01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 HA2İRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 at\ 24 00 'Televizyon Çocuğu' ' T\ Senisı - Okan Ba- yülgen ın sunacagı "Tele- viz\on Çocuğu*'nun ılk bolumuyayımlanıvor Daha once yayımı defalarca erte- lenen program pazarteM sa- lı çaı>amba ve per^embe olmak uzere haftada don gece ekrana geleı.ek Albert Husson'ın k La Cuisine des Anges' adlı oyunundan uyarlanan keyifli bir güldürü Cezaevi kaçağı 4 rahipler r> TRT2 20.35 'Kapılar Açılınca' TV Sen ısi - Osmanlı do- nenıınden gunumuze ulke- mızdekı kadın hareketını konualan "Kapılar Açılın- ca"nın bu ak^amkı son bo- lumunde. kadın hareketının kadın sorunlarının çozumu konusunda sagladıgı ku- rumsalla^ma temınızmın doksanlı yıllardakı gelışımı anlatılıyor ^ onetmenlığını Nilgun Eroğlu Maktav ın yaptığı programda S,irın Te- keli. Latife Iekin. Ayşe Duzkan. Fusun Akatlı, Duygu Asena Doç Dr Fatmagul Berkta> Doç Dr Veşim Arat \e Dr A\- nur İlyasoğlu'vla vapılan roportajlar yer alıyor TRTINT 20 25 , 'Akşama Doğru' TN Servisi-Seynan Le- venfın sundugu "Akşama ÖoğrıT'va Avrupa Parla- mentosu Sosvalıst Grup Mılletvekıh Piter Dankert konuk olacak Avrupalı Türkler ıçın hazırlanan yapımda. konukla yapılacak sohbetın y anı sıra çeşıtlı ma- gazm fılmlen de yer alı\or atv 22.10 'Operasyon' TV Senisi-SalihGun- gor'un sunduğu "Operas- yon"unılkdosyasıTB\1M Yolsuzluklan Araştırma Komısyonu Başkanı nın yolsuzluklarına ayrıldı Ikıncı dosyada ıse Alman- ların pıyasaya surduklerı dıyet urunlerını tanıtmak ıçın kullandıklan 300 kusur kıloluk dondumıa ustasinın ba^ına gelenler anlatılıvor KanalD21 30 Biz Melek Değiliz - We're No Angels / Yonetmen Nell Jordan / Oyuncular Robert De Niro, Sean Penn, Demi Moore, Hoyt Axton, Bruno Kırby, Ray Mc Annally, James Russo, VVallece Shavvn, John C. Reılly, Jay Brazeau /1989ABD, 106dk SEVİNOKYAY Albert Husson'ın " L a Cuisine des Anges" adlı oyunundan senaryosunu David Mamet'ın vazdıgı fılm, hapısten kaçarak rahıp kılığına gıren ıkı mahkû- nıun basjanna gelenlerı an- latıvor (Yanı "Benim Uç Meleğim"ın bır tur tekrar- vapımı) Sozu geçen ıkı mahkûm rahıbı. yanı Ned Peder Reılly \ ı Robert De Niro, Jım Peder Brovvn ı da Sean Penn oy nuy or Bır \akıtleryenı Robert De Ni- ro olarak lanse edılen. son- ra talıhsiz bır donem geçı- V önetmen Nell Jordan, filnıini De Niro ile Penn'in ilginç, yuzleri uzerine kurmuş. ren, oy unculuktan % azgeçıp vonetmenlığe başlayan Se- an Penn nıhayetbuvılTim Robbins'ın "Dead Man \\alking"ınde muhteijem bır performansla oy unculu- ğadondu Jordan'ınfitmıne gelınce(aynı şey Mamet'ın senaryosu ıçın de geçerlı). zamanında pek beğenılme- dı Hatta hıç beğenılmedığı bıle sovlenebılır Fılmın ovunculan da zerrece ko- medı yeteneğıne salııp ol- mamakla suçlandı Oysa De Niro ıle Penn. komed\ açısından çok ılgınç yuzlere >ahıp ıkı oyuncu Keskın profile çok yakın yuzleri. muzıp yan yan ba- kıslanvar "Biz Melek De- ğiliz" de daha çok bu yuz- ler uzerine kurulmus, bır fılm Ayrıca Davıd Ma- met'ın dıyalogları çok lyı Donem mekânları da Gene defilmınenho^tarafı ba;,- larına sardıkları belalardan nasıl kurtulacaklarını çoğu kez konusmadan anlamaya çalıs,arakbırbırlerınebakan ıkı oyuncusunun y uzlerı 1930'lu vıllarda geçen filmde Ned \e Jım berbat bırhapıshanede katılruhlu ı nsanlar v e sadıst gardıy an- lar arasında cezalannı çe- ken ıkı mahkûm Sonunda kaçıyorlar\e karla kaplı te- peler ormanlardan geçerek kuçuk bır sınır kasabdsına varıyorlar Aslındanıvetle- rı ABD ıle Kanada arasm- dakı kopruyu geçmek Ne \ ar kı bu arada rahıp sanılıp bır manastıra buy ur edılmış durumdalar Onlardaışlerı- ne gelen bu yanlış anlama- yı sûrduruyorlar Jordan ıle Mamet sadece kımlık ha- taM uzenne bır fılm kurarak sevırcıyı sıkmaktan kaçın- mıs. ve bunu basannıslar Bu başanda oyunculannın da payı buyuk De Niro \e Penn. mahkûm da. rahıp de olsalar komıkler Dığer karakterler deay- nı derecede komıkler Ozel- lıkle manastırdakıler ba%- rahıp Le\esque"de Hoyt A\ton, konuk vabanu pıs- koposta Ken Buha\ \ e pıs- koposun tevırmenınde \\ allace Sha» n. Sahneden perdeye taşman 'taşlama' TURHA.NGIRKA'N Bır semt karakolunda geçen ya- lın gerçeklerle suslu guncel olavla- nnguldurusu 1978'deolenunlutı- yatro sanatçısı Muammer Kara- ca'nın 1951'den 1966"yadek I5>ıl afiste kalıp 3150 kez oy nanan unu- tulmaz oyunu "Cibali Karako- lu"nun 1966'da Hulki Saner \o- netımınde uyarlanan filmınde em- nıyet orgutunun acı tatlı yonlerıyle ele^tırısı de yapılıyor Buruk kara- kol gerçeklerı ıçınde polıs \e bek- çılenn yoksul ya^antılanndan da bır kesıt v enlen sıy asal ta^lama. ornek- lennınen unlulenndenbın Guncel espnlerı. nuktelı konuşmaları. sem- patık mımıklen vejestleny le bırdo- neme damgasını basan bu sivasal taşlama v ukunıl Karaca. tı\ atrodan tnterstar 12 10 Cibali Karakolu Yonetmen- Senaryo Hulki Saner / Oyuncular Muammer Karaca, Cüneyt Arkın, Sevda Ferdağ, Sevim Emre, Renan Fosforoğlu, CevatKurtuluş/1966. Saner Fılm yapımı sonra sınemada ustlenmi!} oluyor Çapkınlıklarıyla lantnan Cibali Karakolu amın komıser mıid\ını CaferSabbah takmaadlagıtlığıbır gazmoda ^arkıcılık yapan fıngırdek Ayter'le yasak a^k yapmaktadır Bır otel odasında dostuyla se\ı>ır- ken basılan Cater. tabancasıy la ıçe- rı dalan bekçıye kendısının komı- ser olduğunu guçlukle ınandırır Uzun surc sonra kamera karşısına get;en Marlon Branılı\ hu rolu\le Oscar'aaday oldu. Kilnıin başrolunde ise Donald Sutherland >ar. Kayıp siyah çocuk T\ Ser\isi - Bevazderılı bırGunes \fnkali. karade- rılı bahçı\anının polıselın- de olumunu ara>tırdıktan sonra bır radıkale donıiijur Euzhan Palcv."Kupku- ru Bembeyaz Bir \az"la donemının ılgı ı,ekıcı yonet- menlerı arasina adını \az- dırmı^tı Istanbullu seyırcı- ler de onun fılmını festı\ al- de ızleme olanağı buldular \ e \ ar kı a\ nı y ıl festı\ alde o\nayan \ea\nı temel sonı- nu yanıGuney Atrıka"dakı ırk aynnıını ı^leyen "Ma- pantsula" ondan çok daha bajfdnlı tıcan ya da sansas- yonel olana tavız vemıeye- rek ırk aynmının taratlarını \e mekanını son derece ınandırcı \e bılgılendırıcı bır ^ekılde ı^leyen bır fılm hem de ı\\ bır filmdı Ben Dıı Toıt (Donald Sutherland) halı \aktı ye- ıjnde karisi \e ıkı çocuğu ıle banlıvode rahat bıresde ya^avan Gune\ Atnkalı \e beyazderılı bır oğretmen Bır gun zencı bahçnanı Ngubene'nın (\\inston Ntshona) kuçuk oğlu zen- cı çocukların gorduğu ıkın- cı sınıt eğıtımı protesto et- mek ıçın yapılan barı^çı bır yuruyu^e katılıyor Pa'lcy nın fıİmı W70"lı yıllar Guney Atrıkasrnda geçı\or 0\ıllardaSo\veto- lu çocuklar. bır dızı protes- to sergıleverek eğıtımlennı Afnkadılındedeğıl İngılız- ce olarak \apmak ıstedıkle- rını so\lemı>lerdı Protesto- lar sirasında bırçok kı^ı ol- du ama hukumet sonıında duruma hakım oldu Aııdre Brınk'ın romanından uyar- lanan bu fllm "A \\orld Apart" gıbı be\azların ra- hat dunyasında geçıyor Du Kupkuru Bembeyaz Bir Yaz - A Dry VVhıte Season / Yonetmen- Euzhan Palcy / Oyuncular Donald Sutherland, Janet Suzman, Zakes Mokae, Jurgen Prochnovv, Susan Sarandon, Marlon Brando 11989 ABD yapımı 107 dakıka. Toıt da adaletten \ana olsa da bu konuda olum kdlım mucadelesıne gırme \anlivi bırı sayılma7 \ına bursla \ ardımcı olduğu bu zekı ço- cuğun \anı bahçı\anın oğ- lu Jonathan'ın rastgele bır ^ekılde tutuklannıası \e bu olayın vol açtığı olaslardı- ZÎNI. Ben Du Toıt \ı kendı toplumunun yapısı ıle kar>ı karjiya uetırıvor Bırbırı ar- dıiKa ınanılmaz olay lara ta- nık oldukça. oglan \ e baba- Mnııı adalet sistenıı ıçınde ezılıp \ok edıldığınden ku^- kulanıvor Once Atrıkalı a\ukat Stanlev ı (Zakes Mokage), sonra da bahçı\ a- nın kariM bmıly yı (Thoko Nitshinga) buluyor Duru- ma mudahale edınce de top- lumuıı tepkısiNİe kar^ıla^ı- yor İ^ını kaybedıvor dı^la- nıyor e\ıne atc^ cdılıyor kanvi onıı bır "kâfir âşığı" olnıakla suçluvor Du Toıt. Gune\ Vtnkalı unlu bır a\ ıı- kata (I9S0 den ben ılk kez kabul ettığı rolle O>carada- yı olan Marlon Brando) ba^vuru\or A\ukdt sonuç almanın umutsuzluğunu bıl- se de kendınden bekleııen gostenvı sahnelıyor Palcy'nın fılmı karadenlı Guney Atrıkalıların duına- MIII sorunlarını •t AWorld Apart"tan hatta "Cr\ Freedom"dan daha ı\ı ydiiMtıyor karaderılılere a\rılan bolumlerdekı gun- delık havatı gosterıyor Po- liNişkeiKCMiııde \İartınık- lı Palcy bu fılmı çektığınde otuz ıkı ya^ındaydı Daha once "Kupkuru Bembe- yaz Bir '\ az"d.ın ı,ok daha IM olan "Sugar Cane Al- le\"\Hekmi!!tı Burada da- ha buy uk bır butçey le \ e yıl- dızlarlaçalı^mjs , KENT HABERLERI Proje hakkında bilgi aldı Harmand, Zeyrek evlerini gezdi İstanbul Haber Ser\isi - Frdn^a nın Bordo ^ehrı Be- ledıve Ba^kan \ ardımciii Marie Françaises Harmand ve LTsESCO temsılcısı Sonia Ramzi. Fatıh semtındekı Zeyrek evlerını gezdıler konuklara projelen hakkında bılgı \erenZe\rek Projesı Koordınatoru Doç Dr Fikret Evci, amaçlarının bolgey ı kurtarıp Turk turızmıne \ e kul- turune armağan etmek olduğunu iov ledı Tanh \ e kultur \ arlıklannı korunıak \e yaşatmak ama- cıyla Fatıh Beledıyesı tarafından gelıştınlen Zevrek Pro- jesı ne yurtdı^ından destek alınmas.1 ıçın semt vabancı konuklara gezdınhvor H\BIT\T nedenıvle Turkı\e'de bulunan Bordo Beledı- ye Ba>kan \ ardımcısı Hannand da projey ı dun y ennde ıncele\ erek bıl- gı aldı Fatıh Beledıye Başkanı Sadettin Tan- tan HABITATyetkılı- erının proje\ı TAT'a bunmaya değer gormemeMne kar^ın Al- Françaises Harmand yetkı- man \e Fransiz he\etle- lilerden bilgi aldı. nnınkonuvaduvarlıol- duklannisovledı Proje- y ı konuklara tanıtan Doç Dr Fikret Evcı bolgenın Bı- zans \ e Osmanlı eserlerının ka\ naştığı bır y er olduğunu \urgulayarak "Burada 160 e\ \ar. Proje kapsamında bu e\lerin dış cephelerinı belediye restore edecek. İçi- nin düzeltilmesi ise oturanlara aıt. Bu yuzden halka y ardım edebilmek için eskiy e ılgi gosteren y abancı ku- ruluşlardan yardım almaya çalışıyoruz" dıye konu^- tu E\cı ^o\lede\am ettı "Burada Turk kültüriınu y aşatmak istiyoruz. Pro- je kapsamında kafetery a, eğitim merkezi. ressamların çalışabileceği atolye gibi yerler \ar. Amacımız turiz- me y onelik çekim bolgelerı y aratarak bolgey i hareket- lendirmek." HABITAT manzaraları İstanbul Haber Ser\isi - HABITAT-II konferan- sı"yla birlikte daha da renklenen İstanbul'un unlu istiklal Caddesi, şu sıralar görülmeyc değer... Bin- lerce insanın akıp geçtiği İstiklal Caddesi uzerinde adım başında kurulan kuçuk kuçuk standların içinde amator muzisyenler, saatlerce suren muzik ziyafeti \eriyorlar. Ney, klarnet, bağlama. kemen- (e, ut \e daha birçok enstrumanın eşsiz tınılarını dinlemek için yolunuzu mutlaka Beyoğlu'na duşu- rün... (Fotoğraf OZKAN GUVEN) Yargılanan 10 sanık, Ceyşullah ismini ilk kez emniyette duyduklarını öne sürdüler Ceyşullah davası DGM'de başladı HULVATOPCl' Ulamde\ letı kurmak ıçın faalıyet go^teren orgutlere kısa bır once ek- lenen "Ceyşullah" (Allah'ın or- dusu) orgutu sanıkları İstanbul DGM'de yargılanmaya ba!>ladılar DGM sa\cısı tarafından hazırlanan ıddıanamede. orgutun Ataturk ıl- kelerıne dayalı hukukı, sıyaM \e ık- dısadı duzenı "Kiıfre karşı cihat" emny le y ıkarak y enne ^enata day a- lı teokratık klam devletı kurmayı hedefledığı one suruluyor Aralıkayında Bıngol, \an \e Is- tanbul'da yapılan operasyonlarda gozaltına alınan \e a^ırı dıncı "Ceyşullah" orgutune uye olduk- lan \ardım \e yataklık yaptıkları one surulen 10 kışının yargılanma- ları İstanbul DGM'de suruyor Or- gut uy esı olduğu one surulen sanık- lar Ceyşullah isnunı ılk kez emni- yette du\dukiarını soyleyerek. "Zaman zaman dini sonbetler yapmakiçin bir ara>agcldikleri- ni" sa\unu\orlar İstanbul Emnıyet Mudurlu- ğu nce gozaltına alınan sanıklann e\lerınde yapılan aramalarda çok sayıda sılah \e orgutsel dokuman bulunduöu belırtılı\or Emnıyetın DGM %e gonderdığı vazıda orgu- tun ılk kez bu operasyonla ortaya çıktıgı. Islamı esaslara dayalı bır de\let kurmak ıçın silahlanmaya çalı^tığı \urgulanıyor DGM sa\cısı tarafından hazırla- nan ıddıanamede de sanıklardan MuratCingoz. Ahmet Karaman. Serdar Bahar \e henuz gozaltına alınamayan Halit Çalışkan \e İr- fan Yıldırım'ın orgute 19^5 \ılın- da emır olarak seçılen Muhammed tmin V ılmaz'dan aldıklaıı talı- matla orgutun ıcra sûrasını olu^tur- dukları one surulu\oı Sanıklardan Yuksel Yılmaz'ın orgutun Beyt-ul Vlalsorumlusu dığersanıktarŞe\- ki l lusagıhen. İsmail Karakaya ve Adnan Çelik'ın ıse orgutun ma- halle sorumlulan oldukları belırtı- lıyor Iddıanamede Murat Cıngoz un 1992 vılında eğıtım amacıyla gıttı- ğı Suudı Arabıstan ın Medıne ^eh- nnde uç yıl Islamıç Lnıversite- si'nde okuduğu daha sonra İstan- bul a donerek Selefi grubunda ders verdıöı kavdedılıvor Cınnozun daha sonra Selefi grubundan ayn- larak Muhammed Emın Yılniaz'ın talımatıy la C ey >ullah orgutune gır- dığı vurgulanıvor ^anık Ahmet Kahranıan'ın ı&e 1995 yılında "Kufre karşı cihat" yanlıları arasina gırerek silahlı pro- paganda yolunu seçtığı ve orgute sılah temın etmekle gorev lendınldı- ğı one suruluyor Iddıanamede sa- nık Serdar Bahar'ın 1988 yılından ıtıbaren Selefi Uskudar grubunda derslere katıldığı 1991 yılında ıse \fganistan"a gıderek sılahlı eğıtım aldığı belırtılıyoT 10 sanığın TC'S nın orgut uyelı- gını duzenleyen 168 maddesı ıle Terorle Mucadele >asasının 5 maddesı uvarınca cezalandınlma- ları ıstenıvor Mecidiyeköy İlginç banka soygunu istanbul Haber Senisi - Etıbank ın Mecıdıvekov Şu- besı'ne g\ren kımhğı behrsız kışı ya da kı^ıler bankayı sovduktan >onra duvardakı \taturk portresmm altına "Atam izindeyız" vazdılar Etıbank'a gelen kımlıgı he- nuz behrlenemes en kı^ı \ a da kısıler. oncebankanın kılıdı- nı çıkardılar Soyguncular. yanlannda getırdıklen ba^ka bır kılıdı kapıy a takarak kapı- yı uzerlerıne kılıtledıler "Tuzak" olarak bılınen ka- sayı açan ve ıçınde bulunan 900 bın lırayı alan soyguncu- lar duv arda asıh olan ^taturk portresinın yanına "Atam ızindeviz" yazarak kaçtılar Çaykaralüann yayla şenliğt Trabzon Çaykaralı hemş«rikrin 5 jıldan bert bir arava gelerek kut- iadıkları Sıiltan Murat Yajiası şenliklerl dün Büyükçekıııece'dekî Haramidere Korusu'nda gerçekleştiriidi. Şenlikte gıin boyu kemen- çe eşliğinde hoıtm tepildi. Şenlik alanındaki genç kızlar belkide en gü/.t'l işlcmt'li yeıneniteriy le gruplar halinde dttla^ırken, delikanlılar da adeta bir toz bulutu meydana getirene kadar horon çemberinde a\ak tepip. oıauz silktiter. (Fotoğraf LGUR GL N YÜZı Tatlıcı Niyazi Dumlu açlık grevini sona erdirdi İstanbul Haber Ser\isi - Cum- hurba^kanı Suleyman Demirel başta olmak uzere bır çok lıdere yaptığı ozel baklavalar ıle unlenen "Vetimoğlu baklavacısı" Niyazi Dumlu Bahçelıevler Beledıye- sı nın dukkanını yıkmak ıstemesı uzenne 18 mayısta ba^lattığı açlık arev ını safihk nedenıy le sona erdır- dı Yetımoğlu baklav acısı adıyla ka- muoyunda bılınen Nıvazı Dumlu dun bırbasın toplantısı duzenleye- rek 22 gundur surdurduğu açlık grevıne son verdı Kalprahatsızhğı nedenıy le açlık grevını bıtırdığını belırten Niyazi Dumlu'nun basın toplantısina İHD istanbul Şubesı de destek v erdı Bahçelıevler Beledıye Baskanı Saffet Bulut un kendısıne yer ve- rerek buyuk bır ıyılık yaptığını.an- cakverdığı verlerleılgılı hukukı gu- vence vermemekle de buy uk bır ko- tuluk yaptığını anlatan Niyazi Dumlu derdını >ovle anlattı "Kuçuk bir bufem sardı. Bah- çelie\ ler Belediv esı bana Şirine\ - ler Daimi llalk Pazarı girişinde bir diıkkân yeri >erdi. O zaman 20 bin lira param \ar- dı. Halkın vardımları \e eş dos- tun katkılarıyla burava bir duk- kân yaptım. O tarihte buraya bir buçuk milyar masraf yaptmı. Şimdi be- lediye burasını vıkmak istiyor. Başka dukkânlar yapacakmış. Ama bana yeni yapılacak \erde dükkân \ereceğine dair bir ga- ranti vermiyor. Benim tek istedi- ğim hukuki gu\ence." İHD İstanbul S.ubesı vonetım ku- rulu uvesı avukat Şeref Turgut ve Çalısma ve \ a^am komısyonu uyesı Erol Ercan da Niyazi Dum- lu ının basın toplantısına katılarak destek verdıler Köprüde intihar girişimi • İstanbul Haber Ser\isi -Boğazıçı kopnısu'nden atlamak isteven Murat Oz (25) ve ibrahım Avnur (Vi) ıkna edılerek kurtarıldı Gece boy unca alkol aldığı anlaşılan Murat Oz arkada^ı Murat Can'ın kullandığı arabayla Boğazıçı koprusunden geçerken arabadan ınerek kopruden atlamak tstedı Murat Oz. arkada^ı taratından ıkna edılırken vakla^ık yarıııı saat sonra ıntıhara kalkışan İbrahım \vnur. polısler tarafından kurtarıldı Gençlik hareketleri sergisi • Haber Merkezi- (>;•. lıler Bırlıgı \ aktı Gençhk Komısyonu nun hazırladığı 68"den 96'ya Gençlik Hareketleri' ısımlı sergı buguıı ITU Ta^kı^la Kampusu'ndabaşlayacak 214 numaralı amfı önunde gerçekleştınlecek sergıdo 68 ve 96 oğrencı ve gençlik hareketlenne aıt totogratlar ve açıklamalar bulunuyor Sergı. komısyon uyeleniKe HABITAT-ll dolayısıyla hazırlandı Cîrit şöleni • İstanbul Haber Serusi - Utanbul da halen devam eden HABITAT-II kentZırvesi İstanbul un ve Turkıve nın tanıtımına vardınıcı olurken yabancı konukların Turk kultur ve «eleneklerını tanımasına Ua olanak sağlıvor HABITAf-ll etkınlıklerı çerçevesınde vapılan C ırıt şolenı" de ata sporu olan cırıtı H ABIT \T konuklarına tanıttı Kâğıthane Sadabat ta dun duzenlenen şolende Erzurum-Bayburt ekıplerınııı cırıt musabakasının yanında folklor gosterılerı de vapıldı HABITAT Gençlik Fidanlığı • İstanbul Haber Senisi -^ivlı Beledıvesi ve 21 Yuzvıl Eûıtım \ akfı ısbırlımvle Abıde-ı Hurrıyet Parkı'nda H \B1T\T II Ğ"ençlık Fıdanlığı olu^tumldu Şı^lı Beledıvesi nden vapılan açıklamada. barış ho^goru ve çevre bılıncı du^uncelerıyle olusturulan fıdanlığın 21 ulke temsilcisiyle birlikte hazırlandıgı belırtıldı Başkan, çiçek dağıttı • İstanbul Haber Servisi - kanal Beledıve Baskanı Mehmet Sekmen Dunya Çev re Gunu dolay ısıyla vatandaslara evlennın balkonlarını bahçelerını suslemelen ye^ıllendırmelen ıçın çıçek dağıttı Dunya Cevıe Gunu dolavisivla karta! Meydanı'nda yapılan torenı takıben halka tek tek saksı çıçeğı veren Sekmen halktan çevrelerıne gereken onemı vermelerını ıstedı ÂiSA Â^ISA Niva/i Dumlu • Amerikalı bestecı ve pıvanist Franko Rıchmond. dun AKM'de klasik caz ve populer besteleri içeren bir konser \erdi. I Altunızade Capıtol alısverı^ merkezınde Scholl Avak ve Bai.dk Sağlıgı Merkezi açıldı tt Salıpazarı liınan sahasındaki I numaralı antrepoda H ABITAT-H dolavısıyla çağdaş sanat sergisi "Oteki". antrepo 2'de ise "Birleşmiş Nlılletler En İvi l'ygulamalar" sergisi açıldı. I H AB1T AT-ll kapsamında C apıtol alı^v eri!; merkezınde vapılan ' Cocuk mımarlarla ku>evlen" etkınlıgı sonrasında çızılen kus ev lerı eskızlerı sergılenmeve başladı • Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel'e suikastı engelleyen koruma Muduru Şukru Çukurlu. Printemps mağazaları tarafından odullendirildi. Şukru Çukurlu. "Gorev imdir her zaman vaparım" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle