03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER #, £ f Bufgaristan • SOFYA(AA)- Bulganstan'da onümüzdeki pazar aünii cumhurbaşkanlığı seçimı yapılacak. Toplam 6 ınilyon 776 bin kayıtlı seçmemn bulunduğu ülkede, katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması halınde anayasa gereği seçimler yenilenecek. Seçımlerel3 aday katılıyor. Bulgaristan Seçim Kanunu'na göre yüzde 5O'nin ûzennde oy alan aday seçimi kazanmış sayılacak. Adaylardan hiçbırinın yüzde 50'nin üzenne çıkamaması halinde, en fazla oyu alan ıkı aday, 3 kasıın pazar günü yapılacak ikınci turda karşı karşıya gelecek. Savaş suçlusu emekfi oldu • BELGRAD(AA)- Lahe> 'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin savaş suçlusu olarak aradığı Bosnalı Sırp güçlerinin komutanı General Ratko Mladıç'in. yardımcılanyla beraberemeklıye aynldıgı öne sürüldü. Belgrad'da yayımlanan haftalık Nedeljni Teİegraf dergisinde yer alan habere göre Sırpların siyası lideri Radpvan Karadziç ile birlikte Bosna'daki savaştan sorumlu tutulan Mladiç, bazı yardımcılanyla bırlikte, Bosna'daki Sırp Cumhurıyeti'nın Devlet Başkanı Bilyana Plavsiç'in kararnamesi ıle emekli edildi. Bosna'da yerel seçimler nisanda • VİYANA (Cumhuriyet) - Bosna-Herset'te önce 14 eylüldeki genel seçimlerle birlikie düzenlenmesi tasarlanan. sonra 23-24 kasıma ertelenen yerel seçımlenn. ikinci kez 1997 yılında nisan-haziran aylan arasinda belirlı olmayan bir tarihe ertelendiği belirtildi. Dayton Anlaşması uyarınca ülkedeki demokratik yapılanmayı üstlenen Avrupa Güvenlık ve (şbirliği Teşkilatı (AGİT) Bosna-Hersek Mısyonu Başkanı Robert Frowick, ertelemeninlojistik değil. siyası nedenlerden kaynaklandıgını açıkladı. Mandela BM başkanlığına aday • NEW YORK (AA) - Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın. Butros Gali'den boşalacak BM Genel Sekreterligı görev ıne getirilmesi önerildi. Öneri "Savaş ve Banş Yakfı" tarafından yapıldı. Vakıf ile ona bağlı olarak faaliyet gösteren 148 sıvil toplum örgütü. Mandela'ya açık bir çağn yaparak. BM Genel Sekreterlıği görevini kabul etmesini istediler. Çağn. ABD'nin şimdikı Genel Sekreter Butros Gali'nin bu yıl sonunda bitecek olan görev süresini uzatmayacagı yolunda yaptığı açıklama nedeniyle güncellik kazanmış bulunuyor. Sudan'da şeriat • HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da, İslami kurallara uygunluk sağlanması için, kamuya açık yerlerde kadınlarla erkekler arasında sıkı birsekıldeayınm yapılması konusunda bir kararname yayınlandı. Eyalet Parlamentosu tarafından onaylarak yürürlüğe giren kararnameye göre, kadın ve erkekler. kamuya açık yerlerde yanyana öturamayacaklar, erkekler spor müsabakalan yapan kadınlan izleyemeyecekler. Kararnameye göre. tıyatro ve sinema gibi yerlerde kadın ve erkekleri bir perde ayıracak. yürüyüşlerde ise ayn gruplar halınde bulunacaklar. Kararname. kadınlann sürücülerle yanyana oturmasını da yasaklarken, kadınlann alişverişe >anlızca akşamlan. kocalannın eşliğinde gidebilmelerini öngörüyor. Hindistan'da sel: 300 ölü • HAYDARABAD (AA) - Hindistanın güney eyaletlerinden Andra Pradeş ve Tamil Nadu'da bir haftadır etkisini gösteren ve büyük miktarda tanm arazisine zarar veren şiddetli yağışlann oluşturduğu sellerde en az 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce binanın zarar gördüğünü belirten yetkililer, şu an 120 yardım kampında kalan 100 binden fazla insanın evlerinı terk etmek zorunda kaldıklannı. diğer yandan milyonlarca hektariık tanm arazisinin de sular altında kaldığını ifade ertıler. Drogheda süreci Türkiye'ye kaydı. Barzani ve Talabani'nin temsilcileri haftaya başkentte buluşacak KürÜereAnkararandevusuANKARA (Cumhuriyet Büro- $u) - Kuzey Irak'takı rakıp Kürt gruplarını uzlaştırmak amacıyla başlatılan Drogheda süreci, canlan- dınlarak Ankara'ya kaydınlırken Kürdistan Yurtsever Birliğı (KYB) liden CelalTalabani -Çillerikdost oMuk. geçmişe sünger çekiyorunT dedi. Istediklerı federal sıstemın Irak'ı bütünleştıreceğını savunan Talabani "Kıbns'tafederalizmisrt- yorsunuz da niye Irak'ta karşı çıkı- yorsunuz'" dı>e sordu. Başbakan Yardımcısı \e Dışi^- leri Bakanı Tansu Çiller. dun DYP'nın TBMM grup toplantısın- da yaptığı açıklamada, Türkıye'nın Kürt liderlerin \erdiklerı sözlere temkinlı yaklaşımının altını çıze- rek "Bize verdikleri sözün doğru çı- kacağmı umuyorum" dedı. Rakıp Kürt grupları arasında ateşkes ve kalıcı banşın sağlanma- sı amacıyla önce Sılopfde Barzani ile görüşen, daha sonra da Anka- ra daTürk ve Ingilizgözlemcılenn katıldığı bir toplantıda Talabani ile bir araya gelen ABD Dışışjen Ba- kan Yardımcısı Robert Pelletreau. dün Türkıye'den aynldı. Pelletreau ülkeden aynlmadan önce Esenbo- ğa Havalimanı'nda yaptığı açıkla- mada. Kuzey Irak'taki çatışmalara son verılmesi amacıyla. gelecek hafta Ankara"da Kürt gruplar ara- sında görüşmeler yapılacagını açıkladı Pelletreau bu görüşmele- rin Talabani \e Barzani lıderliğin- devapılmasının beklenmedığmi de kaydetti. Taraflann, ateşkesi işlerliğe kov - mayı. dış kışkırtma ya da müdaha- lelere karşı dırenmeyı. bölgede le- rorizmı elımıne etmevı ilke olarak • Özel bir uçakJa Iran üzerinden dün Kuzey Irak'a geçen KYB lideri Talabani, bölgede Irak'ı birleştirici rol oynayacağını savunduğu federal sistem kurulrnasını istediklerini bildirdi. Talabani 'Çiller benden genç, üvey annem olamaz' A1VIC\R4 (Cumhuriyet Bürosu) - Talabani dûn KYB'nrn Ankara dakı Temsilcisi Şazad Saib'in evinde bir gnıp gazeteciyi kabul etti. Zaman zaman basına yaptığı açıklamalarda OzaJ'ın kendiierine yönelik politikalannı öven ve sonraki hükümetlerin "Kürtleri unutmasından^yakjnan Talabani, dün gazetecilerle görüşmesınde, Kürtler'in *üvey anasT diye tanımladığı Çiller'den çok etkılenmiş görünüyordu. Talabani. Çill'er'e yönelik elestirilerin anımsatılması üzerine "geçmişten konuşmak" istemediğinı belirterek espri de yaptı. Talabani "Ben 63 yaşındayım, ÇiMer ise 47 yaşında. Ben ondan yaşlıyım nasd benim üve> annem olabihVdiyerek. kısa süre önce Kuzey Irak'ta gazetecilere yaptığı açıklamadan geri dönüş yaptı. Türkiye ile banşması ve yetkililer tarafından kabul edilmesinden bir mutluluk ve rahathk duyduğu gözlenen Talabani'nin yakm çevresine. Ankara'nın İKDP ile kendisine eşit mumamele yapması halinde tüm sözlerini yerine getireceği vaadinde bulundugu da öğrenildi. kabul ettiklerini anlatan Pelletreau ~Kuze> Irak'ta, Irak'ın biriik ve toprak bütûnlüğü çerçevesinde Türkmenler, Körtler \e Asuriler dahil tüm taraflann kanjacağı ka- bcı biristikrann ohtştunılmasını ar- zuedi>oruz"dedi. Pelletreau, insanı yardımların sadece Kızılay yoluyla yapılması- nı doğru bulup bulmadığına ilışkin bir soruya "Insani vardımlann de- ğişik ülkelerden değişikvardım ku- ruluşları taranndan \apılması ge- rektigine inanıvorum" karşılıgını vererek Türkıye'nin bu polıtıkası- na karşı çıktığmı ortaya koydu. KYB lideri Talabani de. dün An- kara'dan a) rılmadan once bır grup gazetecivi kabul ederek sorularını yanıtladı. Talabani. geçmişte Tür- kiye'ye yönelik eleştirileri \e PKK'ye KYB'nın verdigi siyasi desteğin anımsatılması üzenne "Bunîar geçmişte kaldı. Şimdi gele- ceği konuşalım" dedı ve Başbakan Necmettin Erbakan'a da, telefonla görüştüğü Dev let Bakanı Abdullah Gül aracılığıyla dıyalog mesajı gönderdı. Türkiye konusunda bugün eleş- tırel olmadıgını belınen Talabani şöyle dedı. "Geçmişten konuşma- yabm. Bugün için gerek Çiller ge- rekse (Devlet Bakanı) Bekır -\k- so\*un politikalan hi politikalar- dır. Çiller ile dost olmava karar \er- dik. Türkiye ile aramizda veni bir savfa açtık. Çiller ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutma karan A- dık. Çiller. savgı duvduğum, dos- tum Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Yelay etı ile de göriiştü." ^ P ciddiobun' Talabani, Ankara'da gerek Türk tarafı. gerekse ABD'lı Bakan Yar- dımcısı Pelletreau'nun arabulucu- luğunda vapılan görüşmelerde. il- kı 1995 yılında Irlanda'nın Drog- heda kasabasında vapılan ve Kürt gruplarını uzlaştırmavı amaçlayan gorüşmelerin, canlandınlarak ge- lecek hafta Ankara"da yapılmasını kararlaştırdıklann sovledı. Talabani. ABDnın geçmışe gö- re daha aktıt ve cıddı olması halin- de uzlaştırma görişmelerinin ba- şanva ulaşacağını söyleverek "ABDnin ciddi olmasını istiyo- rum" dedı. Ikıncisi Dublin'de vapılan top- lantının tersine Drogheda"da van- lananlaşmada. Türkıve'nıngüven- lik çıkarlarına ılışkın endışelerin göz önüne alınacaiı belırtilırken, KYBnın karşı çıkması nedeniyle PKK'nın adı zikredılmemıştı. Taiabani. Türkı>e'nin güvenlık çıkarlarını anlayışla karşıladıklan- nı yıneledı ve bir partı olarak nite- lendirdiği PKK'nin Kuzev Irak'ta işı olmadıgını \e bölgedekı askeri faalıyetlerine son v ermesı gerektı- ğıni belirtti. Talabani. "Bu"(PKK) bir Kürt parrisi değil. bir Türk par- tisidir. Kendi ülkesine dönmelidir. PKK'nin Irak Kürdistanı'nda bir parti olarak faaüyet göstermesinin meşruluğu joktur" dedı 'Türkiye çizgimize geldi^ Türkiye'nin Türkmenlerın Ku- zey Irak'ra oluşturulacak geçıcı yö- netim içınde eşıt haklarla temsil edılmesı yolundakı goruşünün so- rulması üzenne Talabani "Türfci- ve'nin Türkmenler konusunda bi- zimle a\nı çizgiye gelmesinden memnunluk du> uvorum. Biz ken- di bölgemizde Türkmenler'e her türlü hakkı savunduk. Verel yöne- tim içi/ıde de yer almalannı sağla- yacağız" dedı. Ancak Talabani. Ku- zey Irak'taki Müslüman gruplann onaya attıklan "•>ilayet" sıstemıni benimsediklerını söylemesine kar- şın petrol zengini Kerkük'ün Türk- menler adına bir vilayet olarak ku- rulması fıknne karşı çıkarak "Ora- da yalnızca Türkmenler değil, Kürtler de yaşıyor" dedi. Irak ile Bırleşmış Mılletler Gü- venlık Konsevi'nın 688 sayılıkara- rı çerçevesinde diyalog kurmaya hazır olduklannı da belirten Tala- bani. Bağdatvönetıminındebırde- ğışım ıçıne gırdıgıni, kendiierine yönelik ambargoyu kaldırdığını ve taraflar arasında diyalog istediginı sövledı. Çekiç Güç'ün görev süresinin devam etmesini ve Irak birlikleri- nın KDP'ye destek amacıyla Ku- zey Irak'a girmeleri üzenne Türki- ye'ye taşınan bu uluslararası gücün kara unsurunu oluşturan Askeri Koordinasyon Merkezi'nin (MCC) venıden Zaho'ya taşınmasını ıste- dıklennı belirten Talabani, Türkiye \e İran'ın Kuzey Irak için arabulu- culuk yapma önenlennı memnun- lukla karşılayacaklannı belirtti. Cumhuriyefın v ay ımladığı Genel- kurmay Başkanlıgı raporunda, Ta- labani 'nın yenıden oluşturulmasını ıstedığı MCC'nin mısyonunu ta- mamladıgı ve bazı terörist grupla- ra destek verdıgıne dıkkat çekılmış- tı. Bugüne kadar Taleban'a silah çekmeyen Ozbek lider, birliklerini cepheye yolladı Dostum savaşa katddı• Devrik Afgan hükümeti ordusuyla Dostum'a bağlı birlikler, kente giden 2 anayoldan biri üzerindeki geçidi ele geçirmeye çalışıyor. Dış Haberler Senisi - Afganıs- tandan Ozbek lıder Abdül Raşid Dostum, ılk kezbırlıklerınındevrik hükümetın >ardımına göndererek Taleban'a karşı yürütülen sav aşa ka- tıldı. Taleban karşıtı güçler. Kâbil'e gıden iki anayoldan bırinı ele geçır- mek ıçm dün saldınya geçtiler. Taleban 'a karşı uzun süre tarafsız kaldıktan sonra geçen günlerde dev - rik hükümetın yanında yer alan Dos- tum, dün ılk kez çatışmalara katıldı. Devrik hükümet bırliklennın komu- tanı AhmedŞah Mesud'ıın Kâbıl'ın 20 kılometre kuzev ındekı Fabz ge- çidine düzenledığı saldırıda Dos- tum'a bağlı bırlıklenn de veraldığı bildirildi. Fabz geçıdı, Kâbil'e gı- den ıkı anavoldan biri olan Yeni Yol üzerinde bulunuyor. Mesud'un sözcülerinden Merha- büddin Mestan, Mesud v e Dostum kuv"vetlennın çevre tepeleri ele ge- çırdiklennı ve kısa süre içınde geçi- di almava çalışacaklarını bildirdi. Dostum'un kuzeydeıı. Mesud'un ise güneyden saldırarak buradakı Taleban kuvvetlerinı kuşarmayı amaçladıklan görüluyor. Taleban mevzılenne dakikada bırden fazla top mermisi ya da fuze düşerken Ta- leban zaman zaman karşılık venyor. Ancak Taleban yetkilileri. çevre- dekı tepelerın devrik hükümet güç- lerine geçtigı yolundakı iddialan ya- lanlayarak karşı saldırı hazırlıgı içinde olduklannı bıldirdiler. Taleban örgütü. Dostum'un dev- rik hükümet kuvvetlerine katıldığı yolundaki haberlere tepki aösterdi. Askeri kaynaklar Cül'ü yalanladı İran'la göstermelik PKK operasyonu VTJSUFÖZKA.N Taleban militanlan Kabil'in kuzey indeki Fabz geçidinin Mesud ve Dostum'un etine gecmesini engellemeye çalışıyor. Örgütün Enformasyon \e Kültür Bakanı Amir Han Muttaki. Dos- tum'un kendilenne saldırması du- rumunda karşılık vermekten başka yollan kalmayacağını söyledi. An- cak Muttaki. ellennde Dostum'un Mesud'a katıldığı yolunda kesın bıl- gi olmadıgını belirtti. Muttaki, Kâ- bil dahil elegeçirdikleri ve şeriat uv- guladıklan her yeri son adamlanna kadar sav unacaklannı da söyledi. Taleban'ın Kâbil'e giden bir baş- ka anayol olan Eskı Yol'da bulunan HüseyinKotkövüneçoksayıda 122 milımetrehk Rus vapısı D-30topuy- la 122 milimetrehk BM-21 çok namlulu ftize rampalan \e tanklar yerleştirdiğı görüldü. Taleban vet- kilılennın saldırı hazırlıgı ıçmdeol- duklanm söylemelenne karşın söz konusu ağır silahlann sav unma du- rumunda olduğu belırtılıyor. Taleban. Kabil'in kuzeyinde bır köyü ele geçırdiğını de öne siirdü Taleban'ın adını Şenat Radyosu ola- rak degiştırdiği Kâbıl Radyosu. baş- kentin 18 kılometre kuzeyindekı Sa- ka Dara köyünün. iki gün süren vo- ğun çatışmalardan sonra alındığını duyurdu Taleban'ın ıddıası bağım- sız kavnaklarca doğrulanmadı. Kâbil'dekı Taleban yönetimi, ka- dınları bır kez daha uyararak İslamı bıçımde giyınmeye özen gösterme- lenni ıstedı. Şeriat radvosıınun haberinde "Din polisi dev rhelcri kent sokakla- nnda bazı kadmlann yüzü açık ol- duğunu görmüş >e bu kadınlan ka- panmalan için u\amııştır~dcnıl(jı Kadınlara vapılan uyan lar, vöne- tımın tutumunu yumuşatmava baş- ladığı şeklinde yonımlanıyor. Tale- ban milısleri Kâbıl'ı ele geçirdikle- rınde sokaklarda vücutlannı tama- men örten gıy silergiymeyen çarşaf- lı kadınlan sopa ve zincirlerle döv- müşlerdi. BA1NGLADES Darbecilere ceza geliyor • 1975'te yönetime el koyarak ülkenin kurucusunu Öldüren darbecilerin dokunulmazlıkları kaldınlmak üzere. Dış Haberler Servisi - Bangladeş hükümetinin, 1975 askeri darbesini gerçekleştiren liderlerin mal varlıklanna el koymaya başladiğı bildirildi. Darbeciler. ülkenin kurucusu Şejh Mucibur Rahman'ı da öldürmüşlerdi. Daha önceki hükümetin. cunta liderlerine. darbe sırasında yapmış oldukları eylemlere ilişkin anayasal dokunulmazlık vermiş olmasına karşın bugünkü Başbakan. Rahman'ın kızı Şeyh Hasina Yacid lıderlenn dokunulmazlığını kaldırmaya çalışıyor. Darbeye katılmış olan dört eski subayın evini basan polis. subaylann mallanna el koydu. Polis, subaylann yargıdan kaçtıklannı ve bu nedenle yasalara göre subaylann mallanna el konduğunu açıkladı. Sekiz darbeci lider ise dokunulmazlıklarına karşın tutuklandı. Bazı kaynaklar, Şeyh Hasina hükümetinin. gelecek ay yapılacak olan parlamento oturumunda, darbecilerin dokunulmazlıgını kaldınp yargılanmalannı sağlamayı tasarladığını belirtti ler. Keıttin üzerine düşen Boeing 7Ü7 kargo uçağı 24 kişinin ölümüne yol açtı. Ekvador da faciaDış Haberler Senisi - Ekvador'un gü- neydoğusundaki Manta liman kentinin üzerinde kalkıştan hemen sonra patlaya- rak düşen bir ABD kargo uçağın 24 kişi- nin ölümüne yol açtıgı bildirildi. Görgü tanıklan, havada patlayan uçağın yanan parçalannın, ev lenn üzerine düşe- rek gaz patlamalarına neden olduğunu ve çıkan yangınlann 400 metrelik biralanda etkili olduğunu söyledıler. Olay yerinde inceleme yapan kurtannaekıplerininver- diğı bilgıîere dayanarak vapılan açıkla- mada ölü sayısı yaklaşık 24 olarak belir- tildi. Bir sivil savunma sözcüsü. kurban- lann. vanan kırk ev ın enkazının içinde ol- duğunu ve şımdiy e kadar yırmı cesedın çı- kanlabildigını söv ledı. Su sıkıntısı çeken itfaiye görev lıleri iseelliyaralınınyörede- kı hastanelere kaldırıldığını beiıntiler. Amerikan Mıllon Air şirketine Boeing 707 kargo uçağı. üç mürettebat taşıyordu. Havaalanı yetkilileri. vakıtalmak için ala- na inen uçağın, Miamı'yegıtmek için ha- valandıktan bir buçuk dakika sonra hava- da patlayarak düştüğünü bildırdıler. Yet- kililer, kalkışın normal olduğunu ve uçak- tan bir sorun olduğuna ilişkin mesaj gel- medigıni söylediler. Bir ABD kargo uçağı, kalkıştan hemen sonra havada patlayarak bir yerleşim merkezinın üzenne dü ANKARA - Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün, Türkiye ve tran'ın PKK'ye yönelik ortak operasyon gerçekleştırdikleri yolundaki açıklaması. bölge- deki askeri kaynaklar ve ıstıh- barat raporlannca yalanlandı. Kaynaklar, İran'la Türki- ye'nin, PKK'yekarabjrofiak operasyon karan almafarına karşın Iran'ın Türk topçulan- nın PKK kamplanna ateş aç- masına izin vermediğini söyle- diler. İran'ın göstermelik olarak kendi topraklanndaki bazı boş mevzilere ateş açtığmı bildiren kaynaklar, Türkiye ıle ortak operasyon girişimi sonucu, iran'ın, PKK'yi kendi toprak- lannda banndırdığını itiraf et- tigıni vurguladılar. Ankara'ya ulaşan istihbarat raporlannda da. iran'ın PKK'ye yönelik destegınin sürdüğü belirtildi. Bölgedekı askeri kaynaklar, Türkiye ıle İran'ın PKK'ye yö- nelik ortak bır operasyon ger- çekleştirme konusunda görüş birlığıne vardıklannı, ancak gerçekte böyle bir operasyonu- nun yapılamadıgını bıldirdiler. Aynı kaynaklar. Cumhuriyet'e şubilgilen \erdıler „, t"Biz,(lopçu bawryalanmız aracılığıyla fran'daki PKK kamplannı vurmak istedik. Ancak İran buna izin vermedL Kendi silahlan ile kendi top- raklannda bazı boş mevrileri vurdu. Gö/ boyamak için gös- termelik bir girişimde bulun- du. AnlattıMarı gibL kendi top- raklanndaki mevzilere ortak bir operasyon vapılmadı. İran'ın boş mevzilere yaptığı birkaç ahş. nmcuı PKK me>'- zilerine hiçbir etki etmedi. Her şe\ verinde duruyor. Sözüm ona ortak operasyon vapok." Chirac kral gibi karşılandı• İsrail'deki skandal gezisini tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı, yoğun ilgiyle karşılandığı Filistin'de demokrasi ve banş çağnsında bulundu. Dış Haberler Servisi - Fran- sa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. Ortadogu gezısının üçüncüdurağı Filistın'egeldı. Bır önceki durağı İsraıl'de so- ğuk karşılanan Chirac. Filis- tin'de ise büyük bır coşku ve ilgiyle karşılajtı. Batı Şe- ria'nın Ramallah kentıne helı- kopterle gelen Chirac. Fılıstın Devlet Başkam Yaser Arafat ve binlerce öğrencı tarafından karşılandı. îsrail gezısıne ka- tılmavan Fransa Dışişleri Ba- kanı Herve deCharette. Filis- tın gezisinde Chirac'a eşlik et- tı. Chirac Filistin Mechsi'nde yaptığı konuşmada. Filistrnlı- lere demokrasi ilkelerıne ve Israil'ın meşru güvenliği sağ- lama hakkına saygı gösterme- leri çağnsı yapiı. Filistin Mec- lısı'nde konuşma yapan ılk ya- bancı lıder olan Chirac. ba- ğımsız Fılıstın dev letıne v erdı- ğı desteğı yıneleyerek Filıs- tın'ın Israil ıle görüşmelenn- de sürdürdüğü tutıımu onay- ladığını belirtti Ancak Chirac. tek iktidarsahıbinın Arafat ol- duğu ve yazılı bir anavasası bulunmayan Filistin Ozerk Yönetımi'nın işleyi^ıni üstü kapah olarak eleştırdı. Chirac. Filistinlilerın yürütme ve ya- sama kurumlan arasında bır güç dengesi saglayacak kural- lan uygulamaya koymalarını umduğunu söyleyerek de- mokrasi ilkelerini tam olarak u> gulamaları durumunda, ge- nış bır uluslararası destek bu- labıleceklennı belirtti. Chirac, Filıstınlilerden. barış göriiş- melerinde aksamalann şiddet gösterilenne dönüşmesine izin vermemelerinı de istedi. Chirac'm Israil zıyareti sı- rasında Başbakan Benyamin Netanyahu'ya Suriye yöneti- minin Israil ıle ikıli görüşme- len veniden başlatmaya hazır olduğu yolunda bir mesaj ılet- tığı bıldınldı. Fransa Dışişleri Bakanı HenedeCharette ise. Batı Şe- ria'va gıtmeden önce Am- man'a uğrayarak Crdün Baş- bakanı Abdüikerim Kabariti ile görüştü. De Charette ve Kabariti arasındakı görüşme- de. Ordatoğu'da kalıcı ve adil banş ortamının sağlanması için Fransanın ve Avrupa Bir- liği'nın etkın rol üstlenmesi konusu gündeme getırildi. Bu arada. Suriye. Mısır, Iran. Suudı Arabistan ve Filis- tin basını Jacques Chirac'm banş çabalannı överken Isra- il'ın Chirac'a yönelik soğuk tutumunu eleştirdi. Öte yandan Gazze Şeri- di'nde. bır Fılistınlı albaym er- kek kardeşi, maskelı ve silah- lı üç kişinin açtığı ateş sonucu yaşamını yıtirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle