03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' 10 HA2İRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABITATII Sivil örgutlerden uyarı 'Zirvede çevre gözardı ediliyor' AJNKARA- Kırsal Çevre \e Ormancilık Sorunlan Araş- tırtna Derneğı Başkanı Yöcel Çağlar hem Bırleşmış Mıl- letler Insan Yerleşımlen Konferansı'nın (HABITAT II) hem de Dunva Çevre Gunu'nun anlamsız etkınlık \e açıklama- larla geçı^tınldığını sav unarak "Havanda su dövmekten öte- yegecilmrvor" dedı Pevzaj Mımarlan Odası Başkanı Betül Uyarda HABITAT ITdeçevresel sorunlann gözardı edıldı- ğını belırterek •"Çevrebirsloganolmaktanotevegecmrvor*' uyansında bulundu Çağlar HABITAT II"nın Turkıye'nın tunzm zengınlık- lennın tanıtılması duzevıne ındırgendığını one surerek kır- dan kente yapılan goçun nedenlen ırdelenırken ormansız- laşma, tanm arazılennın, ot- laklann ve su kaynaklannın venmsızleşmesı gıbı sorun- lann aozardı edıldığını soyle- dı Turkiyedeher>ıl450-500 donum alanın çeşıtlı neden- lerle ormansızlaştığını vurgu- layan Çağlar. kov lenn bırço- ğunda da ıçme suyu yetersız- lığı olduğunu kaydettı Çağ- lar. akarsulann su taşıma ka- pasıtelennın azalırken, su akımlannın da duzensızleşti- ğını bıldırdı Koylerde isın- ma amacıyla kullamlan 18 mılyon ton odunun yansın- dan fazlasının ormanlardan yas>a dışı yollarla karşılandı- ğını bıldıren Çağlar, tanmsal uretımde duşen venme de dıkkat çektı Peyzaj Mımar- lan Odası Başkanı Betül Uyarda HABITAT II ıçın hazırla- nan Ulusal Raporve Evlem Planı'nda, ınsan yerleşımlen ve bannma sorunlannın kentsel çevrenın dar sınırlan ıçınde ele alındığını. kırsal çevre sorunlannın gözardı edıldığını soy- ledı Uyar. planda ormanlann vakılmasına. meralann yok "edılmesıne. zorunlu goç ettırmelere. ekolojık çevrenın ta- lanına yonelık ırdelemelere yervenlmemesını eleştırdı Ulu- sal raporda. kent gostergelennden bın olan kışı başına du- şen veşıl alan mıktanna yer venlmedığını kaydeden Uyar **Bu da bizim gibi kentte betonlaşma; kırda erozvon, çöÜeş- me ve ormansızlaşma sorunlannı vaşavan az gelişmiş ulke- lerde, çe\ renin \eekolojik bozulmanın slogandan ote>egeç- meyen durumunu. uzun bir sure daha koru>acağını gösteri- yor" dedı OKTAY EKİNCİ, MEHMET DEMİRKAYA, MELTEM FIRATLI, ÖZLEM YÜZA1C AZE MARŞAN, ÖZGİRULUSOY, DEVRİMSEYİM4Y, EBRL TOKT\R Göç, kentleşme ve konut sorunu paneli Taşkışla'da yapıldı 'Ağabk kentlere indT• Panelde konuşan Prof Dr Emre Kongar, toplumun tum kesımlerının kentsel yağmaya ortak edıldığını belırtırken, Prof Dr Hande Suher, en onemlı sorunun planlama ve "kamu yaran" ılkelennden uzaklaşmak olduğunu soyledı Taşkışla'dakı STK fo- rumlan kapsamında Esen- yurt ve Esenkent Konut Vapı kooperatifleri Biriik- leri tarafından duzenlenen panelde "goç-kentleşmeve konut sorunu" tartısıldı HABITAT II programının "kentsorunlan" bolumun- de yer alan panelde açılı> konuşmasını Esenyurt Beledıye Başkanı Dr Gürbıiz Çapan vaptı Gazetemız yazarı ve eskı lstanbul Mımarlar Odası Başkanı Oktav Ekinci'nın yonettığı oturumda ıse Prof Dr Hande Suher, Prof Dr Sü- merGüreLgazetemız yazarlarından Prof Dr Emre Kongar, Prof Dr \\- kutKaramanve Inş Muh ŞakirSi- nanGüngortartışmac! olarak yeral- dılar Esenkent ve Boğazköv yenı yer- leşme projelerının, planlı ve çagdaş kentleşmeye "insanlann davanış- malanyla armağan ettikleri" ornek bır uygulama olduğunu vurgulayan Dr Gürbuz Çapan, beledıyelerın bu tur projelere onculuk etmesıv le ka- çak kentleşmenın de onune geçıle- bıleceğını soyledı Çapan, ayrıcab- tanbul'dakı etnık kokenlere ve hem- Eski lstanbul Mimarlar Odası Başkanı Oktav Ekinci'nın v onettığı panele tariısnueı olarak Prot. Dr. Avkut Karaman, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Hande Suher, Inş. Muh. Şakir Sinan Güngor \e Prof. Dr. Sumer Gurel katıldılar. !>enlık bağlarına dayalı "iskân ku- meleşmesinin" sakıncalarına degı- nerek Esenkent ve Boğazkoy'de her kokenden ve her kulturden ınsanın bır arada vasavarak "banşa \e kent külturüne" gıtç vereceklermı belırt- tı Temei sorun kentlileşme' Prot Dr Hande Suher ıse Turkı- >e'de "kamu varan" kavramından hızla uzaklaşilmasının en cıddı so- runu oluşturduğunu vurgulavarak "Planlamanın temeli ve bilimsel ilke- si kamu \arandir, bu nedenle plan- sı/lık toplum çıkarlanna a\ kındır" şeklındekonuştu Temel sorunun ıse artık "göcje gelen kitieierin nasıl kentlileşeceğT sorusunda aranması gerektıgınedeğınen Prot Dr Suher "kentlileşme" konusunda ornek bır uvgulama olarak "kentlerdeknava- laştırma alanlannın vavgınlaştırıl- ması" gerektığını belırttı Suher c gore ınsanlar vava bolgelennde hem kentle hem de bırbırlerıv le "kentli ilişkiler" ıçerısıne gırerek > ıne kent- lı olnıa bılınçlennı yukseltme orta- mını da elde edebılırler Eskı Kultur Bakanlığı Musteşarı ve gazetemız vazarı Prot Dr Emre Kongar ıse "A'rtık kentlerde de ağa- bk duzeni var \e bu düzen rumuvle >ağmalamayada\anı\or~dedı Top- lumun hemen tum kesımlerının kentsel vağmaya değısık oranlarda ortak olduğu "gerçeğini*' dıle getı- ren Kongar vasanılansurectnbuan- lamda serbest pıv asa ekonomısı de- gıl. yağma ekonomısı nıtelığı tasıdı- gını belırttı \ağmacıhğın kendıne uygun bırsosyolojık vekulturel \j- pı dd varattıgınddn vdkınan Kongar "Gu\en ovlamasının bile anavasava a\kın vapıldığını, sonradan fark e- den bir parlamentonun vonettıği ul- kede. sağlıklı \e duzenlı kentleşme neden olamıvor dı\e \akınmanın hıçbır anlamı >ok" dedı Panele Izmır 9 Evlul b'nıversıte- sı'nden katılan Prot Dr SumerGu- relın "Bizde göcle gelen insanlara önce çemiş denildi, sonra kıro sozu ortava çıktı, şimdi de maganda deni- \or" bıçıınındekı \urguldtndsi ılgı çekıcıvdı Gurel egorebuııç terım 50yıllıkgoçun "sosyolojiksurecini" ozetlıvor -Çemiş"(Cemiskezek)ve "kıro*" (Gunevdoğu Anadolu) goç \eren bolgelerı sımgelerken "ma- ganda" sozu ıse artık kentle enteg re olan "\eni kentli ripini" tanım- lıvor TÜRKİYE TÜTÜNCÜLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERJVtAYEMlZ, 1 750.000.00a000.4.i«A$l NAKİT KARŞILİĞI. 250 000.000.000 -LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KAHŞflANMAK SURETİYLE 3 000 000 OOO 000 -LİRAOAN 5 OOO.OOO.OOaMa-LİRAVA AtTIRfLMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAVEYİ TEMSİL EOEN HİSSE SENETIERİ, SFRMAYE MYASASI KURULU'NCA 26 04 1996 TARİH VE 55/560 SAYI İLE KAYOA AtlNMIŞTIR ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMI2IN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEUFFÜLÜ ANLAMINA CELMEZ. Ortaklıgımız ıle ılgılı ayrmtılı bılgılen ıçeren ızahname 06 05 1996 tarthınde lstanbul Ticarei Stcıttne tescıt edılmış ve 09 OS 1996 tarıhve 4033 sayılı TTSG nde ılan edılmış olup aynca ajagıda adres ve telefon numaralan belırtılen şırket merkezı ııtıbat burolan halka arza aracılık eden Turkıyc Tutunculer Bankası A Ş nın Mefkez ve jubelerınde (Menkul Kıymetler Bınmlerınde) ıncelemeve açık tutulmakladır > t. tUlu An v» Satq HaUunda RSgıler Ortaklarımızın venı pay alma Kaklannı kullanmasından sonra kalan 229 472 138 000 TL tulanndakı paylar 13 06 19% ıle 17 06 1996 tarıhlen arasında 5 gun sureyle a$agıda belırtılen başvunj yeriennde, halka arz yoluyla satılacaktır Bır payın nofnınal degerı 1 000 TL olup nomınal degerden aşagı oJmamak üzere botsa rayıcı bedeJryte salışa arz edılecektır BAŞVURU ŞEU.I Bu sermaye aıtınmında pay almak suretıyle ortak olmak tsteyen tasamıf uhıplennın satış süresı ıçınde lstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ışiem yapmaya yetkjlı bankalar ve aracı kunımlardan oluşan borsa uyelerınden bınne başvurmaları gerekmektedır HİSSE SENETLERİNİN TESIİM ŞEKLİ Hısse senetlen lstanbul Menkui Kıymetter Borsa» talcas yönetmelıgı esaslarına gofe leslım edılecektır 2 Matı Dufunu IRsfan Bılgder a) Son 3 yıllık bılançolar aktıt ve pasıfı (*) AKTİF (Mılyon TL) NAKİT DEĞERLER TC MERKEZ BANKASI BANKALAR BANKALARARASI PARA PİYASASI MENKUL DEĞERLER CUZDANI (NET) MEVDUAT M U N Z A M KARŞILIKLARI KREDİLER (NET) KANUNİ YtDEK AKÇELER KARŞILlCl FAİZ VE CELİR TAHAKKUK REESKONTLARI MUHTELİF ALACAKLAR tŞTtRAK VE KURULUŞLAR SABIT KIYMETLER (NET) ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ DİCER AKTİFLER TOPLAM AKTİFLER PASİF ıMılyon TL( MEVDUAT VADESİZ VADEL! BANKALARARASI PARA PİYASASI KULLANILAN KREDİLER FAİZ VE CİDER REESKONTLARI İTHALAT TEMİNATI VE TRANSFER EMİRLERİ MUHTELİF BORÇLAR KARŞILIKLAR ODENECEK VERGİLER DİĞER PASİFLER OZKAYNAKLAR SERMAYE KANUNİ YEDEK AKÇELER İHTİYARİ YEDEK AKÇELER YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ FONU GEÇMİŞ YIL KARLARI (ZARARLARI) DONEM KARI IDACITILMAMIŞ KÂRLAR) TOPLAM PASİFLER 31 121993 340 826 312 637 1 665 599 0 821 163 1 295 487 7 692 354 54 398 1 553 521 22 520 482 460 180 715 1 536 96 977 14 520 193 31 121993 1 180 028 9 570 916 0 1 699 621 828 780 26 841 217 393 52 890 144 701 81 660 420 000 54 398 28 249 67 490 0 147 226 14 520 193 31 12 1994 510 033 552 035 6 322 609 0 2 038 475 3 404 483 13 237 263 108 010 8 853 438 1 209 661 1 070 008 284 704 f 536 498 878 38 091 133 31 12 1995 850 439 229 325 9 221 734 0 6 029 655 6 073 997 29 188 724 181 346 15 477 278 1 737 666 1 408 723 775 797 0 2 250 659 73 425 343 31 12 1994 2 591 602 28 599 714 0 1 395 854 2 078 826 96 904 1 252 477 119 837 335 364 136 274 1 OOO 000 108010 28 563 143 831 0 203 877 38 091 133 31 12 1995 6608611 49 714 832 1 215000 3 894 398 2 566 725 148 119 810 751 34 615 291 705 3 308 684 " 3000 000 163 214 61 837 304 256 0 1 302 596 73 425 343 •) Maiı tablolar bagımsız denetım şırketı tarafından duzeltılmış mali tablolardır Bagımsız denetım şırketının denetımı sonucu geçmış v I kartan ve>a zararları ıle ılıjkılendınlen 1993 yılında Tutunbank m ıştıraklennden Expre« Tradfe BankCmbH ın kon solıdasvonu sonucunda 474 mılyon Tl malt tablolara yansıtıian dagıtılmamış kar tutandtr 47 419 mılyon TL ve 1994 yılında 101 991 mtl>on TL lık tutarlar ılgılı yıliarda bilançolann net donem kanndan mahsup edılmıştır <" Pereonel sırkulasvonunun yukseklıgı nedenıyle personelın ortalama hrzmet suresı 3-4 yil olan bankamızda kıdem tazmınatı yukumlulugu olarak 1995 vılı ıçensınde 6 mılyar TL karşılık aynlarak gıder goftenlmış ve geçmış vıtlarda aynlart karylık tutarı olan 27 mılvar R nın ılavesıyle topJam karşıhk tutanmtz 33 mılyar TLye ulaşmrştır Raporda yer alan ve 1994 ytlı ıle ılgılı karşılık tutan olan 106 mılvaf TL denejçı tırma taratından hesaplanmıştır Ancak aynı hesaplama 1995 yılı ıçın banfcamızca kul lanılan personel ıle ılgıh bıfgı rşfem programlanndakı degışıkhk nedenıyie yapttamarntştır ••• 3 (T6 ""69 mılyon TL Tahvıl ve Bonolar 231 915 mrlyon TL dıger pasrfterden oluşmaktadır b) Son 3 yıllık gelır tabloları FAİZ GELİRLERİ (MİLYON TL) KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER MEVDUAT M U N Z KARŞ AL FAİZLER BANKALARDAN ALINAN FAİZLER MENKLL DEĞ CUZDANINDAN AL FAİZ DİĞER FAİZ GELİRLERİ FAİZ GİDERLERİ MEVDUATA VERİLEN FAİZLER KULL KREDİLER VERİLEN FAİZLER DİĞER FAİZ GİDERLERİ NET FAİZ GELİRİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARŞILİĞI KARŞILIK SONRASI NET FAİZ GELİRİ FAİZ DIŞI GELİR FAİZ DIŞI GİDER VERGİ OMCESİ KAR VERGİ KARŞILİĞI NET DONEM KARI 31 121993 2 730 283 17 887 140 051 293 460 144 960 3 326 641 (2 212 992) (213 571) (32 032) (2 458 595) 868 046 (110 968) 757 078 679 746 (1 160 610) 276 214 (82 043) 194 171 31 121994 7 917 820 30 380 427 452 2 129 533 1 042 434 11 547 619 (7 264 744) (377 721) (143 080) (7 785 545) 3 762 074 (13 824) 3 748 250 2 430 018 (5 702 410) 475 858 (1 70 000) 305 858 31 121995 14 541 707 63 780 622 999 3 600 522 395 104 19 224 112 (17 1 77 466) (315 582) (1 300 104) (18 793 152) 430 960 (117 720) 313 240 7 503 632 (6 514 276) 1 302 596 0 1 302 596 I1AB1TM 11 MiO FOUl M CUMOK 'Okullara çevre dersi konulsun' Cumhuri>etOkur Girişimi(ClMOK) ÇoreGrubu'nun, H\BIT\T-IletkinlikJeri çerçevesinde iki gundur Taşkışla binasında sürdiırduğu toplantılar dun sona erdi. Toplantılarda, çe\ re\e karşıduvariı bir toplumun \etiştirilmesi ıçin eğitime ağııiık verilmesigerektiği belirtildi. Bunu sağlamak için doğa ve çe>re bilineini içeren derslerin ilkokuldan universite oğrenimine kadar /orunlu olarak okurulması onerildi. Toplantıda a> nca. çe\ re\e > onelik \apılan vanlısların cezalandırılabileceği bir kanun sisteminin oluşturulması istenıldi. Taşkışla'da oluşturulan CLMOKstandıda konuklar tarafından ilgivlei/lendi. (Fotoöraf ERZADE ERTEM) HABITAT YOROIU 'Demokrasiyi' hazmedemediler OKTAY EKİNCİ > ıllardır demok- raMvı Turkıve ıçın "luks" go- ren anlavış -H\BIT\Tın demokratikorta- mına" da ı>te bu kadar da>anabıldı Memurların sendıkal hak iNtemlerı- nı bahane ederek onune geleni gozal- tına alan. tartaklavan ve hakaret eden pohs. sankı ">etkililerin" HABITA.T forumlanndakı ozgur tartışmalara bır haftadır -müdahale edememiş"olma- larından kavnaklanan "gerilimlerini" yansıtıvordu Çunku HABITAT kent- lerın vıne hep "demokrasinin beşiği" olarak ınsanlığa ve uvgarlıga hızmet etmesıne vonelık "evrenselozlemleri** de ıçenyordu Bu ıse ancak kente top- luma. çev re>e ve hepsınden once ınsan haklannasa>gılıbır>erle%me.>aşama ve kalkınma hedeflen>le anlam kaza- nabılı>ordu Yüzler açığa çıktı Nıtekını ozellıkle Taşkışla'dakı "hiı- kiımet dışı kuruluşlann" gundeme ge- tırdıklerı sorunlar Konferans \'adı- srnınıştebuanlamdakıen "gerçekçi" değerlendırmelerını de ıçenvordu Resmı konferansın Lutfı Kırdar Kongre Merkezınde suren "resmitar- tışmalannda" devim verındeyse tu ortulu" bır dıploması dılıvle bırdeğınılenbırçokkonu Taskısla'nın "srvıl \e demokratik ortamında"" he- men tum çıplaklığıvla sergılenıvordu "*üs- Turkıve vı ve dunvavı •'bu hale geti- renler" hemen her >onlerı> le "açığa" çıkanlıvordu Bu polıtıkalardan son^uz çıkarları \e beklentılerı olanlar ın\anlığı 21 vuzvılda artık esenlıöe çıkarma>ı amaçlavan uluslararas.1 bıraravı^aaca- ba nere\e kadar ho>gorulu davranabi- lırlerdı' Bir hafta da\anabildiler Evet Ta;jkı^lada"BM"ningu\ence- sinde" \a>anan demokratik ortamı bu ulkeve çok gorenlerın "gerilimli bek- le>işleri" ancak bır hafta surebıldı K.onferans\adiM"ndekı "kırmızıce- ketli" geııçlenmızın >erlı ve yabanu katılımcılaragosterdiklerıguleryuzve sevecen davranışlar Taksımde ve Be- voğlu ndaverınıpolı\da>ağınavecop gosterılenne bıraktı Bo>lece Turkı- ve vı yonetenler HABITAT II de sor- gulanan polıtıkafanndan asla \azgeç- me>eceklerını de sankı kanıtlamak ıs- tercesıne ~gerçek>uzlerini" gostermı^ oldular Aslına bakılırsa butun bu ola>lann sorumlusu ne H \B1TAT ne de Turkı- ve olsj gerek Çunku H ABITAT a katılanların bu- vuk bır(,oğunluğu artık ınsanlığın bu turuvgarlıkdiiji davranı^lardan "arın- ması" ıçın çaba gosterıvor Yervuzun- de >oksulluğun baskının vağmanın >ovenızmın ve sava^ların daha da vav- gınla^masına yol açan "•kureselleşme" ıs,te bunun ıçın H ABITAT foı umlann- da sureklı ele^tırılı>or Temsılı demok- rasıyle ınsan haklannındeğıl "serma- >e haklannın" gozetıldığı de y ıne bu- nun ıçın hep \ urgulanıvor \anı H \BI- TAT bır anlamda konterans \adı- sı ndekı uvgar \e demokratik tartisma ortamının "butun ulkelere taşınarak" sorunlara çozum bulunmasi aravı^ına da>anıvor Bu nedenle Turkıve de bu arav ı^a sav gı gostermevenlerın tutum- lanvla HABITAT'ın ıçenğını bırbın- ne karıştırmamak gerekıvor Ote vandan Turkıve nın ıse hıçbır e\ rensel değerı hıçbır u>garlık bırıkı- mı hıçbır erdemı \e guzellığı hıçbır kultur zengınlığı de bu ulkevı yone- tenlerın Taksım ve Bevoğlu nda sergı- ledıklerı davranıslarında onlara boyle bır "hak" vermıyor Açıkçjsı bu vonetıtıler artık Turkı- ve ve vakışmıvor HABITAT sonrası görev \akı^madıklannı da orneğın vıne HABITAT ıçın duzenlenen Anadolu uygarlıklan \e lstanbul kulturlen ser- gılerı bırbırınden değerlı \e duzevlı kultur vesanatgostenlerı torumlarda- kı aydınlık >uzlu ve bu ulke ıçın \urek dolusu sorumluluklarla vuklu geçen duyarh tartı^malar ıneslek odaların- da unıversiteler\e STk'lerde \ıne bu ulke ve ınsanlık ıçın gelıstırılen H ABI- TAT duşuncelerı ve bınlere genç ınsa- nımızın "'shilve demokratik toplumu" kurabılmek ıçın kendılennı parçalarca- sına surdurduklerı çabalar vetennce kanıtlamıvor mu1 HABITAT II bu hatta sonu bıtıyor Galıbaasıl gorev debundan sonra baş- lavacak Konterans Vadısı'ndekı demokratik ortamın "butun ülkenin hakkı" oldusunu sav unarak CUMHTjmYETTEN OKURLARA ORHAJN ERtNÇ Geldik 25 Analık 1995e Az gıttık uz gıttık bır de baktık kı 25 Aralık 1995 e gelıvermışız Aslında yadırganacak bır durum yok Hangı konuda belırlı bır ılerleme saglamışız kı de- mokrası ve yonetım konusunda saglamayı duşluyo- ruz o da ayrı mesele 2 Hazıran 1996 yerel ara seçım sonuçları ıle baş- layan ve 'En buyuk benım - seçımden en kazançlı çıkan partı benım partım ' gıbı tumcelerle ozetlene- bılecek çekışmelere Anayasa Mahkemesı nın guven oylamasına ılışkın kararının Resmı Gazete ıle yayım- lanarak yururluge gırmesı noktayı koydu Şımdı 54 uncu hukumetı kımın kuracağı ve huku- mette hangı partılerın yer alacagı tartışılıyor ikıncı kez hukumet kurma gorevını alan Erbakan Hoca bır yandan bu surecın tadını çıkarmaya çalışırken bır yandan da neredeyse agzından bal damlıyor RP'nın ılkelerı ve programı yıne rafa kaldırılmış durumda Buyukşeh/r beledıyelerındekı tutum ve uygulamaları unutulmuşgıbı hoşgoru' uzerıneçeşıtlemeleryapı- yor Merkez sag partılerın ıçındekı yandaşları da par- tılerı RP ıle koalısyon yapsın dıye olmadık çaba har- cıyorlar Sol kanatta da bır degışıklık yok CHP Genel Baş kanı Sayın Baykal 'Meclıs te 124 sosyal demokrat sandalye var Bırlıkte hareket edelım goruşunu sık sık yınelıyor Ancak DSP lıderı Sayın Ecevıt ın 'Bız sosyal demokrat degıl, demokratik soluz' ılkesı de- ğışmış degıl Yanı bır bırhktelık umudu daha başlan- gıçta gume gıdıyor Çunku her ıkı partının de aynı şeylerı soylemedıklerı açıkça ortadayken ve goruş ay- rılığını kımı ortak noktalarda gıdermek olasıyken ınat- laşmanın ulkeye ve Turk soluna neler kaybettırdıgını kımse gormek ıstemıyor Partılerımız boyle de medyamız başka turlu mu'' Keşke olsa Tekelleşme dune kadar basın tanhımız- de gorulmemış bır boyuta ulaştı 27 Mayıs-2 Hazıran donemı arasındakı haftada toplam gazete satışları- nın yuzde 73 02'sını Aydın Doğan ve Dınç Bılgın grupları gerçekleştırdı Dogan Grubu nun payı yuz- de 45 30 Bılgın Grubu nunkı de yuzde 27 72 Tekelleşme yalnız yayın alanında degıl satış alanın- da da tırmanıverdı Neredeyse bırbırlerını yok etme savaşımında oldukları ızlenımını veren ıkı grup, dagı- tım alanında bırleşıp ortak bır dağıtım şırketı oluştu- ruverdıler Az satışlı gazeteler ve kımı dergıler yuksel- tılen komısyonlar yuzunden çok zor gunler yaşama- ya başladılar Medyamızda başarılı ışler de oluyor Ve bunun ba- şında da her gun hukumet kurup hukumet dagıtmak gelıyor Cezaevlennde ınsanlık dışı uygulamalardan kay- naklanan açlık grevlenyle ve kamu çalışanlannın sen- dıkalaşma uğruna goze aldıkları dayaga duyarlıklan ıse yok denecek duzeyde Kendı gazetelerınde çalı- şan muhabırlenn polıslerce sıra dayagından geçırıl- mesı bıle onları pek ılgılendırmıyor • Başbakanlık Teftış Kuruiu nun saptamalarına gore Vakıflar Genel Mudurlugu nce, 1994 yılında gerçek- leştırılen 900 mılyar lıralık ıhalenın, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri ve Vakıflar Genel Muduru Fadıl Ûnver'ın belırledıgı fırmalara venldıgını Esra Yener haberleştırdı • Ankara'da gırışımlerde bulunan Uluslararası Para Fonu nun ekonomıde Meclıs ı devredışı bırakma onerısını Ayşe Sayın yazdı • Ozel unıversıtelere yapılan devlet yardımlarmın art- tırılacağını ve Ankara, lstanbul izmır dışındakı ıllerde açılan bu okullara devlet katkısının ıkı kata kadar çı- karılabılecegmı Emıne Kaplan yazdı • 5 Hazıran Dunya Çevre Gunu nde enerjıden çope denızlerden ormanlara sulak alanlardan kaçak yapı- laşmaya değın uzanan çevre sorunlarını Ümıt Otan gozler onune serdı • lstanbul Boğazı'nın tanker geçışlerıne kapatılması ıçın yaklaşık 2 yıl once harekete geçen Izmır Çevre Hareketı Avukatlan'nın lstanbul Ankara mahkeme- lerıyle Danıştay arasında gıdıp gelen dava dosyası- nın oykusunu, Asuman Abacıoğlu duyurdu • Hındıstan'dan denız yoluyla getırılen tonlarca ze- hırlı buğdayın yurtıçıne sokulmayarak Izmır Lıma- nı'ndan gerı gonderıldığını Hakan Dirik haberleştır- dı • Cezaevınden salıverıldıkten ıkı gun sonra ortadan kaybolan Cıvangate skandalının kahramanı eskı Em- lak Bankası Genel Muduru Engın Cıvan'la ılgılı son gelışmelerı arkadaşımız Halıl Nebıler yazdı • 1992 yılında trafığe açılmasına karşın bırçok eksı- ğı bulunan yenı Galata Koprusu nun oykusunu ıse ls- tanbul Haber Servısı nden Devnm Sevımay haber- leştırdı • istanbul'un akcıgerlerı olarak kabul edılen orman- lık alanların vakıf unıversıtelerıne bedellerının çok al- tında kıraya verılmesıyle ortaya çıkan yagmayı ve yağmaya gosterılen tepkıyı arkadaşımız Figen Ata- lay yazdı • Turkıye'nın en onemlı sorunlarından bın olmaya devam eden kronık ve yuksek enflasyonun para ar- zını sınırlayan Para Kuruiu aracılıgıyla kontrol edıle- bılecegı yolundakı goruşlerı Sabiha Semerci ha berleştırdı • Hacer Gemıci eskı Kamu Ortakhğı Idaresı Baş- kanı Ustun Sanver ıle yaptıgı roportajla ozelleştır- menın Turkıye ıçın kaynak ısrafı olduğu yolundakı tecrubelerı aktardı • Guneydogu sorununun çozumunde yoreye yapı- lacak yatırımların buyuk katkısı olacagında uzlaşılır- ken ışadamlarının doguya yatırım yapmak ıçın d'ev- letten talep ettikleri teşvıklerın yatırımın saglayaca- gı faydadan daha buyuk kaynagı tuketecegını yap- tığı araştırma ıle Tahsın Akça ortaya koydu • Zıraat Bankası nın tarımsal kredı verırken talep et- tığı gayrımenkul temınatları nedenıyle kredılerın koy- lu yerıne toprak agalarına yaradıgını Hulya Genç duyurdu • Kendılerınden haber ve bılgı alınamayan kayıp ın- sanlarımızın yakınlarının acısı ıle çılesı suruyor istan- bul da Galatasaray da her cumartesı bır araya gele- rek sonuç almaya çalışıyorlar Berat Gunçıkan "Cu- martesı Annelen" başlıklı yazı dızısınde bu acıyı ger- çek yonlerı ıle yansıttı • Onumuzdekı pazartesıye kadar gonlunuzce bır haf- ta geçırmenız dılegı ve saygılarımızla
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle