25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER %Yasa tasarısı Ördu ve MİT'e kanal tahsisi ANTCARA (Cumhuri>et Bürosu) - Kanal v e frekans bandı tahsislennde Turk Sılahlı Ku\\etlen"ne (TSK) Vfıilı Istıhbarat Teşkılatı'na(MlT) Emnıyet Genel JMudurluğu'ne \e Sahıl Guvenlık Komutanlığı'na oncelık tanınacak Hukumetın. TBMM •Başkanlığı'na sunduğu ,yasa taî>arının .gerekçesınde şoyle denıldı ?Ana\asa \e cumhuri\et ilkelcri doğrultusunda suç te suçluluğun onlenmesi, ıcan \e gmenliğın korunması. trafik kazalannın asgari\e indirilmesı \e polis bi/metlerinin balka duvurulnıası anıacıvla, 195-4 yrhndan beri vavınlarırıı mılli \e lUİuslararası tescil edilmiş fnekanslarda aralıksız surdurmekte olan Turki>e Polis Radvoları'nın \a\ırılan konusunda, 3984 sa>ılı kanunun > ürüriuğe girmesi\le mevdana gelen tereddiıtleri ortadan kaldırmak \e milli eğitim, gSağlık \e genel gmenlik gfcizmetleri gibi ha>ati önem 'Hrzeden konularda tatandaştn sunekli bilgilendirilmesi \e işbirliği sağlaııabilmesi için ilgili kurumlara kanal \e bant Cahsisine olanak sağlanması amaçlanmıştır." 'Anayasa Mahkemesi RTÜK'ün yetkilerine onay ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Anav asa Mahkemesi. Radvo Televızyon Ust Kurulu'na (RTLK) -\a\ınilke>e esaslarına a\ kırı \a\ ın Vapan ozel rad>o \e T\ kuruluşlarına, ihlalin vinelenmesi durumunda \a\ındurdurma" vetkısi veren vasanın ılgılı hukmunun ıptalı ıstemını feddettı Anav asa Mahkemesi. Ankara 6 idare Mahkemesı'nın 3984 savılı Radvo ve Televızvonlann Kuruluşu veVavınları Hakkında Yasa nin vaptırımları dıızenleven "ınan, durdurma \e iptaPe ılışkın ^ maddesmın îkıncı fıkrasının ıptal "ıstemını sonuçlandırdı 'Yuksek Mahkeme. soz konusu fıkravı anavasava a\k>rı bulmavarak. ıptal (îstenını oybırlığıvle 'reddettı Iptal ıstemı "reddedılen 33 maddenın ıkıncı fıkrası şov Ie " İhlalin >inelenmesi durumunda. ihlalin ağırlığına gore bin u> sulanması bir \ ıla kadar geçıei olarak durdurulur \e\»>a>ın izni iptal edilir." Petrol-lş ' Bütçenin çalışanlara katkısı yok' İstaibul Haber Senisi - T u v l j e uve Petrol-Iş SeıJıkasi Başkanlar ICuulu hukumetın çahanlan eşel-mobıl sivtmını uvgulavarak erriısvondan koru\acaklan ıcICı'sının davanaktan yokun olduğunu bıldırdı Pe-pl-lş e bağlı 24 şube baMjnının P-18ekımde ICc&hva'da vaptığı to»f Lntının ardından dun v a rnlanan bıldınde R.E AHVOL hukumetının 1 *?°* Mİı ıçın açıkladığı bii enın işçılere ve mcrurlara bır katkısının oür.v acağının anlaşıldığı \ iirulandı Zorunlu TİKiruf Fonu nda bınken tLârınapara \e nemalann 3 a > ı a\ ılarak hemen hak sîanrlenne odenmesı g«-&tığı bu sure ıçınde rt'enlandırmanın carı faız U2;mden \e bıleşık faız v«mnıvle vapılması e<e"Atığı ışveren payı olan v TÜK 3"un de ucretlere ;l».amesı gerektığı v_a.edıldı Yazar Yaşar Kemal'ın cezasını oyçokluğuyla onayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararı açıklandı Mııhaüfyargıçlar özgiirlük istedi• Yaşar Kemarın mahkûmıvetını onama kararına muhalıf kalan Yargıta> 8 Ceza Daıresı Başkanı Nacı Ün\er ıle u\e Ne\ zat Tankut. gerekçelennde duşunce özgurluğune açıklık getırdıler Karşı oy yazılannda. "Demokratık bır ulkede yazarların \e duşünurlenn ülke sorunları üzennde kafa ^orması. duşunce uretıp bunları yazılanyla \e soylemlerıvle dıle getırmelerı kadar doğal bır>aklaşım bıçımı duşunulemez"' denıldj - Vazar ^aşar Kernal ın bır \a- zısmdan dola\ı \enlen 20 av hapu cezasına ılı>kın kararın onanmasına muhalıf kalan Nargıta\ 8 Ce- ZJ Daıresı Başkanı Naci Lmerıle ıne \e\ zat Tan- kut kar^ıo\ \azılanndaduşuriLeozguıluguneaı,ık- lık getırdıler ^a>arKemal ın vmtıçınde \e \urtdi- ^ında bu\ uk bır un kazanmı^ \azaroldııgu ıfadeedı- len kar^ı o\ \azılannda "Demokratık bir ulkede \a- zariann \e duşunuıierin ulke sorunlan uzerinde ka- fa vornıası. duşunce urerip bunları \azıları\la >e so> lenıleri> Ie dile getirmeleri kadar doğal bır \ak- laşım biçımı duşunulemez'' denıldı \argıta\ X Ceza DaııeM geı,eıi gunlerde \azar ^a>ar kemal e "Duşunceve Ozgurluk" kıtabında \er alan "Turkı\e l zerindeki Kara Gok>uzu" ad- lı \aziM nedenıvle Istanbul 2 \o lu DGM'ce \erı- len 1 \ıl S JV hapıs cezjsını 2 ve kaişı 1 o\la ona- mı^tı Kemal e mahkûmıvet ^ \ıl surevle ertelen- dığı ıçın ceza ınfaz edılmevecek -\ncak \a?ar Ke- rnal avnı nıtelıkte bır stivtan hukum gıvdıgınde bu cezavla bırlıkte ıntaz geKekle^tırıleLsk '»jrgıtav 8 CezaDaıresi Kemal'ın hukum gı\dığı TCK nın 112 maddeMnın ıkmtı fıkrjsinın ana\asa\a avkı- nlığı ıddıasinı da cıddı gormeverek Anavasa Mah- ne goturulme ıstemını reddeimı^tı Kemal ın cezaMnı o\çokluğu\la onavan \argıta\ 8 Ceza Daıresı nın gerekçeli kararı açık- landı Vargıtav 8 Ceza Daıresi Başkanı Nacı Ln- \er ıle u\e \e\zat Tankut'un muhaletet serhı ko\- dugu onama kararında \erılen hukmun şasaja u\- gun oldugu belırtıldı Karara muhalıf kalan >argıç- lar Nacı Lnver ıle u\e Ne\zat Tankut kar^ı os >a- zılarında duşunce ozgurlugunun ne anlama geldığı konusunda tespıtlerde bulundular Karşı o> vazisinda ^a^ar Kemal ın \apıtlannda toplumsalçelıskılerı veı,atı>malan bunların msan- ların şaşamlarına \ansimalanni konu aldıgı belır- tıldı ÖzellıkleÇukuro\j bolgesindekı teodal vapı- nın doguıduğu ınsan sorunlarını sergıleven \e bu kım- lığı ıle Mirtıçinde oldıığu kadar \urtdı>ında da \a- yar Kemal ın buvuk bıı un kazanmiş vazar oldugu ıtade edılen karşı o\ \azısında "Nazarın bu kimli- ğı ıie ulkede >aşanan >a da vaşanması olası bulunan mrunlara ilgısız kalması duşunuleme?" denıldı Demokratık bır ulkede vazarların \e duşunurle- nn ulke >orunları uzerınde kata >orma»ı. duşunce uretıp bunları >azıları\la \e so>lemlerı\le dıle ge- tırmelerı kadar dogal bır \akla$ım bıçımının duşu- nuleme\eceğıne dıkkat çeken Nacı Ln\er \e Nev- zat Tankut dahasonraşugoruşlere\er\erdıler "Va- zariar >e duşunurier bu işle\lerini orta\a ko\arlar- ken >0Jietimlerin istekleri doğrultusunda duşun- mek. şazmak \a da sovlemler uretmek zorunda de- ğildirler. \ksine a\ kın duşunmeleri de onlann en do- ğal bakkıdır Datiası bu duşunceler çoğunluk tara- fından pa\ laşılma\an duşunceler deolabılir. Bunun tek \aptinnu. benimsememek olmalıdır. Kuşkusuz ozgurtukler sınırsız değildir. Ancak bunların sınır- lamalan. çağdaş demokrasilerde olan kurallara go- re çizilmelıdir. Bir ulkenin \azan. duşunuru \e a\- dını. dtslelin iç \e dış gu>enliğini tehlikeve sokmak amacı\ la somut olarak suç sa_\ılan e\lemlere çağn- da bulunmak \e bunlan teş\ ik etmek gibı duşunce- lerdışında her turiu duşunce) i ozgurce ifade edebıl- melidir." Ln\er\eTankut ana\asanın2 maddesındeTur- kı\e C umhun>etı nın demokratık bır hukuk de\ le- tı olduğunun veraldığını. Turkıye'nın bunun dişin- da uluslararasi bırçok sozleşmeve de taraf oiduğu- na \e ımza kovduğuna dıkkat çektıler Bu sozleş- melenn ongorduğu bıçımde ıç hukukta duzenleme- ler yapılmadığına da ışaret eden Lmer \e Tankut karşı o> vazılannda ancak TB\1M nın onavından geçen bu sozleşmelerın vasa hukmunde olduğunu \urguladılar >aşar Kemal'ın vazısındakı suç tıpmın TCK nın •>12 maddesının ıkıncı tıkrasma u_smadığını da sa\unan Lnver \e Tankut Vaşar Kemal ın sıı»,a konu vazısinda bır Kurt '.e Turk duşmanlığma rast- lanmadığını ılerı surduler Vazıda gelmı> geçmış \onetimlenn suçlandığı eleştırıldığı \e kmandıgı ıfade edılen karşı duşuncede "L'lkenin bolunmesi >erine. kendi nitelemesinegoneGuneydoğu'dasuren sa\aşın bolunme tehlikesi doğuracağını dola\lı \ol- dan vurgula\arak bolunme>e karşı olduğunu g«s- termektedir"goruşune>er verıIdı Karsı duşuncede daha sonra şov Ie denıldı *Yazınımu>leincek?ndiğın- de hiç kuşkusuz birçoğumu/un katıİmadığı \edu>- gusallığın egemen ofduğu goruşlere de \er \erildi0ni gormekt^iz. Dahası kımi konulara >aklaşımda abar- h soz konusudur. Ancak bunlar maddenın tamamı içinde \er alan duşunceler değildir." İÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sungurbey. kendisi için hazırlanan kitabı törenle aldı Sokak kedilerinin sevgüi dostuna armağanİstanbul Haber Servisi - fstanbul Lnnersıtesı Hukuk FakulteM oğretım uvesı Prof Dr İsmet Sungurbe> ıçın hazırlanan "Prof. Dr. İsmet Sungurbe) 'e Armağan" adlı kıtap. torenle kendisine verıldı îstanbul Unnersıtesı Hukuk Fakultesı Doktora Salonu'nda duzenlenen torende konu^an İstanbul Lnnersitesı Hukuk Fakultesı Dekanı Prof Dr AjselÇelikeLProf Dr Işmet Sungurbev 'ıı emeklı olmasina karşın Hukuk Fakultesı 'nde > uksek lısans \e doktoı derslen \erdıgırsı belırterek "Fakultemizden emeklı olup a\ nlan değerli hocalarımızın >erini gcııs bilim adamlan aliMir. Ama venni almaktan V'ok. >erini doldurmak TörendeSezen \ksu,Sungurbe>'e "Hocam"adlışarkınındabulunduğu birkasef armağanetti.(K \<\\ SAĞ4N\K) onemli. Ama Sungurbe> Hocamın \erinin doldurulması çok zor" dedı C elıkel. Sungurbev ın hukukçulara bılım adamlarına \e fakultelere değerlı eserler kazandırdığını \ urguladı Çelıkel. Sungurbe> 'ın cumhurnetın laık, demokrat bır hukuk de\ letı olma nıtelıklennın >orulmaz bır sa\ unucu olduğunu so\le\erek konuşmasma şo\le de\am ettı "Hukukunıu/da kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında \e kadınlannıızın hukuksal korunnıasında >azdığı eserlerle >ol gt>stermiş, ışık tutmuştur." Daha sonra Istanbul Lnı\ersılesı Hukuk Fakultesı nce hazırlarun plaket Prot Sııngurbey'e \enldı Sanatçı Sezen \ksu da Prot Dr Sungurbev ıtin yazıp besteledığı "Hocam"adlı sarkıvı ıçeren kasetı kendisine \erdı Prot Dr İsmet Sungurbeş ıse kendısıne verılen kıtap \e kasetın aldığı en buy uk armağan olduğunu belırttı Sungurbev. şunları so\ ledı "Sezen \ksu. içimizdeki çocuğun sembolûdur. Benim için bestelediği şarkı\ı. onun bilime olan sa\»ısının bir ifadesi olarak kimsesi/ sokak havvanları adına kabul edi>orum \e Turki>e*de lıavvan koruına hareketine en bu\ uk destek savoorum. 20 uldır her sabah saat 05.00'te>olaçıkıp500 kadar kimsesiz sokak ha\\anını beslerim. Bu >u/den alava alındım, hakaretlere uğradım, hatta saldınlara uğradım." Daha sonra Prof Dr Sungurbe> tarafından da Sezen Aksu'va bır plaket verıldı Gazetemız >azarı İlhan Selçuk ıse Sungurbev ın Turk avdınlanmasının onemli ısımlennden bırı olduğunu soy ledı Selçuk Sungurbev "ın havatın acıları ıçınde\ken bıle ınsanlığın tadını çıkarabılen bırısı olduğunu belırterek "Ha>\anse\gisi onadan geli\or. Hem insanlan. hem ha>\anları bu kadar kucakla>abilecek \e omrunun dalgaları içinde onlara da gonul açabilecek bir insandır" dedı İnsanların va^adıkları zaman dılımlerınde bır deger tasıdıklarını kavdeden Selçuk bu zaman dılımlerını aşıp da gelecek zaman dılımlenne ulasabılecek ınsanların vapıt verenler olduğunu soy ledı Selçuk konuşmasma sovle devam ettı - \ma bu insanlar da \aşadıklan zaman diiimierinde bu kadar se\ ilmemişlerdir Hem insan olarak >aşadığı çağın içinde se>gi haleleriv Ie donanmış hem de vaşadığı çağa hakkını vermiş çok a/ insan \andır. Sungurbe\, bu insanlardandır." Antalya'da yapılan toplantıda Interpol'ün faaliyet raporu değerlendirilecek InterpoFden PKK^yc suç örgütü nitelemesi A(Cumhurivet) - AntaKa'nın Belek tunznı merkezınde gerçekleştırıler Interpol Genel Kurukı nd Turkıve nın PKK nınuvuş- turııcu v e kara para tıcaretı de \apan bır terorıst orgut ol duğuna ılışkın goruşlen des- tek bulmadı Interpol Gene Sekreten Raymond Kendall PKK \ ı sadece bır suç orgu- tu olarak nıtelerken "Bu or- güte ilişkin gorüşlerinizi baş- ka toplantılarda ele alınız" dedı Interpol un 65 Genel Ku- rulu toplantisinda. venı genel başkan da seçılecek Gorev suresı bu vıl dolan Interpol Başkanı Bjorn Errikson dan boşalacak koltuga Japonva ve Pakıstan'dan adaylar çı- kacak Başkanlık vanşında Japonv a'nın şansının \nksek olduğu belırtılıvor Turkıye de. fnterpol (cra Kurulu nda boşalacak koltuğa Emnıvet Genel \îudurluğu Interpol Daıre Başkanı Susuf Vehbi Dalda \ı aday gosterdı Toplantıda orgutun 1995 \ılı faal ıvetraporudeğerlendın lecek v e teşkı lat ana sozleşmesindekı degışıklıkler ele dlınatak Uluslararası uvnşturucu kaçakçılıgı. ukislara- rası malı suçlar uluslararasi terorızm ve orga- nıze suçlar toplantının ana gundem maddele- nnı oluşturuvor Toplantının açılışinda bır konuşma v apan In terpol Başkanı Ernkson Interpol'un Bırleşmış Mılletlerden sonradunyadakı en buvuk ıkınu uluslararasi teşkılat olduğunu şovledı Inter- pol'un kendışını \enileven bır kuruluş olduğu- nu anlatan Ernkson, bılgisavarsıstemıvle bır- lıkte hızlı v e guv enılır bır haberleşme ağının uve ulkelerde de gelıştınlmesine çaba harcadıkla- nnı kavdettı İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Interpol Genel Sekreteri Ra\ mond Kendallın d(,ılışına katıldığı Gü\enlik Fuan'nda Robocop'u andıran asa> iş pou'sinin >eni gi> sileri tanıtildı. (Fotoğraf A A) Iı,işlerı Bakanı Mehmet Ağar loplantı once- sınde vaptığı konuşinada Tıırkıve'ııın ılk kez 1955 > ılında Interpol Genel Kurulu na ev sa- hıplığı vaptıgına ışaret ederek ıkıncı keze\ »a- hıplığmden onur dııv duğunu sov iedı Terorun dun\ıda bu\uk bır sorun halıne geldığını jn- latan Ağar şovlekonuştu "Llkemizde de bu rtır aktıf e\ lemlerde bulunan \e bunu \ urtdışın- da da surdüren PKK ve Dev-Sol gibi teror ör- gutleri. bugun gerçekleştırmiş olduklan ey lem- lerie Av rupa'nın karııu guvenliğini ciddi olçude tehu'ke>eduşurmuşlerdir. Bugun bu teronstor- gutlenn adam oldurme. gasp. zorla para topla- ma. gostenler. temsilcıliklere saldınlar. işçi siın- saıiığı \e hatta bazı ulkelerin devlet başkanla- nnı \e diğer ünlulerini tehdit edebilecek curet- kârhğı gosterebüdiğıni izlemektejiz." Goruşmeler surerken Kendall gazeteulerın sorularını vanıtladı Kendall kara para tıcare- tı venarko-terorızmın onemli bır konu olduğu- nu ve bu konularda çalişmalar vapmak uzere interpol bunvesınde ozel bır grup kurulduğu- nu sovledı Terororgutlennınçalışmalannı sur- duıebılmek amacıvla ^ılah ve uvuşturucu ka- vakçılığı vaptığını anlatan Kendall PKK nın u\ uşturucu bağlantısına flışkın bır soruva "Hangi oov ııtta olduğunu bilınivorum. Soru\ u Turk tarafına sorun daha i\i olur. Turk vetki- liler birtakım şe\ler dile getimoriar" vanıtın verdı Kendall gazetecılerın PKK ve ılışkır dığer sorıılanna "Bu kcmuvla neden bu kadar ilgileni\orsunuz?" karşilığını \erdı Kendall kendılennın PKKgıbı orgutlere "suçorgutu ola- rak" baktığını dıle getırırken "Eğer Turki- ve'nin sorunlan \arsa bunu başka konferans- larda değerlendinn" dedı Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gölgelemeyi planladıkları belirtildi Aczmendi tarikatuıa yönelik operasyon sürüyor Haber Merkezi - Kocatepe Ca- mıı'ndeolav çıkaran 113 Aczmen- dının gozaltına ahnmasmın aıdın- dan polis tankata vonelık operas- vonlannıgenışlettı Emmvetvetkı- Iılerı 29Ekımde Ankara vagele- rek "Cumhurijet Bajramı" kutla- malarını gölgelemeyiplanlavan Acz- mendılere karşı onlem aİmdığını bıîdırdıler Bursa'daduzenlenenope- rasvonda. 13 Aczmendi gozaltına alındı lçışlerı Bakanı Mehmet Ağar Nurculugun kurucusu Said Nursi ıçın duzenlenen mev lıtte Ataturk'e hakaret ettıklen ıçın gozaltına alı- nan ve Ankara Dev let Gu\enlık Mahkemesi 'nde (DG\ 11 v argı lana- cak olan şeııatçı Aczmendıler ıçın "Bunlar topu topu 750 kışı kadar. Basında haberleri ver aiınca guçlu gibi gorunu>oriar" dedı Ağar, go- zaltındavken de ev em vapmaları- na ve kameraların bu gosterıleıı kavdetmesıne ızın leıılmesi konu- sunda "Davak atmanın da bir za- manı var" dedı Ağar. Imerpo! toplantısma katıl- mak uzere gıttıgı Antalvada once- kı akşam gazetecılerın sorularını vanıtladı \czmendılerm dışanda attıkları sloganlann benzerlennı go- zaltındavken de attıklarını zıkır avınleıı vaptıklarını anlatan \ğar "Dışanda ne vapıvorlarsa içeride de a\ nısını vapıvoriar. Dışanda slo- gan atıvoriardı. içeridede slogan ah- >oriar"dedı Ağar polisin Aczmen- dılerezorkullanmasmın bırzorun- luluktan kavnjklandıgını anlatııken şovlekonuştu "Davakatmanında birzamanı var. ^asadışı gosteriler- depolise mukavemetgosterildiği za- man maalesef bovle oluvor. Polis kını olursa olsun. \asadışı gosteriler- de hep a> nı da\ ranır. De\let. işle>en birkurumdur Isterbu turorgutler olsun. ister radıkal sol orgutler ol- sun. de\ let aj nı dav ranır." Saıd Nursı ıı,m Ankara Kocate- pe Caınıı ınde duzenleııen nıe\lıt şırasında olav çıkardıkları ıçın go- zaltınaalınan 111 Aczmendının soı- gusu surerken polis dığer ıllerde de tarıkata v onel ık operai\onlara baş- ladı Kocaelı Kahramanmaraş ve Bursa da Aczmendılerm kullandığı dergalı \e ev lerde arama vapıldı Aramalarda Ataturk e vonelık ha- karetler ıçeren bır broşür ıle orgu- teaıtçeşıtlı sembollerelegeçırıldı Bursa'da dun sabaha karşı Teror- le Mucadele Şubesı nce başlatılan operasvonlarda Aıabavatagı \la- hallesı ve Gursu ılçelesindekı der- gahlarda 13 kışı gozaltına aiındı Gozaltınaalınanlarla ılgılı bılgı ve- rılmedı İstanbul RPgecesinde gazetecilere saldırı İstanbul Haber Senisi - Başba- kan Necmettin Erbakan'ın da ka- tıldığı RP İstanbul II Teşkılatf nca Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda du- zenlenen "Savgı ve Şukran Gece- si"nde gazetecilere saldırıda bu- lunuldu Erbakan gecede yaptığı konuş,mada. venıden buvuk Tur- kıye'nın kurulduğunu belırterek "•Sizin davanu. \eniden Turkive'yi kurmak" dedı Erbakan ın konuşmasının ta- mamlanmasına doğru partılıler ıle kendılennı goruntulemek ıste- ven basın mensuplan arasında tar- tişma çıktı Bu sırada olusan kar- gaşadan Radıkal gazetest muha- bırı Gulumser İşçelebi, v ere duştu ve fotoğraf makınesi hasargordu Bunun uzenne basın mensupları salondan toplu olarak aynlarak Abdı Ipekçı Spor Salonu çıkışın- da bekledıler Gazetecılenn vanı- na gelen partılıler ıle gazetecıler arasında kisa >uren bır tartışma dahavasandı Tartışma guvenhk guçlerı ve bazı partılıler aracılı- ğıvia vatıştırılırken olavı protesto eden basın mensuplan kamerave fotoğrat makınelennı vere bırak- tılar Gazetecıler. daha sonra ayrıla- rak burolarına donduler Turkıye Gazetecıler Cemıvetı (TGC). RP nın gecesınde. gazetecılerın saldınya uğramasını protesto ettı TGC den yapılan v azıiı açıklama- da. saldırının demokrasıye ve ba- sına tahammulsuzluğun ifadesi ol- duğu belırtılerek "Bu birdikfa re- jimi ozlemidir. Olayın asıl endişe >e- rici >anı ise gazeteciler doMilurken salondaki guçlerinin sevirci kal- masıdjr" denıldı TGC Başkanı Nail Gureli de ola>da tartaklanan ve fotoğraf ma- kınelen zarargoren Yenı Yuzyıl ga- zetesınden JVlustafa Okutan, Emi- neKurtan. Hurrı>etgazetesınden Tamer \ iıksel v e Radıkal gazete- sınden Gulumser işçelebi \e geç- mış olsun dıleğınde buiundu Çağdaş Gazetecıler Derneğı (ÇGD) İstanbul Şubesı de gazete- cilere vapılan saldırıyı kınadı Ba- sın Konsevı'ncede Refah'lı fana- tıklenn basına saldırıv ı surdurduk- lerı belırtılerek "Onceki gece gazetecüer hedefgosterildi'* denı1- dı Oturma eylemi yapacaklar Af Örgütü'nden 'Cumartesi Anneleri'ne destek • 1 ekımde dun\a çapında başlatılan kampan>a kapsamında oturma evlemlerı duzenlenırken Af Orgutu'nden bır he\et Turkı\e">e gelecek He_\et uveierı 25 \e 27 ekım tanhlerınde bırer basın toplantihi duzenlevecek İstanbul Haber Servisi - Uluslararasi AfOrgutu uve- sı 20 kadından olusan bır he- yet, •Cumartesı Annelen'ne destek vermek amacıv la bu- gun Turkıve've gelıvor >apılan vazılı açıklama- > a gore Pak ıstan 'dan Ta> - van'a kadar farklı bolgele- re v e çeşıtlı Av rupa ulkele- nnemensup Af Orgutu uve- sı kadınlar. Cumartesı An- nelen'nın 26 ekım gıınku oturma ev lemıne destek v e- recekler Avnı gun dunya- nın çeşıtlı ulkelerındekı Af Orgutu şube ve grupları, bulunduklan ulkelerde ka- vıplar ıtın benzer oturma ev lemlen yapacaklar Oturma ev lemlen. AfOr- gutu tarafından 1 ekımde dunya çapında başlatılan kampanya kapsamında du- zenlenıvor Turkı>e">ege- lecek AfOrgutu hevetınde Isvıçrelı mılletvekılı Rose- marie Dorman Hollanda- lı parlamenter Saskia No- orman-Den L[ >i Bosnada vakınları kavbolmuşlarla davanısma ıçın kurulan "Srebeniealı Kadınlar Or- gutu" Başkan Vardımcısı Hatice Hren v e v onetım ku- rulu uyesı Munire-Beba Hadziç, "Liıbnan Kav ıp \e Tutuklu Vakınları Komite- si" Başkanı Uedad Hah\a- nive 19^6 v ılında Buenos Aıres'te kızı kavbedılen Mirta Acuna de Baravalles de bulunuyor Hevet uyelen 2> ve 27 ekım tanhleriDde ıkı a>rı basın toplantısı duzenleye- rek etkınlıklen ve temasla- n hakkında bılızı verecekler DSP karşı cıkıyor Milletvekilleri için kıyak profesörlük ANK.ARA (C umhurhet Burosu)-TBMM\1ıllıEğı- tım Komısvonu'na "sessiz sedasız" sev k edılen bır va- vt onensıj Ie doçent unvan- lı mılletvekıllenne "kıvak profesörlük" >olunun açıl- mak ıstenıldığı bıldırıldı Komısyon uyesı de olan DSP AydınM'ılletvekılıSe- ma Pişkinsüfun partisinın grubunda eleştırdığı vasa onensınınyasalaşması du- rumunda doçent unvanlı TB\IM Başkanı Mustafa Kalemli CHP Genel Baş- kanı Deniz Bavkal RPlı Dev let Bakanı Abdullah Gul Malıve Bakanı AbduJ- latifŞener eskı Içışlen Ba- kanı v e AN AP Bav burt M11- letvekılı C'lku Gune>. ANAP istanbul Mılletve- kılı Ahad Andiçen ındeara- larında bulunduğu 13 do- çent mıllervekılı. profesor unvanı alabılecek DYP'hmılletvekıHen ta- rafından 2 ağustosta TBMM Başkanlığı navenlenve28 ağustosta Mıllı Eğıtım Ko- mısvonu'na sev k edılen ya- sa onensı DSP'lı uvelenn karşı çıkmaii uzenne alt ko- mısvonasevkedıldı Altko- mısvonuvelığınedeseçılen Pışkınsut. dun partisinın ba- sına kapalı bolumunde bu konuvu gundeme getırdı Edınılen bılgıve gore Pışkın- sut bu vasa onensı ıle bı- lım adamlanna v onelık hak- siz bır uvgulama vapılmiş olunacağınıı savundu Pış- kınsut doçent olan Kalem- li 'nın kendısını aravarak bu vasa onerısme muhaletet etmekten vazgeçmesını ıs- tedığını so> ledı Kendısı de doçent olan DSP Ankara Mılletvekılı Gökhan Ça- poglu'nun da bu \ asav a kar- şı çıkarak "İnsanlara otur- duğu yerden profesörlük hakkı tanınıyor. buna izin \e- rilemez"dedığı bıldınldı Konuya ılışkın Cumhıı- rhet'ın sorularını vanıtlayan Pışkınsut. yasa onensının, eğıtım hastanelenndekı do- çentlere de profesörlük un- vanı venlmesıamacıylaha- zırlanmış gıbı gostenldığı- ne dıkkat çekerek "Ancak vurtdışında üniversitelerde bulunan profesoıierin dı- şındakiler bu ritri kullana- mı>or. Eğer bo>Ie bir hak ve- rilirse bu titr, tabela olrtıak- tanotevegeçeme>ecek~ de- dı 'iasa onensıne DSPdı- şindakı butun partılenn des- tek verdığıne dıkkat çeken Pışkınsut bukonudaaltko- mis>on uvesı olarak goruş ıstedığı 61 unıversıteden. yazısınayanıt veren unıver- sıtelenn hepsmın bu uvgu- lamaya karşı çıktığını bıldır- dı Pışkınsut'un verdığı bıl- gıyegore ktanbul Lnıver- sıtesı. Pamukkale Muğla. Selçuk. Adnan Menderes ve Bılkent unıversıtelen. yasaonensıneolumsuz go- ruş bıldırdıler > uksekoğretım \asa- si'nın 26 maddesmın (a) bendınde değışıklık vapan vasaonensınde unıver^ıte dışındîn profesorluğe v uk- seltıleceklerın ılgılı bılım alanında çalişmiş olmasi koşuluv la bulunduklan kad- rolarda profesorluğe vuk- seltılebıleceğı hukmebağ- lanıvor Mevcut vasa ıse protesorluk ıçın valnızca unıv ersıtede 5 y ıl profesor- luk kadrosu ıle ılgılı bılım alanında çalişma zorunlulu- ğugetınvor Vasa onensının ılgılı maddesı şovle "Doçentlik unvanını al- dıktan sonra en az5 \ ıl.açık bulunan profesörlük kad- rosu ik ilgili bilim alanında çalışmışohnasıgerekir. l'ni- versitedışındaki doçentler- de bu sure 7 \ ıJdır. llgili bi- lim alanında uvgulanıava vonelik çabşmalar ve ulus- lararasi duzev deorijinal v a- >ınlar yapmış olmak ara- nır. Bir profesorluk kadro- suna atanmış olmak vc\a üniversite dışından profe- sorluğe \ukseltileceklerde, bulunduklan kadrolarda profesorluğe > ukseltilmele- ri sağlanır." TBMM'de doçent unvan- lı milletvekilleri şunlar TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. CHP Genel Baş- kanı Denız Bavkal Devlet Bakanı Abdullah Gul Ma- lıve Bakanı Abdullatıf Şe- ner LlkuGunev. \had \n- dıçen, Vaşar Enılmaz. Ah- met Alkan (ANAP) Ali Lvar. İsmail Karakuvu (DYP) Gokhan Capoğkı. MetinŞahin(DSP)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle