27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
~* 4EKİM 1396 CUMA • • * • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 istanbul PB 22 Edırne PB 24 Çanakkale PB 24 Hbcaelı PB 23 izrrır A 24 - N/anısa A 25 A;dın A 27 •:_ Denizlı Zonguldak PB 21 Arıtalya Snop Samsun Trabzor Gıresun Ankara Konya Eskışeh r Svas PB PB Y PB PB PB PB PB 20 21 20 21 23 24 21 23 A 25 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıirt Hakkârı Van A A A A A A PB PB 29 28 32 33 30 31 23 21 PB 21 Doğu Karadenız kı- yılan parçalı çok bu- lutlu sağanak yağış- lı, Marmara, Batı Karadenız. Doğu Karadeniz'ın iç ke- simlerı, Doğu Ana- dolu ve İç Anadolu parçalı az bulutlu, dığer yerler az bu- lutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklığı bıraz artacak. Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Brüksel Y Y Y PB Y PB PB Y 1b 20 20 16 16 25 20 14 Budapeşte PB 17 Münıh Atina Milano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y Y Y PB PB PB PB Y 23 19 13 12 9 22 19 15 Y 17 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bışkek Tiflis Kahire Y A PB PB PB PB PB A 1 12' 24 22 23 21 20 20 31 Şam 35 Parçalı buJutlu Sısiı Buiutlu 1 Yağmurtu : G U I N C E L CÜNEYT ARCAYl REK I Baştanfı 1. Sayfada Olayları saptıran, bol dedikoduya yer veren - TVIerle yazılı basının fazla ilg lenmediğı. yansıtma- dığı kımı oaylar yaşanıyor. Örneğir. başkentte Mesut Yılmaz ile Ecevit, "olası anuaemokratık yönîenlerden duyduklan kaygılan" açıklıyor. Koltuk ve yolsuzluk vurgunu yiyen Tansu mu? Af- ganistan crreğıni vererek uyarı görevi yapan Orge- neral Karadayı ile ters düştüçünün ayırdmda bile değil. GruDu yatıştıracağım derken ciddi uyarıları - "Laikliğe ne oluyor demek, akla, insafa sığmaz" -" diye karşılyor. J Ya dünkj basın toplantısında söyledikleri. TSK'yi ;" birgüzel ö/dükten, darbeolasılıklarını reddettikten ;, sonra, "Afganistan'laTürkiye'yıkıyas'edenlerAta- _t türk'ü anlamamışlardır" derrez mi? Böylece Karadayı'ya AtatLrkçülük dersi veriyor. Dün öğle üzerı görüştüğü Or general Karadayı, bu -• hükümetle gerıciliğin önlenemeyeceğini Tansu'ya - belki de örnekleriyle. ancak açık bir dilte söylemiş olabilir. Tansu'nun yanıtı ise klasik. Başka olasılık ^ kalmadığı ıçın REFAHYOL hukümetine girdığini j£ kimbilir nediller dökerek Karadayı'ya anlatmıştır. '"*"' Öyküyü sürdürelim: Geçen çarşamba günü, is- tanbul Ünı^ersitesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı \ Demirel, " Toplum bırtakım zorluklarla karşılaştığı ., zaman, 'alternatif aramamahöır" diyor. Demek zorunda kalıyor. Zira, başkentte artık her- •- kesın dilinde "kötü gidiş ve müdahale olasılığı" gündemin Ik sıralarında. Elbette, siyasal gelişme- • lerı özüyle oiliyor. " Köktenc Yenı Şafak gazetesi, Cumhurbaşka- nı'nın istanbul ve sonra Erzurum'daki daha çok la- ikliğe değindiği. laıkliği savunduğu konuşmalarını "Sorumlu devlet adamına bak!" diyen kocaman - başlıklarla eleştiriyor. iyı ama: Demirel, bir yandan demokratik rejimi, öte yandan cumhuriyetin değişmez temel ilkesi ' olan laıkliği savunurken ne dıyor? ' Üsteiik Yeni Şafak manşetinde yazıyor: "Siyaset dıne gırmeyecek, din de dünyayı yönetmeye kalk- mayacaktır. Bu, dinsizlik değildir, dıni korumaktır. Bunun adı laikliktir." Düşününüz: adamlar bu denli çağdaş bir yakla- > şıma bile dayanamıyorlar. Demirel. laıkliği savunan "öncelikli hedef" gibi gösterilıyor. Yeni Şafak, Demirel'e yüklenirken kanıt olarak gösterdiği sözler kimden, bilıyor musunuz? Tan- " su'dan! Çatışma ,., Bir güne sığan oJaylar Ereunjrjn'iiâ,içjerjk.c(eğişti- riyor, ancak önemli aşamaya ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Demirel ile Devlet Bakanı Lütfü Esengün (RP) arasında geçenler "devleti yöne- tenlerle devlete yüzde 22 oyla egemen olmaya ça- lışanlar arasında giderek büyüyen" çatışmayı ser- giliyor. Üniversite açılışında bakan. Cumhurbaşkanı'nın "gözlerinin ıçıne baka baka" cebinden çıkardığı kâ- ğıtta yazılanlan okuyor. Laikliğı ve gelmiş geçmiş yönetimleri karalayan üslup içinde. "Müslümanla- rın baskı altında tutulduğu, yaşama hürriyetinin kı- ' sıtlandığı" ve benzerı saçmalıkları sıralıyor. Hemen söz alan Demirel büyük tepki gösteriyor: "Devletin bir bakanı, gözünün ıçine bakarak rejim düşmanlığı yapacak ve susacak" mı? Hayır! . Once Erzurum Üniversitesi'ni rakamlarla özetli- yor: Bin lojman, 7 bin kişilik öğrenci yurdu, üniver- siteye ait bin bina, 1450 yatakh hastane, 27 bin öğ- renci. 3 bin öğretim görevlisi. Ve sonra... Esengün'ün gözünün içine baka ba- ka: "Peki ama, bunlar nasıl oldu ? Atatürk 'ün kurdu- ğu laik, demokratik cumhuriyet sayesinde" diyor. Dinleyenlerden alkış. bakandan çıt yok! BakanlarKurulu'ndaki çağdaş Türkiye'ye layık ol- - mayan "anti-laik bir kafa"run daha nerelere gide- , ceğinın ve gireceğinin artık bütün ayrıntılarıyla açı- ğa çıkarılması zamanı gelmedi mi acaba? Hükümete geldiklerinden beri; örneğin, vafileri, , yetkileri ne kadarsa o ölçüde baskıya alıp, memur- ' dan. ilk. orta ve lise öğretmenine kadar kendi adam- .. larıyla "kadrolaşmaya girişen fîP"ye Tansu ile "dur" ı denilebilir mi? Bir uzman, "Hayır efendim, hayır! Tansu, yolsuz- luklardan aklanabilmek ve paçayı kurtarabilmek, her ne pahasına olursa olsun hükümette kalmak için her sorunda bir bahane bulacaktır" diyor. •; Yargıbu. *• Anti-laikliğe karşı topyekûn davranma ve dayat- ma... Bu kavganın temel ilkesi. 4 tiyatro sanatçısı Sulu kar Gok gurultulu • Baştcırafı 1. Sayfada ği'nden \apilan açıklama\a göre teröristlere > önelik Gü- ne>doğu'da sürd'ürülen ope- rasyonlarda. son bir haftada Siirt'in Eruh ilçesi Dikbo- ğaz me\ kiinde 9, Van" ın Ça- tak ilçesi Nakınlannda 3. ^akkâri'nin Çukurca ilçesi smır kesiminde 3. Diyarba- kır'ın K.ulp ve Hazro ilçesi kırsalında 3. Şırnak'ın kırsal kesimi ile K.elmehmet dağ- larında 2 olmak üzere top- lam 20 terörist öldürüldü. Hakkâri'nin Çukurca \e Şır- nak'ın Silopi ilçesi Akınte- pe sınır kesiminde dün öl- dürülen 17 kişi ile birlikte bölgede öldürülen terörist sayısı 37"ye ulaştı. Elazığ kent merkezi ile Bitlis'in Hi- zan. Bınuöl'ün \ayladereil- çeleri vakınlannda 5 terörist yakalamrken örgütten kaçan 5 terörist de teslım oldu. - Bir grup terörist. öncekı gece Sı\as"ııı Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü Köyü Pa- lanaa Mezrasına silahlı sal- dırı dıızenledı. Ola>da Yah- ya Vıldız \ e Fe\"riha Ozkan yaşamını yitirirken Esme Özkan, Şamil Özkan ile Şa- ban Özkan yaralandı. Gümü^hane'nin Şiran il- çesinde yol kesen TİKK.O mensupları. ilçede "Hayır- sız Evlat" adlı oyunu sergi- ledikten sonra Kelkit'e doğ- ru yola çıkan Mersin Şehit Tiyatrosu'nun 8 oyuncusun- dan İsmaiITokmak,Hayret- tin Mert. Mustafa Metin ve İsmail Bülent Coşkun'u ka- çırdılar. Gümüşhane Valisi Mustafa Şahin. teröristlerin tiyatrocuları taşıyan mini- büsü bırakıp olay yerinden kaçarken bir otomobıli de ateşe verdiklerini söyledi. Tıyatronun sanat yönet- meni Cengiz Akyüz, arka- daşlannın minibüsle geznıe- ye çıktıklannı, bir aracın yandığını görünce ola> yeri- ne gittikten sonra kaçırıldık- larını anlattı. Kurtarma op- erasyonları sürerken. kaçı- rılan tıyatrocular yaklaşık 24 saat sonra Şiran yakın- lannda serbest bırakıldılar. 4 KatUatn şeriatçı Nobel kadın ozana • Baştarafı 1. Sayfada Oteli'nın kundaklanması \e 37 kişjniıı ölii- mü\le sonuçlanan ola>larlu ilgili 124 ?>anık hakkında açılan ve ilk duru^mada sanık a\ u- katlan arasında Adalet Bakanı Şe\ket Ka- zan"ın da yer aldığı davada. Ankara 1 No'lu DGM. 26 sanığı 15'er vıl. 60 sanığı 3'er vıl hapis cezasına çarptırırken 37 sanık hakkın- da da beraat kararı verdi. DGM"nin kararı hem DGM ba^savcılığı. hem müdahil avukatlar. hem de .sanık avıı- katları tarafından temyiz edildi. Ankara DGM'nin "olaylar laikliğe jöne- lik değil ve olavların arkasında iirgüt yok. Asli failler belirlenemedi. Aziz Ncsin, \azıla- nvla halkı tahrik edip olavların çıkmasına neden oldu~ görüşüne vardığı dav ada tutuk- lu sanık »avIM daha sonra 2l'e düs,tü. Yargıtay Başsavcılığı ise hazırladığı teb- liğnamede. Halil İbrahim Düzbiçer, 'Sunııs Karataş. Dursun Tufan, Erkan Çetintaş \ e ErolSankaya'nın olavların asli failı olmak- tan idamlacezalandınlmalarını ıstcdı. I9sa- nığa 10 yıldan az olmamak üzere. t> sanıga 15 vıldan az olmamak üzere hapis cezaM verılmesi vönünde görüş bildıren Yargıtav Başsavcılığı. 21 mahkûmiyet karanna bera- at. 11 beraat karanna da ceza verilmeM ge- rektıği vönünde görüş bildırdi. Başsavcılık. Aziz Nesın'ın. "Salnıan Rüş- di'nin'Şevtan Avetlen'adlıkitabındanalın- tılar vaptığı. vazılarıv la halkı tahrik ettiği ve ulavların çıkmasına neden olduğu. suçıın ağır tahrik altında işlendiği" gerekçesıv le. TCY'nın 51 1. maddesine göre 26 sanığııı eezasında yapılan 5 vıllık ~tahrik" indirimi- ni veriııde bulmadı. Sargıtav 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Demirel Tavıl tarafından açıklanan 13 sa\- falık gerckçelı kararda. olav. davada vargı- laııan samkların adları. sanıklara vöneltıleıı savlar. kanıtlar. verel mahkemelerin karar- ları, temyiz nedenleri ve ^'argıtav Ba^savcı- lığı'nın tebliğııamesi ^ıralandıktan sonra. olayın nitelıği ve samkların hukukı koııunı- ları hakkında avrmtılı bırdeğerlendirme va- pıldı. TC^"ııin 146 \e450 6'ncı maddelerınde düzenlenmış olan suçların yasal öğeleri ay- 111 yasanın 51. 52 ve 463'üncü maddelerin- deki hükümlerın de tartı^ıldığı gerekçelı ka- rarda. idam cezasının öngörüldüğü 146'ncı nıaddedeki suçun. somut ola\da kasten ı>- lendiği vurgulandı. Kararda :?öv le denıldı: "Dava konusu olav da. 7-8 saatlik uzun bir zaman siiresi içerisinde güvenlikgörevlilerin- ce vapılmış olan çeşitli uyanlara rağnıen da- ğılmavarak Hükümet Konağı'nın öniinde hulunangü\enlikgöa>vlilerininkurduğuba- rikatın da zuıianıp de\ let \e hiikiimetin ilde t e m s i k i s i o l a n v a l i > e ş e r e t ' s i z v a l ı . v a l ı ısti- \\\ şeklinde \iirüvüşlervetoplannıalarsıra- sında, cumhurivetçilik \e laiklik ilkelerine avkırı biçinıde "Şerıat gelecek. zulüm bıte- eek. 'Cumluıriveti burada kurduk buradayı- kacağız'. "\aşa.sın ^erıat. kahrolsun laiklik'. "Şerıat isterız din^iz laıkler" sloganlannın atılması. bir kısım işveri. mesken \e araçla- rın vakılması, '\'A v ak' sloganlannın altın- da. güvenlik göre\ liİerinin kurduğu barika- tın cebir kullanılmak suretivle açılıp otelin vakılması suativ le 35 kişinin öldürülmüş ve çok savıda kişi ile güvenlik görevlisinin vara- lanmış bulunması ve nihavet Türk inkılabı- nın temel taşlarından birisi olan Sıvas kung- resi'ninim/alandığıvesonradanmüzevedö- nüîjtürülen bina ile önündeki Atatürk hevke- linin tahrip edilmiş olması. olayda kullanılan eebri bir kısım icra hareketlerinin TC\ 'nin 146'ncı maddesinde belirtilen sonucu varat- rııava elverişliliğini ve Aziz Nesin'in düşün- ce vv davranışları bahane edilmek survtivle anavasal düzenin en önemli ilkelerinden olan "cumhurıvetçılık" ve'laıklık" ilkelerinin or- tadan kaldınlmasına v önelik bulunduğunu rüm açıklığı ile ortaya kov maktadır." Kararda. laıklığin dıni özgürlük. din ve de\ let i^lerınin aynlığı olmak üzere iki yö- nü bulundııüu vureıılandı. AB, KKTC'yi tam üyeliğe hazırhyor • Baştarafı 1. Sayfada ' manya ile başlayacağı Avrupa tııruna çıkı- yor. Avrupa turu öncesi bu hafta içinde An- kara\ 1 zivaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, AB'nin güçlü ülkesi Almanya'ya 7 ekimdeyapacağızıyaretinardındanTürkıve ve\'unanıstan ile birlikte Kıbrıs'ın garantör- lerinden Ingıltere'ye geçecek. Denktaş'ın Fransa ile AB'nin genel merkezinin yer al- dığı Belçıka'nınbaşkenti BrükseFedegıde- ceğı. ancak bu ülkelere yapacağı ziyaretle- rin kesın tarihlerinın henüz saptanmadığı be- linildi. Denktaş. gıdeceği Avrupa ülkelenn- dedışışlerı bakanları tarafından kabuledıle- cek ve ziyaretınin kesinleşmesi halınde Brüksel'de AB'nin üst düzev yetkılılerivle görüşecek. AB, Yunanistan'ın. Türkiye'niıı Gümrük 9'rlİâ! D e -SSÇ m e5Jne.y;öi)elik vetosunu kal- dırması karşılığında Rum yönetimine tek yanlı olarak birlige tam üyeliği için müzake- re yolunu açmıştı. AB. geçen yıldan itibaren Kıbrıs Türk tarafının da bırlığe entegras- vonunu sağlama çerçevesinde tanımadığı KKTC tarafına üst düzey zivaretler gerçek- leştirdi. Irlanda Dışışlerı Bakanı Dick Springs'in ardından kısa süre önce de ABD'nın Bırleşmı^ Milletler'dekı Daınıı Temsılcisı Madeleine Albright KKTC tara- fıııı ziyaret etti. •KKTC siyasi pana değü 1 Türkıye. KKTC'yı Rumlarla e^ıt statüde AB'ye ü\elık için hazırlarken Ankara'nın bırlığe tam üyeliği konusunda gerı adını at- ma durumunda kaldı. Türkive. bir süredır AB ülkelerine. "KKTC'yi hem sivasi pana vapıp hem de onlann AB've girmelerini bek- levemezsinîz. Rumlarla eşit şartlarda AB've girmeleri gerekivor" mesajını veriyor. Bir diplomatik kaynak. AB ülkelerinın Denktaş'ı ağırlayarak KKTC ile "kur" yap- maya ba^ladıklarını da anımsatarak "Denk- taş'ı ağııiamava ha/ırlanan AB, KKTC've v önelik gi/li v e açık ambargov u da kaldırma sinyalleri verivor" dedı. AB Adalet Dıvanı ve Rum tarafı. KKTC'ye ekonomik ambargo uyguluyorlar. Türkıye. Zürih ve Londra anlaşmalarından doğaıı hakları çerçevesinde KKTC temsıl edılse dahi kurulacak bir Kıbrıs cumhurıye- tınin kendısınden önce AB'ye tam üye olama- yacağı tezınden geçen yıl sonlanna doğru ay- rıldı. Dışı^lerı Bakanı Tansu Çilkr'ın geçen yıl başbakanlığıdönemındeortayaatılan "giz- İiÇiller planı" çerçevesinde Kıbns'ın AB'ye üyeliği konusunda esnedığı belırtilmı^tı. Ge- çen yıl ekim ayında KKTC'ye gıden Dışışle- rı Bakanlığı Müsteşar Yardımcisı Büyükelçi tnal Batu. Kıbrıs Türk basınında da yer alan açıklamasında. "AB'veKKTC ile birlikte gir- memiz şart değil. Federal Kıbns'ın AB've gi- rişin eşiğine gelmesi halinde. Tiirk tarafı ve Ankara. Türkive'nin de girip girmeveceği ve- \a ne zaman gireceği konulannda kesin giiven- celer istevebilir" demıştı. 'Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım..." Arşimed Hafta içi her akşam 19.30 «a TRT1 Herkesın vıcdan. inanç ve kanaat özgür- lüğünün anavasal güvence altına alındığı kaydedilen kararda. din ve devlet ayrılığının laikliğın ikıncı önemli unsuru olduğu. bu güvenccnın anayasanın 24'üncü maddesin- de teminat altına alındığı anımsatıldı. Kararda. somut olayda sanıklara doğru- dan tahrik teşkil eden bir haksız fiile rast- lanmadığı. dığer tahrik koşullannın da söz konusu olmadığı vurgulanarak. "Suçun, mahkemece tahriki teşkil edecek fiili icra et- tiği kabul bulunan şahıs (Aziz Nesin) dışın- da birçok kişive karşı işlenmiş bulunması na- zara alındığinda. v asal açıdan TCN'nin 52'n- ci maddesi ile 51'inci nıaddedeki haksız tah- rik hükümlerinin uvgulanması mümkiin de- ğildir" görüşüne yer verıldı. Davanın açıldığı dönemde Ankara DGM Başsavcısı olarak ıddianameyi hazırlayan Nusret Demiral. ^*argıtay kararının. iddiala- rındaki haklılığın göstergesi olduğunu vur- guladı. Demiral. AA'ya yaptığı açıklamada. " I ürkive'nin karşı karşıva olduğu en büyük tehlike. aşırı solun getirdiği bölücülük ile aşı- n sağın getirdiği ümmetçiliktir. Sıvas sanık- larının idamla yargılanmasını istememize karşın. Ankara I No'lu DGM. görev alanı- na bile girmeven bir maddeden bu sanıklan cezalandırdı" dedı. Sıvas davası 'Laikliğe sahip çıkıldı' ANKAR.A (Cumhuriyet Biirosu) - Sıvas davasinın müdahil avukatlarından ŞenalSa- nhan. Yargıtay 4. Ceza Daıresi'nın karannı değerlendırırken "Türkive'nin antilaikhare- ket ve şeriat tehlikesi karşısında çok zavıfla- dığı volundaki kuşkumuz ortadan kalkmış oldu. Yargıçlar. laikliğe sahip çıktılar" dedi. Teıny ız istemlennde öne sürdükleri görüs- lerin. bugün yargının en üst düzey i tarafın- dan kabul edildiğini kaydeden Sarıhan. DGM'nin de bu karara uygun bir karar ve- receğıni umduğunu belintı. Müdahil avukatlardan Mehmet Gökçeas- lan. Sıvas davasına bakan Ankara 1 No'lu DGM'nın yargıçları ile savcısı hakkında ıl- gili mercilere suç duyurusunda bulunduğu- nu söyledi. Gökçeaslan. "Sivil yargıçlar hak- kında Hâkimler ve Savcılar ^'üksek Kuru- lu'na, askeri sav cısı hakkında da Milli Sav un- ma Bakanlığı'na suç duyurusunda bulun- dum. Bunun üzerine müfettişler gelip benim ifademi aldılar. Müfettişlere. DGM'nin bu karannın. \argıtay tarafından bozulacağını sövlemiştim ve bozdu da. Vanlı ve yanlış ka- rar veren DGM yargıçlan ve savcısı hakkın- da dava açılnıasını istivorum" diye konuştu. Av ukat Hasan BasriÖzbey de S'argıtay'ın. daha önce tahlıye olan ve beraat eden birçok sanığın yeniden yargılanmasını istediğini anımsatarak bu samkların yurtdışına kaçma- sından endışe ettiğinı. bu nedenle bir an ön- ce önlem ahnması gerektiğini belirtti. Öz- bey. ^ıı anda Sıvas Cezaevı'nde bulunan tu- tuklu samkların. DGM'de yeniden yargılan- maları gündeme gelmesi nedeniyİe Ânka- ra'va nakledilebileceklenni sövledi. • Buştarafı 1. Sayfada tırmen VVislava Szymbors- ka'ya \erildığını açıkladı. "İronik bir kesinlikle tarih- sel ve biyolojik ilişkiyi iıı- san gerçeğinin bir parçası olarak gösteren şiirinden ötürü" "3 ya?ındakı kadın ozanın bu yılki ödüle değcr görüldüğü belirtildı. VNislava Szvmborska. lıa- len Krakou'dayaşıyor. llk.şı- ır seçkısi 'Bu vüzden \aşı\o- ruz'u |S)52 yılındd yayımla- y an ozan. ikıncı seçkisi "Ken- dimeSorular'dan sonra. ede- biyatta sansürün kaldırıldığı W57 yılından bas.layarak 15 şıırkıtabınadahaimzasınıat- tı En son I9^3"te 'Son ve Başlangıç' adlı şiır kıtabını yayınıladı. Kadın ozanın aldığı bazı ödüller şunlar: Krakov Ken- tı'nın Büyük Ödülü (1S»54). Polonya Kültür BakanlısŞı Ödülü (l%3).GoctheÖdürü Herder Ödülü S). Polonya Pen Clııb Ödülü (1996).' 2 Temmuz 1923 te Batı Polonya'nınKomikkentinde doğaıı Sz> mborska. 1931 yılından beri Krakou'da ya- şıyor. 1945-48 arasi Jaggel- lonska Üniversıtesi'nde Po- lonya Edebiyatı ve Sosyolo- jı öğrenımı gördü. 1953-81 yıllarında da ülkenın en önemli edebiyat dergılerın- den Zycıe Lnerackıe'nın dü- zeltmcbölümündeçaliştı. Bir çok dıldeçeşitlı şiırantolo|i- lerınde de yer alan ozanın 4 kıtabı Ingılizceye. ikisi de Is- veççeyeçev rıldı. Ozanın ^iir- lerınınçevırisı güç olarak bi- lınıyor. Szvmborska. toplumsal içerıkli ve varolnunın neden- lerıni bir arada tutan şıirler yazmasıylatanınıyor. Klasik Fransız şıirine olan tutkusu sonucunda bu tür şiirlerin çe- v ırilerine yönelen ozan. kıtap eleştirmeni olarak da saygın bir yere sahip. Polonya şiiri- nin en büyük ustası kabul edılenSzvmborska. Henryk Sienkievvic (1905). Stanis- lav \\ladyslav\ (1924) ve Czeslav Milosz (1980)'tan sonra \obel'ı kazanan dör- düncü Polonyalı yazar oldu. Böy lelikle ilk Nobel Ede- biyat Ödülü'nün verılis, tarı- hi olan 1901 'den bu yana 65 ödül Avrupalı. 25 ödül ise Avrupa dışından yazarlara verılnıiş oluyor. Bu yılki ödü- lün tutan 7.4 milyon Isveç Kronu. yanı yakİaşık 100 milvar TL. Gezide bir skandal daha KAHİRE (AA) - Başbakan Nec- mettin Erbakan. diplomatik skandal- la başlayan Kahire gezisinde. Mes- cid-i Aksa'nın altına tünel açılması- nın kabul edılmesinin mümkün ol- madığını belirterek bu konuda Was- hington'da yapılan zırvenin samimi bir anlaşma ile sonuçlanmamasından üzüntü duyduklarını açıkladı. Dün Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mü- barek'le görüşmeye giden Erba- kan'ın yanında bulunan milletvekil- leri Birlık Sarayı'na protokol kapı- sından alınmadı. Milletvekilleri ga- zetecılerle birlikte bir başka kapıdan saraya girdiler. Refahlılar. milletve- killerinin doğrudan görüşmeye ka- tılmaması nedeniyİe bu durumun ya- şandığını açıkladılar. Başbakan Er- bakan saraydan çıkarken görüşme- nin kendilerini son derece memnun ettiğini açıkladı. Başbakan Neemettin Erbakan. ko- alisyonu sarsan Afrika gezisinin ilk durağı olan Mısır'da resmi temasla- nnadünbaşladı. Erbakan'ın şeriatçı terör örgütü Müslüman Kardeşler'e ılımlı yakiaşımı nedeniyİe ülkelerine ziyaretine sıcak bakmayan Kahire yönetimi. ziyaret istemine 5 gün geç yanıt v ermişti. Ziy aret günü de Türk heyetının daha önce planlanan karşı- lama töreni 3 saat geciktirildi. Kahi- re yönetimi Erbakan'a tepkisini kar- şılama törenindeki "diplomatik skandafla da gösterdi. Türk heyeti- nin karşılama töreninde gelenekle- rin aksıne ne tören kıtasında ne de ha- vaalanı gönderine Türk bayrağı çe- kildı. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek. Başbakan Neemettin Er- bakan'ı. dün Birlık Saray ı'nda kabul ederek yaklaşık l .5 saat süreyle gö- rüştü. Erbakan. görüşnıeden sonra yap- tığı açıklamada. kabulde. Mısır Baş- bakanı ile Türk tarafından geziye ka- tılan bakanlann da hazır bulunduğu- nu söyledi. Görüşmenin kendilerini son derece memnun ettiğini kayde- den Erbakan. Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'ın. ıkı ülke ilişkılerının en ilerı düzeye ulaştırılması için karar- lı olduğunu söyledi. Erbakan. "Bu, bizim de arzu ve karanmızdır. Anıa- cımız. her sahada fiili işbiıiiğini geliş- tirmektir. Bu konuyu Sayın Mısır Başbakanı ile konuşacağız ve bir programabağlayacağız"diye konuş- tu. Tünel konusu Erbakan. Mescid-ı Aksa'nın altın- daki tünel konusunda Washington"da gerçekleştirilen zirveye ilişkin bir so- ruyu da şöyle yanıtladı: "Konuy u. görüşmemizde müzake- reettik.HemMısır.hem lürkiyeola- rak, zinenin samimi bir anlaşnıa ile sonuçlanmamasından üzüntü dııvu- yoruz. Mescid-i Aksa'nın altına tünel açtlmasını kabul etmemiz mümkün değil. 1400 vıllık mabedin altından geçen ve y ıkılnvasına neden olacak tü- nelin açılması kabul edilemez. İsra- il'in görevevenigelen Başbakanı. Or- tadoğu'da banşı bozacak tahrikler- den vazgeçmelidir. İslam âlemi buna müsaade etmez. Bunu da bilsinler." Sarava giriş Bu arada AA'nın haberine göre görüşmenin yapıldığı Birlik Sara- yfnagirişte. heyette yer alan millet- vekilleri. protokol kapısından alın- madılar. Milletvekıllen. daha sonra. gazetecilerle birlikte başka bir kapı- dan saraya girdiler. Ankara Milletvekili Hasan Hüse- yin Ceylan. bu olayın millenekille- rinin görüşmeye katılmamaları ne- deniyle yaşandığını söyledi. Erbakan. Mısır'da dün ay nca Meç- hul Asker Anıtı ve Türk Şehitliği'ne geçerek çelenk koydu ve saygı duru- şunda bulundu. Erbakan. Meçhul As- ker Anıtı'nın yanında bulunan Mı- sır'ın eskı Dev let Başkanlanndan En- verSedat'ın kabriııi de ziyaret etti. Recai Kutan Lib>a'da Recai Kutan. Erbakan'ın Afrika gezisi kapsamında bulunan Libya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Libyalı yetkılilerle karşılıklı ticaret \c işbır- liğının geliştinlmesi konulannda te- maslarda buluıımak üzere Trablus'a uitti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle