25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ CAĞDAŞ YAYINLARI i t . S A M f K A R A Ö R E N nadir nadi'yi uğurlarken (OO.OOCTL ı Fazartama A.Ş. Yeret atan Cad Salkmsöğut SoK. No: 9/B »öaloğu/lstanbul Tei^l^ 31 95/96 Posta çekı no- 666322 Cumhuriyeİ $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI B a s VE L ( D ttj 0 6 l U 5OO.0O0TC Cad SalkımsMut Sdk. No-9/B 1'4 01 95/96 Posta fekı fto 686322 SAYIZ5850 / 60000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YÜNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDfc NADİ (1945-1991} ,a4BdM1896PffiŞB«t IIF'den REFAHYOL'un denk bütçesine 'ret' hayali• Jluslararası Para Fonu'ndan Erbakan-Çiller omkJığma eleştiri: Bu rakamlan onaylarsak düıyadaki güvenilirliğimizi zedeleriz. ıtomatiğe bağlandı REFAHYOL'un nıııııdu zaııılar • iayali gelirlere dayalı kaynak paetierinin fiyaskoyla sonuçlanması üzrine "zam da yok. vergi de" sloganıyla işhşına gelen REFAHYOL hükümeti, Kİ~ ürünlerine sürekli zam yapıyor. H : Sayfada niuhalefet topa tuttu 'Erbakan işi bütçe' • VNAR DSP ve CHP. REFAHYOL büçesine ağır eleştiriler yönelttiler. Başbakan Yadımcısı Tansu Çiller ise bütçeyi "lOBÎ'lere kaynak aktaracağız" sözleriyle sa\Jndu. • 9. Sayfada • Ankara'daki incelemeleri sonucunda Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'e sunduğu raporda İMF. "Böyle bir bütçe ancak 'hayalperest' bir yaklaşımla hazırlanabılir" görüşüne ver verdı. • IMF raporunda. "bütçede iç-dış borç faizlerinin düşiik tutulduğu", "gelır" kalemlerinın açıkça "şışırıldiğı" ve hayali bir denklik varatıldığı vurgulandı. •Erbakan hükümeti ile stand-b> "a yanaşmayan IMF'nin, bütçeye de ••kırmızı" ov vermesi sonucunda. Türkiye'nin dışarıdan kredi bulması zorlaştı. •Hükümetin abartılı verilerine bakan IMF. "Bu rakamlara bakarak bütçenize sözlü güvence vermeyi bile ciddıyetsizlik sayıyoruz" diye ağır bir dıl kullandı. ESfM YBHriı haberi • 9. Sayfada SON KARARI DANIŞTAY VERECEK Mumcu suikastında 'kusur' tartışması • Ankara 4. Idare Mahkemesi'nin. 24 Ocak 1993 günü otomobiline konan bombanın patlaması sonucu öldürülen gazetemiz yazan Uğur Mumcu'vu hedef alan suikasrta, devlet aleyhinde verdiği tazminatla ilgili karann gerekçesi ile Danıştay'ın temyiz incelemesi sonucu alacağı karann, yargıda yeni bir tartışmayı gündeme getireceğı bildiriliyor. • Ankara 8. Idare Mahkemesi'nin. Uğur Mumcu'nun kardeşi avukat Ceyhan Mumcu'nun açtığı manevi tazrninat davasıvla ilgili verdiği daha öncekı kararda. davacının olayda maddı birzararının söz konusu olmadığı belirtilerek. davacının, kardeşinı kaybetmiş olmasmdan dolayı duyduğu üzüntünün toplumca paylaşılmasının bir ifadesi olarak ıdarenin sembolik anlamda 5 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmedildıği bildirilmişti. • 3. Sayfada Türldye'den ceza Avrapa'dan ödiil• Bir yazısı nedeniyle DGM'nin ceza verdiği Yaşar Kemal, Isveç'in 'Söz Özgürlüğü Ödülü'ne değer görüldü. Uppsala Üniversitesi öğrencilerinden oluşan jüri üyeleri, ödülün Yaşar KemaFe 'demokrasi, insan haklan ve fikir özgürlüğü için verdiği mücadele* nedeniyle verildiğini açıkladı. CURHAN l'ÇKAN Yaşar Kemal, DGM'deki sorgusunda, "Sizi dünya mahkûm edecek" demişti. STOCKHOLM - Isveçın Uppsala kentınde 20 vıldır faali- yette bulunan ve ıki v ılda bir "Söz Özgürlüğü ÖdüiiT \ eren "Kenne Fant Konuşma \e Fikir Ozgürlü- ğü\akfi". 1996-1997 vıhödülii- nü \aşar Kemal'e verdı. Uppsala Ünıversıtesı öğrencilerinden olu- şan jiirı üyeleri. 30 bın tsvec Kro- nu değenndekı ödülün Yaşar Ke- mal'e, "demokrasi, insan haklan vefikir özgürlüğüiçin \erdiği mü- cadek nedeniyleveriJdiğini" açık- ladı. Ödul onumüzdekı yıl Lpp- sala'da düzenlenecek bir törenle verilecek. Belgesel fılmcı Kenne Fant'ın. yalnızca tek bir görüşe ızın olan düşsel bir ülkenın anla- tıldığı filmı. "Monasmanien 1995"ın gelıriyle 20 yıl önce oluş- turulan vakfın Söz Özgürlüğü Ödülü'nü daha önce kazananlar arasında. Bangladeşli yazarTesli- meNesrin, Isveçli yazar P. H. Hol- mo^ist. Güney Afrikalı >azar AndreBrink. Uluslararası Af Ör- güfü ve Polonyalı ışçı lıderi Lech VValesa bulunuyor. Bu yıl açıklanan ve 1997 ödü- lü olarak verilecek olan ödüle. Italva'da mafvaya karşı tek başı- na dırenen Barones TeresaCordo- patri ve Londra'dakı İnsan Hak- lan Örgütü Article 19da aday gös- tenlmişti. Yaşar Kemal'e verılen "Kenne Fant Söz Özgürlüğü 96/97" ödü- lünün resmı gerekçesi şöyleaçık- landı "Ya^ar Kemal, hem edebi- yat dalında hem de gazetecilikte baskıva ve polifik haksızlıklara karşı demokrasi için >erdiği kişi- sel ve bazen de valnız' uğraştan orürii. Türkive'de insan haklan ve özgürlükler için avdınlan bir ara- \a getirdiği. onlara destek olduğu için Kenne Fant Yakfi'nm ödülü- ne uvgun görülmüştür." MUHALÎF YARGIÇLAR DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK İSTEDI • 7. Sayfada 'SeçmenDSP'yi terkediyor'Tanla Ve KÖSe. yönetimi eleştîrdİ DSP'de isyan edenlerin arasına katılan Istanbul Milletvekili Bülent Tanla, grup toplantjsinda, "Seçimlerden bu yana DSP seçmeninin yüzde 19'u partiyi terk etmiş. Sendikalarda, kültür- sanatta, sporda, seçimlerde namevcuduz"eleştirisinde bulundu. İstanbul Milletvekili Tahir Köse de "Örgütler sık sık görevden ahndığından güvensiz, itibarsız; millenekilleri dışlanıyor. 10 yıldır aynı sorunlar yaşanıyorsa bu örgütlenme modeli gözder geçirilmeli" d'edi. Bülent Ecevit, eleştirilere "'Proje ve cözüm üretiyoruz. Ancak tevazu gösterdiğimizden yeterince anlatamıyoruz" karşılığını verdi. • 4. Sayfada KurUCUİardan 233'Ü İlk yilda İhraç edİldİ Parti yönetiminde yer alan ve partideki demokrasi anlayışına karşı çıkanlara tepki gösterenler, bir süre sonra aynı yakınmalarla muhalefet safına geçiyor. DSP'nin 612 kurucusundan 233'ü birinci kuruluş yıldönümü gelmeden ihraç edildi. Geri kalanlann yüzde 9O'ı ise partiyle ilişkisini kesti. Partinin kuruluş öncesindeki sözcülerinin tamamı DSP'den aynldı. TBMM'de HP'den transfer ettiği milletvekillerinin hiçbiri partide değil. Eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılan da Öyle. IstanbuFda bugüne kadar görev yapan 12 il başkanının tümü de önce atamayla geldi. MtYASEİKNUR'unhaberi• 4. Sayfada TURBAN DOSYASI Kayıtlar 8İÜ1Kİİ• TURBAN"ın, birçok yolsuzluğun döndüğü Çeşme Oteli'ndeki 1995 yılına ait çok sayıda evrak ve bilgisayar kaydı silinerek yok edildi. Yapılan incelemede. 4 Aralık 1995 tarihindeki 5177 adet bilgi kaydının 6 Şubat 1996'da sıfırlandığı ortaya çıktı. AYŞE SAVTN A.NKAR.A - TURBAN"m. lcurum yöneticilerinin ılişkı kur- duklan şırketlerle 34 milvar lı- ra zarara uğrattıkları Çeşme Oteli'ni. özelleştırme de kurta- ramadı. Yolsuzlukları örtnıek için bilgisayar verilennı sılen ış- letme yöneticilerinin. ozelleş- tirmeden 9 ay sonra. Çeşme OtelTne çeşitli firmalardan malzeme alımı yapılmış gibi göstererek 15 milv ar iirav ı zim- metlerine geçırdiklerı belırlen- dı. Malzeme alımı vapıldığı be- lırtılen firmalann da "hayali" olduâu saptandı. TÜRBAVdaki volsuzluklar- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te TURBAN'DA AVUKAT K.IYIMI • 19. Sayfada BUGÜN KİTAP Bu BİTİm Dünyamız • Gecekondulardan iki çocuk; çıkmışlar bir tepeliğe, dönmüşler sırtlarını artları sıra uzanan dünyaya. Onların dünyası; çamurlu patikalar, çöp yığını tepeler... Gene de kendilerince mutlu ve umutlular... Kolay mı büyiik kentte gecekondu çocuğu olmak? Gelecekte bir de imar geçerse bölgelerinden, zengin olmaları bile işten değil! (Fotograf: KAAN SAĞANAK) GUNCEL Cl \E\T ARCAYUREK Cumhuriyet'le birlikte Durun, Bekleyin, Uyuyun... Soruyorum: Derdin çok, hemderdin yok olduğu dö- nemlerden geçerken karamsarlık uçurumuna yuvarlan- maktan bir anda kurtulabilir mi insan? Gelişmelere bakarsanız, sorunun yanıtı olumsuz. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum? Türkiye'nin gün- demini artık şeriat özentisi eylemlerle medyadaki dinsel yayınlar oluşturuyor. Sokak ya da salondaki Islami eylemler veya RP'nın kurnazca düzenlediğı, asıl amacı Islami Türkiye Cum- • Arkası Sa. 19, Sü. Vde Kürtlere Ankara randevusu Kuzey Irak'ta çarpışan grupları uzlaştırmak için Türkiye yeniden devrede. Barzani ve Talabani'nin temsilcileri haftaya başkentte buluşacak. • 10. Sayfada Dünya silahlanmaya çaresiz BM'ye göre gelışmış ülkelerin bir yılda yaptıkları askeri amaçlı harcamaların tutarı giderek artıyor. • Arka Sayfada 'Arabistanlı Lawrence' ekranda David Lean'ın 4 saatlik başyapıtının başrollerinde Peter OToole ve Ömer Şerif var. Sinemaseverleri uzun bir gece bekliyor. Rating kaygısıyla film gece yansı başlayacak. • / Z Sayfada Uygarlıkların izinde Zeyrek, Fener, Balat forumu... Tarihsel semtlerin kurtarılması için tarihsel mekânlarda tarihsel sözler verildi. • 15. Sayfada Dostum da savasa katıldı Bugüne kadar Taleban'a sılah çekmeyen Özbek lider, birliklerini cepheye yolladı. • 10. Sayfada BORSA ûDun 83.772.33 Öncekı 81.504.41 DOLAR Dün 95.500 Öncekı 95.600 MARKJ ûDun 62.700 Öncekı 62.350 ALTIN ODun 1.182.000 Öncekı 1.182.000 HADEP davası Iki sanık tahliye edildi • AraJannda HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak'ın da bulunduğu4I sanığın yargılanmasına devam edildi. Fırat Anlı ile Celalettin Ekmen adlı ^anıklar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. • Mahkeme Başkanı. Türk bavrağını indirip yerine PKK'nin bavrağını asan Faysal Akcan davasının HÂDEP davası ile birleştirildığini söyledi. I 6. Sayfada Buca'da DHKP-C infazı • 1992 vılının Ekim ayından bu yana devlet ile işbirliğı yapmakla suçlanan ve göğsüne "cezalandırıldı" şeklinde vazı asılan Ibrahim SerteFin vücudunda 30'a vakın şışlenmeden kavnaklanan yara bulunduğu bildırildi. • 19. Sayfada " "SALDIRIYI OR.AL ÇELİK ORGANİZE ETTİ" • 19. Sayfada RPGECESİNDE GAZETEÇİUERE SALD1RI • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Haşat Bütçe... DRYP hükümeti hazırladığı 1997 yılı bütçesiyle eko- nomi bilimine iki yenı kavram kazandırdı: - Hayali dengeler yasası... - Oynak rakamlar yasası... Bu iki yeni kavramı, IMF'nin beyinsiz yetkilileri kav- rayamadığı için "pes" ettiler, "Bizbu bütçeden birşey anlamadık. Hiçbir sorumluluk altına girmek istemıyo- ruz" deyip çekildiler. Cahillik zor bir şey. IMF heyetinin hacı-bacı bütçesi- • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle