25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-4EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türtceş'ten Karadayı'ya övgü • VSKARAlCumhuriyet Büro»}-MHP Genel Başk.aıı Alparslan Türke*. <îenelkurma\ Başkanı Orgereral tsmail Hakkı Karacayı'nın. bir siire önce "Türkiyede ışler kötü ;gidiycr Parlamentoda siyasi partiler bunun (bilincnde mi ataba?" yolundakı sözlennı anımsıtarak "Sayın denelcjrmay Başkanı .güzel yeyler söyledi. Son sözüni de TBMM'ye -verdiğ önemı ifade ederek bağlacir' dedi. Aczmentfi liderinin cezasına onama • A>KARA(Cumhuriyet Bürosu) - Aczmedilerir» 1 ideri Miisiüm Gündüz'ün "Atatürk'e hakaret' suçuncan mahkemece verilerı 2 yılhk cezasi onandı Yargıtay tarafından verilenonama karanyla Gündüz'ün 2 yılık mahkÛTiiveti kesmleşt:. Gündüz. önümüzdeki aünlerde cezasını çekmeye •oaşlayacak Öasın Yasası çalışması • ANKARA (Cu m h uriy et Bürosu» - Adalet Bakanı ;Şe\ket kazan. Basın Jfasası "nın değiştirilmesi Jçin titiz birçalısma jiirürtüklenni bildirdi. iCazan. bir grup gazeteciy le yaptığı sohbet toplantisında. taslaiiın önümüzdeki günlerde Bakanlar kurulu'na sunulacağını belırttı. Taslağın üzennde çalişma yapılırken. başta Basın Ahlak Yasası olmak üzere anayasanın basın hürriyetiy le ilgilı temel esaslan. \^b Meşrutiyeti'nden bu yana \e basın >ayın yaşamına getirilen yasaklama ve özgiirlükler ile Avrupa'dakı uygulamalann göz öniinde bulundurulduğu kaydedildi. Baratairnın isteği • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Tüm Bel- Sen"e üye memurlarla toplusözleşme imzaladığı için hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istenen Urla Beledıye Başkanı Bülent Baratalı. De\let Memurlan Yasasi'nın anayasaya aykın olduğunu belirterek. bunun düzeltilmesını ıstedi. İmzaladığı sözleşme nedeniyle yargılanmasına başlanan Baratalı. Türkiye'nin de imzaladığı (LO sözles,meleriy le memurlara sendıka hakkı tanındığını belirrti ErgüTden Ağar ve Kazan'a tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP İzmir \lillet\ekili Sabn Ergül. anayasaya göre Türkiye'nin polis devleti ya da İslam cumhurivetı olmadığını vurgulayarak. bütün demokratik kitle örgütlerinı birlıkte mücadele etmeye çağırdı. Ergül. "Türkiye haîkı. bu yönetieılere. telefon dinlenmesıne izin \eren DGM yargıçlanna \e Mehmet Ağar \ e Şev ket Kazan'a layık değildir" dedi Çiller'in serveti araştırması • AN'KARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı. Başbakan t'ardımeısı \e Dışişleri gakanı Tansu Çiller'in ijuşkulu seneti ile ilgili iddialar üzerine kurulan JBMM Soruşturma Komisyonu. dün yaptığı ilk toplantısında yeni yasama yılında çalışmalanna hız Cerdi. K.omisyon. Çiller'in gaynmenkııllenne ılişkin bilgi edinmek ıçin kurumlara yazı yazarken. yanıtlann hızla ulaşması için bu işlemlen ""elden" yapma kararı aldı. Polisin eğitimi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel. polisin hizmet kalitesinın yükseltilmesinin tek yolunun eğitim olduğunu bildirdi. Yüksel, polis memuru yetiştiren 22 Polis Okulu Müdürü. Polis Koleji Müdürü. Polis Akademisi Başkanı. emniyet genel müdür yardımcılan ve daire başkanlarının katıldığı bir toplantı >aptı. Hükümet değişiklikleri nedeniyle bitirilemeyen projeleri Başbakan'ın onaylaması şart Tank projesi staıt beküyorLALE SARIİBRAHİMOĞLÜ ANKARA-Türkiye. daha az dışa bağımlı sa- \unma sanayıi oluşturulması kararı çerçevesin- de tank \e taarruz helıkopterlerinin ortak üretı- mi projeleri ile kntık teknolojilerde yerli katkı payının arttırılması arayışında. Sık aralıklarla değişenhükümetler\ekaynaksıkıntısı nedeniy- le önemlı projeleri sonuçlandıramayan Savun- ma Sanayii Müsteşarlığı"nın(SSM)hazırladığı kalın dosya Başbakan Necmettin Erbakan'ın onayını bekliyor. 13 ortak üretim projesinın yü- rürlüğegırmesı için SSM ıleGenelkurmay Baş- kanlığı arasında anlaşma sağlandığı belirtıldi. Erbakan'ın. savunma sanayii projelennin baş- layabilmesi için onayı gereken Savunma Sana- yıı tcra Komitesı toplantısı öncesı, kuvvet ko- mutanlarının da yeralacağı daha genış katılım- lı Yüksek Koordınasyon Kuruiu"nu(YKK)top- lamayı îstediği bıldirildi. İcra Komitesi kararla- n. Başbakan. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanf nın katılımı ile alınıyor. An- cak Erbakan'ın. kuv~vetkomutanlan. Maliye Ba- kanı. De\ let Planlama Teşkilatı \ e Hazine müs- teşarlannın da katıldığı YKK'yi toplayarak. kri- tik teknolojilerde yerlı katkı payının arttınlnıa- • Türk savunma sanayii. tank ve taarruz helikopterlerinin ortak üretimi ve F-5'lerin modernizasyonu projeleri ile kritik teknolojilerde yerli katkı payını arttırma arayışında. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın üzerinde mutabakat sagladığı 13 savunma sanayii ortak yapım projesi. savunma sektörünü canlandıracak. sı yollarının geniş katılımlı bir platformda tar- etme eğilimine girdi. Almanya ve Fransa'nın tışılmasını ıstedığı belırtilıyor. REFAHYOL hü- kümeti öncesinde belirlenen \e kritik teknolo- jılere sahip olunmasını öngören daha az dışa bağımlı sa\ unma sanayii oluşturulması politıka- lannın. SSM ile Genelkurmay Başkanlığı'nın üze- nnde mutabakata \ardığı projelere yansıdığı gözlendı. Bu çerçe\ ede tank \ e taarruz helıkop- terleri ile F-5'lerin modemizasyonunda kritik sa- vunma teknoloplerinde yerli katkı payının art- tınlması hedetleniyor. Erbakan'ın onayını bekleyen projeler arasin- da Noneç'in Türkiye'ye ambargo uygulaması sonucu vermediğı \e 4 adet 'Seaha»k' deniz helikopterine takılması öngörülen "Penguin" fuzelerinin yerine Amerikan Sikorsky firma- sından "Hellfire" fuzelerinin alınması da yer alıyor. Türkiye 1993 y ılında "Black Ha«k" ı Ka- ra Şahın) helikopterlerinin ortak üretimi ıçın Sı- korsky firması ile \aptığı sözleşme\i ıse ıptal oluşfurduğu Eurocopter firması ile 30adet "Co- ugar" helikopterınin ortak üretimi müzakerele- nninsonuçlandınlması halindeSikorsk\ ilesöz- leşmenin iptal edilmesı beklenhor. ABD'nın 10 adet "Super Cobra" helikopte- rinı Yunan lobısinın baskısı sonucu Türki\e'\e \ ermekte tereddüt etmesi üzenne Ankara. taar- ruz helıkopterinı ortaklaşa üretmek üzere. ara- larında Rusva. Almanya. Fransa \e ABD'den olanların da bulunduğu fıımalarla müzakerele- rebaşladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)da SSM'den ayrı olarak 4 adet Amerikan "Chino- ok" nakliye helıkopterı satın almaya hazırlanı- şor. Ancak MSB'nin. tanesi 20 mılvon dolarol- duğu bildirilen bu helikopterlerın bıradedi ıçin vaklaşık 30 milyon dolar üzerinden alım hesa- bı vapması eleştiri \e spekülasvonlara neden ol- du. Ortak yapımlan \e modernizasvonları sıra- sında teknolojilerde \erlı katkı pa\ının üst dü- zeye çıkanlmasının hedeflendiği projelerin ba- şında tank \e taarruz helikopteri ile 48 adet F- 5 uçağının modernizasyonu projeleri geliyor. 2002 yılından itibaren hizmet dışı bırakılma- ya başlanacak tanklann yerini almak üzere mo- dern bir tank üretıminin araştırma \egeliştinne yoluyla gerçekleştınlmesi öngörülüyor. Türki- \e daha önce 14 milyon dolara ABD'nin Gene- ral Atomics fınnasından satın aldığı tnsansız Ha- \a Araçlan'nın (UAV) ortak ürerimı için ihale- ye cıkma kararı da aldı. Erbakan'ın nihaı kara- n \ermesi beklenen diğer savunma sanayi pro- jeleri şöyle: - Ikincı paket F-16 uçaklannın elektronik harp sıstemleri. - 5.56 milimetrelik pi>ade tüfeği. Bu proje- ninoffsetilegerçekleştirilmesındenvazgeçildi. - Hmatistan'a İspanya ile ortaklaşa yapıl- maktaolanÇN-235hafifnaklıve uçaklannın sa- tışı. Bu amaçia mevcut 52 uçaklık üretim prog- ramının 55'e çıkarılması hedeflenivor. - Özel kuvvet helikopteri ve uçak moderni- zasyonu. Kaideye monteli "Stinger" füzeleri. modern tank yapımı ve tekerlekli zırhlı araç projelerinin araştırma geliştirme yoluyla üretıminin saölanması. CHP rapor hazırlıyor ' Ozel tim kontrolden çıkmış' TUREY KOSE A.NKAR.A - .Vluş'un Yarto ılçesınde bir po- lis memurunun öldürülmesı ile sonuçlanan olay- larla ılgıli olarak vörede incelemeleryapan CHP heyetinın başkanı Amasya Mılletvekilı Haydar Chmak. "Özel tim kontrolden çıkmış. Tama- tnen ke\fi, yıldırma>a dönük e> lemler vapılmış. Böylece PKK'nin amacına hizmet edilmiş" de- di. Olavın "kadın ka\gası"ndan kaynaklandığı sav larının doğru olmadığını bıldıren Oynıak. ra- porlarındayurttaşlarınzararlarının tazmin edil- mesı ve özel time çeki-düzen venlmesini iste- yeceklerinı söyledi. Yarto'da 17 eylü! akşamı mevdana gelen olav- lar üzerine. HavdarOvmak ile Antalva Millet- vekili BekirKumbul ve Muğla Millenekili Ze- kiÇakıroğlu'ndan oluşan CHP heyetı bölgeve gıderek araştırma vaptı. Ankara'ya dönen he- vet. raporunu hazırlamaya başladı. Heyet Baş- kanı Oymak. Cumhuriyet'in sorularını yanıt- larken valj. belediye başkanı, emniyet müdürü ve yurttaşlarla görüştüklennı. zarar gören \er- leri gezdıklerim söv ledi. Oymak. aldıklan bil- gıler ışığında. olavların gelişımi ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri vaptı: "17 eylül günü bir PKK baskını söz konusu. Yarto'da HADEP kongresindeki ola> dan sonra 'ba\ rağa sa\gf nıitingidüzenlcnmiş. PKK' Bu- ravı elden kaçınyoruz" havasınagirmiü. Biret- kinlik \ apmak istemiş. 6 kişilik bir ekip taciz e> - lemine girmek istemiş. İkhe bölünmüşler. bi- rinci ekip emniyete atış yapacakken. sokakta özel tim görevlisi görüp. ona ateş etmişler. kaç- mışlar. Diğer ekip de, hapishane tarafına gider- ken panzer görüp kaçmış. Sonra sabaha kadar şehirde siiah atılmış. Sabah \ali. cmnivct müdü- rü gclmiş. sokağa çıkma v asağı konmuş.300 ka- darvatandaşı toplamışlar. Sorgulama bir reza- let. İ nsanlan v ere v atırmışlar. dipçiklenıişler. 12 kişiyi tıırnıuşiar. diğerlerini serbest bırakmışlar. Gece \ ine silah sesltri du>ulmuş. sabaha kadar ateş sürmüş. 19 eylül günü sabahtan öğleye ka- dar ateş edilmiş. Kurşun değnıeven dükkân. ev >ok." Oymak. olaylar sırasında özel tımin kontrol- den çıktığını. tamamen keyt i dav randığını söy- ledi. Oymak. hedef gösterılmeden ateş edild'i- ğini. ~Erkekseniz dışan çıkın". "Ermeni uşak- lan" gibi anonslar yapıldığını aktardı. Araştırma sonucu Kalp krizine karşı 'Pravastatin' İstanbul Haber Senisi - ABD Harvard L ni- versitesı Tıp Fakültesı ve Bngham \Vomen's Hastanesi araştırmacılan tarafından gerçekleş- tinlen ve kalp krizi rıski taşıyan hastalann kul- landığı "Pravastatin" adlı iİaçla yapılan araş- tırmalann sonucunda umut v erieı sonuçlar alın- dığı bıldirildi. Pravastatin'in Boston'dan tüm dünyaya u>- dubağlantısıyladu\urulansonuçlan İstanbul'da Polat RenaıssanceOtelı'ndeızleven vegazete- cilere değerlendıren Prof. Dr. AntonioGotto. Pra- vastatin adlı ılacın. kalp krizi geçirmiş ancak ko- lesterolü yüksek olmayan hastalarda ıkinci bir kalp krizi geçirme ve kalp krizine bağlı öiüm riskıni >üzde 24 oranında azalttığının belirlen- dığini söyledi. Gotto. Pravastatın-'ın etkilennin araştınldığı bundan önceki çalışmalarda. ilacın kolesterol düze\i yüksek ve koroner kalp hastalığı bulu- nan hastalarda kalp krizi nskinı yüzde 62 ora- nında. ölümle sonuçlanma\an kalp knzi riski- nı ise yüzde 53 oranında azalttığını belirrti. Beş > ıl süren CARE (kolesterolle tekrarlayan ola\ lar) çalışması dünyanın önde gelen kardi- yologlanndan Prof. Dr. Eugene Braunvvald ta- rafından vönetildi ve 24-' : 5 yaşları arasında 4159 kadın v e erkek hasta üzerinde gerçekleş- tırıldıği belirtildi. Çalışmada. kalp krizi geçirmiş ancak koles- terol seviveleri yüksekolma\an hastalarda Pra- vastatin'ın ikınci bir kalp krizi geçirme ya da kalp hastahğından ölme riskıni yüzde 24. inme riskıni \üzde 31. by-pass amelivatı olma riskı- ni vüzde 2~. koroner anjioplasti ıbalon tedav i- sı) olma riskinı de vüzde 22 oranında azalrtığı ileri sürüldü. Türkiye'de de 8 milyon civarında yüksek ko- lesterol sev iyesine sahip ınsan olduğu tahmin ediliyor. İstanbul Cumhıırivet Başsavcısı Ferzan Çitki, Bakırköy Cezaevi ile ı mraniye ve Bayrampaşa cezaevlerinin rahatlayacağını söyledi. Kadın veçocuklara ayrı cezaevi Ümraniye ve Bayrampaşa*da adli suçlardan tutuklû y& aa hükümlü* *"*' : bulunan kadın ve çocuklar, Bakırköy'deki cezaevine sevk edilecek HULVATOPCU Adalet Bakanlığı, Istanbul'daki cezaevle- rinde adli suçlardan tutuklu ve hükümlü ka- dın ve çocuklar için Bakırköy'de yeni bir ce- zaevi açıyor. Biray içinde açılması beklenen cezaevine Bayrampaşa ve Ümraniye Ceza- evi'ndeki adli kadın ve çocuk tutuklu ve hü- kümlülerin tamamı sevk edilecek. Çezaevi- nin yeni bir bina olduğunu, dolayısıyla tutuk- lu ve hükümlülerin her gereksiniminin düşü- nüldüğünü belirten tstanbul Cumhuriyet Baş- savcısı Ferzan Çitici. "Cezaevierindeki kadın ve çocuklar buraya sevkedilince. Bav rampa- şa ve Ümraniye cezaevleri de rahatlayacak'" diye konuştu. Tutuklu ve hükümlülerin sayılannın art- masına karşın cezae\ lerinin yetersiz kalma- sı, Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İs- tanbul'da Bayrampaşa \e Ümraniye Ceza- evi'nde koğuşlarda oldukça kalabalık kalan adii suçlardan tutuklu ya da hükümlü kadın ve çocuklar için Bakırköy'de yeni bir ceza- evi yapıldı. Konuya ilişkin olarak görüşleri- ni aldığımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcı- sı Ferzan Çitici, Bayrampaşa ve Ümraniye"de bulunan kadın ve çocuklann sayısınm gide- rek arttığına dikkat çekti. Adalet Bakanlı- ğı "nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastahkları Hastanesi'nin yanı başında yaptırdığı bu bi- nanın kadın ve çocuk tutuklu ve hükümlüle- re aynlmasına karar verildiğini söyleyen Fer- zan Çitici. "Özellikle Bayrampaşa Ceza- evfndeki kadın ve çocuklarçok kalababk ola- rak koğuşlarda kalıyoriar" dedi. Adalet Ba- kanlığı 'nın Bakırköydeki kadın ve çocuk ce- zaevine müdür de atandığını \urgulayan Çi- tici, şu anda binanın çevTe düzenlemesinin ya- pıldığını bildirdi. Cezaevinin biray içerisin- de âçılabileceğini söyleyen Çitici, şöyle ko- nuştu: "Binamız yeni olduğu için kadın ve çocuk- ların herihthaçlandüşünülerek\apıldı. Hiç- bir eksiklik >ok. Burada kadınlar vc çocuk- lann rahat edeceğini umuvoruz. Kadın ve ço- cuklann yeni cezaevineset k ediJmesh le Bay- rampaşa velimraniyeCezaevi'ndebir rahat- lama olacak. Onlann boşalrtığı yerlere diğer tutuklu ve hükümlüleryerleştirilecek. Böyle- ce cezaevierindekj sıkışık durum sona ermiş olacak." Kadın ve çocuklann yeni cezaevine sevk- lerinin onlan mekân olarak rahatlatacağını söy- leyen Ferzan Çitici. cezaevinin çevre düzen- lemesinin oldukça iyi yapıldığını, binada da kadın ve çocuklann tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini belirtti. ^Ibadet özgiirlüğü tarüşması anlamsız' Demirel. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin açılış törenine katıldı. Demirel, daha sonra Mordoğan'da 'padişah tapusıf yerine 'cumhuriyet tapusu' dağıttı. MERİH AK/ ASLMAN ABACIOĞLl İZMİR/MORDOĞAN-CumhurbaşkamSü- leyman Demirel. son günlerde artan laiklik tar- tışmalarını "Havanda su dö\Tnek" dıve nıtele- dı. Demirel. dün Izmir'de Dokuz Evlül Ünıver- sitesi'ndeki öğretim yılı açılış törenine katıldı ve Mordoğan'da "padişah tapusu"venne "cum- hurijet tapusu" dağıttı Dokuz Evlül Ünıversitesı'nin 1996-97 öüre- nm v ılının açılış törenınde konusan Demirel. Dev - let Bakanı lşda> Sa>gın. YÖK Başkanı Prof Dr. KemalGürüzve RektörProf Dr Fethiİdiman, laikliğı vedenıokrasıyi vurgulayıcı konuşmalar yaptılar. Türkıve'nin son 73 yıldır en uzun sü- ren barışdönemını vaşadığını. Anadolu'nun ta- rihinde hıçbir dönemde bu kadar çok insanı bes- lemediğını. hıçbu kadar ımaredilmedığini kay- deden Demirel. "Türkhe'nin dününü anlama- dan bugünü anlamak ve varına doğru bakmak M n l ı ı n ı ı t Oikf»ı^1#»Tn a n i l r l ı Kapatılan Türkiye Banş Derneği'nin başkanı ve ernek- T l c l I l i U U l A ^ l » . e i - U t ; i I I c U I U U l |ibüyükelçiMahmutDikerdem,ölümünün3ûncü>Tİ- dönümünde dün nıezan başında anıldı. Törende kısa bir konuşma yapan ÖDP İstanbul İl Başkanı Meh- met Atay, Dikerdem'in banş isteyenlerin örgütlü mücadele etmesini istediğini betirterek. "Onu anmaıun en hi yolu. banş sa\*aşımınj yükseltnıek olacakhr" dedi. Kemai Türkler Eğitim ve Kültür Vakfi Yönetim Kurulu üyesi Hasan Algün dc Dikerdem'in cenazesini işçi sınıfina emanet ettiğini ammsatarak, anma tö- renine işçi sııufiııdan kafılını olmamasını eieştirdi. Dikcrdem'i anma törenine, eşi Sevin Dikerdem. yakın- lan, eski DİSK Genel Başkanı Kemal Törkler'in eşi Sebahat Türkler, Reha İsvan, gazetemiz yazan Deniz Som ve gazeteci Mehmet Ali Birand kanldtlar. (Fotoğjaf: KUBİLAY TÜNTÜL) mümkün değildir" dedi. Demirel, cumhuriye- tın kurulmasıvla halkın tebaa olmaktan çıkıp vatandaşlığa kavuştuğunu. halkın eşit konuma geldiğını. bunun da bu ülkede bırlik v e beraber- liğin kavnağı olduğunu söyledi. Türkive Cum- hurıvetı Dev letı'nın çoğulcu bir dev let olduğu- nu. halkın hür iradesine dayanan bir Meclis'i ve buMeclıs'ingüvenoyunadayananbirhüküme- ti bulunduğunu vurgulayan Cumhurba^kanı Sülevman Demirel. "Ancak ne Meclis ne de hü- kümet her şe\dir Başka kummlar vardır. Bağım- sız \ argı organlaru hür üni- versiteler. med>a vetoplunı örgütlcrinin rünıü ülke ida- resinde söz sahibidü*. Bu kadarçokseslilikte nasıl so- nuç alınır dersek, herkes birbirini kabul edecek. kat- lanacak. kendisınırian için- de kalacaknr. Demokratik düşünce ve sabır burada başlar. Burada anayasa gündeme gelir. İktidaria- nn nasıl gelip gjdecekleri kaidelerebağlannııştır. Ben sadece Türkiye Cumhuri- >eti'ni değil, uygar bir ül- keyianlannayaçakşıyonım. Birçok sıkıntılardan gecse de benûn ülkemde bunlar vardır" dedi. Cumhurbaşkanı Demi- rel, Mordoğan'da. "Atam izindeyiz,Türkhe laiktirla- ik kalacak". "Sayın Cum- hurbaşkanımız,4071 sa>> lı yasayla bizi padişah ta- pusundan kurtardınız.şim- di doğal SİT'ten kurtarma- nızı bekiiyoruz". "Sayın Cumhurbaşkanım. doğal SİT alanlannı kaldınnız" pankartlarıyla karşılandı. Cezalar arttı Trafik yasa tasansı komisyondan geçti • Trafik yasa tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasan, kurallara uymayan yaya ve sürücülere uygulanan para cezalannı arttırdı. Sürücülerin cep telefonu ve mobil telefon kullanmalanyla toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaklandı. ANKARA (Cumhuri\et Bürosu)- Trafik suçlannda ceza artışını öngören öldürme suçu işlevenler ile çek-senet usulsüzlükleri vapanlara da sürücü belgesi vizesi veren trafik vasa tasansı, dün TBMM İçişlen Komisyonu'nda kabul edıldı. Tasan. trafik kurallanna uymayan yaya ve sürücülere ağır para cezalan getirdı. Polisin. ceza yazma vetkisi 12 milyon lirava kadar ulaşırken. yargıya intikal eden ıhlallerde meblağ oranlan 90 milyon lira sınırına kadar yükseltıldı. İçişleri Komisyonu. dün Necati Çetinkaya başkanlığında toplanarak, Trafik Yasası'nın bazı maddelerınde değişiklık öngören yasa tasarısını kabul etti. Hükümet adına toplantıya İçişleri Bakanı Mehmet Ağar katıldı K.omisyon. Türk Ceza Yasası'nın 7 ayrı maddesi gerekçe gösterılerek öldürme suçlan ışleyenlere venlmesi yasaklanan sürücü belgelenne vize çıkardı. Buna göre bu suçu işlevenler ile çek ve senet usulsüzlükleri yapanlann sürücü belgesi almalannı öngören hüküm kabul edildi. Tasannın. **Sigara içerek araç sürülemez ve toplu taşıma araçlannda sigara jçilemez" maddesi oybirliğıyle aynen kabul edildi. Aynca. verilen önergelerle aynı maddeye eklettınlen "Araç kullanırken cep >a da mobil tetefonlan kullanılamaz" hükmü de oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarıda. başıboş hayvan bırakma yasağına uymayarak kazalara neden olanlar hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası öngörüldü. "Ağır para cezalan1 * Tasannın görüşülmesi sırasında en çok tartışılan konu. sürücü ve yayalara getirilen ağır para cezalan o[du. Tasanyla. trafik polisıne 1 milyon 100 binden 12 milyon liraya kadar para cezası verme vetkisi veriliyor. Tasanya göre alkollü araç kullananlara ceza puanı ve kanındaki alkol miktanna göre en az 6 milyon 100 lira, süKicft belgesiz araç sürenler ve sürülmesine izin verenlere 6 milyon 120 bin. araç muayenesini geciktirenlere ya da yaptırmayanlara 1 milyon 530 bin. araçlarda bulundurulması zorunlu olan gereçleri taşımayanlara vc araçlan teknik koşullara uymayanlara 1.5 milyon. karayolu dışında. kenarında ya da karayolu sının içinde izin almadan trafik işaretlerinin görünmesinin engellenmesine ve ağıryük taşıma araçlanna azami ölçünün üzerinde yükleme yapanlara 61 milyon 200 bin lira para cezası uygulanacak. Tasanda. bir yıl içinde 3 kez (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgelennin süresız olarak iptal edilmesi öngörüldü. Ölümle sonuçlanan trafik kazalanna asli kusurlu olarak neden olan sürücülerin belgelennin de bir yıl süreyle geri alınması da hükme bağlandı. Tasanyla. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'na da 7 5 yeni kadro tahsis edildi. Komısyonda, tasannın gelecek hafta çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi vönünde tavsive karan alındı. Irak, BM'de suçladı Türkiye ABD ile işbirliği yapıyor' NE\\ ^'ORK (\A) - Irak yönetimi. ABD \e Türk hükümetlerinin lrak'ın içişlerine kanştığını iddia ederek. bu planlara son verilmesini istedi. Irak. Türkiye'nin geçici güvenlik bölgesi oluşturmak amacıyla Irak topraklannı işgal etmey i planladığını da ileri sürdü. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Sahaf. BM Genel Sekreteri ButrosGali'ye gönderdiği mektupta. Ankara hükümetinin Irak'ta işbaşında bulunan siyasi rejimi değiştirmek amacıy la ABD ile gizli işbirliği yaptığını iddia etti. El-Sahaf. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in. Nevv York'ta. ABD Dışişleri Bakanı \Varren Christopher ile görüşmesinden sonra basına yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Iraklı Bakan. Çiller'in. Kuzey Irak'tan tahliyesine Türkiye'nin yardımcı olduğunu söylediği kişilerin. "Kuzey Irak'a Türkiye üzerinden gizlice sızmış olan ve CIA hesabına çalışan subay. casus ve sabotajcılar olduklarını" öne sürdü. El-Sahaf. Dışişleri Bakanı Çiller tarafından yapılan açıklamalann. Irakın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına yönelik bu gizli operasyona Türkiye'nin de katıldığını doğrulamakta olduğunu bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin güvenlik bölgesi projesini de eleştirerek "Çiller'in açıklamalan, Türkiye'nin geçici güvenlik bölgesi oluşturmak amacıyla Irak topraklannı işgal etmeyi planladığını ortaya kovmaktadır" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle