26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
j L H A N S E L Ç U K ziverbey köşkü 15O.OO0TL Cağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Saltomsogı.! Sok No 9 B Caga M..ls'aifcti Te 1 5'-ı 01 96*95 PastaçekfO 666322 Cumhuriyet WoÂĞöAf mmum H İ K M E T Ç E T İ N K A Y A * kuzu postunda kurt 1 . . u , > 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yereöatan Cad Salkımsogjt SOK NO 9 B •^ Cağaloğlu-telanpui Tel 514 31 96 95 Posîa csk ~o 666322 73. Y l SAYI 25930 / 50000 TL ,KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4B0M1896CUIU Yargıtay, Sıvas davası karannı bozdu. 42 sanık hakkında idam istendi w KatRam şeriatçıkaBaşma' TJyanık Durmak... Cumhurhet tarihinde ilk kez bir dinci parti. san- dıktan birinci olarak çık- •fı: oy oranı gerçi düşiik: 'Yüzde 21. VIne de önem- Ii bir olavdır. Daha da önemlisi, bu dinci parti- nin koalisyonla hüküme- ti kurmasıdır. Bu da \et- miyor. Dinci partinin tu- tıını ve davranışlan kaygı- lar yaratıyor. Türkiye, 200 yıllık Batılılaşma yö- rüngesinden çıkacak mı?.. Hükümetin bir ba- kanı apaçık biçimde laik- Tiğe saldırı>or. Ülkede derin bir tedir- ginlik \ aşandığı gerçektir. Tam bu sırada. Afga- nistan'da patlak \eren ve bütün dün\ ada dehşet > a- ratan «lavların ülkemiz- de > ankılan dalgalaım or. Koalis\onun kiiçük orta- ğı. ortalığı \atıştırmaya çalışıyor. Başbakan Yar- dımcısı Çıller. "Türki- ye'yı Afganistan'la kı- yaslamak insafsızlıktır" diyor. Peki, Türkiye'yi Afga- nistan *la kim kıyaslamış- tır? Hiç kimse!.. Olay şudur: Dinci siya- setin ağır bastığı bir şeri- at ülkesinde. hayatın ve devlet düzeninin nasıl ola- cağı bir ibret göstergesi gi- bi ortaya çıkmış: Türki- ye'deki saf seçmen kesi- minin aklını başına getire- cek bir örnek sergHenmiş- tir. Laikliğe bağlı olduğu- nu söyleyen Sayın Çil- ler'in bu tür yayınları olumlu karşılaması ge- rekmez miydi? " • Laiklik. demokrasinin "olmazsa olmaz" koşu- ludur, çağdaşuğımınn te- mel ilkesidir. Laikliğin tehlikede olduğu da apa- çık görülüyor \e her yan- dan bu yolda usanlar yükseüyor. Muhalefet canlanır gibi olmuştur. Ancak, -ne rastlantı- tam bu aşamada laikliği savunanlara karşı bir eleştiri yükseliyor: Ybksa bir askeri darbenin orta- mı mı hazırlanıyor?.. HayırL Meclis, Meclis grupla- n, parti liderleri, yönetici- leri, demokratik kitle ör- gütieri ve j ajin organlan laikliğe sahip çıkarlarsa askeri darbeyi davetetmiş olmazlar, anavasanın ge- reğini yerine getirmiş olurlar. Ancak ne yazık ki dinci parti. koalisyondaki konumuyla kiiçükortagH nı tümüyle rehin alnuş gi- bidir. Bu dengesizlik, baş- lı başına bir sıkıntı kayna- ğı oluşturuyor. Ülkede bir yanguun alevleri parüyor. Terör bo\ atmayı sürdü- rüyor, cezaevleri kaynı- yor, şeriatçı azgınhkları sergileniyor, ekonomi gü- vensizlik yaranyor, başba- kan ülkede oturmuyor, tartışmalı gezilere çıkıyor. Bu gezilerin harita üze- rinde çizilecek "güzergâ- hı" Sayın Erbakan'ın gönlünde yatan aslanın ne olduğunu kolayukla açık- hyor. • Hiç kuşkusuz Türkiye. Afganistan ile kı\aslana- maz; anıa nunıarası\Ia vurgularsak 54'üncü hü- kümete karşı uyanık dur- mak. laikcumhuri\eti ko- rumanm bir ödevine dö- nüşmüştür. Yazık ki ülkemiz, bu duruma düşürüldü... Cumhuriyet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yargıtay 9'uncu Ce- za Daıresı "Sı\as katliamı" da\aMnda Ankara De\ let Gü- \enlık Mahkemesı'nın verdı- ği kararı oybırliğı ıle bozdu. Yargıtay 37 kışinin ölümüyle sonuçlanan 124 sanıklı Sıvas katlıamı davasında ~ola\ın, devletin laik düzenini \ıkma- \a \önelik şeriatçı bir başkal- dın" oldugu görüşüne vardı. \'argıta\. 42 sanığın "devletin ana\ asaJ düzenini silah zoru> - la değiştirme" suçundan ıdam, 39 sanığın da a\nı suça iştı- rakten 15 v ıla kadar hapı» ^~ temıv le yargılanmalarını ı^te- dı. Ölayda "tahrik** olmadı- ğını bıldıren 9"uncu Ceza Da- ıresı. A-zizNesin'ın konuşma- lanna da\andmlan ceza ındı- rımını de \erinde gormedı Yargıta>. 37 kişınin ölü- mü\le sonuçlanan Sı\asolay- lan davasıyla ılgılı lemvız ın- celemesını tamamlavarak ka- rarını dün saat 9'da açıkladı. Çok savıda basın mensubu ve a\ukatın hazır bu- lunduğu duruşmada 9'uncu Ceza Daıresı Başka- nı Demirel Ta\il. Yargıtav"in ınceleme>>ı\le ılgılı hazırlanan 13 sayfalık gerekçelı kararı okudu. DGM'nın hükümlennın o>bırlıgı ıle bozulduğu- nu,42 sanığın *de\letinana>asalduzeninisilah 10- ru\la değiştirme" suçundan ıdam. 39 >anıgın da Samklar aleyhine bOZma: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sıvas katliamının 124 sanıklı davasında. Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını oybirliği ile bozdu. Yargıtay, 42 sanığın "devletin anayasal düzenini silah zoruyla değiştirme" suçundan idam, 39 sanığın da aynı suça iştirakten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdi. NeSİn İndİrİmİne ret: DGM tarafından beraatlanna karar verilen 25 sanık hakkındaki hükmü onayan ceza dairesi. Ankara 1 No'lu DGM"nin. Aziz Nesin'den dolayı bazı sanıklann cezalarında "ağır tahrik" gerekçesiyle öngördüğü indirimi de yerinde bulmadı. Iddianameyi hazırlayan eski Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral "Yargıtay'ın karan iddialarımızın ne kadar haklı olduğunu gösterdi" açıklamasını yaptı. Cezaevi eylemleri Erzurum'da 77 hükümlü açlık grevine başladı • Diyarbakır'da meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla Çanakkale Cezaevi'nde PKK dışındaki 6 sol fraksiyonun koğuş kapılarını kırarak başlattığı direnişin sona ermesi i^in İHD ve Haikın Hukuk Bürosu avukatlarının cezae\ i yönetimıyle sürdürdükleri görüşmeler dün öğle saatlerinde tıkandı. • 3. Sayfada islami Cençlik Örgütü operasyonu Yakalanan 35 dinci tutuksuz yargılanacak • Kocaeli Cumhuriyet Savcılıöı'na çıkarılan 35 kişi delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılırken tutuksuz olarak DGM'de yargılanmalarına karar \erildi. Önceki gün verilen karar tepkiyie karşılanırken Adalet Bakanı Şe\ket Kazan'ın, seçim bölgesi olması nedeniyle konuya özel ilgi gösterdiği iddia edildi. • 6. Sayfada aynı suça iştirakten 15 v ıla kadar hapis istemıv le vargılanmalannın ıstendığını bıldırdı. DGM tara- i'ından beraatlanna karar \enlen 25 sanık hakkın- daki hükmün onandığını belırten Ta\ il. Ankara 1 NoMu DGM"nın. >azar Azız Nesın'in konuşma- larından dolayı bazı sanıkların cezalarında, "ağır tahrik" gerekçesıvle öngördüğü ındırımın de ve- rınde bulunmadığını ka\dettı Ta\ ıl. "Baa samk- lar hakkında ölen maktul ve mağdur sayısınca a>- n a\ n u> gulama >apılması gerekirken. tek ceza ta- yininin öngörülmesi \asa\a aykırı bulunınuşrur" dedı. >argıta>'ca. sanıklarhakkındaki hükümlerın büyük bölümü bozulan da\a, Ankara 1 No'lu DGM'de yeniden görülecek \e sanıklargerekçede belırtılen hükümier doğrultusunda venıden >argıç önüne çıkacaklar. DGM ılk kararında dırenırse. u\uşmazlık. ^'argıtay Ceza Daırelen Genel Kuru- lu'nda görüşülecek. Genel Kurul'un kararı kesın olacak. Snas'ta 2 Temmuz 1993 günü Madımak MArkasıSa. 19,Sü.3'te • ANAP'LI ÇİÇEK: DUA YERİNE ORKESTRA 1ST1RAP VERİYOR • 6. Sayfada • 'YARGIÇLAR LAİKLİĞE SAHİP ÇIKTI" • 19. Sayfada Başbakan Necmettin Erbakan'ın Mısır gezisindeki bayrak skandalma siyasi tepkiler Ecevit: Ulıısıın onunı incindi HESABINISORARIZ Başbakan Necmettin Erbakan'ın, Mısır'a gitmeden önce saatlerce bekletilmesi ve Kahire'deki karşılama sırasında Türk bayrağı bulunmayışı muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu. ANAP lideri Mesut Yılnıaz, uygulamanın, Erbakan'ın, Mısır Devlet Başkanı Mübarek'in Türkiye'yi ziyareti sırasında şeriatçı terör örgütü Müslüman Kardeşler'i övücü sözlerine tepki olabileceğine dikkat çekti. Yılmaz, Mısır'ın tavrının haklı bir tepki olduğunu belirterek bunun Erbakan'ın şahsına yönelik olduğunu savundu. • 5. Sayfada GEZIRESMIDEGIL Erbakan'ın gezısinin resmi olmadığını. masrafların devletçe karşılanmasının suç olacağını ileri süren DSP lideri Bülent Ecevit, bugün hükümet bunalımı olmadığını. ancak çok daha önemli bir "devlet \e rejim bunalımı tehlikesi" yaşandığını söyiedi. Ecevit DYP'lilere de seslenerek "Çiller rotasıyla giderseniz yalnız devlet gemisi değil, partiniz de kayalara çarpar" dedi. • 5. Sayfada KUÇUKDUŞURULDUKcUP lideri Baykal, Mısır'da Erbakan'a yapılan davranışları "Türkiye bunlara müstahak mı? Kral çıplak. bunu millete göstermek lazım" diye değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı ise gezinin halkta infial uyandırdığını belirterek, yaşanan 'protokol rezaleti' nedeniyle Türkiye'nin dünyaya karşı küçük düşürüldüğünü söyiedi. • 5. Sayfada Kahirevönetimi,ziyaretistemine5güngeçya- m t v e r m i ş t i T ü r k h e > . e t i n i k a r ş ü a n ı a t ö r e n i 3 s a . at geciktirildi ve Türk heyetini karşılama töreninde geleneklerin aksine ne tören kıtasında ne de havaalanı gönderine Türk bavrağı çekildi. Son skandal da, dün Mısır Cumhurbaşka- nı Hüsnü Mübarek'le görüşmeye giden Erbakan'ın yanuıda bulunan miller\ekillerinin Bir- lik Sara\ı'na protokol kapısından aunmamasıyla orta>a çıktı. Erbakan, dün akşam şeriatçı öğrenciler yetiştirerek Türkiye')e gönderen El-Ezher Ünh ersitesi'ni zi> aret etti. Akşam nama- zını burada kılan Erbakan'a Kuran-ı Kerim armağan edildi. 1 1 9 . Sayfada Vanessa Rubin'le büyülü yolculuk Akbank 6. l luslararası Ca/ Festi\ali, Sabancı Center Hacı Omer Sabancı Salonu'nda ^rçekleşen V'anessa Rubin Trio'nun konserivle başladı. Ne« Yörklu şarkıcı Rubin, Akbank'a teşekkür ettikten sonra "Kinıin sponsorluğunda olursa nlsun yaptığımız müziğin adı Caz" dedi. Rubin. RCA plak şirketinden çıkan 'Vanessa Rubin Sings' adlı albümünden parçalann yanı sıra, en çok etkilendiği caz şarkıcısı olan Carmen McRae anısına. şarkıcının bir parçasını yorumladı. (Fotoğraf: DEVRİV1 BAR.\\) GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Tepedeki Kavga Sivil ya da asker, devletı yönetenlerın, görüşmelerde ol- sun konuşmalarda olsun "laiklik ve Atatürkçülük"ter\ söz açmasına dayanamıyorlar. "Antı-laiklik" kavgasını giderek tırmandırıyorlar. Körük- lüyorlar. Doğaları gereği "karşı kamp" diye tanımlamaya başladıkları laık kesimlere tehditler de savuruyorlar. Ne var ki; sorun yavaş yavaş "başkaldırının ilk işaretle- r/"ni veren bir ıçerık kazanıyor. Laik ve anti-laik kavgasının son platformu ünıversiteler- deki törenler. MArkasıSa. 19,Sii. l'de DENKTAŞ AVRUPA BİRLİĞİ^NE AÇILIYOR AB, KKTC'yi tam üyeliğe hazırlıyor• Kıbns Rum tarafı ile tam üyelik müzakerelerinin yolunu açan AB. Türkiye'nin "Kıbns Türk toplumunun Rumlarla eşit şartlarda birliğe üye olması gerektiği" yolundaki girişimleri sonucu Denktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Denktaş, 7 ekimde Almanya'ya, daha sonra da lngiltere'ye gidecek. Çeşitli AB üyesi ülkelerin Denktaş'ı davet etmeleri, "KKTC"ye yönelik gizli ve açık ambargolan kaldıracaklan" anlamına da geliyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLU A.NKARA - Türkiye'nin. anlaşmalardan do- ğan haklan çerçevesinde kurulacak bir federal Kıbns cumhuriyetinin Ankara'dan önce A\ rupa Birliği'ne (AB) tam üye olamayacağı yolunda- ki tezinden gizlice aynlmak zorunda kaldığı göz- leniyor. Türkiye'ye tam üyelik yolunda güven- ce verilmesi karşılığında bulunacak bir çözüm sonrasında Kıbns Türklerinin de yer alacağı Kıbrıs'ın AB'ye kendisinden önce üye olabile- ceği tezini geçen yıldan itibaren benimseyen An- kara. (CKTC'nin birlik ile entegrasvonunu sağ- lama çabalannı yoğunlaştırdı. Ankara"nın, KK.- TC'nin Rumlar ile eşit statüde AB'ye üye olma- lan yolundaki girişimleri çerçevesindeCumhur- başkanı Rauf Denktaş, 7 ekim pazartesi günü Al- MArkasıSa. 19,Sü.3'te Ciller 'Geçici bölgede uygulama başladı' • Dışişleri Bakanı Tansu Çiller. Türkiye'nin. Kuzey Irak'ta, "güvenlik kuşağı, tampon bölge" olarak da adlandınlan "geçici tehlikeli bölge" (GTB) uygulamasına başladığını resmen açıkladı. • Çiller. bu konudaki kararlıhğın taraflara iletildiğini beürtirken müttefik ülke ABD'nin, Türkiye'nin de yerinde gördüğü istemlerinin "hemen" yerine getirildiğini söyiedi. M 16. Sayfada IRAK.. TÜRKİYE'Vİ BM'YE ŞİKÂYET ETTİ M 7. Sayfada Cümüşhane Kaçınlan tiyatrocular serbest bırakıldı • Gümüşhane'nın Şiran ilçesinde >ol kesen TlKKO mensuplan. ılçede "Hayırsız Evlat" adlı oyunu sergiledikten sonra Kelkit'e gıden Mersin Şehır Tiyatrosu'nun 8 oyuncusundan 4'ünü kaçırdı. Tiyatrocular. dün gece kaçırıldıklan yerin yakınlannda serbest bırakıldılar. Yurt Haberleri Servisi - Gü- neydoğu'da sürdürülen operas- yonlarda son bir haftada 37 te- rörist öldürüldü. Snas'ın Zara ilçesi ile Van'ın Başkale ilçesi- ne baskın düzenleyen terörist- ler. biri korucu 3 kişiyi öldürdü- ler. 3 kişiyi de yaraladılar. Ön- ceki gece Gümüşhane'nın Şıran ilçesinde yol kesen TlKKO ör- gütü mensuplan da Mersın Şe- hir Tiyatrosu'nun dört oyuncu- sunu kaçırdılar. Tiyatrocular dün gece kaçınldıkları yerın yakınlarında serbest bırakıldı. Ölağanüstü Hal Bölge Valıii- • ArkasıSa. 19,Sü. l'de PKK'YE LANET YAĞDI • 3. Sayfada Polonyalı Nobel kadın ozana • 73 yaşındakı Polonyalı Wislawa Sz\ mborska, "İronik bir kesınlıkle tarihsel ve biyolojik ilişkiyi insan gerçeğinin bir parçası olarak gösteren şıirinden ötürü" Nobel Edebıyat Ödülü'ne lavık görüldü. GÜRHAN UÇKL\N STOCKHOLM - ls\eç Aka- demısi'nin daimi sekreteri Sture Allen perşembe günü saat 13.00'te akademidekı odasının konferans salonuna açılan kapı- sını araladı ve 1996 yılının No- bel'ının Polonvalı ozan \e eleş- M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Taleban geldi, Türkmen petrolü gitti Amerikan şirketlerinin Türkmen petrolünü Afganistan üzerinden Pakistan'a taşıma hazırlıkları, bu petrolü İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak boru hattının iptali anlamına mı geliyor? NUR DOUY'm haberi • //. Sayfada BORSA ûDun 75^83^5 Oncekı 73.846.73 DOLAR oDun 92.500 Ûncekı 92.500 MARK ODun 60.450 Oncekı 60.600 ALTIN Dun 1.132.000 Oncekı 1 133.000 israil memnun Araplar kızgın VVashington zirvesinde Netanyahu hiçbir ödün vermemeyi başardı. Filistinliler. İsrail'i önemli konulara ciddi olarak eğilmemekle suçladılar. Ortadoğu zirvesi Arap dünyasında da sert tepkilere yol açtı. • 10. Sayfada Opera ve bale yeni izleyici peşinde Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda "Yunus Emre Oratoryosu"ndan "Batı Yakası Hikâyesi"ne dek çeşitli yeni yapıtlarla seyirci karşısına çıkacak. • 14. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle