27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4EKİM 1996CUMA 10 DIŞ HABERLER Mısır'da çatışma • \S9LIT<AA)-Vfisirın jüne>ınde recKal Klamcı m nanİ2"4 C polis. bın çıfieı 5 i 5IV1 o'durduler Gü\enIik kaynâklan, saldrınn Isisrn Cemaatı adlı gruba baâlı mılrtanlar tarafindın Ashûiımeen kcyünde gen,ek]eştınldığını bı dırdıle1 " Isveç'tepatlama • STOCkHOLM(AA)- Iiveç'ın Malmo kentınde bulıman Hell- Angels admdakı bır motosıklet kiübünuı onunde meydana geıen pa'lama sonucu. aralannda bır bebeğın de btı'uiKİııîu4kiîinın varalandiğı bıldınldı Se'kıiıler patlamanın motosiklet çetelerı arasindakı bırsavaş nedenı ıle meydina gelmiş olabıleceğını belırîıyorlar Tamillep saldırdı • COLO.MBO(\A)-Srı Lanka'da Tamıl genllalan. ulkenın kuzeybatismdakı haberlesine merkezı \e elektnk santralını bombaladı Saldınlar sirasinda ıkı polı-- öldu Mannar kasabasindakı patlamalar. elektnk santralındakı ıkıjeneratorun tahnp olmaMna. kasabadakı telefon hatlannın yuzde yırmı beşının de bozulmasına yol açtı Lukanov'un katili aranıyor • SOF\4(AA)- Bulganstan'da demokrasıye geçış surecinın ılk başbakanı \e Bulganstan Sosyalıst Partısır nın{BSP) mılletvekılı Andreı Lukano\ "un oncekı sabah evının onunde oldurulmesı ulkeyı sarstı Lukanov Miıkasti ıle bırlıkte rejım değışıklığınden sonra ılk kez sıyası terorle tanışan Bulganstan da basin \e kamuovunun gundemınde ulkenın nereyegıttığı sorusu bınncı siraya yerleştı Kamo>u araştırmaları halkın buyuk bolumunun ulkenın geİeceğınden cıddı şekılde endişe duyduklarını ortaya koyuyor Bu arada. Lukanov suıkastı ıle ılgılı soruşturma tçışlen Bakanlığı \e Istıhbarat Servısı taratından surdüriıluyor Şu ana kadar elde edılen kanıtlar \e gorgu tanığinın ıfadesı çeıçevesınde suıkastçının lek kı^ı olduğıı kcsınlık kazandı Yetkılıler. Lukanov'un ıkısı kalbıne bırı başına ısabet eden 3 kurşunla olduğunu a^ıklndılar Endonezya'da toprak kayması • JAkARIA(AA)- Endonezya nın Sıngapur sınıriarı yakınlanndakı Batam adasıııda meydana gelen toprak kaymasinda 16 kışının olduğu bıldınldı Antara ajansi. telaket sonrasında halen 7 kışının kayıp olduğunu. 4 kışının de hastanede teda\ 1 gorduğunu belırttı Çin'de idamlar İ bolgestnde son bır hafta ıçınde çoğunluğu çocuk ve kadmlara yonelık suçlardan mahkum 24 kisının ıdam edıldığı bıldınldı Chına VVomen's Nevvs gazetesinın habennde. Chengdu bolgesınde uçu çocuk katılı on kışinın kurşuna dızıldığı belırtıldı Fujıangazetesı ıse. doğudakı Fujıan bolgesınde. dokuzu kaplumbağa çıftlıklerınden kaplumbağa çalmakla suçlanan 11 kışının ıdam edıldığını duyurdu Guney "dekı Haınan bolgesınde de kızlara teca\uz ederek fahışelığe zorlayan 3 kışının ıdam edıldıgı bıldırıldı İpan'da kadm sorunları kurulu • TAHRA.N (AA)- Iran Meclısı. kadın sorunlarıyla ılgilenecek ozel bır alt komısyon kurulmasını kararlaştırdı Son \ ıllarda ıkı kez reddedılen kadın sorunlan komıtesı kurulması onensı. dun 195 mılletvekılının katıldığı oturumda 135 oyla kabul edıldı İran Meclisi'ndekı 10 kadın mıllet\ekılı taratından sunulan son onennın kabul edılmesınde. Iran dını lıden Ayetullah Seyıd Alı Hamaney 'ın geçen ay yaptıâı konuşmada. kadınlann ulkede dalıa buyuk toplumsal. ekonomık ve siyasal rol oynamaMnı ıstemesının etkılı olduğu BelTrtiiiyor 13 mılletvekılınden kurulacak komısyonda. kadınlar uçte ıkı çoğunluğa sahıp olacaklar Netahyahu zirveden taviz vermeden aynldığı için mutlu, Arafat ise karşı tarafın cidiyetsizliğinden şikâyetçi Isrıul meııımnı Araplar lazgnı Netanvahu'nun Arafafa bakışı VNashington zinesini özetlivordu. Dış Haberler Senisi -Ortadoğu ba- nş surecını kunarnıak ıçın Washıng- ton'da duzenlenen zıne Israıl Başba- kanı Benvamin Netanvahu'nun El Ha- lıl'den çekılmek konusunda kesın bır tanh vermeyı reddetnıesi nedenıyle başarısızhkla sonuçlandı ABD Baş- kanı Bill Clinton kasımda yapılacak seçımleroncesınde buyuk umut bağ- ladığı zırvede hıçbır sonuç alınama- dığını kabul ederken Israıl. goruşme- lerı bır "zafer" olarak nıteledı Israıl Başbakanı Netanvahu ıle Fı- lıstın lıden Vaser Arafat'ın barı> siı- recındekı tıkanık.lıgı gıdermek ama- cıyla buluştuğu zırvenın umulan so- nucu vermemesı. bolgede yenı şıddet olay larının patlak vereceğı endışesını doğurdu Zıı\e sonrasında Ortado- ğu dakı krızın sunnekte olduğunu be- lırten Clinton. ıkı lıderın pazar gunu Erez'de bır ara\a gelecek oinıasının bıleonemlıbırgelışme olduğunu vur- guladı Ikılıder zınenınardından du- zenlenen basın toplantısında Başkan Clınton'ın soz vermesıne kaı>m ko- nuşmay 1 reddcderken Aratat'ın > uzu- nıın ozellıkle (,ok asık olduğu dıkkat vektı El Halıl'den çekılmek konusunda kesin bırtaııh \ermeve vanaşmadığı. buna karşın Fılistınlıİer'den ibraıl po- lısıne ate^ açılmaması konusunda gu- \ence aldığı ıkı gunluk zirveden ınemnuna\rılan Israıl Basbakanı Ne- tanvahu. Arafat ıle "en üst dü/e>de karşılıklı guven ortamınrsağladıkla- nnı soyledı Netanvahu gazetecılere yaptığı açıkianıada "Karşılıklı guven eksıkli- ğindcn kav naklanan ba/ı engeilcn aş- mak için gerckli ilk adımın atıldığım" soyledı \e Eıez kentınde pazar gunu vapılmasi ongonılen ılk gonışme ıçın \\ashıngton'dakı zınenın çok onem- lı bır ılerlenıe olduğunu ıtadeettı Ne- tanvahu "Bu goruşmelerin ardından Israil'in çocuklannın aıtık daha gü- vende olduklannı bilivomm"" derken Arafat zırvenın kendılerı açısından tam bır ba^arısızlıkla sonuçlanması- nın bolgede >enı sıddet olav larının • Washıngton zırvesinde Netanyahu hiçbir ödün vermemeyı başardı. Clinton, zırvenin sonuçsuz kaldığmı kabul etti. Israıl memnun, Araplar kızgın. patlak vermesıne neden olacağı endı- sesıvle VVashıngton'dan aynldı İsrail'den jest İsraıl, VVashıngton'da yapılan Fılıstın-lsraıl zırvesının ardından. Batı Şena'dakı Fılıstın toprakla- nndauyguladığıablukayi hafıtiet- meye kararverdı Israıl Savunıııa Bakanlığı'na yakın kaynaklar. ba- kanlığın ablukav 1 hatıtletme kara- nnın. pazar gunu vapılacak olan Fıhstın-İsraıl sureklı goru^melen ıçın ıv 1 bır ortam varatmak ama- cıvla dlındığını belırttıler \vnı kaynaklara gore. Fılıstın yerle^ım bolgelen yakınlannda bulunan Is- raıl tanklannın gerı çekılebılete- ginı ve Gazze ^endı ıle Israıl ara- sında geçışın mallann gırışçıkış- ları ıçın açılabıleceğını ıfadeettı- ler Bakanlar Kurukı'nun C uma gunu vapacağı toplantıda bu ko- nularda bır kararalınmasının bek- lendıgını belırtıldı Zırvesonrasındataraflarbırbırlen- nı suçlamava ba>ladı Netanvahu va vakın bır danı^man "El Halil'den çe- kilmek için kesin bir tanh belırit'nme- sı dışında hemen her şev i kabul ettık. I- ilistınlıler anlaşmav 1 reddettiler"deı - ken Fıhstınlıler. Israıl taratını. "onem- li konulara"cıddı olarak eğılmemek- lesuçladılar Ortadoğuzırvesı. \rap dunyasinda da sen tepkıve vol açtı <\rap Bırlığı. zırvenın başansızlığı ne- denıvle Netanyahu'nun uzlasmaz tu- tunıunu suçlarken \1IMT acıl olarak harekete geçılmemesi halınde bır te- laketın yasanacağını belırttı Çatışmaya hazır îsrail ordusu alarmda Dış Haberler Servisi - \\ashıngton'da gerçekleştırılen Ortadoğu zırvesının başansizlıkla sonuçlanmasinın ardından bolgede yenı şıddet olav larının patlak vermesınden kaygılanan Israıl ordusu Batı Şeııa'da alarma geçtı Batı Şena'ddkı dltı kentın çe\Tesıne takviye güçler yerleştınldığım belırten Israıl ordusu yetkılılen. bu bolgelere çok sayıda tank ve saldırı helıkopterlen gondenldığını kavdettıler Israıl rcu.lv osu. Başbakan Btnyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Bill Cfinton'j "bolgedeki stikunetin korunnıası halindc tanklan geri çekme" ta.ıhudunde bulunduğunu bıldırdı VVashıngton zmesındebır sonuç ahnamaması halınde Fıiıstınlılenn boigede şıddet olaylannı tırmdndırmasından endışe eden IsTaıl'ın Batı Şena ıle Gazze Şendı'm Israıl'den ayıran "yeşil hat" boyunca asken y ığmak yapmanın yanı sıra bölgeye çok sayıda polıs gonderdıfı de belırtılıyor Yedıot Aharanot gazetesı, Israıl askerlennın aynca tanksavar roketlerıy le de donatıldıklarını bıldırdı Israıl Sav unma Bakanı tzak Mordehai oncekı aksdm yaptığı açıklamada, Fılıstınlılerle çıkabılecek her tûrlü olav karşısında Israıl ordusunun hazır durumda olduğunu soyledı Mordehaı„ Israıl radyosuna verdigidemecte. £ "Savaşa tiazırlanıniYoruz. Ancak her " turlu ihtimale karşı gerekli tedbirleri ahvoruz" dedı ) Isveç Wedin'i KKTC'de sorgulayacak • Olof Palme suıkastıyla ilgilı son iddialar üzerıne Isveçlı bir polıs grubu, KKTC'ye gıderken bır başka grup da Güney Afrıka'da araştırma yapacak. GLRHVVUÇKAN STOCKHOLM - Palme cınavetı sırasmda epey once gelen bılgılen ve Guney Afrıka polısının roluvle ılgılı ıpuçlannı doğru durust değcrlendırmeyen polıs >ef)en. Adalet Bakanı Laile Frehald'ın sert uvar'Sindan sonra harekctlendı İs\ec polısınden bır grtıbun burokratık islemler tamamlanınca Gırnede vasayan \e Palme vı oldurduâu ılerı surulen Bertil \\edin'le goru^mek ıçın KKTC've gıdeceklerı açıklandı Ba^savcıve diğer savcılar. ayrıca Mozambık'e gıderek bır başka cınayet zanlısıyla Anthom VMıite ıle gonişmeyı tasarlıvorlar Bakanla uç saat gomşen savcılar daha sonra duzenlenen basın toplantısında son derecekevıtsizdıler Sorulann çoğunu "^orunı >ok", "Dnecek bir şevimizvok" dıye vanıtlayan 5 soruınlu polıs >ef 1 basinda alav konusıı oldu Cınaveften hemen sonra 1986nın mart ayında guvenılır kaynaklardan gelen ve G Afhkalı ajanlan ıfşa eden bılgılen değerlendırmeyen polısın pasıtlığı gıderek daha çok eles,tırılıyor Ozellıkle Longreach Optrasvonu'mm beynı olan Craıg \\ıllıamson"la ılgılı bılgılerın değerlendırılmemesı. Isveç G Afrıka'ya polıtık \e ekonomık yatırım uygularken bu adamın Isveç'e bırkaç komandoyla bırlıkte elını kolunu sallavarak gırebılmış olmasi da elestııılerın ıçınde yer alıyor Aynı zamanda KKTC ıle Isveç arasında dıplomatık ılişkıolmadığı ıçın Vvedın'ın suçu kanıtlansa bıle. ondan sonrasının nasıl gelışeceğı de bılınmıvor Mandda söz verdi Bu arada Gunev Afrıka Dev let Başkanı Nefeon Mandela. Palme nnavetıne Guney Afnka'lı ırkçı aıanlann kanştığının dogrulanması halınde "Adaletin yerine grtirilecegini" açıkladı Dun gazetecılere bır demeç \eren Mandela. ıkı eskı polıs şefının geçen hafta yaptıkları açıklamalara kadar Gunev Afrıka'nın bu suıkasta bula'>mis olabıleceğınden kesınlıkle siıphclcnmedığını belırttı Mandela "Eğer Gunev Afrikanuiş« bulaşmışsa adalen'n \erine getirilmesi için ozel onlemler aJmava hazuız"" seklınde konuştu ~Gune> Afrika'nın veniden vapılanmasında İsveç'in her zaman son derece onemli katkılan ülmuştur •' dıven Mandelj sozlerını "Buolavın araştınlnıası v<e gun ışığına çıkanlması için elimizden geleni vapacağız " dıve surdurdu Palme suıkastının Guney Afnkalı a|anlar taratından gerçekleştırıldığı ıddıasi apartheıd rejımı sırasmda ı^ledığı N9 avn suçtan otum halen yargılannıakta olan G Afnkalı eskı polıs s^efı Eugenede Kock tarafından geçen hatta ortaya atılmış . ıddıa halefı DirkCoetzee uratından da doğrulanmı^tı ÇERNOMIRDtN-YAINDARBn'EV GORl ŞTl' Moskova zirvesinden ortak bildiıi çıkb MOSKO\A(AA)-Rus- ya Ba^bakanı \ iktor Çer- nomırdin ve Ulusal Gu- venlık Danışmanı Alek- sander Lebed ıle temaslar- da bulunmak amacıyla bır gunluğune Moskova'ya gelen Çeçen lıderSeümhan Yandartmev başkanlığın- dakı heyet goruşmeler son- rası bır ortak bıldınye ım- za attı Rw- ajanslarının bıldır- dıklerıne gore. ortak bıldı- nde. banş anlaşmasınm ana ılkelennın belırlenme- sı ve sava^ sonrası Çeçe- nıstan'ın yenıden ınşası ıçın ortak çalışacak bır komıs- yonun oluşturulmasınaılış- kın kararlar yer alıvor Rusva Ba^bakanı Cemo- mırdın. unzalanan bıldırı ıçın. "gidilmesi zorunlu volda esaslı bir adım" de- ğerlendırmesını yaptı Cernomırdın. oluşturula- cak komısvon uvelerının "sorunlarını kendi başla- rına halledebilecek vasıf- Rusya liderinden serzeniş 'Ben daha ölmedim' Dış Haberler Senisi - Kalp amelıvatına hazırlanan Rusya Dev let Baskanı Borıs Yeltsin "Beni silmekte acele etmevin. buradavimvegöre\iıninbaşında>ıni''mesa|inı verdı Veltsın Rusya resmı radvosunda vaptığı kontismasinda. hâlâ ulkenın başında olduğunu behrterek "Portrelen değiştirmekte acele ettnevin. Bu ülkede deviet başkanı var ve 0, çahşan bir devkt başkanı" dedı Rusya"da neleT olup bıttığının tamamen farkında olduğunu. dûzenlı bılgı aldığını da behrten Yeltsın "Göçlü bir profesvoneller ekibi fle çahşıvonım" seklınde konuştu Bazı kışılerın. dev let baskanının hastalığının, ulke geleceğı ıçın hıçbır şey yapılmayacağı anlamına geldığını dü'şünduklennı belırten Yeltsın, gorevnnı aktıf bıçımde sürdurduğunu belırttı Yeltsın, parasızhk nedenıvle huzursuzluk ıçensınde bulunan Rus ordusunun sıkıntılanna da çozum sozu verdı Yeltsın, sılahh kuvvetlenn sıkmtılannın kendısını çok kaygılandırdığını ve bu sonınu ozel olarak ızleyeceğım belırttı Kalmakta olduğu Moskova Vlerkez Klınığı Hastanesı'nde dun Sav unma Bakanı İgor Rodionov'u da kabul eden \ehstn. bakartla konuyu goı uşttr Rus ordusu; subav lann maaşlarını odeyememekten. amaçlanan reformlan parasızhk nedenıvle yapamamaktan, aynca yıne bu nedenle askerlere yeterlı tatbıkı eğıhm verememekten ve sılahlann bakımmı vapamamaktan şikâyetçi ta kişiler" olacağını soyle- dı Komısyonun ana gorev 1- nın Çeçenıstan'ın ekono- mısının yenıden yapılandı- nlması bolgede yenı huku- met kurumlarının oluştu- rulması ıçın ışbırlığıyapıl- ması ve yerel parlamento seçımlerının organızasyo- nu olduğu bıldınldı Bıl- dırıyı Rusya Ulusal Giı- v enlık Konsey 1 Sekreten ve Çeçenıstan ozel temsılcısı Aleksandr Lebed'm de ım- zaladığı belırtıldı Toplan- tı. Cernomırdın. Lebed. Yandarbıyev vedığeryetkı- lıler arasında yapıldıve 1 5 saat surdii Çeçen lıder. Moskova'ya hareketınden once Nazran havaalanında Itar-TASS'a yaptığı açıklamada "Rus biıiiklerinin Çeçenistan'ı tanıamıvla terk etnıeleri ko- nusunda ısrar edecegim" dedı \andarbıyev. Rus bır- lıklerının Çeçenıstan'a gondenlmesının hukukı ze- mınını hazırlayan 1994 ta- nlılı dev let başkanlığı ka- rdnıamesının de geçersız kılınmasını ıstedıklennı be- lırttı Yandarbıyev. Mosko- va'dakı temaslarında aynca esır değışımı ve cumhurı- yette yaşam koşullarının ıvıleştınlmesı ıçın Rus-Çe- çen ortak komısyonu kurul- ması konusunu da goruşe- ceklennı soyledı Dev let Başkanı Boris Veltsin dun yaptığı radyo konuşmasında. ımzaladığı banş anlasması ıle Mosko- va'da bazı çev relenn tepkı- sını çeken ve kendısının Çeçenıstan temsılcısı olan Lebed'ı savundu "Lebed, benim direktiflcrin doğrul- tusunda davrandı ve önce- Iikli görevini, akan kanın durdurulması va/ifesini ye- rine getirdi" dedı Almanlar kutlamaların arifesinde Beriin'in Brandenburg kapısında toplandı. Birleşik Almanya alb \aşuıa girdiDış Haberler Servisi - Demokratık v e Federal Almanva'nın bırleşmesının 6 vıldonumu kutlamaları. dun Vlunıh ve Berlın kentlerınde başladı Munıh'dekı resmı torene Alman Cumhurbaşkanı Roman Herzog, Federal Parlamento Başkanı Rita Sııssmuth'un yanı sıra Macanstan Başbakanı Gvula Horn ıle sıvaset ve 1^ dunvasindan çok sayıda üst duzey temsılcı katıldı Toren, Bavyera. Thunngen ve Saksonya eyaletlennden 500 muzısyenın yer aldığı orkestranın çaldığı V ıldız Marşı eşlığınde basladı Oğleden sonrakı bolumunde de \lunih şehır merke7inde duzenlenecek halk bayramı kapsamında. Carl OrfT un eserı olan Carmına Burana bale gösterîsi vapıtdı Resmı zıyaret amacıyla Almanya'da bulunan Macanstan Başbakanı Gyula Horn Sttıttgan kentmde yaptığı açıklamada Doğu ve Batı Almanya nın bırieşmesının. Avrupa'nın butunluğu açıstndan onemli olduğunu vurguladı \lacanstan Başbakanı Horn. 1989 yılının eylul ayında dı^ışlen bakanı gorevınde ıken çok sayıda Demokratık Alman'ın Batfva kaçmasına ızın vermış ve bu tanhten 6 hafta sonra. Berlın Duvan'nın yıkılmasına boylece doğnıdan katkıda bulunmu^tu Ote yandan. Almanva'nın Gottıngen kentınde 700 kadar solcu gosterıcı "Birleşmeve. sosyal yardımlann kesintıye uğramasına ve polıs devletine" karşı bır protesto gosterısı duzenlendı Aralarında bazıları maskelı olan gosterıcılerın duzenledığı yuruyuş, olaysız sona erdı Dun gece^Te bTrgruprkrmTTğTbelîrsiz kışı. Gottıngen kent nıerkezındekı Sparkasse bankasimn camlannı kırarak 15 bın marklık hasara yoi açtı Yunanistan Ana muhalefet yol ayrunında Miltiadis Ev«rt MLRATİLE.NJ ATtiNA - Yunanistan da 22 eylulde yapılan mıllet- vekılıgenel se- çımlennde he- zımeteuğrayan ana muhalefet partisinde baş- kanlık seçıını bugun vapılı- yor Partisinın al- dığı yenılgı uzerıne baş- kanlıktan istıta ederek ılk tep- kılerden kaçan ve daha sonra yenıden adaylığını kovan Miltiadis Evert ıle \orgos Suflias'ın karşı kar- şıya geleceğı Yenı Demok- rası Partısı olağanustu ku- rultayı sonuçları merakla beklenıyor Yunanistan'da ana muhalefetı yol aynmı- na getırecek olan kurultay sonrası merkez sağın par- çalanması soz konusu Es- kı başbakan ve V DP nın fahn başkanı Konstantin Mitçotakis'ın kızı Dora Ba- kovannis. eskı Malıye Ba- kanı Stafanos Manos gıbı ağır topların destekledığı VorgosSuflias'ın ba^kanlık seçımını kaybetmesı duru- munda YDPclen onemli bırgrupla ayrılıp yenı par- tı kuracağı soylentılen uze- rıne bugunku seçım buy uk onem kazandı 117'sı mıllenekılı 56'si delege 193 oyun kulianı- lacağı kurultay öncesı ya- pılan araştımıalar. ıkı ada- vııı bırbırlerıne karşı fazla bır ustunluk sağlay amadı- ğınıgosterıyor Atınadakı sivasi gozlem- cılere gore az larkla dd olsa eskı Başkan Mıltıadıs Lvert'ın ka- zanması olası gomluyor Ay- nı çev relere gore merkez sağdakı ana- nuıhaletet Yenı Demokrası Partısı nın parçalanmadu- rumunagelmesı Başbakan Kostas Simitis1 ın yılbaşın- dan bu yana dorduncu za- ferı Seçım oncesı Evert'e karşı başanlı bırpropagan- da donemı geçıren Kostas Sımıtıs. aşın mıllıyetçılığı tercıh eden Evert ve partı- sinı kesın bır hezımete uğ- ratmiştı Yaşlı kurt Papand- reu'nun yenne once başba- kanlık daha sonra sosya- hst PASOKun başkanlığı ardından 22 eylulde yapı- lan erken genel seçımler- den basan ıle çıkma ve kar- şısmdakı ana muhalefetı yol ayrımınagetırmebaşa- rılan. Sımıtısın tek lıder olarak uzun yıllar \unan siyasetınde onemli rol oy- nayacağını gostenyor Paris'te Sırp-Boşnak zirvesi Diplomatik ; ilişki kurulacak;Dış Haberler Senisi - Bosna Hersek Cumhurbaş- kanı Alia İzzetbegoviç ve Sırbıstan Dev let Başkanı Slobodan Miloseviç ın ul- kelerı arasındakı ılışkılerın normallestmlmesı amacıy- la. Pans te gerçekleştırdı'k- lerı goruşmelerde Sıp ve Boşnaklar arasında dıplo- matık ıhskı kurma kjrarı alındı Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac her ıkı ul- kenın de karşılıklı olarak buyukelçı atayacjkhırını bıldırdı Goruşmelere kjtı- lan heyetlerde. BOMUI Her- sek Başbakanı Hasan Mu- ratov iç ıle Sırbıstan Disisle- n Bakanı Milan Mılutino- Yugoslavya'nıneskı federat cumhunyetın adını aynerr kullanarak devamını. buna kar^ılık Yugoslavya'nın da. Bosna-Hersek'ın toprak; butunluğunu tanımay 1 kabuh ettığını belırttı Chirac her ıkı lıdenn ımzaladığı anlaş-î mada. ıkı ulke arasında tK caret. gumrukbırlıgı Bosna ıle Yugoslavya Federal Cumhunyetı arasında v ıze- sız serbest dolaşıma ılışkın anla^malann da yer aldıgı- nı açıkladı Miloseviç ıle Izzetbegov ıç dun Pans'ıe 8 maddelık anlaşmanın ım- zalanmasindan once Fransa Cumhurba^kanı Jacques Chirac ıle bırlıkte oğle ve- meğı vedıler rac Fransa Cumhurbaskan- lığı Sarav 1 nda v apılan go- ruşmenın ardından bır an- la^maımzalandığını \e boy- lece Bosna-Hersek ın venı lan genel seçınıleıden sonıa. ıkı lıder arasında vapılan bu ılk goıu^meye Pans'ınseç- kın kesımındekı Marıgny Otelı. ev sahıplığı yaptı '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle