30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 HAZİRAN 1996 PAZARTESİ CUMHURIYET SAYFA KULTUR 15 Bugün başlayacak olan Uluslararası İzmir Festivali'nde ünlü konuklar yer alıyor Izmir Festivali 10 yaşmdaEBRl KAŞLI İZMİR- 10 hazıran-10 temmuz tanhlerı arasında Izmır'ı hareketlı iîunler beklıyor Izmır Kultur Sanat \e Fğıtım\akfi(lkSE\ ) "10. l'luslararası İzmir Fesri>ali"nde dunya çapında unlu ^11 sanatçıyı bırara>a getırerek yoğun bır festıval programı hazırladı Efes Antık Tıyatro Kulturpark Açıkhava Tı\atrosu \e Çeşme Açıkha\a Tıvatrosu'nun mekân olarak kullanılacagı etkınlıklıkte bu yıl 8 gosterı yer alıyor \aktin bu yıl onuncu kurulus vılı olması nedenıyle programın daha ozenle hazırlandığını \urgula\an İKSF\ Ba^kanı Filiz Sarper Izmırlıler'ı festıvale sahıp çıkmava çağırdı Izmır ı sanatla yasanan bır kent kımlığıne gırmesı ıçın çaba gosrerdıklerını belırien Sarper "10. vıl çok onemli. 10 > ıldır turlu olanaksı/lıklan asarak. kentimiz için en güzelini sunma>a çalıştık. Napılan etkinlikler. kuçumsenecek turde değil. Dunvaca unlu sanatçıları konuk ettik. Bu kadar vıldırtekamacımız, Izmır de testıval \ar dedirtmek ve Izmirliler'in festivale sahip çıkmalarını sağlamak" dedı Sarper geçen vıllarda 2 bın 609 yerlı 2 bın 246 sabancı toplam 4 bın 855 sanatçıyı yarım mılyon ızleyıcıyle bulusturduklarını \urgula\arak "Kendi dallarında en ust derecede olan sanatçıları ağırladık. Butun sanatçılan titizlikle ve festivalin çizgisınin altına inmeden seçtik. Bazen programımızın sonuk olduğu soylendi. Ekonomik zoıiukiar vaşadığımız \ıllarda bile \inc de en ivileri seçtik. Çizgimizden odiın vermedik" dı>e konustu Vaktın ve festıvalın onuncu yılı olmasivla nedenıyle farklı bır baslangıç yapacaklannı belırten Sarper sovle konustu "Bu >ıl etkinliklerimi/e bando gosterilerıv le başlav acağız. Kentın merke/ı yerlerinde vapatağımı/ halka açık gosterilerle, festival coşkusunu vaşatmak \e halkı meraklandınp fesfivale çekmek ıstivoruz. Avnea bu vıl ilk ktv du/enlenen Dr. Nejat Eczacıbaşı l lusal Beste Yanşması'nda birinci olan Hasan Lçarsu'nun Çığlıklar Anılar \e Kuçuk Bır Dus adlısenfonik eserinin seslendirilmesi, avn bir onem taşıvor." Dr Nejat Eczaubaşı L'lusal Beste Yarısması nın Turkıye'de duzenlenen ılk ulusal beste yarıs.masi olduğunu \urgula>an Sarper. "\anşma\a 24 senfonik eser katıldı. Bu vanşmav la çağdaş Turk mu/iğine yeni yapıtlar kazandırmayı amaçladık. Birinci olan beste. festi\alde seslendirilerek, sanatçıva en onemli mane\i odulu verdiğimizi duşunuvoruz" dedı * • ç gun surecek bando konserlerıyle ğ I başlayacak festı\alın açılış konsen 17 t I hazıranda Efes Antık Tı>atro*da %•.S yapılacak Şef Rengım Gökmen yonetımındekı Izmır De\let Senfonı Orkestrası'nın konsennde Dr.Nejat Eczacıbaşı Ulıısal Beste Yarışmasf nda bınncı olan Hasan Uçarsu'nun 'Çığlıklar Anılar ve Küçuk Bır Düş" adlı senfonik esen seslendırılecek 10 temmuza dek surecek festıvalde 511 sanatçı 8 etkınlık sunacak. Bu yıl uç ayn yerde gosterılerın yapılacağını belırten Sarper. Etes Antık Tıyatrosu'nun sanatsal etkinlikler ıçın çok uygun ve anlamlı bır mekân olduğunu sovledı Sarper "Bu tür tarihi mekânlan kullannıak. festivallere karakter kazandırı\or. Bu mekânda vapacağımız etkinlıkleri ozenle seçerek, sesle zarar vermemeve çahşıyoruz. Biz sanata ve kulture sahip çıkmavı amaçlamış bir vakıfız. Efkinliklerimizk", Efes Antik Thatrosu'nu da korumava alıvoruz. Gerekli her turlu onlem alımvor. Herhangi bir zarar kesinlikle soz konıısu değil* dedı Festıvalın bu \ıl Basbakanlık Tanıtma Fonıı Cumhurıyet gazetesı ABB Yapı Merkezı Sokta^ Lee V\ rangler Eczacıbaşı. Ege Tulun Ihratatçılar Bırlığı Pamuk Mcnsınat Hılton \apı kredı Raks \e Iznıırlı bırçok tırmanın katkılariN la olusturulduğunu belırten Sarper sanatla dopdolu gunlerın Izmırlı sanatseverlerın bcklentılerını karsılayaeağını vurguladı Festhal programı voğun Uluslararası izmır Festıvalı nın onuncu yıl etkinlıkleri bando gosterılerıyle ba^lıvoı 10-1 i hazıran tarıhlennde ItalyanNVTOBandosu Macar Majorite Grubu Kara Kuvvetleri Komııtanlığı \rmoni Mızıkası ıle Ege Ordu Komutanlığı Karma Bandosu •Msancak \e Karsıyaka'da halka açık konserler sunacaklar Festı\alın..(çılıs koıiien, 17 hazıranda Ffes Antık Tıvatroda vapılacak Şef Rengim Gokmen vonetımınde İzmir De\letSenfoniOrkestrası Dr Nejat Eczaeıba^ı Llusal Beste Yansmasfnda bırıiKi olan Uçarsu'nun "Çığlıklar Anılar \e Kuçuk Bir Duş~ adlı sentonık eserıyle Ra\el'ın Daphne Cloeadlı yapıtını seslendırecek Sanat otorıtelerınce dunvanın en ı>ı koreografı olarak nıtelendınlen IMauriCe Bejart'ın Tok\o Balesi 19 hazıranda kulturpark Açıkha\a Tıyatrosu'nda Izmırlı sanatse\erle bulusacak Tokyo Balesi. Ravel'ın Bolero Stravınskynın Bahar Ayini \e Ateş Kuşu balelennı. Bejart ın ozgun yorumuyla sahneleyecek Etkınlıklenn bu yılkı tıyatro topluluğu AnkaraDe>letTiyatrosu Nazım Hikmet'ın "Kuvayi MillKe Destanı"nı kulturpark Açıkhava Tıyatrosu'nda 24 Hazıran"da ErginOrbey'ın rejısıyle sahneleyecek 26 hazıranda C Orff'un Carmina Burana sahne kantatı uluslararası seslenn katılımıyla seslendırılecek İs\eç l psala Oda Korosu, İzmir De\let Opera ve Balesi Korosu ile Çocuk korosu, Cenevre Nurmalı Sazlar Topluluğu Şef Ender Sakpınar vonetımınde Efes Antık Tıyatroda bulusacaklar Ifuk-Bahar Dorduncü kardeslenn pıyano ıle eşlık edeceğı Carmina Burana'ya. soprano BirgulSu Ariç tenor Ömer Ydmaz ve barıton Gokhan Koç solıst olarak katılıyor 28 hazıranda Rusya'nın unlu Kızıl Ordu Korosu. Şef Alexandre Poustoualov vonetımınde Efes Antık Tıvatroda bır gosten sunacak Rusya'dan ıkıncı konuk St Petersburg Filarmoni Orkestrası ŞefYuri Temirkano>r >onetımındekı orkestra, 6 temmuzda Etes Antık Tıyatro'da, saat 20 30'da Mozart'ın Figaro'nun Duğunu merturu. Stravınsky'nın Pctruşka'sını ve Bruckner'ın 4. Senfonisi'nı seslendırecek 8 temmuzda Mozart Akşamı adıyla duzenlenen gostende. soprano Aytül Buvıiksaraç'la. bas Arilla Manizade, pıyanıst Vedat Kosaleslığınde sahne alıyor Gostende sanatçılar, Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırnıa, Rgaro'nun Duğunu, Sihiıii Flüt ıle Don Gkr\-anni operalarından arya ve duetler sunacaklar Mozart Aksamı. Efes Celcıus Kutuphanesı'nde gerçekle^tınlecek 6 temmuz dışındakı butûn etkınlıklenn 21 30"da gerçeklestınleceğı festıvalın son gosterısı. 10 temmuzda Çesme Açıkhava Tıvatrosu'nda yapılacak Dunyaca unlu gıtarcılan Pacode Lucia, Al Di Meola ve John Laughlinden olusan "Gitar L'çlüsu" ılk kez bıraraya gelerek gostenlennı sunacaklar "10. Uluslararası İzmir Festivali"nın bıletlen ^ yuz bın ıle I mıKon 500 bın lıra olarak belırlendı Btletîer, Izmır Devlet Opera \e Balesi gışesı, Beymen. Montro ve Gundogdu Mc Donalds. Kar^ıyaka Galen Nur, Selçuk Efes Muze Mudurluğu. Kuşadası ve Çesme'de Tunzm danıs.ma burolannda satışa sunuldu İlk konserin geliri La Fenice Tiyatrosu'na Kultur Servisi - 24 Uluslararası Istanbul Muzık Festivali. buvıl ^5 vılını kutlavan Istanbul Devlet Opera ve Balesi nın orkestra koro ve solıstlerının unlu operalann tanınmıs bolumlerını vorumladığı konserle baslıyor Efes Pılsen'ın sponsorluğunu vaptığı açılış konserınde orkestravı ılk şeflık derslerını Orhan Tannkulu ve Renato Palumbodan alan. Rotterdam Konservatuvan ve Amsterdam Svveelıncke Konservatuvan'nda uç yıl orkestra ve kompozısjon çalısan halen Hollanda ve Fınlandıva da seflık vapan Orhan Şallıel yonetıyor konserin solıstlen arasında onemli ısımler yer alıyor Mustafa İktu ıle eğıtım goren ve Istanbul Devlet Konservatuvan Opera > uksek Bolumu'nden mezun olan soprano Efsun Oztoprak eğıtımını Mozart Muzık Akademısı nde surdurdu Elizabeth Schvvarzkoprun da ıçınde olduğu hocalarla çalıştı JaklinÇarkçı 1984 vılında gırdığı İstanbul Devlet Opera korosu'nda 1988 vılında soİKt oldu Italya ve Almanya'da çalısmalar yaptı 1993 vılında La Scala'da sahneye çıktı Tenor Erol Uras. I B Konserv atuv an' nda eğıtım gordu 1965- 70 yıllan arasında Istanbul Şehır Operası'nda solıst olarak gorev yaptı 1980'de Deut'sch Oper'ın davetıyle Berlın'e gıttı Çeşıtlı ulkelerde temsıllere katıldı. resıtaller verdı Halen 1973 Mİında katıldığı Utanbul Opera korosu nda solıst olarak gorev yapıyor Devlet Şanatçısı Avhan Baran 195 ı vılında Ankara Devlet Konservatuvan Opera Bolumu'nden mezun oldu ve Ankara Devlet Operası'nda goreve başladı Yurtdısında konser ve resıtaller verdı Uluslararası Enescu Muzık \ansması nda altın madalya aldı V'erdi'nın 'Vepres Skiliennes" operası ve 'DortTürk Eseri'nın kayıtlarını gerçekleştırdı Bu konserin bır anlamlı yanı da konser gelınnın Levla Gencer, Maria Callas ve Renata Tebaldi, Pavarottigıbı muzık dunyasının en unlu îsimlennın sahneye çıktığı ve bu yıl yanan La Fenice Tıyatrosu nun onarımı ıçın bagıslanacak olması North Carolina Güzel Sanatlar Okulu öğrencileri, W A Voice of My Own' adlı oyunu sahneliyor Çiğdem Selışık'ın "beş oyuncunun sesleriv le oluşan bir oda nıuzigi* dive adlandırdığı Kendıme Ait Bir Ses", kadının. ama daha çok insanoğiunun geçmişten bugune dek uzanan kendini arama, sesini bulma" 'HeHiesiıı kendine ait bir sesi ohnah 9 DURGl'N North Carolina Guzel Sanatlar Okulu oğrencılerı HABITAT II kapsamında bugıın saat 19 00 da Amenkalı kadın vazar Elenor Jo- nes unmetnınden ÇiğdemSelışık ın sahneve aktardığı 'A Voice of \I\ Ov\n' (Kendime Ait Bir Ses) adlı oyunu AKM Oda Tıvatrosu nda sergılıyor Elenor Jones'un North Carolina Guzel Sanatlar Akademısı Dekanı Gerald Freedman ın onerısivle ka- leme aldığı metın \irginia \\o- olf un "Kendime Ait Bir Oda' adlı yapıtından vola «.ıkarak olusturul- mus Ingılızce olarak sahneleneı.ek ovun kadın saır Sapphodan gunıı muze dek uzanan zaınan dılınıı n,e- rısınde Ladv Murasaki. Aphra Behn, Fannv Burnev, Jane Aıısten, Charlotte Bronte. Marrv Shelly, Emih Bronte. GeorgeEliot,George Sand. Lilian Hellman. Toni Morri- son,HarrietJacobs,Doroth> Parker gıbı kadın yazarların 'kendi sesleri- nl' bulma seruvenlennı anlatıvor Tıvatroçalısmalarını Amenkada North Carolina Guzel Sanatlar Okıı lu nda surduren C ığdcm Selısık ın "neş ov uncunun sesleriv le oluşan bir oda muziği'dıve adlandırdığı 'Ken- dime Ait Bir Ses' yasadıkları çağın otesine geçen vasam biçinilcn \e dusııncelenvle avkırı zekı sanatçı kadınlann varolmaseruvenını konu alıvor "O>unu bir kadın sesi olarak de- ğil de. kendini ifade etnıek isteyen her birev in ov kusu olarak değerlen- dirmekgerek"dı\or Selısık "Çün- ku butun mesele insanın kendi sesi- ni bulması. varolma nıucadelesinde- ki konumu He ılgili." Selısık heıkesin kendısıneaıtbır sesi olması gerektığını du>unuvor "Son 20 v ılda belirgin bir şekilde or- tava çıkan birsorun, kendini ıtade etnıek . Herkesin kendine ait bir se- si olması gerekıv or. Ov le bır sureçten geçiyoruz ki artık a/ınlık ve çoğun- luklar giderek kendilerıni daha vo- ğun ifade etmeve: buna kaı*şılık bas- kıcı rejimler de vavaş vavaş eriyip. verlerini birev lere bırakmaya başlı- \«r. Tabii burada çok onemli bir nnk- ta daha var« Seslerin giderek çoğal- dığı bu donemde. çok sesli vaşama- nın kaçınılmazuğı" Boy lesı çokseslı bır mozaık ıçın- de kadının konumu her zamankın- den daha onemli Selısık a gore Ka- dının anu daha çok ınsanoğlunun geçnıı^ten bugune dek uzanan 'ken- dini arama, sesini bulma'seruv enını anlatan Kendime Ait Bır Ses ışte bu aray ışin ustune gıdıyor Kendısı- ne davatılanların dısında bırsevler vapmak ısteven kadınlann dunyava ne anlattıklarını kadını erkekten tarklı kılan dııvarlıkları kısacası •benim" dıvebılen kadınlann sesini duvurabılmevı amaçlıvor "İnsanın kendi vaşamıvla butun- leşmesidir birev selleşmek. Vlrginia \\oolf'un dediği gıbi, oturnıa oda- laıındançıkarak yasamakanşnıak gerçekten de çok onemli birolav. Va- nı insan gerçeğini,o çok bov utlu ger- çeği gormek... Kisinın. kendi sesini vaşamı haline donuşturmek ve o sesi yaşamak çok onemli" Selısık oyunusahnelemea^ama- sinda tumuy le kadın oyunculardan ekıbıvle kurduğu ıletışımın oyunu sekıllendırmedekı onemınc değını- \or "Merni ilk okuduğumda çok kuru. çok kalıplaşmış bir dille kar- sılastim. Çalışmav a başladıktan son- ra ovun vavaş vavaş şekillendi. Öğ- rencilerimle kimi zaman oturup ovun üzerine konuştuk, kadın ol- makla ilgili birtakım sonınlan tar- tıştık Bir oda muziği gibi olsun is- temiştim ov le de oldu. \e ov kıi, kişi- lerin kendi dramlanndan vola çıkı- larak belirlendi. Çunku vaşamın kendisi zaten veterince dramatik.. Biz, bu dramı fazla teatral olmadan ve birtakım mesajlar empoze etme- den vansıtmak istedik" Selısık bır tıyatro eğıtmenı olarak ızledığı yontem konusunda ıse, bıl- gı vermekten çok. bılgının oluşu- muna vardım ermey ı veğledığını be- lırtıyor Sanatçı. son on yıldır tıyat- ro araştırmaları kapsamında psıko- lojı sosyalyapı.ınsan-doga. ınsan- bılım ılıskılerının yanısıra dılın an- latım sınırlan v e yapısı uzenne eğı- lıvor "Tivatro artık bir psikolojik durumu mu anlatacakvoksa bir olu- şumu mu,y a da varlığımızla ilgili bir sorunu mu.' Bu konular bana ger- çekten muthiş heyecan verivor" BUAŞAMADA ŞÜKRAN KURDAKUL "Solcu Korsan" Sağcı Korsan..."Solcu korsan" deyımı Aragon'un Yaşamın ustunde çok zor temızlenecek pıslık ta- bakaları yaratan haramılere karşı dunya goruşunu koruma sılahı olarak kullanmış bu sozu Aragon Olayların doğruladığı bu şaırce nıteleme gun geç tıkçe, bılgece uyarıya donuşerek dunyayı degıştırme umuduyla dernegıne sendıkasına partısıne omuz veren lyı nıyetlı ınsanlan dalgınlığmdan uyandırma ışlevı kazanıyor Çunku her ulkede amacı aynı "solcu korsan"\r\ Doğru olanı da, oğretıyı de orgutu de kendi çıkarı ıçın kullanmak Yugoslavya'da da Sovyetler Bırlığı Komunıst Par- tısı yonetımınde de çok gormuşlugu var dunyanın bu çıkar ustalannı Bızım "tekpartıdonemı", "solcukorsan"\ "aferıst" olarak nıtelemıştı Yakup Kadrı Karaosmanoğlu anılarında şoyle anlatır bu turden ışadamını " Hadıselerın en onemlısını teşktl eden dunku mıllı mucadelecıler ve o gunku devrımcıler kadrosu- nun bır kazanç ve menfaat şırketı karakten taşıma- ya başlamasıydı Bunların kımı arsa spekulasyonla- n, kımı ıdare meclısı azalıklan, kımı taahhut ışlen, kı- mı de her turlu şekıllerde komısyonculuk peşıne duş- muş bulunuyorlardı "(Polıtıkada45Yıl,sf 86 I bas 1968) Gunumuz sosyal demokratlarının ıçınde barınan- ları, yargı, yenılmez yutulmaz bır sozcukle tanıttı top- luma "Hırsız' * • Korsanın solcusuyla sağcısının bırleştığı yer nere- sı? - Vurgun Sağcısı. çoğun, yasalann guvencesı altında ger- çekleştırır vurgunu "Solcu korsan" gızhce kemırmeye çalışır Yasaları ortulu yağma aracı olarak kullanmanın bır ornegını dostum Besim Çeçener vermıştı "Askerı Konsey, 1983'te yetkılennı devretmeden 3-4 gun once 2863 sayılı yasayı onaylayarak Anıtlar Yuksek Kurulu'nu lağvetmış, yenne 15 koruma ku- rulu getırmıştır" Amaçları neydı paşalann? Ozerk Anıtlar Yuksek Kurulu'ndan kurtulmak ve yerıne uyelennı atama yetkısı sıyasal ıktıdara verılen kurullarla "arsa spekulasyonu na engel olan namus- lu bılım adamlarını oy tacırlerının gudumunde tut- mak Sağcı polıtıkacının kendi korsanını yasal guvence altına alma çabası daha nasıl somutlanabılır • Kultur Bakanlığı nca Koruma Kurulları ndakı gorev- lerınden alınan uç degerlı bılım adamı (Prof Dr Afi- fe Batur, Prof Dr Zeynep Ahunbay, Oktay Ekın- ci) Danıştay'a başvurdu Bu davranışı, namuslu aydının, aykırı toplum guç- lerı karşısındakı haklılık savaşımına ornek olarak gor- duğumu belırtmelıyım Bır dırenış orneğı de okuyacagımız satırlar "Meslek yaşamlan boyunca tanhsel ve kültûfet varlığımızı, ulusal değerlenmızı koruyan saygın ısım- len haksız bıçımde yıpratan, ıhbar eden, evlerını polıse bastıran bu Kultur Bakanı kımlığı ulkemı- ze yakışmamaktadır Aynı bakanın kendi bakan- lığınca desteklenen bır fılm ıçın sansurcu, sanat duşmanı, bılım dışı ve tarıhe aykırı yaklaşımı ka- muoyunca ıbretle ızlenmıştır Bu kulturduşmanlığına, ulke yonetıcılennın dık- katını çekme gorevını yerıne getırırken bakanın ta- lıhsız davranışlarını kınıyor, kamuoyunun duyarlı- ğını beklıyoruz " Bır sure once "Sanatçılar Kurultayı"r\da bırle- şen 47 kuruluşun seçtığı "Gınşımcı Kurul"un ye- rınde tepkısı tarıhe yazılmış bır mektup değıl, ul- ke gerçeklerını algılayan sanatçının dırenış çağ- rısı sayılmalı Orhan Pamuk'a Fransa'dan ödül • Kultur Serv isi - Orhan Pamuk un yurtdısında yankılar uyandıran kıtabı Kara Kıtap" Fransa'da etkınlık gosteren Le Comıte Franca Turque adlı kurum tarafından verılen "Edebıyat Odulu nun sjhıbı oldu Pamuk'a odulun yanı sira 2> bın Fransı/ Frangf ndan olusan para odulu 4 hazıranda gerçeklestırılen bır torenle venldı İDSO'nun başarıiı Güney Kore turnesi • İZMİR (AA) - Korea An Management'ın davetı uzerıne Guney kore'de 5 konser veren Izmır Devlet Senfonı Orkestrası (İDSO) Izmır'e dondıı 27 mavıs - 4 hazıran tarıhlerı arasında gerçeklcsen turne kapsamında 4 kentte 5 konser veren İDSO nun etkınlıklen Guney kore yazılı basınında ve telev ızyonlannda ver aldı İDSO Muduru Numan Pekdemır korede kendilerıni şaş.ırtan ve hayran bırakan ozellığın konser salonları olduğunu belırterek sanavı ve teknoloııdc ılerlemı^ Guney Kore'de dev letın kultur ve eğıtıme ay rıca onem verdığını vurguladı 5. Tünkiye Sinema Günleri Kısa Hlm Yarışması • KültürSenisi- 5 Turkıye Sinema Gunlen- Nurnberg kapsamında bu yıl uçuncu kez kivi Fılm \an^ması duzenlenıyor Uluslararası alaııda Turkıvelı genç sınemacıları desteklemeyı amaı,lavan yarisnıada kurmaca. deneysel belgesel ve canlandırnıa tılnılerı olmak uzere bes dalda toplam 92^0 DM odul dağıtılacak Yarışmaya ancak 1 Ocak 19^4 tarıhınden sonra yapılan ve geçen yıl duzenlenen 4 Sinema Gunlerı-Kısa Fılm Yansmasi na katılmamı^olan filmler katılabılıyor Bırden fazla yapıt gonderebılecek olan katıhmcılar tılmlerını en geç 31 Temmuz 1996 tanhıne kadar Hılmı Etıkan Sotyalı Sokak Pa>a Han. No 4 Kat 1 Tunel 80050 ISTANBUL veva Bılım ve Sanat Kıtabev ı Mehmet Oz konuk Sokak 17 6 Kızılay ANkARA adreslenne teslım edebılır veva postavla eonderebılır Daha fazla bılsıı ıçın tel 212 252 57 00 Akbank'tan çocuklara resim kursu H Kultur Servisi - Akbank. kuçuk ressamlar ıçın yaz resım etkınlıklerıne baslıyor 10 hazıran - 30 ttmmıız tanhlerı arasında resım ve heykel muzelerınde duzenlenecek yaz etkınlıklerıne pazartesı ve salı gunlerı sabah ve oğleden sonra olmak uzere 6-16 yas grubu çocuk ve gençler katılabılecek Çalısmalarİa ılgılı sergı I ağustostan ba^layarak Resım ve Hevkel Muzesı Halıl Dıkmen Galerısı nde halka sunulacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle