25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 1996 CUMA 12 DIZIYAZI • Dinar'ın yardımına koşup kimse elinden tutmadı. Yöre çocuğu Ismet AttilaMaliye Bakanı'ydı, Aykon Doğan Devlet Bakanı, Adnan Keskin de Bayındırlık Bakanı... Kaç paralık hayırları dokundu dersiniz Dinar'a? Çadırdan yavaş, yavaşkuyruknizamınageçiş NEDRETGİRC\N Neden bır vasa çıkanlnuz ' Her bına îçin daha ruhsat durunıunda depreın sıgortası zorunluluğu getınlmez v; dev let butün vuku çeker' Neden Dınarbır Erzıncan muamelesı gomıuyor' > ıkılan ev lerın trajık goruntusu daha oniarca yıl değışmez Kastellı nın valı>ı 3 tnhona satıhrken. Dinar'ın 40 bın metrekare kamulaştırma sahasinın tamanıı u-.tunde yuzlerce evlen ıle 750 ınıhar Neden > Or.ce ekmek kuyrukları başjadı Kızıla> her sabah tum ılçenın ekmek ıhtna«.ını sjrşılamava başlamıştı Bır ucu neredsy se şehnn uç mahallesını dolaşan ekmek kuyruklarına. oğle saatlerınde Kızılay a^e\ının \emek kuyrukları eklenıyordu Depremden kurtanlmış eğn-bugru meıal kaplara Kızılavın beşuş çehrelı görev lılerı bır kepçe çorba bır kepçe paıates. bır kepçe makama kovuyordu Çadır nufusuna aore bu kepçeler ıkı. uç. beş de oluyordu fik gunler bu tur bır dağmmdan faydalanmanın hılelerı üzerınde çadır sakınlerı haylı kafa yordular ve kuyruklara a\nı aıleden bırer kişi daha eklemeye başladılar' Bu kez. akşanı yeıneğı ku\rukları. oğleden artan yemekler ıçın daha azolmaya başlamış.tı Çadır kuvruklan da kavgalı-dovüşlu polıs çemberıylegunlerce surdü Torpıllı depremzedeler daha buyuk \e çıft katlı çadırlar aldılar Bızım Ayşegürierçadır alamavınca bi7 onlara Iş Bankası'nm bıze armagan ettığı ıkı çadırı verdık Ayşe Hanını. tabnkanın arka sokağında tek arabacı kocası \e yetıs,km kızıyla yaşayan. çalışkan, guzel katmer yapan \ufka açan. salça doken bulgur kaynatan tarhana yapan. makarna kesen. borek pı^ıren. tun>u \e peynır kuran. yuzu hep gulen butun bu marıfetlerınden oturu \e depremden çok once benım şiırııne de konu \e konuk olmuş dunva çalışkanı bır kadındı Ayşe'nin çadır duası "Damda bulgur ve salça / Ayşe'nin elleri hunerli / Şafak \akti un çuvalı vanında / Durmadan ureti>or / Katmer. erişte. % ufka - ... Ikiokuvanbirdokman Bu kadına şaşanm ben / Bir de açıp kapay an gokv uzunde > ağmura v akın / kendini erteleven buluta/" O. kendını erteleven bulut bır gun Ayşe Hanım a oy le bır y ağmur \ erdı kı o gece dun\a vıkıiıvor sandık bız Bankanın \erdığı çadırları fabrıkanın bdhçesıne kurdu Av:>e'ler Bınne kendılen geçtı. bınne eşyalarını yığdılar E\Ien depremde dumduz olnıuştu Orada yas.amaya başladılar. elektnk \erdık T\ lerı \ardı memnundular Bır gece, bırden ha\a karardı y ağmur başladı, hızlandı. ruzgan da yanına es. ettı. gokgurultulerıyle yangınımsı bır parlaklığın ardından sele donuştu Ayşegul'un çadınnı nızgânn alıp bıraz ötedekı deprem artığı tahtaların ustune goturduğunu gördüm îkı çadır da kazıklanndan kurtulmuş.tu Ayşe krvamet gıbı yağan \agmurun altında. bır eskı sandığın ustunde oturuyordu. yuzündekı yağmuru elının tersıvle sılıp eİIennı kaldırdı y ukany a \ e Irazca Ana gıbı bağırdı "Çadırın Allah belasını versin!.." O gece yağmurun dağıttıgı eşyalarını topladılar Sabah erkenden atlı arabalamla . fabnkanın a\ lusundan agır ağır, bulduklan ıkı goz oda\a verleşmek uzere a\nldılar Deprem kimlere yaradı? Depremın akla gelmeven sikıntılan surup gıdıyordu Bır yanda kuyruklar Dınar halk'ı omrunce hıç bılmedığı ve yaşamadığı bır ku> ruklu hay ata başladı hemen Ekmel. yemek çadır kuyruğundan sonra dev letm ıkramı para kuyruğuna gırdı Gunlerce. ayda kıra \ardımı gıbı \enlen mıhonluk paranın ku\ ruğunda bekledı Kocasını yıyecek kızını \akacak oglunu gıyecek kuv ruğuna--okru BıriM. bır gun bu kuvruklara bakıp bakıp ıçını geçırdı. öfkelendı \ e patladı "^ahu"dedı M Bu deprem fakiıiere varadı... Her biri bırkaç yılhk >i>ecek \e giyecek stoku japrjlar..." Tutsaİar adamı parçalayacaklardı. kaçtı kurtuldu De\ let ağır. orta \e hafıf hasar goren bına -.ahıplenne 3 taksıtle 75. 50. 25 mıhon TLIık vardımlaryaptı KuvrukJar tum dağıtım \erlennde surup gıttı Hatta. bır gun bır ^ehırden çok ha\ ırse\er bır \atanda^. bırkamyon lahana getırmış \e kımse gıdıp elını İahanalara k i k b sonra ba^ka bır şehırde satmış ını. yoksa bır çukura dokup kamyonu supurmuij mu' Bunun sonucunu ögrenemedık İlçe. venı bır donerne gırmı^tı M O . \1 S gıbı. "Depremden Önce", "Depremden Sonra" dı\e açıvorduk konuyu Nuflıs azalmi!)tı. ekonomı de\ letın \atanda>a verdığı a> hklarla. hasar paralari) la tek a\ak ustune kalmı^tı. saat 16 OO'dan sonra halk çevreye dağılıyordu Isparta. Denızlı. Afyon. Sandıklı. Çıvrıl gıbı verlerde ev kıralamışlardı Oradakı e\ sahıplerı. her gun hergelen Dınarlı ıçın yukselttıklerı kıradan memnun halkı ıse "Dinarlılar işimizi bozdu" dı\e kızgındı Bankalar. ku\ umcular. lokantalar do\ ız uzenne t,alı>ma\a baslamıslardı Gunduzlerı ılçede bır kalabalık goruluyor.' ak^am daha ha\a kararmadan ılçe terk edılıyordu Kalanlar bızım gıbı çe^ıtlı nedenlerlegıdemeyeeek olanlardı Deprem korkusu \e barınacak yer olmaması ^ehn dağıtmı^tı kı^ın ılk haben de sennleyen ak^amlar \e boguyan ha\a>la gelmeye baslamı^tı Şehnn hemen her \enne kurulmu^ çadırlarda ya^ayanlar oldukça sıkıntılndılar Kımı gor^ek ;>esı kısıktı oksuruyordu Her çadırda bır hasta \ar denecek kadar ınsanlar korumaMzlığa du^nıuijlerdı Yenı barakalar konte\nırlar gorulmeye baslanmıştı Meydanın her \erı bankaların konteynırlanvla dolmustu Sokaklarda e\ lerı yıkan enkazı goturen ı> e\ler ıçın 1 ya da 2 tnKon \enUe bır o kadar da naklıyesi ıçın ayrıNa ne olur. tena mı olurvanı' 5u zırt pırt gıdılen saltanat gezılerınden uç-be^ı afetzedeler ıçın teberru edılse olmaz mı \ anı' Nedenler o kadar çok ki Neden. bır yasj ı,ıkanlmaz' Her bına ıçın. daha ruhsat durumunda deprem sıgortası zorunluluğu neden getınlmez' \e de\let bu yuku çeker' Neden. aradan bır vıla \akın zaman geçtığı halde Dinar'ın \ergı af tasarısı konuşulup yasala^maz ' Neden. bu >asa vasala^ırken. is,çı. ınenıur. çıftçı duijunulmez' Ya da du^unulsun dıvoruz Dınar'da memurlar. ısçıler hâlâ gelır vergısi kesıntısıne tabıler Dınar'da çıftçıler sattıklan bır a\uç buöda\ arpa pancar sebze me\ve erık koruk ıçın vuzde2 ıle vuzde 4 arası stopaja mahkumlar \e aklın kabul edenıe\eceğı Bağ-kur kesıntısıne mecburlar Olur mu bu. olur mu' Bağ-Kur prımını odemeven kı^ının prıınını sen tahsıl edemıvorsan. borcu olnıayan adamı neden rehın alıvorsun ' Adanı odenmorsa emeklılıkten \azgeçmı^ demektır. ıstemıyor demektır Bırak \akasinı onun da. haksız vere prım kestığın çıftçunn de Hele Dınar'da Brıfıng almak ıçın Dınar a gelen o zamanın Bay ındırhk Bakanı'na sorulanmızolmu^tu' Bırkaç "Neden?" de o gunden kaldı Neden Dınar. Erzıncan beledıyesinın gucu o sehrı. o yıkık cadde ve sokakları nasıl guzelle^tırebılır' Neden rejımın temel unsuru olan es.ıtlık ılkesi zedelenıyor' Dınar'da deprem olduğu zaman once hukumetın 3 bakanı akla i>elmis,tı Bu komşu ıllerbakanlanndan bın îsmet.Attila(Af>on) Malıve Bakanı'ydı Beledıve Ba^kanı. bu bakanın Dinar'a sadece 5 mılyar lıra vardım yaptığını sovledı Afyon'a yapılan bınalardan bır katını Dınar ıçın a\ırnidlı\dı hıç olmazsa Sanırım hıç mı hıç umuru olmadı. "Kimbilir 6 şiddetinde bir depremi bizinı için su bile btılmu^iur..''dtvor Dinarlılar "Senirktnt sel felaketindeyıkılan 180 e\i, Dinar'da \ ıkılan binlerve e\ ile dahi v% tutamadı... Bizi. uranın \ ıkılan her e\inin onda biri kadar duşunse>di. 18 konutluk bir \ardımı. rahatça Dinar'a aktarabilirdi. Hiç olma/sa gelip geçerken eskirrigi \ol hakkı kadar. \ma hilinıncz Inlki de Dinar yolıınu değıL hep Keciboıiu \olunu kullannordun." dıvor Dinarlılar Ben denııyorum. Sa\ ın Isparta Mılletvekılı. o gunlerın De\let Bakanı A>kon Doğan. \e bızım \e arkasinda seçını seçım ko^tuğumuz bır e\ladımızın da >akın arkada^ı oldugunu duvduğumuz o gunlerın Ba\ ındırhk Bakanı (Denızlılı) Adnan Keskin... Ne vazık kı Keskın'lığı bıze varamadı Dınar ın deprem telaketı \oruk sırtından kurban kestırdı ona Ve tutup hıç atet gormeven kendı seçım bolgelerıne ğ daha \erimli kuyruklar var..." demı> Lahana kam\onunun ha\ ırse\er bahıbı uzulmu> ve bozulmu^ "Llan Dinarlılar" denıı^ "paraku>ruğuolunca kıpır kıpırsınız. lahana>a gelince beee" Kamyonun arkabinı kapatıp gazlamı>. makınelerının \okluğundan rrafık zaman zaman geçılmez duruma gelı\ordu Hangı sokağagırsenıze\leryıkılı>or, kamyonlar enkaz ta^norlardı Insanlar obek obek bu ışlemlerı se\redı\orlardı Dınarlıların her biri deprem \e \ıkım uzmanı olmuşlardı Sokaktan rasgele bırını çe\ ınp sorun. o sıze dun gecekı sallantmın kaç sanıve surduğunu. ^ıddetını. yonunu hemen soyleyebıhrdı Deprem saltbınaları vıkmakla kalmamıstı Insanlann ruhlarını davıkmıştı Bunalımlar getınnıştı Neden? Neden? Neden? Devlet. bır felaketten sonra oraya bınaları onarmak enkazlan kaldırmak ıçın araç \e uzman gondenr de. psıkolojık bozukluğa duşmuş ınsanlar ıçın neden uzman \ollamazdi' De\ let. olası bır sa\aşta kullanmak. halkı aç bırakmamak ıçın elınde buğday stoku bulundurur da. bır felaketten sonra felakete uörayaft yere, geceden sabaha T1R ların sırtında gondenlebılecek gıbı. bırer aılelık. ıçınde tuvaletı banyosu da bulunan ufak portatıf e\ ler bulundurmaz' Bırkaç bın adet bu tıp e\ Dınar ın gozvaşını sılerdı Bu tıp e\ lerı 100-150 mıl\ ona y aptırmak mumkun Bu muamelesı gormuyor' Ora\a \apılanlar aynen bura\a neden şapılmıvor' Onlara de\ let fazladan bazı amıağanlar da vemııs, ı^hanları. 4 \ ıldızlı otel gıbı Bız salt açıkta kalacak olan kırada otururken vıkılan evlerde oturanlar ıçın de\ letın e\ vapıp taksıtle \ermesını istıyoruz Neden \apnıı\orsunuz' Bız ılçenın bır butun olarak Erzıncan gıbı ele alınıp \enıden yapılanmasını ıstıyoruz Neden varısı atetın de. \ansı beledıvenın ' \ ıkık e\ lerın goruntusu daha on > ıllarca değı^mez Pislık yuvaları olur Para \arsa kamulaştırın oraları \e bu ı^ bıtsın Kastelli'nın valısı dun 3 trıKona satı^a çıktı Dınar ın 400 bın metre kare kamulas.tırma sahasının tamanıı (ustunde \uzlerce e\ı\le) 7 50 mıKar Neden' Bır sehrı plana gore mı para\ a gore mı vapacağız' Neden bırbın\le >a^a\abılecek. a\nı va^aın standardına vakın aıleler 16 daırelık. deprem koııutu ıçın kuıa çekmıyorda bırbırıvle aynı bına -4Ç4nde ya-şama zorlugu olanlar bw arava getırılmek ıstenıyor' Neden Dinar'ın da "Erzıncan Deprem Sonrası KJtabı"gıbı bır kıtabı olmasin' Bır ^ehır ba^tan sona de\ let gucu\ le \enıden varatılmıs. Dınar ın \uzde 20'sı afetın ıkramı kalanı da beledıvenın ınsatı Bırkasaba Atet \jsaM ndaıı kı\akIaı ı,ektı ^eksin bızde polıtıka bu Hadı eğdık bo\numuzu Ama Dınar ıçın ufacık çok çok ufak bır vurek de \eterdi Tam be^ a\ bakanlık \aptı bızım depremle bırlıkte Istesevdı Dınar ı onun bunun elıne bırakmaz seçımde aldığı 5000 o\un kar^ılıgında (salt bu sebeple \erdıler bu o\ laı ı) Dınar ı "kalkınmadaoncelikli >ore"\aptırır canına okumazdı Dınar he>kel olmasa da bustunu dıkerdı bır şere O\!e hrsatlar kaçtı kı bır daha ıkıncı bır omur gerekır yenıden yakalamak ıçın Dinarlılar da Âdnan Be\ e ıkıncı bır omur dılnorlar hep Ve Dinarlılar. sıra sizde... BakiNorum depıemın aeısını. korkusunu unutmu^sunuz. dugun dernek gıdıyoruz K.u\umcuların lokantaların onu kuvruk Bankalaı bırtenezzul kapısı artık Ayda 7 mrfyonctık mthitze ŞttdttftHilerde cayır— ca\ır mermı yaktıran ' Vahu uyku tutmuyoı kımse\ ı Zaten kaç kı>ı kaldık kı su Dınar da'Napma\ın ay ıptır çoka\ıp' "Nedir bu Dinarlılar'ın hali"dı>e kıme sorsak. de\ letın \ erdığı afet paralannı. kamula^tırma paralannı kastederek - Deprem ezdı. para azdırdı, dıyorlar 194O'lı yılların başında, çocuktuk \e hep duyardık Dınar"da lıse bıtırmı^ adam sayısı uç ya da bes, sayısını geçmezdı Hele unı\ersıtelı hıç \ok gıbıydı Yaz gunlerı okullann tatılıyle bırlıkte ılçeye gelen bu uç-beş okullu genç parmakla gostenlırdı. lıselılerın çoğu Afyon Lısesı'nde okuyorlardı Bunlardan çoğu okuldan Cumhurba^kanımız Demirel'ın okul arkada>larıvmı^ Tabıı yıllar sonra Demırel partı ba^kanı \e başbakan olduğunda mevdana çıktı Hatta rahmetlı babam bıle nıce sonra Demirel'ın babası \ah\a Efendi'nın yıllar onceden tanıdığı oldugunu, harpyıllannda beraberarpa buğday ışı vaptıklarını soylemıs, ve haber yollamıs.tı fslamkov "e. sonra babam davet edıldı Yahva Demırel Efendı'ye gıdecek dı>e babamı gıysı olarak baştan sona sifırladık. yenıledık yanı Hatta bır fötr sapkası eskı kaldı da başı açık gezmeyı de sevmedığınden. ılçede Barselona *apka da bulunmayacagı ıçın yenı sapkası olan bır arkadasından odunç almı^tık Babam Islamkoy e Yahya Etendı'yı gormeye gıttı bır sabah erkenden. sonra arabayı kullanan yeğenım anlattı. çok ıkram ve ılgı görmu^ler. eskı gunlen yâd etmışler Babam fazla konusmay ı sev medığı ıçın ancak sorduğumuzda yanıtlardı bızı Demırel'ı de o yıllarda koyde gorup gormedığını sormuştuk - Oydu galıba. derdı. yanımızda, elı arkasinda dola^ıp duran bır çocuğu hatırlarım Her gıdı^ınde de çocuğa vermek ıçın bo>alı akıde şekerı gotururmu^ Nereden nereye Dınar'da pek kıt olan lıse ve unıversıtelı sayısı artmaya başladı Olanağı olan aıleler çocuklannı daha ıvı oğrenım. unıversıte oğrenımı ıçın buyuk şehırlere de yolladılar Şımdılerde pek çok >uksek oğrenımlı. vuksek mevkıîerde olan Dınarlımız var Işadamlanmız var polıtıkacılanmız var Hemen hepsının de ^u deprem gormuş Dınar'da bır sakını babası annesı vardır Depremden hemen sonra gelıp voklamışlardıryakmlannı Zaten bayramlarda falan gelırler Bazı da yaz tatılınde gorunurler Ama depremden sonra bunlann çoğu bır daha donup Dinar'a bakmamıştır Dinar'ın dı>andan da kendılennden de bır desteğe ıhtıyacı olacağinı düşunememışlerdır Dınar'da boyle bır felaketten sonra ne pahasına olursa olsun mutlak bır lobı oluşturup sıvasetın kapısına bır. ıkı. on. vuz defa gıdılmesı gerektığını duşunmemışlerdır Bırılen nasıl olsa bu ışlerı yurutuyor sanmışlardır Çoğu da şu demın konusunu ettığımız bakan beylen yakından tanıyan, tanıdığını bıldıgımız kımselerdır Mılletvekıllığı yaptıklan jılların etkınlığını kaybettıklennı, tanıdıklan kalmadığını soylemışlerdır Ama aradan bırkaç ay geçmeden. beledıvenın yapacağı bır tstımlakte kendı ev ının de bulunduğunu oğrenınce koşup tum etkınlıgı ıle - dunyanın bır ulkesınde olmayacak şeydır- bır gecede -24 saat bıle değıl- ev ını korumava aldırmıştır Dınar'ı koruyalım, Erzıncan'da polıtıkacılann. halkın. etkın çevrelenn yaptığını yapalım Zaman hızla ılerlıyor. evet devlet Dınar'da, goruyoruz. yapıyor. yapılıyor Ama cumhurbaşkanının dedığı. soz verdığı gıbı değıl. Erzıncan gıbı değıl Şunu dıvorlar bırtakım ınsanlar "Bitince, her şe> vapıldıktan sonra göreceksiniz... Hiçbirşey eksikolmayacak." Evet devletın el attığı verler -baktığımızda- guzel oluyor Ama salt bır anayol ustu \e onun vakınındakı uç beş sokağın. boyalı yenı. 4'er katlı blok apartmanlarla guzel olması bıraz da "gösteri ve gosteriş"değıl mıdır 17 Bunu da şımdılerde halk konuşuyor, bız yazmak zorunda kalıyoruz Orneğın bu bınalann çevresınde yıkılmış. dığer merkez mahallelennde yıkılmış, "kamulaştığı" resmen teblığ edıidığı ıçın bına sahıbı tarafından kapısı camı, çevresı sokulmuş. sonra da hırsızlann yağmasına uğramış sonra da kamulaştırmadan vazgeçılmı^yerlenn >ıllar >ılı surecek çırkınlıgı ne olacak 1 Beledıyenın kamulaştırmasına bırakılan bu yerlere beledıvenın 100 yıllık butçesının yetmeveceğını artık çocuklarda bılıyorlar Ustelık beledıve kendı hızmet bınası ıçın şu dev letın lutfettığı ve hasar gormemış çoğu yere de kıyak yaptığı 3 kat gelır arttırmasından elde ettığı 60 mılyarı arsa vefema saluptenne oded4ktefi soraa— sanınm- -bıraz da bılınm- kroke durumdadır yanı Yarın: Demirel söz verdi ama ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU CSO Meclis'te 12 Eylul'den bu yana ılk kez gıdıyorum Meclıs'e, kalbım çarpıyor, neler anımsıyorum' 1961 Anayasa- sı doğrultusunda yapılan seçımler ve oluşan Meclıs canlanıyor gozumde Kulağımda da Cumhurbaşka- nı Cemal Gürsel'ın sozlerı çınlıyor, bu duvarların çar- pık sozlere, çırkın tartışmalara tanık olmamasını dılı- yordu Cemal Gursel! Duvar konuşsa neler anlatır kım- bılır Başkan Kalemli'yı kutluyorum, bu kezCumhur- başkanlığı Senfonı Orkestrası'nın bır konserıyle açı- yor Meclıs'ı Bır davranış bıçımını yansıtıyor Gürer Aykal yonetıyor orRestrayı, değışık bestecılerın ya- pıtlanndan ılgınç bır program Osman Zeki Üngör'un Cumhunyet Marşı, Beethoven'ın Beşıncı Senfonı- sı'nden bırıncı bolum, Korsakoff'un Ispanyol Cap- ruccıo'sundan bır bolum ve ılk kuşak çaâdaş beste- cılerımızden Ulvi Cemal'ın Koçekçesı îzlerken du- şunuyorum, CSO Salonu'na sureklı gıdenm, ama bır- kaç kışı dışında bu kalabalıktan kımseyı gormem kon- serlerde Çoğu, ılk kez gelıyorbelkıde Refahlılardan kımseyı bu konserde de goremedım, ama şaşılacak yanı yok. Istanbul Fılarmonı Orkestrası'nın Bratısla- va konserı nedenıyle şaşılası olaylar yaşadık değü mı? Konserbıletlerı satılmış orkestra uyelerı ıçın otel- de yer ayrılmış, buyukelçımız elçılıkte bır toplantı du- zenlemış, belkı çağrı kartlarını da yollamış, ama Kul- tur Bakanı onay vermıyor! Ne yandan baksan utanç veren bır olay! Bratıslava Orkestrası ulkemıze gelıyor, konserler venyor, bızım orkestramız oraya gıtmıyor! Oysa mehter takımı ulke ulke gezıyor, Frankfurt Kı- tap Fuan'nda dınsel yayınlarsergılenıyor çağdaş ya- zarlarımıza yer verılmıyor. Refah Partıhler demokra- sıyı araç kullanarak bellı eğılımlerı doğrultusunda po- lıtıka uretıyor durmadan, her gun nelere tanık oluyo- ruz 1 Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nın Cumhurbaşkanlı- ğı Senfonı Orkestrası'nın konserıyle açılması, bu or- tamda buyuk anlam taşıyor bence Kımı sayın uye- len çokseslı muzığın gızemını de hıssetmış olmalı De- ğışık sesler, değışık çalgılar arasında uyumla oluşu- yor o guzel yapıtlar, her çalgının, dahası her notanın sesı duyuluyor, bırlıktelık bozulmuyor Demokrası de bu değıl mı'' Cumhunyetımız de bu bırlıktelığı sım- gelemıyor mu' Başta laıklık, Cumhurıyetımızın ılke- len, muzık devnmını de ıçeren Atatürkdevrımlerıyle çağdaş bırorkestrasyon oluşması amaçlanıyor Kon- serı îzlerken buyuk coşku duydum Ataturk'u. Inö- nü'yu, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nın tum konser- lennı ızleyerek sanatçılan destekleyen devlet adam- lannı duşundum Meclıs'tekı konsen onlar da dınle- dı bence Hepsıne bır selam ve seslenış konserı bu. Sıyasal orkestralann da eşduzeyde bır selam verme- sını, bır muzık uretmesmı dılıyorum Bu donem eskı senato salonunda toplandı uyeler. Ben de eskı bır dosta kavuşmuş gıbı duygulandım. Neredeyse yırmı yıl ızledım senato goruşmelennı. Gu- zel konuşmalar yapıldı kursusunde Mıllı Bırlıkçıler, kontenjan senatorlenyle başka bıryapısı, dahası baş- ka bır duzeyı, nıtelığı vardı Şımdı herkes. herşeyı soy- leyebılıyor, ama 27 Mayısçılar'ın da başka bır yen vardı senatoda. Kımı konuları ılk kez onlar kursuye getırdı 1961 Anayasası'nı korumak ve savunmak gorevınden gerı kalmadılar hıç Işkence dosyasını ılk kez onlar açtı kursude. Ahmet Tahtakılıç'ı gordum geçen gun, buyuk saygı duyduğum eskı bır polıtıka- cı Anılarla nerelere gıtt/k, yaşadıklanmı yazmamı ıs- tıyor. Eskı senato kursusunde gulumsedım, hangı yı- lı. hangı ayı, gunu, geceyı yazmalı acaba'' Neler ya- şadık şu çatı altında! Ne ıdam kararlan, guneşı ölunn sessızlığıyle selamladığımız nıce sabahlari Anayasa onarımları, çağdışı kavgalar.. Yine de umudumu yıtırmıyorum Cumhurbaşkanı Demirel'ın laıkhğı vurgulayan sozlerıyle yukselen al- kışlar guzel çınlıyor yureğımde Alkışların surmesını dılıyorum. Somut urunleredonuşmesını. Alkışlama- yanlar da var ama, azınlıktalar' Başkan Kalemlı'nın açılış nedenıyle duzenledığı resmı kabule de gıttım akşamustu. Yine muzıklı bır toplantı, herkes orada, kımı rakı, vıskı ıçıyor, kımı meyve suyu 1 Belkı de ga- zetemızde yayımlanan sozlerı nedenıyle gazetecıler de foto ve TV muhabırlerı de Genelkurmay Başka- nı'nı yakından ızlıyor, her sozune, her selamına yo- rum anyor Ama Orgeneral Karadayı uygar kışılığıne yaraşır bıçımde konuşuyor Pembe Koşk'te bır ye- mekte, CSO ve Bılkent konserlerınde, kokteyllerde yakından tanıdım onu Anayasal çızgısıne bağlı bır ko- mutan, goruşunu, uyarısını belırtmekten de gen kal- mıyor Hepsı bu kadar Afganıstan orneğı buyuk uya- n elbet O orneğı ulkemızde oluştuımak ısteyenlen uyarmak da başta parlamento, unıversıte, tum kurum ve kuruluşların, demokratık sıvıl orgutlerın, aydınla- nn gorevı Afganıstan orneğını lyı gonmek gerekır, oykusu hay- lı uzun Şerıata ozlem de bır gunde, bır yılda oluşma- dı ulkemızde! Tohumlan nasıl atıldı, nasıl odunlerle boyverdı bılıyoruz Cumhurıyetımızı oluşturan ılke- lerden odun vererek, ancak karanlığa gomuluyoruz Oysa bız, ben, sen, o, hepımız, kalbı bu ulke ıçın ba- rış ıçınde yan yana yaşamak ozlemıyle çarpan mıl- yonlar aydınlığı ıstıyor Guzel bır orkestra konserı dın- lemeyı, çokseslılığı tepeden tırnağa yaşamayı ozlu- yor Bu ozlem dınecek elbet Ustelık eskımış solıstlere. becensız çalgıcılara kar- şın dınecek Muzık oluşturamayan orkestralar, uzun yaşamıyor değıl mı? B U L M A C A SED4TYAŞAYA\ 1 2 3 4 5 6 7S O L D A > S A G A : 1/ Avrupa'nın Ak- denız'e bakan ve çok canlı bır tu- rızm yoresı olan kıyı şendı. 2/Gu- venılır Yurdu- muzda bır ırmak 3/ Uzaktan ku- mandaaracıylate- levızyon kanalları arasında hızlı hız- lı dolaşmaya verı- len ad 4/ Mustah- kem yer Akıl Incedantel 5/Yu- nan mıtolojısınde. ıçenlen ol umsuzl uğe kav uşturan tanrı ıçkısı Çıt. perde 6/ Tanrıtanımaz Sandalı kıçtan yuruten kısa kurek 7/ Bır çeşit vumurtalı sut 4 tatlısı 8/"—kıldan ınce- c dır. kılıçtan keskıncedır Vanpanın ustune ev ler y a- ° pasım gelır" (Yunus Em- 7 re) Iskambılde bır kâğıt 8 9/Sutaşkını Kababırko- „ medı turu V UKAR1DAN AŞAĞIVA: I/Fızıkte. duzgun ıtmelerın etkısıyle bırsalınım genlığının artışına venlen ad 2/Yoksullara yıyecek veren hayır kuru- mu Sahıp 3/"Çokonemlıkışı"anlamındauluslararasıkı- saltma Tadı acımtırak. ekşımsı ve buruk olan 4/lktısatta "gırdı" anlammda kullanılan sözcuk Akcığerlen dınler- 4ten hektmm duydtıgtf patolojtk ses 5/ \ermdehk, yaml= mazhk 6/NâamHikmet*msoyadı Sertbırıçkı 7/Brrtop- lumda. bellı bır kesımın kullandığı ozel sozcukler bütünu \'ucutta oluşan derın kesık ya dazedelenme 8/ 1961-1967 yılları arasında Istanbul'da yayımlanan haftalık sıyası der- gı Kale hendegı 9/Gazetecılık dılınde bır çeşıt uydurma habere venlen ad
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle