25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Dört saatlik süresiyle 'sabır' isteyen başanlı bir serüven sineması örneği ekranda w Ingiliz casııs'a yedi Oscar CINE 5 22 50 TV Servisi - Ingılız sıne- masinın ustalanndan David Lean"ın epık ba^v apıtı "Arabistanlı Lavvrence" değı*ık uzunluklardakı kop- yalanndan hangısının goste- nleceğını bılemedığımız bır şekılde Kanal D ekranlanna gelecek bu gece yansi Thomas Eduard Lavvren- ce (O'Toole) Oxford"dakı ogrenımı sirasinda. Haçlı ka- lelerı uzerıne arastırma yap- mak ıçın gıttığı Mısır"da, Araplar \ e Arap y asam tarzı ılebuyulenır Bınncı Dunya Sa\ası'nın patlak \en^ı\le orduya katıldığında. Arapça bıldığı \e Arapları ıyı tanıdı- ğı ıçın Prens Faysal onculu- ğunde Turkler \e muttefik- len Almanlara kanji gırı^ılen Arap thtılalı'nı "incele- mek uzere Gızlı Istıhbarat Orgutu nce o bolgeye gon- denlır Prens Faysal'ın yar- dımıyla Arap kabılelennı bırlestınr \e Turklerın sa- vunduğu Akabe yı ele geçı- rır Ancak Dema da Turkler Lawrence ıyakala>arakona ı^kence ederler Lau rence Arapiann Şam'ı ele geçırme- sınden kısa bır sure once In- gıltere'ye gondenlır \e ora- da bır motosiklet kazasında yasamını yıtırır Lean'ın bu klasık seruve- nı, yonetmenın uzun sinema yasamının en çok beğenı top- layan filmı olarak Caldı 7 0 mm'lık kusursuz çekımı, guçlu ovuncu kadrosuyla kendınden emtn, usra ışı bır destan olan "Arabistanlı La« rence". eklenen 20 da- kıkalık bırbolum veduzeltı- len ses ka\ dı\ la 1989'da \e- Kanal D 23 40 Arabistanlı Lavvrence - Lawrence of Arabıa / Yonetmen David Lean /Senaryo Robert Bort / Oyuncular. Peter OToole, Alec Guinneşs, Anthony Quinn, Ömer Şerif, Jack Havvkins, Jose Ferrer, Arthur Kennedy, Donald Wolfit, Claude Rains, Anthony Ouayle / 1962 Ingıltere yapımı, 227 (yada 216-221) dk Peter OToole'ü ilk başrolünde bir >ıldız vapan tllnıde Ömer Şerif de \ar. nılendı Fılmın kurgusu \ e ozellık- le çol sahnelerınde kamera çekımlerı nefes kesıcıdtr Ancak tum bu y onlerıne kar- şın filmınde Lav\rence'ın çelıskılı kısılığının ıçyuzune aıt bır ıpucu \enlmez ayrı- ca dort saat suresince bolum- lere butunluk \erecek tutarlı bır bağda voktur Fılm. yaygm bır mılı ıç- tenlıkle yansıtmaktadır. ba- şansinın. sev ılmesının \ e ka- zandığı>edı Öscar'ın sırrı da burada yatmaktadır sanırız •"Arabistanlı Lawrence" şu dallarda Akademı odulu- nu kazanmıs.tır En ıvı film yonetmen goruntu yonetme- m (Frederiek A. Young). sanat yonetımı (John Bo\, JohnStoll). ses(JohnCo\) kurgu ( \nne Coates) mu- zık^Maurice Jarre) Son bır not İlk başrolun- debıryıldızolan PeterO'To- ole"un oynadığı rol ondan once Albert Finney'e teklıf edılmıs. ancak oyuncu rolıı gerı çe\ ırmis Kanal D 22.00 Yetiştirme yurtlan T\' Sen isi - Uğur Dün- dar"ın sunduğu "Are- na"nın "gizli kamerası" bu kez bır "vetiştirme vurdu'"nun korıdorların- da Denızlıdekı Çocuk Esırgeme Kurumu'na aıt bır yurtta kız oğrencılere atılan da> aklar \ e y onetıcı- lerın yanlıs tutumlan goz- ler onune senlıyor "Oto- yolda Elektronik Sov- gun" konulu bolumde ba- zı otoyol giselennde yapı- lan "vurgun"anlatılacak Son bolumde ıse geçen hat- ta yavın suresinın uzaması nedenıyle ekrana geleme- yen de\letın vatandaı>ın can \e mal gu\enlığının sağlanmabi ıçın bır kente gonderdığı zırhlı araçların bazı kamu gore\lılerınce tanhı e»er kaçakçılıgmda nasıl kullanıldıklan ortava Kırca'danmasal T\ Ser% isi - Le\ ent Kırca \ e ekıbının hazırladığı "'Ola- cakO Kadar"dorduiKuboluınu\le>a\ını[aniNor Kıaa "Jet-ski" adlı parodıde Ozer Çiîler tıplemesivle ekrana gelırken "Bu> üklere Masallar"da ıse Omer Se>fettin'ın >4 Pembe İncili Kaftan" adlı masalı canlandırılacak "Bu Kaza Başka Kaza" adlı skeçte Maturk Havalımanı'nın pistındençıkan uçaklar %- ti"\ealını\or HatızaMnıkaybe- denlerle ılgılı bır dığer bolumun ardından • t Dö\ülen Ni- şanir'da ıse Turkıve'de kddın dovmek konulu skeç >ayım- lanacak (Kanal D, 20.50). " adlı masal canlandırılacak. Show T\' 17 50 Umut Dünyası Yonetmen-Senaryo Safa Önal / Oyuncular Tarık Akan, Necla Nazır, Bülent Kayabaş, Halit Akçatepe, Mine Sun, Şükriye Atav, Atıf Kaptan / 1973, Akun Fılm TURH4AGLRKAN \ oksul bır matbaa ısçı- si\le kımsesız hasta bır kı- zın acj gerçeklerle dolu dsk \e evlılık o\kusu Safa Önal ın \9"1 te \onettıgı •'Imut Dün\ası". buyuk kentın kenarsemtındekı ku- cuk ınsanlannyasantılarını. ıhskılennı. dostluklarını dayanı^malannı. bırbırlerı- ne sahıp çıkmdlarını. yoru- ma kaçmadan pembe ger- ı,ekı,ılık(,ızgi5indedoğal bı- çımdeanlatan sınemamızın duzeylı orneklerınden bırı Fılmde. uzakbırulkeyegoç duslerı. yoksul mahaİle de- korundakı gundelık yasam- İH, maxhaa.çevresınden bır Küçük insanlar üzerine kesıtte sergılenıyor Istanbul un Cağaloğlu semtınde kuçuk bır matba- adaçalısarak Avustralya'ya gıtmek ıçın para bmktıren 4hmet (Tarık \kan) kıra- cı olarak oturduğu yaslı bır kadının Zeytınburnu'ndakı tek odalı e\ının onunde Zeynep (Necla Nazır) adlı hasta bır kız bulup acıyarak ıçerı alır lyılesınceye dek onu konuk eder \ eiıştırme yurdunda bu- yuyen. vanındaçalıstıgı ter- zı tarafından hırsızlıkla suç- lanarak do\ ulen kızla arala- rındagonulbağıoluşur \la- halledededıkodularartınca. ev sahıbının(Şukrije -Vta\) baskısiy la ortadan kay bolan Zeynep'ı Ahmet el ılanları bastırarak her yerde arayıp bulur *• Bekârlar - Sıngels / Yonetmen-Senaryo Cameron Crowe / Goruntu Uli Steiger / Muzık: Paul VVesterberg / Oyuncular Matt Dillon, Brıdget Fonda. Campbell Scott, Kyra Sedgewick, Sheila Kelly, Jim True / 1992ABDyapımı, 99 dakıka. MIRATÖZER Bekarlığı keyıfle \â$d- mak ENİılığıhıçdusunme- den, sikı bır "grunge" par- çası e^lığınde gunu yakaia- nıak "Vasa'*yı bır kena- ra atıp. sevmek, se\ılmek se\ı^mek. sonrasızlığı du- yumsamak Bır bakıma "anarşizm"ın ana damar- lapndan bındır bekarlık "İllegal" \aı>amın ızlennı surmektır Toplum ıçınde her zamdiı "uzaktan bır bakış"la değerlendırılen, "başka dun\alardan gel- miş yaratıklar" gıbı bakı- lan bekârlar bu yazının ko- nusunu olu^turan fılmın te- mel oğelen Gazetecı kokenlı senarıst- yonetmen Cameron Cro- we'un ımzasını tasıvan "Bekârlar". "bekâr olun >a da olmavın" yakın bu- iacağınızı umdugum keyıt- lı bır film Dort, bıraz daha genış. duiunduğumuzde altı. hatta sekız-on bekânn dunyasına derınlemesıne bır daİı> \a- pan \onetmen, bu ınsanla- rın ya^amlarına son derece "gözleme da>alı" bır ba- kis fırlatıyor Bas kısılerı- mız sunlar Steve (Scott), Lında (Sedge^ich). Janet (Fonda) veClıff (Dillon) Steve Janet veClıff,yalnız- ca bekarların kalabıldığı bjr apartmanda kom^udurlar Ste^e. Lında yla karsılasır. ondan hoşlanır \e ateşlı bır ılışkıya^ar ünda'nınhamı- le kalması ıslerın sarpa sar- masına yol açacaktır Bu arada ClıtTle Janet arasında da daha tarklı bır sorun ya- şanmaktadır "Cool" bır "grunger"olan Clıff Ja- net'la bırlıkte olmasına kar- ijinonakarşı "ilgisiz" dav- ranmaktadır Janet dj bu ıl- gısızlığı kıımak ıçın elınden gelenı yapmaya karar ve- 'Bekârlar'ı anlamak Film, bekârlığın "sultanlık" değil de bir "karşı duruş' olduğunu sa\lı><u. "Bekârlar"da yonet- men C roue. ozgurlugun ta- dıyla "zincire»urulmak" arasında ıkılem ıçınde kalan bırev ın. durum karşısındakı tutumunu. buy uk bır cosku- nun kapıp ka\radığı ania- tımla y etkınce sınemaya ak- tarıyor Erkeğın \e kadının cınsellığının yanı sira, bır- bırlennde aradıkları bırçok ozellık olduğunu \urgula- vanvonetmen bunusovler- ken cınsellığın "ust basa- mağı"oluşturduğunu da be- lırtmeden geçmıyor Fılmı ızlerken yasanan coskunun bır ba^ka nedenı de yapımın her anına sınen \e Seattle'da geçen tllmde bu kentten kavnaklanan "grunge" turu muzıgın kullanımı Bu turuıı "ana"' adları Pearl Jam. Soupd- garden, AliceinChainsgı- bı gruplan goruntuleny le ız- lemekve fılmın "ke> if nok- tası"nı odaklayan bır du- rum Bekârlığın "sultan- lık" değıl de bır "karşı du- ruş" ınsanııı uzun sure belkı de hıçbır zaman terk etmemesi gereken bır "a\- rıcalığf'olduğunu sa\ la- mak. "Bekârlar"ın \e bı- raz da otesınde bemnı gıbı bır y ığın bekarın dusuncesı Onavlamak ya da Lırs! çık- mak sıze Aşk uğruna 6 dönüş' TV Ser>isi - Michael Caine. bır caz kulubu sahı- bı olmuş sabık M İ6 aıanı roluy le bu rutın genlım fıl- mını bastan sona sırtında ta- sıyor Sean \ oung ıse ABD buy ukelçisinm karisı olarak fevkalade seksı Zaten Ca- ıne'ın yenıden casusluğun tehlıkelerle dolu dunyasına adım atmasına yol açan da bu cınsel cazıbe \ a^ını ba- şını almış Caıne genç kadı- na tena halde tutulunca onun bır istegını yerıne ge- tınneyegırıijiyor Sean V oungt ve>li£hael Caine \J Voung'agoreeskı bırası- ğı onu ateşlı maıculjrını magazın basınına aıılatmak- la tehdıt etnıektedır \nı,ı Caıne ıle bır polis dostu bu eskı se\ üilıy ı kohne bır otel- de kistırdığında. cesetler usi uste y ığılma\ a bdslar \ e C d- ıne kendını bır anda bırcı- ııavet sorustunnasinın otekı laratında bulur Açıkçası. bu sabık aıan Caıne ıneskı karakterlerııı- den Harr) Palnıer ı d.ı lıa- tırlatmaktadır at\ 02 Mavi Buz - Blue lce/ Yonetmen Russell Mulcahy / Oyuncular Michael Caine, Sean Young, lan Holm, Bobby Short, Alun Armstrong, Sam Kelly /1992ABD yapjmı, ]Qö dakıka. KENT HABERLERI (jEREKLİ 1 lSu kesintisi • Istanbui Haber Servisi - Elmalı-Beykoz ısale hattında yapılacak bakım \e onarım çalışmalan nedenıyle \arın, bazı semtlere su venlmeyecek 08 00 ıle 24 00 arası su \enlmeyecek semtler sunlar ""-\nadoluhisari, Kanlıca Çubuklu. Beykoz 'v.nadolu Kavaâı. Tokatkoy Ortaçe>me C'ğdem Mahallesı. Soğuksu. Yalıkoy \e Incırkoy ÇGD'de sohbet toplantıları • İstanbul Haber Servisi - Çağdas Gazetecıler Dernegı İstanbul Şubesı, 15 gunde bır "Persembe sohbetlerı" duzenlemeye basladı Bugun duzenlecek ilk toplantıda "Basın ahlakı' konusu ıslenecek Apoletlı Medya kıtabı yazarı Ragıp Duran'ın katılacağı sohbet toplantısı. bugun saat 19 00"da demeğın Mıs Sokaktakı lokalınde yapılacak THY'de telefon arızası • İstanbul Haber Servisi - TH't nın IstanbuTdakı genel mudurluk santralının ve rezerzasyon teletonlarının arızalanması. volcular \e Ataturk Havalımanı çalışanlarını zor durumda bıraktı -\riza nedenıyle rezervasyonlaryapılamazken genel mudurluk bınasi ve Ataturk Havalımanı ıçınde kullanılan 1HY dahılı konusmaları da gerçekleştınlemedı Turk Telekom yetkılılerı. anzanın kendılerınden kaynaklanmadığını ıfade ettıler CHP'lilerin mektubu • İstanbul Haber Servisi - CHP'lı 6 mılletvekılının. Genel Baskan Denız Baykal'a yazdıklan ortak mektubun tam metnı. Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın çıkardığı ""Bızım Gazete"de 25 ekım cuma gununden ıtıbaren yayımlanacak CHP mılletvekıllen Prof Dr Âydın Guven Gurkan Mahmut Isik Ercan Karakas Seyfi Oktay. Celal Topkan ve Şahın Uiusoy "un yazdıklan ortak mektup. "CHP Kendını Tartışıvor' başlığı ıle okurlara sunulacak Belediye meclisinin gündeminde elektrikli araç kullanımı konusu var Âdalar'da ulaşım tarbşması Saldırıya kınama • İstanbul Haber Servisi - HADEP ve ODP Sanyer ıl,e orgutlerı Eğıtım-Sen Sanyer Orgutlenme Burosu. Sırıver Halkevı. Tarabya Halk kultur Merkezı. Sanyer Sanat Tıyatrosu ve Dağevlerı halkevlen. vaptıklan ortak yazılı açıklamayla pazargunu HADEP Sanyer ılçe bınasına duzenlenen saldırıyı kınadılar ADD'nin tepkisi • İstanbul Haber Servisi - Ataturkçu Dusunce Demeğının K.artal Şubesı ne 20 ekım gunu yapılan sildinnın ardından dun bır açıklama yapan Baskan Celal L'lgen. "Bu saldırılar bızı Ataturkçu ve çağdas. ç^gımızden donduremeyecektır" dedı Demokrasi çzgısınde her turlu uğrası yapacaklannı vurgulayan Llgen, •"Gaflet ve hıyanet çetelenne. bıravuç beynı vkanmi!} çocuklara verılecek odunumuz yok" dıye kjnuştu Sepvis araçları izin belgesi I İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da "Okul Servıs Aacı Guzergâh Kullanım Izın Belgesi ' almak isteyen frmalar v e esnafın. en geç 31 ekım perşembe gunune kıdarTrafik Denetleme Şube Mudurluğu'ne bışvuruda bulunmaları gerektığı bıldırıldı ^> apılan a,ıklamaya gore. bu surenın bıtımınden sonra yıpılacak basvurulann kabul edılmeyeceğı vargulandı İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un tanhsel mesıre verı olarak "Prens Adalan" adıyla bılınen Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büvukada da motorlu araç yasağına karsı "alternatif çözumler" aranıvor Kendı ozel otomobılını de Bostancı'da bırakarak resmı mesaısınde bıle makam otosu kullanmadığı ıçın duyarlı çevrelerın sempatısinı kazanan Kay makam Mustafa Farsakoğlu. doğası ve kulturuyle çok ozel bır ılçe olarak tanımlanan Adalar'da faytonlu ulasımın surmesinden yana Buna karşın belediye medısi ıse "Alternatif • Kaymakamın bıle otomobıl kullanmadığı Adalar'da ulaşım ıçın eiektnklı araç seçeneğının gundeme getırılmesı, ılçedekı duvarlı sakınler \e çevrecı kuruluşlarca kaygıyla karşılanıvor ulaşım aravışları" ba^lığı altında. bır suredır dıle getırılen "akiilii (elektrikli) araç kullanımı" konusunıı sonunda gundemıne aldı Meclısın bugun yapılacak toplantisinda. îskele konusuvla ılgılı gorus.meiere bağlı olarak faytonun dışında ne gıbı ulaşım araçlarının da Adalar'da kullanılabıleceöı tartışmaya açılacak Bazı meclıs uyelerı. ozel yapılmış elektrikli otoları savunurken duyarlı ada sakınlerının tepkısınden çekınen dığer uyeler de tartışmada "sessiz" kalmayı yeölıyorlar Butun bu gelı>meler ıçensınde Ada Dostları Derneği, Mimarlar üdası. ÇEKÜL gıbı kurulus temsilcılen ıse "akiilii bile olsa Adalar'a motorlu araç sokulmasının sozde uvgarlık adına işlenen veni bir cinavet olacağını" belırtıyorlar Burhan Felek ödül töreni 4 kasımda İstanbul Haber Servisi - Turkıye Gazetecıler Cemıvetı (TGC) tarafından Burhan Felek'ın adına konulan "Basın Hizmet Odülleri" 4 kasımda sahıplerıne \enlecek Cemıyet bınasındakı odul torenının vanı sira Burhan Felek Konferans Salonu'nda "Anılarla Burhan Felek ve Diınden Bugüne Gazetecilik" konulu bır toplantı vapılacak Toplantıva, Abbas Parmaksızoğlu, Nezih Demirkent. gazetemız Genel \ ayın 'ı onetmenı Orhan Erinç ıle Okşan Atasov konuşmdu olarak katılacak Toplantıdan sonra Basın Hizmet Odulu nu kazanan uvelere anı plaketlerı sunulacak Cemıyet taratından verılen "Turkive Gazetecilik Başarı Ödulleri" vans.ması ıçın de yapıtların. 22 Kasım 19% saat P 0 0 yekadar cemıvet genel sekreterlığıne ıletılmesı gerektığı belırtıldı TGC den yapılan açıklamada odullerın. 15 Kasım 1995 ıle 15 Kasım 1996 tanhlerı arasında gazete. dergı. aıans bultenı. televızyon ve radyoda yayımlanan vapıtlara verılececı belırtıldı EREKLI1 ELEFONLAR Bılınmeyen Numaralar 118 Yangın Ihbar 110 Polıs Imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Mudurluğu 153 ALOİSKİArıza 185 • SAĞUK HızırAcıl: 112 Sağlık Müdürluğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞışlıEtfal: 0-212 231 22 09 Taksım Ilkyardım: 0-212 252 43 00 SSK Samatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Goztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nobetçı Amırtığı:0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0 216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 OLEYİS • THY lçHatlanO-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sırkecı Oanışma: 0 212 527 00 50 Haydarpaşa Oanışma: 0-216 348 80 20 0 216 348 80 20 • VAPUR Şehır Hatları: 0 212 244 42 33 Denız Yolları: 0-212 244 02 07 Denız Otobusu: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrık Anza: 186 Beyoğlu:0 212 237 23 50 Kadıkoy (Aktaş): 0 216 3*4 29 59 Sefakoy:0 212 551 15 74 Sarıyer:0-212 223 50 81 0 212 289 16 11 Bakırkoy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Mudurluğu. (Zincırlıkuyu): 0-2 '2 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmını Oğrenme- 0-212 663 0796 Meteorolojı Bolge Mudurluğu: 0-216 355 23 05 '^ at 'ıkö> Moda'da Dr. Esat Işık vt ^düuıt^u Çavırı caddelerinde bir a\ önce bâşlavan doğalgaz ana hat ddşeme çalışm'aları Kadıköv trafiğini olumsuz etkilivor. Doğalgaz çalışmaları nedenivle araçlar. 2 şeritli volun tek şeridini ve kaldırımları kullanırken Dr. Esat Işık (addesi'ndeki çalısmaların sona ermesine karşın sökülen parke taşlarının >ola yerleştirilmemesi, sürücülerin tepkisini çekivor. Dr. Esat Işık Caddesi'nde kadıköv \nadolu ve Saint Joseph liselerinin bulunduğunu anımsatan semt sakinleri kazı çaiışmalarının trafîğin voğun ol- madığı vaz avlarıııda vapılması gerektiğini savunuvorlar. (Fotoğraf BERTAN AGANOĞLU) 10 kişinin katil zanlısı Aydın firarda KEREM ILGAZ Esenler de kayınvalıdesının evını basarak 10 kısıyı olduren \e firarda olan Abdullah \>dın'ın yakalanma- sı durumunda ıdam cezasıyla yargıla- nabıleceğı ancak hafıfletıcı unsurlar goz onune alınarak cezasının ındırıle- bıleceğı belırtıldı Esenler Kazım Karabekır Mahalle- sı nde geçen pazar gunu me\ dana ge- len olayda elınden ayrı yasayan Ab- dullah Aydın. esının kendısmı aldattı- ğı gerekçesiyle kayınvalıdesının evı- nı kursun yağmuruna tutarak 10 kışı- nın vaşamına son vermıştı Olaydan sonra kayıplara karısan Aydın. polıs tarafından aranırken soruşturma da surduruluyor Abdullah Aydın ın TCY'nın ıdam cezasını ongoren 450 5 maddesı "Mevsuf adam öl- dürme - birden zivade kimseler alev hine işlenirse"y e gore y argılana- cağını soyleyen ceza avukatları. saz konusu davada hafıfletıcı unsurların da dıkkate alınabıleceğını belırttıler Aydın'ın oldurme fiılını ı^ledığı ıçın TCV nın en ağır maddesı olan 450 maddesı uyarıncayargılanabıleceğını vurgulavanavukat EnginCinmen bu tur dav alarda ınısıy atıfın mahkeme he- yetınde olduğunu soyledı Dunyada ıdam cezasının artık kalkmak iızere olduğuna dıkkat çeken Cınmen mah- kemenın bu kararı vermek ıstemeye- bıleceğinı de ıfade ettı Aydın'ın yar- gılanmasında "ağır tahrik'"' unsuru- nun da goz onune alınabıleceğını be- Jırten avukat Kemal Kumkumoğlu da "Karısının. şiddetli bir şekilde kendisini tahrik ettiği belgelerle saptanırsa TCV "nio 51/1. maddesi- ni göz önıine alan fflahkemenin de kararıvla fıilen 7 vıl 8 av bile hapis vatabilir. \ncak bunun tam tersi- nin olması durumunda hiçbir hafif- letici neden göz onune alınmavabi- lirve karar uygulanmasa bile ıdam hukumlusu' olarak müebbet hapis vatabilir. Şimdi bu konuda kesin bir şev sövlemek doğru olmaz" dedı Sendikalı işçilerin çocuklanna burs İstanbul Haber Serv isi - Otel Lokanta Eğlence "» er- lerı lijçıien Sendıkasi (OLE\lS)SosvalGuvenlık \e 'ı ardımlaşma \ akfı uvelerının çocuklanna buı s verecek \ akıftan yapılan açıkla- maya gore eğıtım-oğretı- mm tam bır cıkmaz ıçınde bulunduâubelırtılerek şo\- ledenıldı "OLE\İS\ ak- fı Merkez V önetim Kuru- lu 1996-97 oğretim jılı için toplam 30 öğrenciye burs, öğrenimharcıveor- taö'ğrenim harcamalarına katkı pav ı v erilmesini ka- rarlaştırmıştır. Öniımıı/- deki yıldan itibaren bu >a- yı hemarttırılacakhenıde uve çocuklarının dışında kimselerın de vararlan- nıasına olanak tanınacak- tır. \ akfımız ayrıca bilgi- savar vevabancıdil kurs- ları açılması için Milli Fğj- tim Bakanlığı'na başvu- ruda İMilıınmııştur. Bu kurslardan üyelerimiz \e çocukları ııcrttsi/ nlarak vararlanacaktır." C u m h u r i y e t ' t e n ok u P l a r a d u y u r u Kent haberleri savfamızda, okurlarımızın kentteki vaşamla ilgili sorunlarını. sorularını ve isteklerini dile getiren mektuplarını beklivoruz. Mektuplarınızın, yer sıkıntımız nedenivle varım daktilo savfasını geçmemesini istivor. savgılar sunuvoruz. Adresimiz: Venigıin Haber Âjansı Basın ve V avıncılık A.Ş. Tiırkocağı Caddesi. 39/41 Cağaloğlu /istanbul - Faks: 513 85 95 / 513 90 98
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle