27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLER Cumhuriyet Baynamı tatili • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-29 Ekım C unıhunyet Ba> ramı tailinin iıafta sonu tatili ile b.rleştırilmesi amacıyla 28 eüm pazartesi t'ününün de tatıl olmasını öngören genelgenin Başbakan Necmettın Erbakan "ın imzasına sunulduğu öğrenildı. Alınan bilgi>e göre. kamu çalı^anlarından geleıı şoğun istenı üzerine. Başbakanltk Pcrsonel Genel Mudürlüğii 28 ekim gününün tam gün tatil edılmesi için çalı^malara ba^ladı. Yetkililer. 28 ekim gününde yanm gün mesai yapıldığını. bu iüre içerisinde kamu kurulu>lannda servis. yakıt. elektrık ve su giderlen dıkkate alındığmda çalı$manın ekonomik olnmacağı görii^ünün agırlık kazandığını belirttiler. GATA'da tüp bebek merkezi • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Prof Dr Tümgeneraj Fahrettiıı Alparslan. Üreme Endokrinolojis.i \e Infertiîıte Lnitesi'nin en çağdaş tekniklerle donatıldığını. bebek sahıbi olama\an aileler için en son teknıklerin başanlı bir şekilde uygulandığını sö\ ledi. Almanya'daki kundaklama • ANKARA (Cumhurner Bürosu) - CHP içel Millct\ekıli Fikrı Sağlar. 15 Ekim I996tarihınde Alman\a*nın Karlsruhe kentinde 3 Türkün öliimüyle sonuçlanan kundaklama evlcmini TBMM gündemine getirdi. Sağlar. Başbakan Necmettin Erbakan"a. ola\la ilgili girışimlerde bulunup bulunmadıgını sordıı. Dinar deppem evleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yapımı tamamlanan Dinar deprem e\ leri. 28 ekım pazartesi günü tesJım edılecek. Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'in törene katılma.M beklenivor. Ba\ ındırlık \e İskân Bakanlığı'ndan şapılan açıklamava göre. 28 ekimde Dinar deprem e\ leri afetzedelere te:>lim edilecek. Dinar'da bakanlık tarafından 4 bın 202 konut. 186 tşveri \e 1443 ahır yaptınldı. Çatak'ta çatışma • VAN/Ç\TAk(AA)- Vanın Çatak ilçesinde. teröristlerle kö> koruculan arasında çıkan çatışmada 4 terönst öldürüldü. 2 korucu şehit oldu. Alınan bilgive göre. sabah saatlerinde gözetleme göre\ine gıden kö\ koruculan. ilçenin Övecek Köyü Büyükağaç mezrası vakınında bırgrup teröristle karşılaştı. Çıkan çatışnıada 4 terörist öldürüldü. kö> koruculan Mahmut (48) \e Mehmet Esin (26) :>ehit oldu. Başbakan'm, Demirel'in gezi programındaki ülkeye yapacağı ziyaret yine sıkıntı yaratacaktı Erbakan Almanya'ya gftmiyor ANKARA (Cujnhuri\ ef Bürosu) -Ba^ba- kan Necmettin Erbakan. Alman\a"nın i>- tememesine \e Cumhurba^kanı Süleyman Demirel'in reMni programında olmasma karşın. gitme cğılimine girdiğı Almanya'yı ziyarerten \azgeçtığini açıkladı. Erbakan, zi- varet gündeme geldığinde programların açıklandığını. ancak şu anda öyle bir prog- ramın bulunmadıgını >ö\ledı. Erbakan. Ankara'da bulunan Almarna Federal Parlamento«.u Dıs llı^kiler komis- \onu Başkanı CarlHansHornhues'i kabul ederek birMİregörü.>tü. Erbakan. dün Baş- bakanlık binasında gerçekle^en görüşme öncesınde. Türkiveile Almanja'nın. tarıh- ten gelen köklere sahıp. bırbırine \akın ıkı ülke durumunda olduğıınu belirterek Tür- kiye'nın Almama ile vaptığı ticaretin 10 mil- var dolann üzerinde olduğunu anım<>artı. Erbakan. Almaın a'% ı n\aret edıp etme\e- ceöının sorıılmaM üzerine. zi\aret «ünde- • Carl Hans Hornhues, Erbakan ile yaptığı görüşme öncesinde insan haklan konusunu gündeme getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine, kendilerini ilgilendiren bütün ortak konular üzerinde durulacağını söyledi. bakan ile görüşmelerde bulunacağım, bilgi istejeceğinı" dedı. Adalet Bakanı Şevket kazan da Alman Parlanıento Başkan Yardımcısı Burkhard Hirsch ile dün bir görüşme \apti. Razan. Al- man konuğunun bir süre önce Türk yurtra^- larış la e\ lı Alman kadınların scmal durum- ları ve oturma sorıınları konusunda ba^lat- tığı gıri^ımlerin hangı doğrultuda olduğu- nu belırlemek için Tîirkıyo've geldığıni ak- tardı. Hir.sch'e. bu konudakı çalışmalarko- nusunda bılgı verdığini anlatan Kazan. Tür- kive'deki yabancılara 5 vıl süreyle oturma tezkeresi verılmesi ıçın gereken \asa deği- ^ıkliğı önerısinin TBMM'şe sunulduğunu me geldığinde programlannın açıklandıgı- nı. an:ak ^u anda öv le bir programın bulun- madıgını sövledi. Hornhues de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada. Avrupa'da önümüzdeki gün- lerde çok önemli kararlar verileceğini be- lirterek bu çerçevede kendisinin NATO ü\e- >i ülkelenn fikırlenni aldığını bıldirdi. Horn- hues. görüşmede ınsan haklan konusunu gündeme getırıp getirmeveceğının sorul- ması üzerinede kendilerini ilgilendiren bü- tün ortak konular üzennde durulacağını bıl- dırdı. Hornhues. "Buçerçevede A\rupa'da- ki insan haklan konusu \e bu kunuda vaşa- nan dikkat çekici gelişmeler konusunda Baş- belirttiğini sö\ledi. Alman Parlanıento Başkan Yardımcı- srnın.demokratikle^mepaketi ile ilgili bil- gi edinmek istediğini de anlatan Kazan. şunlan söyledi: *"Biz de kendiierine bazı bilgiler\erdik. Bu bilgileri\erirkenaçıkçaifadeettim; Bu bir lıesap\erme ha\ası ıçındedeğil. sadecebir- binvleyakın ilışkilenolan iki ülkenindost- luk ıli>"kılerı çerçe\esınde olur' dedik. Bu konudakı bazı sorulanna da gereken ceva- bı \t-rdik. Bunlar Türkiye'nûı iç işlerini il- gilendiren sorulardı. Terörle Mücadele Va- sası'nın 8. maddesi> le a\ ukatların cezae\ le- rindeki görüşmeleri> le ilgili sorulardı." Bun- lar Türkive'nin iç meseleleridır \e bunları biz tanzim ederiz' dedik. Bizdiğer ülkeler- deki bu konulardaki düzenlemeleri merak etmivor \ e ilgilennmorsak onların da bizim iç meselelerimize sa\gı göstermeleri gerek- tiğini ifade ettik." HADEP davası İki sanık tahliye edildi ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Halkın Demokrası Partisi'nin (HADEP). 2} Hazıran 1996'da >apılan 2. olağan kongresinde Türk bavrağının indırılerek \enne PKK lıderi Abdullah Öcalan ile örgütün ba\rağının asılmasindan sonra haklarında da\a açılan I 7"si tutuklu 41 sanığın \argılanmasina devam edildi. Duru!jmada. ola\lı kongrenın bant ka\ ıtları izlenirken Fırat Anlı ile Celalettin Eknıen adlı sanıklar tutuksuz yargılanmak iizere tahlive edildi. Ankara 1. No'lu DGM. Türk bavrağmı indirdiği gerekcesişle dün sabah saatlerinde ıdam istemivle \argılanma\a ba^la\an Fa\sal Akcan'ın dosşasinın. HADEP vönetıcilerinın yargılandığı da\a dosvasi ile birle^tınlmesıne karar \enldi Mahkeme Başkanı M. Orhan Karadeni/. her iki davanın hukuki se fiilı açıdan irtibat bulunması nedenı>le birleştirildiğını belırttı. îdam istemi\le vargılanan Fa\sal Akcan. HADEP da"\aM baslamadan önce mahkemede verdiği ıfadede. kongre sırasında Türk bavraöını kendisinin indirdiğini belirtirken bölücü örgütün simgesi olan flanıa ile örgütün liderinin posterlerinı kongre salonuna kendisinin sokmadığını sa\undu. HADEP da\asının öğleden sonraki bölümünde. Ankara DGM Sa\cılıûı'nın adli erranetınde bulunan HADEP 2. Olağan Kongresfne ilişkin kaset ile sanık auıkatlarmın temın ertiklerı video kaset izlendı. Tutuklu sanık a\ukatlan. sa\unmaları sırasında mü\ekkillerinin tahliyesinı isterken tutuksuz sanık avukatları da mü\ekkillerinın duruşmalardan \areste tutulmasını talep ertiler. Ankara I. No'lu DGM'de >aklaşık 11 saat süren duruşmada. daha sonra Bas.kan Karadenız. 18 tutuklu sanıktan Fırat Anlı ile Celalettin Ekmen'ın tahliye edildiğini bıldirdi. Mahkeme heyeti. durusma\ı 22 Aralık İ996 üününe erteledı. Bekir Arda. sağlık karnelerinin degişmesiyle emeklilerin suiistinıal edildiğini söyledi. (Fotoğraf: IPEK YEZDANİ) EmeklilerSendikası'ndan mücadeleçağrısı İstanbul Haber Servisi - Emekliler Sen- dikası Gene 1 Sekreteri Bekir Arda. hastane- lerde emeklilerin suiistimal edildiğini vur- gula\ arak "Tüm emekliler,haksızlığı önlemek \e haklarını aramak için örgütlü mücadele içinde \erlerini alnıalıdır" dedi. Sağlık karnelenmndeğışmesıyle emekli- lerin suiistimal edildiğini. hükümetin gihen vermeyen bır ta\ ır ıçınde olduğunu savunan Arda. "\asada da kişinin bevanı ile yetinil- mesi gervktiği >azılı. O\ sa hastaneierde emek- lilere 'Bugür gıt yann gel". "Şimdi git. ge- lınce kâğıt getir"di>orlar. Karne almadan sağlık hi/nuti \ermi\orlar. Bu vaptıkları. sahtccilikten başka birse> değil" dedı. Arda. bu uvgulamaları önlemek \e yapı- lan haksızlıkları gıdermek için tüm emckli- leri. örgütlü bir şekilde sendikaları ıçinde mücadele etmeşe çağırdı. Arda ^ö\le ko- nu^tu: ~Tüm sağlık kurumları. emeklinin eiindekikarne\k>hi/rnet\ermek/orundalar. Bu yaptıklan. insanı /ora sokmaktan başka birsi'>de0I.Suiisn'nıaliönlü>oru/di>erekasıl kendileri trihnnluk haksı/lık yapıyorlar. Dok- tor. hastane, sağlık hiznıetlerinin başında biz >okuz. Hata, \önetimden ka> naklanı>or. Eğer istenirH 1 çok sağlıklı bir bilgi iletişim ağı ku- rularak tüm suiistimaller önlenebilir. SSK. Bağ-Kur \e Emekli Sandığı, istenirse çok i> i çalıştırılabilir. Ama bunu iste\en \ok." Eski sağlık karnelerini yenilemek isteyen emekliler de bugünlerde ciddi sorunlar ya- şıyor. Emekli Sandığı bınası önünde uzun kuy- ruklaroluşturan emekliler. budurumdan şi- kâyetçi olduklannı belirttiler. Yeni sağlık karnesı uygulamasının emek- lilerin sağlık giderlerini birden tazla kurum- dan karşılamalannı önlemek amacıyla yapıl- dığının sö>lendığinı söyleyen emekliler. "Kendi hatalarının cezasını bize çektiri>or- lar. bu >aşımızda bi/i oradan ora\a koşturu- vorlar" di\e vakındılar. ÖDP C e n e l B a ş k a n Y a r d ı m c ı s ı Kaya: Barış salchrı altında İstanbul Haber Ser\isi - Özgürlük \e Da- yanışma Partısı (ÖDP) Genel Ba^kan ^'ar- dınıcısı ^'ıldınm Ka\a. Türkiye'de barı^ için mücadele eden herkesın saldınyla kar^ı kar- ş,ı\a bulunduğunu öne sürdü. Ka\a. Irak'taki Kürt sorununu çözmek için çaba harcayanla- nn. konu Türki>e olunca silaha \e yargı\a başvurduğunu beltrtti. Saptığı yazılı açıklamada. Yaşar Kemalin cezasının Yargıta\"da onavlandığını. Şanar Yurtatapan'ın tutuklandığını.gazeteci Ragıp Duran'a lOayhapıscezası_\erildiğini._\a\ın- cı A\şeZarakolu \e \azar İsmail Beşikçi'nın işe halen cezae\ inde bulunduğunu anımsatan ÖDP Genel Ba^kan Yardımcısı Kaya. "Tür- kive'de, düşünce özgürlüğu, demokratik hak- lar \e barışı sa\ unan herkes saldın altındadır" dedi. Tutuklu olarak vargılanan HADEP vö- netıcılerının de aynı ortak özellığe sahip ol- duğunu kavdeden Y'ıldırım Kava. HADEP vönetıeılerinin kongrede vayınan bayrak ın- dirme olav ını defalarca protestoetmelerine ve olayı benımsemediklenni açıklamalarına kar- ijiıı bav rağı "politikbir kararla indirdiğini''söy- levenkı^ınijıdavasınınHADEPdava.sı ilebir- le^tirıldiğini belırtti. Bu olayı. politik bir ka- rar için düzmece kanıtlar v aratma çabası ola- rak değerlendiren Yıldınm. şövle devanı et- tı: "Onlar bugün mahkeme önüne çıkarken dün Talabani, geçen günlerde de Barzani, Dı- şişleri Bakanı Tan.su Çıller ile görüşüjordu. Irak'taki sorunu çözmek için çaba harcayan- lar. konu liirkiv e olunca siiaha \e yargı\a baş- \uru\orlar." Kava. tüm bu vargılamalann, "barış\eöz- gürlük istej enlere gözdağı verilmesinin \e ür- kütülmesinin bir parçası** olduğunu belirtti. Dev letin içındeki çesitli odaklann yargı üze- rinde baskı uyguladığını ileri süren Kaya. "vargının 12 Eylülgünlerindeolduğugibi po- litik davrandığına dair çok fazla işaret birik- tiğini'"ka_vdetti. Tansu Çiller'in verdiği demok- ratıkle^me işaretlerinı "politik sahtekârlık" olarak nitelendiren Kava. açıklamasındaşugö- rüşlere ververdı: "Metin Göktepe davasını hâlâ bir sonuca bağ- lamamış olanlar, Manisa'da öğrencilere yapı- lan işkencenin faillerinden hesapsorma>anlar, failibellicina>etlerin üzerine gitme>enler,Tür- ki>e">i biraz daha kesifbir karanlığin içine doğ- ru itmektedirler." Mercümek komisyonu RP'nin aleyhindeki kanıtlar Yargıtay'da • Mercümek Komisyonu Başkanı Mustafa Kul. Yargıtay Cumhuriyet Başsa\eısı Haluk YarHımcı'nın isteği üzerine. RP'nin İslama Çağrı Cemiveti'nBen 500 bin dolaryardım aldığına ilişkin belgeleri Yargıtay'a gönderdi. ANKARA (ANKA) - Mercümek Komı^vonu Baş- kanı CHP Erzincan Mıllet- vekıli Mustafa Kul, Yargı- tay Cumhurivet Başsavcısı Haluk Yardımcfnın isteği üzenne. RP'nin İslama Çağ- rı Cemiveti'nden 500 bin dolar vardmı aldığına ilış- kin beİgeörneklerini Yargı- tay'a gönderdi. Yargıtay Cumhurivet Ba^- savcısı Haluk Yardımcı. "1989 \erel seçimleri önce- sinde RP'nin merkezi Lib- va'cla bulunan İslama Çağ- rı Cemneti'nden 500 bin dolar vardım aldığını göste- ren b«lgelerin basın vavın organlarında yayımlanma- sı" üzerine geçen günlerde biraçıklama vaparak Mer- cümek Komisyonu'ndan kendiierine belge gönderil- medığinı açıklamıştı. Ba- sında daha önce de ver alan belgelerin fotokopileri üze- nnde inceleme v aptıklannı. ancak asıllarının vurtdışm- da olması dolayısıv la sonu- ca ulaşamadıklarını belir- ten Yardımcı. RP'nin kapa- tılması >önünde dava açıl- ması talebinın .sivası partı- lerden de gelebileceğine ı>a- ret etmı.şti. Bu açıklama üze- rine Mustafa Kul. Başsav- cı Y'ardınıcıvı RP'vi koru- makla .suçlayarak belgele- n toplama \e dava açma gö- revinın milletvekılı olarak kendisine değil. başsavcı- va ait olduğunu vurgula- Bu gelişmeler üzerine Yardımcı. Kul'a bir yazı göndererekelındeki belge- leri ı>tedi. RP ile Mercü- mek bağlantısını araştırmak iizere kurıılan komısvonun başkanı CHP milletvekılı Mustafa Kul da Y'argıtay Cumhurivet Ba^savcisı Ha- luk Mırdımcı'nın bu ı^teğı- ne kat>ılık vererek "7.4.1989 tarihinde. 5(W bin dolar tu- tanndaki Bangue Intercort- tinentale An^be adlı banka- mn Paris keşideli çek örne- ğini.çekin uluslararası İsla- ma Çağrı Cemiveti Türki- \e temsilcisi Ammar Ab- düsselam Haribetaramdan Beşir Darçın'a teslim edil- diğine ilişkin Arapça tuta- nak metni ile bu metnin Türkçe tercünıesinin örnek- lerini" Yargıtav a gönderdi. Kul. bıından sonraki aşa1 - mada yargının görev ıni ye- nne getirmesini beklevecek- lerinı ıfade ettı DSP'li Erdoğan Toprak Güneydoğu'da mobil eğitim modeli önerisi ANKARA (Cumhuri>et Bürosu)-DSP ktanbul Nİıl- letvekili Erdoğan Toprak. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı gündem dışı konuş- mada. Günevdoğu'da 2 bin köv okulunun terörtehdıdı nedenıvle kapalı olduğunu anımsatarak buralarda mo- bil-eğıtim proıesine geçil- mesinı önerdi. Toprak. 14 trilvonluk bir vatırımla 2 bin okul-otobü> alınarak Güneydoğu'da eğitim .soru- nunun çözülebileceğini söv - ledı. Nlilli Eğitim Bakanı MehmetSağlam ise Günev - doğu'da terör va da öğret- mensizlik gerekçesivle 2 bin okuluıı kapalı olduğunu. 97 bin öğrencinın okufa gı- demedığinı aktarırken so- runun çözümü için yatılı bölge okullarının va>gııı- laştınlması için çaba göster- diklerını açıkladı. DSP İstanbul Mılletve- kili Erdoğan Toprak. dün TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak ıno- bil-eğıtim projesi önerısinı açıkladı. 2 bin köv okulunun kapalı olduğunu. öldürülen öğretmen savısinın 131"e yükseldiğıni anımsatan Top- rak. mobil-eğıtim projesi- nin Kanada'da uygulandı- ğını anlattı. Toprak. içinde bilgisavar. televızyon. vi- deo ve kütüphane bulunan otobüslerde 40-45 öğrenci- nın rahatlıkla eğitim göre- bıleceğinı vurgulavarak "Bu otobüsler okullan kapalı olan kövlerin bulunduğu \erlere gönderilecek. Her okul-otobüs kövlere ha\a avdınfanınca gidecek. ha\a gIICTvwwAWAv^^^^^w>^^ kararmadan dönecektir. Her otobüs için nıutlaka 5 kişilik tam teçhi/atlı koru- ma \erilecektir" dedı. Mıllı Eğitim Bakanı Meh- met Sağlam. Toprak'a vanıt verirken Günevdoğu'daki okıılları açık tutabilmenin önemıne dikkat çekti. Sağ- lam. veni öğretim yılı bas- lamadan önce vapılan bir toplantıda. öğrencilerin göç nedennlebulunduklan yer- de eğıtilmesi. gerekırse va- tılı bolge okullannın kapa,- sitenin genişletılmesinin gündeme geldiğını anlata- rak sözlerıni şö>le sürdür- dü: "24 bin öğretmen atandı geçen iki üç hatta öncesin- de. Bunun 20 bine vakını. \iizde 80'i, Türki>eçapında gidip göre\ ine başladı. Gü- ne> doğu'da 11 bin 591 okul- dan 2 bini kapalıdır. Gü\en- lik nedeni) leolan \ardır.öğ- retmensi/likten olan \ ardır. 199okulda3bin549'a>a- kın ögrenci, bu vıl \eni bir gelişme> le, taşımalı sistem- le merkez okullarına geti- rilmevecalışılıvor. Şu anda, okulsuz 166 bin 635 öğren- ci adedini. 97 bine düşür- dük. Güne>doğu'daki okul- larımızın açık tutulmasın- da öngördüğümüz sistem. vatılı bölgenkulıı sistemidir. Olağanüstü hal bölgesinde 32 yatılı bölge okulu inşa ha* linde. 1997'debitirUmesiiçin gerekli ödenek teklifi vapıl- nııştır. Bu ödenekler kısıt- lamadan geçirilirse 97 bin okula gideme>en öğrenci- nin sorunlarını çözmek mümkündür." 2 * 3 • • 79 13HMM) vmur »••IIT sunnn . 96 Cannes Fılm Festıvalı En lyı Yonetmen Odul BİBJOELVZ ETHAMCOM PARGO251 33 «3 310 06 16 12 15 14 3O-'6 45-tBOO 2« 15 12 15 14 30-16 «5-19 00 Î1 30 CJffıa-C l«w 24 00 110O-13 15153C-174S-ÎÛ0O-221S 11 1S 13 45 1B 3O-1S T5-J1 45 -M- Wl Bütün acı ve zorluklara tebessüm ediyorlard,.. JUUET BINOCHE OÜVIER MARTINE2 amdaki Süvari 1995 CANNES EN İYİ YONETMEN \ ,1996 CESAR EN İYİ FİLM - MÜZİK - YONETMEN - KURGU J1 JEAN GIONO -ı 1DSO İSTANBUL DEVLETSENFONI ORKESTRAS1 25 Ekim 1996 Cuma Saat 19.00 26 Ekim 1996 Cumartesi Saat I 1.00 Sinema Basyapttı' 25 EKİM'DE SİNEMALARDA PROTESTO(LA HAINE - NEFRET) Yonflmtrı: Mathıeu KaiSOvıtz BeyoflluAUUZAR (293 24 66)12 00-14 15-1630-18.45-21 15 ı»« R Kadıköy AS (336 00 50) 11 30-14 00-16 30-19 00-21 30 • " * ! Erenkoy »POLLOM (362 51 00) 12 00-14 30-17 00-19 30-21 30 JJL Balurkoy«VjAfl (583 1497) 11 00-13 15-<7 00-1900-21 15 Tadeusz Strugala Şef Marıelle Nordmann Arp C. SAINT-SAENS Konser Parçası G. PIERNE Konser Parçası W. LUTOSLAWSKI Senfonı No. 4 ASLAN ClMHNTO'nun Kaılıbnylj . YER AKM BUYUK SALON , Bıletler AKM vc AKMERKEZ sışelerınde satılmaktadır. Bu ilan OyafcHBank m lcatkılarıyla yayınlanmıştır. > ^ ^ CAFE&BAR F^Cem Karaca Uğur Dİkmen Mis Sk. No 20 Beyoğlu/ Rez 293 05 98 - 293 99 73 BAŞAK SIGORTA SANAT GALERİSİ GÜLSEN ERDOĞAN RESIM SERGISI 22 Ekim- 9 Kasım 1996 Şair Eşref Bulvarı 19 35210 İZMİR Başak Sigona Sanat Galerisı, Başak Sıgorta'nın bir kultur hizmetidir. A D A AVNI DİLLİGİL ÖZENDİRME ÖOÜLÜ Athol Fugard Yonecen. Butent YARAR Turkçesı Yucel ERTEN OYNAYANLAR. Hakan PIŞKIN-Devrm ^4AS Martı Sanat Evi 26 Ekim'dan itibartn ıBarohan.ı 330 TJnel-fevoğlu H»r Cumartffi (8.00 8 t l * ^ Nurdan TIYATROOM Serhat ÇOCUK ATATURK Yuzcın-Ynnclvn . Serhat Akka-j H e r C u m a r t e s i S a a t 1 2 . 0 0 v e 1 4 . 0 0 Ataköy YUNUS EMRE KULTUR MERKEZİ Tel 66138 95 URART SANAT GALERİSİ ESAT TEKAND ResJm Sengisi 24 Ekim - 28 Kasım'96 AbdbekpCad18/2NişantaşıTefc (0212)2412183 ALANGOYA ÇOKER "zîguratlar"antik formlar R C M I H S e r c i s ı 8 E k i m - 2 5 E k"i m 1 9 9 6 Galeri B Hûsrev Gerede Caö F,rm SoK No Z 1 Teşvıkjye-İSTANBUL Tei IÛ212I 227 16 5iFax ^0212; 256 10 98 Gaien Pa2ar ve Pazanesı dtşmda hef gun 12 00 18 0O arası açıktı; Ii İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI Şehir Tıyatroları 2 2 E k i m / 2 7 E k i m 1 9 9 6 HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (0212 240 77 20) GAZETECIDEN DOST : Engin GXJWTCN 2:-23-24-;5-26-27EK!M FATİH RE5AT NURİ SAHNESI (0212 526 53 80) K O C A S İ N A N SOYTARILAROKULMÇ.O.) Yon^rCSTDÖSÂîr YÎ^SSBAIKS ÜSKÜDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI rO2l6 313 03 97) ÇATIDAKIÇATLAK BUYyLUGÖL(Ç.a} Yoneten: Engın ULUDAĞ YönetenTtfan DOGANngın ULUDAĞ 22-23-24-25-26-27 EKIM 26-27 E<IM KADIKOY HALOUN TANER SAHNESI (0216 349 04 43) STUDIO OYUNCULARI ŞAHIKATEKAND OYUNCULUK SEÇMELER 26-27 EKİM'96 246 77 25 - 233 51 15 Kültür Sanat nanlannız ıçın: 293 89 78 (3 hat) METROÇANAVARI Yoneten: Engın ALKAN Yoneten:AriIan KACAR 26-?7 EKIM GAZİOSMANPAŞA SAHNESI (0212 S78 60 67) KANLI DUGUN AKILLISOYTARI _ ~YSnetenTBaşaF5SBUNÇtr Yoneten: Denn UYGÖfiER TurVçesı: Turan OFLAZOGLUç 22-23-24-25-26-27 EKIM 26-27 EK OVUN CIİNIİBI S«ll; 2010 ÇİKMtli 20.31. FEIŞEMK: 21.31. CUIH: 20.31 CUMMHSI: is.nı- a n nu* ism IİIET1İR SEHI» TİYATDOUm ElŞftSHI IU CAPIIOL HIUUH GİT« - UlKOâUnH • UMMdir! 0SMAN«r uoıny •M£Z»UIIII VE U M V HHOVH ımn*iM!asısırM* SMnmnMüm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle