03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER ABD Irkçılar kilise yakıyor VVASHINGTON (AA)- ABD'nın güney eyaletle- rinde sıyahlann ibadet et- tigi kiliselere yönelik kun- daklama eylemleri artar- keıı Başkan Bill Clinton, ırkçı şiddete mutlaka son verilmesı gerektığini söy- ledi. Geçen >ıl ocak ayın- dan bu yana, siyahların gıttıği 30 kilise kundak- landı. Son kundaklama eylemı. birkaç giin önce Kuzey Carolına eyaletın- de me>dana geldi. Kun- daklama eylemleri sonu- cu ölen ya da yaralanan ol- mazken yüz bınlerce dolar maddi hasar meydana gel- dı. Kundaklama eylemle- rinin ardında beyaz ırkçı KuKlu\Klan(KXK)ör- gütünün bulunduğuna inanılıvor. Geçen yıl ger- çekleştınlen bır kundakla- ma eyleminin failleri ola- rak yakalanan beş kişiden ikisi KKK üyesi oldukla- nnı kabul etmışlerdı. KKK'nınamacının. siyah halka korku \ ermek oldu- ğu belırtılıyor. Başkan Bıll Clinton. kundaklama eylemlerinın sorumlusu olanlann yaka- lanması içın federel gü- venlik kurumlanndan ye- ni önlemler alınmasını \e suçlulann bır an önce ada- let önüne çıkarılmalarını istedi. Ulusal çapta bir komplonun söz konusu olmadıgını. ancak olayla- rın ardında ırk düşmanlı- ğının bulunduğunu belır- ten Clinton. her yurttaşın güvenlik içinde ibadet edebilmesinin saglanma- sının "şart" olduğunu kaydetti. İNGİLTERE 300 çocuğa cinsel taciz NOTTl.NGHAM (AA) -ingıltere'nin Cheshire yerleşim birımindeki ço- cuk yuvalarında geniş çaplı cinsel ve fiziksel ta- ciz olaylarının ortaya çı- karıldıgı bildirildi. lnde- pendent gazetesinde dün yer alan haberde. Cheshı- re'daki çocuk yuvalannda çalışan 6 kişinin. 300 ço- cuğa cinsel ve fiziksel ta- cizde bulunmak suçlann- dan 6 yıla kadar hapis ile cezalandınldığı belırtıldi. Haberde. olayın çok genış çaplı olarak polis tarafın- dan .soruşturuldugu kay- dedılerek çocuk yuvala- nnda 1960'lıyıllardanbu- güne kadar 2 bin 500 kişi- nin skandalla ılişkilı sor- gulandıgı bildirildi. Ointon'ın listesi • Beyaz Saray'a sürekli giriş kartına sahip olanlar hakkında bilgi toplamak amacıyla FBI'dan dosya istenirken "yanlışlıkla" bir önceki Başkan George Bush döneminde çalışan 330 kişinin gizli dosyalannın alınması Cumhuriyetçileri kızdırdı. Clinton \\ASHINGTON (Reuter - AFP) Whitewater skandalı ile ılgili başı dertte olan Başkan Clinton, kendisinı güç durumda bırakabilecek yeni bir iddıa ile karşılaştı. Kasımda yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Partı'nın başkan adayı Bob Dole, Beyaz Saray "ın 1993 "te 330 kışi hakkında FBI'dan(Federal Tahki- kat Bürosu) dosya ıstediğını belırte- rek hakkında FB1 dosyası ıstenen kıni- selerın çoğunun Cumhurivetçi oldu- ğunu ve Başkan Clınton'ın "diişman- ların listesini" tuttuğunu ıddıa ettı. Dole. Clınton'ın bu "utanç \erici" davranıştan ötürü Amerikan halkın- dan özür dılemesinı istedi. tdari hata Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada olayın tümüyle bir idarı hatadankaynaklandığı bildirildi Clin- ton"ın sözcüsü Joe Lockhart"a göre 1993'te geçıcı olarak Beyaz Saray'da ışe alınan bir memura. Beyaz Saray'a sürekli gıriş kartına .sahıp olanlar hak- kında güvenlik araştırması vapma gö- rev ı venldı. Menıur da bu görev i ye- rine getirırken yanlışlıkla eskı bir lis- tesi kullanarakbu listedeki kışiler hak- kında FBI'dandosy a istedi. Clınton'ın sözcüsü. görev e gelen venı memurun. eskı memurunun yaptığı hatayı anla- dığını ve FBI'dan dosy a istenıe ışlemı- nı durdurduğunu belırttı. Ancak eskı memurun hatası anlaşı- lıncaya kadar Bevaz Saray. eskı Cum- hurivetçi Başkan George Bush'un yö- netimindekı bazı yetkıîıler hakkında FBI'dan dosya getırttı. Dosyaları Be- yaz Sarav "a sunulanlar arasında eskı Maliye ve Dışışlerı Bakanı James Ba- ker ve Temsilciler Meclisi Başkam Newt Gingrich'ın eski sözcüsü Tony Blankley de bulunuyor. Clinton yönetimı. FBl'dan dosyala- rı istenen kışiler arasında çok az sayı- da Cumhuriyetçi bulunduğunu bildire- rek çoğunun apolitik kişiler oldukla- nnı ve amacın sadece Beyaz Saray'a sürekli giriş kartları olanlar hakkında araştırma yapmak olduğunu bıldirdı. Dole ısrar ediyor Ancak Beyaz Saray'ın açıklaması Bob Dole'utatminetmedi. Dole, Clin- ton yönetımının bu "idari hatayı"ne- den şımdiye dek açıklamadığını soru- yor. Dole, "Benim gördüğüm kadan ile birçok masum insanın ö/el havatı konusunda araştırma yapılmış ve Be- yaz Sarav bir memurun vaptığı bu "hatayf gizli tutmuştur" dıyor. 8'inci Edward'ın 4 farkh' seçimi • tngiltere Kralı Edward'ın, uğruna tahtını terk. ettiği Amerikalı eşinin erkek olarak doğduğu, ancak doğuştan hastalığı nedeniyle erkeklik hormonlanndan etkilenmediği öne sürülüyor \\ASHI\GTO\ (AA) - İngıltere Kralı 8'ıncı Edvuırd'ın. uğruna tahtını terk ettığı Amerikalı eşı VVındbor Dü^esi Wallis\Varfield Simpson'un aslında "erkek" olduğu ıddıa edıldı. "VVindsor Diişesi" adlı kıtabın yazarı Michael Bloch. Amerıkalı VVallıs Simpson'un. "Androgen Insensitivity Syndrome*' (AIS) adlı bir hastalığın "kurfoanı" olduğunu iieri sürdü. Buna göre. genetik olarak erkek doğan ve XY kromozomu taşıyan bir bebek. erkeklik hormonlanndan etkilenmeyerek. fiziksel gelişimını u dişi" olarak yapabilıyor. Yazar, VVindsor Düşesı'nın babasının adını taşımasını da doğduğu gün olan 16 ocak 1896'da ailede>a>anan şaşkınlığa bağlıvor. Yazar. AIS sendromu taşıyanların zamanla kadııılaştıklarını. ancak **hep erkeksP olduklannı da belirterek VN'ındsor Düşesi'ni tanıyanlarm aynı kanıyı taşıdıklarını örneklerle anlattı Michael Bloch. üç kez e\ lenmeMiıe rağmen. \Vindsor Düşesi'nin cinsel ılı>kıde bulunamadığını da öne sürdü. Bloch, VVindsor Düşcsi'nin. Ed\\ard ile evlenmeden önce. yakın bir arkadaşına, cinsel ılışkıde bulunamadığını sövledığını de ıddıa etti. Yazar. moda dünyasındakı birçok modelın AIS liastası olduûunu da belırttı. AB KIZGIN Londra yalnız kalıyor NOTTINGHAM(AA) - Avrupa Bırliğı Komısyo- nu Başkam Jacques San- ter'ın. Avrupa'nın. Ingilte- re'nın AB üyelığını sorgu- lamaya başladığını söyle- dıfii bildirildi. Ingiltere'ninönde gelen pazar gazetelerinden The Observer'a bır açıklama yapan Santer. Ingılız ba- kanların "delidana' > *krizi- ne ılişkin mantık dışı tu- tumlarının, Ingiltere'yi diplomatik olarak yıllarca ızoleedebileceğıni belimı. Gazetede yer alan ha- berde, Muhafazakâr Par- tı'nın bazı mılletvekillerı- nin AB'ye karşı yeni bır tepkı hareketine girecekle- rı hatırlatılarak Başbakan John Major'ın AB'den ve kendı ülkesınden gelecek iki baskı arasında kalacağı vurgulandı. Jacques Santer. vaptığı açıklamada. ingiltere'nin tavnna karşı genış çaplı bır tepki olduğunu belirterek bunun İngiltere'nin çıkar- lanna zarar vereceğıni kaydetti. ."Avrupa'nın İngilte- re'siz daha iv i olup olmava- cağına ilişkin sorunuz ise doğru. bu tip tepkilere kar- şı savaşmak iıjin elimden geleni vapacagım" dıven Santer. hoşgörü lımitleri- ne ulaştıklarını belirterek bunun sadece yönetımle- rın görüşü olmadıgını, hal- kın, tüketici örgütlerınin ve lobılerin görüşü oldu- ğunu da söyledı Adaylar barut, seçimler ateşTehlıkeli seçımlere 6 gün kaldı. Seçimlerin sonucu, yalnız Rusya'yı değil. bütün dünyayı etkileyecek. Seçimler sırasında ya da seçımlerden hemen sonra ülke bir iç savaşa sürüklenirse, bunun sonuçlan yalnızca Rusya'yı etkilemekle kalmayacak. Böyle bir tehlikeden söz etmek abartı sayilmamalı. Rusya son beş yıl içinde iki kez ıç savaşın eşiğinden döndü. Birincisi, Sovyetler Birliği'nin yıkılışının başlangıcı olan 19-21 ağustos1991 darbe girişimiydi. ikıncisi ıse, çok sayıda insanın ölümüne ve siyasetin çatışma potansiyeli kazanmasına yol açan 3- Zyuganov 4ekım 1993 kanlı parlamento olaylanydı. Bugün de 16haziran devlet başkanlığı seçımleri 11 adayın yanşından çok, iktıdar ile komünıst muhalefet arasında gergın bir hesaplaşmaya dönuşmüş durumda. Geçen hafta Başkan Boris Yeltsin'in ve Rusya Komünist Partisi liderı Gennadiy Zyuganov'un yardımcıları arasında tehlikeli bir söz düellosu başladı. Her iki taraf da, birbirini, seçimlerde hile yapacağı ve seçım sonuçlannı tanımayarak şiddete başvuracağı gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi. Bunun toplumsal yansıması, iki adayın seçmenleri, yani komünist ve antikomünist kitleler BAĞIMS1Z DIMmERTOPLHUĞlTNDA J Hakan Aksav Yeltsin arasında, "demokrası dışı yöntemlere hazırolma" mesajı olarak algılandı. Seçimler daha şimdiden guvenilırlığını yıtırmeye başladı. Yeltsin'in kazanamayacağını anlaması durumunda seçimleri (ya da ikinci tur seçimlerını) iptal edeceğı veya sonuçlan tanımayarak iktidarı devretmeyeceğı, komünistlerin ıse silahlı ayaklanmaya hazırlandıklan söylentilerine ınananlar çoğaldı. Ne yazık ki başkan adaylarının seçım öncesınde bir araya gelerek centilmenlik anlaşması imzalaması önerileri kabul gormedi. Bazı çevrelenn Yeltsin'e ve Zyuganov'a yönelik olarak yaptıklan adaylıktan çekilme çağrıları yanıtsız kaldı. Başkan adaylarından ünlu göz doktoru Svyatoslav Fyodorov'un, ülkenin bütün önemlı siyasal güçlerinın bır "ulusal uzlaşma hükumeti" içinde birieşerek koalısyon oluşturmalan fıkri benımsenmedı. Temellen 70 küsur yıla dayanan tanhi mücadele hırsı ve kökeni daha da gerilerde yatan Rus karakterinın riske tutkunluğu bir kez daha kendıni kanıtladı. Pazar günü Rusya. seçımlerden daha çok kıyasıya bır savaşa benzeyen tehlikeli bır sınava gırıyor. Umanz bütün bu yazdıklanmız abartmadan ıbarettir. RUSYA-TÜRKİYE Türk turizmine suikast girişimi Türkiye yıne Rusya basınının gündemınden düşmüyor. Rusya medyası Türkiye'de Islamcı çevrelerin iktidara gelmesı olasılığından ciddi kaygı duyuyor. Bu arada cumartesi günkü Kommersant gazetesi konuyu dış haberler sayfasının manşetınde farklı açılardan ele aldı. Gazete, Refah Partisi'nin güçlenmesi, Türkiye'de çok sayıda Çeçen direnişçinin bulunması, Avrasya feribotu benzeri eylemlerin yinelenmesı olasıhğı gıbi gerekçelerle, artık Rusya'dan Türkiye'ye giden turistlerin can güvenliğinin tehlikede olduğu yorumunu yaptı. Gazetenin de belirttiği gibi, Rusya turistleri ve Türk turizmı bırbin açısından vazgeçilmez seçenekler haline gelmiş durumda. Kommersant, yalnızca Antalya kıyılannda geçen yıl 1 mılyon Rusya yurttaşının (ve BDT ülkelerinden toplam 1 milyon 350 bın kişinin) dinlendiğinı yazdı. Daha önce de bazı Rusya gazetelen, PKK'nın çeşıtli terör eylemlerinı örnek göstererek Türkiye'nin turızm ıçın elverişli bir ülke olmaktan çıktığı degerlendirısinı yapmıştı. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANIİZMÎR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosva No: IW4 l970Talımat Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı. kıymetı. ev safı: TAPUKAYDI:lzmirili. Konak ılçesı. Ismet Kaptan Mahallesi'ndekaın tapuya. 15 cılt. 446sa>fa. 139 pafta. 1024ada. 10 parselde kayıtlı 120 5400 arsa pavlı zemın kat 57 No'lu. 60 5400 arsa pavlı 2. kat (9) No'lu. 60 5400 arsa pavlı 2. kat (10) No'lu. 100 5400 arsa pavlı 2 kat (II) NoTu, 40 5400 arsa pa\lı 2 kat (12) No'lu. 40 540Ö arsa pavlı 2. kat (13) No'lu. 60 5400arsa pav lı 3. kat (17) No'lu. 60 5400'arsa pavlı3.kat(l8)No'lu.lOOÖ400'arsapaylı3.kat(l9)No'lu.40 5400arsapavlı3.kat(20)No'lu.40 5400 arsa pavlı 3. kat (21) No'lu, 40-5400 arsa pavlı 3. kat (22) No'lu. 120 5400 arsa pavlı 4. kat (25) No'lu. 40 5400 arsa pavlı 4. kat (26) No'lu. 40 5400 arsa pavlı 4. kat (27) No'lu. 40 5400 arsa pavlı 4. kat (28) No'lu. 200 540Ö arsa paylı 4. kat (29) No'lu. 150 54Ö0 arsa paylı 4. kat (30) No'lu. bagımsız bölümler olarak kayıtlıdır. İMAR'DURUMU: tzmır Konak Beledıye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün 15.09.1994 tanhlı cevabı yazısında tıcaret seçenekli konut bölgesı (zemın katta konut vapılamaz). imar hattı talebi icab ettiği, yı- İcırn ve hafhyat izni alınmasının zorunlu olduğu. bıtışık inşaat nızamlı. 8 veya 9 kat - 7 veva 8 kat - 5 kat olmak üzere kat adedı, 24.80 mt. C-katsız. 21.80 mt. C.katsız. 15.80 mt. C-katsız bına yükseklığınin. ze- mın kat tamamına. üst katlar krokıye göre bına derınliğının. krokıye göre arka bahçe mesafesının oldu- ğu' bildinlmiştir. ADRESİ: Hürnyet Bulvan No: 4 Cankaya İZMİR ÖNEMLİ ÖZELLtKLERİ: Taşınmazların bulunduğu ana bina. lzmir'in kıymetli iş muhıti Cankaya ile en değerlı muhıti Alsancak arasında olup. cıvannda büyük ışverlen, holdıngler. basın sektörü, değışık ışyerleri. hastane. büyük oteller. tzmır Itfaıye Müdürlüğü bulunmaktadır. Bınanın duvarlan seten bovalı. tavanlan kartonpıyerlı. merdıven koridor döşemelen mermer kaplama olup. satışa konu bagımsız bölüm- lennıçerısındelavabove WC'si bulunmakta. elektnk \esuvumevcuttur. Ana yapı kaloriferlı veçıftaian- sörlü olarak yapılmakta olan lüks bır vapı olup. satışa konu bagımsız bölümlerın dö^eme kaplamaM ile camları ve bazı müşterek yerlerı henüz vapılmamıştır. Taşınmazlann bulunduğu mevkıı olarak her türlü beledıyehızmetlerinden iyı derecede vararlanması. ulaşım ve taşıma ımkânlarından iyı derecede ibtıfade etmesı, merkezi yerlere yakın konumda bulunması. çoğu merkeze vürüverek ulaşmanın mümkün olma- sı ve binadakı eksık ımalatlar da göz önüne alındığında halı hazırdakı durumlarına göre günün alım-sa- tım rayıçlenne göre muhammen bedellerr. I - 60 5400 arsa pavlı 2. kat (9) No'lu baeımsız bölümün oturma alanı 60 m2 olup. muhammen bede- li 900.000.000.- TL. ' 2-60 5400 arsa paylı 2. kat (10) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 60 m2 olup. muhammen be- deli 900.000.000.- TL. 3-100 5400 arsa paylı 2. kat (11) No'lu basımMZ bölümün oturma alanı 100 m2 olup. muhammen be- deli 1.600.000.000.-TL, 4-40 5400 arsa pavlı 2. kat (13) No'lu baâınnMz bölümün oturma alanı 40 m2 olup. muhammen be- deh 700.000.000- TL. 5-120 5400 arsa paylı zemın kat (57 ) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 120 m2 olup. muham- men bedeli 4.400.000.000- TL. 6-40 5400 arsa paylı 2. kat (12) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 40 m2 olup, muhammen be- defi 700.000.000.- TL. 7 - 60 5400 arsa paylı 3. kat (17) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 60 m2 olup, muhammen be- deh 800.000.000.- TL. 8 - 60'5400 arsa paylı 3. kat (18) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 60 m2 olup, muhammen be- deh 800.000.000.- TL. 9-100 5400 arsa paylı 3. kat (19) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 100 m2 olup. muhammen be- deh 1.500.000.000.- TL. 10-40 5400 arsa paylı 3. kat (20) No'lu baâımsız bölümün oturma alanı 40 m2 olup, muhammen be- deh 600.000.000.- TL. II - 40 5400 arsa paylı 3. kat (21) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 40 m2 olup, muhammen be- deh 600.000.000.- TL. 12 - 40'5400 arsa paylı 3. kat (22) No'lu baâımMz bölümün oturma alanı 40 m2 olup. muhammen be- deli 600.000.000.- TL. 13 - 120.5400 arsa paylı 4. kat (25) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 120 m2 olup. muhammen bedeli 1.500.000.000.-TL. kat (26) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 40 m2 olup, muhammen be-14-40 5400 arsa paylı delı 500.000.000.-TL. 15-40 5400 arsa paylı deh 500.000.000.-TL. 4. kat (27) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 40 m2 olup. muhammen be- 16 - 40 5400 arsa pavlı 4. kat (28) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 40 vn2 olup. muhammen be- deli 50fJ.000.000.-TL.' I7 - 200 5400 arsa pavlı 4. kat (29) No'lu bagımsız bölümün otıırma alanı 200 m2 olup. muhammen bedeh 3.20ü 0O0.0O0.- f L. 18 - 150 5400 arsa pavlı 4. kat (30) No'lu bagımsız bölümün oturma alanı 150 m2 olup. muhammen bedeli 2 200 000 000 - f L. olup. taıjinnidzlar. bu muhammen bedeller üzerinden satışa çıkarılmışlardır. SATIŞ ŞARTLARI. l-a)Taşınmazlardan 9. 10. 13. 11 No'lu bagımsız bölümlenn l.satışı 15 07/1996 Pazartesı olup. 9 No'lu bagınısız bölüm saat: 09.30-09.45 arasında. 10 No'lu bagımsız bölüm Saat: 10.00- 10.15 arasında. 13 No'lu bagımMZ bölüm Saat: 10.30 - 10.45 arasında. I1 No'lu bağıniMz böluın Saat: 11.00 - 11.15 arasında. blTaşınmazlardan 5"\ 12. 1". 18. 19 No'lu bagımsız bölümlerın 1 satı^ı 16/07 1996 Salı günü olup. 57 No'lu bagıniMZ bolüııı Saat 09 30 - 09.45 arasında. 12 No'lu bagımsız bölüm Saat: 10.00 - 10 15 arasında. 17 No'lu baâımMZ bölüm Saat. 10 30 - 10.45 arasında. 18 N'o'lu bagımsız bolüm Saat' 11 .(X) - 11.15 arasında. 19 Noiu bagım>ız bölüm Saat: 11 30 - 11.45 arasında. c)Tasınmazlardan 20. 21. 22. 25. 26 N'o'lu bagımsız bölümlenn 1. satışı 22 07 1996 Pazartesı günuolup. 20 No'lu bagımMZ bölüm Saat: 09.30 - 09.45 arasında. 21 No'lu bagımsız bolum Saat 10.00-10.15 arasında. 22 No'lu bagımsız bolum Saat. 10 30 - 10.45 arasında. 25 No'lu bagımsız bölüm Saat 11.00 - 11.15 arasında. 26 No'lu baüımsiz bölüm Saat- 11 30 - 11 45 arasında. d)Ta^ınmazlardan2". 28. 29. 30 No'lu bagımsız bölümlenn I. satışı 23 07 1996 Salı günuolup. 27 No'lu bagımsız bölüm Saat. 09.30 - 09.45 arasında. 28 No'lu bagımsız bölüm Saat: 10 00- 10 15 arasında. 29 No'lu bagımsız bolüm Saat: 10.30 - 10.45 arasında. 30 No'lu baâımsız bölüm Saat. 11.0<> - 11.15 arasında. Izmır 3. Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıvle v.apılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen kıyme- tın \üzde 7 5"ını \e rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale oluııur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla; 9. 10 13. II No'lu bagımsız bölümler 25 07 1996 Perşembe günü aynı yer \e aynı saatlerde. 57. 12. 17. 18. 19 No'lu bagımsız bölümler 26 07 1996 Cııma günü aynı yer ve aynı saatlerde. 20. 21. 22. 25. 26 No'lu bagımsız bölümler 01 08 1996 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatierde. 27. 28. 29. 30 No'lu bagımsız bölümler 02 08 1996 Cuma günü aynı yerve aynı saatlerde ıkıncı arttır- maya çıkarılacaktır. İkıncı Jrttınrıada ıse rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edı- len kıymctın yüzde 40'ını \e satıs masraflannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur. 2-Arttırmaya ı^tırak edeceklerın her baâımsız bölüm ıçın tahmın edılen kıymetın yüzde 20'sı nıspetın- de pey akçesı \eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış. pe- şın para ıledır. Alıcı ıstedığınde 20 gün geçmemek üzere mehıl venlebılır. Resmı ıhale pulu. tapu alım harcı ve masraflan. gayrimenkulün teslım masrafları. KD\' alıcıya aıttır. Tapu satım harcı, taşınmazın ay- nından doğan bırıkmi!) \ergıler ile dellalıye resmı satış bedelınden ödenır. 3- İpotek saiııbı alacaklılar ile dığer ılgılılerın I*) ve ırtıt'ak hakkı sahıplennın bu gayrımenkul üzerın- dekı haklarını hususıyle faız ve masrafa daır ıddıalarını dayanağı belgeler ile 15 gün ıçerısınde daıremı- ze bildırmelen lazımdır. Aksı takdırde hakları tapu sıcılıyle sabıt olmadıkça payla^madan harıç bırakıla- caklartır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen miihlet ıçerısınde ödenmezse IlK'nm 133. maddesi gereğince ihale feshedılır. Ikı ıhale arasindakı farktan \e temerrüd faızınden alıcı ve kefıllerı mesul tutulacak \e hıçbır hükme haeet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır. 5- Şartname ıkın tarıhınden ıtıbaıen herkesın görebılmesi ıçın Izmır 3. Icra Müdürlüğü'nde açık olup. masrafı venldıâı takdırde isteyen alıcıya bırörneğı gönderılebılır. 6-Satışa is.tırak edenlcrııı şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. başkaca bıl- gı almak îstcyenlerm 1994 1970 talınıat sayılı dosya numarasıyla müdüılüğümüze başvunnaları ılan ol- unur. 27.05.1996 (*) tlgılılertabırıne ırtıt'ak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 90176 Bir film çekmek ister misiniz? NESLİ ÇÖLGEÇEN FİLM YAPIM ATÖLYESİ 18-28 Haziran 1996 Yapım-Yönetim-Senaryo Çekim-Kurgu Son başvuru tarihi: 15 Haziran 1996 Adres: G. Erol Dernek Sk. 1112 Hanif Han Beyoğlu/lstanbul Tel.: (0212) 251 67 70 - 244 52 51 - 245 51 73 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki ba§arılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayıı. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan ye|il alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Siztere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danii olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı +Ak?am yemeği + Geziler+Ozel gecelcr+ Oğlc yemeklcri (Gczilerde)= 600 DM (KDVihil) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80- 646 19 16
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle