01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ 12 DIHYAZI CUMARTEŞİ A NNE L E £Â BERAT GÜNÇIKAN FOTOĞRAFLAR • Akşam yemeğinde dört oğlunu da karşısında gördü mü, güller açıyordu yüzünde Fatma Bahçeci'nin. Kaç kadına kısmet olurdu böyle sevmeler? Kocası bir gün kırmamıştı gönlünü, oğulları bir kötü söz söylememişlerdi. • İsmail gözaltına alınınca her şeyin bir karabasan olduğunu düşündü. Ama değildi. Bu ülkede yaşananlar, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar şimdi de ona değmişti. Bir yana düşlerini, inanç arini KOyau, ODUr yana OğlU D a h a k a ç c u m a rtesi oturacaklar Galatasaray kaldırımlarında? Ve biz daha ne kadar görmezden geleceğiz acılannı? Biz İsmail I. ISmail ağir gGldl... de bu suça ortağız, görmediğimiz, duymadığımız ve sustuğumuz için... (Fotoğraf• Uğur Gunyuz) Ne istedilerismaiTimden?» jp»-adın du\ara dayamıştı m ^r sirtını •V.aklannı uzat- m£ miş bir sağa sallıvordu. M^L bırsola Çocuk uyumuş m ^ ^ olmalıvdı yuzundekı _^L. J ^ . tıılbendı kaldırıp. baktı Yok. uyanıktı lıâla Daha hızlı sallama- ya basladı \ok. ınatçıvdı çocuk. uyu- mayacaktı Kadııı nınnı makamnıda bir şarkıy ı doladı dılınc "Çıkmadın pence- re>e, ne goriındün ne giildün / gozlerim vagonları dolasd u/gun u/«un..." Nınnı-şarkı bıttığındeçoeuk uyumuş- tu Guldu kadın daha kaç makama so- kııp çıkaracaktı sarkıları ' Kalktı mutfa- ğa geçtı Bırazdan kocası gelırdı, yemek pışmelı. masa hazırlanmalıvdı Sıcak olurdu Dıyarbakıryazları Tennıkurula- dı. bahçeye çiktı Geçerkeıı rad\onun duğmesını çev ırdı "Gelem miyar gelem mi /1 ar yoluna gelem mi / Ben Eşref'i se- veli / Okİum > ürek veremi..." Oıı altisinda \ar yoktu kadın Kocası. aılesi "FaKrç" dıye yağırsalar da o Fat- ma yıseverdı Içınden soyadını tekrarla- dı bırkaç kez, "Bahçeci, Bahçeei, Bahçe- ci..." \v gun "den sonra Bahçecı'ye alış- mak ne zordu Vışadığı e\cılık mı. e\ lılık mı bıleme- dı Nazlı buyumuştu. kocası da nazlılı- ğını tasimaktan vorulmamıştı ama lıa- yat' O bu nıasumıvetı gormeyecektı. bı- raz once ayaklarında salla>ıp uyuttuğu çotuğun adı yırını beş yıl sonra kayıp- lar lıstesindo okunacaktı On altı yıl ıçınde Isianbul \e \nkara gıbı batı kentlerınde kaybolan kırk ıkı kısı arasında bılıııecektı İsmail Bahçeei. Guluşlerı yuzımde donacaktı Fatma Bahçeci'nin bıldığı butun saıkıları unu- taeaktı sokağına vabanulaşacaktı. evı- ııe. kendıne Çocukken, Diyarbakır'da... Tarıhler 1953'u gosterdığınde Dıyar- bakıı 'da -\\ gun aılesının ıu,uncu çocuğu doğdu Zekije Aygiın sev ındı. bu kez kız- dı Adını Fatma koydu Kocası \li. mu- teahhıttı Mal ınulk \ar uç çocuk daha doğurduZekıve Mehmet \li. Mevlutse Fatma'va. Abdulkadir'ı Suleyman'ı \e Selma'yı ekledı E\ tcrı kendılerınındı Nazlı buyudu Fatma Ne e\ işı vaptırıl- dı ona. ne de bir istedığı ıkıletıldı llko- kula gonderıldı ama bıtıremedı "Oku- > up da ne olacak"dedı babasi Fatma da ustelemedi Oğlanlann hepsı okuduğun- da. Selma oğretnıen okulunu bıtırdığın- de "keşke"lerdılının ucuna gelse de sus- tu Şehmuz.abisi Mehmet A.1Tnınarkada- şıydı Sık sik gelırdı e\lerıne Kuçuklu- ğunden ben tanırdı Şehmuz'u ama genç kız gozlerıvle bakmak baska bırse\dı Onu gordukçe pır pır edı\ordu vureğı. artık "abi"dı\emı>ordu Şehmuzdaken- dı gozlerınden korkar olmustu Çocuk- luktan almıs. genç bir kız >apmistı goz- lernle Fatma\ı. sımdı de kansı olsun ıstnordu Sekız \a^, bu>uktu ondan a- ma Daha fazlabekle\emedı Baskalarıçı- kacaktı Fatma'nın karsisına baskalan ev lenme teklıflerı> le gelecektı Korktu Snerek teoturan annesi\le babasinı ça- ğırdı Goıucudurdulaı Alı A\gun"unka- pısına 4dettendı. "Birduşunelim" dedı babasi Fatma nııı Baktı kızının gozlerı ışıl ışıl. sormadı bıle Şehmuz'un aılesi- ne haber \olladı "Gelsinler. gün belirle- velimrDıvarbakır'daolduduğunlerı Ze- kne Hanım. Şehnıuz ubırkenaraçekıp ~ÂI bunu gdtur™ dedı "\nanın elinin al- tına bırak da sana karı olsun. Bir çocu- ğunu/ olsun. o>le açın evinizi..." Goturdu Şelımuz Adettendı Fatma gelıııee. bu\ uk gelın avrı e\e çıktı kocasını çocuklaıını aiıp Nıkâhları kı\ılalı ıkı a> olmamıstı. mı- desi bulanma>d ba^ladı Fatma'nın Şeh- muz doktora goturdu Hamıle\dı Bu ka- dar erken ' ijasirdılar Hıç ağır ıs vaptır- madı kauıanasi Oğlunun se\gisine baba olacağı ıcın se\ıncıne bakıp bir kotu soz sovlemedı gelınıne Hemo henı dedığerakrabala- n Fatnu'vld Şelımu? a bakıp **Le\la ile Mecnun"dı\,oıljıdı Fatma">a lıerbakı- ijinda onu \enı kesfedı>ormuscasina gozleıı vasaıiNordu Şelımuz un Ağıı- baslıvdı. az konusurdu. sozcuklenn >e- nne gozlerını koyardı On bes gun Sı\erek'te>se on bes gun de DiNdrbakır'da. annesının vanındavdı Fatnid Karısi ozlem nedırbılmesın istı- \ordu Şehmuz Bu \uzden daha Fatma ağzını açmadan, gozlerı buğulanmadan "Hadi" dı\ordu. "DKarbakır'a gide- lim«.~E\ lılığı bo\ le anlatmamıslardı Fat- ma'va. bo\îe bılmemistı Onun \asadı- ğı e\ cılıktı hamılelığı de bu e\ cılığın bir parçasi Bu vuzden doğumun aeısını. bir çocuk bu\ utmenın ağırlığını dusunmedı Doktorları gonınce korku\ordu Dıplo- malı bir ebe bulmasını ıstedı Şeh- muzdan bulundu Dığer uç oğlunu da bu ebe doğurtacaktı Kola\ oldu doğumu Adettendı \ıne îsmını Şehmuz'un abısı \erdı. "İsmail." Bır \asını doldurduğunda Dıvarbakır a tasındılar Fatma'nınaılesınevakın bır e\ tutuldu Kmjıl'ı buvutmesı ıçın sımdı de annesı y ardım edıyordu ama \emek >ap- ma\ı e\ ı temizlemeyi Fatma'ya bıraktı Bakalım Fatma. kavınvalıdesının elının altında "karr olmayı oğrenmis mı\dı' Oğrenmıstı de. kızını e\ ı>ı yaparken seyreden Zekı\e Hanım guluyordu. hâlâ ovun o\nargıbı\dı Fatma istanbul'da... Uç çocuk daha doğurdu Fatma uçude oğlandı Metin, Umut \e Uğur. Metın'ın ısnıını Fatma nın abısı kovmustu. U- mut'u Şehmuz, Uğur'u Fatma Şeh- muz'un annesı. altı erkek. ıkı kız karde- si hersevı satıp Istanbul'a verlesmıstı Kardesı haber yollamis. "\bi ne >apı- \orsun oralarda" dıye sormustu "Sizde gelin bura\a." Şehmuz erkek berbem- dı. bır de dukkan açmıstı kendıne ama kardesinın sovledıklen aklını çeldı Fat- ma'\a anlattıöında kariji çıktı hıç gor- memıstı Ntanbul'u "Ne işinıi/ \ar ora- da" dedı. "İşimiz gücumuz burada. \i- lem de." O hatta sonu bırlıkte pıknığe gıttıkle- rınde Zekışe Hanım'a açtı konuyu Şeh- muz "\aaa,olur mu?" dedı kaynanası ~Ni>e gelme>ecekmiş, insanın kocası ne- redeolursaodaoradaolur." Sesinı çıkar- madı Fatma Bır hafta sonra Metın'le U- mut'udayanınaalıp Istanbul'a gıttı Şeh- muz Fatma gıtmedı. "Sen 0t ama" de- dı. "işin gucün olursa, sonra gel beni al. E\ime şimdi dokunma."Okullarda tatı- İsmail'in bir fotoğrafı var şimdi duvarda. Ne zaman ona baksa yüreği ağzına geliyor annesinin... le gırmıstı. Şehmuz Fatma'vı çağırdı, "İsmaU'le l'ğur'u al, sen de gel. Bak, gör, beğenirsen taşınırız." Ka> ınbıraderlerı butun Istanbul'ugez- dırdıler Fatma'ya \olları. e\len beğen- medı. Dıyarbakırdan ne tarkı \ardı kı' Amadenız ona \ uruldu Fatma Şehmuz. Ferıkoy de bır berberın vanında ıs bu- lunea ka\ın\alıdesıne bıtısık apartman bosalınca "ha>ır" dışemedı Ustehk bu kentte. daha ı\ı okullarda okuyabılırdı oğulları oıvıokulları bıtırıpıvı îslerbu- labılırlerdı kendılerıne Tasındılar Çocuklar büyüyor... Nışantası'nda \alıkonağı Caddesı MaııoNa sokakta>dı e\ lerı Bırsure son- ra Fatıh'tekendısınebırdukkanaçtı Ço- cuklar buuıyordu Kmaıl'le Metin Şaır NıgârOrtaokulu'ndavdılar O sıralartut- tu berber dukkanını lokantava çevırdı Şehmuz Lzun surmedı ıflas ettı Şım- dı \enı bırdukkân aramalı\dı A\cılarda buldu E\ı de tasıdılaı ismail lısedevdı On \edisinde. bırıneılıkle mezun oldu Avnı \ıl Marmara Lnnersıtesi, Basın \a\ın \ uksek Okulunu kazandı l'çıne kapalı bır çocuktu İsmail ama bı- rıncı \ılın sonunda Oörencı Dernesı'nın ba^kanı olmustu Ilk oğrencı eylemlerın- den bırıydı. 1992 yılının baslarında V ıl- dız Lnıversıtesı ışgalınde \uz ıkı oğren- t ly le bırlıkte gözaltına alındı Haberı alır ılmaz Gayrettepe'ye gıttı Şehmuz. "Vok" dedıler Vazgeçmedı, sordu, so- ruşturdu kapıda bekledı, kabul ettıler. gozaltındavdı. mahkemeye çıkarılacak- iı Tutuklandığındaaçlıkgrevındeydı ls- nıaıl Gonderıldığı Bayrampasa Ceza- c\ ı'ndekı tutuklu \ e hukumlulerın de aç- hk grevınde olduğunu oğrenınce onlara katıldı Fatma da, Şehmuz da tedırgındı Her akşam telefon edıvordu cezae\ıne Şeh- muz. "Hayır" dı\ordu santraldakı go- re\ lı. "Grev süriıvor." İlk zıyarette oğlu- nu bırden bırkemık kalmıijgorunceçıl- gına dondu Fatma İlk kez cezaev ı goru- yordu. camlan kırmak geldı ıçınden O demırlerı parçalamak oğlunu çekıp al- mak. yanında e\e goturmek Donuste evın yolunu bulamadı, bayıldi Açlık gre\ı yırmı ıkınct gununde bıt- tı. uç buçuk ay sonra da İsmail salı\erıl- dı Şehmuz'la Fatma. bır ko^eye çekıp konustular. "Sen ne >apı>orsun" dıye sordular "Kötü birşe>>apmıyoruman- ne"dedı İsmail Bılıyordu Fatma. onun oğludeğıl kotubırsey yapmak. bırkann- cayı bıle ıncıtmezdı İsmail kayboluyor... Fakultede dorduncu yılındaydı İsma- il Bır sııredır e\e gelmıyordu ikı kez polıslere\egelmıs. nerede olduğunu sor- muslardı Bılmıyorlardı Telefonla an- vor ı\ı olduğunu bıldınşordu. o kadar Bır sure sonra telefon da etmemeye bas- ladı. polıs evın telefonunu dınlıyorola- bılırdı Bır gun Unkapam'nda Ismaıl'le karsılastı Lğur "Neden e\i aramı\or- sun" dıye sordu." Vnnenı merakedhor." İsmail kuskulannı anlatınca. kan karde- sı \eysel'ın teletonunu verdı O ne polı- tıkayîa ılgıleıııyordu ne de polısle bır ılis- kısı \ardı Nunıarayı aldı İsmail Bır sure sonra arkadaslan aray ıp haber verdıler. İsmail Aksaray'da gözaltına alınmıstı Şehmuz'la Lğur bırkaç parça esya. bıraz para alıp yanlarına Gayrette- pe'ye gıttıler Gorevlıler "vok"dedıler "Biz o isimde birini gözaltına almadık." O sırada duy dular. kan kardesı \ey sel'ın ağabeyı de Beyoğlu'ndakı ele'ktrıkçı dukkanından alınıp goturulmuş. uç bu- İ s t a n b u l ' d a g u r b e t t e m a k Herşey kötü birşaka mı?Dorı ^ocıtkla Isianbul a gelmek oıaıkı kendıne bır ı eı açmak kola\ mı' O\ le hıı \lan ı oktu <, ok puıa kazanahm nıalımız mulkumuz olsıın ntemnoılaulı ama ^OLiıkları okııtmak bu helleımı bııkmordu ı$te Bu uıultıı "Ben de çahşayım " dn ec ek oldu Fatma kocası karşı çıktı Onkınn oıalaıda kadın ımthendıs oğretnıen doktoı olsa belkı <,alı$abılııdı ama bu me\leğı \ok\a. asla Bır de $ıt gıırbetlık dıngusu ıoA mındıı' \a:lı bınutulmıış Fatma şınıdı unne\mden a\ ı n dı L <, kez gelebılnııştı Zekne Hanım Istanbul a Onlaıa \ubancı olmuş gıbı hı\sednordu Fatma kendı\uu Once hahu\ı ohmtştu aıkasından UIUK\I Sonanlaıında ı anlaı mda olnun a bıle Şehmuz ve Fatma Bahçeei. Kimseyle konuşmak istemiyorlar artık. Ağızların- \etmemı$tı vucu Şumlı ^ a n Ç'kan her söz, duydukları her cümle onlara İsmail'i taşıyor. İsmail'in şim- nesuu se\ s»;c/; diki adıysa "acı." Ne zaman ne de anılar bu acıyı örtüyor... htanbul un ' İsmail ı de \oktu /u m\ana dalıa ıok kım hı:nwt Mnıdnı gıılecek olııı sa Fatma o O\ sa oıılaı polıtıka\la ednoı sa ondan \ana\dı Oğlıı İsmail ın kapı\ ı ^aldığı an olacaktı ılgılenmemışleıdı lııc Babasının ismail ı de ınsamlan \ana\dı "Utne ben geldinı"dnecekn "Her mlaıı Demokraı Paııı ww/z Şthmıtz nılıkun gıızdlıknn Bıı <pm $ey kötıı bir }akadan ibaretti..." çuk saat gozaltmdatutulmustu "Birada- mın iızerinden telefon numaranı/ çık- tı"demislerdı Veysel'ınağabeyıneamao adam kımdı soylememıslerdı O. "Gös- terinoadamı ?< demıstı. gostermemısler- dı Sonraları gazetelere. televızyonlara da gözaltına alındığını açıklamis ama po- lısler reddetmistı. o elektnkçıyı hıç gö- zaltına almamislardı' Şavcılığagıttı Şehmuz Savcıonunya- nında Gayrettepe'vı aravıp tsmaıl'i sor- du ^anıt aynıydı ~>ok." Ankara'ya gı- dıp \zımet Koyluoğlu'yla gorustuler Sonraları o goru^meyı soyle anlatacaktı Fatma "Kövlüoğlu'nun bana ilk sövlediği "Evet. alındı oldu. İsmail'ime cereyan verildiğini, işkence vapıldığinı. sonra da öldürıilup bir çukura atıldığını soyledi. Bendedimki Torîayadaraznım. bana oğlumu versınler' Sonuç çıkmadu ko- vulmuş gibi olduk orada." Adalet Bakanı na gıttıler sonra Fat- ma,"Oğlumun bir ce/ası varsa çeksin" dedı."Nive>okedivorsunuz?" Sıra İçış- lerı Bakanf nındavdı Bakan, "Sen dua et de"dedı Fatmaya. "Oğlun polislerin elinde olsun. Ben araştırma yapar. sana haber veririm. Tekfon numaranı, adre- sini bırak."Bır sure bekledıler bır haber gelmedı Bır kez daha gıttıler Ankara'ya Bu kez İçislerı Bakanı y anaşmadı goruş- meye. dığerlerı de Sordular. sorusturdu- lar. bılgı verecek >etkılı bulamadılar Canları yanıyordu ^ ırmı altı yasın- dakı oğulları yoktu Dığer oğulları oku- mamıs. bırerışegırmışlerdı Onları>ı bı- raktı. Şehmuzda Şımdı hepsı Fatma'nın basındaydı O ıse sureklı ağlıyor çırpınıyor, oğlu- nu ıstıyordu "Senkendinebak"dıyorlar- dı. "Bize lazımsuı." \nıa dınlemıyordu Fatma \e yemekpısiyorduevde neça- masir yıkanıyordu Şehmuz ıse ıçınde çoğaltıyordu aeısını O gune kadar polı- se karşı değıldı ama canını yakanın ca- nını yakardı Şımdı. Ismaıl'ın pe^ıne duşse kımenedıyecektı, hepsı "polis'"tı. adları yoktu. hedefı yoktu Kım almış, kım kaybetmıştı oğlunu 1 Oğlu tetıkçı de- ğıldı. bırsaırdı.kankatunsttı L'lkeyeya- rarlı ınsandı Nasıl inanırım olduğune? Neden ellerı bu yararlı ınsanlara uza- nıyordu1 Fatma ıse polıs gormeye daya- namıyordu. korkrruyorduamahıssettık- lerı tek kelımeyle "nefreftı Fatma bı- raz kendını toplayınca baska bır eve ta- sındılar lsmaıl'e aıt olanlar. şıırlen, ka- rıkaturlerı. gıysilerı bır dolaba kaldınl- dı Gormeye tahammullen yoktu Ama o duvardakı fotoğraf Ona el suremedı- ler Onlann bır fıske vurmadığı. bağır- madığı. çağırmadığı Ismaıller'ınden u- mut kesmey e de v anaşmadılar "Ben an- neyim" dıyordu Fatma. "Nasıl inanırım öldüğıine?" Şehmuz ıse morgları dolaşıyordu. eğer oldurdulerse ban bır mezarları olsundu oğullannın Bır gun. AdlıTıp'tançağır- dılar. bır ceset vardı. Ismaıl'ın e^kâlıne uyuyordu Avukatla bırlıkte gıttı Morar- mistı ceset ıskence yapılmış mı. bellı değıldı İsmail e uyuyordu ama hayır. o değıldı Ş\mdı yıne yemek pı^ıyor Bahçecı- ler'ın e\ ınde Metm, Uğur \e Lmut ça- lışıy or ama bır şey ler eksik Hıçbır şey ın kapatamayacağı bıreksıklıkbu Sınema- \ a y a da çay bahçesine kımınle gıdılecek şımdı. kımın şıırlen okunacak. kımın ba- şı okşanacak sevgıyle1 Onca çekılen sık'ıntılann, bır e\ sahı- bı olmanın peşıne duşmey ıp de "Çocuk- larımızı okutalım, onlara gelecek sağla- yalım" demelenn, bır çocuğu bır hayatı severgıbı sevmenın sonra da o sevgıye el koyulmasının bedelını kım odeyecek şımdı 1 Diızeltme 1- Cuınaıtesı Anneleıı nden Fatma Morsıımbul un anlattığı Elazığ Kız l/t's- lek Lısesı Mudıtı u Sıtkı Ağvardeğıl Sı- dıka Avarolmalndı 2- Dızının logosunda yeralan fotoğraf. Kaan Sağanak \ı aıttıı BİTTI POLİTİKA VE OTESt MEHMED KE^IAL 'Şairler Yaprağı' Vardı... Nedret Gürcan'ın sıgara şıırı şoyle. Bıraktı m1 Ama O Kuzulu koyun gıbı Hep peşımde Tıryakısı ıçın sıgarayı bırakmak çok zordur, hatta olası değıldır Yapışır tıryakısının kuyruğuna.. oradan oraya surukler durur Geçende bır yerde okumuş- tum, sıgarayı bırakanlara dolar turunden buyuk odul- ler verıyorlarmış. Içınızden, "Nedret Gurcan da kım?" dıye soranlar olacaktır Hemen kendı dılıyle yanıtını vereyım. "Taşra tutsağı, şıır tutkunu " Şairler Sozluğu'ne şoyle gırmıştır. "Şaır, Dınar'da doğdu Izmır, Buca Ortaokulu'nu bıtırdıkten sonra babasının Dınar'dakı un ve ırmık fabnkasında çaltş- maya başladı İlk şıırlennı, Cengiz Tuncer, Tank Dursun K., Zi- ya Metin'/e bırlıkte Izmırde yayımladı Daha sonra Kaynak, Yedıtepe, Seçılmış Hıkâyeler, kendı yayını Şaırler Yaprağı, Varlık dergılerınde yazdı Yaşadıkça Aşk (1943), Festıval (1956), Ikı Beyaz Çızgı (1965), Bulut Indı (1972) çıkardığı şıır kıtaplarıdır" Şairler Yaprağı, Dınar gıbı bır kasabada yayımladı- ğıbırdergıdır El dızgısıyle dızılır, pedalla basılırdı Bır- çok genç şaırın çıkmasına onayak olmuştur Avni Dökmeci'nın Ankara'da yayımladığı Kaynak dergı- sıne onculuk etmıştır Yıllar sonra bugun bıle "Şairler Yaprağı" dendı mı, akla Nedret Gurcan gelır Nıce şaırlenmızden ovgu al- mıştır Aziz Nesin'ın yazdıkları şoyle' Biz Habeşıstan Savaşlanna kadar Adısababa denılen yerın Nerede olduğunu bılmıyorduk Şairler yaprağından sonra da Senı ve Dınar'ı oğrendık Senın ılçen, neden Bır pehlıvan adı ardına Takılır anılır, anlamam Ortada bır şaır varken 1 Ahmed Arif de, "...ben madara lafetmem. Boy- num vurulsa etmem, ınsanı ınsan, şam şaır olarak de- ğerlendınrım" der Festıval şıırınden şu parçayı alır Sen cehennem gıbısındır şımdı Bak, uykumu senın ıçın bozuyorum Aç, pencerenı ardına kadar Ben gelıyorum Butun şairler gıbı heyecanlıdır, hızını alamaz, şun- ları yazar Hankulade 1 Ben de aynı boyle yazmak ısterdım Şıırbu ışte' Ahmed Arıf kı oyle her şıırı sevmez, her şıırı beğen- Şiirin elmas taşlar kuyumcusu olan Cemal Söre- ya da, Nedret Gürcan'ın kuyumlarına takılmıştır, gor- duğu guzellığı başıboş komak ıstemez, ovguye va- ran bır ustalıkla tadını çıkarır, yıtıp gıtmesını ıstemez, dızelerı ille de ışaret etmek ıster sen ılgınç bır şaırsın, değerını, yerını, rolunu unutmamalısın Senın şıırlennde şanson halı var. An- tıka, ufak tefek aktualıteyle dolu, sıcak aşk şanson- lan " Nedret Gurcan, şıırı, kasabadan alıp nasıl kente ta- şımışsa, Cemal Sureya da kentten alıp başkente ge- tırmıştır Bır acı haberle bıter: 1 Ekım 1995 Pazar Tum TV'ler flaş "Dınar yehe bır oldu" Şııre deprem de gırmıştır artık . BULMACA 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 SOLD\N S4ĞA: 1/ Degerlı taşlar ıçın kullanılan eskı ' bırağırlık binmı 2 Bır nota 2/ Mak- sim Gorki'nın bır 3 romanı IşıkakiM 4 bırımı 3/ Yıldı- nmBayezıtkomu- tasındakı Osmanlı ordusuyla Haçlı ordusu arasında 1396"da yapılan n meydan savası 4/ Bır nota Tutsak 9 5/ Erzurum'un bır ılçesı tlkel benlık 6/ Bır bağlaç Selçuklular'da 1 şehzadelen egıtmekle go- 2 revlı kışılere \enlen ad II o Pierre Loti'nın bır romanı 8/ Olavlann duzenlı ara- ** Hklarlavmelenmesinıteh- 5 gı "Sayla yada bahçe ku- 6 lubesı 9/ "Şanlı. yuce" j anlamında eskı sozcuk Bırcetvel turu ° ^ UK4RID\N AŞAĞI- 9 \\: 1/ Anadolu ve Rumelfde ılkbaharda. daha çok da Hıdrel- lez'de genç kızlann vekadınlann baktığı fal II Kuçuk er- kek kardeş Tadı guzel. lezzetlı 3/ Vİemelı hayvanlarda bel ıle kuyruk arasındakı dolgun ve yuvarlakça bolum Lluslararasi Tıyatro Enstıtusu'nun sımgesı 4/ Karşılıklı yer değiştırme 5/ Telefon sozu Tayın 6/Su akan mus- iukbuzboru Şohret 7/Sıkıntı veren şey 8/Turk resım sa- natında onemlı bır grubun ad olarak benımsedığı harfın okunuşu Duşunce Vgoda esrar 9/ Brıçte as. rua. dam, vale ve onluya verılen ortak ad Kımı hay\anlann boy nun- da bulunan uzun kıllar ÇA\ IR\L\N K.\DASTRO MAHKEMESt'NDEN Dos\dNo 1994 123 Duruşma gunu 10^1996 Davacı Ça>ıralan ılçesı Orman hletme Mudurluğu temsil- cısı \luzaffer \ eşıl tarafından da\alı \ Tekke kovunden Ha- san Ozdemıraley hıne A Tekke kovu Mahvabogazı me\ kıı hu- dutları dahılındekı 120 ada 1 ^6 parvele ılışkın aı,ılan tespıtc ıtırazda\aMnın\apılan açık \argılaması Mrasinda verılen ara kararı geregınce Davalı Hasan Ozdemır mıratçılan olan Şe\- ket Tumıu^ Nıyazı Şahabettın. Şahıste. Omer \bdullah\c Celalettm Ozdemır'm tum aramalara rağmen açık ıkamet ad- reslen tespıt edılemedığınden adı geçenlere duruşma gunıınu bildırır da\etı\e ıle dahılı da\a dıkkçesı teblığ edılomcnuş olup da\anın durıı^masi 10 7 19% gunu \aat 9 00 a bırakıl- mıi) olup adı geçen mırasçıların bızzat \e\a bır \ektlle bellı duruşmagun \e saatınde mahkememızde delıllerı ıle bırlıkte hazır bulunmaları aksı halde \okluklannda karar \erıleceğı husuvu teblıgat kanununun ılgılı maddelen geregınce ılanen teblmolunur 165 1996Basin S95I2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle