26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4EKİM 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Son 10 yılın eıı iddialı Ingiliz fihııi sinemalarda Trainspotting' ya da 'Hero: Heroin'...llkesinde ve \arisma dı>ı gosteııldıgı bu \ ılın Cannes testıv alınde *on on y ılın en ıvı Ingılız yapımı sıbısınder ıddıalı bırnı- teleıneyleet'ketlenmıs sonavlaıınolav tıl- mıne donusmu:? 'Trainspotting" vme orı- Iinal adıaynenbırakılarakgısterımde An- layabıldıgımız kadany la trer gozetleme \ e numarasınıkaydetnieden turetılmisvejun- kıe arac^una verlesınis bıı "ığnecı" devımı Trainspotting" Zatenerom hazretlende Demır Ley dı'nın Miınruğunu \ ı\ ıp sanav ıı iıkanan 1980 lennıssizlskoç.a'sindakı her turlu kotu yelagırmıs ona ^ınıtîan Edın- bure'lu 5 serseıı gençle bııl kte bu tılnıın ba^rolunde bılmdıgı gıbı Geçen yıl yıne Pınenıa ta-atından sine- maseverlerekazandınlmis vebızdedeme- raklısının epevı ılgisinı çekms olan cınaı genlım denemesi 'Nhalkro Cra\t-Mezarı- ııı Derin Kaz'la ha\lı ses get'rmis \e Ingı- lız sinemasina taze soluk katmiî Iskoç yo- rıetmen Dann> Bo>le. >enan:>t John Hod- ge kameraman Brian Tufano. \apımu Andrew McDonald ın ve oyuncu E»an McGregorbeslısinın ıkıncı ısbırlığının uru- nu 'Trainspotting" zehır zemberek bır gı- ns sekansiyla açılıyor Bır y andan tabana kuv \ei kaçarken çal- dıklarını da dusuren enselennde hırsizlık \aptıkları dukkanın guvenlık gorevlılen- nınsoluğunuhıssederekoles yekosan can derdındekı kahramanlarımızı ızlerken bu \andan da bu arada bır arabaya da çarpan eenç \e sempatık Mark Renton"ın (Evtan "McGregor) dı> sesi\ le \erılen 'seçmek' us- tune monoloaunu dınlıyoruz bu tempolu baslangıçta f^Mzlık paraM a arak da geçı- nen. 'be\az"ın goz boyay ıcı. sahte yuzey- sel cennetıne tutsak olup sefıllıgın \ıcık \ıcık. dızboyu hukum surdüğu vasamını kisirdonguye mahkum eaen cana vakın bas kahraman Mark Renton anlatıvor ov- kuyu ' Âslında 'hayatı seçmemeyi seçecek' ka- * dar bed trıplerdekı Renton'la arkadaslan T her turlu ağır uyusturueuya ozcllıkle de * eıoıne takılan. her çesıt hırsızlık. kapkaç- cçılık. vb suçlara yazılan. fuibolla kızlar- " la. barlarla ılgılenen. nerde sabah orda ak- * m çesjdmden. issız guçsuz paıisiz \e Trainspotting \ onetmen Danm Bo\le Senaı \o John Hodge. In ine \\elsh ın romanından kameıa Brian Tufano Muzık Igg> Pop. Brian Eno. Lou Reed'ın \e Blur, Primal Scream. Pulp. l nden\orld. Elastica. Bedrock. \e» Order, Damon Albarn. Sleeper. Letfield \b gruplann sarkılarınd ı Chuncular E«an McGregor. Robert Carhle, E«en Bremner. Jonn\ Lee Miller. Ke\in McKidd. Kell> McDonald 1995 Ingıltere (Pınema) Bevoğlu Atlas Şışlı Kent Kadıko\ Broadvvay Bakirkoy Avsaı Mnemalaıında kendılennı usul usul mahv eden. vozbırya- santıya talım eden bırtakım kes gençler Duzenın dısladığı her an suç ışlemeye ha- zıı bır suçlu komunu gıbı hep bırarada du- sup kalkan. alabıldığıne laçka. AIDS teh- lıkesıne fılan aldırmaz. ıpın ucunu ıyıce kovvermış bu za\allı gençlerın sert. acı- masız pıs. karanlık vesıddetdolubırlabı- renttekı kor uçu^ları. fırsatçı Remon ıçın ıv ıtriber otekıler ıçınse sorunlu bır fınale erı^ıyor Ağır uyuştunıcu, şiddet ve seks Bıı bııakıp bır \eniden ba^ladıklaıı 'be- >azhazretlerinin" her an emnndekı bu beş- lı (.eteden tek junkıeolmavanı \oktan ne- denlerle bar ka\galan çıkartan. alkolık ve tehlıkelı bır pMkopat olan Begbıe (Robert Carhle) james Bond fılmlerıvle Sean Connen havranı Sıck Bo\ I Jonm LeeMil- lerı hıı, guvenılmez. kavpak adı gıbı has- ta ->aıı çıvan bır delıkanlı a\nı zaıııanda kadm \e uvu^turucu satıciM olen bebeğın babası oldugu da sonradan ortava ı,ıkı\or Spud (Ewen BremneDıse ge\eze geı- zek, zavıt kı^ılıklı ama ı\ı vureklı umut- suzvakabırjunkıe Ba>tabağımlıolnıa_\an ama ^e\ gılüinın terketmeM> le ıntıharedeı- ce^ıne eıoıne gomulen kusmuklar ıçınde. koku^mu^ olusünu kom^ularının bulduğu. a^kkırgını lgg\ Poptutkunu. zavallı Tonı- m\ (Ke\in McKidd). aslında gıubun en masumu \e bu kotu sonunu se\ tıılısıv le se\ı:>ırken goruntulenmiî mahrem \ıdeo kasedını çaîan en ı\ı arkada^ı Renton ha- zıılı\or bır bakıma Mkol veanfetamınler- le ate^lenen lıbıdo>unu bar gecesi 15'lık kız koleıı oğrencibi. genı, seksı ve tettan Dıane'nın kollarında sonduren. utak sov- gunlarla. orgazmdan daha zevklı "\u- ruş'larla ıç bavdırıcı tekduze ığne alem- lerı\ le surdurduğu va^amının çıkmaza Nap- lanması uzerıne u\ u^tuı ucu^uz venı bır ha- vatıı,ın Londra va verle^meve karar vere- rekemlakçıdacalı^mavaba>la\anRenton'ı arkada^laıı lahat bıraknııvor tabu Tom- mv nın cenaze^ınden sonra Londra'dakı 2 Rus denızcı->ınden alınan 2 kılovu satan çe- te uvkudavken arkada^larını ekıp paravı kaparak mutlu (ve umutlu) sona doğru tu- vuvor. vıne temızlenıp \enı havatını :>eç- nıek ibieğı depre^en. "kotu* Renton umuz ^a>amınbutunanlamını Renton'unon- ı_a alav edıp kar^ı vıktığı verle^ık duzenın. tum nımetlerden v aı arlanan bır bırev ı ve bu kez gıderek uvu^turucunun verını alacak paranın bağımlısi olniakta bulacağı. tartı^- mava açık bır tınale bağlanıvorbu urkunç sevırcıve soıular vonelten kebkın ve ra- hatMz edıcı fılnı Bağımlılık kesbedınce cınsellığı oldu- ren. ıshalle kabızlık. AlDS'le kendınden geçıp uçma. bır •lure sonra dozu arttırma- >a gıden o abuk sabuk ve dangıl dungul eroın katasıvla ığnenın ucu ara^ında salı- narak bıtev ıve ıstırap depresvon ve tekdu- ze bosluk duvgusu veren eroınle mudavı- mı gençlerın on planda îslendıgı ve had safhada kemıkleNmıs ıssızlığın de ronunu olusturduğu fılmın oldukça nesnel anlatıl- mii dehsetengız ovkubU bır vana dına- mık akıcı. kıvıak sınema dılı de \ağ gıbı kavıvor lenerıkten ıtıbaren Sarsıcı, nesnel bir bakış lgg> Pop. Lou Reed. Brian Eno gıbı un- lu baba'ların ve gunumuzun namlı Ingılız gruplarının henı eskı. hem venı sarkıların- dan derlenmıs soundtrack'ı de Traınspot- ting'ı ateslıvorverNer 1980'lenn kım\asal bağımlısı. suça vatkın.avare Ibkoç gençlı- ğı ustune kabvetlı. şoke edıcı bır volculu- ğa davetışe çıkaran. uzaktan uzağa. çevrek vuzvıllık Stanle> Kubrick-Anthonv Bur- gessbasvapıtı 'Ötomatik POrtakal'ı da çağ- n^tıran mızah dozu bıraz guduk kalmıs 'Trainspotting'ın sımdıden uvusturucu so- rununa nesnel bır sekılde bakan.evislı ve otuıaklı fılmler arasina verlestığı ılen su- rulebılır Çetenın James Bond fılmlennın kıvaslanmasıeslığınde.sevecenlıklebırbır- lerıne ığne v urarak 'flaş' patlaması\ la anın- da kendılennden geçtıklerı.korkunç eroın knzlerı \a da Renton'ın kıçına sokup "İs- kocva'nın en iğrenç tu>aleti'ne dusurduğu af\on kapsulunu bulmak ıçın klozete dal- dığı zor tahammul edılır o fantastık se- kans gıbı çarpıcı bolumler ıçeren bu fılm, Iskoç yonetmen Danm Bmle'la senarı^t John Hodge ıkılısı adına kuskusuz ılk tılm- lerı Mezarını Denn K.az dan daha sikı bır e;>er Va^avan olulerın soluk almava çalıs- tığı. korkunç. haşın. buz gıbı •be>az dun- >ası*na epe>ı gerçekçı. vakından ve ısrar- İa bakan tedırgın edıcı bu Iskoç (Ingılız) vapımının. tutucuların ılen surdüğu gıbı genç sey ırcı> ı bevaz zehıre te^v ık ettığı on- vargısına katılmak da pek olası deöıl bız- ce Tersıne ıtıcı bır etkı yaratıvor aklı ba- sında yetışkmler ustunde Ozetle bır baş\ a- pıt olmasa da. gornıezden gelınemeyec.ek cınsten. ınsanı ^ovlebırmlkeleven. hızlı ve tabanca gıbı fılm 'Trainspotting' Her göze görünmeyeıı ıııartılara ve... Çocuk başlı martıyı arayankızadair... Konusu kabaca otesi DerM dokulen tanııre muh- taç. ama yıne de hevbetlı. aynca gorkemlı bır Boğaz manzarasınasahıp pasasoyluaıleden kalma şato gı- bı bırevde. bırı Ingılızcedğretmcnı (GulsenTuncer). ötekı mazıde kalmıs(Nurinisa ^ ıldınm).hıç ev lennıe- mıs ıkı halası \eogluv la gelınının olumlerının acısıy- layatağadusmus ınmeiıdedesıyle(OzcanOzgur)bır- lıkte eskıv le yenı arasina sikısık vasayan. ıntıhar et- mıs annesinın her gece ona gorundugu venı vetme çağlarındakı bır kız çocuğunun (\eşim Tozan)ovku- su olarak ozetlenebıleı.ek "\ -Vı~ ( 1989-90) tılmı. çekımınden ve M- nırlı sayıda seyırcının ızlevebıldıgı ılk gostenmınden haylı zaman son- ra Beyoğlu PeraSınemabi'ndagos- tenlıyorıkı haftalığma Locarno'dan Strasbourg'akadarçesıtlı festı\alle- rekatılıpılgıylekarsilanmisNanteb Lç Kıta Festıvalı nden odullu "A A>*\6y ıldırreklam fılmı yonetme- 1 lığı de vapan okullu sınemacı Re- haErdem'ın ılk fılmı Bastanbelırt- melı popııler tıca r ı sınema ıırunle- rınden farklı v ızyon sahıbı. venı ve değısık bıı vazaı-yonetmenın ısıltı- sinı saçan. tarklı kavgılar ta^ıvan taze ve ozgun bır ılk fılm deneme- sıyle karsı karsivayız Genelde ya- lınkat eğlence ve gosterı sineması- nın gırdaplanna çekılerek bırtakım çalımlı. alımlı. ama sığ ve kolay tılmleıe sartlanageimıs ortalama seyırcıye sıkıcı ge- lebılecek **\ A>", ıçıne aldığı meraklisınaysa seyır zevkı ve has sınema kevtı sunuyorbır buçuk saat su- resınce Gecelerı kayıkla Boğaz "dan geçen oltnus annesiy- lesureklıılışkıdekı ıkı halabilNTeyır le NukhetSeza) Rumelıhısar'la -\da. uçuncu katla dorduncu kat. de- Yonetmen Senaryo Reha Erdem K.amera Lğur Eruzun Muzık \ivaldi. C. D'Alessio Oyuncular •\esim Tozan, Nurinisa V ıldırım. Gulsen Tuncer, Münir Ozkul. Bijen ^ uceer. Arif Pişkin, Ozcan Özgur, Ertuğrul İlgin 1990Turkı>e- Fraıisa ortak yapımı (Metis Fılm) Beyoğlu Pera Sınemasi'nda , A A\ fîlminde Veşim Tozan. desıyleannesi (Sırrı Bey Ihsan Hanım)\eyatılı okul- la ev ara^ında gıdıp gelen. suskun. yalnız gece gun- duz sankı ruyadakı gıbı bu tııhaf kız çocuğunu çağ- das dunvaya aıt oğretmen halası. gıtgıde voğunlasan anne takıntisindan ve ruh gıbı yasadıgı çokuntu ev- den çekıp kurtararak adadakı vatılı okula yazdıımak istıyor bır an once Hıç tanımadığı annesinı her gece myasında goren kızsa (\ekta) pek ıstemıvoı orava gıtmev ı Tıpkı annesı Ihsan Hanım gıbı bır kay ığa bınıp kı- yıdan uzaklasarak. sırılsıklam bulu- nup kurtanlacağı bır volculuga bıle çıkıyoı Eve takılan martisinın olu- mundensonraysabuyuk halası Nuk- het Seza'yı uzgun bırakıp Sırrı Bey'eve Rumelıhısan'na vedaede- rek adanın ve okulun yolunu tutu- yor. ona sureklı Ingılızce 'practise yaptıran' kuçuk halası Nevır'le bır- lıkte Çocuk baslı maıiının totoğıa- tını gunun bırınde çekeceğını uman oğrencı Nuran'la (\rif Pişkin). *Bı- rak inanmasınlar. sen annene kulak \er. o seni duyar!" v a da 'Ruya ruya içindir' dıyen terk edılmis manastı- nn bekçısı butun martıların dostu Cosınos (Munir Ozkul) ve balıkçı (Ertuğrul İlgin)gıbı arkadai}ları var- dır adada nasılsa kıbııt kutusuyla aşırı haşır nesir olarak kundakçılık belırtılerı gosteren dıssız ağzından hırıltılıseslerçıkarmaktanoteyekonusamayan do^e- ğıne çakılmis gunahlarının vebalını odeyen aslında buvukbabası daolmayanSırrı Bey'e.'Annembeniça- ğımor" dıverek Hısardan Burgaz Ada'ya gelen \ek- ta'nın 'kaybolacağı' fılmın fınalınde. saskınlık vepa- nık ıçınde yeğenını arayan aglamaklı Nevır Hala'nın karşılasıp S'ekta'yı sorduğu Cosmos'un abartılı Ital- \anca tıradını dınlerız 'Nehemencecikherşey be- lirsizleşir" dıye baslavan cıddı bır sıır gıbı 'Gördüğünü gösterebiliyor musun' Meraklısına Nisan Yayınlarfnca basilmıs se- naryosunu da salık vereceğımız Reha Erdem'ın "A A>"ı. 'gülümsemesiaz,ağır'.karanlık bıratmos- fen dayatan naıf duıu lırık vebeylık devısle sı- ırsel bır sınemanın uzantisı. sıradısı bır fılm Al- legorık yapisindan oyunculuğuna. isiklandırmay- laçerçevelemelereyansıyanbırozenınbelırgınles- tıgı LğurEruzun'unkameraçalısmasındandıya- loglarıyla montajına kadar yenı ve ozgun bır so- luk sınemamızda Yazar-yonetmenının deyisiyle Mnanmak. inanç \e inanmava inanmak' uzerıne "A A\". alısılmış dramatık olay orgusune bos ve- rerekbıldık hıkaye akisindan farklı kanallara akan ımgelerle temalann bırbırıyle kesiijip bııbırını ta- mamladığı veayrıcaRumelıhısar'danadalara Ga- latasaray 'dakı aynalı pasajdan Mahmutpasa'y a ka- dar Istanbul'un çeşıtlı koşelerını ustaca değerlen- dıren. basarılı mekân-çevre kullanımıvla da dık- katı çeken martisi.kedisi bortuboceğı vapurdu- duğu bol. onemlı ve anlamlı bır fılm kisacası Bır de los korıdorlar yer yer dosemelerı çurumus camsizçerçevesız. ızbe bolumler. kılıtlenmısv a da kapılanna tahtalarçakılarak ıptal edılmis gızlı sak- lı ve eskı eşvalarla doşenmıs. geçmıse donuk ya- sanan odalar. arada bır dıng-dong"ları takılıp su- reklı çalan çok »ayıdakı antıka saatlerle dolu. tıl- mın bır başka ana karakterı sayılacak Hisar'dakı kale gıbı yukselen o bıldık kırmızı tas vapı var unutulmamasi gereken Lırızmın ağırbastığı. Doğu'y a ozgu. dıngın mıs- tıkbırbakı?,ınyansidığı sinemasal bılgıye bıııkı- me yeteneğe sahıp umut veren, anlatacağı olan avdın bır yazar-yonetmenı haberleyen "A A\"ı AtillaTokatlı'nın "DenizeİnenSokak". Metın Erk- san'ın "Se\mekZamanı" ya da Nesli Çolgeçen'ın "Rardeşim Benim Canım Kardeşim"ı gıbı klasik- lerımızın çızgısınde ve Kutiuğ Ataman'ın "Karan- hkSuterf! *ylabrrltkte Turk smeTnasnrm 1990'lar- dakı belkı de en onemlı ve ayrıksi uslup deneme- sı olarak selamlamak da olasi Bu hakıkı filme ha- kıkı sınemaseverlerın dehakkını vereıek sahıp çı- kacağını sanırız Unutmamalı. nıce badıreyı atla- tıp gösterılmek ıçın bunca \ıl bekleven "A A\~ın sevredılebıleceeı bıı hafta daha var Broacbvay'e atış serbest! Allen'ın sondan bir önceki güldürüsü, tiyatro âlemine bakıyor Çokça yenı tılnıden olusan bu hattanın zengın programında. ılk bakista kisa bıı sure once sınema- severleıın alkısinı alaıı. son fılmı "Mighf) Aphrodite-Se\hnli Fahi- şe"vı gule oynava sevrettığımız \\ood\ Allen ustanın. sondan bır evvelkı komedısı "Bullets O\er Broadvtay" goze çaıpıyoı Llke- mızdeherhaldeheıke>ın İngılızce- ve ıvıce vâkıt oldugıına \aisavan Ameııkanotıl (') dısalımcı sııket- leıın son donenıde bayağı genıı azıya alarak vaygınlasan tutumla- rı sonııcu. vıne Tuıkçe bıı îsim kovırak zahmetıne katlanılmadan gosteııme sıırduler "Bullets O\er Broad»»a\" yasayan efsane \\o- odv Allen ın kamerasını bu kez tı- yatro âlemine çev neıek paılak IK onların avdınlattığı Broaduav v. "kursun sıktığı". karanlık tonlarda çekılmis bır gulduıu Oınegın "Biryangında.Shakespeare'inori- jinal yaznıa bir eseri mi. yoksa sı- radan birinsanın havalı mıoncelik- le kurtanlmahdır?" kabılınden oz- lu (') sorulaı soran cınsten. Green- v\ıch \ ıllage cate'lerır>ı mesken tutmus her vemeğe maydanoz olup sureklı voksunluga ve muha- lıflığe talım ederek sanatçı statu- sunde y asay an. ahkâm kesicı gev ık muhabbetlerıy le gununü gıın eden entel tıplere. sanatçı taklıtlerıne çokça rastlamıs yıllardırvaroldu- ğu Shovv-bız âlemınde neler neler gormus VVoodv Allen kısısel goz- lemlennden vola çıkarak olustuı- mus "Bullets Over Broad\va\~ın karakteılerını 192U'lı\ılların Bıo- advvayı'nde. oyununun sahnelen- mesi uğruna her çesıt odunu ver- meyehazır kendını yenı bıı Çehov sayan. hırslı. genç ama kıfavetsiz muhterıs bır yazarıtı (John Cu- sack). çevresındekılerın vecansız. ruhsuz sıkıu ovununun ancak sa- natla ılgısı. ılisiğı tılaıı bulunma- yan bırgangster(Joe\ite- relli) tarafından tınaıisc edılnıesıyle sahneye ko- nulusuntın ovkusiınu an- latıyorfılm tiyatro kulıs- lennden. gerçekçı ve tra- Iikomık kesitleı sunarak Ne var kı kesenın ağzını açan gangsteıın bır saıtı vardır o da oyunculuktan nasıbını almamis. sesı fe- laket bencıl sııret baya- ğı 'sho» girT kapatmasi- nın(JenniferTilh)basrol- de ovnamasidır Gangbterın 'artiz' yap- maya soz verdıgı ıllet sinırsevgı- lısını ılk gorduğunde sekerı nııkse- denvekusası gelen yenı bır Euge- neO'Neillolmay ı hayal eden yaza- rın. zencı hızmetçının sevretmek ıçın bır depara veren ınsanlaraacı- dığı \apay ve duygusuz ovunu gangster sevgılısının korunıası olan sokaktan ve havatın ıçmden gelme 'cooP, gozunu kırpmadan adamvuran kıımar duskunu mu- kemmelıyetçı bıı tetıkçının (Chazz Palminteri) verdığı fıkıılerle vap- tığı eklemeler ve değısıklıkleıle yerlerde siırunmekten kuıtulup kanlı-canlı dıvaloglaıa sahıp etkı- leyıcı.basani1 bırnıetnedonusuvor gıderek Gangster se>gilisi sahneve so\ununca... Buyukyazarıoynayan \etenek- lerınden emın yenı O Neıll mus- veddesının seıt. acımasız bıı katıl olmasma kaı>ın gerçek sanatçı nı- telıklenne sahıp aslında hayatı bo- vunca hep ıvı dans etnıevı istemıs ("Sen hiç George Raft'ı dans eder- John Cusack, Diane \\ iest ken gordün mu?~) gangsteıın ya- ratıcılığına teslım oTmasıyla. sıkı- cı ve kasvet verıcılıkten siynlıp canlı. tutkulu. etkıle\ıcı bır sahne eseıı halıne gelen oyun sevırcının elestırmenlerın tıvatrodunvasının ılgısinı çekınce herkes utak ufak basaıının tatlı basdonduruculugu- nekapılıyorderken Memnunıyet- leellennı ovu^turanteknıkekıp ve yapımcılar tuıne anlasnıaları ım- zalıyor okumaprovalanndabırbır- lerını yıyen oyuncuların yuzu gu- luvor sahneden ısıltılar yayılıyor. Vs VS \aslanmanın. unutulmanın te- sellisinı tınerlı ıçkı kadehlerınde araıken bıı ovunla venıden yıldızı- nı paılatma fırsatını bulan. sureklı Bullets Over Broadvvay Yonetmen \\(K>d> Allen Senaryo \\o- od> Allen. Douglas McGrath kamera CarloDiPalma Oyuncular John Cusack, Chazz Palminteri. Diane %\ iest. Jennifer Till>. Jim Broadbent. Mar> Louise Parker, Jack \\arden. Tracey L llman, Joe \ iterel- ILRobReiner. Hane> Fierstein 1994 ABD (Fılm Pop \\ Bl Bevoğlu Alkazar Istanbul Prıncess Tesvıkıye AFM. Altunızade Ca- pıtol kadıkoy Bahanye sınemalarında vağlavıp balladığı ("Ma\ Ander- son bile senin eline su dokemez!") yazara aslında kendı ıçın venı bır ovun vazdınnanın pesındekı geç- kıiKeBıoadvvay dıvasıyla(Dianne \\iest) mercımeğı fırına vererek yıllardıı kahrını çeken sevgılısını (Man Louise Parker)aIdatan v bu- tun dunyanın onunde muhteşem bır vajına gibi açılacağı' veteneksız yazanmız. ıçten ıçehuzursuzlukve suçluluk duyuyoı gelen basaudan Çunku oy unun basarısının aslında aıkasinda vığınla lesi bulunan. go- zu kara koıumadan kaynaklandı- ğını bılı\or \ehersevını anlattığı. hıç sahnelenmeyen oyunlaı yazan. palavrjci uvanıkaıkadasinın(Rob Reiner) masıım sevgılısını bastan çıkardığını da neden sonra fark edı- yoı Buaıadakoruma-mafyatetık- çhst-saftatçı gangstermitz de. artık 'benim eserim" dedığı oy unu daha tazlamahvetnıemcM ı^ın azgınış- tahı ve yanda kestığı rejımlerıyle tanınan seçkın Broadvvay aktoruy- le (Jim Broadbent) gızlı gızlı ışı pı- siııp Pıaha ığasinı bovnuzlamak- tan gen dunnay an. sürtük artıst bo- zuntusunu çekıp v uruyor punduna getırerek Tiyatro yazarlığının. oyun sah- neye koymanın ardındakı katakul- lılerı bızzat gorup yasadıkça so- nunda evlılık onensıyle gen aldı- ğı. ayartılmıs sevgılısını kolunata- kıp ve her seyden vazgeçıp Pıtts- burg'adonmeyı veğleyen. hanvayı konyayı anlamıs bu vazarın oyku- suaracılığıyla VVoody Allen'ınya- kındanbıldığıtıyatroalemıne. sah- ne ınsanlarınave yaratıcılarınaılis- kın dusuncelerının ıtade edıldığı "Bullets O>er Broad>\a>" gulduru- sunde. malum ego gostenlerı. yıl- dız kaprıslen. ısten knzlerı kıs- kançlıklar ve alkol (vb maddeler) bağımlılığı. oburluk. yedığı- nı çıkarmak ı>tahsizlık vb gıbı ov unculuğa ozgu durum- lar gırla gıdıyor Bır Broadv\ay oy unu ustu- ne tiyatro temsılı gıbı fılme çekılmis "Bullets O\er Bro- adS\a\*"ın çok ıvı seçılmıs oyııncu kadrosundan ıyı ve- rım almis VVoody Allen 1920-30'lann Broâdvvay 'ını andıran gunumuzun Holly- vvood unaumutlarladolu^an ama sonunda mecburen bu- vuk studyolann farfaralı ve sığ strateıılerıne yenık dusen genç yonetmenlerı çağristıran oyun yazan lolundekı John Cu- sack yaşlanan Broadvvay yıldızın- da Allen'mdemırbaşoyunculann- dan Dıanne VV iest. ustune cuk otur- mus koruma rolundekı sokaktan gelme bır yazar ve aktor olan Chazz Palmınten ve artıst olmak ısteyen. yeteneksız bayağı gangs- ter sevgılısındekı Jennıfeı Tıllv 'nın sıvrıldığı fılmın yan karakterlerı de goz dolduruvor. kopeğını kuca- ğından ındıımeyen. ısterık Tracey L llman dan \azari hımaye eden denev ımlı y apımcı-y onetmen Jack Warden'a doymak bılmez. pısbo- ğaz aktoı Jim Broadbent'e ve Rob Reiner e kadar Dansçı kızlan. sov - ları ve gangsterlerıyle 1920 lenn Bıoadvvay ındegeçen VVoody Al- len aozgukeskın vehınzırgulme- ceyle M)blandmlmıs bu uçkagıt. ct- nayet ve romantızmle dolu kome- dı. meraklısına hosça vakıt geçır- tecek cınsten ^enlık ve samatanm eksık olmadığı. matrak ve tıpık bır VVoody Allen eclencelıâı sayıla- bılır KEDI GOZU VECDİ SAYAR Tabutta Rövaşata Falez Oteh'nın tekır kedısı pek heyecanlı Havuz başına kıvrılmış, guneşlenen yıldızları seyredıyor Te- levızyona meraklı olduğundan herkesı şıp dı>e tanı- yıvenyor Şurdakıler 'Mahallenın Muhtarları dızısın- den, ılerde barda oturanlar 'Bızımkıler ın kadrosu Bu kadarta da kalmıyor televızyonda tekrar tekrar ız- ledığı fılmlerın unlu oyuncuları da orada Selda Al- kor'dan Selma Güneri'ye Goksel Arsoy dan Fık- ret Hakan'a kadar sevdığı tum yıldızlara bu kadar yakın olmak heyecanlandırmaz mı kedıyı Festıvahn ılk gunundekı 'korte/1 de kaçırmamıştı tabıı Halk, yenı fılmlerde oynayan genç oyuncuları tanımıyordu ama. televızyon dızılerınde tanıyıp sev- dığı kahramanları çılgınca alkışlıyordu Kortejı ızler- ken aklına takıldı Sahı Antalya Festıvalı madem bu kadar onem verıyordu televızyona o zaman neden bır TV yarışması da açmıyordu fılm yarışmasına ko- şut olarak'' Dunyada pek çok ornegı var boyle ya- rışmaların Televızyon fılmı dızıfılm belgesel gıbı çe- şıtlı dallarda duzenlenebılır bu yarışmalar O zaman da emınım, Antalya'ya konuk olarak gelen oyuncu- lar da daha mutlu olur Kendı payıma ıyı bır TV dızı fılm ızleyıcısı olmadı- ğımdan, fılmlere 'takılacagım Bu sene ışım pek de zorsayılmaz Topu topu 9 fılm yarışıyor (Once 14 fıl- mın katılacağını duyurmuştu festıval komıtesı son- ra bu sayı 12'ye ındı Festıval başlarken çekılen 3 fıl- mın ardından yarışmada 9 fılm kaldı Başka hıçbır an- lam veremedığım ıçın gosterılen gerekçeye yanı fılmlerın teknık ışlemlerının yetışmedığıne inanmak ıs- tıyorum) Meraklı kedıler ıçın bu yılın en guzel tarafı genç yo- netmenlerın bolluğu Tabıı. TunçBaşaran gıbı Irfan Tözüm gıbı Şahin Gök gıbı eskı dostların yenı fılm- lerını ızlemekten de buyuk keyıf alacağım hıç kuş- kum yok buna ama benim esas merakla bekledık- lerım Nihat Durak, Kadir Sozen, Dervış Zaim, Adem Ayral, Reis Çelik. Yarısından çogu 60 lı yıl- larda doğmuş beş genç adam Dordu ılk fılmlerıyle gelmış Kadır. geçen yılkı Soğuk Geceler'den son- ra yaptığı ıkıncı fılmı ıle Yarışmadan çekılenler arasanda da ıkı ılk fılm var Ferzan Özpetek'ın Italyan ortak yapımı olarak ger- çekleştırdığı 'Hamam veErbıl Altanay'ın Makedon- yalı oyuncularla çektığı Intıhar Rehbarı Inanılır gıbı değıl. bır yılda yedı yenı yonetmen Sankı. Yeşılçam'a gençlık aşısı yapılmış Hepsı de hoşgeldı safa geldı Hatalarıvla sevap- larıyla Amaenbaştaheyecanlarıyla samımıyetlerıy- le • • • Bır tabutun ıçınde takla atabılır mısınız ya da ro- vaşata'' Olmaz, dıyorsunuz Oysa kı her gun yapıyorsunuz bu ışı' En olmayacak koşullarda ayak+a kalmayı ba- şarıyorsunuz Inanılmazbırdırençsahıbısınız Turkı- ye ınsanının bızatıhı kendısısınız Bır mucıze 'sınız yanı 1964 doğumlu Derviş Zaim, ışte bu mucızeyı an- latmaya soyunmuş Yaşından beklenmeyecek bır ol- gunlukla Turkıye'de sınemacıların pek ustesınden gelemedığı bır ışın altından kalkıvenmış Anlattığı oy- kunun arka planını, felsefı dokusunu unutmamış Al- çakgonullulukle Buyuk laflar etmeden Şu 'Turk ın- sanı 'nı anlatmaya koyulmuş Yalın sıcacık bıroyku gerçekçı bır atmosfer ıçınde Pek çok genç yonet- menın ozendığı bıçım oyunlarından medet umma- dan Ne anlatmak ıstedıgını bılerek yola çıkmış Zaim ve ıstedığını anlatabılmek ıçın realızmle fantastıgı ve sembolızmı, akıllıca yerleştırmış yan yana Romancı yanının verdığı bır ustahkla olsa gerek saglam bır dramatık yapı ıçınde ustaca kaynaştırmış bırbırın- den çok farklı ogelerı (_1992'de Ares Harıkalar Dı- yarında' ıle YunusNadıOdulu nukazanmış Okuma- mıştım Hemen alıp okumak ıstıyorum fılmını ızledık- ten sonra) Rumelıhısarı sırtlarındakı bır kahvede tu- valet bekçılığı yapan garıban Mahsun'la eroın mup- telası genç kız arasındakı aslında hıç varolmayan ılış- kıyı, Mahsun'unyaşamabağlılığını tutkularını guzel- lığını anlatıyor 'Tabutta Rövaşata' Çuruyen tum de- ğerlerını yıtıren bır toplumda hava su ateş gıbı do- ğaya aıt. arkaık ve mıtolojık boyutları olan oğelerle ıç ıçe yaşar Mahsun Yaşamı yalnızca bunlardan ıba- rettır de dıyebılırsınız Ve belkı de o ınanılmaz yasa- magucunun yaşamın acılarına. polısın ışkencesıne karşın ayakta kalabılmesının sırrı buradadır Alıp başını gıtmeyı duşler Mahsun basar gazına çaldığı arabının geceler boyu Istanbul caddelerınde dolaşır Teknolo|iye hayran ınsanımızın ta kendısıdır o Bır yandan da denıze açılmayı, yanına en sevdığı şeyı alarak uzaklara gıtmeyı duşler Sevebıldıgı do- kunabıldığı tek şey olan tavuskuşuna sıkı sıkaya sa- rılarak Tavuskuşu rastgele seçılmıs bır sembol olmasa gerek Zaım'ın sınemasında Batı edebıyatının tıpık 'dekadans' sımgesı nasıl da yerlı oluvermış Tavus- kuşlarının Rumelıhısan'nda Mehter marşları eşlıgın- de ne aradığını anlatmamayayım Gerçekle kurma- canın acıyla gulumsemenın nasıl buluştuğunu ta- vuskuşunun son 'unu anlatmayayım Fılmın keyfını bozmamak ıçın Başrolu ustlenen Ahmet Uğurlu, Zaim le tam bır duygu, duşunce bırlıktelığı kurmuş besbellı Son de- rece akıllı ve duyarlı bır oyun verıyor Ayşen Ayde- mir ve Tuncel Kurtiz de oyle Fılmın Yansımalar ve Baba Zula tarafından hazırlanan muzıgı de fılmın me- sajını vurgulayan etkıleyıcı bır çalışma 'Tabutta Rövaşata nın en guzel yanlarından bırı de tumuyle ımece usulu ıle gerçekleştırılmış bır yapım olması Tum sanatçılar ve teknısyenler genç yonet- mene (senaryonun da Zaim e aıt oldugunu belırtmek gerek) destek olmak ıçın ucretsız çalışmışlar IFR (Is- tısnaı Fılmler ve Reklamlar)şırketıde fılmın postpro- duksıyon ışlemlerını ustlenmış Hepsının çabaları oy- lesıne değerlı kı Çuruyen bır toplumdan halâ çuru- meyen bır şeyler oldugunu kanıtlıyorlar sankı 'Tabutta Rövaşata'yalnızcaTurkıye ınsanının hu- zunlu oykusunu ve yaşama dırencını anlatmakla kal- mıyor sınema ortamının şu an ıçınde bulundugu or- tamı da anlatıyor bana kalırsa Baksanıza. koşulların en elverışsız oldugu bır or- tamda bırbırı ardına genç yonetmenler çıkıverıyor or- taya ve o tabut kadar, tabutluk kadar dar elverışsız koşullarda ne rovaşatalar çekıyorlar BUGUN AKBANK 6. ULLSLAR.AR.ASI C AZ FESTIN AL1 kapsamında bu aksam ıkı konseı yeralıyoı Saat is 30"da. MSL Resim ve Hevkel \luzesi nde ulkemı/m en uretken caz muzisyenlerınden Kerem Gorsev ıle Los Angeles doğumlu basçı Eric Reeves ın koıiserı veı alıvoı Saat 21 00 de ıse yıne aynı mekanda Mark DresserTrıo sahne alacak Basta Mark Dresseı tıislu ».algılaıda Anthonv Coleman tenor saksoron \e klaınette Chris Speed. 262 20 45 AKSANAT'ta testıval kapsamında saat 1 ^ 00 te gosterılecek cazın onde gelen gıtaı ustalarından John Scotfield'ın farklı topluluklarla verdığı konseıleıden goruntulenn yer aldtğı 'Live.* VVa\s' adlı tıkntte STmırtt,+v Don Pullen, Manin Smirty Smith. Dr. John \ s. John Lavano gıbı değısık ısınıler eslık edıvoı SaatlS OOdtis vurmalı çalgıların yasayan en buvıık ustası savılan Brezılyalı sanatçı Airto Moreira'nın davul \e vııımalı çalgılar teknığını tanıttığı 'Rhytme and Colors' adlı belgesel fılrrfyeı alıyoı "jî. 1 J> IX)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle