçya maçlannın ozellığını bılenler. bunun bır futbol ola\ı olmaktan çok bır "kabileler savaşı" nıtelıgınde geçtı- gının farkında olanlar. gelecek cu- martesı gunu Ingıltere'nın Wemb- ley'de ışının çok zor olduğunu da kavnyorlar Iskoçlann tngılızlerden alacakları 1 puan bıle. ev sahıbı ul- kenın karalar baglamasına \e gele- cek haftadan ıtıbaren sadece seyırcı halıne donu^mesıne neden olabılır Boyle bır durumda. çeyrek fınalle- re. yan fınallere hatta fınal maçına bılet bulmak çok kolayla^acaktır Çunkuev sahıplen. ellenndekı bılet- lerı hemen elden çıkanp bunlara odedıklerı servetı karaborsada gen alacak ve tatıle çıkmaya hazırlana- caktır ELEŞTİRİ / H\LİTDERİ>GÖR Sucuk Ekmek ve Şampiyonluk Futbolcu transferlennde mılyarlar, trılyonlar hava- da uçuşuyor Etraf toz, duman Futbolda bır 7'lı kozun fıyatı, 20-30 mılyar Bıraz elle tutulanı. 70-80 mılyar Yabancıların çıftı ıse 1 trılyon Kım verıyor bu paraları ve nasıl verılıyor 9 Değırmenın suyu nere- den gelıyor'' Bılen varsa berı gelsın Devletın veya genel kurulların denetımı falan, hepsı de fasa fıso1 Devlet neyı kontrol etsın kı. kendını edemıyor Vur- gun ve soygun onlardan başlıyor Boyle bır duzende transferdekı vurgun ve soygunun sozu muolur'? Nedemışler "Tezektenterazınınjezek- ten olur dırhemı " Transfer ayı adeta bır bayram ayıdır Sade bız- ımkıler ıçın değıl dışarıdakı vurguncular ıçın de 1 Hepsı bırbırlerıne zıncırleme bağımlı. Avrupa'da ve Turkıye'de ne kadar defolu oyuncu varsa allayıp pullayıp bırbırlerıne satıyorlar! Alınan futbolcular gereklı mı, gereksız mı'? "Gen zekâlı mı, manyak mı, sakat mı? " Bunlara bakan fılan yok Onemlı olan husus, alışverış yapmaktır. Ne var kı. yıl ortasında yakınmalar başlar "Yahu, bu adam meger sakatmış, manyakmış Bız ne bıle- lım?" derler Ama bu bılgısızlığın faturası ıse trıly- onları bulur Dunyanın hangı ulkesınde futbol profesyonel, onu yonetenler amatordur'? Hangı ulkede yo- netıcının sorumluluğu yoktur? Hangı ulkenın başkanları, Avrupa'da dıyar dıyar dolaşıp futbolcu arar^ Yine hangı ulkede, futboldan sorumlu yo- netıcıler ya demır ya da kereste tuccarıdır? Yıne hangı ulkede başkan duzeyınde ınsanlar, at pazanndan at satın alır gıbı futbolculara para verırken TV'lere gulerek poz verır Bu alaturkalık ancak Turkıye'de sergılenır Bunu sergıleyenleralaturkaduzenın alaturka ınsanlarıdır Ama halk her şeyde olduğu gıbı bunda da tepkı- sızdır Tam bır narkoz ıçındedır Onların tum ısteğı sucuk, ekmek ve şampıyonluktur Başka bır şey de duşunmezler MİLLİ TAKIM NE \APAR? 'Zoraki' iyimserler çoğunlukta Spor Ser\ Lsi - A\ rupa Fut- bol Şampnonası ıçıngerıye sayım ba^ladı Herkes tan- hınde ılk kez fınal >ansı ya- kalayan mıllı takımımızın nasıl bır sonuç alacağını me- rakedıvor Kımı umutlu.kı- mı umutsuz konu^uyor An- cak ortak gorıi!}. ışımızın çok. ama çok 'zor'olacagı AJi Şen (F.Babçe Başka- nı): "Grubumuzda en guçlu takım Hırvatistan Bız Hır- \atıstan"ı yener ve\a bera- bere kalır^ak çevrek fınale yukselırız kılıt maçımız Hmatıstan Danımarka \ı yenebılecek guçteyız Porte- kız'le de ba^a başbırmucade- levennz" Cem Özer (Sanatçı): Ben mıllı takımın Fatih Terim'le çok IN ı oldugu- na ınanıyorum Ama ke^ke Fa- tıh Hoca mıllı takımda kalsay- dı Çunku bı- mının başarılı olma şansı vok Şovlekı A Mıllı Futbol Takım antrenoru Fatıh Te- rım avrılacagını açıkladı Ba>arılı bır teknik dırek- torun takımın ba^ından a\- rılması buvuk zarar getıre- cektır (, unku aklı ba^ka bır takımda olan hocadan nasıl bır tayda beklenebılır' Ta- bıı kı bu ıijin bır başka vonu ü>e futbolcuların v ıtnne çık- maktan dolayı hirs.li ovna- maları Bu bır ıhtımal ba- >arı cetırebılır" Doğan Koloğlu (Millivet gazetesi spor vazarı): "Tur- kıye'nın de 16 takım arasında ver aldığı bu ^ampıvonada bızım takımın zorlanacagı tek husus. uç gunde bır maç oynayacak ol- malandır (, unku bunun en ıvı omegını Turkıve'deku- lupler bazında yaşıyoruz Ta- • Kımı umutlu, kımı umutsuz zım çocuklan konuşuyor Ancak bıı kı burada çok ıvı motıve ortak SÖfÜS" Fatıh Hoca \a Işımız çok ama çok 'zor' olacak. edıyordu. bırde ş.u var Turkı- ye'dekı her fut- bol takımı mut- laka yerlı bır antrenorle ça- lışmalı Ben kendı takımım- da (Beşıktas) Mustafa Denız- li'vı gormek ı>- tıyorum" ' Mustafa De- nızli (Kocaelis- por Teknik DH rektoru): Ben Turk mıllı takımının ba^anlı olacagına ınanıyorum Ingıltere"de çok >eyler başarabılırız Turk futbolcusu. Turk gencı bu potansiyele sahıp " TuıazTırpan (\nkaragu- cüTeknik Direktörü): Mıl- lı takım Avrupa nın en ıvı 16 takımı arasına katılarak zaten buyuk bır ı> ba^ardı Bu çocuklann hepsını alkış- lıyorum ŞımdıTurkıyeola- rak fınallerden de bır şeyler bekliyoruz k" ErmanToroğlu (FIFA ko- karth eski hakem): "Mıllı takım Ingıltere ye sorunlu gıttı Oncelıkle çok ıvı bır lıg yaşanmadı Transferdı sakathktı derken mıllı takım havasını bulamadı Başanlı olmamızçok zor" Hasan Pulur (Milliyet ga- zetesi koşe vazarı): "'Turkı- ye, Ingıltere de ortalarda bır yerlerde yer alabılır Ama kesınlıkle ^unu soylemelı- y\m kı takımımızın 16 ol- masını duşunmek bıle ıste- mıyorum " Metin Tukenmez (Veni Yüzyıl gazetesi spor\azan): "Bana aore Turk mıllı takı- buyuk sorum- luluk du^uvor Ben bır de bı- zım grubu- muzda yer alan Hırvatıs- tan takımına degınmek ıstı- vorum Çunku bu^ampıvona- daherkesonla- rı kuçumsuvor Fakat bır ger- çekvar kı Fiır- vat takımı. bı- zım gruptan kesınlıkle lıder çıkacaktır Turk mıllı takı- mının da Danımarka gıbı guçlu ulkelere karşı basarı saglavacağını umut edıyo- \ttila kanı): Turk mıllı takımının 1 turu geçme sansının çok zor olduguna ınanıyorum Ama eğer ola kı 2 tura ge- çerse orada da bır »urprız vapabılır Futbolda her an her $ey olabılır Hırvatistan takımı da grupta lıderlıge oynayacak nıtelıkte bır ekıp Hollandalı unlu oyuncu Gullit'ın de dedığı gıbı Al- manya ve İtalya çok guçlu takımlar. ama Hırvatistan ın da yabana atılmayacak bır takım " Cenk koray (\kşam ga- zetesispor \azan): "Mıllı ta- kımımızın >u ana kadar gel- dığı verı başarı olarak go- rurken mıllılenmızı Ingılte- re'dekı elemelerde bınncı olarak gormek ıstıyorum. fakat bunun sadece bır ıstek- ten oteye geçemeyeteğını de bılıyorum Tahmmımce mıl- lı takımımız ^ampıyonayı 15 veya 16 bıtırecektır" Transfer başladığından bu yana 6 futbolcuyla sözleşme imzaladılar En hızlısı IstanbıdsporSporSer\isi-Turkıye Bınncı Futbol Lıgı'ndeonumuzdekı se- zon mucadele verecek takımla- ı ın transfer çalişmaları suruyor Oncekı y 11lara oranla daha az hareketlı geçen tranbter pıyasa- sının en hızlısı ^u ana kadar al- dığı yıldız futbolculaıla Istan- bulspor ve Galatasaray oldu Fenerbahçe gurbetçılerle G Sa- rav'ın ıkı ovuncusu Sedat ve Berıhuru transfer ederken Be- s.ıkta^ sessız kaldı tş.te kuluplerın dış transferle- rı Fenerbahçe Selahattin ('t Atyon) Tunca\ (Bıırsa) Sedat. Benhur (G Sarav ) Mustafa Doğan (Beım Lerdıngen). Müj- dat Karagdz (Mannheım) • Galatasaray, Isvıçre rnılh takımından Adnan Knup'u renklerıne katarken, gurbetçı Burhanettın \e RasımMe de sözleşme ımzaladı. Samsunspor Ismet (Istan- bulspor) Bursaspor Madida (Antal- va). Mehmet(Denızlı) Ankaragucu Deniz (Şekers- por). Muhammet. Mustafa. Ha- kan. Bulent. İlhan (Antalva KH) Gençlerbırlığı Ümit(Dıyar- bakır) Mehmet (tnegol) Ser- dar (Bandırmaspor). Önat < Ba- baeskı). Orhan (-\di\aman). Ömer (Z Bankası) Ozcan (Al- man\a), Soner (\fyonspor). Trabzonspor Liçkin (Azar- baycant Mehmet (Y Turgutlul. Mehmet (Kar^ıvakd). Birol (Kastanıonu) Dila\er(!svıçre) Be^ıkta!) Erkan (\an) Ra- him (Gençlerbırılığı). Olcay (Kasimpa^a) Mustafa (Bev ler- bey ı). Bulent (Erzurum) Galata^arav Rasim (Dussei- dort) Burhanettın ( Mmanya) Knupdsvıçre) kocaelıspor Stingaciu(\ans- por) Antalyaspor Guinlche\ (De- nızlı) Gazıantepspor Kemal(PTT) Huseyin (Bergamaspor). Ser- kan (Sakaryaspor) Mehmet (Almanya). Kerem (Kastamo- nuspor) Ngonge(Zaıre) tstanbulspor Oğuz. \vkut. Emre (Fenerbahçe). Engin (Gençlerbırlığı). Gerson (Barı). İsa (Samsunspor) Altay Yok Denızlıspor \li Işık (Genç- lerbırlığı) Cemal(YenıAfyons- por) \ anspor Cihan ( Ank Şekers- por). Halil(Ankara Demırspor), Sami (Marmans). Muhsin (Ke- mer) Sarıyer Yok Zeytmburnuspor Yok Çanakkale Dardanelspor \>dıno\iç, Shubert (Zemun) Popo\ (Bacey). Mustafa Ozer, Engin (Fenerbahçe I Kadıköy'de HABITATiçin koştular H\BIT4T-II Lluslararası KentZirvesi etkinlikleri çerçe\esinde Kadıkov Beledivesi tarafından duzenlenen H\BIT\T Halk Koşusu %e\an Maratonu dun Kadıkov sahil şeridinde gerçekleştirildi. 1000'e vakın atlet vc sporseverin katıldığı atletizm şoleni trafiğin zamamnda kesilememesi nedeniyle guçlukle yapılırken, H ABlt\T-ll için Tİırkiye'ye gelen vabancı konuklardan 10 kişi de yanşa katıldı.Nan maratonu Cihangir Demırel 1.04.441e birinci olarak tamamladı. Halk koşusunda ise Metin Çeken birinci olduAanşa ozurlu atlet Navuz Şap da katıldı. (Fotograflar ARİF KIZILYALIN) Fransa Acık Tenis Turnuvası Ye\genv Kafelniko\, Michael Stich Ue. Erkeklerde zafer Kafelnikov'un MİŞEL PERLMAN P\RİS-Sezonun ıkıncı Grand Slam"ı Fran- sa -\çık Tenı> (Roland Garros) Turnuvası sona erdı BavanlardaSteffiGrafınbınncılığınınar- dından. tek erkekleıde de şampıvonluğu. Rus \e>gen\ Kafelnikov \lman Michael Stich'ı 3- 0 venerek kazandı Roland Garros Kortları'nda yapılan maçta. Kafelnikov betlerı 7 -6 (7-4). 7-5. \e "'-6 (7-t) aldı kafelnikov bu sonuçla, Fransa AçıkTenıs Turnuvasf nı kazanan ılk Rus tenısçısı oldu ''lakla^ık 15 bın kısının ızledığı karşıla^ma- da. heı ıkı tenısçı de teknik taktık ve gosterı alanlanndakı yeteneklonnı ortaya koydu Dık- katı çeken dığer bır hu->us da. Roland-Garros ga- lıbının bır ara kar>ılaşmanın sonlanna doğru adeta 'grogi"olduğu ızlemını vermesıydı An- cak tum gucunu maça yatıran Rus tenısçı so- nunda başarılı olarak tek erkekler kupasına uzandı Dun vapılan çıttler finalınde ıseÇek Da- niel\acekıle bırlıkte bınncılığı kazanan 22 ya- >ındakı Kafelnıko\ tenıs tarıhıne bır turnuva- da hem çıftlerde. hem de teklerde şampiyonluk kazanan ıkıncı sporcu olarak geçtı Atletizm Fenerbahçe birinci ANKARA (Cumhurivet Burosu)-Kuluplerarası Turkı- ye Atletizm Şampıvonası 2 Kademe Musabakalan Anka- ra"da sona erdı Naılı Moran Atletizm Sahasfnda yapılan musabakalar sonunda. bayan- larda v e erkeklerde Fenerbah- çe 2 kademeyı bınncı sirada tamamladı Bayanlarda 14 bın 836 pu- an. erkeklerde ıse 17 bın 823 puan toplayan Fenerbahçe'yı, bayanlarda 14 bın 342 puanla ^enımahalle Beledıyesi, er- keklerde ı->e 17 bın 162 puan- la Galatasaray takıp ettı Bu arada KuluplerTurkıye Atle- tızm Şampıvonası nın ıkıncı ve son gununde 2 Turkıye re- koru kırıldı Bav anlar y uksek atlamada. \enımahalle Beledıvesfnden Çiğdem Arslan, 1 85Tık de- recesivle venı Turkıve reko- runun sahıbı oldu Eskı rekor. 1 84 ıle Fenerbahçe den Gıil- sum Durak'aaıttı Durak. bu yarısmada 1 77"lık derece el- de ettı Gunun dığer rekoru bay anlar çekıç atmada geldı \enımahalle Beledıyesı'nden Nesrin Kaya. 53 42'lık dere- cesivle Turkıye rekoru kırdı Eskı rekor 50 05 ıle \ ıne ay- nı atlete aıttı Trabzonspor Kâzım imza atacak TR.ABZON (Cumhurivet)- Trabzonspor. dıs transterde Ankaragucu nden Kâzım ve Y Afyonspor'dan Rahnıi ıle bugun sözleşme ımzalayacak Trabzon'a oncekı gece ge- len ıkı oyuncu. Mehmet Alı Yılmaz fesıslerı ne yerleştı Kulubu tarafından 45 mılyar lıraya satışa çıkanlan Kâzım ıçın. Trabzonspor yonetımının Ankaragucu'ne anla^ma gere- ğı 3Ü mılyar lıraodeveteğı og- renıldı Atıcılık Keskin ve Apak birinci Spor Senisi - Trap-Skeet Vattltk Kupası Atıcılıİ Yaru;- malan Istınye Atıs Polıgo- nu'ndayapıldı Buyuk Erkek- ler Skeet"de Valılık Kupası'nı Ömer Apak. Trap'ta ıse A berk Keskin kazandı Okculuk Sakarya'da 4 rekor çıktı SAKARY \ (Cumhurivet)- FatıhYılman Kupası Okçuluk musabakalarında. 4 Türkıye rekoru kırılırken 1 rekor da egale edıidı Olımpık Tur Bayanlar Ma- karalıyay"da Bolu Bölge- sı'nden Gölşen Guler 60 metre atı^lannda 300.50 met- rede292.TekFıtadaısel 190 puanla. 3 Turkıye rekoru kır- dı Aynı kategonde Balıkesır Bölgesfnden Cavidan Bil- gen de. 30 metrede 325 puan- la. yenı Turkıye rekorunun sa- hıbı oldu Genç erkekler 30 metre atıs.larında ıse. Sakarya Eğıtımspor'dan Eralp De- mirkan. 349 puanla. Doğan Yenılmezcan"aaıtolanTurkı- \e rekorunu egale ettı Cünün icinden • Galatasaray BaskanYardımı- cısı ErgunGursov Trabzon agı- derek \bdullah ve Hamı'yı ıkıncı kez ıstedı Trabzon Lı- sesı'nın pılav gunune katılan Gursov Faruk Özak ıle vaptıgı goruşmede olumlu yanıt alama- dı • Genç Ba>anlar \ole> bol Tur- kneŞampıvonlugunu Eczacıba- si kazandı • SilahlıKm>etlerTurkı\e Fut- bol Şampıvonası'nı Karagucu kazandı I Mersin'de devam eden Efes Lıght Satellıte 96 Tenıs Turna- vası nda tek erkeklerde -Mman Zumtt bınncı oldu I Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Denıeğı nın ılk Genel Kurulu. dun Kavışdağı Tesısle- n ndevapıldı Yenı\ onetım Ku- rulu ve Denetım Kurulu'nun be- lırlendığı toplantıda Futbol Alt- vapı Dernegı Başkanlığı na Da- vutDışlıvenıdenseçıldı Buara- da. Futbol Mtvapı Derneğfmn tahmını butçesı 130 mılvar lıra olarak kabul edıidı • Sanver Kulıibu Baskanlığı- na ^letkın Gursel venıden seçıf- dı Sanver Kulubu Olağan Genel Kurulu. Sanver Spor Salonu nda vapıldı Tek listeylegıdılen genel kurula 7 00 uve katılırken. geçer- lı ovjdnn tamamını alan Yetkın Gursel. venıden başkanlıöa getı- nldı I Turkive Kuluplerarası Genç Takımlar Hentbol Bav anlar Şampıvonası. Ankara Toprak Mdhsu'llerı Ofısı nın (TMO) şampıvonlugu ı!e sona erdı I Dun ko^ulan at yanşlannda altılı ganvan 5-2-1-8-2-3 kom- bmesını bılenler. 18 mılvon 945
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle