26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4»EKM-99€OJMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Afganistan'da Taleban'ın şeriatçı uygulamalan kadar dost ABD ve Pakistan'ın petrol oyununa da bakmak gerekiyor Talehatı geldi Türkmeıı petroKi gitti^ ^ Amerilon Şirketlerİnİn Türkmen DetrOİÜnÜ AfganİStan Aslinda Ruslar ın Afganıstan'dan çekılme- muz"ABD.yıneçok-'dost\ekardeş''ulkePa- Oyun'un aktörlerınden olmayı dusleven Tur- Hınt Okyanusu na ta^ınmasinı ongoruyorAmerikan şırketlerinin Türkmen petrolünü Afganistan ü^erinden Pakıstan'a taşıma hazırlıkları, bu petrolü İran v e Türkiye üzerınden Avrupa'ya taşıyacak boru hattının ipîalı anlanuna mı geliyor? JNIRDOLAY Afganistaı dacı »on durumıı Cumhurbaşka- nı Demirel meiukumetmdeğerlendınşbıçı- m ı . egerözellıkl- saflığa kaçmıyorve ılgılıle- n n gerçekgoru^ıniIyanMtıyorsa, yonetıcılerı- mı.zın dınyaya ılgbi \e bılgiM oldukça sınırlı demektır "Taleban" \ j Jj "Oğrenciler" lıareketının eçen I.UTIJ eunı. Kjbı! ı ele geçırerek Afga- nıstan'ın buvuk bır bolumunu denetımı altına alması ve ulkede şerıatı ılan etmesı, sadece ge- ncı bırreıımın ışbaşına gelerek ın^an haklan- nı avaklar altına alması şeklınde algılanamaz Bu gelışmeden Turkıye'nın anlaması gereken de Demirel ın oğutledığı •>ekılde sadece "La- ikliginkı\met)nibUmek"dcğıldır Sankı Atga- nistan dakı ınıiuidelede yenık du^en taraf çok laıkmı* dc •jimdı nelenler bunun kat>ıtı\mı^ sjıbı Aslında Ruslar ın Afganıstan'dan çekılme- sinden berı ulkede bır turludurulmayan ıktıdar mucadelesındeyeralan guçlerın hıçbın laıklık ve demokrasivı temsil etmıyordu Son ıkı vıl- da ortaya çıkan Taleban hareketı. ku^kusuz bunlannengerıeısı enbağnazı Şerıathukum- lerıııe da>andırılan ebkısınden daha koyu bır baskının daha ılk gunlerden ortalığı kasıp ka- \urmaya ba^lanıı* olduğu da gcrçek Anıa bu sorunun sadece gorunur yanı Büyiik 033ın Gorunıııe\ei) yanmda ıse. Sovvetler Bırlı- ğı nınçoku^undensonıaOrta V\adayenıden ba>layan BüvukOvun'ıiı. VVashıngton'uıı çok onemlı bır earpışıııa) ı kazandığıdır "Dosnı- muz" ABD. yıne çok "dost\e kardeş" ıılke Pa- kistan'ın son derecc onemlı yardımlanyla ken- dısıneveSuudı Arabıstan'aOrta Asya'danHınt denızıne gıden bır >ol açmıs, bulunuyor Bu yolun ^ımdıkı ılk kalkı^ noktası Turkme- nıstaıı Buıadan ponıpalanacak doğalgaz. da- ha sonra da petrol. Afganistan üzerınden Pakı->- tan'a\aıaıak HıntOkvanusu'naakacak "Dost \e kardeş ulke~Pakistan. fıılı askerı destekle Atganıstan ı neredey se "fethederek* \BD nın bolgedekı stratejiMnı kendı iehıııe ba>aııva ula^tırnıı^ bulunuyoı' \e Anıerıka ıle Pakıs- tan'ın İehıııe olanın Tiiikıye'ııın de lehıne ol- mayabıleceğını bu son olaylar go-,terıyor ABD'yı kolıına takarak \e oıııı Rusya'ya kar- 51 doğal yanda^ı sanarak Orta Asya'dakı Buyuk Oyun'un aktörlerınden olmayı du$leven Tur- kıye ıçın artık uyanma zamanı selmıi} olsa ge- rek Türkmen petrolü Taleban orgütu. 1994 eyfulıınde. Orta As- ya'nın Floransası denebılecek Herat'e ele ge- çırıyor Ve hemen aynı yılın ekımınde Ameri- kan petrol şırketı LnocaL, Turknıenıstan Cunı- hurbaskanı Saparmurat Ni\azo> (ya da >ımdı- kı adıyla Tıırkmenbaşı) ıle bır gjz proıesı ım- zalıyor Bu >ırket Azerbaycan petrollerı ıçın kurulanuluslararasikonsorsıyıımdayuzde 11 2 paya sahıp Türkmenistan'la yapılan anla^ma. yılda 20 nıılyar metrekup gazın bır boru hat- tı\la Ataaıvstan üzerınden Pakıstan a \anı 1000 kadar sivil tutuklandı Kâbirde sıra ev baskınlannda• Taleban, toplu taşıma araçlanna namaz vakıtlennde en yakın camının yanında durma ve yolculara camide namaz kılma emn \erdı. DışHabeıierSer\isi- Afga- dıgı belırtılerek Taleban hare- hareketının kadınlara \onelik rmtan ın ba^kentı kabıl 1 ele geçıren Taleban guçlennın. ev- lerı basarak bıne *akın sivılı tutukfadıklan bıldınldı Ulublararası Af Orgu- tıTnden yapılan açıklamada. dev rık De\ let Ba^kanı Burha- neddin Rabbani »empatızanı oldukları ıçın tutuklanan ve ço- gunluğunu genç erkeklerın oluşturdıığu kı^ılere ışkence yapılmasından kay gı duy uldu- ğu dıle getırıldı Âçıklamada. tutuklanan kı^ılenn nerede ol- duklarına ılı^kın bılgı alınanıa- ketının Kabıl'de teror estırdı- ğıne ı^aret edıldı L luslararası Af Orgııtu ınsanlann sokağa çıkmaktan. kapıları çalındıgın- daaçmaktankorktuklarını Ta- leban'ın evlen babarakeskıyo- netımle ı>bırlığı yapıldıgına ılı^kın kanıt aradıklan. o\un- eak.teyp, kaset. dergı gıbı "ts- lanıaaykjn" olarak nıtelendır- dıklen her şeyı yok ettıklennı ılen surdu kâbıl sokaklarındaoynayan çocuklara kotu da\ranıldıgı belırtılen âçıklamada. Taleban Afgan kadmma sığınma hakkı ECETEMELKURAN letler Multecıler > uksek Ko- mıserlığı (BVfMYK) Basın Sekreten Metin Çorabaftr. Afgan kadınlan ıçın ""ofocna- tik iltica hakkı" tanınmaya- cağını belırtırken "Kapatıl- majadirenen \fgankadınla- niçinisıgınma hakkı doğdu* dedı Cumhıımet ın sorularını yanıtlayan B\1V1\K Basın Sekreten Çorabatır. Afga- nistan'dan daha once İran'a dogru kıtlesel goçlerolduğu- na i!>aret ederek yenı yönetı- mın tehdıt ettığı gruplardan bazıldnnındaaynı ulkeyegı- debıleceklerıııı soyledı Iran'akaçanlann Turkıye'ye gelebıleceklerını belırten Ço- rabatır. şu açıklamayı jap- tı "Eger Türki>e'ye kitlekr halinde bir iltica oiursa bun- lar ılkbakıştamultecı"kabul edikcek. Ancak kişisel başMt- rular için 5 gün içinde sınır- dan giriicn itin %aliliğine bildi- rimde rnılunmalan beklene- cek." Ancak kapanmamakta ve dığer baskıcı duzenlemelere u> mamakta •'direnen kadın- lann" iltica hakkına sahıp olabılecekJenm vurgulayan Çorabatır şoyle konuştu "Sokakta çarşafa girmedi dhe diivülen her kadın mül- teci hakkını kazanamaz. An- cak. otoritenin onu bcllemesi \e bu direnişi>k siv rilnıesi \e havari tehiike >a da haklı bir korku içinde öiması gt'rekir. Kendisiney onelik saldınfann de>amlı olacağına ilışkın bir gtbıerge olnıaJıdır" yaniış uygulamalarından du- vulankaygıdavurgulandı Or- gutun açıklamasinda, Taleban y onetımının. kadınlann erkek- lerle eşıt yurttailar olarak ya- >ama hakkını yok ettığı. buy- ruklara uymayan pek çok kadı- nın sokaklarda uzun zıneırler- le vahşıce dovulduklen belır- tıldı Şenatçı Taleban örgutu 111- sanlann canııde namaz kılma- ları ıçın toplu taşıma araçları- nın seferlenne gunde bt> kez ara vermelerı zorunluluğu ge- tırdı Taleban denetımındekı kabıl Radyosu'nun yayınında camide namaz kılmanın sun- net olduğunu belırtılerek buna u\ mayanların sapkın say ılaca- gı kaydedıldı ve bu nedenle bu- tun araçiann namaz zamanla- rında en vakın camının vanın- da park ederek yolcuİarıyla bırlıkte camide namaz kılma- ları emredıldı Kentın dın polısı taraıından venlen son emır. halka yalnız- ea namaz kılma zorunluluğu getınnekle kalmıvor. msanlara yıllardıryaptıklan gıbı ev lerın- de namaz kılmak verıne cami- de namaz kılma zorunluluğu getırıyor K.âbıl Radyosu. bu- na ek olarak. otobuslerde ka- dınlann yolculuk edeceğı bo- lumlerınbırzıncırlebolunece- ğını y a da kadınlarm en arka si- ralarda oturacagını açıkladı Oteyandan Kâbıl Radvosu. Taleban orgutunun lıden Mol- laMuhammedOmer'ın Kabıl halkının can \ e mal guvenlığı- nın kendılennın guvencesi al- tında olduğunu belırterek hal- ka kentten ay nlmama. a> nlan- lara da gerı donme çağrısı y ap- tığını açıkladı Talibanlar My.ınısian'ın ku/e>doğusundaki I'HI|IK r \adisi'nedogru ileriiyor. (Fotoğrat REUTERS) ABD Taleban'la temaskurduDış HaberlerSen Bi- Taleban or- gutunun Atganıstandan yonetımı ele geçırmesınden sonra ABD'lı dıplonıatlar Taleban tenisılcılen>- le ılk gom*,melerını gerçekle^tırdı- ler Afganistan'da ortaya çıkan ve- nı gelı^ınelen degerlendırmek uze- reOrta Asvacumhurıvetlerının lı- derlerı bugun Kazakistan ın ba>- kentı Almaiı'dabıraravagelıyor Kabıl'de Rabbani yonetımının devnlmesınden sonra Afganus- tan'ın Mamabad Buvukelçılığı'ne maslahatguzar olarak atanan Af- ganlı dıplonıat Molavi \bddl \a- hap ABD \e Atganlı reııiMİuleı arasindakı goruimelerın son derc- ee"\erimli'•geçtığını kavdcttı \a- hap dun Pakısian ın başkentı isla- mabad'da gcrçeklesen ve yakla^ık bırvıat sııren gonı^meye ABD'nın islaınabad Buyukelçılığı'nde polı- • Amerıkalı dıplomatlar, Pakıstan'da Taleban'la "verımlı" bır görüşme >aptı Rus>a ve Orta Asya cumhurıyetlerı. Afganistan »çm toplanıyor. tıka danı^manı olarak gore\ yapan tıkları ABD'nın Islamabad Buyu- kelçılığı larafından da doğrulandı Ancak gonısmenın rutın bu goru^ alışverişı olduğu. bunu yaııı sıra ta- rıhı belıı lenmesc de bır dıplomatık misyonun kabıl eyenıhııkumetlı- deı leny le gonı^mek ıızeregırmeM- nın planlandığı belırtıldı \\ashıng- ton'da dun bır Jv'kİJma vapan ABD'lı bır vetkılı de "\f}janistan konusunda bekle ve gor anla>ışını surdurmoniA VBD'nııı bu uikede insan haklan. kadınlara karşı siır- durulen tutum. ııluslamrası tero- rizm vc uMi>tuıuiu konulannda son di'recf dcrin kaygılan buiunu- >or" >eklınde konuştu Ortd Asya cumhıınyetlerının lı- Dan Mo/ena \e ba^ka bır ABD lı dıplomatın katıldığını \egomsme- nın ~ Fam bir dostluk havası içiıı- de"geı,lıgını sov ledı \tgan dıplo- mat bugoıus.menın ABD'nın Kâ- bıl'dekı venı hukumetle ılı^kı kur- ma istegını gosiennesı açısından da onem ta^ıdığını belırrtı Vahap'a gore VVashıngton Taleban lıderle- rıv le KabıI de goru^me v apnıak ıçın bırdıploınatınıgondermcvı planh- vor Aıitak Kabıl e \ jbanu dıplo- matlariıi kabufundcn once ulkede durumun ıstıkı.ıra kavu^nvKinın beklendığı bıldınldı Bu aıada ABD'lı dıplonıatlann Taleban yeıkılıleny legonı^meyap- derlen, Taleban'ın >onetımı ele ge- çırmesinden sonra. Afganistan'da ortaya çıkan yenı gelışmelen de- ğerlendırmek uzere bugun Kaza- kıstan'ın başkentı Almatıda bır araya geliyor Toplantıva. Rusya adına Ba^ba- kan Mktor Çernomırdin katılıyor Kazakıstan Cunıhurbaşkanlığı Ba- sın Merkezf nden yapılan açıkla- nıaya gore toplantıva. Kazakıstan Dev let Ba^kanı Nursultan Nazar- ba>«. Kırgızıstan Dev let Ba^kanı Vskar \ka>e\. Ozbekıstan Dev let Ba^kanı İstam Kerimm Tacıkistan Dev let Ba^kanı İmamali Rahma- oo\'un katılacağı kaydedıldı Af- ganıstan'dakı gelışmelenn ele alı- nacağı toplantıva Turkmenıstan Dev let Başkanı SaparnıuratTürk- menbaşı'nın katılıp katılmayacağı ı.se henuz kesinlık kazanmadı Hınt Okyanusu na ta^ınmasinı ongoruvor ve ^adece boru hattının kurulması ıçın 3 mılyor dolarlık bırvatınm soz konusu Buna ılerdebır petrol boru hattının da eslık etnıebi duşıınulıı- yorkı oda 4 mılyar dolarlık bırek vatırım ge- tııecek I^ın içinde Delta OB'ın de var olduğu sov lenırse herhalde bu dev vatınmın tlnaıisma- nıııdd bazı kolavlıklann nereden kaynaklana- eağı da anla^ılır Delta Oıl un bu a\ağı Suudı Arabıstancla.otekı ayağı da Atganistanda. Su- udi serma\esini kendılerı ıçın.sava^ın Afgıiıı gruplara comertçe dagıtıyor AIDJÇ yalnızca ulkenın denetımını "dmt" bır reıımın ele ge- çırmesinı sağlamak değıl. ay nı zamanda Iran'ın nufuzunu kırarak Tahran'ı ıyıce tecrıt etmek Projelen gerçekleştırecek konsorsıyum da za- ten bır Amerikan Suudı "joint\enturc'"vanı or- tak kurulu^u \e BillClinton v'hsen Nıyazot'a vazarak lx>ru hatları projelerınde kolay lık gos- termesinı rıcaedıyor' Otevaııdan.Turkıye'delslamcılanndemok- utık mekanızma içinde hukumet kurmalarına ve Iran'la ıl'jkılenne "boiulan"ABD Afga- nibtan'da zorba >erıatçılaı ın kanlı bır sekılde ba- >a geçerek ınsan haklarını eskısmden de beter bır şekılde ayaklar altına alan bır rejım kurma- larına el altından destek sağlıvor Türkiye bilmiyor muydu? iran basınının uzun sureden ben dıkkatle ız- ledığı Pakıstan'ın rolunu ele^tırdığı bu gelış- melerden Turkıve, Orta Asya da yaptığı butun çalısjmalara karşın tumuyle habersız mıydı' Vok'ui bolgenın anahtan durumundakı Afga- nıstan "Türki'devletolmadığı n.111 Ankara'yı ılgılendınnıyormuydu'Erbakan Irangezısın- de. Tahran'ın çok buvuk bır dıkkatle ızledığı bu konulara değındı mı' Voksa sadece Teb- ri7den Erzurum'a gelebılecek doğalgazı mı konuştu' Turkmenıstan gazının İran uzerınden Turkıye've \e Avrupa'ya ulaştırılması projesı tamamen detterden Nilındı m\' Buyuk tantana- larla Türkmen çolune konan boru parçası da- ha ^ımdıden kumlann arasında y ıttı gıttı mı 7 >a Pakistan gezisinde ııeler konıı^uldu ' "Dostve kardeşTakıstdn'ın Ona Asya'da Turk proje- lerının onunu kesme yolundakı marıfetlerı tar- tı^ıldı mı' Turkıye. Ingıltere nınycrınegeeen~Bü>ük Oyuncu" ıle kol kola gııerek bolgede Mosko- va va kar^ı bır seçenek olu^turmayı du>lerken kraldan çok kralın çıkarlarını go/etır bır tavır içindelıareketedışor kendıekonomisinınson yıllardakı caniılığında Rusya'nan buyuk payı olduğunu unutarak Kuzey ıllenmızı yıllann ıhmalınden. durgunlugundan kurtaran. Turk malı y lyıpTurk malı gıyen. ba^kentmı Turk şır- ketlennının^aatlarıylasusleven Rusva'yakar- ^1 lıâlâSoğukSava>ıdeoloisiguderek Oteyan- dan koluna gırdığı Sam Amca'nın kendıneat- tığı "kazıklan" da sessızce y utarak Orta Asya'da son soz henuz soy lenmış de- ğıl Afganistan'ta Taleban'ın kazandığı zafere Tacık lıderMesutveOzbek general Dostum'un sessız kalacağı sanılmamalı Buvuk Ovun'un eskı aktörlerınden Rusya gıbı iran ın da olay- lara sadece seyıreı kalacağını dus.unmek yan- lı^ olur Her zaman değı:>ebılecek hassas den- geler soz konusu Bu payla^ım savasında tatu- ray 1 odeyen de. yıllardan berı bariş y uzu gore- memıs ve daha bır sure de goremevecek olan Atgan halkı Turkıye'nın Orta Asya ıle hıçbır ılgısı olma- nıiş bıle olsaydı Irak gıbı bır dığeı petrol bol- gesının yanı ba^ında ıç sava>a benzer bır du- rumia ve ABD taratından değısık >ekıllerde yonlendırılen Kurthareketlenylekar^ı karsıva olnıası nedenıyle Atganı%tan olavlanndan çı- kannası gereken yığınla ders var Her ^eyden onee kınisenın ne ezelı dıı^man. ne ebedı dost olacagı gerçeğı AYDIN ENGİN SOLDA 1989 Sonbahdnnda sosvalbi sıstem çoktu Bu sıyasal deprem komunıstlerden sosval demokratlara kadar butun dunya solu nu dennden etkıledı Avrupd ve Asva di komunıst parulenn ardılianndan batı Avrupa sosval demokratlanna kidar uzanan sol ıdeolojık, teonk t polıtık. ekonomık çozum ve çıkış volu arayı^lan içinde Ozelle^tırme ıle sosvalıa hedeflen bağdaştırma çabalan ıse ^orunu daha da trajık kılıyor Solda \rayışlar bu canlı tartı^ma ortammda ılgınç keMtler GUNCEL YAYINCIUK TÜRSAK SİNEMA KURSLARI GUIKCI V3>!n<-ilih Ltd NjfhbahveSk N.ı I D " Cjgaloelu îsianbul Trl (»212 ^fl 22 17 FJX 522 «6 68 l.K«rs(H(rftaSom) 12 Ekm 28 Arolık 1996 (CumaftM gunlcrı Soot 14 00 -1100) 2. Kars (Hofto id) Ufkm 8 Kcsım 1996 (Pa2orle,ı Cor>ombo Cumo Soot 14 00 1100) • Dnya Smenıo Torihine Ge«e4 Bakıs • T»rk Sinemo Torihine Genel Bakıs * Sjnemo Kuramları • Senaryo Yazım Teknigi • Sineno Kameraları • Objektıf Ozellikleri ve Kadraj • Video Komeralan • Sinemada Saırat Yonehmı • Aydınlatmo Tekniği ve \uk fiügisi • Cekim Plonlan ve Komero Hareketleri • Siıemada ûy»iKBİ»k • Sinemada Kurgu llkelerı • Sineraodo SeslewRrne illielerı • Sınema Filmmde Kırgn Tekniği (Stidyo Z'ıyoreti) • Video fhmit Kwg« Teknigı (SlWyo Syveli) • Flm YMetimM Tenei llkeltri • lir Fihah Yoptm Sureci • Film Coıumlemesi Aynca: ANTRAKT dergbi«e br yi «retsij nboneft Tirsak Smtma YAğı %30 •MfirimB TURSAKVAKFI GazeledErolDcrnekSok Noli/2 8eyoğlu ISTANBUL Tel (0 212)25167 70 244 52S1 Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden Taksım Sergı Salonumuza Gelın Kampanya için ayrılan standımızdan Kıtaplarınızı Seçın Adres Istklal Cad Zambak Sok 4 1 Beyoglu Istanbul (Ak Sanat karşısı) | Tel 252 38 81 ] DOKTOR HİNDAL EROL Tel: (0212) 245 68 13 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) KORUNMAYA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİMLERİNE KATKILARINIZ İÇİN ÇELENK BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR. Tel: (312) 418 06 14-417 42 02 Faks:(312)417 53 65 KARTAL 1. SLLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996 612 Esa» Trabzon Çavkara Çamlıbel koyu. cılt no 011 01. savta no 28 kuuık sıra no 8 de nufu- sakavıtlıbulunan hmaıhleFatiîia'danolma 19 02 l929dogumlu\1ehmetGune»'ın M K 'nın 369 maddeM gereğınee hatir altına alınmaMna ve vukarıdakı ver nurusuna kavıtlı bulunan Mehnıet ıle Azıze den olma 01 ül 1972 doğumlu ve halen Topselvı Mahallesı Tutan Sokak No 32 Kartal da ıkamet eden mahcurun oglu HasanGüneş'ın vası olarak tayın edıldığı ılan olunuı 1 ı 9 1996 Basın 108969 SAMSUN İCRA TETKİK MERCÜ HAKIMLİĞİ'NDEN EsasNo 1995 258 KararNo 1996 91 ^vşe T)ursun tarafln3an cfavalılar Şener Mu^lu Onıer Şen \e Turan Durvun alev- hıneaı,ılan ı^tıhkakdj\aMnın\apılanaı,ık\argılamaM --onundı Davanınkabıılunekararve- nlmı» olup tum araınalara rağmen da\alılar Omer Şen \ e Turan Dursun a karar teblıg edıle- medığınden kararın ılanen teblığıne karar verılmıştır ^ ukarıdaadı geçenlerın. bu ılanın leb- lığınden ıtıbaren 7 gunluk sure i(,erısınde kararı temvız emıelerı aksı halde kararın kesmle- >eceğı ılanen teblığ olunıır Basın 108496 T.C. ARDAHA.N K.ADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sa\ı 1991 V5 Davacı Hazıne tarafından da\alılar İzzet Şero ve arkada>lan aleyhıne açılan tes- pıte ıtıraz ve tescıl davasının yapılan açık duru^maldrı sırasında venlen ara kararı uvannca. A^ağıda açık kımlıklen vazılı bulunan davalılaı adreslerınde bulunaıııadıkların- dan. dava dılekçesı ve aşağıda \azılı duru>ma gunıınun tcblıgı ıle ılanen teblıgat ya- pılmasına kaı.ır verılmis olup venlen ara kararı uvannca aşagıda ısımlerı \azılı da- valılarale\hıne mevkı ada parsel numarası \azılı şerhle ılgılı olarak Ardahan Def- terdarlığı'nın kadastro tespıtıne ıtıraz ve tescıl davasının açıldığınm tespıtıne. Teblıgatın 7 20l S K 31 maddesigereğınceyayımlanmatarıhınden ıtıbaren I5gun sonra yapılmı^ savılacağı ve 16 10 1996 tarıhlı duru^ma gunıınun aynca dava dılek- çesı verıne kaını olunacağı ılanen teblığ olunur F.sas No: 1991 JT5 1991 V5 1991 375 1991 r5 1991 375 1991 375 1991'375 T99TT75 1991 375 1991 "7^ 1991 375 1991 375 \dı Soyadı: Nebalıat Aydın Yeter Avdın Gulendem Aydın GuKolmaz A\dın Ergul Aydın Sanıye Âydın Bırgui Aydın Gulcan Âydın Nurcan AN dın Zengın Avdın Doğan Aydın Zevnep Aydın Kjivü: Gurçayır Mevkii: Ortasırtaltı Ada: 105 105 105 105 «05 105 Parsel: 67 67 67 67 67 67 105 105 105 105 105 67 67 67 67 67 Basın 10486 UGUR GOREN 1970 Artık yeter Devrımcı öğretmen arkada^ırnız Adnan Tunca'dan sonra. bu kez de Dıyarbakır'da. ya^amı bo>unca halkların kardeşlığı ıçın çaba harcayan öğretmen Uğur GÖREN, üç arkadaşıyla bırlıkte katledıldı Savaş. ınsanlarımızı kırıyor: ölü sayısı 20 OOO'ı aşıyor Ekonomık kaynaklarımız kuruyor, kardeşlık duyguları körelıyor Bundan dolayı. kırlı savaşı sürdürme yanlısı tum guçlen Ianetlıyoruz. Artık yeter! Akan kan dursun! ÖDP \hmetbe> Belde Bşk. Recep Topaç ÖDP Kırklareli Merkez İlçe BşL Huseyin Kahraman ÖDP Tekirdağ İI Bşk. Osnıan Çoban ÖDP Çerke7kö> İJçe Bşk, Metin Karaca ÖDP Lüleburgaz İlçe Bşk. Rasim Gürleyen ÖDP Edirne İI Bşk. Metin Özav dınlık ÖDP Çorlu İlçe Bşk. Mustafa Çankçı ÖDP Pınarhisar İlçe Bşk. Erdoğan Demirören ÖDP Kırklareli İI Bşk. Gürkan Oras ÖDP Edirne Merkez İlçe Bşk. Nev/atÇolak ÖDP Keşan İlçe BşL Mustafa Alan BAŞBAKAMJK GÜ\IRÜK MLŞTEŞARLIĞI ERENKÖY GİRİŞ GÜMRÜK MLDÜRLÜĞC Sayı B 02 1 Gum 4 06 10 15 Konu Muat \ TB TeşvıkveUvgulamâ Genel Mudurluğu'nce AltaModa AŞ adına tanzınılı Ü6sayılı 8 4 1977 tanhlı teı>vık belgesı ıptal edıldığınden belge kjpsamında mudtııluğuınuzde işlem goren aşağıda sayı ve tarıhı belırtılen gın* beyannamelerıne tahakkukTettmlen 7 65S 133-TL gelır eksığı ılebırkat fazlası nıueyyıde ıle faız vegecıkme zamlan saklı kal<nak uzere ürmsmm feîfmen adresfeffne yüptlan tebfrgatlar gurnnıcumaze d ü î d ğ d bl l blğ d l T b h l k b k yp g g dığınden teblıgat yazılanmız teblığ edılememı^tır Tebhgataesasolacakba^kaca bır adres bılınmedığınden 7201 sayılı Teblıgat Kanıınu'nun 2X \e29 maddelerı gereğtnce ılanen teblığıne karar verıldı Fıımanın adresı AlfaModaAŞ Gırii beyannamesi tarıh vesayısı 29 5 1978 7873 21 6 (978 9815 2 8 1978 13203 2 8 1978 13202 12 S |9"8 13201 16 6 1978 9505 29 5 1978 7872 Ba>ın 109"! 16
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle