26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24EKİM 1996 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Istanbul Y 14 Sinop Y 14 Edîrne B 14 Samsun Y 14 ÇanaKkale B 15 Trabzon Y 17 Kocaeli Izmır Y 15 Gıresun Y 17 B 18 Ankara Y 10 Manisa B 17 Konya Y 10 Âydın Dernzlı B 19 Eskişerur Y 10 Y 15 Sıvas Y 13 Zonguldak Y 12 Y 19 KarsAnta/ya / ^ Parçajı buiûtiü' Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkârı Van Y B Y Y Y Y Y Y 23 24 19 19 19 18 17 13 Y 15 SL.tun Dotgefeimız parçatı ve çok bu'uîlu, Marma- ra mn batısı ve k'Vi Ege ot- şında katan tjrr yurtta ya- ğış beKien^or Yağışlar yağmur yer yer sağanak, Akdenız de sağanak ve gokguruttulu saâanak Ba- tı Karaûenız'ıo ıç kesfrnie- ctnın yukseklennde karla *anşfk yagmur şeklînde olacak Ha\a s*caklı§ı do- guda azalma^a devam edecen oaî'da değışme- *ecek Ruzgâr Daî»da kü- zeyvebatı doğuciaguney ^ette esecek Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B B B Y Y B / 18 19 10 12 23 16 14 Atına 20 Budapeşte B 8 Milano Oslo Helsınki Stockholm Belgrad Viyana Bonn Münih B B B B Y B Y B 18 7 6 18 11 12 11 13 Taşkent Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü B/şkek Tiflis Kahıre Y B B B B B Y B 27 12 18 22 15 18 25 Şam 25 Sıslı t Çok bulutlu ı Yağmurlu i Karlı G I H V C E L CÜIVEYTARC4YÜREK • Bcıştaraft 1. Sayfada =' huriyetl"ne yonelik toplantılar konuşmalar... Olayların içeriöinde, tümünde değil be/ki, kıyısın- dan köşesindenlslam sözü geçti mi; RP dışında, la- ikliğe gönül verdiğini öne süren partilerimiz hız kesi- yor, susuyor. Nedeni, 50 yıldjr bıldiğimiz dert; oy sorunu. Yüz- de 95'i Müslürnan olan bir ülkede dinsel konulara do- kunmanm partiye oy yitirteceği kaygısı. 1950 genel seçimlerinde kafaları aynı herri Cum- nuriyet Halk Partisi hem Demokrat Parti, "oy topla- ma kaygısıyla " seçim lıstelerine ya din adamlarını ya da tarikatçılan almışlardı. Mikrop böyle girdi laik re- jime. 1996'daki tarikatçı sıyaset adamı, bu kimlik ve nı- teliğiyle artık övünüyor. Ortasağdaki ANAP'ı. hele RP'nin kuyruğuna takı- • lıpgiden DYP'yibiryanabırakın. Busorunlardasos- yal demokrat partilerin kendi aralarrnda düzenlenen toplantılardaki demeçieri dışında "karşı eylemleri- ne" rastlıyor musunuz? , Oysa, bugün kimi özel TV'ler sabah akşam gayet usturuplu biçimde dinsel propaganda yapıyor. Necmi Hoca hedefe varmak için sinsi sinsi nasıl çalışılacağına gayet açık örnekler veriyor. Aspirin acı ise çikolata ıle ambalajlanarak yutturmalarını cema- atine öğütlüyor Laik dediğimiz kesimde gık çıkmı- yor. Şeriat ya da dinci tö relerle devlet yönetmeye açık- tan özenenler olası tepkilen önceden hesaplayarak propagandayı tatlıyla sarmalayıp kitleye ulaştırıyor- lar. Adam, Makyavel ı solladı. Islam için, hedefe var- mak için heryol mübah diyor. Ortasağlar, sosyal de- mokratlar ünlü şarkıda olduğu gibi, "adalar sahilin- de" Hoca'nın gelmesini "bekliyortar." Paşa'dan Bey'e Adı sanı bilinmeyen çeşitlı Islami kuruluşlar, der- nekler. Türkiye'de durmadan toplantılar düzenliyor Hoca yaranna. Avrasya Islam Şûrası'ndan Islami Kal- kınma Işbirliğı Konferansı'na kadarbiryığın eylem ek- randa. sütunlarda ve Hoca "Islam Birliği'nin somut- laşmış ilk adımlarını" müjdeliyor. "27 yıl önce öaşlattığım/z bu muhteşem dava, hem Türkiye'yi"... Şimdi sıkı durunuz lütfen... "hem de dünyayı kurtanyor" dıyor. Mal mülk meraklısı Tansu. başında ipekli başör- tüsü, ellerini kaldırmış dua ediyor. Aynı gün Fran- sa'nın AB bakanına "laikliğin güvencesi" olduğunu söyleyebilme cesaretini kendinde buluyor. Bu kafalar, siyasal ahlak dışı her hareketi ahlak ku- ralı olarak gören ve kabul eden bu insanlar. RP ile se- çim rttifakı.dayapar, aklırrvza ge/meyecek başkaçe- şit işleri de. Uderler arasındaki söz savaşıyla ANAP ve DYP ta- banlarının birbirine küstüğünü söyleyen DYP Genel - Sekreteri Nurhan Tekinel, bir noktada susabilse, hadi neyse. Çalçene sürdürurken özrii kabahatinden büyük bir gaf yapıyor ve... "Erbakan Hoca'nın seçim- lerde meydan meydan do/aşıp oy istemesine gerek yok. Çünkü ANAP'ta hazır oypotansiyeli var. Hoca ' bunu değerlendirir" diye teslim bayrağını çekiyor. DYR genel başkanıyla, silahşörleriyle Hoca'dan çok Hoca'cı! Doğaldır ki üç özel TV, beş gazete, sayısız dergi, köktencisi dincisi, hepsi RP'ye yararlı olacak bu ey- j lemlerie söylemleri haber saati deyip duyuruyor. He- le Kanal 7, olumlu gördüğü her hareketi ve sözü, sis- temli biçimde aynı kanattan başka birilerine onayla- tarak saatlerce yayıyor. Ötekilerise; can/ı, kanlı hareketlihaberdirdiyeAcz- mendilerden cami önlerindeki. ömegin Saidi Nur- , s'nin mevlidine kadar şeriat sevdalılannın işine ya- rayan dinsel her hareketi ekrana taşıyorlar. Bir taraf . bilinçli, karşı taraf bilinçsiz! Toplumun beyni böyle yıkanıyor. Şeriatçı eylemlere karşı çıkacak hiçbir eylem ya da toplantı yok. Bu nedenle, seçim sabahı, franlı generalin dediği g-bi biz "farkına varmadan gelecekler." Kanıt mı? Artık bey diyorum; Doğan Güreş Bey -P'yi desteklerken "ŞimdiAtatürkçülükyoluna giri- vorsa, bence bu takıyye bile olsa hoştur diye bakı- vorum" diyen, takıyyenin anlamını bilmezlikten ge- en demeçler verdikten sonra... Harp okulundan beri gizliden gizliye "RP fikriya- mda" mıydı diye sorasım geliyor. Geride kendisi gibi olanfar var mı acaba? Buca'da DHKP-C infazı İZMİR / ANK.ARA (Cumhuriyet)-DHKP C ör- |üü Ankara Merkez Kapa- ] Cezaevi'nden sonra dün ceBucaCezae\i"ndebirin- fcgerçekleştirdi. DHKP-C cıgütü da\asından tutuklu îrahim Sertel (26). işbir- llçı olduğu sa\ıyla aynı da- \iian yargılanan iki tutuk- h tarafından şişlendikten S)ira teUe boğularak öldü- ridü. \nkara Merkez Kapalı (f/ae\ i "nde gece örgüt ar- kıiaşlan tarafından. "iha- nfettiği*" eerekçesiyle. bo- c^arak öldürülen DHKP-C r.iıani Fatma Özyurt'un <ıı anda "örgüt infazından krnjlan" kardeşi Songiil (sMJrt dün. DGM tarafin- < B 2 2 yıl öayağırhapisce- jasna çarptınldı. \dalet Bakanı Şe\ketKa- ja ıse dün vaptığı açıkla- TjJa cezae\ İerindeki örgüt OJ hesaplaşmalarda artan cimlere karşı doğrudan rLlahaleve hazırlandıkla- rı bildirdi. îuca Cezaevi'nde dün shhsaat 08.30-09.00 sıra- Imda DHKP-C davasın- c-' yargılanan tutuklu \e büiimlülerin kaldıgı ko- Eta bulunan tufuklu fbra- him Sertel öldürüldü. Yetki- liler. dün sabah saat 10.00 sıralannda 6. Koğuş'un bu- lunduğu yere gıden cezae\ i görev lileri İbrahim Sertei'in cesedini koğuş kapısı öniin- de buldu. Olayın duyulmasından sonra. Cezae\ i sa\'cısı \edi- ğer yetkililer. 6. koğuşun bulunduğu bölüme giderek incelemlerde bulundular. İlk soruşturmav ı yürüten ce- zaevi yetkilileri. İbrahim Sertei'in aynı da\adan \ar- gılanan M\ Teke ile Erdal Ankan tarafından şişlendik- tan sonra telle boğularak öl- dürüldüğünü belirledikleri- ni açıkladılar. Örgüt arkadaşlan tarafın- dan "cezae\ıne girdiği 1992 \ ıJı ekim avından bu yana de»let ile işbiriiği yapmak- la" suçlanan vegöğsüne "ce- zalandınldı" şeklinde vazı asılan İbrahim Serterın \ü- cudunda 30"a yakın şişlen- meden kavnaklanan yara bulunduğu bildirildi. Izmir Cumhuriyet Baş- savcısı Melih Tan, Izmir DGM Başsavcısı AbduJka- dir Abacı ve nöbetçi DGM Savcısı Buca Cezae\ı gi- derek soruştuımaya baş- ladılar. Bilgisayar kayıdarı silindi • Baştarafı î. Sayfada la ilgili arastırmasını ta- mamlasan TBMM Komis- yonu'na uJaşan belgelere göre Çeşme Oteli, yönetiei- ler ve bazı hayali şirketler tarafından soyulduktan son- ra, aylık mizanların da yer aldığı bilgisavar kayıtları yok edildi. jşletmenin 31 Aralık 1995 tarihli mizanı- na göre, aynı yıl içinde Hü- se\in Dizdar. Özhünkar Ti- caret. İsnıail Kaygusuz. Öz- gün Medikal. Güzeray Kon- feksiyon, Demırpolat Ltd., Terzibğlu Ltd.. Işıl Elektnk Ltd., Serdar Hırdavat Ltd., Ömer Dönmez Itısaat, Güler Sondajcıhk, Y'ıldız Kırtasi- ye Ltd.. Türsan Gıda Ltd.. Ahmet Afpav, Asır Zücca- ci>e Ltd.. Tempa Ticaret. S- er Mobılva ve §ahin Tica- ret "ren toplanı 34 milyar375 miJyon liralık malzeme alı- mı yapıldığı yönünde fatu- raJardüzenlendiği. ancak iş- letmeye herhangi bir mal veya hizmet giri^inin olma- dıgı saptandı. Yapılan araş- tırmada. Terzioglu Ltd.. Işıl Efektrik Ltd.. Sançam Tica- ret. Yıldız Kırtasiye Ltd., Türşan Gıda Ltd., AsırZüe- caciye Ltd.. Tempa Ticaret ve Ser Mobilya fırmalannın vergi dairelerinde sicil kay- dı bulunmayan havali firma olduklan. Hüseyın Dizdar, Ismaıl Kaygusuz. Cevat Er- kan, Ömer Dönmez, Ahmet Alpay ve Şahin Ticaret'in işlerini terkettikJeri, Özhün- kar Ticaret"in çalınan fatu- ralannın kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca. Güzerav Konfcksivon'unsahtebelge tanzim etmek için kurulmuş paravan bir ^irket olduğu. Serdar Hırdavat'ın faturala- rının :?irketin haberı olma- dan taklit edildiği. Özgün Medikalin de adresinı terk ettıği ve bulunamadığı. De- mirpolat Ltd.'nın 1993 \ı- lından beri herhangi bir mal ve hizmet teslıminin ofma- dıöı \e sahte fattıra düzenle- mediği. Güler Sondajcı- lık'ın faturalannın abartılı olduğu v e gerçeği yansıtma- dığı belirlendi. Çeşme Ote- li nde belgelenen usulsüz- lüklerin organizatörlüğünü ıse Bodrum Marına Işletme- si Müdünii Cengiz Kurt ile Çeşme Oteli Müdürü Sabri Bavraktarın yaptığı komıs- yon raporuna yansırken, bu yöneticilerin bazı şirketlerin sahiplenne. sahte fatura kar- şılığı "sus payı" olarak rüş- vet teklif ettikleri kaydedil- di. Malive müfettişlerinin yaptığı soruşturmalarda or- tava çıkanlan belgelere gö- re, isletme müdürü Bavrak- tar. faturalannı taklit ettikle- ri SerdarHırdavat'ın Müdü- rü Giirsel Özbav 'a. susması için 5 mılyar lira rüşvet tek- lif etti. Rüşveti kabul etme- diğini belirten Özbay ın ıfa- desine göre. Bav raktar v e iş- letme görev lileri S^daf Özöncii ve Enis Erol, arka- larında dönemin TURBAN Genel Müdürü DYP'li Ömer Bilgin'ın olduğunu. bu nedenle kimsenin kendi- lerine bir şev yapamayaca- ğını sövlediler Silnıe işlemini yapan Da- ta Digital Logo Yazılım Fir- tnası Teknik Servısı'nındü- zenlediği l3Ma>ıs 1995 ta- rihli tutanakta. işletmenin bilgisayannda 4 Aralık 1995 itibarıyle 5177 kayıt sayısı olduğu bılgisine yer verildı. Aynı tutanakta bu bilgilerin 6 Şubat 1996 tari- hinde sıfırlandıöı belırtildi. c* ^ Sulu kar 53S^ Gok guoıltulu TURBAN'da avukat kıyımı E\1>GÖKTAŞ ANK.ARA - Başbakaniık TURBAN Genel Müdürlüğu'nde, DYP Jsparta Milletvekili Omer Bttgüı'ın genei mü- dürlüğü dönemmde yapıldığı belgele- nen yolsuzluk olaylanyla ilgili suç du- yurulan hakkında savcılık incelemesi devam ederken kurumda geçen hafta içinde 6 avukatın görevine son verildi. Eski yönetim dönemindeki yolsuz- iukJan ortaya çtkanp sanıldar hakkında savcıJığa suç duyurusunda bulunmak üzere geçen haziran aymda göreve baş- latıian 6 avukatın i§ sözleşmeleri. görev süreJeri dolmadan TURBAN Genel Müdürü Ayhan Özer tarafından feshe- diidi. Aralannda eski Ankara Baro Başka- nı ErdaJ Merdol'un da bulunduğu avu- katlar trfan Bahar. Ukü Üner. Orhan Ozcaıı. Tugat Özdoğan ve HaJuk Tar- du'nun. "tasarruPgerekçesi öne sürü- lerek işten çtkanldıklan bildirildi.Avu- kat Erdar Merdol. TURBAN Genel Mü- düriügıi'nde görev yaptığı 4 aylık süre içinde 15 ayrı yolsuzfuk olayını ortaya çıkararak sanıklan hakkında çeşitli sav - ciJıklara suçduyurusunda bulundugunu anlattı. Cumburryet'e bilgi veren Merdol, TURBAN'daki yolsuzluk oiaylannın üzerine ciddi şekiJde gidjJmesi gerekti- ğini vurgulayaraJc "TURBANyoJsuzlu- ğunun, tarihin ve yargınm şaşmaz hük- münden uzak kalmayacağına eminim" dedi. Merdol, Türkiye'nin dört bir yanm- da açılan TURBAN'daki yolsuzluk da- valannı, işletme adma 3 avukatın takip etmesinin çok zor olduğunu vurgular- ken sözleşmenin feshedilmiş olmasını. "nedeni bilinmeyen bir azir oiarak de- ğerlendirdi. "Bu azlin. şahsımda yarat- tığı üzüntüyü gidermenin \e mesleki prestij kaybının önünc geçmenin ola- naksız olduğundan kuşfcu duyuianıaz" diyen Merdol. şöyle devam etti: "TURBAN Genel \fudüriûfü'nde üstk-ndiğim görev çerçevesnde 15 a>n şikâyet dosyası hazıria\ıp tifhş kurûlu raporunu da ekJeyerek çeşitli savtılıkla- ra intikaJ ettirdim. Bu başv urulannı w- nucunda bir kısını sanıklar hakkında davalar açıldı ve tutuklandıiar. Bir kts- nıı için. gıyabi tutuklama kamn abnır- ken birkısım sanıklar hakkındaki soruş- turmalar da sürdürülnıtktedir. Av nca. zimmete geçirilen 350 miKon lira, sanık Turan Tok ve Mehmet Koç tarafindaa, davanm açtlmasından sonra kurumun besabına yabnidı. İnancıma göre, ciddi şekilde ü/erine gıdilmesi gereken ve hiç kinısenin de izlemekte geri kalma>aca- ğı yolsuzluk d<tsvalannın. şu andan iti- baren tarafımdan izienmesiolanağı kal- nıamıştır. Ancak eminim Id, TL'RBA\ volsuzluğu, tarihin ve yargının şaşmaz hükmünden uzak ka/mmacaknr." Baykal: RP Atatürk^ün önünde diz çöktü MERİH AK K1ZILCABÖLÜK / HORSINLU - GHP Genel Başkanı Başkanı DenizBay- kal. 3 kasım yerel seçimle- rinin önemli olduğunu be- lirtirken DSP'nin bu seçim- lere girmediöini belirterek "CHP ve DSP, seçimlere bir arada giriyor. Kutluvorum onlan,özleîdiğimiz manzara iştebu'*dedi. Baykal. 3 kasım yerel se- çimlerinin yapılacağı Kızıl- cabölük ve Horsunlu'da yaptığı konuşmalarda se- çimlerin önemine değindi. Mı.h ı Konuşmalarında RP ve Başbakan ıN'ecmettin Erba- kan'a değinen Baykal. RP'nin sisteme teslim oldu- ğunu söyledi. Baykal, Erbakan'ın son KİFESTIVAL '96 Babalar Günü! ÜUU • Erkın K • Moğollar Rock mözlğloln yerlf, yabancı en büyük babaları, Tuborg Rock Festival'96'da bir araya geliyorlar... Babaların sesine kulak verin, bu konseri kaçırmayın! 25 Ekim 1996 Saat: 21.00 Oünya Ticaret Merkezi Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy • Istanbul dönemlerde Atatürk"e sahip çıkma çabalarının olduğun anımsatarak "Erbakan, Atatürkçü olmadı. Onun Anıtkabir'e gitmesi, Ata- türk'ün ne kadar güçlii ol- duğırnun fcdnrtf' dır. Atatürk. Anıtkabir'deyat- tığı o mezarda. Cumhurbaşka- nı'ndan da, Er- bakan'dan da RP'den de daha | güçlüdür. RP. I Atatürk'ün | önünde diz çök- \ mü$tür"dedi. - Türkiye'nin dünva çapında bir deneyden geçtiâını belirten CHPİideri Deniz Baykal, şunlan söyledi: u 70 yıllık Jaik felsefeyeinanma- yan, temel felsefe- lere inanmavan. bunu değiştir- mek isteyen. yü- lardır büyük sa- bırla bekleyen, CHP'nin orta>a çıkardığı gibi dış destekli çalışan bir hareket. Tür- kiye'de iktidar noktasındadır. Bu. dünva çapın- da bir denevdir." G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada n\ anlaması için uzuun bir eğitim sürecinden geç- mesi gerekiyor. Biz IMF'yi cehaletiyle baş başa bırakalım. bütçe- ye gelelim... Bu bütçenin bakkal defterinden farkı. rakamla- rın ve ciddiyetsizliğin çok yüksek olması... Bir yıllık gelir-giderini denkleyemeyenler. Türki- ye'yi 2000'li yıllara götürmekten söz ediyorlar. Bütçedeki açık kısmı kapamak için, 275 trilyon vergi ve fonlar şişiriliyor, tam 675 trilyon da. başta PTT'nin T'si olmak üzere, satışlardan gelir öngörü- lüyor. Yani açık kısım, hayali gelirle kapatılıp denkleş- tiriliyor. Ardından Hoca bütçeyi yorumluyor: "Bu bir devrimdır..." Neresi devrim? Denk olması... Gelir de gider de 6.2 katrilyon... Ama gelirler kısmı hayali... Olsun, bunu daha önce hayal eden çıktı mı? Ee doğru... O zaman bütçenin sihiri şöyle özet- lenebilir: "Hayal et..." Bu iki sözcük birleşince de "hayalet" olur... Devam edelim... Bacımızdan sonra hacımızın da en çok yakındı- ğı durumların başında KİTaçıkları geliyordu. Oysa bu bütçede açığı kapatmak için KİT kârlan kulla- nılmış, KİT'lere yatırım da rafa atılmış... Hükümet bütçenin gelir kısmına, KlT'lerden ala- cağı vergi dışında 67 trilyonluk kâr da koymuş. KlT'ler için yapılacak yatırım tarafında da 47 trilyon lira var. Bu pencereden bakıldığında KİT'ler, bütçe açığının azaltılıp hayalin arttınlmasına katkıda bu- lundu... Hemen yeri gelmişken vurgulayalım, KlT'ler 1996 yılında da vergi rekortmeniydi. İlk sırada 7 trilyon 192 milyarla PETKİM, ikinci sırada 4 trilyon 411 milyarla yarısı kamuya aıt olan Iş Bankası, üçüncü sırada 2.9 trilyonla TEKEL var. KİT'leri her fırsatta itenler şimdi vergilerine fit ol- makla kalmıyor, kârlarına el koyuyor... Bütçenin gelir bölümünde hem KİTkârı var hem KİT satışından gelir... Oynak rakamiar... Hayalet kısmı saymakla bitmez, bıraz da "oy- nak" k\smına gelelim. Hacımızla bacımız âlemi sersem milleti kör bildi- ği için rakamları üçe ayırmış: - Halka bildirilecekler... - IMF'ye bildirilecekler... - Kimseye söylenmeyecekler... Ikj rakam verelim; halka .1997 yıü iç-dış borç 'a- iz ödemeleri 1.8 katrilyon dendi. IMF'ye gerçek ra- kam verildi; 2.7 katrilyon... Personel gideri için de halka 1.2 katrilyon dendi, IMF'ye 1.9 katrilyon... Dün DSP Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay TBMM'de bir tablo dağıttı. Bütçenin 24, 29 eylül. 8 ve 15 ekim tarihindeki dört değişimini gösteriyor. Kitabına uydura uydura bütçeyi denk hale getirmiş- ler... Hükümet bu kadar ahenkli çalıştıktan sonra, büt- çe de denk olur, hacıyla bacının keyfi de... Son olarak bir de bütçedeki kültür çeşitlemesi- ne değinelim. Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülür- ken RP sıralarından hep, opera-bale eleştirileri ge- lir. "Külf'ür Bakanı Ismail Kahraman. bakanlığı- nın düzenlediği programlara katılmama. kimi tur- ları engelleme gibi önemli işlevler üstlenen bir ba- kan... Bakanlığa bağlı Devlet Klasik Türk Müziği koro- larının ödeneği 344 milyardan 1 trilyon 106 milya- ra çıkarılarak üç kat arttırıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ödeneği ise sadece yüzde 35 arttırıldı ve 217 milyara çıkarıldı. Özel tiyatrola- ra yapılmayan yardım da sadece yüzde 3 arttırıldı. Koroların ödeneği tabii ki artsın. Daha da artsın. Ama, sadece bu bölümü yüzde 300 arttırıp, öteki- leri enflasyona ezdirmek de özel bir kültür işi olsa gerek... Bu bütçe için üç tanım ön plana çıktı: - Hayali, şaka, takıyye... Bu üç sözcüğün ilk hece ve harfini birleştirince gerçek ortaya çıkıyor: Haşat... 4 Saldımyı Çelîk organîze etti' Bebeler Günü! Türkiye'nin tanınmamış, amut veren rock'çıları Tuborg Rock Festival'96'da seslerini duyuruyor... Tuborg Genç Rock'çılar Yarışmasının finalinde buluşalın! Konuk Gruplar: İinlü 26 Ekim 1996 Saat: 20.00 Dfinya Ticaret Merkezi Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy - Istanbul BİLET SAT1Ş YERLERİ: Raksotek'ler, AKM, Kentucky Frled Chicken'lar, Vakkorama'lar. Konser gûnlerl saat 17.00'dea Itibaran Kadıkoy MeydaRi, Taksinı Meydanı n Ataköy Mariaa'daa Ofiııya Ticaret MarfcazTM ie kımserttM vmra aynı «Mftodera otobm ssrviti. Organizasyon: Ahmet San ALPER Tl RGLT/KEREM1LGAZ Bavranıpaşa Cezaev ı 'nde kalan adlı tu- rukluİardan İlhami Y'ılmaz'ın ölürnü ve 2 tutuklunun yaralanmasıyla sonuçlanan sopalı. bıeakiı vesılahJı çatışmayı Papa II. Jean PauK e Abdi fpekçi suıkastlannın ki- lıt adı ülkücü Oral Çelik'in pianladığı öne sürülüyor. Halkın Hukuk Bürosu. Ceza- evleri Merkezi Koordinasyonu veadli tu- tuklularadına vapılan açıklamalarda. ce- zaev i yönetimiv le yapılan görüşmeler so- nucunda olaylara kanşan Çelik'in de ara- lannda bulunduğu yaklaşık 100 tutuklu ve hiik'ümlünün çeşitli cezaev lerine sevk edildiği belirtildi. Geçen pazartesı akşamı D Blok'takı B- 10 ve B-l 1 koğuşlannda kalan 100 kişı- lik ülkücü grup. sopa. şış, bıçaklarla. D- 9 koğuşunda buiunan 30 kişilık gruba sal- dırdı Tutukluları döverek kondora çıka- ran ülkücülerin ateş etmesı sonucu gasp suçundan 18 yıla hükümlü ilhami Yılmaz hayatını kavbetti. Gasp suçundan tutuklu CelalŞahin ve hırsızlık suçundan hüküm- lü Mehmet Mete ise v aralanarak hastane- ve kaldırıidı. Sadık tosun ve Fu^t Çöle- meng. D-9 koguşunda kalan tutuklular adına şu açıkiamayı yaptıiar: "Bizler. öliim orucuna destek için açlık grevi ya- pmca ülkücüleriearamızbozuldu. İlhami Yılmaz, koğuşumuzda kalan 105 kişinin sorumlusuydu. Cezaeıine veni atanan Sa>cı Necati Özdemır'ebarışı savunduğu- muz için silah. kesici aletler ve cep telefon- lannı teslim ettik.Ancakülkücülertaban- calannı vermedi. Oral Çelik'in cezae\ine gelmesivle birlikte ülkücüler. bizden haraç istemeve başladı. Haraç vermeji redde- dince fllıami arkadaşımızı cezaevi berbe- rindeftra$ olurken arkadan \urdular. Bi- 2i? yönelik \apılan saldınyı Oral Çelik planladı ve organize etti. Ola\ fardan son- ra ülkücülerin koğuşunda \apıian arama- larda ise 5 tabanca bulundu." Cezae\ lerı Merkezı Koordinasyonu ve PKK davası tutukluları tarafından vapılan açıklamada ise saldınyı. fçışlerı Bakanı Mehmet Agar ıle îstanbul Emniyet Müdürlüğü Te- rörle Mücadele Şubesi'nin bilgisi dahilin- de Çelik ve ülkücülerin gerçekleştirdığı öne sürüldü. Siyasi tutuklular. cezaev i >ö- netıminin kendilerine. olaya kanşan bır- kaç kişivı se\k etme önensıvle geidıkle- rini belirterek "Bizbuönerhikabuletme- >ip bütün ülkücülerin $e\İİ edilmesinde diretincearalannda Çelik'in de bulundu- ğu 85'i ülkücü 100 kişm sevk efriler" de- diler. Halkın Hukuk Bürosu avukatlan. olaylara kanşan yaklaşık yüz tutuklunun Çankm. Metris ve Kırklarelı cezaev len- ne sevk edıldiklerini ifade ettiler. Af>r on Çezaevı'nde kalan veçok savıdacinave- tin sorumlusu olan ülkücü ba'ba SedatŞa- hin'ın adamları bir süre önce Bayrampa- şa Gezaevi'ne getınlmişti. Şahin'ın adamlannın saldınv a kanşıp kanşmadık- lannın araştınldığı bıldinldı. ÜnJüJerin cezaoi Oral Çelik. öncekı akşam genişgüven- lık önlemleri altında Kırklareli E Tipı Ka- palı Gezaevf ne sevk edilerek tek kışılik bırkoğuşa verleştirildi. Çelik dışında ce- zaev ınde. Gumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'esuıkastgırişimınde bulunan İbra- him Cümrükçüoğlu. Hürrivet Gazetesi Genel Yavın Yönetmeni Çetin Emeç ve v azar Turan Dursun'u öîdürmekle suçla- nan Islami Hareket Örgütü lideri İrfan Çağıncı ve Çağıncı 'yı öldürmek isterken yanlışlıkla bir infaz koruma memurunu öldüren ve IBDA-Ç koğuşuna sığınan EA.. da(17) bulunuyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle