03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4 EKİM 1996 CUMA HABERLER MEB Basımevi Bakanlıkça soruşturma başlatıldı İstanbul Haber Senısi - Turk-lş e bıglı Basın-Iî; Sendıkası Ivtanbul Şube Baskanı Keıan Ka\a nın_ •İstanbul VilliEğıtım Basımevinın Millı Eğitim Bakanlığı Nivınılar Dairesi. baz. okul mudurleri \e ozel >a>ıne\leri arasındaki rarat patlaşımı\la tasfive süretine sokuMuğıT ıddıasını n,cren habenmız bakanlığı lurekete geçırdn Mıllı Eğıtım Bakanlıgı ncakonuvla ılgılı soruşturma başlatıldı Gazetemızde > a\ ımlanan "Basımevi uzerinde rarıt pavlaşımı" habennde >er alan ıddıalarla ılgılı olarak Mıllı Eğıtım Bakanlığı'n! n gorev lendırdığı mufettı^ler İstanbul a gslerek soruşturmava basladı Basin-tş Sendıkası İstanbul Şube Başkanı Kenan K.a>a"nm Mıllı Eğıtım Bakanlığı \avımlar Daıresfnın İstanbul Mılh Eğıtım Basime\ ı "ne ocak a>ında verıreM gereken kıtap sıpanşlennı basimevının kapasıtesı bılındığı halde mavtstan sonra\erdığı bu durumum da kıtaplann zamanında vetı^tırılememesıne neden oldugunu belırtmi!}t! ka>a nın ıddıalan arasında Yav ımlar Daıresı nın basimevınin basabıleceğınden daha buvuk ebatta kıtap siparı^ı \erdığı bunun sonucunda da ders kıtaplarının ozel >a>ınevlenne bastırıldığı one surulmuştu Kocaeli 35 kişi tutuksuz yargılanacak AHMET KLRT ~ İZMİT - İzmıt ın Samanlı Dağlan eteklenndekı Kazandere Kovu'nde kurduklan dergâhta v akalanan şenat vanlısı yasadışı 15 orgut elemanı. dun çıkanldıkları Kocaeli Cumhurı\et Savcılığf nca serbest bırakıldı Bır ıhbarı değerlendıren jandarma ekıplen oncekı gun gerçekle^tırdıklen operasvon sonucunda İslam de\nmı \apma\ı amaçlavan. kendılenne Islamı Gençhk Orgutu adı \eren lstanbul konya ve Izmır ıllennden geldıklen anlaşılan 35 kı^ıvı Samanlı Dağlan nın eteklenndekı kazandere kovu'nde vakaladı Sanıklarla bırlıkte bır 14 lu tabanca bır uzun namlulu sılah. bır kasatura. bır sustalı bıçak. 28 mermı ıkı çağrı cıhazı ve çok sav ıda dokuman ele geçırıldığı bıldırıldı Kocaeli Cumhurıvet Savuhgı na çıkanlan 35 kışı delıl \etersizligi nedenıvle serbest bırakılırken tutuksuz olarak DGM de vargılanmalanna karar venldı Oncekı gun venlen karar tepkıv le karsılanırken Adalet Bakanı Şe\ket Kazan'ın scçını bolgesi olması nedenıvle konuva ozel ılgı gosterdığı ıddıa edıldı Bu konuda >etkıhlerce herhangı bır açıklama yapılmazken sanıklann bulunduklan verlerde ele geçen çok sa\ ıda \ asak yayınlann ıçenğı hakkında da bılgı venlmedı ANAP lideri Yılmaz, DSP lideri Ecevit'le görüştü; DYP ile de temaslannı sürdürdü Alternatif hükümet arayışıANKARA (Cumhuıi\et Burosu) - TBM\1 nın \cnı vasima \ilinin başlama- si\ la bırlıkte alteı n ıtıt luıkumet arav ısjarı hız kazandı W AP Oenel Baskanı Mesut "\ dmaz. dun DSP Genel Baskanı Bulcnt Ece- \it le goruşuıken D> P lıleıle temasinı da siırdurdu \ ılmaz "Bu hukumetin hiçbir >anlış icraatı, antıdemokratik girişimleri haklı kılmaz. demokrasının kesintiye uğra- masını mazur gosteremez. Bu hukumetin \anlıslan\ la demokratik \ııllardan, demok- ratik araçlarla mueadelede kararlı\ u. Bun- dan sonuç alacağımıza da ınarmoruz" de- dı DSP lıden Et.e\ ıt de "Bu hukumetin uzun sure kalabilmesı kolav değıl, ulke \aranna da değil. Geçerli bir hukumet formulu çık- ması içın en bu\ uk gorev \N AP ile D\ P'li- lere duşuvor" dıve konu^tu REFAH^ OL hukumctını de\ ırnıe kara- rı alan \NAP Genel Baskan \ ılmaz \e kurmavlan araulıgıvla muhaletet partıie- n bağımsizmılletvekıllerı veD\ Pıçınde- kı muhalıflerle goru^melere ba^iadı > ıl- maz om.ekıgunak:>ambagıiTisızmıllet\e- kıllerı CaûtÇağlar MehmetKostepenve Mehmet Batallı ile vemekte bırara\a gel- dı Mesut 'i ılmaz gorusmedeREF'\H\OL hukumetının duiurulmesı alternatıt huku- met aravislan ve merkez sağın bırlesiınl- • Mesut Yılmaz, hukumetin \anlis,lanna karşı demokratik \ollardan mucadeleve kararlı olduklannı so\ledı Yılmaz. •"Bundan sonuç alacağımıza da ınanı>oruz"' dedı Ece\ıt de "'Geçerlı bır hukumet formulu çıkması ıçın en buvuk gore\ ANAP ile DYP'lılere düşüyor" dıye konuştu mesıneılı^kındusunLelennı aktardı Cavıt Çağlar bağımsız m\llet\ekıh olduklannı anımsatarak "Bizimgoruşmenıizgavetdo- ğal" dedı Çağlaı hukumetin de\rılmesi konusun- dabutun Turkıve nın mııtabıkoldugunu sa- \ unarak "Biz de mutabıkız" dıve konus- tıı Çaölar laık demokratik cumhurıvetiso- nuna kadar sav unacaklarını bıldırdı DYP muhaüfleri>le temas D\P ıçındekı muhalıt mılletvekıllenv- le de temas ıçınde olduğu bıldmlen \ ılmaz dun DSP hderı Ecev ıt Tle TBMM de 50da- kıka suren bır goruşme vaptı Mesut \ ılmaz RP nın Turkıve vı \o- netme konusunda ne kadar hazırlıksiz ol- dugunu kadrolarının Turkıve gerçeklerıı,- den ne kadar kopuk oldugunu RP agırlık- lı bır hukumetin Turkıve de dogurabılece- ûı olumsuzluklar konusunda dıkkatlerı *,e- ken kanıuovunuuvaıan ılk si\asetı,ı oldu- gunu sovledı Hukumetin 100 gunluk nraatınm uva- ıılarının ne kadar haklı oldugunu heıkese gosterdığını savunan \ ılmaz "Sabah ak- şam laiklik nutukları atılması tesadufı de- ğildir. Bu hukumetin kamun\unda \arat- tığı rahatsızlıklann bir sonucudur. Bir tep- kidir. Dunçruptadaso\ledım" dedı Bu hu- kumetin hn,bır \ anlıs Kraatının ıse antıde- mokratik gırisimlen haklı kılma\aı.ağını demokrasinın kesıntne ugramasinı mazur gosteremeveLegıııı kavdeden V ılmaz "Bu hukunıttin \anh') lan\la demokratik >ol- lardan. demokratik araçlarla mucadelede kararlrv u. Bundan sonuç alacağımıza da ina- nı\oruz" dedı Ecevif. Göre\ D\P ile \\\P^n Mesut 't ılmaz Ce\ ıt ık goıiısınesınden sonra "Ga\etguzelbir«oruşmeoldu. \çık- lamawSa\ın Ece\it_\apacak" demekle ve- tındı DSP hderı Ecevıt de vaptığı aıjkla- mada ıç \edıs sorunlarla ılgılı olarak <\f- ganıstan konusunu da ıçeıen bır goıusme vaptıklarını bıldırdı LteMt bugun bırdevlet butulımı orta- va ı,ıktıgını sa\unarak "Bu hukumetin u/un sure kalabilnıesi kola\ değil. ulke >a- rarına da değıl. Olahıldığınce kısa bir su- rede hukumet tormulu cıknıalı. En bu\uk gore\ ANAP %e D\ P"li arkadaşlara duşu- vor. Milletimızın bu\ uk bolumu içın kâbu- sa donu^en bu hukumetten kurtulmak için geçerli bir tormul bulunmalı. Meclis arit- metığınde değışıklikler olabilir. \en\ bir hukumet seçeneği çıkarsa buden buna hiç- bir zorluk gelme/" dedı Sanıklara olav \erinde tatbikat vaptınldı. Ağansoy'un katil zanlılan basma tanıtıldı İstanbul Haber Ser\ısı - Bebek tekı bır «,av bahçe- sınde aralarında Te\fık Ağansoj un da bulunduğu 4 kısinın v asamını v ıtırme- sıne neden olan »aldırıvla ılgılı olarak v akalanan 9 kı- şı basına gosterıldı Sanık- lardan olavda tetık<,ılık va- pan^enerlçuncuve A\dın Göker'e olav verınde tat- bikat vaptırıldı istanbul Emnıvet Mudur \ard!m(.ıs\ Bügı L nal tara- fından vapılan açıklamavago- re Recep Çi- çek ın ısadamı Emın Cankur- taran ın vara- lamasnla ılgılı davagozonun- de bulunduru- larak vapılan soruşturmada sanıklann Muğla-Fethıve Sakarva-Hen- dekvelzmırde saklandıkları te Olav eece • Olav gecesı ça\ bahçesinde sılah kullandığı belırleneni Yener Lçuncu \e A\dın Goker"ın FethıveUe vakalandığı açıklanırken. bu kısılere vardım \e yataklık eden 9 kısjnın de gozaltına alındıâı bıldınldı te>pıt edıldı ı Bebek Deııız TaksıÇav Balıçesı ndekiM- lah kullandığı belıılenen ^e- ner Lçuncu (34) \e Avdın Goker ın(34)Fethıvedeva- kalandıgı açıklanırken v ıne Fethıvede bu kisiiere vcır- dım ve vatakhk eden 4 kiM de gozaltına alındı "Sakla^ık 3 avdan berı Nunıllah Ağan- so\ unpe^ındeolduklarıbe- hrlenen ve v akalanan sanık- lardan Lçuncu ve Goker ın ıfadelerınde daha once Eıı- ler v e ^takov Reueta da ev - lemı gerçekleştırmek ıste- dıklerı ancak \ğansov un ı,e\ resının kalabahk olmast dolavısıvla ba^arıva ulaşa- madıkları saptandı Ikı te- tıkçının sorgulamasında. an- cak olav gunu fırarı sanık- lardan Âhmet Atlılaradlı kı- şinın takıbı sonucu Ağan- sov un DenızTaksı C a> Bah- çesı onunde otomobıhnın gorulmesı uzenne \dnan Çiçek \ e Kenan Ali Gur- sel ın kendılenne verdıkle- rı talımat sonu- cu Yener Lçun- cu Aydın Go- ker Recep Çı- çek FerdiHe>- bet ve Hasan Taşkın'ın olav verınegeldıkle- rı ve saldınvı gerçeklestırdık- leıı belırlendı Olav verınde bulunan 4 ta- bancadan 2 sı- olen polı-nın memuru Cemal tiabur ile varalanan FerdaTemel eaıt olduğu kavdedıldı Sanıklann basına gostenl- melerınden sonra Lçuncu \e Goker Bebek sahılınde- kı olav verıne goturuleıek tatbıkatla saldımı anlattı- lır Etılerdekıraladıklanher ıkı daııerun buiunduğu ve- regoturulen Lçuncu veGo keı her ıkı daırev. ı de Adnan Çıçek ten aldıkları paralar- la kıraladıklarını evlem planlarını bu daırelerde go- rustuklerını sovledıler Özellestirme limanlardan başladı 8 limanm işletme hakkmm kiralanması için ihale açıldı ESRA YENER ANKARA- REFAHYOL hukümett ılk ozelleştırme u>gulamasmı Turkıve Denızcılık tşletmelen'ne (TDl) aıt 8 limanm işletme haklannın kiralanması uvgulamasıyla ba^lattı Lımanları Etmank. Ereğlı DemiT-Çelık Fabnkası (Erdemır) ve Petias ın ozelleştırme çahşmalan ızlevecek Ozelleştırme Idaresi Başkanhğı (ÖlB), TDrye aıt 8 lımanın tumunu işletme hakkının kıralanması ıçın ıhale açtı Antalya, Tekırdağ, Trabzon Rıze. Gıresun, Ordu. Hopa ve Sınop lunanlannın tum naklıye, taşıma. depo, teknık hızmetlen ozel sektore deweditecek Buna göre, yabanci ~ fırmalarla da vuzde 49'un uzennde olmamak uzere ortaklık kurarak ıhaleve katılabılecek olan ışletmeler en geç avın 25'me kadar tekhflennı ıdareye sunacaklar <\lman bılgılere gore, 8 lımanda toplam 890 personeîçalışıvor 1995 sonu ıtıbanvla AntaKa Lımanı nm 27 mıl>ar lıra Tekırdağ Lımam'nın 142 mılvar lıra Rıze Lımanı nın da I mılyar lıralık kân buluntıvor Lımanlann ardından Etıbank ın bankacılık kesımınm satiiji i(,m altvapı çalı^malannın başlavacağı oğrenıldı Banka once 3 bolume a\ nlacak Daha sonra 3 ayn ıhale aı,ılarak satılacak Ozelleştırme Yuksek kurulu Erdemır ın satışından once de kurumtın ozelleştııılmesının ardından dev iette altın hısse tutulmasma ılıskın bır karar aiacak Karar çerçevebinde deviete kurumun yatırım \e büvuk projelennde o> fiaKknanınacak Aynca, turumınr90Ü mılvon dolara ulas,an dış borçlannm odenmesının garantı aitına ahnmasına ıiiskın karar da Erdemır satışa çıkanlmadan once ımzalanacak Moleküler bazda çalışmalar yapılıyor Kanser hastalığında yeni umut SAADET USLl kadınlaıda gorulen meme vumurtalık ve rahım kanserlerının daha ortava çıkmadan tedav ı edılebıleceğının mujdesi venldı Tedavısı çok zor olan ve olumle sonuçlanan kanser hastalıklannı moleküler bazda vok etmeve çalı^tıklannı sovleven MD \nderson kanser Enstıtusu Onkolojı Bolumu Baskanı Prot Dr Ta>lor \\harton "Henuzçalışma aşamasında ama \apüabilecek bir şe>" dedı Jınekolog Prof Dr Taylor \\ harton kadınlarda en çok gorulen meme vumurtalık ve rahım kanserlerı konusunda moleküler çalışmalar vaptıklannı belırterek "o>er(>umurtalık) kanserinde şu anki genctık geçişler bize ipuçları \eri\or" dedı kanser vakalannın sadece >uzde 3 unde bu geçışlere rastlandığını soyleven U harton 'BRCAÎ'adı venlen genın ıncelenmesı sayesınde tumorun genetık japısı hakkında bılgı sahıbı olabıleceklennı vurculadı BRCA l'ın vumurtalık \e meme kanserlerıvle ılgisi oldugunu bagırsak ve rahım kanserlerıv le de ılgısinın oldugunun sanıldığını belınen Prof \V harton sovle de\am ettı "Amacımız olav a moleküler bazda • MD Anderson Kanser Enstıtüsü Onkolojı Bolumu Başkanı Prof. Wharton, "Amacımız. olaya moleküler bazda bakıp daha kanser çıkmadan genetık fonksıyonları düzeltmek, kansenn kadmda çıkmasım önlemeye çahşmak" dedı. bakıp daha kanser çıkmadan genetik fonksi\onları düzeltmek. Kanserin kadında çıkmasım onlenıeve çalısmak. Şu an belli genlerı tespit etme ımkânına sahibiz ancak tedav i edemijorıu. Henu/ çalışma aşamasındav u ama vapılabilecek bir şe>. Moleküler teda\ide gelişme sağlanırsa hastalık altedilebilir." Tav lor \\ harton kanserde kılonun çok onemlı olduğuna dıkkat çekerck "Beslenmeonemli. Vağlı \i\ecekler riski arttırnor. Me\-\e- sebze azalmor. Sigara kesinlikle olmamalı. İ\i bir dinlenme \e bol eg7ersi/ gerekır" dedı İstanbul ( nıversitesi Tıp Fakultesi kadın Hastalıkları \e Dogunı Anabılım Dalı Baskanı Prot Dr Ergin Bengisu Turkıve de son vıllarda vumurtalık kansennın dıgerlenne gore daha tazla gorııldugunu sovledı Bunun nedentnm tam olarak bılınemedığını belırten Bengisu "Beslenmedeki bozukluk >a da kadının çalışma havatına başlavarak bazı risk faktorlerinin artması olabilir. A\rıcaTurk kadınının doğunı kontrol hapı kullanma alışkanlığtnın olmaması da bunda etkilidir" dedı B « « T gmamr IVORR İTİBAREN USKUDAR MUSAHİPZADE CELAL SAHNESI NDE Gülsün Siren Yoneten Engın GURMEN Sahne tasarımı Ozhan OZDİL Gıysı tasanmı Nılgun GURKAN Dramaturg- Arzu IŞITMAN O Y N A Y A N L A R Gulçın AKÇAY-Muge AKYAMAÇ Serhan ARSLAN-Suleyman BALÇIN-Alı BERGE Turan GUÇMAR-Hakan GUNER Orhan HIZLI Umıt İMER-Funda POSTACI Bılkay TEKBEN Oıen TUTUCU Şukrru TUREN BIIET SATIŞLAIU BAflAMfTIK OYUNGUNLEM S A U W N Ç M I . I S M !«301>EM«W CUMA 20 30 CTESI I S H 30 }• PAZAR I S M 11 n s »7a» ıı ıı ıı i] EKIM . Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLETOPERAVEBALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDC FARKLI ADIMLAR UÇRENKUÇDANS BOLERO bale 1 perde bale 1 perde KL »cgrat veSahneyel<ü>an Koıeogta 1 « Saineyî kcyan AySLH ASLAN 3e>"»an Mc MILLEN BEKLENTİ U C U Z Y O L C U L U K L A R I N bale 1 perde A N L A M 1 YOK Pır^cjra' ve Sanneyt«o>an bale 1 perde M15E q KÂN K-^'eog af ie Saine>e koyan Erdal UfiJHLU 19 Ekım Cumariesı 15 30 / 23 30 EKım ÇarşamBa 20 00 R Strausı S A L O M E muzık drama 1 pefde Orkestra Şetı Orhan ŞALLIEL ' Satıneye Koyan Gıan Carlo DEL MONACO 15 Ekım Salı20 00 R Rodgen / 0 Hammerjteın 11 K R A L V E B E N muzıkal 2 perde Orkestra Şefı Serdar YALÇIN/ Sahneye Koyan Haldun DORMEN 16 Ekım Çarşamba 20 00 / 24-31 Ekım Perşembe 20 ÜO G Verdı A I O A opera 4 perde Orkestra Şe*ı Orhan ŞALLIEL Sahneye Koyan Yekta KARA 17 Ekım Perşembe 20 00 / 22 Ekım Salı 20 00 G Puccını T U R A N D O T opera 3 perde Ornestra Şelı Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan Yekta KARA 26 Ekım Cumartesı 15 30 KONSER S A L O N U X Ludwıg B İ R T E N O R A R A N I Y O R muzıkal komedı 2 perde Satıneye Koyan Adrıan BRINE/ Muzık Yönetmenı Serdar YALÇIN 18 25 Ekım Cuma19 00 Bıletler Atalurk Kültür Merkezı gîselertnde ve »llunızade Capıtol Danışma'da satılmaktadır. AKM gışe lel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254 Capitoltel : (0216) 391 19 20 (10 hat) I İSTANBUL BÜYÛKŞEHIRBELEDIYESI Şehır Tıyatroları 3 0 E j l u l / 6 E k i m 1 9 9 6 HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) LÜKUS HAYAT Yoneten Haldun DORMEN 12 3-456 EKIM FATJH REŞAT NURI SAHNESI (524 53 tO) SAHİBİNIN SESI Yöneten Ortı»n^l.KAYA~" I 2 3-4 5 6 EKIM ÜSKÜDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 97) FARKLI BIR KADJN Yon«en Enpn GURMEN I 2 3 4-56 EKİM KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESI (34* 04 43) MTKADO'NUN ÇÖPLERİ Yoneten Erol KESKIN I 2 3-4-5-6 EKIM GAZIOSMANPASA SAHNESI (57» İ0 .7) CATIDAKI ÇATLAK Yoneten Engın ULUDÂĞ ı 2 3 4-S 6 EKIM GUKL£W S*LI 2İ11CHR 15 SC. ZO.U ff«.2».3l CUM». » J l CTtSI 15 00 Î I M M ı Z M 15.11 IIUTIİR ŞCHtR !IY»T«OL«II GİJEIİIU ÎLE «fITOL HUZ1» 0İYİM • S«İOSIIAimi5« • ÛMHAIIİrf • OSIMNKY • UDIKOr MAİZAHIII1İ «AOKO» K»U)UH t««H(«HCZGl»Sl|*SAT1LM«I1IAO« Kültür Sanat ılanlârınız ıçın 293 89 78 (3 hat) ANAP'lı Cemil Cicek 'Duadan sonra orkestra ıstırap veriyor' • AN-\P Ankara \lıllet\ekılı Cemil Çıçek. TBMM kursusunde. "'Dualarla açılan Mechb'ten sonra. senfonı orkestrası>la açılan Meclis'ın çatısı altında olmak bana ıstırap \en>or" dedı. \Nlv\RV (Cumhuri\et Burosu) - A\ AP ın muhatazakar kjnadında \oı alan \e RP \e \akmliui\la bılınen Ankara \lıllct\ekılı Cemil Çiçek TBMM nın dua \erıne orkestunla açılnıasına tepkı gosterdı "Flort fahışeliktır" ' sozlem le tanman Ç n,ek \ enı \ a^aııu \ ılının Cıımhurba^kanlıgı Seııtonı Orkestrası nın(CSÜ) < konseriNİc avilmasını eleştırcrek "Dualarla açtığımı/ bir Meclıs'ten, senfuni orkestr*aları\la açılan bir Meclis'in çatısı altında olmak bana ıstırap \eri>or" dedı C'Çek ın konu^ması ile ılgılı tutanak ozetı i,o\ le , ÇİÇEK: Dualarla açtığımız bır Meclıs'ten. senfonı orke^tralarıvla açılan bır Meclis'in çatısı altında olmak bana ıstırap \en\or (RP siralarından bra\o seslen alkı^lar DSP \e CHP sıralarından sıra kapaklarına \ urmalar) B\ŞKAN: Bır dakıka Sa\ın Çıçek ÇİÇEK: Ozu de bızım değıl sozu de bızım degıl (RP sıralarından alkı^lar) E\et Turk kulturu nerede' Turkun tolkloru nerede' Turkun mıllı koroları nerede 1 Sız kendı kulturunuze sa>gı du\mazsanız sız kendı ba>ragınıza savgı duşmazsanız o zaman çol kabada\ılan da tırsat kollar sızın sa\gı du\manız gereken lıuvuslara onlar da sav gı du\ maz B\ŞK\N: Sa\ın Çn,ek herhalde sız daha 18 \uz\ılı \ası\orsunuz (DSP \e C HP sıralarından alkı^lar RP sıralarından gurultuler I TBMM'nın dualarla açıldığı tanhlerOsmanlı donemışdı (RP sıralanndan gumltuler 'haMr ha\ır seslerı I Laık Turkıve Cuınhumetı Devletı kurulduktan sonra burada çagda* usullerle \e orkestralarla Met-lıs ın avilmabi bu Meclıs e bırzarar vermez (RP sıralarından gurultuler \N-\P sıralarından "sen cevap veremezsın seslerı ) B\ŞK.AN: Ben Meclı^ Başkanıvım ALICOŞMN: Atatuık bu Meclis ı senfonı orkestrasivla açmadı ÇİÇEK: Bu Meüis e savgı duv BAŞK.\\: Bakın arkada^ımız burada bu M«;ljs'ırt manevı kiijilığını kuı,uk duMiniLU bırtakım ' < ' " * ıfadelerde bulundu "Bundan once dualarla açnorduk Meclis'i" dedı ÇİÇEK: Sozlerımı (,arpıtma En az senın kadar bu Medıs e savgılıvım B\ŞKAN: Havır bız dualarla açmıvorduk Meclis ı Sovledığınız kasitlıdır Ozellıkle de bu cumhurıvete kars.1 bazı ozellıkle kın duv an ınvinlann ıtade ıı,ınde ıtade edılen bazı ıtadelerdır Cemil Çiçek TBMM'ye başvurdu Perinçek: Çiller ve Ağar'ın suç örgütü araştınlsm ANK.\R\(Cumhurnet Burosu)-I^ı Panisi ılP) Genel Ba^kanı Doğu Perinçek Dı^ı^len Bakanı ve ' Ba^bakan >ardınuiM Tansu Çiller ile Kı^lerı Bakanı Mehmet \ğar ın "ozel orgut kurarak işledikleri suçlar nedenı>le. haklannda Meclis soruşturması açılması" ı^temıv le TBMM Ba-îkanlıgı na ba^v urdu 1P hderı Perıni,ek Çiller ve Ağar la ılgılı olarak "Urgıtav Ba^savcılığı na vaptığı suç duvurusunun ardından Meclis soru^turması açılması amacıvla dun TBMM Başkanhğı na da bır dosvasundu Perinçek ın TBMM Ba^kanlığı na sunduğu dosvada Çiller ın ba^bakanlığı donemınde ortulu odenege tahsi^ edılen ^00 mılvar lıra ile kendısıne bağlı bır ozel ıstıhbarat orgutu oluşturduğu one surıılerek sıı bılgılerı ver venldı "Çiller. \filli İstihbarat Teşkilatı(MlT). Emni>et.JİTEM,Ozel Ku\ vetler Komutanlığı gibi de\ let kurumlarının bazı gore> lileri ile uyuşturucu maf>ası %e ulkucu nıafva di\e anılan suç orgutlerinde ver almış bazı kimselerden oluşan bir ozel suç orgutu kunılmasını azmettirmiş, bu orgutu. eline geçirdiği dev lel olanakları ile beslemiş. himavo etmiş \e vönlendirmiştir. Çiller'in bu orgutiı, \BD'nin C I \ \e İsrail'in \1OSS\D istihbarat orgutlerivle bağlantıüdır. En son Kuze> Irak'ta açığa çıkan C l \ orgutlenmesınin kapsanıı ve faalivetleri bizım için uvarıtıdır." Perinçek dun duzenledıgı basın toplantisinda *"Cumhurî\et dev riminin temel ilkelerine göre i egemenlik, kavıtsız şartsız ulusa aıttir. mat'vava değil.* Bugun iktidann \BD gibı bu\uk devletler vanında. • uvuşturucu \e silah mat'vasıvla pavlaşıldığı gerçeğı ' g07İer onundedir. Se\gili \urdumuz Turkhe. ABD empenalizmine bağımlı bir mafya-tarikat ortaklığının elıne duşmuştur. Bu durumda Meclis sorumludur*' dı>e konuştu Perinçek geçen hattalardaaçıkladığı M1T raporunun Mıllı Gmenhk kurulu gundemıne gelmesı uzenne Ağar ın "birdenbire orduva >- dalkavukluk eden bir vapıva girdiğini" de sav undu Perinçek darbe sovlentılemle ılgılı bırsoru uzenne ı de "Darbe meşru değildir. Kabul edılemez. \ma TBMM'nin de bunlara firsat \ermemesi. kendini temizlemesi gerekir" dedı Doğu Perinçek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle