03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 1996 CUMA 18 SPOR Avrupa Süper Ligi'nde mücadele eden iki ekibimiz de Rus rakiplerini yendi Potada Efes ve LHker firbnası Efes. Pil»eıı: 87 Diııamo Moskoia: 84 SALOV -ihJı /ptl^ı HAKEMLER: lUllıtım k.tllu (Sl<nak\al (1) hı- ı n. 4 ıı no* fhpama) (3/ EFESPİLSEN: \uunuMt '>)!' kwu\e\ (5)1* Hımu/ ••>//•> L/ıtk (4)* Pope 14)14 lolkaıı <i)V Tıniti (4)6 Dİ\AMOMOSk.O\A:ö<.>/</ı/Âr>ı (4)~ Asiakho\ SJıukuhıt(4)12 \lelci\htnko(4)10 4\iaııın \>\m(4)15 GtiKİit.\ <h Gada\lu\ (4)14 ILK ^ \R1: " 41) (Efc ^ Pıht n k lıııit) l k l S \ M : \aumnskı 2 •> lnlkanO 2 Popı > ^ kaı ısi ı 2 1 Hıist \ı/ı ^ ' TLIIIIL I •> * t tuk 2 * (t lt\t Bou.loLı\ ? i A\iak/ıo\ 2 ? Shakulın 2 •> \lik'l\lnnkıı I 6 \shimn -4 6 \n\n\ ~V Gadw- lıt\ 4 5 ıD \lıı\hı/\uı l'Ç SAM: \awm><,kı * " lolkaıı 1 * POJK 2 >' kaıwn\ 16 Llııkl i(E/t%J Boıdakın 0 ? 4\iuk- ho\ 12 Shükıılııı 2 4 ML'Jıhlnııko 2 4 -Ish/ıuıı i •> ünnhc\ 0 2 Guda\ln.'\ 4 * (D \lo\ko\a/ ASIST: \iiuinoiki 10 Utlkuıı 2 Popt 1 kanı- u ı J1 Ltık uLh\ı Bt)tilıtAo\ I Slnıkıılııı 5 \k- Li\hi.ııktt S 4\iuııııı 2 GrciL/w\ 2 \o\o\ 1 (D ASLI DL Rl Fteskılpavı Av ı upa Sııpeı Ligı ndekıtemsil- cınıız EksPıNen Istanbııl daovııadıgı karsilasma- da Rusv jtakımı Dıııamo Moskova \ı kotuovna- masina laumcn N" - *<4 venmevı basardı [ tesPıken ılkvarının barjindasavıınmavıotuı- tanıadı Bununla bırlıkte pota altını da bos bıra- kırK.ı ve \losko\a ekıbı d e bu bo^lııklardan va- rarianıpsavı urctınce *> dakıka0 -- ~" Diııamo Mos- kovuistunhıguılegeçildi Budakıkadın sonra sa- uııımada bıraz topaılanaıı La^neıt - Bcvazlılar Karase\ Jen jeli.ii savılarla 1 ^ dakıka\ı " - 12 onde kapavıp de\rc\ ı de ^5 - 40 galıp bıtırdıler Jkınu \aııda alan •.auınması vapan heı ıkı ta- kınıdaıı Diııamo Moskova bııa/dalıa atak bırgo- runtıı çizdı Bıına karş.ın Karasev \e Naumos- U'ııııı ısabetlı sııtl ırı ıle Efes hır ara farkı 15 sa- \ıva ı,ikardı (""(>-611 Maçın sonlannadogmovun d^ıplınındenkopupuvlukatına_\an^ınagıren La- cıvert - Besazlılar son 5 dakıkada Mkıntılı anlar \a^adı Buna ragnıen daha tazla sa\ı uretmcnın a\anta|i\ la m.n,lan s" - S4 yalıp a\ rıldı Ote \andan Ftc> PıKen yıubuııdakı dorduııcıı maçını lOekınıde Fran>ada PauOrthez takımıv- la ovrmatak CSKAMosko^a: 71 Llkerspor: 76 Efes Pilsen. Super Lıg'de ovnadığı 3 maçı /«r da oha ka/anmasıııı bıldı Farkı bır ara 16 sa>ı\a kadar \ukselten temsılcımı/ Dınamo Moskma"^ı tecrııbt'sı\lc mağlııp etiı. 11 oiogıat M I I SFR) H \KEMLER: Pttti klıııgbul (llımımaj ^ı Caıl Juıı^tbıand (Fıııkııulna) ı4) CSKk-Hthb 14)* Pano\ 0)4 koudtlm (4)\ Ba:ün\ıı<.h n>14 Daınıko (*ı20 Guıııoun O//V \\rison ii)2 Sıpııuiuıun t^/l ILKER: Oılntn n/M Haıım (4>* 4/ ıht^ıniı, (6)20 Hcıhık <4)X Godfıtad 14)9 Stiduı I4T Runkııı <4n Asnıı (4)2 4:ı: (4)1 Tııl<iü(4ıl ILKN\RI: A- U tilku) l (, SAVI 4lıbi.<i<ı\iı, t*ı koııdılııı (2) l)ılııııı HLIIUII Stidcıı Hulıık Dtiımko (loıttoım MOSKO\A (C umhumet) - Basketbolda A\ıupi Lı_ı nd^ ı \) Grubu nJa mücadele c- den i Ikerspoı UI,UIKU nucındı <;c\en sılın A\rupa m,untUiU Rus\a ntn CSk-\ \Iosko\a takınıını depl ısmandı "6 ^2 \enerek ıkıiKi _ahhı\etını tlde ertı \1a*,ın ılk dakıkaları karsılıklı basks-tlerle jeı,tı Daha sonra ııstunlugu ele alan L lker\por o\unu iMLdı^ı \a\a^ tempodı »oturdu Ilk \arı\ı "îs- M ondekapjvan L Ikerıkın^ı \ ın\a hi7İı ba^ladı \ttıgı dış ^utlar ıle de dtplas ıııındı f SkA \lo>ko\j\t '6 - ^2 maglup ettı Daliayı 80-77 yendi G.Saray ilk maçmı kazandı Galata^aray: 80 PVSK-Dalia: 77 SVION Ibdıljnkii HAKFMLER. Sludomlhlhlnı (Isiuıhıh (n.ni'^ı lul((lu\ (Bıılifuııstan) (h L.M ATASARA\.O»n« (4) J" Dulıııı (4) 2 llaııdun (•>) V Boltoıı (^) 31 4-\nın (4) Sınıpi4)2 (, t k ıı (4) <S 4ı:ıı(4)V P\SK-DALIA: Bııı^ı' (6) 2S S:toıkwıı\ ı4ı 10 Hı» \ uilı (4/ 4 t \uk (4ı 9 I dııh lc (^) 22 KilUı (4/4 Holmaıın O) GoMİu Oı II K\KR\:4~'^ (Gala(ü\aun k'/ıım l >F\lL(ı/(iı'>i ()4)lCnilanı\aıa\ / F\RkLI îEIMLDtLER G.Saray ile Meysu keyif vermedi Spor Ser\ IM - Basketbol A\ rupa ko- ıav kııpisi ndıF3eMkta^\eTota>se\ ın- dııııken Gal m^ ıra\ \e \le\Mi ıızdıı Ba^ketbolde 10 \ıl -.oııra ılk A\rupa mat,ınaı,ıkaıı Boikta^ Kraıl ın Hapo- el Halon takınıını ıkmti \ ındakı etkılı o\umı\la ^^-67 \tndı Sı\ ıh Be\ ız- lıları \le\ander \e Bnson'ın pota al- tında ı\ı vaıdımh-jmılaıı ve Samer'ın Hapoel ınskorerleıınekıiM \ aptıyı ıvı savunma Nünuca gotuıdu Be^ıkta'- ion.hu (,etın \ ılnıaz. "Grubumu/da vaptığımız ılk maçı Ka- lanmakçokgu/i'l Ancakü\ununba^ın- da \e ılk \arıda ovnddığımız ınundan nıtnınun değılım \abancıiarımı/ bu nuçta çok ı\ ı u\ nadılar Artık 9 ckınıde Portekı/ ekıbı ıle mnavacağınu? maçı duşunu\oruz" dedı Tofaş gücünü ispatladı Koıat, kupaM nı kazanmav ı hedefle- ven Bursa takımı 'Sııgoslav Spartak ı 21 bâ\ı faıkla veneıek ıddıjsını ortava kovdu(42 " I ı O\una4 .abancııle ba^lavan ve tarattarının buvıık destegı- nı arka^na aları Votj!) Hınat Alano- MÇ'III bisketleııvle vonuca ula^tı Cimbom fark >edi koraı, kupasi nda(G)gıubunda mü- cadele eden Sarı - kırmızılılar deplas- manda ovnadıkları >unan ekıbı PA- Ok a tarklı nıaglup oldular (9ı -(•>{) Ozellıkle ıkınu varıda taul problemı va^avan Galata><ara\ bu nedenle ıakı- bınden fark vedı Me>su Fransızlara teslim k Mevsukouc, kupaM ndaıFlgru- bunda Fıatiiiz rakıbı SLl C Nancv ta- kımına ""2 ^(1 venılerek korac. a kotu bır ba^langn, vaptı Satranc Olimpiyatlar Türkiye'de Spor Senısı - Frıvanda vapıl.ın Satraıiı, Olımpıvat- ları ndauluslnrarası tederı>- voıı aldıgı bu kaıaıla 2 bııı vılındakı olımpıvatları Tur- kıve ve verdı batran>, lede- ras»onunun uzuıı ı,aliMiıası sonunda alınan bu karar Turk ^atranı.ınınbırba^anM olaıak nıt(.l(.ndırıldı bu jTAd^i sjtrını,ı,ımız Can Arduman. L lu^larara- >>ı ıist.ı ıın\ ınını ıldı Tuık Satıanı, taııhınde bu unv ın.ı 4 ^atr un.t.1 ula^abıldı Bun lar \e>zat Suer İlhan Onat \ e Turan > ılmaz dı Fenerbahçe Kulübü'nün Futbol Federasyonıf na önerisi ^Küiîir cezasız kalmasın' Ligde tek maç var HIIMI • Veta Kıivuk "Federa^on onlem aİMn. kuüıı eden tarattarın takımına \a para ce/asi \ersm \a da >alıasını kapatsın Bi7 Fener'bahçe olarak tarattarımı/a ketılız" dedı alsın. kufur eden tarattarın takımı- na va para ıcvası \ersın va da >.aha- sını kaparsın Bı/ i-(.ntThah^i »la- raktaraftaı ınıı/a kefilı/. FeiKrbah- çe Stadı'nda artık kufiır du\ ıılma- \acak"dı.d! kui.uk ozellıkk ken dılerıııevonelık kuturlenıı son ^tın lerde arttıöını gt-t,en v ıl oldııüu gı- Soıı gıınlcrde siaîlanmızda artaıı kuturler ıızerıne Fenerbahçelıleı Dernegı oiKekı gun gazetemızara- Lilığıvia kufıe son verılnıeM ı«,ın centılmenlık ı,agıısında bulunmuş- tu Sarı La^ıveıtlıler m Futbol ^>u- be Sorumlu>u \efa Kuçuk.dıın bu konııvla ılgılı olarak bır aejklama- da bulunarak "Federas>on onlem bı avııı senarvolarııı bu vıl dı tek- rarlanıııa\aba>l KIIJIIH sovlev^ak Heı ma\ uMiansın Nenıie» ka/aıunı alkışlasın. KUIUMKM aı tık \a/ue<,e- lını"sekhnde koıuisiu Vnkara^a gidi\orlar I ciKib ıl\c v 111 iı dt.pl Miıand ı ovnavat.agı \ıık ııagın.u mat,ı it,ın bugun saat I •> ıid w \nl i ı va Iı ı tcka cdcı.t.k Uııerbaht, kıılubu 1 ııtbol *>ube Soıuınlusıı \eta ku t,ıık lıasta ve sakat fulboİLiılarııı ı,okluguna ragnıen Aıık ııajııcıı m it,ıııd ın ıit, pıı ınla dt>iK^t.kkııııı Klırttı Bu SL/OII lıgdc ıkıiKi kı./ depLiNiııana ı,ıkataklaıım ıiKak \ıık ııadakı laraftarların destegıv- k /tnlu \nkaıagııcu nıat,ını kendı salıılııında gıbı ovııavacaklarını ıddt. eden \ct.ı kıi(,ıık "Sakat ve haMa tııtholcularımızın çokluğuna raymen saha\ a çıkacak onbır o\ un- tuııııı/ Vnkara<>ucu'nu\ennıekıçin Mterlıdır"di.dı Lıgdt. son ıkı nıat,- t.ı ıldıklaıı faıkiı galıbnetlenn mo- ralıvk ov uiKiıl ırıııın son dcren. lııislı ve ısteklı olduklarını kavde- dt.ıı kıi(,uk sov ie dewını ettı "He- dıllerınıı/ bellı. Bu amaçla bır ka- /j\<\ uûıantadan volunıuAa dtvanı etmek ıstı\oru/." Galatasaray Denizli önünde BAShET YORLM/ unın M RT Bordo - Mavililer'in golcüsünden ilginç açıklama Utan Beşiktaşlı! Evet Beşiktaşlı 1 Utanmalısın Basketbol takımını 10 yıl aradan sonra çıktıgı Avrupa grup maçında yalnız bıraktıgın ıçın utanmalısın Suleyman Seba oraday dı futbolculardan bazıları ve Rasım Kara oradaydı lar ama sen yoktun Trıbunlerı bomboş bırakmıştın Ayıp etmıştın Ne oldu sana anlayamıyorum Takımın lıge fırtına gıbı başlamış beş maçta dort galıbıyetle Efes Pıl- sen ın hemen ardından gelıyor Daha geçen hafta lıgın en ıddıalı ekıplerınden TOFAŞ ı evınde devırmış geleceğe umutla bakıyor Sen de farkındasın bu ışın ' lyıyız bu yıl degıl mı" dıye sonjyorsun basket- bolle ılgısını bıldığın herkese Sevınıyorsun Ama ne yazık kı maça gelmıyorsun Yalnız bırakıyorsun takı- mını Tamam 1 Yerı ve zamanı kotuydu maçın Istanbul un herhangı bır yerınden saat 20 00 de Abdı Ipekçı ye gelmenın kolay olmadıgını bız de bılıyoruz ama Yı- ne de gelmelıydın oraya Sıcak koltugundan kalkıp takımını desteklemek ıçın koşmalıydın Abdı Ipek- çt'ye Gorevındı bu senın' Evet evet 1 Bu kez bu maça gelmek Beşiktaşlı yım" dıyen hertaraftann gorevıydı bence Son yıllar da futboldan başka sporlara da destek veren Suley- man Seba ya karşı yonetım kurulunda basketbol adına savaş veren uye Abdullah Ataman a karşı ve Ulker den koptuktan sonra Beşıktaş ta gurur savası veren koç Çetın Yılmaz a karşı gorevlıydınız hepınız ama Gelmedınız1 Ayıp ettınız1 Ne oldu sıze anlamıyorum Benım tanıdıgım Beşık- taş taraftarının yerını televızyon çocukları mı aldı yok- sa? Hem evınızde oturup fındık fıstık yıyerek takımı- nızı televızyondan destekleyeceksınız hem de ışler lyı gıderken Beraber yuruduk bız bu yollarda beraber ıslandık yagan yağmurda şarkısını hep bır agızdan soyleyeceksınız ha 1 Olmaz oyle şey Gorevınızı bılın 1 Hermaçagelın demıyoruzama takımınızın onem- lı maclarında trıbundekı yerınızı alın Hep ıstemeyın bıraz da verın Durun bakayım1 Su son paragrafta kı Beşıktaş ın yerıne Fenerbahçe Gaiatasaray veya başka bır takımın adını da koyabılıvoruz galıba Bır şey degışmıyor anlamında Demek kı bızım tanıdıgı mız cefakâr taraftar kavramında bır degışıklık ol- muş son yıllarda Şımdıkıler yalnızca ıstemeyı lyı bı- lıyorlar vermeyı degıl Taraftarsın ya ıstearslanım'Transferıste başanıs te otobus ıste Olmazsa kufret1 Olursa Yıne kuf- ret' Hakeme başkana sporcuya kufret Takımının gereksımmı olduğunda degıl canmın ıstedıgınde gıt trıbunlere ve canmın ıstedıgını yap orada Sokakta ya- pamadıgın ne varsa orada yap Cezası yok nasıl ol- sa Kufret ve boşal Yetmezse sokaga çık ve kor nana sonuna kadar basarak taraftarlık kılıfında taş- kıniiK yap Boşal' Işler lyı gıdınce takımınla butun- leş kotu gıderse terk et trıbunlerı veya oraya gıdıp 'En buyuk taraftar futbolcular sahtekar dıyebagır Rahatla 1 Ne yaparsan yap ama lutfen 'cefakar taraf- tar rolu yapma Alan sensın veren degıl Şota: BoKç kral olur SporServısı-Turkıve Bı- rınci Futbol Lıgı nın S lıat- tası Galatasarav-Denızhs- porkars.il işmasıvlastartalı- \or Alı Isamı \en Sta- dı ııdakı mat, 19 00 da bis- lavat-ak vt. ( INF *> ten n ık- len v ıvıml ın ı<. ık kaı^ıla>- mavı Nılnur Onen vonetı.- cek LigJi. son hattalardı arka arkava aldıgı galıbıvet- lerle morıl bulan Sarı-kır mızılılar kupa Galıplen Kııpası ndı 2 tııı ı geceıek basanl ırıııı pervinledı Bu- gun ovnavaLakları Denızlis- por maı,ında İsvıı,ıe Mıllı takımına vagnlan Knup 11- kımdakı veıını alamavacak Teknık dırektor FatıhTenm bugunku v ıpacaklan maç ıcın vaptıgı aı,ıklamada ta- kımının rutbolunda her ge- çen gun ıvıve dogru bır gı- di5 olduöunu belırterek "Geçen hafta Gençlerbırlığı kanjisında aldıgınıı/ <>alıbı- \ct takım açısından bııvuk nıoral oldu. Gollerden bın- nı B. Hakan'ın atmasına ıst' daha çok sevındım. Hakan bundan sonra gollenne de- \anı edecek. Eksığınuz \ok. Tanı anlamıvla maça ha/ı- nz"dedı Get,en hatta Ege derbısınde Altav ı zorda ol- sa venerek 1 puan alan De- nızliipor ıse Galatasarav matından mııtlak puan bek- lıvor • Şota "BOIK,. ge(,en sezon \enı takıında ovnamanın deza\antajı>la mueadeleedı\ordu Bu vıl Fenerbahçe >e alıştı Butun toplar ona gelıvor Fenerbahçe Bolıç'e o\ nu>or" dedı OMERGLNER TRABZON - Tı ıbzons por un Gurt.ii jokusu Sota Arveladze Fenerbaht,elı Bolıç'ı Miııdıden "kral" ılan ettı Geçırdıgı menıskııs amelıvatı soııı isı \esıl sa- lıalardan uzak kilan unlıı tutbokıı ılk " hattada 10 gol atan Bolit, ın bu pertor mansinı Mirdıırmesi halın- de >>-40 golle lekoı kıra- t.ağıııı da ılan ederken "Bo- liç bu \ ıl çok farkiı o\ nuv or" atiklamasıııı vaptı Çok basarılı bıramelıv jt geçıren ve kısa surede cskı gıiLune kav ııstugıınu ıuk- lavaıı get,eıı vılııı jol kı ılı ^>ota Tıabznıispoı un s mı pıvonluk van>ınd ı F Balı- KC Besıktas\eG Saıav ıL ^ekisecegını de sovledı ŞOTA Bohçl)»ı\ıl(,ok GeiK tutbokıı ( umlıurı- \et't. su ivikl mı ıv ı v ıpıı "(jeçen se/on bi'iı «ol kralı oldum Ovılda lîolıt, \t S ıt hr lc(,ckıştıııı.Buwlı\eB«- lıç se/ona ı\ ı basladı. Dıger Uokııler duı urken o lıtp at- tı Bın dt sakailı^ıın ııede- nı\k- mııdı kaldıııı Bovk olunca da av anta| ona ı;n.iı Boliç. «t(,en sı/on M.111 ta- kııiKİaov nanıanın dezavan- tajıvla mücadele edhordu. Bu Mİ rciRibali(,c'\c alıştı. Butun toplarona gelhor. Fe- nerbahçe Bolıç"eo\nu\or." Statbü\ü>or Trabzon Avnı AkcrStadı vakla^ık216mılvaı lırahar- tanarak LEF\ staııdaıtlan- na kav u^turulacak Cunı- hurbaskanı Sıılevman De- mırcl'ın ılk harcını atacagı buvutme (, ılısmaları varın basiavatak 2^ bın kapasi- telı stadııı bu duzenlemedeıı sonra M) bııı kı^ı kapasıtesi- le ula^masi beklenıvor Güneş: Hedef 3 puan Trabzonspor Teknık Dı- - ktonı Şenol Guneş V ans- por mat,ında hedeflerıııın 3 'Hianoidııgunu sovledı Gu- ıes "Sakatfutbolcularımı/ \ar. Ancak 3 puanı hedefiı- voru7. Kazanmaktan başka ı,arenıız \ok" at,ıklamasını vaptı Trabzonspor \an nidt, ında 4 v abaıu ı ov ıını.u- sııııdın voksuıı olaıak mıı- t. ıdek edet_ek Liçkin ve Naaı/ed/e mıllı mat,l ır 11,111 ulkeleııiK gıdeılukciı \r- çıl'lo Sota da sakatlıklaı 1 ıit. denıvle foıma jıvemeve uk Xok koşan bir takım' Saint Germain Terim 'den saklandı Spor Senısı - kupa Ga- lıplerı kupasi ndıkı rakıp- lerı Paris Saınt Germain 1 ızleven Galatasarav Teknık Dırektoru Fatıh Terim tat- mın olmadı Paris Saınt Germain 111 L\on deplas manındakı maçını sevreden Fatıh Terim P ekınıdekı rakıplerının ıkı etkılı sılalıı dı^ında çok kosan bır tnkım oldugunusovledı Parıs Sa- ınt Germain m deplasman- da 1-1 berabere kaldıgı maçta golu Deh \aldes at tı PSG 22 puania lıderdu- rumda Parıs Saınt Germain ın Raı ve Leonardo ıle etkılı ataklar gelı^tırdıgını belır ten FatıhTenm "Rakıbımı/ ne zaman ne \apacağı beflı olnıav an bır takım Çok ko- şınorlar. Çok canlı bır ta- kım. Raı \e Leonardo cok akıllı tutbolcular Istaıı- bul'da mutlaka ka/anma- nıız gerekıvor.Turun kade- rını Istanbul'dakı ılk maç belırle\eı.ek. Galatasara\ Manehester l nıted"ı \e o- nun jjıbı rakıplen \enerek Galatasarav oldu. Rakıbı- mı/ın eksığı çoktu. Paris Sa- ınt Germaın'ı bır kez daha se\ redıp ılk maç ıçın duşun- celerımı kesınleştıreceğım Zaten ben futbolcularıma tek bır şe\ so\ ledım. ^ ıldız olmak ıstı\orsamz 40-50 maç bekJemeve gerek \ok. Ikı maçta da vıkiız olursu- nuzdedını" dedı Buiıada Parıs Saınt Ger- main kulubıı vetkılılerı dun Istanbul ıgelerek Alı Samı \cn Stadı nda ınt.elemeler- de bukınduiaı Fransiz vet- kılıler Galatasarav dan ^00 bıkt talep ettıler Ote van- dan Parıs Sımt Germain ın _ol<.tı tutbokıiMi Leonar- do 11un sikatlandıgı ve Ga- htisirav laovııavacaklan 1- kı maçta da forma gıveme- \eı.eöı k Atletizm Federasyonu Başkanı Aşkın Tuna yeni yönetimi tanıttı Atletizmde hedef büyüdüANK.ARA (Cumhurnet) - Atletizm Federasvonu Biskını \skın lıına Turk atletızmının ılerkmesi 11,111 uluslaı ırisi tederasvûnhıaTurk uveleıın gıımesi gerektıgını ^ovledı ^enı Bask 111 Tuna turkıve Spor\azarlan Deınegı \nkaia İnıbesi Lokalı nde duzenledıgı ba>ın toplantisında kurullaıını vt. tedeıasvonun taalıvet prugıamını aı,ıkladı Askın Tun 1 Turk atletızmının Avıupa vt. dun\a ık entegre olabılmesı it,ın A\ıupa Atletizm Fedeı as\ oııu (E A AI v e Dunv a Amatı 1 Atktızm Bııluı ndv. 11 \ \fı Fuık uve bulıınmasi lituktiüinı bunıı da s ıghvaL ıkLıııııı sovledı Tuna 2004 Olımpıv ıtlaıı nı ıd ıv bıı ulke olaıak Tıırkıvt. nın U'IM 11 ııasi orjınızjsvoııl 11 duzeıılems.si -. u kth'im huamavla Dııblın de *apıl IL ık t ık\ 1111 topl ıntisinda |4 ı w Auııpa l mııleı ^ımpıvoniM ıw ıd ıv ol KJkl ııını bıldııdı Askın Iııııa \ uılit, 1 taalıvti progıamıvlı 1L1I1 olaıak da \tktızm iıukııiK IILVLC ın ıMiımLk iv.ni t^ıtı \L Uıızıl sıstt.ını jetııe\.ekkıını bunun Kin de Ikınu Lıg kuracaklaıını belırttı Iııııa antrenor ve spon.u egıtımıne onenı \t_ıet.ekleıını dt. ıtade ettı Baskanı Tuna Atletizm Ftderasvonu ndd kendısı gıbı daha ont.e biskınlık \ ıpan N ılmaz Sazak, Alı ErgeiM, ve llker Çenn ın de ver aldıgı vem voııenm kuıulunu ^o\leat,ıkladı Asbaskan *> ılmızSızık Lveler Nejat Kok. llkeı Çetın \lı 1 rgıiit, Caner Hıkada.Omer Ka\alıoğlu. \na7i t ıd<»gan. \um>l dula\. Hakkı Akkan. l)ogan Dtmırhan. lavtun Savbaslı. Sulevman Lnenk, Lutfı Ozel. Milli takıma taze kan Spor Senısı - 4 ekım çar- sanıba gunu Parıs te Fran- sa vlaovnanacakdostlukm? çınııı adav kadıosu açıklandı Teknık dırektoı Mustafa De- nızlı kadıova Samsunsporlu Celıl'le Be-.ıktaslı Serdar'ı da çagırırken kan ı-ezalisi Ser- gen'le ^akatlıkları suren Tav- fun \e Hamı'vı mıllı takıma ılmadı Mıllı takım kadrosunda su isimleı veralıvoı Ruştu, Saf- fet(Fenerbahçe) EngınıDar- danelspoı ı Recep. \lpa\. Ser- dar. Mehmet. Erkan (Besık- tas) \edat. Arıf, Hakan, Bu- lent (Galatasarav) Toluna>. Ogun. Abdullah. L nal (Trab- zonspor) Oğuz (Ktanbuls- por) Celıl S Hentbolcülerimiz gahbıyetten oldu \ D \ \ \ (C umhumet) - Dunv 1 Hentbol Şampıvonası grup eleme maı, ında Turkıve Hentboı Erkek Takımımız \oivei, ıle 2i-23 berabere kaldı Mıllı takımımız maçın son sjnıvelerınde SerdarEI- ler ıle savıdan vararlanama- vmca galıbıvetten oldu Çu- kuıova Lnıversıtesi Spor Sa- lonu ndaovnanan maçı Nor- veı, 12-11 onde kapatmı^tı Cünün icinden B Kocaelıspor Teknık Dırek- toı u Mustata Denızlı koca- elıspor da kalıp kalmavaca|ı- na 2dekımdevapılacakolağa- nustu kongreden çıkacak so- nuca gore karar verecegını sovledı M Ruffles firmasının Basket- bol Eıkekler Lıgı ne sponsor olmasindan sonra volevbol ta- kımı kuran Lee tınııası da \o- levbol Lıgı ne sponsor olmak it,ın tederasvona basvurdıı B Istanbul ^elken kulu- bıı v İe Dı.mz ku\\etlerı ko- nıutanlıgı nın ortaklasaduzen- ledıgı >6 Donannıa kupasi •^elken ^anşları varın ve pazar gunu kalanıis ko\u nda vapı- lat. ık • Balkan maratonu -jampı- vonlanmızdan MehnıetSurda don un kalbıne pıl takılacak ^urdadon e kalp atislarındakı tenıpo bozuklugıı nedenıvle bugun Ankarada Ihtısas Has- tanesi nde pıl takılat-ak I Dun ko^ulanat varısların- da I - 4 1 - s 1 - 2 kombı- nesını bılenleı 41 mılvonX^2 bın 100 lıri kazandı • Vtına'da geçen hatta du- zenlenen s Balkan Masterler Atletizm !>aiıipıvonasi ndan atletlerımız altın gumu^ ve bronz olmak uzeıe toplam 70 madalva ıle dondu ve 1 sirada veı aldı • l EFA lcra Konııtesı dun AntaKa'da toplandı Toplan- tı tonund 1 ıkı onenılı karaı alıııdı Buna goıe !>ampıvon- lar Lıgı 16 dan 24 takıma vuk- seltılırken 2 tane de on eleme turu ovnanat.ak Sampıvonlar Lıgı ne Av rupa dakı butun vjm- pıvonlarkatılacak ve ılk S serı- basi takım dırekt olarak katıla- cak Avnt.a Dunv a Kulupler Şampıvonasi nın 10-21 Aralık I 1 W tarıhlerı arasinda ovnan- masi olarak alındı Sampıv-ona- va Avrupa Ameııka Asva Af- rıka nın sampıvonları katıla- tak Detav lar LEFA nın aralık avındakı toplantısinda belırle- net.ek Otevandan Balkan Len- nard Johanson 3*1 konuMinda Şenes Erzık e tam destek ver- dıklerını at,ıkladı • Istanbul Bınukşehır Be- ledıve Baskanı Tavvıp Erdo- gan olımpıvatlarda madaiva alan spoauljr ıle kulupler A\ - rupa Şampıvonlugu nu kaza- nan Beledıve karate takımına toplam 9 ~ mıljar lıralık odul verdı I F.Bahçe'nin Şamphonlar Lıgı ndekı rakıbı Rapıd W len dan ovnadıgı maçta GAk takımını 4-0vendı Rapıd VVıen 11 hatta sonundd 2 sirada bulunuvor TV'de Spor CINE 5 !9 00GSarav -De- nızlı |\aklen) SHO\\ T\ 23 00GaIatasara> - Denızhbpor lozet) l.KOŞL: F Sampano(3) P Ihvanll I PP Tomcat(2) 2.KOŞU:F \ıldızcan(8) P Şevv Cı Der\a 19 1 KOŞl Canaınn PP Shoovv (6) S Beşiktaş'ta Yankov şoku SporSenısi-Besikta? ınbasanlıortasa- ha ovuncusu Zlatko^ankov Gençlerbırlığı mat,ında takınıdakı veıını alannvat.ak Sı- vafı Bevazh kulubun voııetıt-ilennın Bul garistaıı Luksenıburg maçı nedenıv İe ulke- sıne çagrılan >anko\ a ızııı alma gırı^ımle rı Bulgıristan Futbol Federasvonu taıafın- dan kabul edılmedı Öte vandan teknık dı- rektor Rasım kara SÛII lıartalarda stadv um- I ırda vapılan kotu tt.zahuratlara tepkı gos- t^rdı kan vapılan kotu iLZihurathrı engel- lenıek ıçın taıartaılardan ont.e kulııp vone- tıt.ılerı antrenoıleı \^ tutbokulaıa buvuk goıevleı du^tugunu 50>ledı F Blueke(4) P (ll PP Maıestıc Colt (1) S Gıulıano (2) 4.kOŞl: F Candenızıl) P kuçuk>efıka (^) PP kubadı Bamkı (2) S Hanbev (4) 5 KOŞl: F kubeıı ı 5 | P ^ ı.mııı 1> (N) PP Berçım ( 1 ) ^> \ isan 1 ( 6 ) 6.KOŞL-F GıveGodl!) P EleKtıık (s) PP Şaknetendı (2) S Dandanakan(4) 7 KOŞL.F DonJuanl" 7 ) P Pınarcann) PP Sam-Av |4) S \urta\ (S) SS kartalbev | 1 ) 8 KOŞl F Luckv AneelC) P Jım(4) PP Blamına(^) S Aloha2 <1) Gunun Ikılısı 1 Kosu 3 1 Iatx'laBahıs " s 4 8 3 — ALTILIGANYAN 4 1 5 1 7 7 5 5 5 4 2 2 4 5 4 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle