28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SA'FA CUMHURİYET 4 EKİM 1996 CUMA 14 KULTUR îki sessiz sinema klasiğiyle cazın buluşması Akbank ».l lushrarası Caz F(sti\aliıın bu \rfki ilk k »nuklan once saat 18JUTda Kerem Gorse\ Eric Revis iklisi (vanda) sonra da sıat2İ.0O"deMark Dnesser Trio olacak. MarkDresser"ın İsUnfoul'daki projesi de bundan önce pek çokdinleyicinin •efesini kesmiş l>ir proje: Tuşlularda Anthon\ Coleman v e tenor saksofonda ChrisSpeed'den oluşan uçlüsu\leil.k sürrvalLst fılm denemeieri olan Bunuel ve Dali inı/alı ' I n Chien Andalou' (Endüluslü Bir Köpek) ile Mgo'nıın yapıtı 'A Propos de \ice'(Nce Hakkında)klasik)erini n gosterilerıne mıizikleri ile eşlik edecekler. C E M V E G I L •\kbank 6 Uluslararası Caz Festıvalı kapsamında, Resım \e He>kel Muzesı'nde gerçekleşecek olan mını festıvahn bu yılkı ılk konuklan Mark Dresser Trio \ e Kerem Gorse\ /Eric Revis ıkılısı Mark Dresser modern caz olarak adlandırdığımız tunın en usta kontrbasçılarından bın Bugune kadar yenı cazın ustalarıyla sayısız çalışnıasi bulunan Mark Dresser"ın bırlıkte çaldığı ısimler arasında geçen yıl Akbank Caz Festıvalı'nde ızledığımız Anthom Bra\ton, Ra> Anderson \e John Zorngıbı buyuk ısımleıı vişabılırız 19^2'den berı hem solo kontrbas hem de ansambl muzık uzerıne çalışmalar ıpan Mark Dresser. sadece kontrbas dılınde değıl. muzıkal olarak da yenı bırdılın peşınde olan araştırmacı \e yenılıkçı bır muzıs\en En yenı projelerı arasinda Mark Dresser":, 'Force Gren' ıle Arcado ıle Tno du Clannettes'ten oluşan "The Double Trio Project'savılabılır Dresser'ın en onemlı çalışması olarak ekspresyonıst bır sessiz fılm klasığı olan "The Cabinet of Dr. Caligari" ıçın yaptığı muzığı gosterebılırız Bu yapıt. geçen \ ıllarda pek çok eleştırmen taratından da bır başyapıt olarak nıtelendırılmıştı Dresser'ın Güney Sibirya'dan gelen Yat-Kha, yann Orta Asya cazından örnekler verecek 4 Gırtlak türküciilerP IstanbuFda FEZA TANSUĞ Istanbul aboylebıı grupdahaonı.egel- medı' 6 UuslararaM Akbank Caz Festı- valı'ne katılacak olan Vat- Kha adh Gu- ne> Sıbır\alı topluluk 5 \e 6ekım tarılı- lerınde Mımar Stnan L nıversıtesı Resım ve Hevkel Muzesı'nde konser verecek Sonyıllarda Bırleşik Devletlerde beğenı kazanmis Tuvın sanatçılar Huun-Huur- Tu ıle çalıp soyledıkten sonra topluluğun kurucularından Al- bert Kme/in gruptan aynlarak Yat-Kha adh kendı topliiluğunıı kurar I99S yıhnda ılk albumle- rı olan "\enisei-Punk"ı Fınlan- dı>a'da yavımlanır Bu album Avrupa Dunya Muzıgı listelennde ıkıncı siraya kadar yuksehr Albert Kuvezm- 1 gıbı grubun otekı u>elen Ale\ei Saaia \ e E\ geni> Tkaeh«\ de Tu- \alı Albert Kuvezın, aynı za- manda topluluğa da adını ver- mış geleneksel Tuva kanunu olan Yat-Kha. aynca gıtar v e ko- muz. Ale\eıSaaıa. monnhurad- lı ıkı tellı kemençe \e E\genı\ Tkache\ ıse \urmalı çaigıları çalmaktadırlar Guney Sıbıryada bırcumhu- rıyet olan Tu\a halkı tarafından gehştınlen doguşkan ya da gırt- laktan soyleme teknığı en ılgınç \okal teknıklerden bırıdır Tu- \mler sayıları 150 000 kadar olan bır Guney Sıbır>aTurkıhalkıdıı Ge- leneksel bolgelerı Rusya ıle Moğolısun arasındakı bugunku sinırın kuze> \e ba- tisinda. Altay d?ğlarınddn Sayan havza- bindakı Yenısey ırmağına kadar uzanır Yat-Kha'nın seslendırmelerı. gelenek- sel kadar >enılığm de değerlerını \ansitır Çoğu Tu\ ın muzığı. geleneksel olarak bır solo turkucu \ e çalgıcı taratından seslen- dırılır \e muzısyenîer beiırh bjr tur veya muzıkal bıçem ıçınde uzmanla^ma eğılı- mındedırler Tu\adakt en çarpıu muzık Tuvmlerın "kuğme'dıve adlandırdıkları- dır kuğme Moğolcada "gırdak" anla- mına gelen bır sozcukten kavnaklanır Kugnıe. genellıkle "boğa/dan şarkı soy- leme" dı>e çe\ıılır Ancak Batılı muzis- \en \e ara^tırmacılar. bu avnı tenomene doğuskan so\leme. bıfonık ve\a dıtonık sovleme. armonık \e multıtonık sovlevı> adları da vermektedırler Prensıp tum du- \ıda bırbırınden a\ 11 muzıkal bıceıııleı seslendınrler \a\gin olarak bılınen be> tane bıçem \ardır Kaıgıra Mgıt.borban- nadır. ezegıler \ e gırtlaktan sarkı so\ lenıe ıçın genel bır terım olu^unun \anı >ıra behrh bır bıçemın de adı olan kuğme E;,- kı zamanlarda turkuculer tek bır bıçemde >a da bırbırn le ilıntılı ıkı bıçemde uzman- İa^ırlardı Ovsaçağdaşmuzısşenler ozel- lıkle de genç olanlan. >a)gın olarak bır- rumlardaa\nıdır tekbır\okalıst a\nıbır zamanda bırbırınden a\ rı ıkı \e ara sira da uç tonu >aratıı Dudakların. dılın. ı,enenın \elum'un \elarınksin ozel hareketlenşle turkuculer \okal olarak \aratılmı^ doau^- kanları seçıcıbırbıçımde^ıddetlendırebı- lırler Tu\a da gırtlaktan şarkı so\ leme he- men hemen > alnızca erkeklere aıt bır alan- dır Tu\ ın gınlak turkuculerı. ^arkı so> le- menın farklı tıplennı simgele\en çok sa- kaç bıçemde turku so> lerler Albert Ku- >ezin ozellıkle kargıra bıçemınde uzman- la^mıştır Gırtlaktan şarkı sovlemenın Tu\ınler ıçın geleneksel olarak coşku belırtımı ola- lak işle\ gostermış oldugu dogal guzel- lıklere du\ulan ha\ranlık aşk \e \alnız- lık taratından \aratılan \uksek duvgusal durumlara bır tepkı olarak kullanılmış ol- dugu duşunulur Otlaklarda tek başlarına \a\a \a da at- lı olarak dolaşırken çobanlar bırbırlerı ıçın değıl kendılerı ıçın. dağlar step\eatlar ıçın ^arkı sovlerlerdı \\nı zamanda da >arkı volUNİa kendılennı halklarının et- lıos u ıle ozdeşleştırırlerdı Gırtlak turkusu a\nı zamanda otekı muzıkal bıçımleı \e turlerın ses orgulen ıle de \akın bağlar ıçerır Kuğmenın ka- lakteristık tınisinın- Tu\adakı en \a\gın çalgı olan konıuzunkıne bu denlı benzer oluşu bır rastlantı değıldır Bır us- tanın ellennde komuz bır mvan sesinedonuşur gırtlak turkusun- de ıse ınsan sesı komuzun sesıne donuşur Bızankı. ıgıl \e monnhur - Ale\eı Saaıa tarafından buvuk ustalıkla çalınan "atbaşı" kemen- çe gıbı Tu\ ın tellı çaigıları gırtlak turkusu gıbı dofuşkanlar bakı- mından zengındır Lstelık tıpkı gırtlak turkusiınun aşk \ e \ alnız- îık \ e\ a doğal dun\ anın guzellıgı \e canlılıgı uzerıne yorum getır- mesi gıbı monnhur ıle seslen- dırılenezgılerdeatlarla ılgılı o\- kuler anlatıvor olarak aleılamr- lar Tu\m muziv\enlerı ABDde ılk dınledıgımde muzık gelenek- lerının Mingesel alış\erı^lerı alanmda en i\ ı omegı gonmı^j ol- dum Bu konserde \at-Kha"nın bınlerce \ıllık tarıhı olan mul- tıtonık kuğme turkulenndekı hıp- notık \okal teknıklennın \e Batı aımonisinın tuz\onu ıle kar>ı kar>ı\a kalacağız Yıt- kha nın başarısı bu eskı sanatı modern bır dınletı dekoruna u\ar- larken onu csınlendıren gelenekscl top- lumsal dunvanın ruhıınu \e canlılığını da korumasindadır Gelenek-.el çokseslılık (multıtonıV\e Batı çokseslılığının (polı- tonı) bıreşımı olan folk-rock bıçemı ıle Orta -\s\a'dan gelen ^at-Kha Akbank Festnalı'nde kaçııılmaması gereken bır topluluk bırlıkte çaldığı ve bestelen>le besledığı ıkı de avangard topluluk bulunuvor Arcado \e Tambastks Modern cazın en usta \e he\ecan \eren basçılan arasında savılan Mark Dresser. çağdaşları gıbı sadece caz muzısvenlennden değıl. pek çok farklı 'kavnaktan beslenen bır muzısven Muzıgıvle kendınden oncekı kuşağın basçılarına gondermeler vaptığı gıbı kolektıt bılınçaltımıza d\\ malzemelen onee kendısıne mal edıvor. sonra da tamamen kendı renklennden oluşan bır >apı\a donuşturu\or Mark Dresser'ın İstanbul'dakı projesi de bundan once pek çok dınlevıcının nefesinı kesmış bırproje Tuşlularda Anthom Coleman \e tenor saksotonda Chris Speed'den oluşan uçlusu\le ılk surrealıst fılm denemeieri olan Bunuel ve Dali ımzjlı 'Ln Chien Andalou' ıle \ igo'nun v apıtı 'A Propos de Nice'ın gosterımlerıne muzıklerı ıle eş.lık edecekler Fılm gostenmlennden sonra ıse sadece Mark Dresser Trıo'nun muzıgı ıle gece noktalanacak İlk konser Kerem Görse\/ Eric Revis ikilisinden Bu gecenın ılk konserı ıse Kerem Görsev/Eric Revisıkılısıne aıt Caz arenasındakı pıvanıstlenmızden kerem Gorsev aşağı vukan on vıldır bu muzığın ıçınde Caz çalışmaUrına 1985 vılında Elvan Aracı ıle başlavan kerem Gorsev bugune kadar Ed Hovvard, Dave Jones, Kenn> Moore, Allen Harris. Laverne Butler ve bu gece kendısıne e^lık edecek olan Eric Rev ıs gıbı isimlerle çalıştı IstanbuFdakı caz festıvallen sırasındakı 'jam sessionMarda Ralph Moore. Pat Methem, Kenm Garett. Joshua Redman \e \\>1on Marsalis gıbı cazın buvuk îsimlenvle çalma şansını da vakala>an Gorsev. I995'te ılk albumu olan "Hands and Lips'ı çıkardı Bu albumu I996"da 'I Lo\e Ma>' ve geçen gunlerde de 'For Murat' takıp ettı Gorsev 'e Akbank 6 Uluslararası Caz Festıvalf nde Enc Rev ıs eşlık edecek Revis bır buçuk vılını Bett) Carter'ın vanında geçırmiş değerlı bır muzısven PaulChambers,Oscar Pettiford ve Ron Carter gıbı dev basçılardan etkılenmış olan Rev ıs"ın eşlık ettığı onemlı muzısvenler arasında Nicholas Pavton. Bilh Harper, Tess Marsalis v e Russel Gun'ı savabılmz TV yıldızları reklam sinema oyunculan sorunlarınm derdinde! BLLENTECEMT A>TAL\A - Altın Poıtakal Fılm Festıvalı ne katılan -T\ sanatçdan* kameralar karşisina geçebılmek ıçın uğras v erırken sinema sanatçılan oa testıv al et- kınlıklen ıçınde y er alan sov le- şı ve oturumlara katılarak Turk sınemasının sorunlannı tartışı- vor Festıval ıçın 13 fılmın katıl- mak ıçın başvurmasına karşın Halit Refiğ'ın "Kopekler Ada- sT adh fılmı tamamlanamadı- ğı ıçın çekılmıştı Ancak Altın Portakal kultur ve Sanat \aktVna vazılı bır açıklama \ apı imanıaMna karşın Erbil Altanav'ın 4ntihar Reh- beri". V ümaz Duru'nun "Dun- vaKadınlaGuzerve Adem Aj- raPm "Bir Nefes Sevgi" adlı fılmlennın kopv aları studv o ça- lışmalarının gecıkmesi nede- nıy le vakfa ulaştırılamadı Ya- pılan açıklamada 5 ekım tanhı- ne kadar bu fılmlenn gonderıl- mesı halınde jurının değerlen- dırmeve alacağı bıldınldı Ant'alv a Kultur Merkezı nde (AKM) gerçekle^en "Sine- ma/T\ Ilişkisrkonulusoşle^ı- de Radv o Telev ızv on L st Kuru- lu'nun'(RTLk) butçesinden Turk sınemasina ton avrılması ıstendı RekinTeksov T\ 'lerın gosterımlerıne aldığı Turk -ftimlennın kum-elenmn ke>tt- mesinı eleştırırken "Devletsi- nenıav ı kontrol altında tutmava çalışı>or. Bu vanlış. RTL K'te bi- riken trihonlardan sinemava bir fon aktanlması gerekir. A> - nca TN "lere reklam \eren şir- ketler. bunun bedehnı vergıden duşuvor. \slında reklam bede- linin Mudc 20 \a da ?0'unu si- nemava aktararak bunun vergi- den duşulmesi sağlanmalı" de- dı KandemirKondukiseT\ ıle sinema sevırcisı arasında çok buvuk farkların bulundugunu T\ nın ınsan ıhşkılerıne katkı- sının olamadığını şıddet cın- sellık. cınavet gıbı konuların ağırhklı ver aldığını dıle getıı- dı Konduk. "Antaha'dadafes- tival açılış kortejinde izledim.. En çok alkışı T\ sanatçılan alı- jor. T\ sevircisi hırçın bir hal ahrken. sinema izlevicisi daha sabııiı ve insancıl olma ozelliği- ni koruvor" dedı Behlul Dal ıse kultur Bakan- lığı nınsinemavapav avırmadı- ğını aslındaTurkkulturunuya- ^atacak çok guzel eserlenn çı- kabıleceğını anımsattı AKM'dekı sov leşıye. festıval ıçın gelen ve 5 vıldızlı Falez Hotelde kalan sanatçılardan AvkutOrav dişinda kımsenın katılmadığı gozlendı Sovleşı- den sonra açılacagı programda duyurulan "AfişlerleTurkSine- ması" \ e "Tiırk Sinemasından Kareler'" konulu sergı açılışı da sessiz sedasiz gerçekleştı Altın Portakal kultur ve Sa- nat \jkrı vonetıcılerı festıval etkınhklen arasinda "şov" bo- lumlerı y^rrne Turk Sinema- si nın sorunlarınm ele alınma- sinı hedefledıklennı bunun ıçın de varışma fılmlennın ov uncu- ları ve vonetmenlennın katı- lımının zav ıf olmasını da uzun- tuvlekaısıladıklarını belırrtıler Opera ve bale yeııi izleyici peşinde... Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda "Dudaktan Kalbe" ve.. "Kamelyalı Kadın"dan "Batı Yakası Hikâyesi"ne dek çeşitli yeni yapıtlarla seyirci karşisina çıkacak. A\K.AR-A(Cumhuri>etBurosu)- Devlet Opera ve Balesi (DOB) dun perdelerını venı opera \e bale >apıt- lanvlaaçtı Opera ve bale sahnelen bu yıl. Reşat Nuri Guntekin ın ılk kez operava uyarlanan "Dudaktan Kalbe" adh vapıtından Leonard Bernstein ın dunvaca unlu > apıtı "Batı Vakası HikâAesi" muzıkahne dekuzananbırçe^ıtlıhğı >a^a\acak Ilk kez sahnelecek bale yapıtlan ara- sında muzığını G. Verdi \e L. Si- mon'un yaptığı i *Kamel>alı Kadın" ver alacak DOB Genel Muduru Husevin Ak- bulut duzenledığı tanıtım toplantı- sivla opera ve balenın venı sezonu hakkındabılgı verdı DOB'ungeçen sezonda ''"avn yapıt ve492 temsil- Ie437bınseyırcıveula^tığınadıkkat çeken Akbulut. başlayacak sezonda venı ızley ıcıler kazanmak ıçın Anka- rada venı gışeleraçılacağını açıkla- dı Akbulut başkentte Dost Kıtape- v ı. Atlantis Muzıkev ı Sev da-Cenab And N aktı'nda opera ve bale bıletle- nnın satılacağını bıldırdı Bılet fı- yatlan bu yıl. 250 bın ıle 1 mılyon lı- ra arasında değisecek İlk kez sahnelecek vapıtlar Dev let Opera ve Balesi nın sezo- nu tstanbul Devlet Opera ve Bale- sfnın "Salome" ıle Danımarka'ya yaptığı ve 5 ekımde sona erecek tur- neyle başlattıgını behrten Akbulut vaz bovunca vaptıklan etkınhklerle "tatil yapmadan" yeni sezona gır- dıklerını sûyledı \nkarada venı se- zonda ılk kez sahneye konulacak opera yapıtları Ç.Işıkodu'nun "Du- daktan Kalbe" \erdı nın "Maskeli Balo". Berıisteın'ın "BahVakasının Hikâvesi" \erdinin "Requiem" İstanbuL \nkara. tzmir\e Mersin opera \e baleleri yeni yapıtlann vanısıra geçen sezonun yapıtlannı da sahnelemey i surdurecek. İstanbul De\ let Opera \e Balesi "Spartakus'u (ustte). İzmir De\ let Opera ve Balesi de •Sihirli Flufu (altta)bu sezon da izleyiciye sıınacak. Strauss un "Varasa" Puccini nın ™La Boheme". \dnan Saygun un "\unus Emre Oratoryosu". Murat Goksu nun "Opera Opera Dedikle- ri~ \erdı ve Sımon ın "Kamelyalı Kadın". \erdf nın "LçSilahşorler" "Lç Bale" ve "La Bayadere" olarak sıralanıyor Ankara DOB a bağlı Modern Dans Toplulugu. "Sentez" "Deney- sel \rayışlar" ve bu yıl geçen vılla- ra gore farklı olarak bır vocuk oyu- nu sergı levecek İstanbul Devlet Opera \e Balesi. bu sezon 26 y apıtla ızlev ıcıv le bırlık- te olauik İstanbul da "Midas"ın Ku- laklan" "Salome" "Carnıen" "\ı- da". "İtaha'da Bir Turk". "Turaıı- dot" "Sihirli Flut" "Nabucco" "\driana Lecouvre" "Lucia di Lammermoor" ve u Don Carlos" operaları sahnelenecek İstanbul DOB un bu sezon sahneve kovaca- gı yapıtlaı arasında da "Turk Kore- ograflanndan Örnekler" "Hayal Nolculan" "Don Kişot" "Leyla ile Mecnun" "Spartakus" "Coppe- lia" "Kuğu Golu" adlı baleler ver alacak "Kral \e Ben" muzıkalı. "Duşten de Guzel" adlı bır şıır mu- zık gostensme repertuvannda yer veren İstanbul DOB. "Bir Tenor \ramyor" adlı muzıkal komedıvı surdururken. "Italyan Bestecilerden Seçmeler" baslıkh bır de konser du- zenlevecek lzmır Dev let Opera \e Balesi. bu sezon 8 yeni vapıtın da aralannda veı aldıgı Pesersergıleyecek lzmır DOB da "\li Baba ve Kİrk Harami- ler" "Fidelio" "La Boheme" "Vı- va La Mamma" "Lynyan GuzeP ~^unusEmreOratoryosu". "Kukla- eı" adlı yeni vapıtlar bu sezon seyır- cıvle bulusacak Geçen sezon salı- nelenen"Figaro"nunDuğunu" "Si- hirli Flut". "Saraydan Kız Kaçır- ma" "Carmina Burana". "Requ- iem" "Esmeralda". " l ç Bale" \e "Sevgili Banş" bu yıl da suruyor Mersin DOB'da bu sezon sahne- lenecek opera \ e baleler de soy le si- ralandı "\oz Dongu" "Degirmen- dekiHazine" "PeteneKurt" "*Boş Beşik" "tnsancık" "Sinderella" "SihirbazOzz" "\arasa" "LaTra- viata" "Renklerin Dansı" "Hof- nıann'ın Masallan" DOB Genel Muduru Akbulut. ta- nıtım bılgılerının ardından gazetecı- lerın sorularını vanıtlarken odenek azlığından yakındı Kultur Bakanlı- ğı'na genel butçede aynlan payın bınde3 öolduğunadıkkatçeken Ak- bulut. bakanlık butçesı ıçınde DOB'un pay ının yuzde 15 olmasını da elestırdı Salonların yetersız ol- duğunu da behrten Akbulut. 1995 Eyîul aymda proje yarışması sonuç- lanan yeni opera ve bale salonunun vapımının bekletılmesının de uzucu olduüunu sovledı Brechtin oyunlarının yayın hakları Mitos BOYUT'un Kültür Senisi - Bertolt Brecht'ın butun oyunlannın yayın haklan. Almanya'dakı Suhrkamp \ayınevı ıle Mıtos BO\ LT >a\ınlannın sahıbı \e yonetıcısı Yılmaz Oğut arasında yapılan sozle^mey le MıtosBOYLT Yayınlan TEM \apım Yayıncılık Ltd Şırketı'ne geçtı Sozleşmeye gore Brecht'ın oyunlan ıçın Suhrkamp Yayınevfnm 1989 vtlında ' gerçekleştırdığı 'Açıklamah Buvuk Berlın ve Frankturt Basımı' (Grosse Kommentıerte Berlıncr und Frankfurter Ausgabe) temel ahnacak Cıltlı olarak yayımlanacak Turkçe basimlarda oyoınlann ılgılı ozgun metındekı duzenlenış bıçımıne baglı kalınacak \enı duzenlemeyle ve AhmetCemal'ın çevınsıyle ılk çıkacak cılt olan Galılef nın ^aşamı'nda. Brecht'ın bu unlu oyununun 1938 39 Danımarka. 19-P Amenka ve 1955 56 Berlın metınlerının eksıksız çevtrılerı ıle her metnın oluşum oykusu. daha once yayımlanmamış metın fragmanlan. Brecht'ın oyun uzerıne notları ve oyunu yazmak ıçın yararlandığı kaynaklar yeralıyor AB Barok Orkestrası Türkiye'de Kültür Senisi - Avrupa ve Akdenız ulkelennde çeşıtlı konserler veren Avrupa Bırlığı Barok Orkestrası Turkıye'ye geldı Avrupa Bıriığı ulkelennın en yeteneklı genç muzısyenlen arasından altı ay ıçın seçılen 25 kışının oluşturduğu orkestra 8 ekımde Ankara CSO Salonu'nda. 9 ekımde ıse AKM'de konser verecek Konserlerını Sevda Cenap And Muzık \akf\ ve Avrupa Komısvonu Turkıye Temsılcılığı ıle gerçekleştırecek olan Avrupa Bırlığı Barok Orkestrasf nın uçuncuCD'sı BBC Radyosu'nda eleştırmenlerın seçtığı y ılın C D'sı odulunu aldı Leyla Gencer'e Caruso Madalyası Kultür Sen isi - Dunyaca unlu opera sanatçisi Leyla Gencer. opera tanhının en unlu tenorlarından Caruso'nun olumunun 75 yıldonumunde Caruso Madalyası ve beratını aldı Çeşıtlı ulke ve kurulu^larca venlmış çok sayıda odul. nışan ve madalya | sahıbı unlu sanatçı Gencer. odulunu oncekı akşam Mılano Konservatuvan \erdı Salonu nda duzenlenen torende aldı Bu arada geçen yıl Yapı kredı Bankası ve Dişişlen Bakanlıgı'nca duzenlenen I Uluslararası Leyla Gencer Şan \anşması"nda odul alan sanatçılar ıçın 19 ekımde Mılano'da Verdı Salonu'nda Gencer'ın hımayesinde bır konser duzenleneceğı bıldınldı Konsere Turkıye'der^ sopranû Bırgul Su ve ba.s Tuncay kurtoğlu katılacak TÜRSAK'tan sinema kurstarı Kültür Senisi - TL'RSAK. hafta ıçı ve hafta sonu olmak uzere ıkı ayn program halınde sinema kurslan başlatacak K.ayıt ucretı oğrencılere yuzde lOındınmlı olarak uygulanırken. tum kursıyerlere \ntrakt dergısıne bır yıl sureyle ucretsiz abonelık ve TURSAK. Sinema •*» ıllığı satisinda yuzde 30 ındınm avantajı sağlayacak Hafta sonu kurslan 12 ekım. hafta ıçı kurslar ıse 14 ekım gunu başlayacak Kayıt ıçın başvurular TURSAK., Gazetecı Erol Dernek Sokak 11 2 Beyoğlu adresıne. 11 ekjm cuma gunune kadar yapılıyor Tiyatpo Stüdyosu Ankara'da Kültür Senisi -Tıyatro Stüdyosu. geçen yıl sahneledığı "Hısterf adlı oyunla 4-13 ekım tarıhlen arasında Ankara Llus 100 Yıl Kultur Merkezı'nde ızley ıcılerle buluşacak Terr\ Johnson'ın unlu yapıtı "Hısten'. Sıgmund Freud'un yaşamının son yıllannı konu alıyor Işıl Kasapoğlu'nun yonettığı. Zuhal Olcay. Haluk Bılgıner Celal Perk ve Selım Naşıt'ın rol aldığı oyunu dılımıze Ahmet Levendoğlu çevırmış Duygu Sağıroğlu ıle Selım Çavdar'ın dekor- gıysı tasanmını gerçekleştırdığı oyuna kultur Bakanlığf nın yanı sira Efes Pılsen de maddı destek venyor K Ü L T Ü R • Ç İ Z İ K KAMİL MASARACI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle