03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel YayınYönetmenı OrJıan E r i n ç • Genel Ya\ın Koordınatöru Hikmet Çefinkata 0 Yazıışlerı Müıfürien Ibrahim Vıldız (Sorumlu). DinçTa\anç # Haber Merkezı Müdurü Hakan kara 0 Görsel Yönetmen. Fikret Eser Du HjberltY. Şinasi Danışoğju • ktıhfrarat Cengiz ^ ıldırım •EKononıı Bülent Kızanlık # Kuitiir Handan ŞenköKen • Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler. Sanıi Karaören • Ddzoitnıe Abdullah \ azıcı 0 Fotoârat" Erdoğan Köseoğlu •Bılgı-Belge Edibe fiuğra # Yurt Hjberlen Mehmet Faraç Yj\ınkunjju Illıan Selçuk < Ba^kan). Orhan Erinç, Oktav Kurrböke. Hjkmel Çetinka) a. Şükran Soner. Ergun Bafcı. Dtnv Ta\ anç, tbrahim > ıldız. Orhan Bıırsalı. Mustafa Balbao. Hakan Kara. AnkaraTemsılcı»! Muslafa Balba\ 0 Haber Mikiuni Doğan Akın Ataturl. BuKan No i 25. K.at.4. Bakjnlıklar-Ankara Tel: 4145020 O hat). Fak» 41^502" 0 tzmır TemsıJcısı. Serdar Kızık. H. Zı>a Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 44191 P 0 Actana Temsılcısı Çefin Viğenoğlu. InonüCd 11 S» S NoIK.arl.Tei 3522550. Faki: 35225 7 0 Muessese Müdünj: Erol Erkut 0 Koordınator Ahmet Koruisan 0 Muhasebe- Bülent Yener 0 İdare Hüseyin Gürer 0 Işletme Önder Çelik 0 Bılgı-tşlem- \ail fnal 0 Bılgısa>arSıstem. Mûriî>et Çiler \ C: • >oiKtım Kuru Başkanı - üene! Muılur Gülb Erduran • Koordınator Rel [şıtman # Genel Mudur Yardımcı Mine Akdağ Tel 514 (T 53 5134580-5138460*1.Faks 5) 1X4/ >*yınıU>*ıı \e Basan: Yenı Oun Haher AjanM. Basın \e Ya\ıncılik A S TıAcvaiı C ad .« 41 Cagaloâlu 3-4.Î/4 hı PK 24b Nıanbul Tel lO 212) 5120505 ı20haıt ıo:ı:?ı 4EKİM 1996 İmsak:5.32 Güneş: 6.57 Öğle: 13.00 İkindi: 16.13 Akşam: 18.49 Yatsı: 20.08 Cep telefonunda yenilik İNEWYORK(AA)- Amerikan sermayeli iletişim dev i AT and T şirketi. cep telefonu ve mobi) telefon pıyasasını sarsıcı yeni bir iirün geliştirdi. Yeni geiiştirilen cep telefonundan. elektronık posta (E-mail) mesajlan gönderilip alınabiliyor. aynı zamanda çağn cıhazının işlevini de görü>or. Yeni cep telefonuyla. diğer bazı elektronık ışlemler de >apılabilivor. Bu \enı cep telefonu hizmeti. öncelikle ABD'de 70 mılyonu aşkın kişinin hızmetıne sunulacak. Daha sonra hizmet. potaniiye! müşteri sayısınm yaklayk üç katına ulaşacak. 'Çagdaş Türkiye' kursu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Almanya'nın KöJn kentinde kurıılan Almanya Atatürkçü Düşünce Derneğı. Alman üniversitelerinde okumuş Türk öğrenciler için "Çağdaş Türkiye') i Tanıtma Kursu" düzenledi. Almany.a Atatürkçü Düşünce Derne|Şi Genel Başkanı Dursun Atılgan'ın>aptığı açıklamava göre Ankara ÜnKersitesi Si>asal Bilgiler Fakültesı ışbırliği ıle Ankara'da düzenlenen kursa katılacak öğrencilere. Atatürk ilke \e de\rimlen ile Türkiye Cumhurnetı tarihi. Türkive Cumhunyeti'nin toplumsal ve sivasal yapısı. güncel konular. Türkiye'nin kültürel zengınlikleri gibi konular hakkında bilgi \erilecek. GGC ödüfleri • DİYARBAKIR(IBA)- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nın heryıl geleneksel olarak düzenledığı "yılın başanlı gazetecılen" varışmasında ödül alan gazeteciler açıklandı. GGC Başkanı Naci Sapan. gazetecılerin ödüllerini 12 ekımde düzenlenecek törenle alacaklannı bildirdi. Ödiil alacak gazeteciler şunlar: Savaş Ay, Şeyhmus Çakan. V'edat Yenerer. Sabahattin Yılmaz. Kemal Çelik, Arif Aslan. Bülent Yalvaç. Mustafa Büvükışık. Ali Kaska, Nail Kadirhan. Hüseyin Çiçekçi \e Ahmet Kurt. Itfüfus patlaması • AıNKARA (L BA) - 62 mılyoniuk nüfusuyla dünya nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkeler arasında 16'ncı sırayı tutan Türkıye'de, bu hızla gidilirse 2028 >ılmda 124 miKon kişi yaşayacak. Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında saptanan 13 milyon 648 kişilik nürusumuz. 100 \ı lda tam 10 katarrmış olacak Kloplama yetersiz • ANKARA (LBA) - îçme. kullanma suları ile dere. nehir, göl ve denızlerın kontrollerıni >az aylannın başından beri periyodik olarak sürdüren Sağlık Bakanlığfnın çalışması. klorlamanın ülke genelinde yetersiz kaldığını ortaya koydu. 19-27 e>lül tarihleri arasında vapılan içme ve kullanma sulannın bakteriyolojik analizlerinde, yüzde 14.3. kımyasal anaüzlennde yüzde 15.1, fiziksel muavenelerinde ise yüzde 7.4 oranında uvgun olmadıklan tespıt edildi. İstanbul'da kömür kaynaklı kükürtdioksitin yerini doğalgaz kaynaklı azotoksit tehlikesi alacak Doğalgaz da lıavavı Idrletiyor• Doğalgaz ve ithal kömür uygulamasıyla İstanbul'da hava kirliliğinin önemli ölçüde azaldığı belirtilirken, Maden MühendisJeri Odası îstanbul Şube Başkanı Prof. Ergin Anoğlu, doğalgazın yol açtığı azotoksit kirliliğine dikkat çekerek doğalgaz teknolojisinin iyileştirilmesini istedi. CE.M LLLTAŞ îstanbul Büyükşehir Belediyesi Çev - re Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztiirk. ıthal kömür ve do- ğalgaz uygulamasının kentte ha\ a kir- liliğini önemli ölçüde azalttığını be- lirtirken Maden Mühendisleri Odası (MMO) Îstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Ergin Anoğlu. kükürtdioksit ora- nında azalma olurken bu kez de do- ğalgaz kullanımınınyaygınlaşmasıy- la başka bir tehlike olan azotoksit kir- liliğine dikkat çekti. Istanbul'da kömür kavnaklı kükürt- dioksit kirliliğinin yerini, şimdi de "doğalgaz kavnaklı azotoksitkirliliği- nin" aldığı belırlendi. Insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden hava kir- liliğinin yaşandığı İstanbul. yeni bir kış sezonuna girerken kamu kurum- lan ile meslek odalan arasındaki tar- tınıa sürüvor. Kömür standardı tartışması II Mahalli Çe\ re Kurulu"nun. Çev - re Bakanlığfnın I992'de vavımladı- ğı Hava Kalitcsini Kontrol Yönetme- liği'ni hayata geçırmek anıacıyla al- dığı kararlar. ardından Büyü'kşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi'nin başlattığı uygulamalarla başlayan tar- tışmalar giderek yoğunlaştı. Îstanbul Büyükşehir Belediyesi Çev- re Koruma Dairesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk. hava kırliliğini azalt- mak amacıyîa 1) Mahalli Çe\re Ku- rulu'nun kömür için belirlediği stan- dartların yararlarından söz ederken Maden Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Er- gin Anoğlu. ithalat lobisinin baskı- sıyla başîanlan uygulamanın, ülke ekonomîsıne büyük zarar \erdiğinı öne sürdü. ll Mahalli Çe\re Kurulu'na yaptı- ğı ba>\uruyla, il sınırların'a giren kö- mürleri denetlenıe v e el koyma yetki- sinı de\ralan Bü>ükşehir Belediyesi Çe\ re Koruma Dairesi'nin. hileyi ön- lemek \e belirlenen standartlara uy- gunluğunun sağlanması amaci)ia kö- müriin torbalanması uygulaması ge- nel olarak destek görüyor. Belirlenen standartlardan bir kilosunda minimum 5 bin 200 kalori \e maksimum yüz- de 15 kül oranı standartı desteklenir- ken nem oranının maksimum yüzde 18"de tutulmasının, yerlı kömürü saf- dışı bırakmak amacıyîa yapıldığı ile- ri sürüldü. Suçlamalan reddeden Prof. Öztürk. doğalgaz ıngulaması ve ithal kömür kullanımının. ha\akirliliğiniyarı ya- nya azalttığını savundu. Öztürk, kü- kürtdioksit bazmda 94-95 kış sezonun- da metreküpte 250mikrogram iken 95- 96 sezonunda metreküpte 115 mikrog- rama düşürüldüğüne dikkat çekti. Bu rakamın Dünya Sağlık Örgütü'nün 150 olarak belirlediği kabul edilebı- lir kirlilik standartından diişük oldu- ğunu vurgulavan Prof. Dr. Öztürk. bu yıl hedeflerinın metreküpte 50 mik- rogram kükürtdioksıte kadarçekmek olduğunu sövledi. 'Doğalgaz tehlikesi' Sanayi amaçlı kuilamlan kömürle- rin torbalama uygulaması dışında kal- ması gerektığini belirten Prof. Dr. Er- gin Anoğlu, geçen kıs, sezonunda ha- va kirliliğındeki azalmanın kömürler- de getirilen iyileşmeyie değil. yağış m'ktanndaki artışla ve atmosferdeki farklı hava hareketleriyle ilgiîi oldu- ğunu iddia etti. Bu gelişmelerin taşıt- lardan \e yakıt kullanımından çıkan emis_\onlann seyrelmesine neden ol- duğunu belirten Prof. Anoğlu, kü- kürtdioksit oranında azalma olurken bu kez de doğalgazın kullanımının yaygınlaşmasıyla başka bir tehkke olan azotoksitlerdeki artışa dikkat çek- ti. Doğalgaz kullanımı yaygın olan Is- kandinav ülkelerinde. azotoksit kay naklı akciğer hastalıklannın fazla ol- duğunu anımsatan Prof. Anoğlu. u İs- tanbul'da 1970-80yıllarının diişük tek- nolojisiyle doğalgaz kullanımı sırasın- da yanan ha» adaki azot. azotoksit ola- rak atmosfere kanşıyor. Doğalgaz ge- tirilirken teknolojisi de birlikte jjert- rilmeliydi" dedi. Prof Anoğlu. İl Mahalli Çevre Ku- rulu'nun belirlediği standartlann ade- ta İstanbul kömürünü cezalandırmak için getırildiğini söyledi. Nem oranı dışında. bütün standartlan ta^ıyan yer- li kömürlerbulunduğunu belirten Prof. Anoğlu. "İthal kömür lobisinin bas- kılamla başlatılan uygulama, ülke ekonomisine zarar verecektir. Hava kirliliği sorununu çözmek için nem ve kül oranına değil. üretilen enerjinin optimal kullanımına bakmakgerekir1 " diye konuştu. Countty mü&ğin krah StraightKüitürServisi- Amerika dı - şında bir pop >a da rock kadar pazarı olmayan. ama bu ülke- de müzik endüstrisıni ayakta tutan en önemli türlerden bin sayılan % countr\'nın en bü>ük- leribellioldu.ödüllerulusîara- rası alanda 'couııtn 'y i başany- la temsil eden yıldızlara gitti. Uzun yıllarsınemayla müzi- ği birarada yürüten. güçlü se- siyle olduğu kadar kocaman göğüsleriyle de magazin bası- nını meşgul eden, soyunması için Playbm'un bol sıfırlı tek- lifini geri çevirip hayranlannı hayal kınklıgına uğratan Doü> r Parton,yine countrynin büyük isimlerinden Mnce Gill'le bir- likte seslendirdiği [ VV'ilI .AJ- ways Love You adlı parçayla Yjlin En Ki Vbkal Yorumu ödü- lünü kazandı. V'ince GiII ise Go Rest Higb On That Mount adlı çalışması>la Yılın En İyi Şarkısı ödülünü aldı. Countn denince akla gelen ilk isimlerden George Straight. 1996'daki üstün performansı- nı Yılın Single'ı. Yılın Albümü \e Yılın Erkek Şarkıcısı ödül- lerini e\ ine götürerek süsledi. En İvi Kadın Şarkıcı kate- gorisinde countrynin en başa- nlı ismı de Partj Lovelessseçil- dı. 19% yılında üstün bir performans gösteren George Straight (solda) \'ılın Single'ı, \'ıhn Albümü ve \'ılın Erkek Şarkıcısı ödüllerini alırken. Dolly Parton (en üstte) Mnce GUI'le birlikte seslendirdiği "I YVilJ ,AJ- v\ays Lo\e Vbu" adlı parçavla V ılın En iyi Vbkal \b- runıu ödülünü kazandı. En İyi Kadın Şarkıcı ödülü ise Patt> Lo\eJess'm oldu (üstte). BELEDtYEDE> H.\LKA LTARI 'Kömür için acele etmeyin'İstanbul Haber Servisi - istanbul"da geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon ton daha fazla ithal kömür bulunduğunu belirten tstanbul Büyükşehir Belediyesi Çe\ re Koruma Dairesi Başkanı Prof. Mustafa Öztürk. halka kömür almakta acele etmemesi \e aydan aya • îstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Prof. Mustafa Öztürk, istanbul'da yeterli kömür bulunduğunu belirterek kömür alımında aceleye gerek olmadığını söyledi. Hileli kömür satanlann mutlaka cezalandınlacağını beİirteh Öztürk, halkm mutlaka fanıra almasını istedi. alması önerisinde bulundu. Geçen > ıl tonu 160 dolar olan ıthal kömürün bu yıl 130dola'ra gerilediğıni. yerli kömürün de 8 ile 11 milyon lira arasında satıldığını kaydeden Prof. Öztürk. doğalgazda 800 bine ulaşan abone savısı ve RTUK, GEIVEL MUDURLUGE ADAY 3 ISMI BELIRLEDI TRT için söz hiikümette kaliteli ithal kömür kullanımı nedeniyle. 6-8 milyon ton olan kömür gereksiniminin 2.5 ile 3 milyon tona düşürüleceğini iddia etti. Hileli kömüre ceza Çevre Koruma Daire Başkanı Prof Mustafa Öztürk. kömürden kaynaklanan şikâyetlerin 153 No'lu telefondan "beyaz masa" birimine yapılabileceğini sövledi. Şıkâvetı anında değerlendirdıklerini belirten Öztürk. hileli kömür satan üreticinin. sartığı kömürü 10 gün ıçinde standartlara uyan kömürle değiştirmemesi halinde. İstanbuTda satış hakkının derhal iptal edildiğini belirttı. Tüketicınin bu haklardan vararlanabilmesi için fatura almasının gerektiğini anımsatan Öztürk. üretici değiştirmezse, beledıyenin ücretsiz olarak kömürü degiştirdiğini söyledi. Iİk tespitte üretıciye 160. ikinci tespitte 350. üçüncü tekrarında ise 750 milyon lira ceza uygulanarak satış ruhsatının iptal edildiğini \urgulayan Öztürk. tüketiciyi kaçak kömür almaması konusunda uyardı. Öztürk. kaçak kömürün düşük kalorili olması nedeniyle gerçekte. pahalıya mal olduğunu \e hava kirliliği yarattığını ifade etti. •TRT Genel Müdürlüğü adayları Tuncer Erginertan. Aysel Aziz ve Yücel Yener. Önerilen adaylann üçünün de DYP'li kurul üyelerinin gösterdiği kişiler arasından seçilmesi dikkat çekti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK). hükü- met tarafından biri TRT Ge- nel Müdürlüğü görev ine ata- nacak 3 adayı belirledi. RTÜK"ün aday olarak belir- lediği TRT Yönetim Kuru- lu üyesi Tuncer Erginertan. KKTCDoğuAkdenizÜni- versitesi Fen-Edebı\at Fa- kültesi Iletişim Bölümü Baş- kanı Prof Dr. Aysel Aziz \e Shovv TV Genel Müdür \ar- dınıcısı Yücel Yener'in üst kurulun D\'P tarafından se- çilen üjelennce önenlmesi dikkat çekti. Aysel Aziz ve Yücel Yener, daha önce be- lirlenen 21 kişilik liste dışın- dan seçildiler. İlk toplantıya RPIı üye- lerin katılmaması nedeniy- le öncekı gün yeniden top- lanan. ancak karar \ereme- \erek toplantıyı ikinci kezer- televen RTÜK. dün, toplam 29 aday içinden Tuncer Er- ginerten. Prof. Dr. Aysel Aziz \e Yücel Yener'i TRT Genel Müdür adayları ola- rak saptadı. RTÜK Başkanı Güneş Müftüoğlu'nun yaptığı açık- lamasa göre Erginertan \e >'ener I. turoylamada 9'ar o> alarak aday olmaya hak kazanırken. Avsel Aziz 2. turoylamada 6o\laadaylı- ğa seçildi. 1 ay önce hazır- lanan 28 kişiiik listeden DYP'nin gösterdiği aday ada>ları arasından seçilen Erginertan dışında listede veralmayan Y'ücel Yener'i kurul üyesi AfiBaransel. Ay- sel Azizı de Nedim Tekin aday gösterdi. RTÜK Başkanı Müftüoğ- lu. Tuncer Erginertan"ın hu- kuk \e iletişimalanında de- neyimi bulunduğunu. Yü- cel Yener'in TRT kurumun- dan yetişmiş denevimli bir kişi olduğunu, Prof. Aysel Aziz'in de iletişim konu- sunda büvük bir birikime sahip olduğunu söyledi. Desülfürizasyon projesî nihayet hayata geçiyor Yatağan'a antma sistemi Daha önce üç kez ertelenen Yatağan Termik Santralı desülfürizasyon projesinin temeli 15 ekirade atılacak SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN Ilımlı İslâm' Kime Yarıyor? ÖZCAN ÖZGL R e-posta : tan (a vol. com. tr MUGLA - Bugüne dek 4 hükümet eskiten Yatağan Termik Santralı desülfürizasyon projesinin temeli nihayet atılıyor. DYP-SHP. DYP-CHP hükümetlerinin ardından şimdi de REFAHYOL hükümeti desülfünzasyon temelini atmava hazırlanıvor. Tansu ÇiDer"in başbakanlığı döneminde üç kez ertelenen temelın. 15 ekimde Başbakan Necmettin Erbakan tarafından atılacağı bildirildi. Aydın Idare Mahkemesi'nin kapatma karan verdiği \e halen Bakanlar Kurulu kararı ile faalivetini sürdüren Yatağan. Yenıköv ve Gökova termik santrallarından 'Satağan. son anda bir değişiklik yapılmazsa desülfürizasş'on sıstemine kavuşacak. Başta çevreciler olmak üzere kamuoyunun yoğun tepkisi karşısında DYP-SHP hükümeti döneminde desülfürizasyon sistemi kurulmasına karar verilen Yatağan Termik Santralf nda sistemin kuruluşu için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. DYP lideri Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde ihalesi yapılıp teme! kazıklan çakılan. hatta açılış töreninde gerekli olur düşüncesiyle inşaat alarmıa bir "seyyar tmalet'de kondurulan desülfünzasyon tesisı temel atma törenine Başbakan Erbakan'ın yanı sıra yardımcısı Çiller'in de katılacağı öğrenildi. Tesisin temel atma hazırlıklan tamamlanırken. Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Arıtma Tesisleri Müdürlüğü de kuruldu \e sorumlu olarak Adnan Satıroğlu atandı. D\'P-SHP hükümeti döneminde ihalesi vapılan ve inşaatı v üklenen Türk Güriş. Alman Bishof konsorsiyumu. Yatağan'a gelerek in^aat şantıvesini kurdu. 80 milyon dolara mal olacak tesisin üç yılda bitirilebileceği açıklandı. Yatagan Termik Santralı desülfürizasyon tesisi temel atılmasmın daha önce üç kez ertelendiğini anımsatan Yatağan Beledive Başkanı Sadi üzcan. "l manz bir kere daha aldatılmayız. Desüliurizasyon sistemi bir an önce kurulmalı. Hem böylece mahkeme karannın gerekçelerinden biri de ortadan kalknıış olur" dedi. T elefon gazetecisi değilim, hiç olmadım: 'De- mokrat Izmir'ı yönetirken bile bu işi Akın Si- mav'a bırakırdım, o bayılırdı; belki de bu yüzden, devlet katından aranınca, şaşırırım; 1994 ilkbahannda da öyle olmuştu: Enerji Bakanlığı'nöan bir uzman, nasılsa beni buluyor; çok da garipse- diğim birşeyi benden öğrenmek istiyor: yazılarım- dan bırisinde,/AfiD1i iki yazann 'küreselleşme' baş- lıklı kitabından söz etmiştim ya, acaba 'künyesini' verebilir miymişim? Hayrete düşmemek elde mi? O ilginç eseri, o ba- kanlığın -bakanlık da lâf mı, Planlama'nın, Mali- ye'nin vb'nin- benden çok önce görmesi. bulma- sı, ne anlartığını bilmesi gerekirdi. Basbayağı atla- mışlar; dahası, o yazımın içinde, kitabın 'künyesi' açıkça belirtilmişti, farkına varmamışlar: Türki- ye'nin geleceğini 'küreselleşme'ye bağlayacak- sın, onun içyüzünü açıklayan -üstelik iki Amerika'lı- nın yazdığı- kitabın farkında olmayacaksın! Ba- bam. bu gibi hallerde, ne derdi bilir misiniz: "Han- cı sarhoş, yolcu sarhoş!" Sırası düşmüşken. o 'künyeyi' bir daha vereyim; Allah nzası için, yok mu Türkçeye çevirtıp yayınla- yacak bir yayımcı: "Global Dreams: Imperial Corporations and The New VVorld Ordre, ya- yınlayan, Simon & Schuster, Nevv-York, 1994." Yeterince 'açık' değil mi? T ürkiye, Ortadoğu'da, liberal ekonomiyle mi 'böl- gesel güç' olmuştur? Güldürmeyin beni: 'ka- mu öncülüğünde hızlı sanayileşme'yi öngö- ren. 'karma ekonomi düzeni' olmasaydı. şimdi sahip olduğumuz imkânların yarısına kavuşamazdık: onca teşvik'e, onca avanta'ya rağmen. 'özel sektör' Do- ğu'ya ve Güneydoğu'ya kaç kuruşluk yatınm yap- mıştır? iş işten geçtikten sonra, bir Doğu Holding'i kurmaya kalkıştılar. önüne gelen kaytarıyor. 'Sistem'in önce dağrtmayı amaçladığı işte bu 'kar- ma ekonomi düzeni'üir: önce onu 'özelleştirme' ve 'küreselleşme' ile dağıtacak, sonra 'ılımlı /s- /âm'yâni Islâmiyet'le demokrasiyi bağdaştırmış, liberal Türkiye'yi bütün İslâm coğrafyasına 'mo- del' diye önerecek! Oysa Türkiye'yi Türkiye ya- pan tam da bu düzendir, işin ilginç yanı, temeli 1930'lu yıllarda atılmıştır: Le Monde Diplomati- _gue'e bakarsanız, çokuiuskı şirketlerin, göz dikti- ği 'avlaktan' bir alan! Hedef nedir. o belli: Richard Barnet ve John Ca- vanagh eserlerinde Üçüncü Dünya ülkelerinın KlT'lerini ele geçirmek niyetlerini açıkça belirtmiş- ler; onlara bakarsanız, gezegenin, kaderi iki yüz ço- kuluslu şirkete bağh, bir bakıma bu şirketlerin 'sa- hipleri,' gezegenin de 'sahipleri' oluyor; insanın hangi ülkeler olduğunu merak etmemesi mümkün mü? "...beş 'gelişmiş' kapitalist ülke (Amerika Bir- leşik Devletleri. Japonya, Fransa, fngiltere, Alman- ya) kendi aralannda en büyük 200 çoku/uslu şir- ketin 172'sine sahip bulunuyorlar; bu kadan bile, ülkeler arasındaki eşitsizlik derecesini gösteriyor..." (Le Monde Diplomatique, Mart 1994). Başka türlü söylersek, önce özelleştirip sonra kü- reselleştirilince, bazı 'enay/'/enn'sandığı gibi 'dün- yadaş 'olmuyorsun; 'Sistem'in bu beş büyük dev- letinden birisinin ya da birkaçının 'mandasına' ya da 'himayesine'girmiş oluyorsun; bunda senin pa- yın, elbette 'enay/pay/'dır da, onların payı asla kü- çümsenemez: "... 80'li yıllarda görülen büyük ekonomik dur- gunluk bile, en büyük bu iki yüz çokuluslu şir- ketin başanfannı etkileyemedi; yayılmacılık eyi- limleri, 1982'den 1992'ye satış toplamlarının 3.000 milyar dolardan 5.900 milyar dolara yük- selmesinden anlaşılıyor..." (Le Monde Diploma- tique, Mart 1994) Sizce yeterince açık değil mi? Perhiz ve turşu... O liver Roy'nın doğru bir tesbiti var: 'siyasi islâm', kalabalığıarkasınatoplayabilmek için, handiyse 'Üçüncü Dünya' solculuğunun 'âdil düzeni'ni savunmaktadır. Ülkemizdeki görün- tü de bu: Refah'lı koalisyonun ilk icraatı, sabit ve dar gelirlileri kollamak olmuştur; hâlâ 'tribüne' ay- nı mesajı veriyorlar: yoksullar, ezilenler, falan filân! Halbuki aynı koalisyon, tam da Graham Fuller'in tahmin ettiği gibi, Refah'ın ciddi 'evcilleşme' eyi- limini sergiliyor: Gümrük birliğine. evet: Çekiç Güç'e, evet: Israil Anlaşması'na, evet, vs. Hem Er- bakan'ın ünlü Doğu yolculuğu, -İran hariç- tama- mı 'Sistem'in denetimindeki 'ılımlı /s/âm'ülkeleri- ni içermiyor muydu? O zaman gel de, 'Fransız resim ve istihbarat kaynaklarına yakınlıklanyla bilinen, Lübnan'// ba- zı gazetecilerin çıkardıklan' El Vatan El Arabî der- gisinin, Refah iktidarını kapak konusu yaptığı sa- yısındaki ilginç başlığı hatırtama: "Türkiye/ABD An- laşmasının Gizli Yanı: Amerika'nın Onayıyla, Halife Erbakan!" Bu bahse döneceğim. http:// www. vol. com. tr/ A İLHAN http://www.ada.com.tr./-bilgiyay/yazar/ailhan.html
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle