01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\,"10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CÜMHURİYET SAYFA HABERLER Saracoğlu -atamaları savundu • ANKARA (AA) - Dev let Bakanı Rüşdü Saracoğlu. Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na bağlı XİT"lerin yönetim kurulu "üyeliklerine DYP \e ANAP'tan atadığı 276 kişinin bu göre\lere layık ldşiler olduğunu söyledi. Saracoğlu. yaptığı açıklamada bu atamalarla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştinlere "'Bu göre\ lere bir akrabamı getirmediğim ıçin mi eleştirilıyorum, partimize hizmet veren insanlan getirdim diye mi. yoksa bu görevlere layık olmadıkları için mi iddia ediliyor. Böyle bir iddiası olan \arsa. çıksın ortaya söylesin. hangi arkadaşım hangi göre\e lavık değıl" dedi. Saracoğlu iddialann "karalama Ttampanyasrndan öteye geçmediğini sö> ledi. Alevi derneklerinde aşure şenliği • ADANA (Cumhurivet) - Bir süredir birlik çalışmalannı yürüten üç Alevi derneği. Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu'nda 1. Aşure •Şenliği düzenledi. 8 bine yakın kişinin katıldığı •şenlikte semahlar dönüldü. halaylar çekildi. Hacı £ektaş Veli. Pir Sultan Abdal \e Akdeniz Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen şenliğe çok sayıda sanatçı katıldı. Dernek yöneticileri. yaptıkları konu^malarda. "Ale\ ılenn birleşip tek bir güç olması gerektiğini" vurguladılar. Emniyette yeniden yapılanma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Toplumda meydana gelen gelişmeler. suç ve suçlu tipinin değişmesi. güvenlik hızmetlerinin dağınıkhğı emniyet teşkılatında da y;eniden yapılanma tartışmalannı başlattı. Erryııyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nihat Dündar. polis teşkilatının Içişlen Bakanlığı bünyesinden alınarak, ya Başbakanlığa doğrudan ya da komutanlıklar olarak Genelkurmav Başkanlığf na bağlanmasını önerdi. Tunceli'deki baskın • TINCELİ(UBA)- Sapımı de\am eden Uzunçayır Barajı ve hidroelektrik santralını koruyan karakol ve işçilerin kaldığı şantıyeye düzenlenen baskında varalanan 2 er daha şehit oldu. Yunus Sırım ve Caner Gözgülümün de şehit olmasıyla önceki geceki baskında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Baskını ise yasadışı TİK.K.0 örgütü üstlendı Üğrenci servisi kaza geçirdi • ANTALVA(AA)- Yılsonu tatili için Antalya'ya gelen İzmir Bornova Mımar Sinan Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Ahmet Küçük yönetimındeki 35 DT 083 plakalı otobüs. K.öprüçay mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüste bulunan öğrencilerden Erkan Zeybek (21) olay v erinde hayatını kaybederken. 10 öğrenci ağır. 36 öğrenci de hafif yaralanarak Antalya Devlet Hastanesi'nde teda\i altına ahndılar. Katil zanlıları yakalandı • ADANA (Cumhuriyet) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde önceki gün sabaha karşı bir polis otosunu tarayarak bir polisin şehit edilmesi. ikisinin de yaralanması eylemine katıldığı öne sürülen 4 kişinin yakalandığı açıklandı. Asayiş ekip otosunu önceki sabah 02.15 sulannda tarayarak Reşat Çoşkun adlı polisin ölümüne yol açanlann Dündar Elçiçek. Mehmet Emin Aslan. Zübeyit Idem olduğu belirtildi. Emnıvet müdürlüğü bu üç kişi ile bu kişilere yataklık eden Ahmet lşık'ın gözaltına alındığını bildirdi. Erbakan, hükümet kurma çalışmalannı bugün BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile başlatıyor 6 Ordu da Refah'ı istiyor'ANTC\R\(Cumhuri>etBürosu)-Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'den hükümeti kur- ma göre\i aldıktan sonra. bugün ilk olarak BBP Genel Başkanı Muhsin tazıaoğlu ile gö- rüşecek olan RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. dün partısinin merkez karar v öne- tim kurulu (MKYK) toplantısında 4'lü ko- alisvondan yana olduğunu açıkladı. Erba- kan, RP'nin öncülüğünde bir araya aelecek DYP-ANAP ve BBP'nin toplaın'mın 430'u bulduğunu belirterek "Sosyaldemokratlarda girmek isterse onlan da alııiz. Ancak,' Bız mu- halefette kalmak istıvoruz'derlerse buna da savgı duyanm" dedi. Erbakan. dış ülkeler dahil bırçok kesimın •'RP artık denenmeli- dir" görüşünde olduğunu vurgulayarak bu de- nemenin vapılacağını söyledi. Ortnan Bakanı benzetmesi Hükümet kurmakla göre\ lı RP lideri Er- bakan. her gün bir liderle görüşmek kaydıy- la liderlerle temasını cuma günü tamamlaya- cak. Buna göre bugün BBP lideri Yazıcıoğ- lu ile görüşecek olan Erbakan. yann CHP Ge- nel Başkanı DenizBvtkaL çarşamba günü DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. perşembe gü- • Refah'ın artık deneneceğini söyleyen RP lideri. 'RP-ordu' konusundaki söylentilerin aslı olmadığını belirtti. Dörtlü koalisyondan yana alduğunu kaydeden Erbakan, "RP. ANAP, DYP ve BBP 430'u buluyor" dedi. nü ANAP Genel Başkanı Mesut Yılnıaz. cu- ma günü de DYP Genel Başkanı Tansu Çil- ler ile bir arav a gelecek. Erbakan. dün parti- sınin merkez karar yönetim kurulu (MKYkl toplantısına katıldı. Toplantının basina açık bölümünde. kabınesini oluşturmıış bir baş- bakan gıbı konuşan Erbakan. "^enihüküme- tin orman bakanı,'Bana 5 tnhoıı \ erın. teş- kilatımı ayakta tutayım' divemez. Bövle bir zihniyet ile çalışamam" dive konuştu. Erba- kan, ANAP lideri Yılmaz'ın 23 gün başba- kanlıkkoltuğunuışgal ettiğinı busürede vap- tığı icraatların geçersız olduğunu ılerı sürdü. Hükümetin kurulması ile ılgıli çalişınala- raönyargısız başlavacaklarını kavdeden Er- bakan. "Herhangi bir parti' Ben bu hükiime- te katılmıvorum'derse kabahat kendisindc olacaktir. Bunu peşinen sövlüvorum" görü- şünüdılegetirdi. Erbakan. kuracakları hükü- metin rantiyecıler ve dış güçlerin değıl. hal- kın mcnfaatını koruv acağını \ urguladı. Haf- ta sonuna dek \eni hükümetin naMİ kuruia- cağının şekılleneceğıne dikkat çeken RP li- deri. bu a> sonundada Meclis'ten gü\enoyu almiş yeni bir hükümetin göre\e başlayaca- ğını sa\ undu. Yılmaz'a ağabev nasihatı Hükümetin göre\ e başlamasıv la birlikte ve- nı vasaların çıkanlması için Meclıs'ın tatil edılmeyeceğını ifade eden Erbakan. çoğul- cu demokrasiden yana olacaklarını söyledi. Erbakan. "Dış ülkelerdahil, birçok kesim ar- tık' RP denenmelıdir" noktasına gelmiştir" dedi. Bu denemenın mutlaka yapılacağını savunan Erbakan. RP'vı ıktidara getırenin beledı\elerın çalışmalan olduğunu söyledi. Necmettin Erbakan. de\ letın RP'\e 10 kat- rılvon borçla de\redileceğinı ılerı sürdü. Si- \a>ı partı lıderlerıne "Gelin katılın, kim ka- rılırsa o kazanır" diye seslenen Erbakan. ANAP'ın tabanının RP'ye yakın olduğunu belırtirken de grubunun \e örgütlerinm se- sine kulak \ermesi gerektiğini söyledi. Er- bakan. konuşmasım şö\le sürdürdü: "D\ P. RP ile koalis\on kuracaktır \e i<;in- de de hiç fıre \erme>eeektir. ANAPda bu ko- alisyona katılacaktır. BBP ile birlikte 430 ki- şilik birçoğunluk \apar. Kısırçekişmeleri bir tarat'a bıraksınlar. N'ılmaz. benim sö\ ledikle- rimin doğru olduğunu bili>or. ANAP'lılann Mesut Yılma/'ın hata \apmasını önle\ecek- leri inancındayız. Biz sosyal demokratlarla da çalışınz. Ancak, muhalefette kalmak ister- lerse buna da sa\gı du\any." Erbakan. "DV P ile koalisyon \apılırsa bu partiden kopmalar olacağı >önünde sö>len- tilervar.nediyorsunuz" sorusuna karşılık. bu- nun dışarıdan gazel okuma olduğunu sö\ le- dı. RP'lı bir ıktidara ordunun da karşı oİdu- ğu y önünde ABD ka\ naklı bırtakım si\ası ra- porlann\a\ımlandığınınanımsatılması üze- rine Erbakan. "Bunlar boş şejlerdir. Ordu, milletin ta kendisidir. Millet RP"> i istiyor. Or- du kanşmaz. Ama, ordu da RP'y i istiyor" de- di. Çiller TEDAŞ'ta sanık konumunda • Çiller hakkında kurulan TEDAŞ Soruşturma Komisyonu Başkanı Metin Bostancıoğlu: "Olayla ilgili sanık ve tanıklan dinleyeceğiz. Çiller, burada sanık konumunda ifade verir." AYŞE SAVIN ANKARA - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. TOFAŞ. TEDAŞ ve kuş- kulu seneti ile ilgili kurulan TBMM soruşturma komisyonlarında. "suçla- nan kişi" olarak ifade verecek. Çiller. ilk sa\ unmay ı. Türkiye Elektrik Dağı- tım AŞ (TEDAŞ) ihalelerine ılışkın kurulan Meclis Soruşturma Komisyo- nu'nda şapacak. TEDAŞ Soruşturma K.omisyonu Başkanı DSP Sinop Mil- leuekili Metin Bostancıoğlu,çalişma- lara hızla başlandığına \e ilgili yerler- den bılgi istendiğıne dikkat çekerek " Konuy la ilgili herkesin ifadt'lerine baş- \uracağız. Burada Çiller sanık olarak ifade verir~ dedi. TEDAŞ ihalelerı ile ilgili Çiller ve eski Enerji \e Tabii Kaynaklar Baka- nı Şinasi .\ltıner hakkında kurulan so- ruşturma komisyonlan. önceki gün gö- rev dağılımi yaptvktan sonra hızla ça- lışmalara başladılar. Çiller hakkında kurulan komisyonun DSP'li Başkanı Bostancıoğlu. göre\ dağılımı yapıl- masının ardindan dün Enerji Bakanlı- ğı veTEDAŞ'agöndenlen \azılarla iha- le dosvaları. teftiş kurulu raporu %e kurumlar arasındaki yazışmalan iste- diklerini bildirdi. Bostancıoğlu. salı gününe kadar toplanacağını \urgula- dığı belgelerin aynı gün değerlendiri- leceğini. 18 haziranda da kimlerin ifa- desine baş\urulacağının kararlaştın- lacağını söyledi. Cumhuriyefın sorulannı yanıtla- yan Bostancıoğlu. içrüzük hükmü ola- rak tanık \e suçlanan kişilerin de ifa- delerine baş\urulacağını belirterek "Sayın Çiller'in de sa\ unması istenebi- lir. Buna komisyon karar verecek. An- cak, tanık olarak değil. suçlanan kişi ol- duğu için sanık olarak ifade verir" gö- rüşünü dile getırdı. Bu konuda f E- DAŞ"ta adı olaya kanşan bürokratla- nn da ifadesine başvurulacağını anla- tan Bostancıoğlu, komisyon raporunu kısa sürede tamamlamaya çalışacakla- nnı \ urguladı. Ancak TBM M" nın. uzat- ma karan almaması durumunda 1 tem- muzda tatile gıreceğine dikkat çeken Bostancıoğlu. rapor verilmesinin ye- ni çalışma yılına kalabileceğini söyle- di. Anayasa ve TBMM Içtüzüğü gere- ği. soruşturma komisyonlan çalışma- lannı 2 ay içinde sonuçlandırarak ra- porlannı TBMM'ye sunmak zorunda. Ancak. komisyonun çalışma süresi, is- tek halinde. en fazla 2 ay daha uzatı- labilivor. Partısinin Bursail kongresine katılan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, gazetecilerin sorulannı vanıtlarken DVP.ANAR DSPve CHP'nin bir aravagelip hükümet kurnıasını istedi. DYP lideri, 'dörtlü 'de ısrarlıANKARA (Cumhurivet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. dörtlü koalısyon öneriMiıi vınelerken. "Başbakanın kim olacağı program hazıriandıktan sonra belirlenmelidir" dedi. Partısinin Bursa İl Kongresi'ne katıldıktan sonra dün Ankara"\a dönen DYP lideri. havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiller. hükümet krizinin aşılabilmesı için başta D\ P olmak üzere ANAP. DSP ve CHP'nin bir aravagelip bir an önce dörtlü bir koalisyon kurması gerektiğini belirtti. Çiller, "İkisi merkez sağ, ikisi de merkez sol olmak üzere, bu dört parti birlikte icraat programı hazırlamalıdır. Başbakanın kim olacağı ise program hazıriandıktan sonra belirlenmelidir"dedi Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki azınlık ANAYOL hükümetinin başarıya ulaşamadığını kaydeden Çiller. dörtlü koalisvonun gerçekleşmesi için bütün parti liderlerinc biiv ük görev ler düştüğünü söyledi. D\P lideri. "Başka alternatifiniz yok mu" şeklindek bir soruva. "D^'P-ANAP koalisvonu kurulduğu zanıan açıkça ifade ettinı. Ben buna,' ANAYOL değıl Arayol'dur. BumuvatTakolamazsa o zjıııun bunun içıne gıren \eya destek veren partileri olunısuzetkıler. Uçtaki panilergüçlenır' dedim.Bir a/ınlık hükümeti olarak Arayol olan N ılmaz başkanlığındaki bu hükümet başarılı olamamıştır" di\e karşılık \erdı. Çiller. bir gazetecinin. "Sizin ve \ ılmaz'ın lideriiğinin siyaseti tıkadığına ilişkin iddialar var. GİK üyesi Rıfat Serdaroğlu milletvekillerine bu konuda mektup vazıyor. Bu konuda ne düşünü_vorsunuz"diye sorması üzerıne şu yanıtı verdı: "Genel başkanlar kongrelerie seçilirier. Nakında bi/im kongrenıiz var. ANAP'ın da kongresi var. Bu mesele "şıı gitsin bu gelsin' ile halledilecek mesele değildir. Kimin genel başkan seçilip seçilmeveceği, denıokratik süreç içinde belirlenir." Yılmaz'ın ba^bakanlığında bir koalisyona katılmayacağını belırten Çiller. DSPveCHPliderleri ile tekrar görüşeceğini söyledi. Mulıalefet seçim hesabında OSMAN ANTK3ĞAN ANKARA-DYPde.RP ile koalisvon yakınlaşması ve tenımuz ayında yapılacak kongreyi kopma noktası olarak gören muhalif hareket temsilcüerı. olası bir erken seçimı göz önünde tutarak DYP'den ayrıldıktan sonra seçime gırebılecek bir partı içinde olmayı benimsedıler. Kopuştan sonra içinde yer alınacak partının seçime gırme hakkına sahıp Demokrat Parti. Yeniden Doğuş Partısi \a da Yeni Partı olması tartışılırken kararlaştınlacak partınin adının "Büyük Türkiye PartisP olarak değiştırilebileceğı belirtildi. ' DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e karşı farklı kanallardan gelişen muhalıflerden. GİK üyesi Refaiddin Şahin. "DNP'nin anahtarını bile teslinı etseler artık bu kadar vıpratılan ve lekelenen bir partivle iktidar talep edemev i/. Merkez sağı bütünleştirecek veni bir sivasi vapılanmava gidilmesi la/ım. Bir günde 79 il teşkilatımızı kurarız" dedi. Kuşkulu serveti \e TEDAŞ ile TOFAŞtaki yolsuzluk iddıalarına ılışkın Meclis soruşturmalarından kurtulabilmek için RP ile koalisyon kurmanın zemininı hazırlayan Tansu Çiller'e. parti içinde oluşan tepki büvüyor. Cavit Çağlar, tevfik Diker \ e Yaşar Dedelek'ın öncülüğünü yaptığı 22 millenekılı.RPile konalisyona "Havırv 'demek için yemm ederken muhaliflerin yanında yer almayan bazı mılletvekılleri de "laik cumhurivet için tehlike" olarak gördüklerı. Çiller- RP vakınlaşmasını. "kendisini kurtarma operasyonu" olarak değerlendirmeye başladılar. IRMIKIAYDIN ENGIN e-mail: [email protected] Doğal olanı önce bizim Anka- ra Bürosu'nun komutanı Musta- fa Balbay ın telefon etmesiydi. Ardından Ankara Haber Müdü- rü Doğan Akın yapışmalıydı te- lefona. Onu Işık Kansu, Türey Kösefilan izlemeli; kısacası An- kara'da siyasetle ilgilenen bü- tün Cumhuriyet tayfası sıraya girmeliydi. "Ağabey. bılıyorsun hükümet istifaetti. Görev Erba- kan 'a verildi. Ankara tozduman. Gerçi biz elimizden geleni ya- pacağız, ama bu konu malum, büyük derinlik, üstün bir bilgi, sınırsız bir deney birikimi filan gerektiriyor. Sen olmadan biz imkânı yok bu kördüğümûn üs- tesinden gelemeyiz. Gözünü se- velim, her işini ertele, koş, yetiş Ankara'ya" demeliydiler. Demediler. Herrıalde, "Rahat- sız etmeyelim" diye düşündü- ler. Ben de "Büyüklük ben de kalsın" deyip benim emektar Golf'ün direksiyonunu bir kez daha Adapazan. Bolu. Gerede. Kızılcahamam. Ankara rotasına çevirdim. • • • "E, peki İstanbul n 'oldu? Ora- sı sahıpsiz kalmış" demeyin. Kalmamış. Zaten daha yolda iken haber- leri geldi. Ayrıntısını da Anka- ra'ya yarınca öğrendım. Önce 'Menzirlenmiş'ardından 'Taşan- Ankara'nın Nabzmı TutunL lanmış' İstanbul polisi, HABITAT sırasında ülkemizi yabancı ko- nuklar gözünde küçük düşüre- cek her türlü girişimi anında ve kararlı müdahalelerle önlemış durumda. Örneğin 52 haftadır hiçbir olaya yol açmaksızın Ga- latasaray'da oturma eylemı ya- pan 'Cumartesi Anneleri' gerek- ii "milli şuur"öan yoksun olduk- larından HABITAT dolayısıyla ey- lemlerine ara vermeye yanaş- madılar ve doğal olarak cop des- teği ile dağrtıldılar. Bu ülkede HA- BITAT diye uluslararası bir top- lantı olduğunu, yabancılann İs- tanbul'a doluştuğunu gözardı eden (ya da umursamayan) ka- mu çalışanları da sendikalaşma bahanesiyle yürüyüşe kalkınca coptan onlar da nasiplerini aldı- lar. 'Cumartesi Anneleri'ne ve kamu çalışanlanna destek ver- meye kalkışan ODPlilerin de yı- ğınsal gözaltı dalgası kapsamı- na alınmaları istanbul polisinin, 'demokrası anlayışını' taçlandır- dı. 'Cumartesi Annesi', sendika hakkı için yollara düşen kamu çalışanı, ÖDP'lisi, sosyalisti, de- mokratı istanbul Emniyet Mü- dürlüğü'nün CMUK'lu nezaret- hane ve sorgu odalarıyla bir kez daha buluşup hasret gtderdıler. Böylece istanbul'un sahıpsiz olmadığı. son 1 Mayıs'tan bu ya- na. bir kez daha kanıîlanmış ol- du. Profesör Gencay Gürsoy'un da gözaltına alınanlara dahil edil- mesi ise önceki günku polıs ope- rasyonunun bir ekkazanımı ola- rak övgüye değer. Böylece bu ül- kede profesör olmuş anlı şanlı, koskocaadamların "Neyapma- ları ve ne yapmamalan gerekti- ğı" bir kez daha ve anlamlı bir davranışla açıklık kazandı. İstanbul'da olup bitenler üstü- ne tek bilemediğim istanbul Va- lısı'nin o sırada Marmaris ya da Bodrum'da tatıl yapmakta olup olmadığı. Eh. onu da dönünce öğrenirim. • • • Gelelım Ankara'ya. Ankara'da toplam 19 saat kal- dım. Bu sure içinde 10 saat ka- dar uyumak. duş yapmak, uzun bir kahvaltı, sıkı bir oğle yeme- ği, arabayı yıkatmak. yağ değiş- tirmek. patlayan egzozu onart- tırmak. epeydir görmediğim eşı dostu ziyaret etmek, Ankara Bü- rosu'na gelip bu yazıyı yazmak. burodakı arkadaşlarımla sohbet etmekten 'arta kalan dakikala- rımt' partilerin lider kadrotarı ile görüşmek, kısacası Ankara'da 'siyasetin nabzmı tutmak'la geçirdım. Yanı çok sıkı çalıştım. Sonucu özetleyeyim. siz de Ankara'nın nabzmı tutmuş olun. Böylece uzun uzun bir sürü ha- ber okumaktan da (Cumhuri- yet'tekiler dahil) kurtulmuş olur- sunuz: DYP'den başlayalım. Bu par- tinin Çiller kanadı bütün enerji- lerinı "Ne yapıp edelim de Me- sut YılmazV bir daha başbakan yapmayalım" noktasında yoğun- laştırmışlar. Böylece ülkenin en önemli sorununa parmak basmış durumdalar. 'Çiller karşıtları'di- ye nitelenebilecek DYP kanadı ise "Üçüncü sınıfpolitikacılar olma- mıza rağmen gene de mılletve- killlğini garantılemek ve bakan- lık umutları bile kurabılecek bir konumda kalabılmek ıçın Çiller'e karşıtlığımızın dozu ve ölçüsü ne olmahdır" sorusuna yanıt an- yorlar. Bu ıncelıkli polıtıkayı hay- ranlıkla gözlemek ve saptamak- la yetındim. ANAP'ta da tablo hemen he- menaynı. Farkonlarda Mesut Yıl- maz adı ile Tansu Çiller adının yerdeğiştinmesinden ibaret. Bir de 90 güncük süren bir ıktidara doymamışlığın acısı... Refah cephesine gelince... Ne yapıp edıp iktıdarın bir ucuna yapışmak sorunu ve zorunluğu Refah'ı sarmış. Yatınmcı bakan- lıkların adı geçince iç çekişiere ağız şapırdatmalan kanşıyor. Mil- li Eğitim, Kültür gibi bakanlıklar, Diyanet, Vakıflargibi kurumlar, Va- kıfbank. Emlak Bankası. Halk Bankası gibi kamu bankaları söz konusu olduğunda ise kendile- rine kadro sözü verilmiş binler- ce RP militanı kulak kesiliyor... Sosyal demokratlarda ise el- bette sağ partilerdeki bu tablo- nun tam tersi gözlenıyor. Onlar derin bir siyasal sorumluluk ve sosyal demokrat çizginin tarih- sel gereklerini yerine getiriyor- lar. CHP'liler iktidarda yer almak, ama DSP'yi de hükümete kata- rak "birlikte yıpranma "nın ob- jektif ve sübjektif koşullarını ya- ratmaya çabalıyorlar. DSP ise "CHP'Iİ hükümette olursa mı da- ha fazla yıpranır, yoksa muhale- fette kalırsa mı" sorusuna yanıt arıyor. Işte Ankara'nın nabzmı tuttu- nuz. Görüyorsunuz, ülke güvenilir kadroların elınde ve durum son derece parlak. Keyfinize bakabilirsinız... POLİTİKA GUTNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Kara Şal' Coplar bir inip bir kalkıyor... Kimi gazeteler şu başlığı atmış: '•HABITAT dayağı!.." Binın üzerinde kişi gözaltına alınmış... Bu insanların suçu ne? Ne yapmış bu insanlar? Suç ortada: Demokratik sendikal hak ve özgürlük- lerini almak ıçın eylem yapmak... Gözaltına alınanlar arasında ÖDP Genel Başkan Yar- dımcısı Erdal Kara, SİP Genel Başkanı AydemirGü- ler. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Siyami Erdem de bulunuyor... Bir devlet düşünün ki kendi koyduğu yasaları ken- disi çiğniyor, polis yüzlerce insanı tartaklıyor. coplu- yor, ardından da gözaltına alıyor... Neler oluyor Türkiye'de; bir hukuk devleti hangi güçlerce 'polıs devleti' olma çızgisine itiliyor? Siyasal kimlikleri 12 Eylül 1980 sonrası kamuoyun- ca iyice anlaşılan ışkenceciler. aradan 16 yıl geçme- sine karşın devletin önemli bırimleri'nüe görev alı- yorsa. 'yurttaşım' diyen herkesin, ister sağcı ister sol- cu olsun oturup düşünmesi gerekıyor. Baskı ve işkence... , Dayak ve gözaltı... Tüm dünyaya rezil olan; dayak yiyen. gözaltına alı- nanlar değil. devlettır... Özgürtük RP'ye, ANAP'a, DYP'ye. DSP'ye. CHP'ye, BBP'ye var; ÖDP'ye, SlP'e yok; kımi sendikalara var, KESK'e yok! Türkiye bir yerlere sürüklenmek ısteniyor. Şenatçı- ların, "Laik devlet yıkılacak, şerıat gelecek" slogan- larına hoşgörüyle bakan devlet, ışçılere, memurlara. öğrencilere aman vermıyor. ÖDP ve SİP'yı yasadışı birer örgüt olarak görüyor... • • • Önceki günkü olaylarda aralarında Cumhuriyet mu- habirleri Hatice Tuncer ve Devrim Sevimay'ın da bulunduğu bir grup gazetecı polısçe tartaklanıp gö- zaltınaalındı. Gazetecı Musa Ağacık, Mehmet Güç, Ahmet Şık, Sevim Erol, Mete Çubukçu yerlerde sü- rüklendi. Kimı polisler de gözaltındaki gazetecılere 'ınsan hakları' ile 'Osmanlı tarihı' hakkında ders verdiler. Gazeteciler de Avrupalılann Türklere neden düşman olduklarını 'HABITATdayağı 'nı yedıkten sonra öğren- diler: "Avrupalılar Osmanlılara çok kızar. Çünkü onlar geçmişte atalanmızın kölesiydı..." Önceki gün İstanbul'da yaşananlar demokrasiye, özgürlüğe, ınsan haklarma daha açıkçası Türkiye'nin geleceğine sürülen kara bir lekedir. Polistekı şeriat- çı-ırkçı yapılanma gıderek çok tehlikeli bir yöne hız- la kaymaktadır. Devlet erkını elınde tutanlar bu siya- sal yapılanmayı daha da yukarıya çekerek acı so- nuçlar getırecek yanlış bir yol ızlemektedir. Bugün Türkiye'de siyası bir boşluk vardır. Bunun- la birlikte ekonomi altüst olmuş, sosyal dengeler bo- zulmuştur. istersenız Pir Sultan Abdal Derneği Genel Sekre- teri H. Nedim Şahhüseyinoğlu'nun şu çağrısına ku- lak verelim: "Ülkenin geleceğı çok karanhk. Zaman geçirme- den geleceğımız için, demokrasi ve özgürlükler için demokrasi yanlısı tüm güçleri işbirliğine çağırıyo- ruz..." • • • Cezaevlerinde yatanların suçu ne olursa olsun in- sanlık dışı uygulamalara son vehlmelidir... Faili meçhul cınayetler, gözaltındaki kayıplar. ış- kenceler 1996Türkiyesı'nın gündeminden çıkmalıdır... ÖDP ve SİP anayasının güvencesi altında siyasal bıreroluşumdur... Gözaltındaki sendika vesiyasi par- ti yöneticileri özür dılenerek serbest bırakılmalıdır. Türkiye bir polis devleti değıl hukuk devletidir. Gazetelerdekı fotoğraflara bakıyorum. Coplar ha- vada, insanlar tedırgin. Baskı ve zulüm! Gözaltı ve işkence! Bu görüntüler, Türkiye'nin gündeminden hiç düş- medi... Türkiye bir belirsizliğin içine sürükleniyor hızla... Işkencelere, yargısız infazlara göz yumanlar, dev- let erkinin siyasal kadrolannı oluşturuyor... Sendikalar, vakıf binaları kuşatılıyor. polisler gözal- tındaki gazetecilere 'insan hakları, Osmanlı tarıhi' üzerine ders veriyor... Aydınlar, yurtseverler, sosyalistler, sosyal demok- ratlar, liberaller ve 'insanım' diyen herkes susmayın, korkmayın, sesınizı duyurun! Türkiye'nin üzerine örtülmek istenen 'kara şal'\, demokratik tepkilerle kaldırma mücadelesine girin... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya uı Planet.com. TR ANAP beklemede RP ile koalisyona sıcak bakılmıyor Dl RDANE KOCAOGLl ANKARA - Başbakan Mesut N ılmaz'ın. DSP \e CHP ile blok olus.turmak için başlattığı ilk gırişim sonuç- suz kalırken RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan'ın hükümet kurmakla göre\- lendirilmesi üzerine ANAP beklemevegeçtı. Budönem- de. örgütünün nabzını uıt- ma\a çalışan ANAP'tan er- ken seçim mesajları \eril- meye başlandı. ANAP yöne- timinin erken seçim konu- sunda örgütten de olumlıı mesajlar alduiı öürenildı. ANAP'ın. DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit'ın başba- kanlığına ise sıcak bakmadı- ğı bildirildi. ANAP'ın örgütten sorum- lıı Genel Başkan Yardımcı- si Burhan Kara. \eni hükü- met ara\ışlan \e bundan son- ra ızlenmesi gereklı pohıika- larla ılgıli ıl başkanlarından görüş sordu. Gelen ılkvanıt- lardan. ANAP örgütünün Tansu Çiller başkan11ğı nda- ki DYP ile veni bırkoalisso- na şıddetle karşı çıktığı or- tayaçıktı. Bazı örgütlerden. ~İ)\ P ile yeniden koalisvon yapılırsa istifa ederiz" me- sajları geldı. Alınan bilgive göre. özellıkle Doğu \e Gii- nevdoûu bölgelerindeki ANAP"örgütlen. RP ile ko- alisvon denennıesı yolunda görüş bıldınrken bu parti ile koalisvon ıstevenlenn ora- nında azalma orta\a çıktı, Yaklaşik 4 ay önce yüzde 8(W() oranında RP ile koalis- von iste>en ANAP örgütle- rının. bu konudaki ıstekleri- nın azaldıâına dikkat çekil- di. Erken seçim ANAP örgütünün. seçe- neklerin ıv ice kısıtlandığı bu onamda. erken seçime git- mek eğilımınde olduğu be- lirtildi. Seçim bölgesi Ya- lova'da bulunan ANAP Ge- nel Başkan Yardımcısı \'aşar Okuvan da Cumhurıyet'e >aptığı değerlendirmede. "Çiller'in başında bulundu- ğu D\V ile veni bir koalisvon denemek. Türkive'v e zaman kavbı olur. D\ P4'İü bir ko- alisvondadavcralsaavnışev söz konusu olur" dedi. Okuvan, RP ile koalisvon konusunda da "RP ile ko- alisvona teştkilahn geçen dö- nem kadar sıcak baknıadı- ğını görüvorum. Teşkilatı- mızda daha ağırlıklı olan şev erken secimdir" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle