30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-4EKİU 1996 CUNA CUMHURIYET SAYFA HABERLER Hükümet, uluslararası piyasalarda güvenilirlik kazanabilmek için IMF'yle anlaşma peşinde IMF güvence istiyor\N~KARA (Cumıuri\etBurosu)-Dis ipınasahrdakı gıueı ilırlıgını kazanma- 5>.açalisanTurkı\j S'tuslararası Para Fo- nu tlMFı anlasna ıçın ıkna etme\e lısıvıv ABDden .Jonen D> P Genel ı ve Ba^bakaı ^ardımcısı Tansu ^ r . İMF ıle ankMina ımzaiaıuuiğını saı\unurken fon oictıcılennın \enı bır vj ısın RP nın oııa\ının virt oldu- g bıLiırdıklerı oZrenıldı Ankara'\a sty sonuıdageleı.tkıl ın IMF he\etı kıc- «Ji ıçın (.ncelıklc Bisbakan Neımettin Erbakan'm u\ gulariKak pakete gu\en- cevernicMnı isie\e«:k 2 mıkar dolar'ıkdı-. borçlaıını ode- rn^kıçınh]|edı>kre>.abülama\ ıınejur- tiçındekı bankalarduı dcnızle borçlan- ırıakzorunda kalan lukumet. ukhlarara- ;»ı pı>asalardagu\enlırlık kazanabilmek ıçin IMF'den ank MT. ıstedı • Ekonomı kurma\lan. a\ sonuııda ıncelemede bulunmak uzere Türkıye'ye gelecek IMF heyetı ıçın bır paket hazırlandığını. çalı^manın temelını de 1997 yılı bütçe hedef \e programının oluşturduğunu belırttıler IMF'nın, \em bır s,tand-b\ anla^ması ıçın öncelıkle sunulacak pakete \e fonla ılışkılere Ba^bakan Erbakan"ın gü\ence \ermesını ısteveceğı de kavdedıldı. (,111er ın geçen lıafta ABD'delMF\o- netıeılemlegoniseıek \enı bır stand-b> kıedı anlaşmasi istemmde bulundugu oğreıııldı Halen IMI \e Dun\a BanCt- M topiantılarına kaiılıııak u/eıe \BD\k bııİLiııan De\let Bakaııı l fuk Smle- ıne/ ın de anlasma içiıı goııismeleıı HII duıduüu ka\dedıldı Cıller \e So\lenıe/ın IMF\e I W >ılında uvgulanmak uzeıe maaşattisla- nnmdusuk\erılecegı tukeıımhatcama- larıııı kısiu onlem alınacJgı do\ız ku- rundak]artısoranııııneııtlas\onunaltın- datııtulacaüı sos\al <_:u\uılıksistemıııın venıden \apılandııılacagt ozellestırme- ııın hızlandırılacağı \onunde gmenee \erdıkleıı \c bu \onde paket hazırlana- cağıııı bıldırdıklcıı ogrenıldı Mınaıı bılmlere gore I\1F, C, ıllcr \e So\ lenıez'ın istenııne aiKak Basbakan Fıbakan'ın anlasına \e paketın u\gulan- ınası konusıında ııuvenee \emıesi durıı- ııuında kabııl edeceğım bıldırdı E-konomı kııınıa\ları a> sonunda ın- celemede bulunmak uzeıe Tuıkı\e'\e uelecek IMF lıe\etı içiıı bıı paket hazır- landığını çalışmanın temelını de I W \ ılı butçe lıedel \e pıogranıının oluştur- duğunu belırttıler Bu çen,e\ede 199" \ ılı butçe lıedetınde \ ıllık ortalaına eııf- las\oıı lıedetı \ uzde "0 duze> ınde belır- lenııken doMz kurutalımını 1 ABDDo- ları ıçın 14^ bııı lıra gıbı dıısıık duze\de tutuldu ^etkılıleı Erbakan'm ıstenıı dogıultusunda butçede memur maaşla- rına gelecek \ıl ıçın \uzde 50 oranında zam ongorulduğıınu anınısatarak "Fn bü> uk sorun burada çıkacak. Ancak Er- bakan. paketin diğer unsurları için »u- \ence \erirse IMF île anlaylır" dedıler IMF nın \enı bıı stand-b\ anlasması Kin oncelıkle sunulacak pakete \e toıı- la ılışkılere Basbakan Erbakan'm gu\en- ce \ermesmi iste>eeeğını ka\dettıler Duına Bankasi nın ozelle^tırmenın >ılt\apı galı>malan ıle u\gulamalara ızın vereceğını taalıhut ettığı 400 mıKon do- larlık kredı\ı aiKak I\1F ıle anla^ıimaNi duıunıunda \ei\.*.eğını ka>dettığı oğre- nıldı LluslararaM rıskdeğe'lendıımeku- ııılu>ları da Turkıve nın kredı ııotunu IMF nın ıiKelemelerınm ardıııdan aeık- la>acagı uıpor doğrultıısunda behrleşe- (.eklerını bıldııdıleı C ıllerdedun duzenledığı ba-.ui toplan- tısinda \BD'de IMF \e Dunva Banka- si ıle goruseıek gu\ence \cıdığını bıl- dırdı \WY he\etının a> sonunda Turkı- \e \e gelev.eğını \e anîaMiıa \apılacağı- ııı >a\ıman C ıllcr. stand-b\ anlasması Kin valışmalaıın \urııtulduğunıı kavdet- tı Diyarbak,rda öldürülen Nesrin öğretmenin Ankara'daki cenaze töreninde PKK terörüne lanet yağdı 'Döktükleri kanda boğulacaklar' Hukukçulardan Kazan'a tepki AvukaÜar suçlu gibi gösteriliyor NEC\Tİ İZMİR - \dakt Bakanı Şe^ketKazan ın a\ukatlar kurvelık \apı\oı -.utlama- sıııa Turkı\e Barolar Bırlığı (TBB) ııden at,ıkla\m" \a- nıtıgelınce \dalet Bukanlı- âı. haklarında daha orce ı,e- ^ıtlı nedenlerden da\aa<,ılan "3 a\ukatın listeMiıı TBB \e gonderdı A\ukatlarla ılgılı e>kı >o- ruşHirmaların gıındeı le ge- tııılmesi tepkı \ara ırken. hukukgular olaşı "\dalet Bakam'nın kurnazlıjiı"" ola- rak \oıuınladılaı Adalet Bakanı §e\ ket Ka- zan'ın bakanlık gore\ıne ba^ladığı ılk gunlerdc "^a- sadışı urgut militanlannı sa- \unan a\ukatlann. rutuktu- laria uruut > onetımı arasında kunelik «orevinı uslkndık- leri. bılgi \e talııııjtları ta?(i- dıkları. a\ukatların kıır\ıli- ği aracılığı\ la orgurun dı^ar- dan cezaolerıne kolj\lıkla Turgut Kazan 'Hııkukla oynayamn eliyanar 9 İstanbul Haber Ser\i- si-îstanbul Barc;u Baş- kanı Turgut kazan. '.Adalet Bakanı Şevket Kazan'm. *"BaroIannse- çim sisteminin değiştiri- leceğj" volundakı açıkla- masını sert bır dılle ele^- Itırerek, "Barolaria o> na- ! mak. hukukla o> ııamak- Jtır. Hukukla o>na\anın eli vanar" dedı Kazan, Adalet Bakanını. >aıgı- [nın, hukukun \e avukat- {lık mesleğının sorunlan- }nı bir kenara bırakıp ge- nlım şaratma\a çaiıv jmakla suçladı İstanbul Adlıjesi'nde tbır toplantı duzenleşen jTurgut Kazan. baroların Jbu ay ıçınde ->eçıme gıt- »tıktennı anım;>atarak kAdalet Bakanı Şevket ÎKazanın. "4\ukadık asası'nın seçimlcrc iliş- 'kin maddekrinin değişti- ^rilcceği ve barolar için ^nispitemsilsistemi getiri- <teeeği*\ onunde bır basııı «çıklamaM vaptığına jdıkkat çektı Turgut Ka- Jzan. "Acaba baro scçim- ^trindf han»i tenıel lıak, »nasıl çiğiR'ndidc ona kar- tşı önkm almak gerektı"? ÎMilli bümemize uvgun tseçim ne demek" dne • A.dalet Bakam'nın. »"Nispi temsil ile seçim riçin bir çalışma \ aptıkla- nna" \onelık açıklama- ->ını eleştıren Baro Ba^- kanı Turgut Kazan. is- tanbul Barosu olarak bo\ le bır çalı^madan ha- berlerı olmadığını belırt- tı Kazan, nispı sistemın değıijik sı^ası gorusleı ın Meclıs'e gırmesine ola- nak tanıdığı ıçın r ı bıı yöntenı olduğunu aneak meslek kurulu^larında bo\lebırsıstemın ı^le\e- ,meyeceöını sa\undu mudahale edebildiği" \o- nuııdekıa»,ıklamalan hııkuk çe\releı\iKe \e TBB ce sert tepkıvlekarîilanmı^tı TBB 2d temnıuz tarıhınde Adalet Bakanı S>e\ ket kazan a \ ap- tıgı ba>\uruda.kur\elık\ap- tığını one sıırduğu a\ukatla- rın ısimlennı açıklamasinı istedı Adalet Bakanlığı ııı- dan TBB ne gonderılen >a- zıdj Bakaıı kazan ın si\asi da\ ılaragııena\ııkatlaıla ıl- gılı Jviklanıjlaııııın basinda \.inlis değerleııdırıldığı be- iırtııdı Vızıda DG\f bas- sa\cilıklaıının sorusturma aı,tı.ıı \e DGM mahkemele- rınde haklarında da\a aeılaıı avukatlanıı ka>ıtlı oldukla- ıı birolaıın isimlerı_\le bır- lıkte hstesi gonderıldı Adalet Bakanı adına Hu- kıık İşlerı Genel Muduııı Fa- ruk Bal ın ımzasi ıle gonde- rılen hstedekı a\ukailaı aıa- siııda bulunaıı İstanbul Ba- ıosi a\ ukatlarındaıı Eşber \aûmurdereli nın b. 9 1991 taı ıhıııde ^islı ka\ nıakanılı- ğı ndan ızın alınarak dtızeıı- lenen "Temel HakveOzgur- lukler" mıtıngınde "T.C. De\ ktinin ulkesi \e milleti ile bolunnıe/ butunluğunu lx»/- maM hedef alan" komisnıa sapuğı sa\ı\la İstanbul DGM dehakkındada\aaeıl- dığıbelırtıldı Bakanlık vazı- >ında 2^4 1991 tarıhınde İstanbul Insaıı Haklan Der- neğı'nce "Emeği Sa>gı" ge- cesinde \apilan toplantıda deıneğın amaeı dı^ında fa- alıvetlerde bulunduğu sa\ ı\- la dernek vonetıcılerı A\u- kat Ercan Kanar. Eren Kes- kin. ^ uksel Hoş n,m de İs- tanbul DGM ce da\aaçı!dı- ğı ka\dedıldı TBB "t onetım kurulu u\esı eskı Izmır Barosu Bas- kanı Sabri Kurt. Adaiet Ba- kanlıgı'nın 1991-92 vıllaıı arasında DGM'lerce hakla- rında sorusturma aeılan a\ u- katlaıın hstesinı goııderdığı- ne dıkkat ^ckeıek "Her ko- ğuşturnıa açılan a\ ukat suç- lu denıek değildir. Biz bu lis— t«k belirtilen a\ukatlar hakkında bağlı bulundukia- rı barolannca \apılan tahkı- katın sonuçlarını istedik. Sa- niNorum ki pek çok koğuş- turnıa. a\ukdtın suesu/lu- ğu\ la sonuçlanacaktır""dedı Adalet Bakanı kazan ın a\ukatlaıa saklj^ımını tep- kı\le karşila\an DGM eskı sa\cılarındaıı enıeklı Dnz Bn Güner tiğitbaşı. hıç kınisenm a\ukatlan kanuı- ovuna potaıisnel suçlu gıbı gosteınıe\e hakkı olmadığı- nı belııteıek -unları so\ledı ~\\ ukallaı ın cezae\ inde- ki sıvası rutuklu \e hukum- lulerle dışaı dakı orgut nıen- supları aıasında kur>elik >aptıklan Milundakı Adalet Bakam'nın İK\.ıııını: saııık- ların kııtsal s.ı\ ıııınıa hakkı- na \e >a>alaı terçevesinde mu\ekkillerını s.ı\ unan a\ u- katların sa\ unıııa hak Nego- re\ierıne dolaUı bir haskı ularak değcıkndirijoru/. \dalet Bakam'nın tum a\u- katları kap^ar mçımde Hade edilen \e tum a\ ukatları toh- met iiltmda hırakan bu ınak- satlı be\anının kamuu\ unda itibar gorme\eceğine inanı- \orum." Cena/edeÇıller. Nesrin ojiKtnKnın \akınlaıını tesellı tttı. ı 1 \Rlk 11\ \/ • Cenaze namazına katılan Mıllı Sa\uhma Bakanı Ta\an. PKK'nın bırvuk bır dağınıklık ıçınde olduğunu \e gıderek gııcunu vıtırdığını kavdererek bolgedekı halkın cahıl bırakılmava çalışıldığını sovledı (Cumhurhet Biıro- cek" -kalemler kırılnıaz. eğihm durnıaz" "kahrolsun ınsan hak- lan" sloganlan attı Cenaze namazına katılan Mıllı Savunma Bakanı Ta\aıı PKK'nın bu\uk bıı dağınıklık ıçınde oldu- ğunu \e gıderek gucunu Mtırdığı- nı ka\dererek. bolgedekı halkın ea- Iiı 1 bırakılma\açahsıldığını sû\le- dı Ta\aıı. -Eğitinı kadnılannı >ıl- dırarak nolge\i eğitinı \e oğretim- si/ bıraknıa>a çalışı\oriar. Hiçbir kurt. başka bir kurde bunu \ap- nu/. Bu. Ermeni idealine hı/met- tir"dedı Lğıtım-Sen Genel Ba^ka- nıkenıalBal 12 vıldırboigedesu- ren sa\aş onamında 152 öğretme- nin \asamını Mtırdıgını anımsata- tak "Oğretmenleri katleden ie te- rorden medet unıan katiller dök- tukleri kanda boğulacak. sonuçta bilim \e insanlık galip gelecektir" dedı Bal sendıka u\esi oğretmen- leri ıı bugıın okullara \ akalarıııa si- \ah kurdele takarak gıdeeeklennı belırttı Turkı\e Sos\ahst Isçı Par- tısı nden >apılan açıklamada oğ- retmenlenn katledılmeiinden >ok- siıl halkçoeuklannı bolge\egonde- ıenleıınsorumluolduguka\dedıle- lek "Oğretmenini koru\ama\ıp. katledilmesinin arkasından propo- ganda amacıv la timsah goz>aşı do- kenler. bunun hcsabını nıutlaka ver- melidir" denıldı C ağdas >a>amı Destekleme Deıneğı'nden \apılan \azı11 açık- lanıada da so\ le denıldı ~l Ikemizin en uzak koşelerin- deçiH.'uklarımızıneğitinıinegunul ternıiş çilekeş oğretmenlerimİ7İn \ahsicc oldurulmelesini şiddetle kınıvor. herkes için can gu\en- liğinin tanı olarak sağlanması için gore\e çağımoruz." su) - Dıvarbakır ın Hantepe ko- vu'nde katledılen oğretmenlerden Nesrin l niigor un eenazesinde P- kk alev lııne slogan atılırken. boz- kun îşaretı \apan ulkuı.u bır grup da "kahrolsun insan haklan" dı- >e slogan attı D\ P Genel Ba^ka- nı \e Basbakan Vırdımcisi Tansu Çiller. Turkıve nın sonsuza kadar >asasacağını belırttı Mıllı Sauın- ma Bakanı Turhan Ta\an da P- kk nın ogretmenleıı hedet alarak bolge halkını cahıl bınknıa\a i,a- listığını behrtırken "Bu. Ermenı idealine hi/mettir" dedı Hantepe ko\u nde kursiına dı- zılerek katledılen oğıetmeıılerden Nesiın L nugoı ıçın dıııı de\ let lo- lenı duzeıılendı Mıllı hgıtını Şuıa Salonu onunde \apılan torene Basbakan VardımusıTansu(,]\\er Içislen Bakanı Mehmet \ğar de\ - let bakanları Nevzat Ercan \e Be- kir \kso> D^ P Cjenel Baskaıı \ar- dınicisi MehmetColhan mıllet\e- kıllerı \e Mıllı Fğıtım Bakanlığı burokratlan katıldı Nesrın Lnu- gor'uıı aılesiııe bassağlığı dılesen (.ılleı. oğıetnıenlerın \atana-ve ba\rağa bağlılıklanvla kendılerı ıçın kutsal olduğunu belırterek. 4 öğretmenin Pkk'nın hunharcj sal- dınsi sonucıı eğıtım canııası ve mılletın gonlunden kopaııldıgını kavdettı *>ehıt öğretmenin eenazesi Ha- cibaşıanı t amisi nde kıhnan oğle nanıazınııı ııdıııdan kaisivaka Mezarlığı ııda topıağa veııldı To- ren \e ceııa/e nanıazı suasında bozkun ısaıetı \apan bır gıup "kahrolsun P k k " "Sjehitler ol- meAvatanbolunnuy" "kanakan ıntıkam" *\p«ıolecek.eğitinısurv- HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞL\LI Göğsü Rozetli İki Adam Ferai Tınç da yazmış Ispanya Buyukelçısı Carlos Cardereras Anka- ra'yı goğsunde Ataturk rozetı ıle terk etmeye ha- zırlanıyor Eşı Chantale benım yakamdakı rozetı almıştı Carlos ıse ıkı tane daha aldırtmış Nıçın? Yırmı yıl ara ıle ıkı kez gorevde bulundukları Tür- kıye yı ve Turk ınsanını sevdıklerı ıçın Ataturk un an- lamını şımdı daha lyı kavradıklan ıçın Sadece Turkıye açısından degıl Ataturk un "ev- rensel" onemının bılıncıne vardıkları ıçın Cardereras'larla uzun yıllar oncesıne gıden kok- lu bır dostlugumuz var O zamanlar Ataturk e Tur- kıye de verılen onemın abartıldıgını duşunuyor ol- malıydılar Zaman zaman konu açılır anlatmaya çalışırdım Aradan geçen yırmı yılda dunyayı daha lyı tanı- dılar Turkıye yı daha 1yı tanıdılar Ve degışen dun- yanın yenı koşulları ıçınde, Ataturk'e daha bır baş- ka bakmaya başladılar • • • AU lletışım Fakultesı "unutulmaz" bır açılış der- sı ıle açıldı Turkçeyı olaganustu guzel kullanan konuşma- sından tek bır sozcuk atamayacagınız ya da konuş- masına tek bır sozcuk ekleyemey ecegınız bırısı var- dı kursude Salonu tıklım tıklım dolduranların ne- fes bıle almadan dınledıkterı bırısı Emeklılıge adım atarken, "veda dersı"nı bellek- lerden sılınemez kılan bır ısım Yaşayan en buyuk dılcımız Emın Özdemir Ve goğsunde Ataturk rozetı Nıçın? Çunku Ataturk olmasaydı bır Emın Ozdemır de olamazdı da onun ıçın1 Çunku Ataturk olmasaydı Koy Enstıtulerı de ol- mazdı Koy Enstıtulerı olmasaydı 18 bın kovlu ço- cuğu bu ulkenın kultur ve egıtım yaşamına kazan- dırılamazdı Ve de Emın Ozdemır ve benzerlerı, bır sığırtmaç ya da ırgat olarak yıter gıderlerdı • • • Bır kez daha yazmıştım Bır ingılız dostum, yıllarca Turkıye de gorev yap- tıktan sonra, şırketı tarafından Suudı Arabıstan da gorevlendırılmıştı Turkıye'de ıken Ataturk'u abarttıgımızı soyler, bız- lerı eleştırırdı Suudı Arabıstan'a gıttığının ılk yılbaşında bır kart aldım kendısınden "Buraya mutlaka gelrnelısın Gelıp gormehsın kı, Ataturk'un Turkıye ıçın yaptıkla'inın onemını bın kat daha takdır edebılesın " dıyordu Onun ıçın artık Ataturk bır "mucıze"nın adıydı. • • • Ataturk'e her zaman sevgı ve saygı duydum A- ma bır Kemalıst olmam yenıdır 1 Nıçın Kemalıst oldum'? Turkıye'nın ve dunyanın degışen koşulları O nu her geçen gun bıraz daha haklı çıkardıgı ıçın 1 Ger- çekler benı gerçekçı olmaya zorladıgı ıçın 1 Arjantın'e beraberlerınde dostluklarımızı da go- turen Cardereras lar Yarım yuzyıl once acımasız- ca kıyılan Koy Enstıtulen'nın ışıklarını bugune ve yarına taşıyan Ozdennır'ler. Makal'lar, Binya- zar'lar "Gençlığımde Ataturk'u eleştırmış olmaktan do- layı şımdı utanıyorum" dıyen Azız Nesin'ler Ataturk e karşı ıken şerıatçı bır ulkede bırkaç yıl çalıştıktan sonra Ataturkçu olan ınşaat ışçısı Ve doğumunun 100 yıldonumunde Ataturk'e ına- nılmaz ovgulerle dotu bır kararı o\ bırlıgı ıle alan 149 ulkenın UNESCO dakı temsılcılen Ataturk her geçen gun bıraz daha buyuyor Çun- ku dunya her geçen gun bıraz daha kuçuluyor Çunku Turkıye'yı yonetenler her geçen gun bı- raz daha kuçuluyor Eğer ovalar, çukurlar olmasaydı daglar bu denlı yuce gozukur muydu 9 Diyarbakır Cezaevi'nde 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra protestolar yayıhyor Tutukhılar yeniden açlık grevindeÇ \NAkk_\LE / Dl\ \RB\klR (C umhuri>et) - Dı\arbakır Ceza- e\ ı nde 10 kı>ının olumuvle so- nuçlanan olavları kınamak \e Adalet Bakanlığı nın 13 evlul ta- rılılı genelgesinde\eralan kısıtla- malaıı protesto amaeı\la 85 si\a- si tutukluıuın (..anakkale E fıpı Cezae\ı nde bastattığı dırenis siı- lerken tızuıum Cezaesı nde bu- lunaıı ' sişasi tutuklu da sııresiz açlık gre\ıne basladı Dnarba- kırda me\dana geleıı ola\ lan aıas- tııan Tıııl- Tabıpler Bıılıgı (TTBı ıle 1 urk Muhendıs \e Mımarlaı Odalaıı Bıılıgı nden ıTMMOBl olusaıı <•> kı^jilık he\et çahsmala- rını tamamladı (, anakkale Lezae\ı"nde P k k dısmdakı 6 sol traksı_\onun koğıi!; kapılannı kırarak baslartığı dııe- nı^ın sonaermesi ıçm IHD\e Hal- kın Hııkuk Burosu a\ukatlaıımn cezae\ ı >onetımı\le surdıırdukle- ıı goıusinelerdunogle saatlennde tıkandı Halkın Huktık Burosiı • Erzurum Ozel Tıp Cezaevı'ndekı 50 sivasi tutuklu ıle E Tıpı Cezae\f ndekı 27 hukumlu. suresı/ açlık gre\ ıne başladı Tutuklu \e hukumluler eylemlerıne gerekçe olarak hukumetın kendılerıne verdığı sozlerı \enne getırmemeMiıı gosterdıler 2 gunden bu \ana Dnarbakır'da bulunan Turk Tabıplerı Bıılıgı (TTB) ıle Turk Muhendıs \e Mımarlar Odaları Bırlığı'nden (TMMOB) oluşan 6 kışılık he\et çalı^malarını tamamladı temsıleılerındena\ukat MetinNa- ^ında bulunan a\ukatlarınıÇanak- \arbakırGazetecilerCemı>etı'nde kale \e çağırdı Bu arada Halkın Hııkuk Bıııosu da İstanbul dan tak\ ı\e istedı rin. cezae\ı \onetımının katı bıı tııtunı ıçınde bulunduğunu \e bu nedenle olumlu vaklasimlara \anıt alanıadıklarını ıleıı surdıı Narııı "Adalet Bakanlıgrnın 13 e\lul ta- rihindc \a\ımladı«ı. ancak 30 e>- lulde \ ururluğe sokulan genelgede \er alan koğuş temsılcilıklerının kaldırılnıası. kuğuşlar arasındaki iliskikrin kesilnıesini öngoren. ka- dın- erkek hukumlulerin a\nı an- da «oru^melerini >asakla\an hu- kumlerin > umuşatılmasına bıle ce- zae\ i > onetimi sıcak bakmı>or. Bu nedenle > onetimle 3 saat surdurdıi- ğiımu/goruşmeler tıkandı. Ancak iımitsi/ de değilim" dedı Gorusmeleıın çıkmaza gıımesi uzerıne hukumluler C anakkale dı- Süresiz açlık gre\i Lrzuı um Ozel Tıp C ezae\ ı nde- kı M) si\asi tutuklu ıle L Tıpı Ce- zae\ı ndekı 2~ hukumlu sııresiz açlık gre\ıne basladı Tutuklu \e hukumluler evlemlerıne gerekçe olarak hukumetın kendıleııne\eı- dığı sozlerı \enne getumenıesını gosterdıler 2 gunden bu \ana Dı\arba- kır'da bulunan Turk Tabıplen Bır- lığı (TTBı ıle Turk Muhendıs \e MımarlarOdalan Bırlığı ndeıKT- MMOB)olıi'>an6ki!>ılıkhe\et. ça- lismalarını tamamla\arak dıııı Dı- ortak bır basın toplantisi duzenle- dı TMMOB 2 ncı Baskanı M. •> uksel Bo/kurt. cezae\ ınde \ a>a- nan ola\ laıdan sonra aradan geçen *•> gune kar^ın henuz sorunılulaıın tespıtedılmedığını ıtadeedeıek su gouisleıı ka\dettı "İncelemelerimız sırasında O- H\L \c II Naliliği ile goruşmeleri- miz oldu. Aneak onlardan >eterli bilgi alamadık. Daha sonra ceza- e\ine girmek istedik. Ancak bazı engellenıelere maruz kaldık. \et- kililere ulavın başlangıcı ile sonu- cun tahimliği arasında derin bir fark bulunduğunu. cezae>inde de\letin "UNtnetsi altındaki kişile- rin başına bu ağırlıkta bir ola> nıe\ dana gelmesinin anlaşılmaz \e kabul edilemez olduğunu so> ledik. Bu vaklaşım. cezae> lerinde zincir- leme bir tepki\e neden olmuştur. Adalet Bakanlığı'nın son a\larda izlediği cezae\i politikasının sonu- cunda orta\a çıkan son ola\dakı sorumluların. en kısa surede belir- lenmesini. gereğinin \apılnvasmı talep edİNoru/. Ola\ların takipçisi olduğumuzu bir kez daha hatırla- tı\or. daha kapsamlı açıklamaları onünıüzdeki gunlerde kamuo> una du> uracağımızın bilinmesini isti- >oruz." Daha sonra konu^an TTB Genel Sekreterı Eri^ Bilaloğlu.bu olavların nasıl açıklanacağının merakkonusu olduğunu ıtadeede- rek "Biz hekimler olarak bu tür ola\ların karşısında olduğumuzu herkesin bilmesini isti\oruz. Bu so- runılulukları \erine getirmekte çok sıkıntılarımız oldu. Cezae^in- deki ölümlerin gu\a tespit edileme- diği sö>lendi. Gerekli açıklamala- rı daha sonra \apacağız" seklınde konusta KARYA var ya...• Ingılızce, Almanca, Italyanca, Fransızca dıllerınde 1991 yılından berı, haftada 7 gun 16 değışık program seçeneğıyle ve tamamı yabancı oğretmenlerle eğıtım verıyormuş • Bır aylık deneme suresı sonunda herhangı bır nedenle ayrılmak ısteyenlere ucretının tamamını gerı odeme guvencesı verıyormuş • Herhangı bır nedenle derslere katılamadığınızda, katılamadığınız her dersın notlarını 24 saat ıçınde sıze ulaştırtyormuş • Kolej ve Anadolu Lıselerıne hazırlanan veya kazanan oğrencılerın annelerıne yonelık çok ozel destek programlar hazırlamış • Oğrencılerıne kendısı 12 ay boyunca faızsız eğıtım kredısı verıyormuş • 3 dılae unıversıte sınavı dıl puanına yonelık programlar ve ayrıca TOEFL kursu başlatıyormuş Bır yabancı dılı gerçek anlamda oğrenmek için fazla araştırmanıza gerek yok KARYA var ya! KARYA YABANCI DILLER EGITIM MERKEZI Dr Esat Işık Cad 110 81310 Moda-IST HADEP 4 4 öğretmeni kontranın öldürdüğüne inanıyoruz' ANk VR \ (C umhuri>et Bürosu)-H \DtP(jenei Sa\manı M. I nıin \ltun. s,on gunlerde Dıvaıbakır'da de\let ıçınde \u\alanmiş kontraların planlı bır saldııı ıçıne gııdığmı 4 öğretmenin de "üniformalı kontra çete" taratından oldurulduğıınu ılerı surdu HADEP Genel Saşmanı M Emın Altun. şazılı açıklamasında. Lluslararasi At Orgutu'nun Turkı\e'dekı ınsan haklan ıhlalîerıne kar^ı baslattığı kampan\anın "kirli sa>aş güçlerini" ?or durumda bıraktığını ka\dederek. su goıusletı dıle getırdı "Gundem deği^nıelhdi, bu cina\etlerin etkisini bastıracak daha kirli cina\i'tler işlenmeli>di. Tıpkı *>ırnak Güçlukonak'ta 11 kö\lunun \akilmasi gibi. Elbistan'da iki öğretmenin oldurülmesi gibi. \ukseko\a'da orta\a çıkan uniforalı çete orneğinde »öruldüğü gibi. İnsanlaım kaçırılıp, fid>e istenmesindeıı tutalım. silah-uMistuıutu ticaretine kadar her tiirlii kiıii işlerin \e cinavetleriıı işlenesi gibi. 4 öğretmenin katledilnıesini de bu ola> ların bir de\amı olduğuna inaniMirıı/."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle